16.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2345,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2015,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 38 artiklan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 (2) liitteessä III vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden luonnonmukaisen maataloustuotteiden tuotannon tuotantojärjestelmät ja tarkastustoimenpiteet on hyväksytty asetuksessa (EY) N:o 834/2007 vahvistettuja vastaaviksi.

(2)

Costa Rican, Tunisian, Yhdysvaltojen ja Korean tasavallan toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitoksen ”BCS Öko-Garantie GmbH” nimi on muutettu muotoon ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”.

(3)

Argentiinan toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitoksen ”Letis SA” internetosoite on muuttunut.

(4)

Australian toimittamien tietojen mukaan toimivaltaisen viranomaisen internetosoite on muuttunut. Lisäksi tarkastusviranomainen ”AQIS” on lopettanut toimintansa, joten sitä ei pitäisi enää mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevassa luettelossa.

(5)

Kanadan toimittamien tietojen mukaan tarkastusviranomainen ”SAI Global Certification Services Limited” on lopettanut toimintansa, joten sitä ei enää pitäisi mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevassa luettelossa; uusi tarkastusviranomainen ”TransCanada Organic Certification Services (TCO CERT)” olisi mainittava kyseisessä liitteessä.

(6)

Costa Rican toimittamien tietojen mukaan tarkastusviranomaisen ”Servicio Fitosanitario del Estado” internetosoite on muuttunut.

(7)

Intian toimittamien tietojen mukaan Intian toimivaltainen viranomainen on peruuttanut tarkastuslaitosten ”Biocert India Pvt. Ltd, Indore” ja ”TUV India Pvt. Ltd” hyväksynnän, joten niitä ei pitäisi enää mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevassa luettelossa. Lisäksi Intian toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt kolme tarkastuslaitosta, jotka olisi lisättävä kyseisessä liitteessä olevaan luetteloon: ”Odisha State Organic Certification Agency”, ”Gujarat Organic Products Certification Agency” ja ”Uttar Pradesh State Organic Certification Agency”.

(8)

Japanin toimittamien tietojen mukaan toimivaltaisen viranomaisen nimi on muuttunut.

(9)

Tunisian toimittamien tietojen mukaan toimivaltaisen viranomaisen internetosoite on muuttunut.

(10)

Yhdysvaltojen toimittamien tietojen mukaan tarkastuslaitoksen ”Department of Plant Industry” nimi on muutettu muotoon ”Clemson University”, tarkastuslaitoksen ”Indiana Certified Organic LLC” nimi on muutettu muotoon ”Ecocert ICO, LLC”, tarkastuslaitoksen ”Marin County” nimi on muutettu muotoon ”Marin Organic Certified Agriculture” ja tarkastuslaitoksen ”OIA North America, LLC” nimi on muutettu muotoon ”Americert International (AI)”. Lisäksi tarkastuslaitos ”Organic National & International Certifiers (ON&IC)” on lopettanut toimintansa, joten sitä ei pitäisi enää mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevassa luettelossa.

(11)

Korean tasavallan toimittamien tietojen mukaan Korean toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt kaksi muuta tarkastuslaitosta, jotka olisi lisättävä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevaa luetteloon: ”Neo environmentally-friendly” ja ”Green Environmentally-Friendly certification center”.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV on luettelo tarkastuslaitoksista ja tarkastusviranomaisista, joilla on toimivalta tehdä tarkastuksia ja myöntää sertifikaatteja kolmansissa maissa vastaavuustarkoituksessa.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole tuotu 32 artiklan mukaisesti eikä tuotu kolmannesta maasta, joka on hyväksytty kyseisen asetuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, komissio voi hyväksyä tarkastuslaitokset, joilla on toimivalta suorittaa toimia vastaavat takeet antavien tuotteiden tuontia varten. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1235/2008 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa säädetään, että tarkastusviranomaista tai tarkastuslaitosta ei voida hyväksyä tuotteelle, joka on peräisin kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelossa mainitusta kolmannesta maasta ja joka kuuluu kyseisen kolmannen maan osalta hyväksyttyyn tuoteluokkaan.

(14)

Koska Kanada ja Japani ovat molemmat hyväksyttyjä kolmansia maita asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ne on mainittu asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III tuoteluokan A osalta, vaikuttaa siltä, että kyseisiä säännöksiä ei ole aikaisemmin noudatettu asianmukaisesti seuraavien asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV mainittujen tarkastuslaitosten hyväksymisen suhteen Kanadasta ja Japanista peräisin olevien ja tuoteluokkaan A kuuluvien tuotteiden osalta: ”CCOF Certification Services”, ”IMOswiss AG”, ”International Certification Services, Inc.”, ”Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, ”Japan Organic and Natural Foods Association”, ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”, ”Organic crop improvement association” ja ”Quality Assurance International”.

(15)

Komissio on ottanut yhteyttä asianomaisiin tarkastuslaitoksin ja ilmoittanut niille aikomuksestaan peruuttaa tuoteluokan A hyväksyntä Kanadan ja Japanin osalta. Se on käsitellyt saamansa huomautukset huolellisesti.

(16)

”Afrisco Certified Organic, CC” on ilmoittanut komissiolle lopettaneensa sertifiointitoimintansa kaikissa niissä kolmansissa maissa, joille sillä oli hyväksyntä, joten sitä ei pitäisi enää mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevassa luettelossa.

(17)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Agreco R.F. Göderz GmbH” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan A ja D osalta Venäjää ja tuoteluokan D osalta Boliviaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Dominikaanista tasavaltaa, Ecuadoria, Egyptiä, Georgiaa, Indonesiaa, Kazakstania, Kirgisiaa, Madagaskaria, Montenegroa, Perua, Serbiaa, Tansaniaa, Thaimaata, Togoa, Turkmenistania, Uzbekistania ja Venezuelaa.

(18)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Australia Certified Organic” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan B osalta Kiinaa ja Vanuatua sekä tuoteluokan D osalta Cookinsaaria.

(19)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Bio.inspecta AG” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan A ja D osalta Bosnia ja Hertsegovinaa, Marokkoa ja Yhdistyneitä arabiemiirikuntia.

(20)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Bureau Veritas Certification France SAS” saamansa pyynnön, joka koskee kyseisen yrityksen sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon. Saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että on aiheellista hyväksyä ”Bureau Veritas Certification France SAS” tuoteluokkien A ja D osalta Madagaskarilla, Mauritiuksella, Monacossa, Marokossa ja Nicaraguassa, tuoteluokan C osalta Madagaskarilla ja Nicaraguassa sekä tuoteluokan E osalta Mauritiuksella.

(21)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan A ja D osalta Kongon demokraattista tasavaltaa, Montenegroa, Nepalia, miehitettyä palestiinalaisaluetta ja Pakistania, tuoteluokkien A, B ja D osalta Kamerunia ja Nigeria sekä tuoteluokan C osalta Kiinaa ja Taiwania.

(22)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan D osalta Kolumbiaa.

(23)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Control Union Certifications” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A, D ja F osalta Beniniä, Botswanaa, Kamerunia, Kuubaa, Curaçaoa, Haitia, Keniaa, Lesothoa, Malawia, Marokkoa, Mongoliaa, Namibiaa, Senegalia, Surinamea, Swazimaata, Taiwania, Togoa ja Zimbabwea, tuoteluokkien A, B, C, D, E ja F osalta Armeniaa ja Kazakstania ja tuoteluokkien A, B, C, D ja F osalta Irakia.

(24)

”Doalnara Certified Organic Korea, LLC” on ilmoittanut komissiolle lopettaneensa sertifiointitoimintansa Korean tasavallassa, ainoassa kolmannessa maassa, jossa sillä oli hyväksyntä, joten sitä ei pitäisi enää mainita asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevassa luettelossa.

(25)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Ecocert SA” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan A osalta Botswanaa, tuoteluokan A ja D osalta Armeniaa, Belizeä, Kap Verdeä, Keski-Afrikan tasavaltaa, Kongoa (Brazzaville), Kongon demokraattista tasavaltaa, El Salvadoria, Päiväntasaajan Guineaa, Georgiaa, Guinea-Bissauta, Hondurasia, Hongkongia, Liberiaa, Mauritaniaa, Myanmaria/Burmaa, Nicaraguaa, Panamaa, Samoaa, Seychellejä, Singaporea, Sri Lankaa, Surinamea, Tadžikistania, Itä-Timoria ja Venezuelaa, tuoteluokkien A, B ja D osalta Afganistania ja Sierra Leonea, tuoteluokkien A, D ja E osalta Turkmenistania, tuoteluokan B osalta Beniniä, Kamerunia, Kolumbiaa, Norsunluurannikkoa, Ecuadoria, Indonesiaa, Monacoa, Filippiinejä, Serbiaa, Tunisiaa, Vietnamia ja Sambiaa, tuoteluokan C osalta Korean tasavaltaa, tuoteluokan D osalta Tšadia, Etiopiaa, Mongoliaa, Namibiaa, Nigeriä, Nigeriaa, Pakistania ja Vanuatua, tuoteluokan E osalta Intiaa, Kirgisiaa, Marokkoa, Syyriaa, Thaimaata, Uruguayta, tuoteluokkien B ja E osalta Keniaa, Paraguayta ja Ugandaa, tuoteluokkien B, D ja E osalta Ukrainaa, tuoteluokkien B, E ja F Burkina Fasoa, Meksikoa ja Perua, tuoteluokkien D ja E osalta Kazakstania, Venäjää ja Uzbekistania ja tuoteluokkien E ja F osalta Madagaskaria.

(26)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”IMO Control Latinoamérica Ltda.” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan A ja D osalta Belizeä. Lisäksi ”IMO Control Latinoamérica Ltda.” ilmoitti komissiolle, että sen internetosoite on muuttunut.

(27)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A ja D osalta Gambiaa, Liberiaa, Pakistania, Tadžikistania, Turkmenistania ja Uzbekistania, tuoteluokkien A, D ja E osalta Kazakstania, tuoteluokan B osalta Guatemalaa, Kirgisiaa, Perua ja Venäjää sekä tuoteluokan E osalta Yhdistyneitä arabiemiirikuntia.

(28)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Mayacert” saamansa pyynnön, joka koskee senyrityksen sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon. Saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että on aiheellista hyväksyä ”Mayacert”, tuoteluokkien A, B ja D osalta Meksikossa, tuoteluokkien A ja D osalta Guatemalassa, Hondurasissa ja Nicaraguassa sekä tuoteluokan D osalta Kolumbiassa, Dominikaanisessa tasavallassa ja El Salvadorissa.

(29)

”Onecert, Inc.” ilmoitti komissiolle muuttaneensa nimensä muotoon ”OneCert International PVT Ltd.”. Lisäksi se ilmoitti osoitteenmuutoksesta.

(30)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Organic Standard” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokan A ja D osalta Tadžikistania sekä tuoteluokan E osalta Kazakstania ja Venäjää.

(31)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Organización Internacional Agropecuaria” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän maantieteellinen soveltamisala koskemaan tuoteluokkien A ja D osalta Chileä, Ecuadoria ja Perua.

(32)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”ORSER” saamansa pyynnön, joka koskee kyseisen yrityksen sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon. Saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että on aiheellista hyväksyä ”ORSER” tuoteluokkien A ja D osalta Turkissa.

(33)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.” saamansa pyynnön, joka koskee kyseisen yrityksen sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon tuoteluokan D osalta Japanissa. Kuten asetuksen (EY) N:o 1235/2008 johdanto-osan 13 kappaleessa, 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa todetaan, tarkastusviranomaista tai tarkastuslaitosta ei voida hyväksyä tuotteelle, joka on peräisin asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevassa hyväksyttyjen kolmansien maiden luettelossa mainitusta kolmannesta maasta ja joka kuuluu kyseisen kolmannen maan osalta hyväksyttyyn tuoteluokkaan. Japani on hyväksytty kolmanneksi maaksi asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja se on mainittu kyseisessä liitteessä tuoteluokan D osalta. Koska tämä hyväksyntä ei kuitenkaan kata kaikkia ainesosia, joita voidaan laillisesti tuoda Japaniin ja jalostaa Japanissa, on aiheellista hyväksyä tarkastuslaitokset sellaisille jalostetuille tuotteille, jotka eivät kuulu Japanin hyväksynnän piiriin tuoteluokan D osalta asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteen III mukaisesti, jotta voidaan välttää se, että Japanista peräisin olevia tuotteita, joiden jalostuksessa on käytetty sellaisia ainesosia, joita saa laillisesti tuoda Japaniin mutta jotka eivät kuulu kyseisessä liitteessä vahvistetun hyväksynnän piiriin, ei saa tuoda unioniin. Saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että on aiheellista hyväksyä ”Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.” Japanissa tuoteluokan D osalta, viiniä lukuun ottamatta, sellaisille tuotteille, jotka eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 834/2007 33 artiklan 2 kohdan mukaisen hyväksynnän piiriin asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä III olevassa luettelossa.

(34)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”QC&I” saamansa hakemuksen, jossa se pyytää erittelyjensä muuttamista. Saamiensa tietojen perusteella komissio katsoo, että on perusteltua laajentaa yrityksen hyväksynnän soveltamisala koskemaan tuoteluokan D osalta viiniä.

(35)

Komissio on vastaanottanut ja tutkinut yritykseltä ”Quality Partner” saamansa pyynnön, joka koskee kyseisen yrityksen sisällyttämistä asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteessä IV olevaan luetteloon. Saatujen tietojen perusteella voidaan päätellä, että on aiheellista hyväksyä ”Quality Partner” tuoteluokkien C ja D osalta Indonesiassa.

(36)

Asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteitä III ja IV olisi sen vuoksi muutettava.

(37)

Jotta tarkastuslaitoksilla, joihin tuoteluokan A hyväksynnän peruuttaminen Kanadan ja Japanin osalta vaikuttaa, olisi mahdollisuus toteuttaa tarvittavat toimenpiteet liikesuhteidensa mukauttamiseksi uuteen tilanteeseen, asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteen IV asianomaisia muutoksia olisi alettava soveltaa 6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(38)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonmukaisen tuotannon komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1235/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Muutetaan liite IV tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sovelletaan liitteessä II olevaa 6, 13, 14, 15, 16, 17 d, 20 ja 25 kohtaa 6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite III seuraavasti:

1)

Korvataan Argentiinaa koskevan tekstin 5 kohdassa tarkastuslaitoksen ”Letis SA” internetosoite osoitteella ”www.letis.org”.

2)

Muutetaan Australiaa koskeva teksti seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohdassa toimivaltaisen viranomaisen internetosoite seuraavasti:

”www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic”

b)

Poistetaan 5 kohdasta tunnusnumeroa AU-BIO-002 koskeva rivi.

3)

Muutetaan Kanadaa koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

a)

Poistetaan tunnusnumeroa CA-ORG-020 koskeva rivi;

b)

Lisätään rivi seuraavasti:

”CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

www.tcocert.ca”

4)

Muutetaan Costa Ricaa koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan tunnusnumeroa CR-BIO-001 koskeva rivi seuraavasti:

”CR-BIO-001

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

www.sfe.go.cr”

b)

Korvataan tunnusnumeroa CR-BIO-002 koskeva rivi seuraavasti:

”CR-BIO-002

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

5)

Muutetaan Intiaa koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

a)

Poistetaan tunnusnumeroita IN-ORG-019 ja IN-ORG-022 koskevat rivit.

b)

Lisätään rivit seuraavasti:

”IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency

www.ossopca.nic.in

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org”

6)

Korvataan Japania koskevan tekstin 4 kohta seuraavasti:

”4.

Toimivaltaiset viranomaiset: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html ja Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp”

7)

Muutetaan Tunisiaa koskeva teksti seuraavasti:

a)

Korvataan 4 kohdassa toimivaltaisen viranomaisen internetosoite seuraavasti:

”www.agriculture.tn and www.onagri.tn”

b)

Korvataan 5 kohdassa tunnusnumeroa TN-BIO-003 koskeva rivi seuraavasti:

”TN-BIO-003

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

8)

Korvataan Yhdysvaltoja koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan tunnusnumeroa US-ORG-004 koskeva rivi seuraavasti:

”US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

b)

Korvataan tunnusnumeroa US-ORG-009 koskeva rivi seuraavasti:

”US-ORG-009

Clemson University

www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification”

c)

Korvataan tunnusnumeroa US-ORG-016 koskeva rivi seuraavasti:

”US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com”

d)

Korvataan tunnusnumeroa US-ORG-022 koskeva rivi seuraavasti:

”US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

www.marincounty.org/depts/ag/moca”

e)

Korvataan tunnusnumeroa US-ORG-038 koskeva rivi seuraavasti:

”US-ORG-038

Americert International (AI)

www.americertorganic.com”

f)

Poistetaan tunnusnumeroa US-ORG-045 koskeva rivi.

9)

Muutetaan Korean tasavaltaa koskevan tekstin 5 kohta seuraavasti:

a)

Poistetaan tunnusnumeroa KR-ORG-002 koskeva rivi;

b)

Korvataan tunnusnumeroa KR-ORG-011 koskeva rivi seuraavasti:

”KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com”

c)

Lisätään rivit seuraavasti:

”KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

café.naver.com/neoefcc

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

www.greenorganic4us.co.kr”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liite IV seuraavasti:

1)

Poistetaan ”Afrisco Certified Organic, CC”:tä koskeva teksti.

2)

Muutetaan ”Agreco R.F. Göderz GmbH”:ta koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään rivi seuraavasti:

”Venäjä

RU-BIO-151

x

x

—”

b)

Lisätään Boliviaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Dominikaanista tasavaltaa, Ecuadoria, Egyptiä, Georgiaa, Indonesiaa, Kazakstania, Kirgisiaa, Madagaskaria, Montenegroa, Perua, Serbiaa, Tansaniaa, Thaimaata, Togoa, Turkmenistania, Uzbekistania ja Venezuelaa koskeville riveille rasti sarakkeeseen D.

3)

Muutetaan ”Australian Certified Organic”:ia koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään Kiinaa ja Vanuatua koskeville riveille rasti sarakkeeseen B;

b)

Lisätään Cookinsaaria koskevalle riville rasti sarakkeeseen D.

4)

Lisätään ”Bio.inspecta AG”:ta koskevan tekstin 3 kohtaan seuraavat rivit asianmukaisessa järjestyksessä:

”Bosnia ja Hertsegovina

BA-BIO-161

x

x

Marokko

MA-BIO-161

x

x

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

AE-BIO-161

x

x

—”

5)

Lisätään ”Bolicert Ltd”:tä koskevan merkinnän jälkeen seuraava uusi kohta:

”’Bureau Veritas Certification France SAS’

1.

Osoite: Immeuble Le Guillaumet – 60 avenue du Général de Gaulle 92046 – Paris La Défense CEDEX – France

2.

Internetosoite: http://www.qualite-france.com

3.

Asianomaiset kolmannet maat, tunnusnumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Madagaskar

MG-BIO-165

x

x

x

Mauritius

MU-BIO-165

x

x

x

Monaco

MC-BIO-165

x

x

Marokko

MA-BIO-165

x

x

Nicaragua

NI-BIO-165

x

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.”

6)

Poistetaan ”CCOF Certification Services”:iä koskevan tekstin 3 kohdan Kanadaa koskevalta riviltä rasti sarakkeesta A.

7)

Muutetaan ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH”:ta koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat rivit asianmukaisessa järjestyksessä:

”Kamerun

CM-BIO-140

x

x

x

Kongon demokraattinen tasavalta

CD-BIO-140

x

x

Montenegro

ME-BIO-140

x

x

Nepal

NP-BIO-140

x

x

Nigeria

NG-BIO-140

x

x

x

Miehitetty palestiinalaisalue

PS-BIO-140

x

x

Pakistan

PK-BIO-140

x

x

—”

b)

Lisätään Kiinaa koskevalle riville rasti sarakkeeseen C;

c)

Lisätään Taiwania koskevalle riville rasti sarakkeeseen C.

8)

Lisätään ”Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”:tä koskevan tekstin 3 kohtaan Kolumbiaa koskevalle riville rasti sarakkeeseen D.

9)

Lisätään ”Control Union Certifications”:ia koskevan tekstin 3 kohtaan seuraavat rivit asianmukaisessa järjestyksessä:

”Armenia

AM-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Benin

BJ-BIO-149

x

x

x

Botswana

BW-BIO-149

x

x

x

Kamerun

CM-BIO-149

x

x

x

Kuuba

CU-BIO-149

x

x

x

Curaçao

CW-BIO-149

x

x

x

Haiti

HT-BIO-149

x

x

x

Irak

IQ-BIO-149

x

x

x

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Kenia

KE-BIO-149

x

x

x

Lesotho

LS-BIO-149

x

x

x

Malawi

MW-BIO-149

x

x

x

Mongolia

MN-BIO-149

x

x

x

Marokko

MA-BIO-149

x

x

x

Namibia

NA-BIO-149

x

x

x

Senegal

SN-BIO-149

x

x

x

Suriname

SR-BIO-149

x

x

x

Swazimaa

SZ-BIO-149

x

x

x

Taiwan

TW-BIO-149

x

x

x

Togo

TG-BIO-149

x

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-149

x

x

x”

10)

Poistetaan ”Doalnara Certified Organic Korea, LLC”:tä koskeva teksti.

11)

Muutetaan ”Ecocert SA”:a koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat rivit asianmukaisessa järjestyksessä:

”Afganistan

AF-BIO-154

x

x

x

Armenia

AM-BIO-154

x

x

Belize

BZ-BIO-154

x

x

Botswana

BW-BIO-154

x

Kap Verde

CV-BIO-154

x

x

Keski-Afrikan tasavalta

CF-BIO-154

x

x

Kongo (Brazzaville)

CG-BIO-154

x

x

Kongon demokraattinen tasavalta

CD-BIO-154

x

x

El Salvador

SV-BIO-154

x

x

Päiväntasaajan Guinea

GQ-BIO-154

x

x

Georgia

GE-BIO-154

x

x

Guinea-Bissau

GW-BIO-154

x

x

Honduras

HN-BIO-154

x

x

Hongkong

HK-BIO-154

x

x

Liberia

LR-BIO-154

x

x

Mauritania

MR-BIO-154

x

x

Myanmar/Burma

MM-BIO-154

x

x

Nicaragua

NI-BIO-154

x

x

Panama

PA-BIO-154

x

x

Samoa

WS-BIO-154

x

x

Seychellit

SC-BIO-154

x

x

Sierra Leone

SL-BIO-154

x

x

x

Singapore

SG-BIO-154

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-154

x

x

Suriname

SR-BIO-154

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-154

x

x

Itä-Timor

TL-BIO-154

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-154

x

x

x

Venezuela

VE-BIO-154

x

x

—”

b)

Lisätään Beniniä, Kamerunia, Kolumbiaa, Norsunluurannikkoa, Ecuadoria, Indonesiaa, Monacoa, Filippiinejä, Serbiaa, Tunisiaa, Vietnamia ja Sambiaa koskeville riveille rasti sarakkeeseen B;

c)

Lisätään Korean tasavaltaa koskevalle riville rasti sarakkeeseen C;

d)

Lisätään Tšadia, Etiopiaa, Mongoliaa, Namibiaa, Nigeriä, Nigeriaa, Pakistania ja Vanuatua koskeville riveille rasti sarakkeeseen D;

e)

Lisätään Intiaa, Kirgisiaa, Marokkoa, Syyriaa, Thaimaata ja Uruguayta koskeville riveille rasti sarakkeeseen E;

f)

Lisätään Keniaa, Paraguayta ja Ugandaa koskeville riveille rasti sarakkeisiin B ja E;

g)

Lisätään Ukrainaa koskevalle riville rasti sarakkeisiin B, D ja E;

h)

Lisätään Burkina Fasoa, Meksikoa ja Perua koskeville riveille rasti sarakkeisiin B, E ja F;

i)

Lisätään Kazakstania, Venäjää ja Uzbekistania koskeville riveille rasti sarakkeisiin D ja E;

j)

Lisätään Madagascaria koskevalle riville rasti sarakkeisiin E ja F.

12)

Muutetaan ”IMO Control Latinoamérica Ltda.”ta koskeva teksti seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

Internetosoite: http://www.imo-la.com”

b)

Lisätään 3 kohtaan rivi seuraavasti:

”Belize

BZ-BIO-123

x

x

—”

13)

Poistetaan ”IMOswiss AG”:ta koskevan tekstin 3 kohdan Kanadaa ja Japania koskevilta riveiltä rasti sarakkeesta A.

14)

Poistetaan ”International Certification Services, Inc.”:iä koskevan tekstin 3 kohdan Kanadaa koskevalta riviltä rasti sarakkeesta A.

15)

Poistetaan ”Istituto Certificazione Etica e Ambientale”:a koskevan tekstin 3 kohdan Japania koskevalta riviltä rasti sarakkeesta A.

16)

Poistetaan ”Japan Organic and Natural Foods Association”:ia koskevan tekstin 3 kohdan Japania koskevalta riviltä rasti sarakkeesta A.

17)

Muutetaan ”Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”:ta koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään seuraavat rivit asianmukaisessa järjestyksessä:

”Gambia

GM-BIO-141

x

x

Kazakstan

KZ-BIO-141

x

x

x

Liberia

LR-BIO-141

x

x

Pakistan

PK-BIO-141

x

x

Tadžikistan

TJ-BIO-141

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-141

x

 

x

Uzbekistan

UZ-BIO-141

x

x

—”

b)

Lisätään Guatemalaa, Kirgisiaa, Perua ja Venäjää koskeville riveille rasti sarakkeeseen B;

c)

Lisätään Yhdistyneitä arabiemiirikuntia koskevalle riville rasti sarakkeeseen E;

d)

Poistetaan Japania koskevalta riviltä rasti sarakkeesta A.

18)

Lisätään ”Letis S.A.”:ta koskevan merkinnän jälkeen seuraava uusi kohta:

”’Mayacert’

1.

Osoite: 18 calle 7–25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Guatemala

2.

Internetosoite: http://www.mayacert.com

3.

Asianomaiset kolmannet maat, tunnusnumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Kolumbia

CO-BIO-169

x

Dominikaaninen tasavalta

DO-BIO-169

x

El Salvador

SV-BIO-169

x

Guatemala

GT-BIO-169

x

x

Honduras

HN-BIO-169

x

x

Meksiko

MX-BIO-169

x

x

x

Nicaragua

NI-BIO-169

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.”

19)

Korvataan ”Onecert, Inc.”:iä koskevan merkinnän otsake ja 1 kohta seuraavasti:

”’OneCert International PVT Ltd.’

1.

Osoite: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India”

20)

Poistetaan ”Organic crop improvement association”:ia koskevan tekstin 3 kohdan Kanadaa ja Japania koskevilta riveiltä rasti sarakkeesta A.

21)

Muutetaan ”Organic Standard”:ia koskevan tekstin 3 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään rivi seuraavasti:

”Tadžikistan

TJ-BIO-108

x

x

—”

b)

Lisätään Kazakstania ja Venäjää koskeville riveille rasti sarakkeeseen E.

22)

Lisätään ”Organización Internacional Agropecuaria”:a koskevan tekstin 3 kohtaan seuraavat rivit asianmukaisessa järjestyksessä:

”Chile

CL-BIO-110

x

x

Ecuador

EC-BIO-110

x

x

Peru

PE-BIO-110

x

x

—”

23)

Lisätään ”Organska Kontrola”:a koskevan merkinnän jälkeen seuraavat uudet kohdat:

”’ORSER’

1.

Osoite: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Turkey

2.

Internetosoite: http://orser.com.tr

3.

Asianomaiset kolmannet maat, tunnusnumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Turkki

TR-BIO-166

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.

’Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd.’

1.

Osoite: 15–6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103—0026, Japan

2.

Internetosoite: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

3.

Asianomaiset kolmannet maat, tunnusnumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Japani

JP-BIO-167

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, viini ja liitteen III kattamat tuotteet.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.”

24)

Korvataan ”QC&I GmbH”:ta koskevan merkinnän 4 kohta seuraavasti:

”4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet.”

25)

Poistetaan ”Quality Assurance International”:ia koskevan tekstin 3 kohdan Kanadaa koskevalta riviltä rasti sarakkeesta A.

26)

Lisätään ”Quality Assurance International”:ia koskevan merkinnän jälkeen seuraava uusi kohta:

”’Quality Partner’

1.

Osoite: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgium

2.

Internetosoite: http://www.quality-partner.be

3.

Asianomaiset kolmannet maat, tunnusnumerot ja tuoteluokat:

Kolmas maa

Tunnusnumero

Tuoteluokka

 

 

A

B

C

D

E

F

Indonesia

ID-BIO-168

x

x

4.

Poikkeukset: Siirtymävaiheen tuotteet, levä ja viini.

5.

Luetteloon sisällyttämisen kesto: 30. kesäkuuta 2018 saakka.”