16.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/14


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2340,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY (1) ja erityisesti sen 68 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellä 94/800/EY (2) neuvosto hyväksyi julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’ (3). Sopimusta olisi sovellettava kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin sopimuksessa vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY (4) ja 2004/18/EY (5) tavoitteista on se, että kyseisiä direktiivejä soveltavat hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi julkisille hankinnoille, jotka kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan, kyseisissä direktiiveissä vahvistetut kynnysarvot olisi yhdenmukaistettava sen varmistamiseksi, että ne vastaavat sopimuksessa vahvistettujen kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja pyöristettynä alaspäin lähimpään tuhanteen euroon.

(3)

Direktiivissä 2009/81/EY vahvistetut kynnysarvot olisi johdonmukaisuuden vuoksi yhdenmukaistettava direktiivin 2004/17/EY 16 artiklassa vahvistettujen tarkistettujen kynnysarvojen kanssa.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 2009/81/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/81/EY 8 artikla seuraavasti:

1)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”414 000 euroa” ilmaisulla ”418 000 euroa”,

2)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 186 000 euroa” ilmaisulla ”5 225 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.

(2)  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Sopimus on Maailman kauppajärjestössä tehty useammankeskinen sopimus. Sopimuksen tavoitteena on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/17/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114).