23.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/2365,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2015,

arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (3),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vuosina 2007–2008 puhjennut maailmanlaajuinen finanssikriisi on tuonut esiin finanssijärjestelmässä kohtuutonta keinottelua, huomattavia lainsäädännöllisiä puutteita, tehotonta valvontaa, läpinäkymättömiä markkinoita ja liian monimutkaisia tuotteita. Unioni on ottanut käyttöön erilaisia toimenpiteitä, jotta pankkijärjestelmästä saadaan vankempi ja vakaampi ja jotta varmistetaan se, että rahoitusala toteuttaa tehtäväänsä pääomien ohjaamisessa reaalitalouden rahoittamiseen; näitä toimenpiteitä ovat muun muassa tiukemmat pääomavaatimukset, parannettua hallintotapaa koskevat säännöt sekä valvonta- ja kriisinratkaisujärjestelyt. Tässä yhteydessä ratkaiseva merkitys on myös edistymisellä pankkiunionin perustamisessa. Kriisi on kuitenkin myös korostanut tarvetta lisätä läpinäkyvyyttä ja valvontaa paitsi perinteisellä pankkialalla myös niillä aloilla, joilla harjoitetaan pankkitoiminnan kaltaista luotonvälitystä eli niin sanottua varjopankkitoimintaa, jonka laajuus on huolestuttava ja arvioitu vastaavan jo lähes puolta säännellystä pankkijärjestelmästä. Mahdolliset puutteet kyseisessä toiminnassa, joka vastaa luottolaitosten harjoittamaa toimintaa, voivat vaikuttaa rahoitusalan muihin osiin.

(2)

Pyrkiessään hillitsemään varjopankkitoimintaa finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä, jäljempänä ’FSB’, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1092/2010 (5) perustettu Euroopan järjestelmäriskikomitea, jäljempänä ’järjestelmäriskikomitea’, ovat tunnistaneet riskit, joita arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet (securities financing transactions, SFT) aiheuttavat. Arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet voivat kerryttää velkaantumisen vipuvaikutusta, myötäsyklisyyttä ja keskinäisiä kytköksiä finanssimarkkinoilla. Erityisesti läpinäkyvyyden puute arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien käytössä on estänyt sääntely- ja valvontaviranomaisia ja sijoittajia arvioimasta oikein ja seuraamasta pankkitoiminnan kaltaisen toiminnan riskejä ja keskinäisiä kytköksiä rahoitusjärjestelmässä ennen finanssikriisiä ja sen aikana. Edellä esitetty huomioon ottaen FSB hyväksyi 29 päivänä elokuuta 2013 poliittisen toimintakehyksen varjopankkitoiminnan valvonnan ja sääntelyn lujittamisesta (”Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking”), jäljempänä ’FSB:n toimintapolitiikkakehys’, jonka avulla voidaan käsitellä varjopankkitoimintaan liittyviä riskejä arvopapereiden lainaksiannossa ja repo-operaatioissa, minkä G20-maiden johtajat vahvistivat syyskuussa 2013.

(3)

FSB julkisti 14 päivänä lokakuuta 2014 sääntelykehyksen arvonalennuksille, joita sovelletaan muuten kuin keskitetysti selvitettyihin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin. Selvityksen puuttuessa tällaisiin operaatioihin liittyy merkittäviä riskejä, mikäli niille ei ole asetettu asianmukaisia vakuuksia. Samalla kun asiakkaan varojen uudelleenkäyttöä koskevan avoimuuden lisääminen olisi ensimmäinen vaihe vastapuolten riskinarviointi- ja riskinehkäisyvalmiuksien kohentamisessa, FSB:n on määrä saada vuoteen 2016 mennessä valmiiksi suositukset, jotka koskevat muuten kuin keskitetysti selvitettyjä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevia arvonalennuksia ja joiden tarkoituksena on ehkäistä ylivelkaantumista ja vähentää keskittymäriskiä ja maksukyvyttömyyden riskiä.

(4)

Komissio julkaisi 19 päivänä maaliskuuta 2012 vihreän kirjan varjopankkitoiminnasta. Laajan palautteen perusteella ja ottaen huomioon kansainvälisen kehityksen komissio antoi 4 päivänä syyskuuta 2013 neuvostolle ja Euroopan parlamentille osoitetun varjopankkitoimintaa koskevan tiedonannon ”Varjopankkitoiminta – Finanssialan uusien riskien torjuminen”. Tiedonannossa korostetaan, että arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien monitahoinen ja läpinäkymätön luonne aiheuttaa sen, että on vaikea tunnistaa vastapuolia ja seurata riskikeskittymiä, sekä johtaa myös liialliseen vipuvaikutuksen käyttöön rahoitusjärjestelmässä.

(5)

Korkean tason asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Erkki Liikanen, antoi lokakuussa 2012 kertomuksen unionin pankkisektorin rakenneuudistuksesta. Ryhmässä pohdittiin muun muassa perinteisen pankkijärjestelmän ja varjopankkijärjestelmän vuorovaikutusta. Kertomuksessa todetaan, että varjopankkitoimintaan liittyy riskejä, kuten voimakas vipuvaikutus ja myötäsyklisyys, ja siinä kehotetaan vähentämään pankkien ja varjopankkijärjestelmän välisiä keskinäisiä kytköksiä, jotka olivat tartuntalähde koko järjestelmän laajuisessa pankkikriisissä. Kertomuksessa ehdotetaan myös tiettyjä rakennetoimenpiteitä, joilla puututaan unionin pankkisektorin jäljellä oleviin heikkouksiin.

(6)

Unionin pankkijärjestelmän rakenneuudistuksia käsitellään ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n luottolaitosten häiriönsietokykyä parantavista rakennetoimenpiteistä. Jos pankit velvoitetaan toteuttamaan rakennetoimenpiteitä, ne saattavat kuitenkin siirtää jotkin toiminnot varjopankkitoiminnan kaltaisille vähemmän säännellyille aloille. Ehdotukseen olisi tämän vuoksi liitettävä arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sovellettavat sitovat läpinäkyvyys- ja ilmoitusvaatimukset, jotka vahvistetaan tässä asetuksessa. Tässä asetuksessa vahvistetut läpinäkyvyyssäännöt täydentävät näin ollen kyseistä ehdotusta.

(7)

Tällä asetuksella vastataan tarpeeseen lisätä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien markkinoiden ja siten koko rahoitusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Jotta voidaan varmistaa tasapuoliset kilpailuolosuhteet ja kansainvälinen lähentyminen, tässä asetuksessa noudatetaan pääpiirteissään FSB:n toimintapolitiikkakehystä. Siinä luodaan unionin kehys, jonka puitteissa arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot voidaan tehokkaasti ilmoittaa kauppatietorekistereille, ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia koskevat tiedot ilmoitetaan sijoittajille yhteissijoitusyrityksissä. Tässä asetuksessa annettu arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskeva määritelmä ei kata johdannaissopimuksia, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 648/2012 (6). Se sisältää kuitenkin sopimukset, joita yleisesti kutsutaan likviditeetinvaihtosopimuksiksi ja vakuudenvaihtosopimuksiksi, jotka eivät sisälly asetuksessa (EU) N:o 648/2012 annettuun johdannaissopimuksen määritelmään. Kansainvälisen lähentymisen tarvetta lisää todennäköisyys, että unionin pankkisektorin rakenneuudistuksen jälkeen perinteisten pankkien nykyään harjoittamat toiminnot saattavat siirtyä varjopankkisektorille finanssiyhteisöjen ja finanssialan ulkopuolisten yhteisöjen hoidettaviksi. Näin kyseisten toimintojen läpinäkyvyys voi jopa vähentyä sääntely- ja valvontaviranomaisten näkökulmasta, mikä estää niitä saamasta asianmukaista kokonaiskuvaa arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvistä riskeistä. Tämä pelkästään tiivistäisi niitä vakiintuneita yhteyksiä, joita säännellyn sektorin ja varjopankkisektorin välillä esiintyy tietyillä markkinoilla.

(8)

Markkinakäytänteiden ja teknologian kehitys mahdollistavat sen, että markkinatoimijat käyttävät rahoituslähteenä muita kuin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia likviditeetin ja vakuuksien hallintaa varten tuottoa lisäävänä strategiana lyhyeksimyynnin kattamiseksi tai osinkoihin liittyvää verokeinottelua varten. Tällaiset rahoitustoimet voisivat olla taloudelliselta vaikutukseltaan vastaavia ja aiheuttaa samankaltaisia riskejä kuin arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, mukaan lukien myötäsyklisyys, joka aiheutuu vaihtelevista omaisuuserien arvoista ja volatiliteetista; maturiteetti- tai likviditeettitransformaatio, joka syntyy pitkäaikaisten omaisuuserien tai epälikvidien varojen rahoittamisesta lyhytaikaisilla omaisuuserillä tai likvideillä varoilla; ja rahoituskriisin leviäminen, joka aiheutuu sellaisten rahoitustoimien ketjujen keskinäisistä kytköksistä, joihin liittyy vakuuksien uudelleenkäyttö.

(9)

Jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimet, joita FSB:n toimintapolitiikkakehyksessä esiin otetut kysymykset ja unionin pankkisektorin rakenneuudistuksen jälkeinen ennustettu kehitys edellyttävät, ne ottavat todennäköisesti käyttöön erilaisia kansallisia toimenpiteitä, jotka voivat luoda esteitä sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja haitata markkinatoimijoita ja rahoitusvakautta. Lisäksi kansallisten viranomaisten on läpinäkyvyyttä koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen puuttumisen vuoksi vaikea vertailla eri jäsenvaltioista tulevia mikrotason tietoja ja siten ymmärtää todellisia riskejä, joita yksittäiset markkinatoimijat aiheuttavat järjestelmälle. Sen vuoksi on tarpeen estää tällaisten vääristymien ja esteiden syntyminen unionissa. Tämän vuoksi asianmukainen oikeusperusta tälle asetukselle on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti.

(10)

Uusissa läpinäkyvyyssäännöissä olisi näin ollen edellytettävä, että kaikki markkinatoimijat, riippumatta siitä, ovatko ne finanssiyhteisöjä tai finanssialan ulkopuolisia yhteisöjä, antavat arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista yksityiskohtaiset tiedot mukaan lukien vakuutena olevien omaisuuserien koostumuksesta, siitä, onko vakuuksia mahdollista käyttää uudelleen tai onko niitä käytetty uudelleen, vakuuden korvaamisesta toisella vakuudella päivän päätteeksi sekä sovelletuista arvonalennuksista. Jotta minimoidaan markkinatoimijoiden operatiiviset lisäkustannukset, uusia sääntöjä ja standardeja sovellettaessa olisi hyödynnettävä infrastruktuuria, toimintaprosesseja ja esitysmuotoja, jotka ovat jo olemassa ja jotka on otettu käyttöön johdannaissopimusten kauppatietorekistereihin ilmoittamisen osalta. Kyseisessä yhteydessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (7) perustetun Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’, olisi siinä määrin kuin se on mahdollista ja asianmukaista minimoitava päällekkäisyydet ja vältettävä ristiriitaisuuksia tämän asetuksen nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan nojalla hyväksyttyjen teknisten standardien välillä. Tässä asetuksessa säädetyn oikeudellisen kehyksen olisi oltava sisällöltään niin pitkälle kuin mahdollista sama kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012, siltä osin kuin on kyse johdannaissopimusten ilmoittamisesta sitä varten rekisteröityihin kauppatietorekistereihin. Kyseisen asetuksen mukaisesti rekisteröityjen tai tunnustettujen kauppatietorekisterien pitäisi näin pystyä suorittamaan tässä asetuksessa määrätyt tehtävät, edellyttäen, että ne täyttävät tietyt lisäperusteet ja että yksinkertaistettu rekisteröintiprosessi on saatettu päätökseen.

(11)

Jotta voidaan turvata arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraamuksien määräämistä koskevien valtuuksien johdonmukaisuus ja tehokkuus, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien markkinatoimijoiden olisi oltava, asetukseen (EU) N:o 648/2012 kohdistuvan viittauksen kautta, kyseisessä asetuksessa vahvistettujen ja menettelysääntöjen osalta kyseisen asetuksen 64 artiklan 7 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä tarkennettujen arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksia koskevien säännösten alaisia.

(12)

Liiketoimet Euroopan keskuspankkijärjestelmän, jäljempänä ’EKPJ’, jäsenten kanssa olisi vapautettava velvoitteesta ilmoittaa arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet kauppatietorekistereihin. Jotta kuitenkin varmistettaisiin, että sääntely- ja valvontaviranomaiset saavat asianmukaisen kokonaiskuvan sääntelemiensä tai valvomiensa yhteisöjen tekemiin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvistä riskeistä, asiaankuuluvien viranomaisten ja EKPJ:n jäsenten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä. Tällaisen yhteistyön olisi mahdollistettava se, että sääntely- ja valvontaviranomaiset voivat täyttää tehtävänsä ja toimeksiantonsa. Tällaisen yhteistyön olisi oltava luottamuksellista ja sen ehtona olisi oltava asiaankuuluvilta toimivaltaisilta viranomaisilta saatu perusteltu pyyntö, ja sitä olisi toteutettava vain sen vuoksi, että kyseiset viranomaiset voivat täyttää velvollisuutensa ottaen asianmukaisesti huomioon keskuspankkien riippumattomuutta koskevat periaatteet ja vaatimukset sekä sen, miten ne hoitavat tehtäviään rahapoliittisina viranomaisina, mukaan lukien rahapoliittiset sekä valuutta- ja rahoitusvakauteen kuuluvat toiminnot, joiden harjoittamiseen EKPJ:n jäsenillä on laillinen oikeutus. EKPJ:n jäsenillä olisi oltava mahdollisuus kieltäytyä antamasta tietoja, jos ne ovat toteuttaneet rahoitustoimia hoitaessaan tehtäviään rahapoliittisina viranomaisina. Niiden olisi ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle jokaisesta tällaisesta kieltäytymisestä ja esitettävä sitä koskevat perustelut.

(13)

Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien markkinoihin liittyviä riskejä koskevat tiedot olisi tallennettava keskitetysti ja niiden olisi oltava helposti ja suoraan muun muassa seuraavien tahojen saatavilla: arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1093/2010 (8) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen), jäljempänä ’pankkiviranomainen’, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1094/2010 (9) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), jäljempänä ’vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen’, asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset, järjestelmäriskikomitea ja EKPJ:hin kuuluvat asianomaiset keskuspankit, mukaan lukien Euroopan keskuspankki (EKP) sen hoitaessa tehtäviään yhteisen valvontamekanismin puitteissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (10) mukaisesti; näin ne voivat tunnistaa säänneltyjen ja sääntelemättömien yhteisöjen varjopankkitoimintaan liittyvät rahoitusvakautta horjuttavat riskit ja seurata niiden kehittymistä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon asetuksen (EU) N:o 648/2012 81 artiklan nojalla hyväksytyt tekniset standardit, joilla säännellään johdannaissopimuksia koskevien tietojen ilmoittamista kauppatietorekisteriin, ja näiden standardien tuleva kehitys laatiessaan tämän asetuksen mukaisia teknisiä sääntelystandardeja tai ehdottaessaan niiden tarkistamista. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi myös pyrittävä varmistamaan, että asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, järjestelmäriskikomitealle ja EKPJ:hin kuuluville asianomaisille keskuspankeille, mukaan lukien EKP, annetaan suora ja välitön pääsy tietoihin, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseksi, mukaan lukien rahapolitiikan määrittely ja täytäntöönpano ja finanssimarkkinoiden rakenteiden yleisvalvonnasta huolehtiminen. Tästä syystä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi vahvistettava luonnoksissa teknisiksi sääntelystandardeiksi ehdot ja edellytykset, jotka koskevat pääsyä tällaisiin tietoihin.

(14)

On tarpeen ottaa käyttöön säännöksiä, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten välistä tiedonvaihtoa, sekä vahvistaa niiden keskinäisiä avunanto- ja yhteistyövelvoitteita. Toimivaltaisten viranomaisten olisi rajatylittävän toiminnan lisääntymisen vuoksi annettava toisilleen tehtäviensä hoitamiseen tarvittavat tiedot, jotta ne voivat varmistaa tämän asetuksen tehokkaan täytäntöönpanon myös silloin, kun säännösten rikkomiset tai epäilys niiden rikkomisista saattaa koskea kahden tai useamman jäsenvaltion viranomaisia. Tiedonvaihto edellyttää ehdotonta salassapitovelvollisuutta, jotta voidaan varmistaa tietojen toimiva välitys sekä henkilöiden oikeuksien suoja. Luottamuksellisia tietoja saavilla toimivaltaisilla viranomaisilla, arvopaperimarkkinaviranomaisella sekä muilla elimillä, luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä kuin toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus käyttää saamiaan tietoja ainoastaan velvollisuuksiensa ja tehtäviensä hoitamiseen, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kansallisen rikos- ja verolainsäädännön säännösten soveltamiseen. Tämä ei kuitenkaan saisi estää hallinnollisten väärinkäytösten estämisestä, tutkimisesta ja korjaamisesta vastaavien kansallisten elinten kansallisen lainsäädännön mukaista toimintaa.

(15)

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajat käyttävät arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia hyvin paljon salkunhoidon tehostamiseksi. Tällaisella käytöllä voi olla huomattava vaikutus kyseisten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten tuottoon. Arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla voidaan joko saavuttaa sijoitustavoitteet tai parantaa tuottoa. Hoitajat käyttävät myös kokonaistuoton vaihtosopimuksia, joilla on vastaavat vaikutukset kuin arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajat käyttävät paljon arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia päästäkseen hyödyntämään tiettyjä strategioita tai parantaakseen tuottoa. Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten käyttö voi nostaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yrityksen yleistä riskiprofiilia, mutta niiden käytöstä ei anneta asianmukaisia tietoja sijoittajille. On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että tällaisiin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin sijoittavat pystyvät tekemään perusteltuja valintoja ja arvioimaan yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten yleisen riski-hyötyprofiilin. Arvioidessaan arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen olisi otettava huomioon liiketoimen painoarvo sen oikeudellisen muodon lisäksi.

(16)

Sijoittajat voivat kärsiä huomattavia tappioita, jos ne tekevät sijoituksia yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoitusstrategiasta saamiensa puutteellisten tai virheellisten tietojen perusteella. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset antavat kaikki tarpeelliset yksityiskohtaiset tiedot arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten käytöstään. Lisäksi täysi läpinäkyvyys on erityisen tärkeää yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten alalla, koska niiden hoitajat eivät omista arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin ja kokonaistuoton vaihtosopimuksiin liittyviä varoja, vaan ne ovat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin sijoittavien omistuksessa. Täydelliset tiedot arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ja kokonaistuoton vaihtosopimuksista ovat tämän vuoksi keskeinen väline, jolla vältetään mahdolliset eturistiriidat.

(17)

Uudet säännöt arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten läpinäkyvyydestä liittyvät läheisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin 2009/65/EY (11) ja 2011/61/EU (12), koska nämä direktiivit muodostavat oikeudellisen kehyksen, jolla säännellään yhteissijoitusyritysten perustamista, hoitamista ja markkinointia.

(18)

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset voivat toimia siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavina yrityksinä (yhteissijoitusyritykset), joita hoitavat direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saaneet yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt tai yhteissijoitusyritysten sijoitusyhtiöt, tai vaihtoehtoisina sijoitusrahastoina, joita hoitavat direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneet tai rekisteröidyt vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat. Tällä asetuksella käyttöön otetut uudet säännöt, jotka koskevat arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten läpinäkyvyyttä, täydentävät kyseisten direktiivien säännöksiä, ja niitä olisi sovellettava kyseisten direktiivien säännösten lisäksi.

(19)

Jotta sijoittajat saisivat riittävät tiedot arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten käyttöön liittyvistä riskeistä, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajien olisi sisällytettävä määräaikaiskatsauksiinsa yksityiskohtaiset tiedot kyseisten tekniikoiden käytöstä. Olemassa olevia määräaikaiskatsauksia, jotka yhteissijoitusyritysten rahasto- tai sijoitusyhtiöiden sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on laadittava, olisi täydennettävä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten käyttöä koskevilla lisätiedoilla. Täsmentäessään näiden määräaikaiskatsausten sisältöä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi otettava huomioon hallinnollinen rasite ja erityyppisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten erityispiirteet.

(20)

Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia koskevasta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen sijoituspolitiikasta olisi annettava selkeät tiedot sopimuksen laatimista edeltävissä asiakirjoissa, kuten yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteessä ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoittajille ennen sopimuksen laatimista annettavissa tiedoissa. Tällä pitäisi varmistaa, että sijoittajat ymmärtävät asiaan liittyvät riskit ennen kuin ne päättävät sijoittaa tiettyyn yhteissijoitusyritykseen tai vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

(21)

Vakuuden uudelleenkäytöllä hankitaan likviditeettiä ja annetaan vastapuolille mahdollisuus alentaa rahoituskustannuksia. Sillä on kuitenkin taipumus muodostaa perinteisen pankkitoiminnan ja varjopankkitoiminnan välisiä monimutkaisia vakuusketjuja, mikä osaltaan aiheuttaa rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä. Läpinäkyvyyden puute, siltä osin kuin on kyse vakuudeksi annettujen rahoitusvälineiden uudelleenkäytön laajuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä konkurssin yhteydessä, voi vähentää luottamusta vastapuoliin ja suurentaa rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä.

(22)

Uudelleenkäytön läpinäkyvyyden lisäämiseksi olisi asetettava vähimmäistason tiedonantovaatimukset. Uudelleenkäyttö saa tulla kyseeseen vain, kun vakuuden asettavalla vastapuolella on nimenomaista tietoa asiasta ja se antaa nimenomaisen suostumuksensa. Tämän vuoksi uudelleenkäyttöoikeus olisi otettava huomioon vakuuden asettavan vastapuolen arvopaperitilillä, jollei tähän tiliin sovelleta kolmannen maan lakia, jossa saatetaan säätää muista asianmukaisista keinoista uudelleenkäytön huomioon ottamiseksi.

(23)

Vaikka uudelleenkäyttöä koskevien tämän asetuksen sääntöjen soveltamisala on laajempi kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/47/EY (13), tällä asetuksella ei muuteta kyseisen direktiivin soveltamisalaa, mutta tätä asetusta olisi tarkasteltava yhdessä sen säännösten kanssa. Ehdoilla, joiden mukaisesti vastapuolilla on oikeus vakuuksien uudelleenkäyttöön ja oikeus käyttää kyseistä oikeutta, ei pitäisi millään tavalla heikentää suojaa, jonka direktiivi 2002/47/EY tarjoaa omistusoikeuden siirtävälle rahoitusvakuusjärjestelylle. Tämän vuoksi uudelleenkäyttöä koskevien läpinäkyvyysvaatimusten rikkomiset eivät saisi vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön, joka koskee rahoitustoimen voimassaoloa tai vaikutusta.

(24)

Tässä asetuksessa vahvistetaan vastapuoliin sovellettavat uudelleenkäyttöä koskevat tiukat tiedonantosäännöt, joiden ei pitäisi rajoittaa tiettyihin toimijoihin, rakenteisiin ja tilanteisiin mukautettujen alakohtaisten sääntöjen soveltamista. Sen vuoksi tähän asetukseen sisältyviä uudelleenkäyttöä koskevia sääntöjä olisi sovellettava esimerkiksi yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin ja säilytysyhteisöihin tai sijoituspalveluyritysten asiakkaisiin ainoastaan siinä määrin kuin vakuuksien uudelleenkäyttöä koskevia tiukempia sääntöjä ei sisälly yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä tai asiakkaan varojen suojaamista sääntelevään oikeudelliseen kehykseen, joka muodostaa erityislain, jota sovelletaan ennen tähän asetukseen sisältyviä sääntöjä. Tässä asetuksessa ei etenkään pitäisi rajoittaa minkään sellaisen unionin tai kansallisen lainsäädännön säännön soveltamista, joka rajoittaa vastapuolten osallistumista niiden rahoitusvälineiden uudelleenkäyttöön, jotka vastapuolet tai muut henkilöt kuin vastapuolet ovat antaneet vakuudeksi. Uudelleenkäyttöä koskevien vaatimusten soveltamista olisi lykättävä kuuden kuukauden päähän tämän asetuksen voimaantulosta, jotta vastapuolilla on riittävästi aikaa mukauttaa jäljellä olevat vakuusjärjestelynsä, mukaan lukien pääsopimukset, ja varmistaa, että uudet vakuusjärjestelyt ovat tämän asetuksen mukaiset.

(25)

Kansainvälisen terminologian yhdenmukaisuuden edistämiseksi termiä ”uudelleenkäyttö” käytetään tässä asetuksessa FSB:n toimintapolitiikkakehyksen mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa epäjohdonmukaisuuteen unionin säännöstön kanssa eikä se varsinkaan saisi vaikuttaa direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU esiintyvän termin ”uudelleenkäyttö” merkitykseen.

(26)

Jotta varmistettaisiin, että vastapuolet noudattavat tästä asetuksesta johtuvia velvoitteita ja että niitä kohdellaan samoin kaikkialla unionissa, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Sen vuoksi tässä asetuksessa säädettyjen hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden olisi täytettävä tietyt keskeiset vaatimukset, jotka koskevat tällaisten seuraamusten ja toimenpiteiden osoittamista niiden kohteena oleville, niiden soveltamisessa huomioon otettavia kriteerejä, niiden julkistamista sekä keskeisiä seuraamusten määräämistä koskevia valtuuksia ja hallinnollisten taloudellisten seuraamusten suuruutta. On aiheellista, että direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU säädettyjä seuraamuksia ja muita toimenpiteitä sovelletaan tämän asetuksen mukaisiin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien läpinäkyvyysvelvoitteiden rikkomisiin.

(27)

Toimivaltaisille viranomaisille siirretyt seuraamusten määräämistä koskevat valtuudet eivät saisi vaikuttaa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen EKP:n yksinomaiseen toimivaltaan peruuttaa luottolaitoksen toimiluvat vakavaraisuusvalvonnan nojalla.

(28)

Kauppatietorekisterin rekisteröintihakemukseen ja rekisteröinnin peruuttamiseen sovellettavat tämän asetuksen säännökset eivät vaikuta asetuksen (EU) N:o 1095/2010 V luvussa säädettyihin oikeussuojakeinoihin.

(29)

Rahoituspalvelusektoria koskevilla teknisillä standardeilla olisi varmistettava johdonmukainen yhdenmukaistaminen sekä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien asianmukainen suoja koko unionissa. Koska arvopaperimarkkinaviranomainen on elin, jolla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia luonnoksia teknisiksi sääntely- ja täytäntöönpanostandardeiksi, joihin ei liity poliittisia linjavalintoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi teknisiä standardeja laatiessaan varmistettava tehokkaat hallinto- ja raportointiprosessit. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti teknisiä sääntelystandardeja seuraavilla aloilla: erityyppisistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ilmoitettavat yksityiskohtaiset tiedot; yksityiskohtaiset tiedot kauppatietorekisterin rekisteröintihakemuksesta tai sen rekisteröinnin laajentamisesta; yksityiskohtaiset tiedot menettelyistä, joita kauppatietorekistereiden on sovellettava niille ilmoitettuja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen tarkistamiseksi; se, miten usein ja mitä kauppatietorekisterissä olevia tietoja julkaistaan, niitä koskevat vaatimukset ja niiden saatavuus; sekä tarvittaessa liitteen sisällön täsmentäminen.

(30)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisilla täytäntöönpanosäädöksillä ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimia teknisiä täytäntöönpanostandardeja, jotka koskevat sitä, missä muodossa ja kuinka usein tiedot on ilmoitettava, kauppatietorekisterin rekisteröinnissä käytettävän hakemuksen muotoa tai sen rekisteröinnin laajentamista sekä seuraamuksista ja muista toimenpiteistä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa käytävän tietojenvaihdon menettelyjä ja muotoja.

(31)

Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä niistä yhteisöistä laaditun luettelon muuttamisesta, jotka jätetään tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ja maksutyypeistä, maksujen perimisen perusteista, maksujen määrästä ja kauppatietorekisterien käyttämistä maksutavoista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(32)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tehdä päätöksiä kolmansien maiden sääntöjen arvioinnista kolmansien maiden kauppatietorekisterien tunnustamista varten ja mahdollisten päällekkäisten tai ristiriitaisten vaatimusten välttämiseksi. Tällaisten päätösten perustana oleva arvio kolmannen maan raportointivaatimusten vastaavuudesta ei saisi estää kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen tunnustaman kauppatietorekisterin oikeutta tarjota raportointipalveluja unioniin sijoittautuneille yhteisöille, koska tunnustamista koskevan päätöksen olisi oltava riippumaton tällaisesta vastaavuuspäätöstä palvelevasta arvioinnista.

(33)

Jos vastaavuutta koskeva täytäntöönpanosäädös kumotaan, vastapuolten olisi automaattisesti jälleen noudatettava kaikkia tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

(34)

Komission olisi tarvittaessa toimittava yhteistyössä kolmansien maiden viranomaisten kanssa sellaisten toisiaan tukevien ratkaisujen löytämiseksi, joilla voidaan varmistaa tämän asetuksen ja kolmansien maiden asettamien vaatimusten välinen yhdenmukaisuus ja täten välttää mahdolliset päällekkäisyydet tältä osin.

(35)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen yleisiä tavoitteita eli rahoitusmarkkinoiden tiettyjen toimintojen, kuten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja vakuuksien uudelleenkäytön, läpinäkyvyyden parantamista, vaan ne voidaan tämän asetuksen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(36)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta henkilötietojen suojaan, oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, puolustautumisoikeuksia ja ne bis in idem -periaatetta, elinkeinovapautta, omistusoikeutta sekä oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Tätä asetusta on sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(37)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (14) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja hän antoi lausunnon 11 päivänä heinäkuuta 2014 (15).

(38)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tai kaupparekisterien välisen henkilötietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (16) säädettyjen, henkilötietojen siirtoa koskevien sääntöjen mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomaisen, pankkiviranomaisen ja vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen suorittaman henkilötietojen vaihdon tai siirron olisi tapahduttava asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen, henkilötietojen siirtoa koskevien sääntöjen mukaisesti.

(39)

Komission olisi arvopaperimarkkinaviranomaisen avustamana seurattava tässä asetuksessa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden kansainvälistä soveltamista ja laadittava kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komission kertomusten toimittamiselle säädetyn määräajan asettamisessa olisi mahdollistettava tämän asetuksen ennen sitä tapahtuva tehokas soveltaminen.

(40)

Komission olisi asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla suoritetun työn tulosten pohjalta ja arvopaperimarkkinaviranomaisen, pankkiviranomaisen ja järjestelmäriskikomitean avustamana annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus siitä, miten kansainvälisissä ponnisteluissa arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien käyttöön liittyvien riskien lieventämisessä on edistytty, mukaan lukien muuten kuin keskitetysti selvitettyihin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sovellettavia arvonalennuksia koskevat FSB:n suositukset, ja siitä, miten nämä suositukset soveltuvat unionin markkinoille.

(41)

Tässä asetuksessa säädettyjen ilmoitus- ja läpinäkyvyysvaatimusten soveltamista olisi lykättävä, jotta kauppatietorekistereillä olisi riittävästi aikaa hakea toiminnalleen tässä asetuksessa säädettyä toimilupaa tai tunnustamista ja jotta vastapuolilla ja yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavilla yrityksillä olisi riittävästi aikaa mukautua näihin vaatimuksiin. Erityisesti on asianmukaista lykätä yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten läpinäkyvyysvaatimusten soveltamista ottaen huomioon arvopaperimarkkinaviranomaisen 18 päivänä joulukuuta 2012 antamat toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä koskevat ohjeet, joissa vahvistetaan yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten tietojen julkistamisvelvoitteita koskevat valinnaiset puitteet, ja tarve vähentää yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajien hallinnollista rasitetta. Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan raportoinnin tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi vaatimusten asteittainen soveltaminen vastapuolityypin mukaan on tarpeen. Tällöin olisi otettava huomioon vastapuolen tosiasialliset valmiudet noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä ilmoitusvelvollisuuksia.

(42)

Tässä asetuksessa vahvistetut arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja tiettyjä OTC-johdannaisia eli kokonaistuoton vaihtosopimuksia koskevat uudet yhdenmukaiset läpinäkyvyyssäännöt liittyvät läheisesti asetuksessa (EU) N:o 648/2012 vahvistettuihin sääntöihin, sillä nämä OTC-johdannaiset kuuluvat kyseisessä asetuksessa säädettyjen raportointivaatimusten piiriin. Jotta varmistetaan sekä läpinäkyvyys- että raportointivaatimusten johdonmukaisuus OTC-johdannaiset ja pörssilistatut johdannaiset on rajattava selkeästi riippumatta siitä, käydäänkö noilla sopimuksilla kauppaa unionissa vai kolmansien maiden markkinoilla. Asetuksessa (EU) N:o 648/2012 annettua OTC-johdannaisten määritelmää olisi tästä syystä muutettava, jotta varmistetaan, että samantyyppiset johdannaissopimukset määritetään joko OTC-johdannaisiksi tai pörssilistatuiksi johdannaisiksi riippumatta siitä, käydäänkö noilla sopimuksilla kauppaa unionissa vai kolmansien maiden markkinoilla.

(43)

Asetus (EU) N:o 648/2012 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön läpinäkyvyyttä.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan:

a)

arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuoleen, joka on sijoittautunut

i)

unioniin, mukaan lukien kaikki sen sivuliikkeet riippumatta niiden sijaintipaikasta;

ii)

kolmanteen maahan, jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi tehdään osana kyseisen vastapuolen unionissa sijaitsevan sivuliikkeen toimintaa;

b)

siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, jäljempänä ’yhteissijoitusyritys’, rahastoyhtiöihin ja yhteissijoitusyritysten sijoitusyhtiöihin direktiivin 2009/65/EY mukaisesti;

c)

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, joille on myönnetty toimilupa direktiivin 2011/61/EU mukaisesti;

d)

uudelleenkäyttöön osallistuvaan vastapuoleen, joka on sijoittautunut

i)

unioniin, mukaan lukien kaikki sen sivuliikkeet riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat;

ii)

kolmanteen maahan, jos kyseessä on jompikumpi seuraavista tapauksista:

uudelleenkäyttö toteutetaan osana kyseisen vastapuolen unionissa sijaitsevan sivuliikkeen toimintaa;

uudelleenkäyttö koskee rahoitusvälineitä, jotka unioniin sijoittautunut vastapuoli tai kolmanteen maahan sijoittautuneen vastapuolen unionissa sijaitseva sivuliike on antanut vakuusjärjestelyn nojalla.

2.   Tämän asetuksen 4 ja 15 artiklaa ei sovelleta:

a)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jäseniin, muihin jäsenvaltioiden elimiin, jotka harjoittavat vastaavaa toimintaa, eikä muihin unionin julkisiin elimiin, joiden vastuulla on julkisen velan hoito tai jotka osallistuvat sen hoitoon unionissa;

b)

Kansainväliseen järjestelypankkiin.

3.   Tämän asetuksen 4 artiklaa ei sovelleta rahoitustoimiin, joissa EKPJ:n jäsen on vastapuolena.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa 30 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän artiklan 2 kohdassa olevan luettelon muuttamiseksi.

Tätä varten ja ennen delegoitujen säädösten hyväksymistä komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa se arvioi keskuspankkien ja sellaisten julkisten elinten kansainvälistä kohtelua, joiden vastuulla on julkisen velan hoito tai jotka osallistuvat sen hoitoon.

Kyseinen kertomus sisältää vertailuanalyysin keskuspankkien ja kyseisten elinten kohtelusta useiden kolmansien maiden oikeudellisissa kehyksissä. Jos kertomuksessa todetaan etenkin vertailuanalyysin ja mahdollisten vaikutusten valossa, että näiden kolmansien maiden keskuspankkien ja elinten rahapoliittisten tehtävien osalta on tarpeen ottaa käyttöön 15 artiklaa koskeva vapautus, komissio hyväksyy delegoidun säädöksen ja lisää ne tämän artiklan 2 kohdassa olevaan luetteloon.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’kauppatietorekisterillä’ oikeushenkilöä, joka keskitetysti kerää ja ylläpitää arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevia tietoja;

2)

’vastapuolilla’ finanssialalla toimivia vastapuolia ja finanssialan ulkopuolisia vastapuolia;

3)

’finanssialalla toimivalla vastapuolella’

a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (17) mukaisesti toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä;

b)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (18) tai asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti toimiluvan saanutta luottolaitosta;

c)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (19) mukaisesti toimiluvan saanutta vakuutus- tai jälleenvakuutusyritystä;

d)

direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saanutta yhteissijoitusyritystä ja tilanteen mukaan sen rahastoyhtiötä;

e)

direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitamaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

f)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY (20) mukaisesti toimiluvan saanutta tai rekisteröityä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavaa laitosta;

g)

asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti toimiluvan saanutta keskusvastapuolta;

h)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014 (21) mukaisesti toimiluvan saanutta arvopaperikeskusta;

i)

kolmannen maan yhteisöä, joka tarvitsee a–h alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin, jos se on sijoittautunut unioniin;

4)

’finanssialan ulkopuolisella vastapuolella’ muuta unioniin tai kolmanteen maahan sijoittautunutta yritystä kuin 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisöjä;

5)

’sijoittautumisella’

a)

päätoimipaikkaa, jos vastapuoli on luonnollinen henkilö;

b)

sääntömääräistä kotipaikkaa, jos vastapuoli on oikeushenkilö;

c)

päätoimipaikkaa, jos vastapuolella ei ole kansallisen lainsäädännön mukaista sääntömääräistä kotipaikkaa;

6)

’sivuliikkeellä’ muuta sellaista liiketoimipaikkaa kuin päätoimipaikkaa, joka on osa vastapuolesta ja joka ei ole oikeushenkilö;

7)

’arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisella’ tai ’arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamisella’ rahoitustoimea, jossa vastapuoli siirtää arvopapereita tai hyödykkeitä ja lainaksiottaja sitoutuu palauttamaan vastaavat arvopaperit tai hyödykkeet myöhempänä päivämääränä tai kun arvopaperit tai hyödykkeet siirtänyt vastapuoli sitä vaatii; sen vastapuolen osalta, joka siirtää arvopaperit tai hyödykkeet, kyseessä on arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antaminen, ja sen vastapuolen osalta, jolle ne siirretään, arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottaminen;

8)

’osto-myynti-transaktiolla’ tai ’myynti-osto-transaktiolla’ rahoitustoimea, jossa vastapuoli myy tai ostaa arvopapereita, hyödykkeitä tai taattuja oikeuksia, jotka liittyvät arvopapereiden tai hyödykkeiden omistusoikeuteen, ja jossa on sovittu samaa nimitystä vastaavien arvopapereiden tai hyödykkeiden tai taattujen oikeuksien myymisestä tai ostamisesta takaisin tiettyyn hintaan tulevaisuudessa siten, että rahoitustoimessa, joka on osto-myynti-transaktio, vastapuoli ostaa arvopaperit, hyödykkeet tai taatut oikeudet, ja rahoitustoimessa, joka on myynti-osto-transaktio, vastapuoli myy ne; tällaiseen osto-myynti-transaktioon ja myynti-osto-transaktioon ei sovelleta 9 kohdan mukaista takaisinostosopimusta tai käänteistä takaisinostosopimusta;

9)

’takaisinostotransaktiolla’ sopimukseen perustuvaa rahoitustoimea, jossa vastapuoli luovuttaa arvopapereita tai hyödykkeitä tai taattuja oikeuksia, jotka liittyvät arvopapereiden tai hyödykkeiden omistusoikeuteen ja jotka arvopapereihin tai hyödykkeisiin liittyvien oikeuksien haltijana oleva virallisesti hyväksytty pörssi on taannut, edellyttäen, että vastapuolella ei sopimuksen mukaan ole oikeutta luovuttaa tai pantata tiettyä arvopaperia tai hyödykettä samanaikaisesti useammalle kuin yhdelle vastapuolelle ja että vastapuoli sitoutuu ostamaan arvopaperit tai hyödykkeet takaisin, tai jotka liittyvät sopimuksessa yksilöityjä arvopapereita tai hyödykkeitä vastaaviin arvopapereihin tai hyödykkeisiin, jotka vastapuoli sitoutuu ostamaan takaisin sovittuun hintaan ajankohtana, jonka myyjä on määrännyt tai määrää myöhemmin; tällainen sopimus on takaisinostosopimus, jos vastapuoli on sopimuksessa arvopapereiden tai hyödykkeiden myyjänä, ja takaisinmyyntisopimus, jos vastapuoli on sopimuksessa ostajana;

10)

’vakuudellisella limiittiluotonannolla’ rahoitustoimea, joissa vastapuoli myöntää luottoa, joka liittyy arvopapereiden ostamiseen, myyntiin, hallussapitoon tai kaupankäyntiin niillä; vakuudelliseen limiittiluotonantoon eivät kuulu muut lainat, joiden vakuutena on arvopaperivakuus;

11)

’arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella’

a)

takaisinostotransaktiota;

b)

arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamista ja arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamista;

c)

osto-myynti-transaktiota tai myynti-osto-transaktiota;

d)

vakuudellista limiittiluotonantoa;

12)

’uudelleenkäytöllä’ vastaanottavan vastapuolen vakuusjärjestelyssä saamien rahoitusvälineiden käyttöä sen omissa nimissä ja omaan lukuun tai toisen vastapuolen, myös luonnollisen henkilön, lukuun; tällainen käyttö koostuu omistusoikeuden siirtämisestä tai määräämisoikeuden käyttämisestä direktiivin 2002/47/EY 5 artiklan mukaisesti, mutta siihen ei kuulu rahoitusvälineen realisointi vakuuden asettavan vastapuolen maksukyvyttömyystapauksessa;

13)

’omistusoikeuden siirtävällä vakuusjärjestelyllä’ vastapuolten välillä tehtyä direktiivin 2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä omistusoikeuden siirtävää rahoitusvakuusjärjestelyä velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi;

14)

’panttioikeuteen perustuvalla vakuusjärjestelyllä’ vastapuolten välillä tehtyä direktiivin 2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä panttioikeuteen perustuvaa rahoitusvakuusjärjestelyä velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi;

15)

’vakuusjärjestelyllä’ omistusoikeuden siirtävää vakuusjärjestelyä tai panttioikeuteen perustuvaa vakuusjärjestelyä;

16)

’rahoitusvälineellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määriteltyä rahoitusvälinettä;

17)

’hyödykkeellä’ komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 (22) 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä hyödykettä;

18)

’kokonaistuoton vaihtosopimuksella’ asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 7 kohdassa määriteltyä johdannaissopimusta, jossa yksi vastapuoli siirtää referenssiomaisuuden taloudellisen kokonaissuorituskyvyn, joka kattaa tuotot koroista ja maksuista, hintakehityksestä kertyvät voitot tai tappiot ja luottotappiot, toiselle vastapuolelle.

II   LUKU

ARVOPAPEREILLA TOTEUTETTAVIEN RAHOITUSTOIMIEN LÄPINÄKYVYYS

4 artikla

Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeva ilmoitusvelvollisuus ja tietojen turvaaminen

1.   Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolten on toimitettava tekemiään arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja niiden muuttamista tai päättymistä koskevat tiedot 5 artiklan mukaisesti rekisteröityyn tai 19 artiklan mukaisesti tunnustettuun kauppatietorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava viimeistään rahoitustoimen tekemistä, muuttamista tai päättymistä seuraavana työpäivänä.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetty ilmoitusvelvollisuus koskee arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, jotka

a)

on tehty ennen asiaankuuluvaa 33 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua soveltamispäivää ja jotka ovat yhä voimassa tuona päivänä, jos

i)

näiden arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien jäljellä oleva maturiteetti on kyseisenä päivänä yli 180 päivää; tai

ii)

näillä arvopapereilla toteutettavilla rahoitustoimilla on avoin maturiteetti ja ne ovat yhä voimassa 180 päivää kyseisen päivän jälkeen;

b)

ne tehdään asiaankuuluvana 33 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna soveltamispäivänä tai sen jälkeen.

Toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet on ilmoitettava 190 päivän kuluessa asiaankuuluvasta 33 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta soveltamispäivästä.

2.   Ilmoitusvelvollinen vastapuoli voi siirtää arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen ilmoittamisen toiselle.

3.   Jos finanssialalla toimiva vastapuoli tekee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen sellaisen finanssialan ulkopuolisen vastapuolen kanssa, jolla vähintään kaksi kolmesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU (23) 3 artiklan 3 kohdassa vahvistetusta raja-arvosta ei ylity tilinpäätöspäivänä, finanssialan vastapuoli vastaa molempien vastapuolten tietojen ilmoittamisesta.

Jos arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuoli on yhteissijoitusyritys, jota hoitaa rahastoyhtiö, rahastoyhtiö vastaa yhteissijoitusyrityksen tietojen ilmoittamisesta.

Jos arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuoli on vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta.

4.   Vastapuolten on pidettävä kirjaa kaikista arvopapereilla toteuttamistaan rahoitustoimista sekä niiden muuttamisesta tai päättymisestä vähintään viiden vuoden ajan rahoitustoimen päättymisen jälkeen.

5.   Jos käytettävissä ei ole kauppatietorekisteriä arvopapereilla toteutettuja rahoitustoimia koskevien tietojen kirjaamiseen, vastapuolten on varmistettava, että kyseiset tiedot ilmoitetaan Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen), jäljempänä ’arvopaperimarkkinaviranomainen’.

Näissä tapauksissa arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että kaikilla 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla asianomaisilla yhteisöillä on pääsy kaikkiin niihin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa.

6.   Kauppatietorekisterit ja arvopaperimarkkinaviranomainen noudattavat tämän artiklan mukaisesti vastaanotettujen tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja suojaamista koskevia säännöksiä ja noudattavat erityisesti asetuksen (EU) N:o 648/2012 80 artiklassa asetettuja velvoitteita. Tätä artiklaa sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 648/2012 80 artiklaan sisältyviä viittauksia kyseisen asetuksen 9 artiklaan ja ”johdannaissopimuksiin” pidetään viittauksina tähän artiklaan ja ”arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin”.

7.   Vastapuolen, joka ilmoittaa arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea koskevat tiedot kauppatietorekisteriin tai arvopaperimarkkinaviranomaiselle, tai tällaiset tiedot vastapuolen puolesta ilmoittavan yhteisön ei katsota rikkovan sopimukseen taikka lakiin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin perustuvia tietojen ilmaisemista koskevia rajoituksia.

8.   Tiedot ilmoittavaa yhteisöä, sen johtoa tai työntekijöitä ei saa asettaa vastuuseen niiden ilmaisemisesta.

9.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen ja yhdenmukaisuus asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaisen ilmoittamisen ja kansainvälisesti sovittujen standardien kanssa, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja sen tarpeet huomioon ottaen teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään ainakin seuraavat erityyppisistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista tehtäviä, tämän artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettuja ilmoituksia koskevat tiedot:

a)

arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolet sekä rahoitustoimesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien edunsaaja, jos tämä on eri kuin rahoitustoimen osapuoli;

b)

pääoma; valuutta; vakuutena käytetyt omaisuuserät ja niiden tyyppi, laatu ja arvo; vakuuden antamisessa käytetty menetelmä; onko vakuus saatavilla uudelleenkäyttöä varten ja tapauksissa, joissa se voidaan erottaa muista omaisuuseristä, onko sitä käytetty uudelleen; vakuuden mahdollinen korvaaminen toisella vakuudella; takaisinostohinta tai lainaksi antamisesta perittävä palkkio tai vakuudellisen limiittiluotonannon korko; arvonalennus; arvopäivä; erääntymispäivä; ensimmäinen päivä, jona vakuuden käyttöä voidaan vaatia; sekä markkinasegmentti.

c)

arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta riippuen tiedot seuraavista:

i)

käteisvakuuksien uudelleensijoittaminen;

ii)

lainaksi annetut tai lainaksi otetut arvopaperit tai hyödykkeet.

Kehittäessään näitä teknisiä standardeja arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon yhdistettyjen omaisuuserien tekniset yksityiskohdat ja antaa mahdollisuuden tarvittaessa ilmoittaa vakuutta koskevat tiedot positiotasolla.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2017.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

10.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan 1 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset ja siinä määrin kuin mahdollista yhdenmukaisuus asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaisen ilmoittamisen kanssa sekä ilmoitusten muotojen yhdenmukaistaminen kauppatietorekisterien välillä, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja sen tarpeet huomioon ottaen teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään, missä muodossa ja kuinka usein tämän artiklan 1 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava erityyppisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien osalta.

Ilmoituksessa on erityisesti annettava seuraavat tiedot:

a)

maailmanlaajuiset oikeushenkilötunnukset (LEI) tai esi-LEI-tunnukset siihen asti, kunnes maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten järjestelmä on pantu täysimääräisesti täytäntöön;

b)

kansainväliset arvopaperien tunnusnumerot (ISIN); ja

c)

yksilölliset kauppatunnukset.

Kyseisiä teknisten standardien luonnoksia laatiessaan arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa huomioon kansainvälisen kehityksen sekä unionin tasolla ja kansainvälisesti sovitut standardit.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2017.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

III   LUKU

KAUPPATIETOREKISTERIN REKISTERÖINTI JA VALVONTA

5 artikla

Kauppatietorekisterin rekisteröinti

1.   Arvopaperimarkkinaviranomaisen on rekisteröitävä kauppatietorekisteri 4 artiklan soveltamiseksi tässä artiklassa säädetyin edellytyksin ja tässä artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.   Voidakseen tulla rekisteröidyksi tämän artiklan mukaisesti kauppatietorekisterin on oltava unioniin sijoittautunut oikeushenkilö, sen on sovellettava menettelyjä sille 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden tarkistamiseksi ja täytettävä asetuksen (EU) N:o 648/2012 78, 79 ja 80 artiklassa säädetyt vaatimukset. Tätä artiklaa sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 648/2012 78 ja 80 artiklassa olevia viittauksia kyseisen asetuksen 9 artiklaan pidetään viittauksina tämän asetuksen 4 artiklaan.

3.   Kauppatietorekisterin rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella.

4.   Rekisteröidyn kauppatietorekisterin on aina täytettävä rekisteröinnin edellytykset. Sen on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikista rekisteröinnin edellytyksiin tehtävistä olennaisista muutoksista.

5.   Kauppatietorekisterin on esitettävä arvopaperimarkkinaviranomaiselle jompikumpi seuraavista:

a)

rekisteröintihakemus;

b)

hakemus rekisteröinnin laajentamista varten tämän asetuksen 4 artiklan soveltamiseksi, kun on kyse asetuksen (EU) N:o 648/2012 VI osaston 1 luvun mukaisesti jo rekisteröidystä kauppatietorekisteristä.

6.   Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 20 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus täydellinen.

Jos hakemus ei ole täydellinen, arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa määräajan, johon mennessä kauppatietorekisterin on toimitettava lisätietoja.

Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on varmistunut siitä, että hakemus on täydellinen, se ilmoittaa tästä kauppatietorekisterille.

7.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritetään kaikki seuraavat seikat:

a)

tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut menettelyt, joita kauppatietorekisterien on sovellettava niille 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen täydellisyyden ja oikeellisuuden tarkistamiseksi;

b)

5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemus;

c)

5 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rekisteröinnin laajentamista koskeva yksinkertaistettu hakemus päällekkäisten vaatimusten välttämiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2017.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

8.   Jotta voidaan varmistaa 1 ja 2 kohdan yhdenmukaiset soveltamisedellytykset, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnoksia teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa määritetään molemmat seuraavat seikat:

a)

5 kohdan a alakohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemus;

b)

5 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rekisteröinnin laajentamista koskeva hakemus.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan osalta arvopaperimarkkinaviranomainen laatii yksinkertaistetun mallin päällekkäisten menettelyjen välttämiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2017.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

6 artikla

Toimivaltaisille viranomaisille ilmoittaminen ja niiden kuuleminen ennen rekisteröintiä

1.   Jos rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista hakeva kauppatietorekisteri on yhteisö, jolle sen sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt toimiluvan tai jonka se on rekisteröinyt, arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa asiasta ilman aiheetonta viivytystä kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja kuulee sitä ennen kauppatietorekisterin rekisteröintiä.

2.   Arvopaperimarkkinaviranomainen ja kyseinen toimivaltainen viranomainen vaihtavat kaikki tiedot, jotka tarvitaan kauppatietorekisterin rekisteröintiin tai rekisteröinnin laajentamiseen sekä sen valvomiseen, että yhteisö noudattaa rekisteröintiään tai toimilupansa myöntämistä koskevia edellytyksiä sijoittautumisjäsenvaltiossaan.

7 artikla

Hakemuksen tutkiminen

1.   Arvopaperimarkkinaviranomainen tutkii 40 työpäivän kuluessa 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevan hakemuksen sen perusteella, onko kauppatietorekisteri tämän luvun säännösten mukainen, ja antaa kaikilta osin perustellun päätöksen rekisteröinnin tai rekisteröinnin laajennuksen hyväksymisestä taikka epäämisestä.

2.   Arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 kohdan mukaisesti antama päätös tulee voimaan viidentenä työpäivänä sen jälkeen, kun se on annettu.

8 artikla

Rekisteröintiä tai rekisteröinnin laajentamista koskevista arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksistä ilmoittaminen

1.   Kun arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen taikka peruuttaa rekisteröinnin 10 artiklan mukaisesti, se ilmoittaa asiasta kauppatietorekisterille viiden työpäivän kuluessa ja perustelee samalla päätöksensä kaikilta osin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa päätöksestään ilman aiheetonta viivytystä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa kaikista 1 kohdan mukaisesti tekemistään päätöksistä komissiolle.

3.   Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivuillaan luettelon tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyistä kauppatietorekistereistä. Luettelo saatetaan ajan tasalle viiden työpäivän kuluessa siitä, kun 1 kohdan mukainen päätös on tehty.

9 artikla

Arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuudet

1.   Arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetuksen (EU) N:o 648/2012 61–68, 73 ja 74 artiklan, luettuina yhdessä kyseisen asetuksen liitteiden I ja II kanssa, mukaisesti annettuja valtuuksia käytetään myös tämän asetuksen osalta. Asetuksen (EU) N:o 648/2012 liitteessä I olevia viittauksia kyseisen asetuksen 81 artiklan 1 ja 2 kohtaan pidetään viittauksina tämän asetuksen 12 artiklan 1 ja 2 kohtaan.

2.   Arvopaperimarkkinaviranomaisen tai sen virkamiehen tai sen valtuuttaman muun henkilön asetuksen (EU) N:o 648/2012 61, 62 ja 63 artiklan mukaisesti saamia valtuuksia ei saa käyttää lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen tai asiakirjojen julkistamisen vaatimiseen.

10 artikla

Rekisteröinnin peruuttaminen

1.   Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 648/2012 73 artiklan soveltamista arvopaperimarkkinaviranomainen peruuttaa kauppatietorekisterin rekisteröinnin, jos kauppatietorekisteri

a)

nimenomaisesti luopuu rekisteröinnistä tai ei ole tarjonnut palveluja kuuden edellisen kuukauden aikana;

b)

on saanut rekisteröinnin virheellisten tietojen perusteella tai muilla epärehellisillä keinoilla;

c)

ei enää täytä rekisteröintinsä edellytyksiä.

2.   Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle päätöksestään peruuttaa kauppatietorekisterin rekisteröinti.

3.   Jos sellaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kauppatietorekisteri tarjoaa palvelujaan ja harjoittaa toimintaansa, katsoo, että jokin 1 kohdassa tarkoitetuista edellytyksistä on täyttynyt, se voi pyytää arvopaperimarkkinaviranomaista tutkimaan, täyttyvätkö kyseisen kauppatietorekisterin rekisteröinnin peruuttamista koskevat edellytykset. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen päättää olla peruuttamatta kyseisen kauppatietorekisterin rekisteröintiä, se perustelee päätöksensä kaikilta osin.

4.   Tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on tämän asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti nimetty viranomainen.

11 artikla

Valvontamaksut

1.   Arvopaperimarkkinaviranomainen veloittaa kauppatietorekistereiltä maksut tämän asetuksen mukaisesti ja tämän artiklan 2 kohdan nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti. Maksujen on oltava oikeassa suhteessa kyseisen kauppatietorekisterin liikevaihtoon, ja niillä on katettava kokonaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle kauppatietorekisterien rekisteröinnistä, tunnustamisesta ja valvonnasta aiheutuvat välttämättömät menot sekä korvattava mahdolliset kustannukset, joita toimivaltaisille viranomaisille voi aiheutua tehtävien siirtämisestä tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan nojalla. Siltä osin kuin tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa viitataan asetuksen (EU) N:o 648/2012 74 artiklaan, viittauksia kyseisen asetuksen 72 artiklan 3 kohtaan pidetään viittauksina tämän artiklan 2 kohtaan.

Jos kauppatietorekisteri on jo rekisteröity asetuksen (EU) N:o 648/2012 VI osaston 1 luvun nojalla, tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja maksuja mukautetaan ainoastaan tämän asetuksen mukaiseen rekisteröintiin, tunnustamiseen ja valvontaan liittyvien välttämättömien lisäkulujen ja -maksujen huomioon ottamiseksi.

2.   Siirretään komissiolle valta antaa 30 artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla se määrittelee tarkemmin maksujen lajin, maksujen perimisen perusteet, maksujen määrän ja maksutavan.

12 artikla

Kauppatietorekisterin tietojen läpinäkyvyys ja saatavuus

1.   Kauppatietorekisterin on säännöllisesti ja helposti saavutettavissa olevalla tavalla julkaistava sille ilmoitettujen arvopapereilla toteutettujen rahoitustoimien kokonaispositiot rahoitustoimien lajin mukaan eriteltynä.

2.   Kauppatietorekisterin on kerättävä ja ylläpidettävä tietoja arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ja varmistettava, että seuraavilla yhteisöillä on suora ja välitön pääsy näihin yksityiskohtaisiin tietoihin, joita ne tarvitsevat täyttääkseen velvollisuutensa ja toimeksiantonsa:

a)

arvopaperimarkkinaviranomainen;

b)

Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan pankkiviranomainen), jäljempänä ’pankkiviranomainen’;

c)

Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen), jäljempänä ’vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen’;

d)

järjestelmäriskikomitea;

e)

ilmoitettujen rahoitustoimien markkinapaikkoja valvova toimivaltainen viranomainen;

f)

EKPJ:n asiaankuuluvat jäsenet, mukaan lukien Euroopan keskuspankki (EKP) sen hoitaessa tehtäviään yhteisen valvontamekanismin puitteissa asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisesti;

g)

kolmannen maan asiaankuuluvat viranomaiset, joiden osalta on hyväksytty täytäntöönpanosäädös 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

h)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY (24) 4 artiklan mukaisesti nimitetyt valvontaviranomaiset;

i)

asiaankuuluvat unionin arvopaperi- ja markkinaviranomaiset, joiden vastaavat valvontavastuut ja -tehtävät kattavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat rahoitustoimet, markkinat, osallistujat ja omaisuuserät;

j)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 713/2009 (25) perustettu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto;

k)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (26) 3 artiklan mukaisesti nimetyt kriisinratkaisuviranomaiset;

l)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 806/2014 (27) perustettu kriisinratkaisuneuvosto;

m)

jäljempänä 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut viranomaiset.

3.   Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen soveltaminen, arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tiiviissä yhteistyössä EKPJ:n kanssa ja ottaen huomioon 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen tarpeet teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa määritellään

a)

se, kuinka usein ja mitkä tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista kokonaispositioista ja mitkä tiedot 2 kohdassa tarkoitetuista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista on annettava;

b)

toimintaa koskevat standardit, jotta mahdollistetaan oikea-aikainen, jäsennelty ja kattava:

i)

tietoja kerääminen kauppatietorekisterien toimesta;

ii)

tietojen kokoaminen ja vertailu eri rekisterien välillä;

c)

tiedot, joihin 2 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä on oltava pääsy, ottaen huomioon niiden toimivaltuudet ja niiden erityistarpeet;

d)

ne ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti 2 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä on oltava suora ja välitön pääsy kauppatietorekistereissä pidettyihin tietoihin.

Näillä teknisten sääntelystandardien luonnoksilla on varmistettava, että 1 kohdan mukaisesti julkaistut tiedot eivät mahdollista minkään arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolen tunnistamista.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2017.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

IV   LUKU

LÄPINÄKYVYYS SIJOITTAJIA KOHTAAN

13 artikla

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten läpinäkyvyys määräaikaiskatsauksissa

1.   Yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden, yhteissijoitusyritysten sijoitusyhtiöiden ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on annettava sijoittajille tiedot siitä, miten ne käyttävät arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia, seuraavasti:

a)

yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden tai yhteissijoitusyritysten sijoitusyhtiöiden direktiivin 2009/65/EY 68 artiklassa tarkoitetuissa puolivuotiskatsauksissa ja vuosikertomuksissa;

b)

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien direktiivin 2011/61/EU 22 artiklassa tarkoitetussa vuosikertomuksessa.

2.   Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia koskeviin tietoihin on sisällyttävä liitteessä olevassa A jaksossa säädetyt tiedot.

3.   Arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhdenmukaisen tietojen ilmaisemisen varmistamiseksi sekä erityyppisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi, ottaen huomioon direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU säädetyt vaatimukset sekä kehittyvät markkinakäytännöt, laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joilla täsmennetään edelleen liitteessä olevan A jakson sisältöä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten läpinäkyvyys sopimuksen laatimista edeltävissä asiakirjoissa

1.   Direktiivin 2009/65/EY 69 artiklassa tarkoitetussa yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteessä sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien direktiivin 2011/61/EU 23 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti sijoittajille antamissa tiedoissa on määritettävä ne arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet ja kokonaistuoton vaihtosopimukset, joita yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöt, yhteissijoitusyritysten sijoitusyhtiöt ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat saavat käyttää, sekä mainittava selkeästi, että näitä rahoitustoimia ja välineitä käytetään.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tarjousesitteen ja sijoittajille annettavien tietojen on sisällettävä liitteessä olevassa B jaksossa säädetyt tiedot.

3.   Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittyvien markkinakäytäntöjen huomioon ottamiseksi tai yhdenmukaisen tietojen ilmaisemisen varmistamiseksi, ottaen huomioon nykyiset direktiiveissä 2009/65/EY ja 2011/61/EU säädetyt vaatimukset, laatia luonnoksia teknisiksi sääntelystandardeiksi, joilla täsmennetään edelleen liitteessä olevan B jakson sisältöä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen teknisten sääntelystandardien luonnosten valmistelussa huomioon tarpeen varata riittävästi aikaa ennen niiden soveltamista.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

V   LUKU

UUDELLEENKÄYTÖN LÄPINÄKYVYYS

15 artikla

Vakuusjärjestelyn nojalla vastaanotettujen rahoitusvälineiden uudelleenkäyttö

1.   Vastapuolten oikeus käyttää vakuutena saatuja rahoitusvälineitä uudelleen edellyttää vähintään molempien seuraavien edellytysten täyttymistä:

a)

vakuuden vastaanottava vastapuoli on asianmukaisesti ilmoittanut vakuuden asettavalle vastapuolelle kirjallisesti riskeistä ja seurauksista, joita voi liittyä toiseen seuraavista:

i)

määräämisoikeuden myöntäminen direktiivin 2002/47/EY 5 artiklan mukaisessa panttioikeuteen perustuvassa vakuusjärjestelyssä annettuun rahoitusvakuuteen;

ii)

omistusoikeuden siirtävän vakuusjärjestelyn tekeminen;

b)

vakuuden asettava vastapuoli on antanut etukäteen allekirjoituksella, kirjallisesti tai oikeudellisesti vastaavalla menetelmällä vahvistetun nimenomaisen suostumuksensa panttioikeuteen perustuvaan vakuusjärjestelyyn, jonka ehdoissa määrätään direktiivin 2002/47/EY 5 artiklan mukaisesta määräämisoikeudesta, tai se on nimenomaisesti sopinut vakuuden asettamisesta omistusoikeuden siirtävässä vakuusjärjestelyssä.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan osalta vakuuden asettavalle osapuolelle on vähintään ilmoitettava kirjallisesti vastaanottavan vastapuolen maksukyvyttömyyteen liittyvistä mahdollisista riskeistä ja seurauksista.

2.   Vastapuolet saavat harjoittaa oikeuttaan uudelleenkäyttöön edellyttäen, että vähintään molemmat seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

uudelleenkäyttö toteutetaan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa vakuusjärjestelyssä määritettyjen ehtojen mukaisesti;

b)

vakuusjärjestelyn nojalla vastaanotetut rahoitusvälineet siirretään vakuuden asettavan vastapuolen tililtä.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan b alakohdassa säädetään, kun vakuusjärjestelyyn osallistuva vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja vakuuden asettavan vastapuolen tili säilytetään kolmannessa maassa ja siihen sovelletaan kolmannen maan lainsäädäntöä, uudelleenkäyttö on todistettava joko siirrolla vakuuden asettavan vastapuolen tililtä tai muulla asianmukaisella tavalla.

3.   Tämä artikla ei rajoita tiukempaa alakohtaista lainsäädäntöä, etenkään direktiivejä 2009/65/EY ja 2014/65/EU, eikä kansallista lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on varmistaa vakuuden asettavien vastapuolten korkeatasoinen suoja.

4.   Tällä artiklalla ei ole vaikutusta kansallisen lainsäädännön säännöksiin, jotka koskevat rahoitustoimen voimassaoloa tai seurauksia.

VI   LUKU

VALVONTA JA TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

16 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen ja niiden valtuudet

1.   Tässä asetuksessa toimivaltaisia viranomaisia ovat seuraavat:

a)

finanssialalla toimivien vastapuolten osalta asetuksissa (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 1024/2013 ja (EU) N:o 909/2014 sekä direktiiveissä 2003/41/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU ja 2014/65/EU tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset sekä direktiivissä 2009/138/EY tarkoitetut valvontaviranomaiset;

b)

finanssialan ulkopuolisten vastapuolten osalta asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset;

c)

tämän asetuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöiden ja yhteissijoitusyritysten sijoitusyhtiöiden osalta direktiivin 2009/65/EY 97 artiklan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset;

d)

tämän asetuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta direktiivin 2011/61/EU 44 artiklan nimetyt toimivaltaiset viranomaiset.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä niille 1 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä annettuja valtuuksia ja valvottava tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamista.

3.   Tämän artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten on seurattava niiden alueelle sijoittautuneita yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä, yhteissijoitusyritysten sijoitusyhtiöitä ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia sen varmistamiseksi, että ne eivät käytä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia, elleivät ne noudata 13 ja 14 artiklan vaatimuksia.

17 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö

1.   Edellä 16 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja arvopaperimarkkinaviranomaisen on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja suorittaakseen tässä asetuksessa säädetyt tehtävät, erityisesti havaitakseen ja korjatakseen tämän asetuksen rikkomiset.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä pyynnöstä tehdä yhteistyötä tai vaihtaa tietoja 1 kohdan mukaisesti ainoastaan jommassakummassa seuraavista poikkeuksellisista olosuhteista:

a)

jos samoja toimia ja henkilöitä koskeva oikeudenkäynti on jo pantu vireille sen jäsenvaltion viranomaisissa, jonka toimivaltaiselle viranomaiselle pyyntö on esitetty; tai

b)

jos siinä jäsenvaltiossa, jonka toimivaltaiselle viranomaiselle pyyntö on esitetty, on jo annettu kyseisiä henkilöitä ja samoja toimia koskeva lopullinen oikeuden päätös.

Kieltäytyessään yhteistyöstä toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä pyynnön esittäneelle viranomaiselle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä annettava mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot asiasta.

3.   Edellä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen ja asianomaisten EKPJ:n jäsenten on tehtävä tiivistä yhteistyötä tässä kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Tällaisen yhteistyön on oltava luottamuksellista ja sen ehtona on oltava asiaankuuluvilta toimivaltaisilta viranomaisilta saatu perusteltu pyyntö, ja yhteistyötä on toteutettava vain sen vuoksi, että kyseiset viranomaiset voivat täyttää velvollisuutensa asianmukaisesti.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään, EKPJ:n jäsenet voivat kieltäytyä antamasta tietoja, jos ne ovat toteuttaneet rahoitustoimia hoitaessaan tehtäviään rahapoliittisina viranomaisina.

Jos tietojen antamisesta kieltäydytään kolmannen alakohdan nojalla, asianomainen EKPJ:n jäsen ilmoittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle kieltäytymisestä ja esittää sille perustelut.

18 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.   Tämän asetuksen nojalla saatuja, vaihdettuja tai siirrettyjä luottamuksellisia tietoja koskee 2 ja 3 kohdassa säädetty salassapitovelvollisuus.

2.   Salassapitovelvollisuus koskee kaikkia henkilöitä, jotka ovat tai ovat olleet 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen, 16 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen, pankkiviranomaisen tai vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen palveluksessa taikka toimivaltaisten viranomaisten, arvopaperimarkkinaviranomaisen, pankkiviranomaisen tai vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen valtuutuksella toimivien tilintarkastajien ja asiantuntijoiden palveluksessa. Näiden henkilöiden näissä tehtävissä saamia luottamuksellisia tietoja ei saa ilmaista toiselle henkilölle tai viranomaiselle muutoin kuin tiivistetysti tai kootusti niin, ettei niistä voida tunnistaa yksittäistä vastapuolta, kauppatietorekisteriä tai muuta henkilöä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kansallisen rikos- tai verolainsäädännön tai tämän asetuksen soveltamiseen.

3.   Tämän asetuksen nojalla luottamuksellisia tietoja saavat toimivaltaiset viranomaiset, arvopaperimarkkinaviranomainen, pankkiviranomainen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja muut elimet, luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt kuin toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää saamiaan tietoja ainoastaan velvollisuuksiensa ja tehtäviensä hoitamiseen ja, kun on kyse toimivaltaisista viranomaisista, vain tämän asetuksen soveltamisalalla tai, kun on kyse muista viranomaisista, elimistä, luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, vain siihen tarkoitukseen, johon kyseiset tiedot on niille annettu ja/tai kyseisten tehtävien suorittamiseen nimenomaan liittyvän hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn yhteydessä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kansallisen rikos- tai verolainsäädännön soveltamiseen. Tiedot vastaanottava viranomainen saa kuitenkin käyttää niitä muihinkin ei-kaupallisiin tarkoituksiin arvopaperimarkkinaviranomaisen, pankkiviranomaisen, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen, toimivaltaisen viranomaisen tai tiedot antavan muun viranomaisen, elimen tai henkilön suostumuksella.

4.   Edellä olevat 2 ja 3 kohta eivät estä arvopaperimarkkinaviranomaista, pankkiviranomaista, vakuutus- ja lisäeläkeviranomaista, toimivaltaisia viranomaisia tai asianomaisia keskuspankkeja vaihtamasta tai toimittamasta tämän asetuksen ja sijoituspalveluyrityksiin, luottolaitoksiin, eläkerahastoihin, vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajiin, vakuutusyrityksiin, säänneltyihin markkinoihin tai markkinoiden ylläpitäjiin sovellettavan muun lainsäädännön mukaisia tai tiedot välittäneen toimivaltaisen viranomaisen tai muun viranomaisen, elimen tai luonnollisen henkilön taikka oikeushenkilön suostumuksella muuten annettuja luottamuksellisia tietoja.

5.   Edellä olevat 2 ja 3 kohta eivät estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta tai toimittamasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti luottamuksellisia tietoja, joita ei ole saatu toisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta.

VII   LUKU

SUHTEET KOLMANSIIN MAIHIN

19 artikla

Kauppatietorekisterien vastaavuus ja tunnustaminen

1.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa todetaan, että kolmannen maan oikeudellisilla järjestelyillä ja valvontajärjestelyillä on varmistettu, että

a)

kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneet kauppatietorekisterit noudattavat oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia;

b)

kauppatietorekisterit ovat jatkuvasti tehokkaan valvonnan alaisia ja niiden velvoitteet tehokkaiden täytäntöönpanotoimien alaisia kyseisessä kolmannessa maassa;

c)

salassapitovelvollisuutta koskevat takeet ovat olemassa, mikä koskee myös niiden liikesalaisuuksien suojaa, jotka viranomaiset jakavat kolmansien osapuolten kanssa, ja nämä takeet vastaavat vähintään tässä asetuksessa säädettyä tasoa: ja

d)

kyseisessä kolmannessa maassa toimiluvan saaneita kauppatietorekistereitä koskee oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen velvoite antaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille suora ja välitön pääsy tietoihin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä täsmennetään myös asianomaiset kolmannen maan viranomaiset, joilla on pääsyoikeus tietoihin unioniin sijoittautuneissa kauppatietorekistereissä olevista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös hyväksytään 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Silloin kun kolmannessa maassa toimiluvan saaneisiin kauppatietorekistereihin ei kohdistu kyseisen kolmannen maan kansallisen lainsäädännön puitteissa oikeudellisesti sitovaa ja täytäntöönpanokelpoista velvoitetta antaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille suora ja välitön pääsy tietoihin, komissio antaa neuvostolle suosituksia asianomaisen kolmannen maan kanssa neuvoteltavasta kansainvälisestä sopimuksesta, joka koskee molemminpuolista oikeutta tutustua kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneissa kauppatietorekistereissä oleviin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin ja näiden tietojen vaihtoa, sen varmistamiseksi, että kaikkien 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen yhteisöjen tehtäviensä hoitamiseen tarvitsemat tiedot ovat suoraan ja välittömästi niiden saatavilla.

3.   Kolmanteen maahan sijoittautunut kauppatietorekisteri voi tarjota palveluja ja suorittaa toimintoja unioniin sijoittautuneille yhteisöille 4 artiklaa sovellettaessa vasta sen jälkeen, kun arvopaperimarkkinaviranomainen on tunnustanut sen tämän artiklan 4 kohdassa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetun kauppatietorekisterin on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle jompikumpi seuraavista:

a)

tunnustamista koskeva hakemus;

b)

rekisteröinnin laajentamista koskeva hakemus tämän asetuksen 4 artiklan soveltamiseksi, kun on kyse asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti jo tunnustetusta kauppatietorekisteristä.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen on sisällyttävä kaikki tarvittavat tiedot, mukaan lukien vähintään tiedot, joita tarvitaan sen tarkistamiseen, että kauppatietorekisteri on saanut toimiluvan ja että sitä valvotaan tehokkaasti sellaisessa kolmannessa maassa, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

komissio on määrittänyt 1 kohdan mukaisella täytäntöönpanosäädöksellä, että kolmannella maalla on vastaava ja täytäntöönpanokelpoinen sääntely- ja valvontakehys;

b)

kolmannen maan asianomaiset viranomaiset ovat tehneet arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa yhteistyöjärjestelyn, jossa täsmennetään ainakin seuraavaa:

i)

mekanismi, jolla tietoja vaihdetaan yhtäältä arvopaperimarkkinaviranomaisen ja minkä tahansa muun 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti delegoituja tehtäviä hoitavan unionin viranomaisen sekä toisaalta asianomaisten kolmansien maiden asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välillä; ja

ii)

valvontatoiminnan koordinointia koskevat menettelyt.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on sovellettava asetusta (EY) N:o 45/2001, kun on kyse henkilötietojen luovuttamisesta kolmanteen maahan.

6.   Arvopaperimarkkinaviranomainen arvioi 30 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus täydellinen. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen katsoo, että hakemus ei ole täydellinen, se asettaa määräajan, johon mennessä tunnustamista hakevan kauppatietorekisterin on toimitettava lisätietoja.

7.   Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa tunnustamista hakevalle kauppatietorekisterille 180 työpäivän kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä kaikilta osin perustellun kirjallisen ilmoituksen siitä, onko tunnustaminen myönnetty vai evätty.

8.   Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee verkkosivuillaan luettelon tämän artiklan mukaisesti tunnustetuista kauppatietorekistereistä.

20 artikla

Viranomaisten välinen epäsuora pääsy tietoihin

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi sopia yhteistyöjärjestelyistä niiden asianomaisten kolmannen maan viranomaisten kanssa, joiden on noudatettava velvollisuuksiaan ja hoidettava toimeksiantonsa, jotka koskevat unioniin sijoittautuneiden kauppatietorekisterien arvopaperimarkkinaviranomaisen saataville antamien, arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien tietojen molemminpuolista vaihtoa 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä kolmansien maiden viranomaisten keräämiä ja ylläpitämiä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevia tietoja, edellyttäen, että salassapitovelvollisuutta koskevat takeet ovat olemassa, mukaan lukien takeet siitä, että viranomaiset suojaavat liikesalaisuudet, jotka ne jakavat kolmansien osapuolten kanssa.

21 artikla

Raportoinnin vastaavuus

1.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään kolmannen maan oikeudellisista järjestelyistä sekä valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelyistä seuraavaa:

a)

ne vastaavat 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia;

b)

niillä taataan salassapitovelvollisuus, joka vastaa tässä asetuksessa säädettyä salassapitovelvollisuutta;

c)

niitä sovelletaan tehokkaasti ja ne pannaan täytäntöön yhdenvertaisella ja vääristämättömällä tavalla, jotta voidaan varmistaa tehokas valvonta ja täytäntöönpano asianomaisessa kolmannessa maassa; ja

d)

niillä varmistetaan, että 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla yhteisöillä on joko suora pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai epäsuora pääsy rahoitustoimia koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin 20 artiklan mukaisesti.

2.   Kun komissio on hyväksynyt kolmannen maan osalta 1 kohdassa tarkoitetun vastaavuutta koskevan täytäntöönpanosäädöksen, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan rahoitustoimen tekevien vastapuolten katsotaan täyttäneen 4 artiklassa säädetyt vaatimukset, jos ainakin yksi vastapuolista on sijoittautunut kyseiseen kolmanteen maahan ja vastapuolet noudattavat asianomaisen kolmannen maan asiaankuuluvia velvoitteita kyseisen rahoitustoimen osalta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio seuraa yhteistyössä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa, että 4 artiklassa säädettyjä vaatimuksia vastaavat vaatimukset pannaan tosiasiallisesti täytäntöön niissä kolmansissa maissa, joiden osalta vastaavuutta koskeva täytäntöönpanosäädös on annettu, ja antaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen. Jos kertomuksesta ilmenee, että kolmannen maan viranomaiset soveltavat vastaavia vaatimuksia riittämättömästi tai epäyhtenäisesti, komissio tarkastelee 30 kalenteripäivän kuluessa kertomuksen esittämisestä, onko aiheellista peruuttaa kyseisen kolmannen maan lainsäädännön vastaavuuden tunnustaminen.

VIII   LUKU

HALLINNOLLISET SEURAAMUKSET JA MUUT HALLINNOLLISET TOIMENPITEET

22 artikla

Hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet

1.   Rajoittamatta 28 artiklan soveltamista ja jäsenvaltioiden oikeutta säätää ja määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettava toimivaltaisille viranomaisille valtuudet määrätä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä ainakin 4 ja 15 artiklan rikkomisista.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan oikeushenkilöihin, jäsenvaltioiden on velvoitteita rikottaessa annettava toimivaltaisille viranomaisille valta kansallisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin soveltaa seuraamuksia ylimmän hallintoelimen jäseniin ja muihin yksityishenkilöihin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa määrättyjen hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

3.   Jos jäsenvaltiot ovat tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti päättäneet määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia kyseisessä kohdassa tarkoitettujen säännösten rikkomisista, niiden on varmistettava, että asianmukaiset toimenpiteet on toteutettu sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki tarvittavat valtuudet olla yhteydessä oikeus-, syyttäjä- tai rikosoikeusviranomaisiin lainkäyttöalueellaan saadakseen yksityiskohtaisia tietoja rikostutkinnoista tai rikosoikeudenkäynneistä, jotka on käynnistetty 4 ja 15 artiklan mahdollisten rikkomisten vuoksi, ja antaakseen tällaisia tietoja muille toimivaltaisille viranomaisille ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle täyttääkseen velvollisuutensa tehdä yhteistyötä keskenään ja tarvittaessa arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa tätä asetusta sovellettaessa.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja kolmansien maiden asianomaisten viranomaisten kanssa käyttäessään valtuuksiaan määrätä seuraamuksia.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös tehdä yhteistyötä toisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen taloudellisten seuraamusten perimistä.

4.   Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettava toimivaltaisille viranomaisille valtuudet määrätä ainakin seuraavia hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista:

a)

määräys, jossa rikkomisesta vastuussa olevaa henkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

b)

julkinen ilmoitus, josta käy 26 artiklan mukaisesti ilmi rikkomisesta vastuussa oleva henkilö ja rikkomisen luonne;

c)

toimiluvan peruuttaminen tai keskeyttäminen;

d)

väliaikainen kielto, jolla kielletään johtotehtävissä toimivaa henkilöä tai muuta tällaisesta rikkomisesta vastuussa olevana pidettyä luonnollista henkilöä toimimasta johtotehtävissä;

e)

sellaisten hallinnollisten taloudellisten enimmäisseuraamusten määrääminen, jotka ovat vähintään kolme kertaa niin suuret kuin rikkomisella saadut voitot tai vältetyt tappiot, jos asianomainen viranomainen voi määrittää ne, huolimatta siitä, että nämä seuraamukset ylittäisivät f ja g alakohdassa tarkoitetut määrät;

f)

kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, vähintään 5 000 000 euron suuruiset hallinnolliset taloudelliset enimmäisseuraamukset tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana 12 päivänä tammikuuta 2016;

g)

kun on kyse oikeushenkilöstä, hallinnolliset taloudelliset enimmäisseuraamukset, joiden määrä on vähintään

i)

5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana 12 päivänä tammikuuta 2016 tai enintään 10 prosenttia oikeushenkilön ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta, kun kyseessä on 4 artiklan rikkominen;

ii)

15 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana 12 päivänä tammikuuta 2016 tai enintään 10 prosenttia oikeushenkilön ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta, kun kyseessä on 15 artiklan rikkominen.

Jos ensimmäisen alakohdan g alakohdan i ja ii alakohtaa sovellettaessa oikeushenkilö on emoyritys tai sellaisen emoyrityksen tytäryritys, jonka on laadittava direktiivin 2013/34/EU mukaisesti konsernitilinpäätös, kyseinen vuotuinen kokonaisliikevaihto on koko konsernin emoyrityksen ylimmän hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan konsernitilinpäätöksen mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto tai vastaava tulotyyppi asianomaisen tilinpäätösjärjestelmän mukaisesti.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että toimivaltaisilla viranomaisilla on tässä kohdassa tarkoitettujen valtuuksien lisäksi muita valtuuksia. Jäsenvaltiot voivat myös säätää ankarammista ja soveltamisalaltaan laajemmista seuraamuksista kuin tässä kohdassa säädetään.

5.   Tämän asetuksen 4 artiklan rikkominen ei vaikuta arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ehtoihin eikä osapuolten mahdollisuuteen panna kyseiset ehdot täytäntöön. Tämän asetuksen 4 artiklan rikkominen ei anna oikeutta vahingonkorvaukseen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen osapuolelta.

6.   Jäsenvaltiot voivat päättää olla vahvistamatta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä koskevia sääntöjä, jos kyseisessä kohdassa tarkoitettuihin rikkomisiin jo sovelletaan niiden kansallisen lainsäädännön nojalla rikosoikeudellisia seuraamuksia ennen 13 päivää tammikuuta 2018. Jos jäsenvaltiot päättävät olla vahvistamatta hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä koskevia sääntöjä, niiden on ilmoitettava asianomaiset rikoslainsäädäntönsä osat yksityiskohtaisesti komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista säännöistä komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle viimeistään 13 päivänä heinäkuuta 2017. Niiden on ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä kaikista kyseisten sääntöjen muutoksista.

23 artikla

Hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden määrittäminen

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että määritettäessä hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden tyyppiä ja tasoa toimivaltaiset viranomaiset ottavat huomioon kaikki merkitykselliset seikat, joihin kuuluvat esimerkiksi

a)

rikkomisen vakavuus ja kesto;

b)

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön vastuun aste;

c)

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön taloudellinen vahvuus, jota osoittavat esimerkiksi oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai luonnollisen henkilön vuosiansiot;

d)

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

e)

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön yhteistyö toimivaltaisen viranomaisen kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa henkilön luopuminen saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;

f)

rikkomisesta vastuussa olevan henkilön aiemmat rikkomiset.

Päättäessään hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden tyypistä ja tasosta toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa huomioon ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen tekijöiden lisäksi muita tekijöitä.

24 artikla

Rikkomisista ilmoittaminen

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on otettava käyttöön tehokkaat mekanismit, joita käyttäen ne voivat ilmoittaa 4 ja 15 artiklan todellisista tai mahdollisista rikkomisista muille toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin mekanismeihin on sisällyttävä ainakin seuraavat:

a)

erityismenettelyt 4 tai 15 artiklan rikkomisia koskevien ilmoitusten vastaanottamista ja niihin liittyviä jatkotoimia varten, mukaan lukien turvallisten viestintäkanavien luominen kyseisiä ilmoituksia varten;

b)

sellaisille työsopimuksen perusteella työskenteleville henkilöille, jotka ilmoittavat 4 tai 15 artiklan rikkomisista tai joita syytetään kyseisten artiklojen rikkomisista, järjestettävä asianmukainen suojelu kostotoimilta, syrjinnältä ja muuntyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta;

c)

sekä 4 tai 15 artiklan rikkomisesta ilmoittavan henkilön että sen luonnollisen henkilön henkilötietojen suojeleminen, jonka väitetään olevan vastuussa rikkomisesta, menettelyn kaikissa vaiheissa, mukaan lukien suojelu asianomaisten henkilöiden henkilöllisyyden salassa pitämiseksi, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta tapauksiin, joissa kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan tällaista tietojen ilmaisemista tutkinnan tai sitä seuraavan oikeudenkäynnin yhteydessä.

3.   Vastapuolilla on oltava käytössään asianmukaiset sisäiset menettelyt, joilla niiden työntekijät voivat ilmoittaa 4 ja 15 artiklan rikkomisista.

25 artikla

Tietojenvaihto arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on vuosittain toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle yhdistetyt ja yksityiskohtaiset tiedot kaikista 22 artiklan mukaisesti määräämistään hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee yhdistetyt tiedot vuosikertomuksessa.

2.   Jos jäsenvaltiot ovat päättäneet määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia 22 artiklassa tarkoitettujen säännösten rikkomisista, niiden toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle vuosittain henkilötietojen osalta tunnistamattomiksi muutetut ja yhdistetyt tiedot kaikista toteutetuista rikostutkinnoista ja määrätyistä rikosoikeudellisista seuraamuksista. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tiedot vuosikertomuksessa.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen julkistaa yleisölle hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen taikka rikosoikeudellisen seuraamuksen, sen on ilmoitettava tästä samanaikaisesti arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

4.   Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa määritetään menettelyt ja lomakkeet 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua tietojenvaihtoa varten.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2017.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

26 artikla

Päätösten julkaiseminen

1.   Jollei tämän artiklan 4 kohdan soveltamisesta muuta johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat verkkosivuillaan kaikki päätökset, joissa määrätään hallinnollinen seuraamus tai muu hallinnollinen toimenpide 4 tai 15 artiklan rikkomisista, välittömästi sen jälkeen kun päätöksen kohteena olevalle henkilölle on ilmoitettu kyseisestä päätöksestä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla julkaistuissa tiedoissa on ilmoitettava vähintään rikkomisen tyyppi ja luonne sekä päätöksen kohteena olevan henkilön henkilöllisyys.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta päätöksiin, joissa määrätään luonteeltaan tutkinnallisia toimenpiteitä.

Jos toimivaltainen viranomainen tapauskohtaisen arvioinnin perusteella katsoo, että päätöksen kohteena olevan oikeushenkilön henkilöllisyyden tai luonnollisen henkilön henkilötietojen julkistaminen olisi suhteetonta, tai jos näiden tietojen julkistaminen vaarantaisi meneillään olevan tutkimuksen tai finanssimarkkinoiden vakauden, sen on tehtävä jotakin seuraavista:

a)

lykättävä julkaisemista niin kauan kuin lykkäämisen syyt ovat olemassa;

b)

julkaistava päätös ilman henkilöiden nimiä kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jos tällaisella julkaisemisella voidaan varmistaa asianomaisten henkilötietojen tehokas suoja, ja tarvittaessa lykättävä kyseisten tietojen julkaisemista kohtuullisen ajan, jos on oletettavaa, että nimettömän julkaisemisen syyt lakkaavat olemasta olemassa kyseisen ajanjakson aikana;

c)

jätettävä päätös julkaisematta, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että a tai b alakohdan mukainen julkaiseminen ei riitä varmistamaan, että

i)

finanssimarkkinoiden vakaus säilyy; tai

ii)

tällaisten päätösten julkaiseminen on oikeasuhteista niiden toimenpiteiden osalta, jotka on katsottava vähämerkityksisiksi.

4.   Jos päätökseen haetaan muutosta kansallisilta oikeus-, hallinto- tai muilta viranomaisilta, toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi julkaistava välittömästi verkkosivuillaan nämä tiedot ja mahdolliset myöhemmät tiedot muutoksenhaun tuloksesta. Muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen kumoamisesta annettu päätös on myös julkaistava.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle tiedot kaikista määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, joita 3 kohdan c alakohdan mukaisesti ei ole julkistettu, sekä mahdolliset niihin liittyvät muutoksenhaut ja niiden lopputulos. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset saavat kaikkia määrättyjä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat tiedot ja lopulliset tuomiot ja toimittavat ne arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on ylläpidettävä sille ilmoitetuista hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä sekä rikosoikeudellisista seuraamuksista keskustietokantaa pelkästään toimivaltaisten viranomaisten välistä tiedonvaihtoa varten. Kyseiseen tietokantaan on oltava pääsy ainoastaan toimivaltaisilla viranomaisilla, ja sitä on päivitettävä toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti julkaistu päätös on saatavilla niiden verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan julkaisupäivästä. Kyseisiin päätöksiin sisältyvät henkilötiedot säilytetään toimivaltaisen viranomaisen verkkosivuilla ainoastaan tarpeellisen ajan kulloinkin sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

27 artikla

Oikeus muutoksenhakuun

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen nojalla tehdyt päätökset ja toteutetut toimenpiteet on asianmukaisesti perusteltu ja että niihin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Oikeutta hakea muutosta tuomioistuimessa on voitava soveltaa myös sellaisissa tapauksissa, joissa päätöstä toimilupahakemuksesta, joka sisältää kaikki voimassa olevien säännösten mukaiset tarvittavat tiedot, ei ole tehty kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

28 artikla

Tämän asetuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa määrättävät seuraamukset ja muut toimenpiteet

Direktiivien 2009/65/EY ja 2011/61/EU mukaisesti vahvistettuja seuraamuksia ja muita toimenpiteitä sovelletaan tämän asetuksen 13 ja 14 artiklan rikkomisiin.

IX   LUKU

UUDELLEENTARKASTELU

29 artikla

Kertomukset ja uudelleentarkastelu

1.   Komissio antaa 36 kuukauden kuluessa 4 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksymänsä delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja oikeasuhteisuudesta ja esittää mahdollisesti asianmukaisia ehdotuksia. Kertomuksessa on luotava erityisesti yleiskatsaus samankaltaisiin kolmansissa maissa säädettyihin ilmoitusvelvollisuuksiin ottaen huomioon kansainvälisellä tasolla tehty työ. Siinä on myös keskityttävä raportoimaan kaikista asiaankuuluvista rahoitustoimista, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, ottaen huomioon merkittävät kehitykset markkinakäytännöissä, sekä mahdollisista vaikutuksista arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien avoimuuteen.

Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kertomusta varten 24 kuukauden kuluessa komission 4 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksymän delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein tai useammin, jos markkinakäytännöt kehittyvät merkittävästi, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle ilmoittamisen tehokkuutta koskevan kertomuksen, jossa otetaan huomioon yksipuolisen ilmoittamisen asianmukaisuus erityisesti ilmoittamisen kattavuuden ja laadun sekä kauppatietorekistereille ilmoittamisen vähenemisen osalta ja käsitellään merkittäviä kehityskulkuja markkinakäytännöissä painottaen rahoitustoimia, joilla on vastaavanlainen tavoite tai vaikutus kuin arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella.

2.   Kun kansainvälisen tason työ on saatu päätökseen ja otettu huomioon, 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa on myös määritettävä olennaiset riskit, jotka liittyvät siihen, että luottolaitokset ja pörssiyhtiöt käyttävät arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, ja analysoitava sitä, olisiko kyseisille yhteisöille asianmukaista säätää uusia julkistamisvelvoitteita niiden määräaikaiskatsauksissa.

3.   Komission on annettava 13 päivään lokakuuta 2017 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus siitä, miten kansainvälisessä työskentelyssä on edistytty arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin liittyvien riskien lieventämiseksi, mukaan lukien muuten kuin keskitetysti selvitettyihin arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin sovellettavia arvonalennuksia koskevat FSB:n suositukset, ja näiden suositusten soveltuvuudesta unionin markkinoille. Komissio voi esittää tämän kertomuksen yhteydessä asianmukaisia ehdotuksia.

Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomaisen on laadittava 13 päivään lokakuuta 2016 mennessä yhteistyössä pankkiviranomaisen ja järjestelmäriskikomitean kanssa ja kansainvälisen tason työ huomioon ottaen kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sen arvioimiseksi,

a)

kerryttääkö arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien käyttö merkittävää vipuvaikutusta, johon ei nykyisellä sääntelyllä puututa;

b)

tarvittaessa mitä vaihtoehtoja on saatavilla tällaiseen kertymään puuttumiseksi;

c)

tarvitaanko toimenpiteitä vähentämään vipuvaikutuksen myötäsyklisyyttä.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen kertomuksessa tarkastellaan myös FSB:n suositusten määrällisiä vaikutuksia.

4.   Komissio antaa 39 kuukauden kuluessa 4 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksymänsä delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä ja kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun kertomuksen, arvopaperimarkkinaviranomaista kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 11 artiklan soveltamisesta erityisesti sen osalta, ovatko kauppatietorekisteriltä veloitetut maksut oikeassa suhteessa kyseisen kauppatietorekisterin liikevaihtoon ja rajoittuvatko ne kattamaan kokonaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle kauppatietorekisterien rekisteröinnistä, tunnustamisesta ja valvonnasta aiheutuvat välttämättömät menot sekä korvaamaan mahdolliset kustannukset, joita toimivaltaisille viranomaisille voi aiheutua tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta, erityisesti tehtävien siirtämisestä 9 artiklan 1 kohdan nojalla.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja komission kertomuksia varten arvopaperimarkkinaviranomainen antaa 33 kuukauden kuluessa komission 4 artiklan 9 kohdan nojalla hyväksymän delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä ja sen jälkeen joka kolmas vuosi tai useammin, jos maksuihin tehdään olennaisia muutoksia, kertomuksen komissiolle kauppatietorekistereiltä tämän asetuksen mukaisesti veloitetuista maksuista. Näissä kertomuksissa on säädettävä vähintään arvopaperimarkkinaviranomaiselle kauppatietorekisterien rekisteröinnistä, tunnustamisesta ja valvonnasta aiheutuvista välttämättömistä menoista, toimivaltaisille viranomaisille tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuneista menoista, erityisesti tehtävien siirtämisen seurauksena syntyneistä menoista, sekä kauppatietorekistereiltä veloitetuista maksuista ja niiden oikeasta suhteesta kyseisten kauppatietorekisterien liikevaihtoon.

5.   Arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisee järjestelmäriskikomiteaa kuultuaan 4 artiklan mukaisesti ilmoitettujen tietojen pohjalta vuosittain arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien kokonaismäärää koskevan kertomuksen, jossa tiedot on eritelty vastapuolen ja rahoitustoimen tyypin perusteella.

X   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

30 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 12 päivästä tammikuuta 2016 alkaen määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 4 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan ja 11 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

31 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY (28) perustettu Euroopan arvopaperikomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 (29) tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

32 artikla

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 648/2012 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 7 alakohta seuraavasti:

”7)

’OTC-johdannaisella’ tai ’OTC-johdannaissopimuksella’ johdannaissopimuksia, joita ei panna täytäntöön direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritellyllä säännellyllä markkinalla tai sellaisella kolmannen maan markkinalla, jota pidetään säänneltyä markkinaa vastaavana markkinana tämän asetuksen 2 a artiklan mukaisesti;”.

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Vastaavuutta koskevat päätökset OTC-johdannaisten määrittelemiseksi

1.   Tämän asetuksen 2 artiklan 7 kohdan soveltamiseksi kolmannen maan markkinaa pidetään säänneltyä markkinaa vastaavana markkinana direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdan mukaisesti silloin, kun markkina noudattaa oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat kyseisen direktiivin III osastossa säädettyjä vaatimuksia, ja se on jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien alainen kyseisessä kolmannessa maassa, kuten komissio on määrittänyt tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa todetaan, että kolmannen maan markkina noudattaa oikeudellisesti sitovia vaatimuksia, jotka vastaavat direktiivin 2004/39/EY III osastossa säädettyjä vaatimuksia, ja se on jatkuvasti tehokkaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien alainen kyseisessä kolmannessa maassa 1 kohdan tarkoituksia varten.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Komissio ja arvopaperimarkkinaviranomainen julkaisevat verkkosivuillaan luettelon niistä markkinoista, joita pidetään vastaavina 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti. Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan tasalle.”

3)

Korvataan 81 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kauppatietorekisterin on annettava tarpeelliset tiedot seuraavien tahojen saataville, jotta ne voivat toteuttaa tehtävänsä ja toimeksiantonsa:

a)

arvopaperimarkkinaviranomainen;

b)

pankkiviranomainen;

c)

vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen;

d)

järjestelmäriskikomitea;

e)

niitä keskusvastapuolia valvova toimivaltainen viranomainen, joilla on pääsy kauppatietorekistereihin;

f)

ilmoitettavien sopimusten markkinapaikkoja valvova toimivaltainen viranomainen;

g)

EKPJ:n asiaankuuluvat jäsenet, mukaan lukien EKP sen hoitaessa tehtäviään yhteisen valvontamekanismin puitteissa neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (30) mukaisesti;

h)

sellaisen kolmannen maan asianomaiset viranomaiset, joka on tehnyt unionin kanssa 75 artiklassa tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen;

i)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY (31) 4 artiklan nojalla nimitetyt valvontaviranomaiset;

j)

asiaankuuluvat unionin arvopaperi- ja markkinaviranomaiset, joiden valvontavastuut ja -tehtävät kattavat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat sopimukset, markkinat, osallistujat ja kohde-etuudet;

k)

kolmannen maan asianomaiset viranomaiset, jotka ovat tehneet arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 76 artiklassa tarkoitetun yhteistyöjärjestelyn;

l)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 713/2009 (32) perustettu energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto;

m)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU (33) 3 artiklan mukaisesti nimetyt kriisinratkaisuviranomaiset;

n)

asetuksella (EU) N:o 806/2014 perustettu kriisinratkaisuneuvosto;

o)

asetusten (EU) N:o 1024/2013 ja (EU) N:o 909/2014 sekä direktiivien 2003/41/EY, 2009/65/EY, 2011/61/EU, 2013/36/EU ja 2014/65/EU mukaiset toimivaltaiset viranomaiset tai kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ja direktiivin 2009/138/EY mukaiset valvontaviranomaiset;

p)

tämän asetuksen 10 artiklan 5 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset.

(30)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63)."

(31)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12)."

(32)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1)."

(33)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).”"

33 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Tätä asetusta sovelletaan 12 päivästä tammikuuta 2016 lukuun ottamatta

a)

edellä olevaa 4 artiklan 1 kohtaa, jota sovelletaan

i)

12 kuukauden kuluttua sellaisen delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä, jonka komissio on hyväksynyt 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, 3 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin finanssialan vastapuoliin ja 3 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettuihin kolmansien maiden yhteisöihin, jotka tarvitsevat 3 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin, jos ne ovat sijoittautuneet unioniin;

ii)

15 kuukauden kuluttua sellaisen delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä, jonka komissio on hyväksynyt 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, 3 artiklan 3 kohdan g ja h alakohdassa määriteltyihin finanssialan vastapuoliin ja 3 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettuihin kolmansien maiden yhteisöihin, jotka tarvitsevat 3 artiklan 3 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin, jos ne ovat sijoittautuneet unioniin;

iii)

18 kuukauden kuluttua sellaisen delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä, jonka komissio on hyväksynyt 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti, 3 artiklan 3 kohdan c–f alakohdassa määriteltyihin finanssialan vastapuoliin ja 3 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettuihin kolmansien maiden yhteisöihin, jotka tarvitsevat 3 artiklan 3 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisen toimiluvan tai rekisteröinnin, jos ne ovat sijoittautuneet unioniin;

iv)

21 kuukauden kuluttua komission 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti hyväksymän delegoidun säädöksen voimaantulopäivästä finanssialan ulkopuolisiin vastapuoliin;

b)

13 artiklaa, jota sovelletaan 13 päivästä tammikuuta 2017;

c)

14 artiklaa, jota sovelletaan 13 päivästä heinäkuuta 2017 sellaisten direktiivin 2009/65/EY tai direktiivin 2011/61/EU soveltamisalaan kuuluvien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osalta, jotka on perustettu ennen 12 päivää tammikuuta 2016;

d)

15 artiklaa, jota sovelletaan 13 päivästä heinäkuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä marraskuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 336, 26.9.2014, s. 5.

(2)  EUVL C 451, 16.12.2014, s. 59.

(3)  EUVL C 271, 19.8.2014, s. 87.

(4)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 29. lokakuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 16. marraskuuta 2015.

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(10)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(15)  EUVL C 328, 20.9.2014, s. 3.

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(19)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(20)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10).

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).

(22)  Komission asetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10 päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 1).

(23)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/25/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, julkisista ostotarjouksista (EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12).

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1).

(26)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 190).

(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).

(28)  Komission päätös 2001/528/EY, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan arvopaperikomitean perustamisesta (EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45).

(29)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


LIITE

A jakso –   Yhteissijoitusyrityksen puolivuotiskatsauksessa ja vuosikertomuksessa sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomuksessa annettavat tiedot

Yleistiedot:

lainaksi annettujen arvopapereiden ja hyödykkeiden osuus lainattavissa olevien omaisuuserien kokonaismäärästä lukuun ottamatta käteisvaroja ja muita rahavaroja

kuhunkin arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ja kokonaistuoton vaihtosopimuksen lajiin liittyvien omaisuuserien määrä ilmaistuna absoluuttisena määränä (yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen valuutassa) ja osuutena yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen hoidettavina olevista varoista

Keskittymätiedot:

kymmenen suurinta vakuuksien antajaa kaikentyyppisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten osalta (vakuutena saatujen arvopapereiden ja hyödykkeiden määrä eriteltyinä vakuuksien antajien nimen kohdalle)

kymmenen tärkeintä vastapuolta kunkin arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ja kokonaistuoton vaihtosopimuksen lajin osalta erikseen (vastapuolen nimi ja meneillään olevien rahoitustoimien bruttomäärä)

Yhdistetyt tiedot kustakin arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ja kokonaistuoton vaihtosopimuksen lajista erikseen – jaottelu seuraaviin luokkiin:

vakuuden laji ja laatu

vakuuden maturiteettiprofiili jaoteltuna seuraaviin maturiteettiluokkiin: alle yksi päivä, yhdestä päivästä yhteen viikkoon, yhdestä viikosta yhteen kuukauteen, yhdestä kolmeen kuukauteen, kolmesta kahteentoista kuukauteen, yli kaksitoista kuukautta ja avoin maturiteetti

vakuuden valuutta

arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten maturiteettiprofiili jaoteltuna seuraaviin maturiteettiluokkiin: alle yksi päivä, yhdestä päivästä yhteen viikkoon, yhdestä viikosta yhteen kuukauteen, yhdestä kolmeen kuukauteen, kolmesta kahteentoista kuukauteen, yli kaksitoista kuukautta ja avoimet rahoitustoimet

valtio, johon vastapuolet ovat sijoittautuneet

selvitys- ja toimitusjärjestelmä (esim. kolmenvälinen, keskusvastapuoli, kahdenvälinen)

Vakuuden uudelleenkäyttöä koskevat tiedot:

saadun vakuuden osuus, joka käytetään uudelleen, verrattuna tarjousesitteessä tai sijoittajille annetuissa tiedoissa ilmoitettuun enimmäismäärään

yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen käteisvakuuksien uudelleensijoittamisesta saamat tuotot

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tai kokonaistuoton vaihtosopimusten osana saaman vakuuden säilytys

Säilytysyhteisöjen lukumäärä ja nimet ja kunkin säilytysyhteisön säilyttämien vakuutena olevien omaisuuserien määrä

Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tai kokonaistuoton vaihtosopimusten osana antaman vakuuden säilytys

Erillisillä tileillä, asiakasvaratileillä ja muilla tileillä säilytettävien vakuuksien osuus

Tiedot kunkin arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ja kokonaistuoton vaihtosopimuksen lajin tuotoista ja kustannuksista jaoteltuna yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen hoitajan ja kolmansien osapuolten (esim. lainan järjestäjän) osuuteen absoluuttisina lukuina ja prosentuaalisena osuutena kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ja kokonaistuoton vaihtosopimuksen lajin kokonaistuotoista

B jakso –   Yhteissijoitusyrityksen tarjousesitteeseen sisällytettävät ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoittajille annettavat tiedot:

yleinen kuvaus yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen käyttämistä arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ja muista kokonaistuoton vaihtosopimuksista ja perustelut niiden käytölle

kustakin arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen ja kokonaistuoton vaihtosopimuksen lajista ilmoitettavat yleistiedot:

omaisuuserien lajit, joita niissä voidaan käyttää

enimmäisosuus hoidettavina olevista varoista, jota niissä voidaan käyttää

arvioitu osuus hoidettavina olevista varoista, jota kussakin niistä voidaan käyttää

vastapuolten valinnassa käytettävät kriteerit (muun muassa oikeudellinen asema, alkuperävaltio ja alin mahdollinen luottoluokitus)

hyväksyttävä vakuus: kuvaus hyväksyttävän vakuuden muodostavien omaisuuserien lajeista, vakuuden antajasta, maturiteetista, likviditeetistä sekä vakuuksien hajauttamisen ja korrelaation periaatteista

vakuuksien arvostus: kuvaus käytetystä vakuuden arviointimenetelmästä ja sen perusteista sekä siitä, sovelletaanko markkinahintaan arvostamista ja vaihtelumarginaaleja päivittäin

riskienhallinta: kuvaus arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin ja kokonaistuoton vaihtosopimuksiin liittyvistä riskeistä sekä vakuuksien hallintaan liittyvistä riskeistä (esimerkiksi operatiivinen riski, likviditeettiriski, vastapuoliriski, säilyttäjäriski ja oikeudellinen riski) sekä tapauksen mukaan vakuuden uudelleenkäytöstä aiheutuvista riskeistä

eritelmä siitä, miten arvopapereilla toteutettavissa rahoitustoimissa ja kokonaistuoton vaihtosopimuksissa käytettävät omaisuuserät ja vastaanotetut vakuudet säilytetään (esim. rahaston säilytysyhteisössä)

eritelmä vakuuden uudelleenkäyttöä koskevista mahdollisista rajoituksista (sääntelyrajoituksista tai oma-aloitteisista rajoituksista)

arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten tuottojen jakoperiaatteet: kuvaus niistä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja kokonaistuoton vaihtosopimusten tuoton osuuksista, jotka palautetaan yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalle yritykselle, ja kustannuksista ja maksuista, jotka osoitetaan hoitajalle tai kolmansille osapuolille (esimerkiksi lainan järjestäjälle). Tarjousesitteessä tai sijoittajille annettavissa tiedoissa on ilmoitettava myös, kuuluvatko nämä hoitajan lähipiiriin.