19.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/62


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2403,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2015,

deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY (1), ja erityisesti sen liitteessä I olevan III osan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/477/ETY 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoille saatetut ampuma-aseet ja ampuma-aseen osat on joko merkitty ja kirjattu rekisteriin kyseisen direktiivin mukaisesti tai että ne on deaktivoitu.

(2)

Direktiivin 91/477/ETY liitteessä I olevan III osan ensimmäisen kohdan a alakohdan mukaan ampuma-aseina ei saa pitää esineitä, jotka vastaavat ampuma-aseen määritelmää mutta jotka on tehty pysyvästi ampumakelvottomiksi deaktivoimalla ne, varmistaen, että kaikki ampuma-aseen toiminnan kannalta olennaiset osat on tehty pysyvästi toimintakelvottomiksi siten, ettei niitä voida poistaa, asentaa uudelleen tai muuttaa tarkoituksena tehdä ampuma-aseesta uudelleen ampumakelpoinen.

(3)

Direktiivin 91/477/ETY liitteessä I olevan III osan toisen kohdan mukaan jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen järjestämiseksi, että toimivaltainen viranomainen tarkastaa nämä deaktivointitoimenpiteet, jotta varmistetaan, että ampuma-aseelle suoritetut muutokset tekevät sen pysyvästi ampumakelvottomaksi. Jäsenvaltioita pyydetään myös varmistamaan sellaisen todistuksen tai asiakirjan antaminen, joka osoittaa ampuma-aseen deaktivoinnin suoritetuksi, tai ampuma-aseen varustaminen tätä tarkoitusta varten selvästi erottuvalla merkinnällä.

(4)

Unioni on neuvoston päätöksellä 2014/164/EU (2) tehdyn kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, osapuoli.

(5)

Pöytäkirjan 9 artiklassa luetellaan deaktivoinnin yhteiset yleiset periaatteet, joita osapuolten on noudatettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt ampuma-aseiden peruuttamatonta deaktivointia koskevat standardit ja tekniikat on laadittu kannettavien ampuma-aseiden pysyvän kansainvälisen tarkastuskomission, jäljempänä ’C.I.P.’, teknisen asiantuntemuksen avulla. C.I.P. on perustettu tarkastamaan kansallisten ampuma-aseiden tarkastuslaitosten toimintaa ja huolehtimaan erityisesti siitä, että kussakin maassa on voimassa lait ja asetukset, joilla varmistetaan ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden tehokas ja yhdenmukainen testaus.

(7)

Jotta varmistetaan mahdollisimman korkea turvallisuustaso ampuma-aseiden deaktivoinnin yhteydessä, komission olisi säännöllisesti tarkasteltava uudelleen tässä asetuksessa säädettyjä teknisiä eritelmiä ja päivitettävä niitä. Tätä varten komission olisi otettava huomioon kokemukset, joita jäsenvaltiot ovat saaneet täydentäviä deaktivointitoimenpiteitä soveltaessaan.

(8)

Tämä asetus ei vaikuta direktiivin 91/477/ETY 3 artiklan soveltamiseen.

(9)

Kun otetaan huomioon turvallisuusriski, tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava myös ampuma-aseisiin, jotka on deaktivoitu ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivää ja jotka saatetaan markkinoille, myös maksuttoman siirron, vaihdon tai vaihtokaupan välityksellä, tai siirretään toiseen jäsenvaltioon kyseisen päivämäärän jälkeen.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa käyttöön liitteessä I esitettyjä teknisiä eritelmiä täydentäviä toimenpiteitä ampuma-aseiden deaktivoimiseksi alueellaan edellyttäen, että ne ovat toteuttaneet kaikki tarvittavat toimenpiteet tässä asetuksessa säädettyjen yhteisten deaktivointistandardien ja -tekniikoiden soveltamiseksi.

(11)

Jotta jäsenvaltiot saavat mahdollisuuden varmistaa samantasoisen turvallisuuden alueellaan, jäsenvaltioiden, jotka ottavat käyttöön täydentäviä toimenpiteitä ampuma-aseiden deaktivoimiseksi alueellaan tämän asetuksen säännösten mukaisesti, olisi voitava vaatia näyttöä siitä, että niiden alueelle siirrettävät deaktivoidut ampuma-aseet ovat näiden täydentävien toimenpiteiden mukaisia.

(12)

Jotta komissio voi tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä ottaa huomioon ampuma-aseiden deaktivoinnin alalla jäsenvaltioissa tapahtuneen kehityksen ja jäsenvaltioiden parhaat käytännöt, jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle toimenpiteet, jotka ne toteuttavat tämän asetuksen soveltamisalalla, ja täydentävät toimenpiteet, jotka ne ottavat käyttöön. Tätä varten olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 (3) mukaisia ilmoitusmenettelyjä.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 91/477/ETY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 91/477/EY liitteessä I määriteltyihin, luokkaan A, B, C tai D kuuluviin ampuma-aseisiin.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta ampuma-aseisiin, jotka on deaktivoitu ennen asetuksen soveltamisen alkamispäivää, paitsi jos nämä ampuma-aseet siirretään toiseen jäsenvaltioon tai saatetaan markkinoille.

2 artikla

Henkilöt ja yksiköt, joilla on lupa ampuma-aseiden deaktivointiin

Ampuma-aseiden deaktivoinnin suorittavat julkiset tai yksityiset yksiköt tai henkilöt, joilla on kansallisen lainsäädännön mukainen lupa siihen.

3 artikla

Ampuma-aseiden deaktivoinnin tarkastaminen ja varmentaminen

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on tarkastaa, että ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti, jäljempänä ’tarkastusyksikkö’.

2.   Jos tarkastusyksiköllä on lupa myös ampuma-aseiden deaktivointiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä tehtävät ja niitä suorittavat henkilöt ovat kyseisessä yksikössä selkeästi erillään.

3.   Komissio julkaisee verkkosivustollaan jäsenvaltioiden nimeämistä tarkastusyksiköistä laaditun luettelon, joka sisältää tarkat tiedot tarkastusyksiköstä, sen tunnuksen sekä yhteystiedot.

4.   Jos ampuma-aseen deaktivointi on suoritettu liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti, tarkastusyksikkö antaa ampuma-aseen omistajalle liitteessä III esitetyn mallin mukaisen deaktivointitodistuksen. Kaikki deaktivointitodistukseen sisältyvät tiedot on esitettävä sekä sen jäsenvaltion kielellä, jossa deaktivointitodistus annetaan, että englanniksi.

5.   Deaktivoidun ampuma-aseen omistajan on pidettävä deaktivointitodistus pysyvästi saatavilla. Jos deaktivoitu ampuma-ase saatetaan markkinoille, deaktivointitodistus on liitettävä siihen.

6.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että deaktivoiduista ampuma-aseista annetuista todistuksista pidetään rekisteriä, jossa mainitaan deaktivointipäivä ja todistuksen numero, ja että tiedot säilytetään vähintään 20 vuoden ajan.

4 artikla

Avunantopyynnöt

Jäsenvaltio voi pyytää ampuma-aseen deaktivoinnin suorittamiseksi apua yksiköiltä, joille toinen jäsenvaltio on antanut luvan deaktivoida ampuma-aseita, tai ampuma-aseen deaktivoinnin tarkastamiseksi yksiköiltä, jotka toinen jäsenvaltio on nimennyt tarkastusyksiköiksi. Jos pyyntö koske ampuma-aseen deaktivoinnin tarkastamista ja pyyntö hyväksytään, apua antavan tarkastusyksikön on annettava 3 artiklan 4 kohdan mukainen deaktivointitodistus.

5 artikla

Deaktivoitujen ampuma-aseiden merkitseminen

Deaktivoidut ampuma-aseet on varustettava liitteessä II esitetyn mallin mukaisella yhteisellä yksilöivällä merkinnällä sen osoittamiseksi, että ne on deaktivoitu liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien mukaisesti. Tarkastusyksikön on kiinnitettävä merkintä kaikkiin ampuma-aseen deaktivoimiseksi muutettuihin osiin, ja merkinnän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

se on selvästi erottuva eikä se ole irrotettavissa;

b)

siinä on tiedot jäsenvaltiosta, jossa deaktivointi on suoritettu, sekä tarkastusyksiköstä, joka on varmentanut deaktivoinnin;

c)

ampuma-aseen alkuperäinen (alkuperäiset) sarjanumero(t) säilytetään.

6 artikla

Täydentävät deaktivointitoimenpiteet

1.   Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön liitteessä I esitettyjä teknisiä eritelmiä täydentäviä toimenpiteitä ampuma-aseiden deaktivoimiseksi alueellaan.

2.   Komissio analysoi säännöllisesti direktiivillä 91/477/ETY perustetun komitean kanssa mahdollisia jäsenvaltioiden toteuttamia täydentäviä toimenpiteitä ja harkitsee liitteessä I esitettyjen teknisten eritelmien tarkistamista aikanaan.

7 artikla

Deaktivoitujen ampuma-aseiden siirtäminen unionissa

1.   Deaktivoituja ampuma-aseita saa siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan, jos ne on varustettu yhteisellä yksilöivällä merkinnällä ja niiden mukana on tämän asetuksen mukainen deaktivointitodistus.

2.   Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisen jäsenvaltion antamat deaktivointitodistukset, jos todistus täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön täydentäviä toimenpiteitä 6 artiklan mukaisesti, voivat kuitenkin vaatia todisteita siitä, että niiden alueelle siirrettävä deaktivoitu ampuma-ase on kyseisten täydentävien toimenpiteiden mukainen.

8 artikla

Ilmoitusvelvollisuudet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista toimenpiteistä, jotka ne toteuttavat tämän asetuksen soveltamisalalla sekä mahdollisista 6 artiklan mukaisesti käyttöön otetuista täydentävistä toimenpiteistä. Tätä varten jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivissä (EU) 2015/1535 säädettyjä ilmoitusmenettelyjä.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Neuvoston päätös 2014/164/EU, annettu 11 päivänä helmikuuta 2014, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 89, 25.3.2014, s. 7).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).


LIITE I

Ampuma-aseiden deaktivointia koskevat tekniset eritelmät

I

Deaktivointitoimet, jotka on suoritettava ampuma-aseiden tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomiksi, määritetään kolmen taulukon perusteella:

Taulukossa I luetellaan ampuma-aseiden eri tyypit,

Taulukossa II kuvataan toimenpiteet, jotka on suoritettava ampuma-aseiden kunkin olennaisen osan tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomaksi,

Taulukossa III esitetään eri ampuma-asetyyppien osalta toteutettavat deaktivointitoimet.

II

Ampuma-aseiden ja deaktivointitoimien teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi näitä teknisiä eritelmiä tarkastellaan uudelleen ja päivitetään säännöllisesti, vähintään kahden vuoden välein.

III

Jotta voidaan varmistaa ampuma-aseiden deaktivointitoimien virheetön ja yhdenmukainen soveltaminen, komissio laatii määritelmiä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

TAULUKKO I: Luettelo ampuma-aseiden tyypeistä

AMPUMA-ASEIDEN TYYPIT

1

Pistoolit (yksipatruunaiset, itselataavat)

2

Revolverit (mukaan lukien rullarevolverit)

3

Pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet (paitsi taittuvapiippuiset)

4

Taittuvapiippuiset ampuma-aseet (esim. sileäpiippuiset, rihlatut, yhdistelmäaseet, rullalukkoiset/kiilalukkoiset, lyhyet ja pitkät tuliaseet)

5

Pitkät lippaalliset kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

6

Pitkät lippaalliset itselataavat kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

7

Sarjatuliaseet: esim. tietyt rynnäkkökiväärit, konepistoolit ja konekiväärit, (täys)automaattipistoolit

8

Suusta ladattavat ampuma-aseet


TAULUKKO II: Kutakin osaa koskevat täsmälliset toimenpiteet

OSA

MENETTELY

1.

PIIPPU

1.1

Jos piippu on kiinnitetty runkoon (1), tapitetaan piippu lukkorunkoon karkaistulla terästapilla (halkaisija > 50 % patruunapesästä, vähintään 4,5 mm) patruunapesän ja rungon läpi. Tappi on hitsattava kiinni (2).

1.2

Jos piippu on irrallinen (ei kiinnitetty), leikataan pituussuunnassa aukko koko patruunapesän seinämän pituudelta (leveys >

Formula

kaliiperista ja enintään 8 mm) ja hitsataan piippuun luotettavasti pultti tai tanko patruunapesästä alkaen (pituus ≥ 2/3 piipun pituudesta).

1.3

Piipun ensimmäiseen kolmannekseen patruunapesästä katsoen joko porataan reikiä (vähimmäiskoko 2/3 piipun sisähalkaisijasta sileäpiippuisten aseiden osalta ja koko sisähalkaisijan suuruinen kaikkien muiden aseiden osalta; reiät porataan peräkkäin, ja niitä on oltava lyhyissä aseissa 3, pitkissä aseissa 6); tai leikataan patruunapesän jälkeen V:n muotoinen aukko (kulma 60 ± 5°), jonka myötä piippuun syntyy aukko, tai patruunapesän jälkeen pituussuuntainen aukko (leveys 8–10 mm ± 0,5 mm, pituus ≥ 52 mm) samalle tasolle reikien kanssa tai leikataan pituussuuntainen aukko (leveys 4–6 mm ± 0,5 mm) patruunapesästä piipun suuhun saakka, mutta jätetään piipun suu 5 mm:n osalta ehjäksi.

1.4

Piipuista, joissa on syöttöramppi, poistetaan syöttöramppi.

1.5

Estetään piipun irrottaminen rungosta karkaistulla terästapilla tai hitsaamalla.

2.

SULKUKAPPALE, LUKON ETUPÄÄ

2.1

Iskuri poistetaan tai lyhennetään.

2.2

Jyrsitään lukon pään pintaa vähintään 45 asteen kulmassa, yli 50 prosentin osuudesta iskupohjaa.

2.3

Iskurin aukko hitsataan umpeen.

3.

RULLA

3.1

Poistetaan rullasta kaikki väliseinämät vähintään 2/3 pituudelta työstämällä siihen pyöreä kehä (≥ hylsyn halkaisija).

3.2

Jos mahdollista, estetään hitsaamalla rullan poistaminen rungosta, tai jos se ei ole mahdollista, toteutetaan muita asianmukaisia toimenpiteitä, jotka tekevät poistamisen mahdottomaksi.

4.

LUISTI

4.1

Jyrsitään tai poistetaan yli 50 prosenttia iskupohjasta 45–90 asteen kulmassa.

4.2

Poistetaan tai lyhennetään iskuri.

4.3

Jyrsitään ja hitsataan iskurin aukko.

4.4

Poistetaan luistin sulkukorvakkeet.

4.5

Jyrsitään soveltuvin osin ulosheittoaukon ylemmän etureunan sisäpuoli luistissa 45 asteen kulmaan.

5.

RUNKO (PISTOOLIT)

5.1

Poistetaan syöttöramppi.

5.2

Jyrsitään vähintään 2/3 luistin kiskoista rungon molemmilta puolilta.

5.3

Hitsataan luistin salpa.

5.4

Estetään hitsaamalla polymeerirunkoisten pistoolien purkaminen. Kansallisen lainsäädännön mukaan tämä prosessi voidaan suorittaa kansallisten viranomaisten tarkastuksen jälkeen.

6.

AUTOMAATTIJÄRJESTELMÄ

6.1

Tuhotaan mäntä ja kaasujärjestelmä leikkaamalla tai hitsaamalla.

6.2

Poistetaan sulkukappale, korvataan se teräskappaleella ja hitsataan se tai poistetaan materiaalia sulkukappaleesta vähintään 50 prosenttia ja hitsataan se sekä leikataan sulkukorvakkeet irti lukon etupäästä.

6.3

Hitsataan liipaisinmekanismi yhteen, mahdollisuuksien mukaan rungon kanssa. Jos hitsaus runkoon ei ole mahdollista, poistetaan laukaisumekanismi ja täytetään tyhjä tila asianmukaisesti (esim. liimaamalla siihen sopiva täytekappale tai täyte epoksihartsilla).

6.4

Estetään sulkujärjestelmän purkaminen kiinnittämällä viritysvipu runkoon hitsaamalla tai muilla asianmukaisilla toimenpiteillä, jotka tekevät poistamisen mahdottomaksi. Vyösyöttöisten aseiden syöttömekanismi hitsataan luotettavasti.

7.

LUKKORUNKO

7.1

Työstetään iskupohjaan kartioupotus, jossa kartion kulma on vähintään 60 astetta, jotta saadaan iskupohjan upotuksen suurimmaksi halkaisijaksi vähintään 1 cm tai iskupohjan halkaisijan koko.

7.2

Poistetaan iskuri, laajennetaan iskurin aukkoa läpimitaltaan vähintään 5 mm:iin ja hitsataan iskurin aukko umpeen.

8.

LIPAS (soveltuvin osin)

8.1

Hitsataan pisteillä lipas runkoon tai kahvaan asetyypistä riippuen lippaan poistamisen estämiseksi.

8.2

Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.

8.3

Lyödään lippaan, patruunapesän ja rungon läpi karkaistu terästappi. Varmistetaan hitsaamalla.

9.

SUUSTA LADATTAVAT ASEET

9.1

Poistetaan tai hitsataan nallitappi (nallitapit), hitsataan reikä (reiät) umpeen.

10.

ÄÄNENVAIMENNIN

10.1

Estetään äänenvaimentimen poistaminen piipusta karkaistulla terästapilla tai hitsaamalla, jos äänenvaimennin on osa asetta.

10.2

Poistetaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan 5 cm:n välein reikiä jäljellä olevan putken ulkopintaan.

Lisättävien osien kovuus

Tapin/pultin/tangon kovuus = 58–0; + 6 HRC

TIG-hitsaus, ruostumaton teräs, tyyppi ER 316L


TAULUKKO III: Kunkin ampuma-asetyypin kutakin olennaista osaa koskevat toimet

TYYPPI

1

2

3

4

5

6

7

8

MENETTELY

Pistoolit (paitsi automaattiset)

Revolverit

Pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet (paitsi taittuvapiippuiset)

Taittuvapiippuiset ampuma-aseet (esim. sileäpiippuiset, rihlatut, yhdistelmäaseet)

Pitkät lippaalliset kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

Pitkät lippaalliset itselataavat kertatuliaseet (sileäpiippuiset, rihlatut)

Sarjatuliaseet: rynnäkkökiväärit, konepistoolit, konekiväärit

Suusta ladattavat ampuma-aseet

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 ja 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (automaattipistoolien osalta)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

5.4

X (polymeerirunkoinen)

 

 

 

 

 

X (automaattipistoolien osalta)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 tai 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (lipasputki)

X (lipasputki)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Piippu kiinnitetty runkoon ruuvaamalla tai kiristämällä tai muulla menetelmällä.

(2)  Hitsaus on valmistus- tai muokkausmenetelmä, jolla materiaaleja, yleensä metalleja tai kestomuoveja liitetään toisiinsa sulattamalla.


LIITE II

Deaktivoitujen ampuma-aseiden merkinnän malli

Image

1)

Deaktivointimerkki

2)

Deaktivointimaa – virallinen kansainvälinen koodi

3)

Ampuma-aseen deaktivoinnin varmentaneen yksikön tunnus

4)

Deaktivointivuosi

Koko merkintä kiinnitetään ainoastaan ampuma-aseen runkoon, mutta deaktivointimerkki (1) ja deaktivointimaa (2) merkitään kaikkiin muihin olennaisiin osiin.


LIITE III

Image