12.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/67


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2322,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2015,

yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 474/2006 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitettu yhteisön luettelo niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa.

(2)

Eräät jäsenvaltiot ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’EASA’, ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 2111/2005 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle tietoja, jotka ovat olennaisia kyseisen luettelon ajantasaistamiseksi. Asian kannalta olennaisia tietoja on saatu myös tietyiltä EU:n ulkopuolisilta mailta. Yhteisön luettelo olisi saatettava ajan tasalle näiden tietojen pohjalta.

(3)

Komissio on ilmoittanut kaikille asianomaisille lentoliikenteen harjoittajille joko suoraan tai niiden valvonnasta vastaavien viranomaisten välityksellä ne olennaiset tosiseikat ja näkemykset, joiden perusteella tehdään päätös lentoliikenteen harjoittajien asettamisesta toimintakieltoon unionissa tai yhteisön luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtojen muuttamisesta.

(4)

Komissio on antanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin, toimittaa kirjalliset huomautuksensa ja esittää kantansa asiassa suullisesti komissiolle sekä neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3922/1991 (3) perustetulle lentoturvallisuuskomitealle.

(5)

Lentoturvallisuuskomitea on saanut komissiolta ajantasaiset tiedot asetuksen (EY) N:o 2111/2005 ja asetuksen (EY) N:o 473/2006 (4) mukaisesti aloitetuista neuvotteluista, joita käydään parhaillaan seuraavien valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ja lentoliikenteen harjoittajien kanssa: Botswana, Guinean tasavalta, Intia, Indonesia, Iran, Irak, Kazakstan, Libanon, Madagaskar, Mosambik, Nepal, Filippiinit, Sudan, Taiwan, Thaimaa ja Sambia. Komissio on myös toimittanut tietoja lentoturvallisuuskomitealle Georgian, Libyan, São Tomén ja Príncipen, Tadžikistanin ja Jemenin tilanteesta sekä Venäjän federaation kanssa käydyistä teknisistä neuvotteluista.

(6)

EASA esitti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) yleisen turvallisuusvalvonnan arviointiohjelman (USOAP) puitteissa tekemien tarkastusraporttien analyysin tulokset. Jäsenvaltioita kehotettiin tässä yhteydessä kohdentamaan asematasotarkastukset ensisijaisesti sellaisissa valtioissa toimilupansa saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin, joiden osalta ICAO on todennut merkittäviä turvallisuusongelmia (Significant Safety Concerns, SSC) tai joiden turvallisuusvalvontajärjestelmässä on EASAn mukaan merkittäviä puutteita. Asematasotarkastusten kohdentamisella ja neuvotteluilla, joita komissio on käynyt asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti, saadaan lisätietoja kyseisissä valtioissa toimilupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasosta.

(7)

EASA myös ilmoitti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointiohjelman (SAFA) mukaisten asematasotarkastusten tulokset komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 (5) mukaisesti.

(8)

Lisäksi EASA tiedotti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle niissä valtioissa toteutettavista teknisen avun hankkeista, joihin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisia toimenpiteitä tai seurantatoimia sovelletaan. Se antoi tietoja siviili-ilmailuviranomaisten suunnitelmista ja pyynnöistä, jotka koskevat hallinnollisten ja teknisten valmiuksien parantamiseen tähtäävää muuta teknistä apua ja yhteistyötä, jonka tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan kaikki tapaukset, joissa ei noudateta sovellettavia kansainvälisiä siviili-ilmailua koskevia vaatimuksia. Jäsenvaltioita kehotettiin tässä yhteydessä vastaamaan näihin pyyntöihin kahdenväliseltä pohjalta yhteistyössä komission ja EASAn kanssa. Komissio korosti tässä yhteydessä sitä, että on hyödyllistä antaa kansainväliselle ilmailuyhteisölle tietoja – erityisesti ICAOn SCAN-tietokannan (Safety Collaborative Assistance Network) välityksellä – unionin ja sen jäsenvaltioiden antamasta teknisestä avusta ilmailun turvallisuuden parantamiseksi koko maailmassa.

(9)

Eurocontrol toimitti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle ajantasaiset tiedot SAFA-ohjelmaan sisältyvän hälytysjärjestelmän nykytilanteesta ja toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevien varoitusviestien uusimmista tilastoista.

Unionista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(10)

Sen analyysin perusteella, jonka EASA on laatinut unionin lentoliikenteen harjoittajien ilma-aluksille tehtyjen asematasotarkastusten tai toteuttamiensa standardointitarkastusten tuloksista, sekä kansallisten ilmailuviranomaisten suorittamien erityisten tarkastusten seurauksena useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tiettyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä ja ilmoittaneet niistä komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle. Malta tiedotti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle tietyistä toimista, joita se oli toteuttanut useiden Maltan lentoliikenteen harjoittajien suhteen, ja Viro esitti selvityksen lentoliikenteen harjoittajan AS Aviesin tilanteesta. Kreikka toimitti ennen lentoturvallisuuskomitean kokousta tietoja tietyistä toimista, joita se oli toteuttanut useiden Kreikan lentoliikenteen harjoittajin suhteen.

(11)

Sen varalta, että asiaan liittyvät turvallisuustiedot osoittavat, että välittömiä turvallisuusriskejä ilmenee siksi, että unionin lentoliikenteen harjoittajat eivät noudata asianmukaisia turvallisuusnormeja, jäsenvaltiot toistivat olevansa valmiita toimimaan tarpeen mukaan.

Botswanasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(12)

Botswanan siviili-ilmailuviranomainen (CAAB) on toimittanut tietoja siitä, miten merkittävien turvallisuusongelmien ja muiden 27 päivänä elokuuta 2015 päivätyssä kirjeessä mainittujen ICAOn havaintojen korjaamisessa edistytään. CAAB on osoittanut, että se on edelleen edistynyt kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanossa. CAAB on yhteydessä ICAOn aluetoimistoon, jolta se saa lisäapua merkittävien turvallisuusongelmien ja muiden havaintojen korjaamisessa. CAAB on pyytänyt ICAOa suorittamaan ICAOn koordinoidun varmistuskäynnin (Coordinated Validation Mission, ICVM) ennen vuoden 2015 loppua, jotta merkittävien turvallisuusongelmien korjaaminen voidaan varmistaa.

(13)

Kansainvälisten turvallisuusnormien parantuneen täytäntöönpanon ja käytettävissä olevien turvallisuustietojen perusteella ei ole aihetta kieltää Botswanassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa tai asettaa niille toimintarajoituksia. Tilannetta olisi komission mielestä kuitenkin edelleen seurattava tarkoin.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Botswanasta tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

Guinean tasavallasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(15)

Kuten Brysselissä tammikuussa 2013 komission kanssa pidetyssä teknisessä kokouksessa sovittiin, Guinean tasavallan toimivaltainen viranomainen, siviili-ilmailuhallinto (DNAC), on säännöllisesti toimittanut komissiolle tietoja ICAOn joulukuussa 2012 hyväksymän korjaussuunnitelman toteuttamisesta sekä kaikista siihen liittyvistä toimista.

(16)

Komissio 10 päivänä elokuuta 2015 vastaanottamassa viimeisimmässä DNAC:in toimittamassa edistymisraportissa esitetään uusin kehitys ja tuoreimmat toimet korjaussuunnitelman täytäntöönpanossa, joissa tällä hetkellä keskitytään lentoliikenteen harjoittajien sertifiointimenettelyn tilanteeseen ja ilma-alusten rekisteröintiin. Kaikkien aiempien lentotoimintalupien voimassaolo oli keskeytetty maaliskuun 2013 lopussa. Lentoliikenteen harjoittajien Eagle Air ja PROBIZ Guinée täysimääräinen ICAO-vaatimusten mukainen (viisivaiheinen) sertifiointi on saatu päätökseen, ja kyseiset lentoliikenteen harjoittajat ovat saaneet lentotoimintalupansa 10 päivänä huhtikuuta 2015 (AOC no. 1/DNAC/2015) ja 4 päivänä elokuuta 2015 (AOC no. 2/DNAC/2015). Neljä muuta lentoliikenteen harjoittajaa – Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines ja Ijet Aviation – ovat myös käynnistäneet sertifiointimenettelyn.

(17)

Ilma-alusten rekisteröinti on edennyt ja DNAC raportoi, että ilma-alusrekisteriin on lisätty viisi uutta ilma-alusta.

(18)

Korjaussuunnitelman asteittainen täytäntöönpano ICAOn joulukuussa 2012 hyväksymällä tavalla ja käytettävissä olevat turvallisuustiedot eivät tällä hetkellä anna aihetta kieltää Guinean tasavallassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa tai asettaa niille toimintarajoituksia. Tilannetta olisi kuitenkin edelleen seurattava tarkoin.

(19)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Guinean tasavallasta tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(20)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä toimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Intiasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(21)

Komission, EASAn, jäsenvaltioiden, Intian siviili-ilmailuhallinnon (DGCA) edustajien ja lentoliikenteen harjoittajan Air Indian välillä käytiin teknisiä neuvotteluja 20 päivänä lokakuuta 2015. Intian siviili-ilmailuhallinto esitti yksityiskohtaisia tietoja Intian kanssa meneillään olevista kestävyyttä koskevista toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut turvallisuusvalvontavalmiuksiensa suhteen. Tekniset neuvottelut tarjosivat myös tilaisuuden keskustella Intian siviili-ilmailuhallinnon kanssa Intian lentoliikenteen harjoittajien osallistumisesta ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointiohjelmaan (SAFA).

(22)

Näissä kuulemisissa kävi selväksi, että vaikka Intian siviili-ilmailuhallinto on pannut täytäntöön tiettyjä toimenpiteitä varmistaakseen ilmailun turvallisuuden parantamiseksi tähän mennessä toteutettujen toimien kestävyyden, useilla aloilla on todettu tarvetta lisätoimiin. Toisaalta Intian siviili-ilmailuhallinto hyödyntää SAFA-tietokantaa seuratakseen Intian lentoliikenteen harjoittajien suoritustasoa SAFA-ohjelmassa. Tämä käy ilmi muun muassa siitä, että Intian siviili-ilmailuhallinto ilmoitti tavanneensa kesäkuussa 2015 Air Indian edustajia keskustellakseen menettelyistä, joilla Air India hallinnoi suoritustasoaan SAFA-ohjelmassa.

(23)

Air India esitti yleiskatsauksen turvallisuusjohtamisjärjestelmästään, yhteenvedon SAFAn kalustokohtaisista tilastotiedoista, esimerkkejä turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä viestintästrategiasta ja yksityiskohtaisia tietoja SAFA-menettelystä, jota se käyttää toiminnan parantamiseksi jatkuvasti.

(24)

Komissio esitti teknisten neuvottelujen seurantatoimena 29 päivänä lokakuuta 2015 lähettämissään kirjeissä Intian siviili-ilmailuhallinnolle toistamiseen joitakin seikkoja, mukaan lukien sen, että Intian lentoliikenteen harjoittajien SAFA-suoritustasoa olisi seurattava tarkemmin. Komissio myös ilmoitti Air Indialle, että SAFA-prosessinhallinnassa edistymisen on näyttävä sen suoritustasossa SAFA-ohjelmassa. Sekä Intian siviili-ilmailuhallinnolle että Air Indialle tehtiin selväksi, että EASAn velvollisuus on komission asetuksen (EU) N:o 452/2014 (6) nojalla suorittaa kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien turvallisuusarvioinnit ja että suoritustaso SAFA-ohjelmassa on yksi keskeisistä seikoista, jonka EASA ottaa huomioon näitä turvallisuusarviointeja suorittaessaan.

(25)

Komissio pani merkille Intian siviili-ilmailuhallinnon ja Air Indian toimittamat tiedot. Arvioitiin, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen kieltää Intiassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa tai asettaa niille toimintarajoituksia, mutta tekniset neuvottelut ovat edelleen tarpeen, jotta turvallisuuteen liittyvistä asioista voidaan keskustella jatkuvalta perustalta.

(26)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Intiasta tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(27)

Komissio aikoo jatkaa virallisia neuvotteluja Intian siviili-ilmailuhallinnon kanssa asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen säännösten mukaisesti.

(28)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti intialaisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EU) N:o 965/2012 nojalla.

Indonesiasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(29)

Indonesian toimivaltaisten viranomaisten, Indonesian siviili-ilmailuhallinnon (DGCA), kanssa jatketaan neuvotteluja, joiden tarkoituksena on seurata Indonesian siviili-ilmailuhallinnon edistymistä sen varmistamisessa, että kaikkien Indonesiassa lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuutta valvotaan kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti. ICAOn toukokuussa 2014 tekemän tarkastuksen jälkeen Indonesian siviili-ilmailuhallinto viimeisteli korjaussuunnitelmansa ja toteuttaa parhaillaan siihen kuuluvia korjaavia toimia. Indonesian siviili-ilmailuhallinnon pyynnöstä 29 päivänä lokakuuta järjestettiin tekninen kokous komission, EASAn, joidenkin jäsenvaltioiden, Indonesian siviili-ilmailuhallinnon ja lentoliikenteen harjoittajien Citilink, Lion Air ja Batik Air kesken. Kokouksessa selvisi, että tarvittavat korjaavat toimet aiemmissa tarkastuksissa tehtyjen havaintojen korjaamiseksi ovat valmistella, mutta ne ovat vasta eri täytäntöönpanovaiheissa. Suurin tunnistettu puute on lentoliikenteen harjoittajien ja ilma-alusten tarkastusten suorittaminen. Tämän työn suorittamiseksi tarvittavat menettelyt ovat olemassa, mutta niitä ei aina noudateta käytännössä. Tarkastuksissa tehtyjen havaintojen lukumäärä on edelleen alhainen, ja havaintojen raportointi tarkastettavana oleville yrityksille ei aina ole sovellettavien menettelyjen mukaista. Asianmukaisia menettelyjä havaintojen seuraamiseksi ei ole, havaintojen jatkotoimia toteutetaan käytännössä huonosti, määräaikoja ei noudateta, eikä valvontaa aina ole. Indonesian siviili-ilmailuhallinnon on käsiteltävä noin 59 lentotoimintalupaa, ja osa näistä lentoliikenteen harjoittajista kasvaa hyvin nopeasti. On olennaisen tärkeää, että Indonesian siviili-ilmailuhallinto pysyy mukana tässä kehityksessä.

(30)

Lentoliikenteen harjoittaja Citilink esitteli yrityksen kehitystä ja turvallisuusjohtamista. Yrityksen kasvu jatkuu noin kahdeksalla uudella ilma-aluksella vuodessa, ja järjestelmät ja menettelyt näyttävät vähitellen vakiintuvan. Lentotietojen analysointi on kohentunut, ja yritys on tietoinen operatiivisista riskeistä. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on perustettu, mutta sitä on vielä kehitettävä, muun muassa vaaratilanteista ja poikkeamista ilmoittamisen vähäisen määrän suhteen.

(31)

Lion Air ja Batik Air antoivat yhteisen esityksen, koska ne ovat saman Lion Air -konsernin jäseniä. Näiden kahden lentoyhtiön kasvu on huomattavaa – kummankin on määrä saada noin 10 uutta ilma-alusta vuonna 2016 ja vastaava määrä seuraavina vuosina. Niiden keskeiset haasteet ovat riittävän henkilöstömäärän rekrytointi ja koulutus kaikilla alueilla. Molemmat lentoliikenteen harjoittajat esittivät ohjaamomiehistön koulutusta ja muun henkilöstön rekrytointia ja koulutusta koskevat suunnitelmat. Hiljattain rekrytoitujen lentäjien vähimmäispätevyysvaatimukset ja kapteeniksi ylentämisen edellytykset ovat Lion Airissa verrattain alhaiset suhteessa toimintaympäristöön, joka on usein haastava. Tämän seurauksena ja kyseisen lentoliikenteen harjoittajan nopean kasvun takia Lion Airilla on paljon suhteellisen kokemattomia lentäjiä. Tämä saattaa liittyä lukuisiin epävakaisiin lähestymisiin ja suureen riskiin, että laskeutuessa sattuu vaaratilanne (kova lasku, poikkeaminen kiitotieltä). Tästä on esimerkkinä lentoliikenteen harjoittajan Batik Airin poikkeaminen kiitotieltä 6 päivänä marraskuuta 2015. Tässä nimenomaisessa tapauksessa Indonesian siviili-ilmailuhallinto ja lentoliikenteen harjoittaja Batik Air ryhtyivät välittömiin toimiin tapauksen tutkimiseksi asianmukaisella tavalla ja lieventävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lentotietojen seurantajärjestelmä on lisäksi parantunut, ja se johtaa merkityksellisiin tuloksiin ja turvallisuuden paranemiseen. Turvallisuusjohtamisjärjestelmä näyttää olevan hyvin kehittynyt, ja viime aikoina myös vaaratilanteiden ja poikkeamien raportointi on alkanut kohentua, vaikkakin tosiasiallinen täytäntöönpano ja vaarojen tunnistaminen on vielä kesken. Kokouksessa kävi selväksi, että Lion Airin ja Baltic Airin uhkana on nopea kasvu ja verrattain kokemattomat ohjaamomiehistöt.

(32)

Indonesian siviili-ilmailuhallinto kutsuttiin lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi 25 päivänä marraskuuta 2015. Indonesian siviili-ilmailuhallinto toisti samat seikat, jotka oli esitetty teknisessä kokouksessa 29 päivänä lokakuuta 2015. Niihin kuuluivat jatkuva valvontaohjelma ja havaintojen hallinnointijärjestelmä. Kokouksessa esiteltiin tulokset valvontatoimista, jotka kohdistuivat neljään indonesialaiseen lentoliikenteen harjoittajaan, joita indonesialaisia lentoliikenteen harjoittajia koskeva yleinen toimintakielto ei koske, sekä kuulemisessa läsnä oleviin kolmeen lentoliikenteen harjoittajaan. Indonesian siviili-ilmailuhallinto esitteli myös turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistä. Indonesian siviili-ilmailuhallinto kutsui komission tarkastuskäynnille paikan päälle. Tällainen käynti tarjoaa tilaisuuden tarkastella edistymistä ja määrittää kansainvälisten turvallisuusnormien tosiasiallisen täytäntöönpanon tason hallinnossa ja lentoliikenteen harjoittajien toiminnassa.

(33)

Lentoliikenteen harjoittajat Citilink, Lion Air ja Batik Air pitivät esitykset turvallisuusjohtamisensa kehityksestä ja täytäntöönpanosta suurelta osin samoilla linjoilla kuin teknisessä kokouksessa 29 päivänä lokakuuta.

(34)

Indonesian siviili-ilmailuhallinto ilmoitti 22 päivänä lokakuuta 2015 päivätyllä kirjeellä komissiolle, että kahdelle uudelle lentoliikenteen harjoittajalle oli myönnetty lentotoimintaluvat viimeisimmän päivityksen jälkeen: lentotoimintalupa nro 135-054 oli myönnetty Alda Trans Papualle ja lentotoimintalupa nro 135-059 Weststar Aviation Indonesialle. Indonesian siviili-ilmailuhallinto ei kuitenkaan esittänyt näyttöä siitä, että kyseisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvonta on kansainvälisten turvallisuusnormien mukaista. Samassa kirjeessä Indonesian siviili-ilmailuhallinto ilmoitti komissiolle, että seuraavien lentoliikenteen harjoittajien lentotoimintaluvat oli peruutettu: Pacific Royale Airways (AOC 121-045), Air Maleo (AOC 121-041, ainoastaan kotimaan rahtiliikenne), Manunggal Air Service (AOC 121-020), Nusantara Buana Air (AOC 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC 135-006) ja Asconusa Air Transport (AOC 135-022).

(35)

Vaikka edistystä on tapahtunut ICAOn toukokuussa 2014 tekemän tarkastuksen ja myös lokakuun teknisen kokouksen jälkeen, parannusten varmistaminen on edellytys tarpeellisen luottamuksen syntymiseksi turvallisuuden suhteen, jotta indonesialaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintakiellon lisäkeventämistä voitaisiin harkita. Siksi vuonna 2016 on tarkoitus järjestää EU:n arviointikäynti paikan päälle tarvittavien tietojen keräämiseksi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole riittävästi näyttöä keventää indonesialaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintakieltoa, mikä koskee myös Citilinkiä, Lion Airia ja Batik Airia.

(36)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava siten, että Alda Trans Papua ja Weststar Aviation sisällytetään asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A. Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas ja Asconusa Air Transport olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä A.

Iranista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(37)

Iranin islamilaisen tasavallan siviili-ilmailujärjestöltä (CAOIRI) lentotoimintaluvan saanut Iran Air sisällytettiin asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen B 30 päivänä maaliskuuta 2010. Paikalla tehdyn arviointikäynnin jälkeen Iran Airin lentokalustolle asetettuja toimintarajoituksia tarkennettiin vielä 5 päivänä heinäkuuta 2010.

(38)

Iran Air on toimittanut komissiolle tiedot nykyisestä lentokalustostaan yhdessä asiaa koskevan asiakirja-aineiston kanssa. Se pyysi, että kaikki A320-tyypin ilma-alukset jätettäisiin toimintarajoitusten ulkopuolelle, jotta Iran Air voisi liikennöidä unionissa myös uudemmalla A320-tyypin ilma-aluksellaan. Iran Airin toimittamien tietojen mukaan Iran Airin A320-lentokaluston keski-ikä on alhaisempi kuin sellaisten ilma-alusten, jotka saavat liikennöidä unionissa. Iran Air väittää myös, että ilma-aluksilla voidaan liikennöidä luotettavasti. Koska toimitettuja todisteita ei ole ollut mahdollista varmentaa, komission tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ole mahdollista lisätä uusia ilma-aluksia niiden ilma-alusten luetteloon, joilla Iran Air voi liikennöidä unioniin.

(39)

Iran Airin lentotoimintaluvan mukaan sellaisten ilma-alustyyppien määrä, jotka saavat liikennöidä unionissa, on vähentynyt. Asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen B sisältyvää luetteloa poikkeuksen saaneista ilma-aluksista olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(40)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava siten, että asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen B sisältyvät Iran Airin nykyiseen kalustoon kuuluvat ilma-alukset.

Irakista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(41)

EASA kirjoitti Irakin siviili-ilmailuviranomaiselle (ICAA) 13 päivän kesäkuuta 2014 ja 16 päivän maaliskuuta 2015 välisenä aikana neljään eri otteeseen Iraqi Airwaysin suoritustasoon SAFA-ohjelmassa liittyvistä turvallisuusongelmista. SAFAn tiedot osoittavat, että Iraqi Airways ei ole analysoinut riittävästi näiden ongelmien taustalla olevia syitä.

(42)

Iraqi Airways jätti EASAlle kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevan hakemuksen 20 päivänä elokuuta 2014. EASA arvioi Iraqi Airwaysin hakemuksen TCO-osan sovellettavien vaatimusten mukaisesti.

(43)

Suorittaessaan kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntään liittyvää Iraqi Airwaysin turvallisuusarviointia EASA ilmaisi huolensa siitä, että Iraqi Airwaysillä ei ole valmiuksia puuttua esitettyihin turvallisuusongelmiin eikä toimittaa turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja ajoissa. EASA totesikin, ettei tarkempi arviointi johtaisi hyväksynnän myöntämiseen Iraqi Airwaysille, joka ei siis täyttänyt sovellettavia komission asetuksen (EU) N:o 452/2014 sovellettavia vaatimuksia. Näin ollen EASA hylkäsi 16 päivänä heinäkuuta 2015Iraqi Airwaysin kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevan hakemuksen.

(44)

Komissio kirjoitti ICAAlle 28 päivänä syyskuuta 2015. Kirjeellä aloitettiin viralliset neuvottelut niiden viranomaisten kanssa, jotka valvovat Irakissa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toimintaa komission asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen säännösten nojalla. Kirjeessään komissio selitti, että näiden virallisten neuvottelujen aloittamisen perustana on Iraqi Airwaysin turvallisuustaso SAFA-ohjelmassa ja EASAn kielteinen päätös Iraqi Airwaysin kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevasta hakemuksesta.

(45)

Komissio kirjoitti 27 päivänä lokakuuta 2015 ICAAlle ja Iraqi Airwaysille ilmoittaakseen molemmille osapuolille, että Iraqi Airwaysin tapaus oli otettu EU:n lentoturvallisuuskomitean 24–26 päivänä marraskuuta 2015 pidettävän kokouksen esityslistalle ja että sekä ICAA että Iraqi Airways saisivat tilaisuuden tulla lentoturvallisuuskomitean kuulemiksi asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

(46)

Marraskuun 3 päivänä 2015 järjestettiin videokonferenssipuhelu komission, EASAn, jäsenvaltioiden ja sekä ICAAn että Iraqi Airwaysin edustajien kesken. Videokonferenssipuhelun aikana ICAA esitti yleiskatsauksen toiminnastaan, mukaan lukien turvallisuusvalvonnan suorittamista koskevat perusperiaatteet. Muut ICAAn antamat tiedot sisälsivät yleiskatsauksen sen Iraqi Airwaysiin kohdistamaan valvontaan sekä siihen, mitä jatkotoimia ICAA toteuttaa SAFA-ohjelmaan liittyvien tietojen perusteella. Iraqi Airwaysin puhelun aikana antama esitys sisälsi muiden seikkojen ohella vain hyvin yleisiä tietoja sen turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmästä ja muista turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.

(47)

ICAA:ta ja Iraqi Airwaysiä kuultiin 25 päivänä marraskuuta 2015 lentoturvallisuuskomiteassa. Muiden seikkojen ohella ICAA kertoi vastaavansa seitsemän lentotoimintaluvan haltijan valvonnasta, niiden joukossa Iraqi Airways. ICAA toimitti myös yhteenvedon valmiuksiensa vahvistamiseksi kaavailluista toimista. EASA antoi tietoja turvallisuusongelmista, jotka olivat perusteena kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevalle kielteiselle päätökselle.

(48)

Iraqi Airways esitti erilaisia seikkoja, kuten sen SAFA-analyysiin ja seurantaan liittyviä tietoja. Esitys ei tarjonnut riittävää näyttöä Iraqi Airwaysin turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmän yksityiskohtaisesta toiminnasta. Iraqi Airwaysin toimittamat tiedot eivät olleet luonteeltaan riittäviä häivyttääkseen täysin turvallisuusongelmat, joista EASAn kielteinen päätös hylätä Iraqi Airwaysin kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntä johtui.

(49)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava lentoliikenteen harjoittaja Iraqi Airwaysin sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A.

(50)

Koska tämä sisällyttäminen on suora seuraus kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevasta EASAn kielteisestä päätöksestä, komissio aikoo harkita sisällyttämistä uudelleen, jos ja kun EASA ilmoittaa komissiolle katsovansa ehtojen täyttyvän, jotta EASA voi tehdä Iraqi Airwaysiä koskevan myönteisen päätöksen TCO-osan nojalla.

Kazakstanista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(51)

Kaikilla Kazakstanissa lentotoimintaluvan saaneilla lentoliikenteen harjoittajilla yhtä lukuun ottamatta on vuodesta 2009 lähtien ollut täydellinen toimintakielto, joka johtuu pääasiassa siitä, että Kazakstanissa sertifioitujen lentoliikenteen harjoittajien valvonnasta vastaavalla viranomaisella (Kazakstanin siviili-ilmailukomitea, CAC) ei ole valmiuksia panna täytäntöön ja valvoa sovellettavia kansainvälisiä turvallisuusnormeja. Lentoliikenteen harjoittajan Air Astanan osalta on tehty osittainen poikkeus. Air Astana sisällytettiin asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen B, ja se sai liikennöidä unioniin osalla kalustoaan tuolloisen poikkeusluvan rajoissa.

(52)

Parantuneiden SAFA-tulosten myötä Air Astana sai vuonna 2014 lisätä toimintatasoaan unionissa, mutta ainoastaan sillä ilma-alustypillä, jolla sillä oli ollut lupa liikennöidä unionissa vuodesta 2009.

(53)

CAC uudelleensertifioi Air Astanan huhtikuussa 2015, ja Air Astana läpäisi IATAn Operational Safety Audit -tarkastuksen (IOSA) toukokuussa 2015. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja toimittaa säännöllisesti komissiolle päivitetyt tiedot lentotoiminnastaan, koulutuksestaan ja huoltotoimistaan. Tarkastuksessa, jonka EASA suoritti Air Astanalle lokakuussa 2015 TCO-osan puitteissa, ei ilmennyt kansainvälisten normien noudattamatta jättämistä. Air Astanan todettiin olevan pätevän kansainvälisen johtoryhmän ja paikallisen henkilöstön tehokkaasti hoitama yritys, jossa on hyvä henkilöstötilanne. Organisaatio on kehittänyt vahvan ja uskottavan turvallisuuskulttuurin. Näin ollen EASAn tarkastusryhmä suositteli, että Air Astanalle myönnetään kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntä ilman havaintoja.

(54)

Ajantasaisten tietojen saamiseksi turvallisuusvalvonnasta Kazakstanissa CAC kutsuttiin kuultavaksi lentoturvallisuuskomitean kokoukseen 24 päivänä marraskuuta 2015. CAC ilmoitti, että työn alla oli joukko toimia ICAOn vuonna 2014 tekemän koordinoidun varmistuskäynnin aikana esille tuomien puutteiden korjaamiseksi, myös merkittävän turvallisuusongelman korjaamiseksi lentotoiminnan alalla. Näihin toimiin kuuluu lentoturvallisuustarkastajien koulutusohjelman käynnistäminen ja lentoliikenteen harjoittajien sertifiointiin ja erityishyväksyntien myöntämiseen liittyvien menettelyjen parantaminen. CAC ilmoitti, että merkittävän turvallisuusongelman voidaan odottaa olevan korjattu aikaisintaan vuoden 2015 lopussa. Lisäksi Kazakstanin toimivaltaiset viranomaiset allekirjoittivat marraskuussa 2015 yhteisymmärryspöytäkirjan konsultoivan palveluntarjoajan kanssa asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallisen täytäntöönpanon parantamiseksi Kazakstanissa. CAC ilmoitti myös, että vuonna 2015 yhteensä 12 niiden valvonnassa olevaa toimijaa uudelleensertifioitiin ja viisi lentotoimintalupaa peruttiin. Vaikka tämä on myönteistä kehitystä, lentoliikenteen harjoittajan sertifiointi- ja hyväksymismenettelyissä sekä merkittävään turvallisuusongelman vastaamiseksi täytäntöönpantujen sääntelytoimenpiteiden tehokkuudessa on edelleen merkittäviä epävarmuuksia.

(55)

Air Astanaa kutsuttiin myös kuultavaksi lentoturvallisuuskomitean kokoukseen 24 päivänä marraskuuta 2015. Air Astana esitti näyttöä siitä, että se on luonut vakaan ja tehokkaan turvallisuusjohtamismenettelyn turvallisuusriskien käsittelemiseksi, perussyyanalyysin suorittamiseksi ja turvallisuuskulttuurin edistämiseksi organisaatiossaan. Lentoliikenteen harjoittaja on osoittanut kykyä hallita muutoksia toimintansa sisällössä ja laajuudessa turvallisesti ja tehokkaasti. Lisäksi Air Astana on varmistanut, että sen kaluston valvonta suoritetaan sovellettavien kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti.

(56)

Kazakstanissa lentotoimintaluvan saanut SCAT JSC pyysi saada tulla lentoturvallisuuskomitean kuulemaksi, ja sitä kuultiin 24 päivänä marraskuuta 2015. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja on suorittanut IOSA-sertifioinnin onnistuneesti. SCAT JSC:n toimittamien tietojen mukaan useat sen Boeing B-737- ja B-757-tyypin ilma-aluksista on rekisteröity Liettuassa. Vaikka komissio myöntää SCAT JSC:n edistymisen, kyseinen lentoliikenteen harjoittaja ei ole esittänyt näyttöä siitä, että sen lentotoiminta, jatkuva lentokelpoisuus ja ilma-alusten huolto suoritetaan noudattaen sovellettavia turvallisuusnormeja.

(57)

Komission käytössä olevien tietojen ja 24 päivän marraskuuta 2015 pidetyssä kuulemisessa saatujen tietojen perusteella pääteltiin, että Kazakstanin siviili-ilmailun sääntelyn uudistamishanke etenee hiljalleen. Avoinna oleva lentotoiminnan alan merkittävä turvallisuusongelma on kuitenkin ratkaistava osoituksena syvällisemmästä edistymisestä ennen kuin CAC:n valvontaan kuuluvia muita lentoliikenteen harjoittajia kuin Air Astanaa koskevien tämänhetkisten rajoitusten merkittävää höllentämistä voidaan harkita.

(58)

Komission käytettävissä olevien tietojen, Air Astanaa koskevan kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan tarkastuksen myönteisten tulosten ja Air Astanan lentoturvallisuuskomitean kuulemisessa antamien selvitysten perusteella katsotaan, että syitä Air Astanaa koskevan osittaisen toimintakiellon säilyttämiselle ei enää ole.

(59)

Komissio aikoo tutkia SCAT JSC:n tapauksen tarkemmin voidakseen varmistaa, ettei SCAT JSC:n toimintakiellon mahdollinen keventäminen tulevaisuudessa aiheuta turvallisuusriskejä unioniin suuntautuvassa liikennöinnissä.

(60)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava Air Astanan poistamiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä B.

(61)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti Air Astanan ilma-aluksiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

Libanonista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(62)

Neuvottelut Libanonin toimivaltaisten viranomaisten, Libanonin siviili-ilmailuhallinnon, kanssa jatkuvat, ja niissä pyritään varmistamaan, että Libanon panee täytäntöön korjaussuunnitelman, joka laadittiin joulukuussa 2012 tehdyn koordinoidun varmistuskäynnin yhteydessä todettujen havaintojen ja merkittävän turvallisuusongelman perusteella.

(63)

Libanonin siviili-ilmailuhallinnon sekä lentoliikenteen harjoittajien Middle East Airlinesin ja Wings of Lebanonin edustajat osallistuivat 4 päivänä marraskuuta 2015 Brysselissä tekniseen kokoukseen komission ja EASAn kanssa toimittaakseen ajantasaiset tiedot Libanonin siviili-ilmailuhallinnon edistymisestä pääasiassa merkittävän turvallisuusongelman ratkaisemisessa, siviili-ilmailun viranomaisneuvoston perustamisessa ja turvallisuusvalvontatoimien erottamisessa palvelujen tarjoamisesta, jotka molemmat kuuluvat nykyisellään Libanonin siviili-ilmailuhallinnolle.

(64)

Libanonin siviili-ilmailuhallinto toimitti ICAOlle lisätietoja merkittävästä turvallisuusongelmasta ja esitti nämä tiedot teknisessä kokouksessa. Libanonin siviili-ilmailuhallinto pyysi hiljattain ICAOa tarkastamaan korjaavat toimet, mutta tätä ei ole vielä tehty. Mainittiin, että lentoliikenteen harjoittajien sertifioinnista ja valvonnasta vastaavan lentoturvallisuusosaston asema on itsenäisempi Libanonin siviili-ilmailuhallinnossa, vaikka tämän tueksi ei esitetty selkeää näyttöä teknisessä kokouksessa.

(65)

Lentoliikenteen harjoittaja Middle East Airlines esitteli toimintaansa ja turvallisuusjohtamistaan ja näytti hallitsevan menettelyjään turvallisuuden kannalta kriittisillä aloilla, joita ovat lentotoiminta, miehistön koulutus, lentokelpoisuuden hallinta sekä laadunvalvonta ja turvallisuusjohtaminen. EASA antoi tietoja siitä, että hiljattain pidetty kokous Middle East Airlinesin kanssa kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevasta hakemuksesta oli tuottanut myönteisiä tuloksia. Kyseinen lentoliikenteen harjoittaja järjestää säännöllisesti kolmansien osapuolten suorittamia tarkastuksia korvatakseen oman viranomaisensa turvallisuusvalvonnan puuttumista ja parantaakseen kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanoa edelleen.

(66)

Lentoliikenteen harjoittaja Wings of Lebanon esitti vain yhden ilma-aluksen käsittävää toimintaansa ja käytössä olevia turvallisuusmenettelyjään. Kyseisen lentoliikenteen harjoittajan tärkeimmät vastuuhenkilöt on hiljattain korvattu, mikä on parantanut kyseisen lentoliikenteen harjoittajan toiminnallisia menettelyjä ja saattanut turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämisen hyvään alkuun.

(67)

Turvallisuusvalvontajärjestelmään tehdyt parannukset, vaikkakin asteittaiset, Middle East Airlinesin toteuttamat lieventävät toimenpiteet ja käytettävissä olevat turvallisuustiedot eivät tässä vaiheessa oikeuta toimintakiellon tai -rajoitusten asettamiseen Libanonissa lentotoimintaluvan saaneille lentoliikenteen harjoittajille. Jotta tilannetta voidaan seurata tiiviisti, neuvotteluja Libanonin viranomaisten kanssa on kuitenkin jatkettava asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(68)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Libanonista tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(69)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Madagaskarista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(70)

Komissio on jatkanut neuvotteluja Madagaskarin siviili-ilmailuviranomaisen (ACM) kanssa. Brysselissä järjestettiin ACM:n pyynnöstä 2 päivänä lokakuuta 2015 kokous komission, EASAn ja jäsenvaltioiden sekä ACM:n ja lentoliikenteen harjoittajan Air Madagascarin kesken.

(71)

Kokouksen aikana ACM ja Air Madagascar antoivat tietoja siitä, miten kumpikin on edistynyt oman korjaavan ja ennaltaehkäisevän toimintasuunnitelmansa toteuttamisessa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 390/2011 johdanto-osan 66 kappaleen ja 74 artiklassa mainittujen turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi. ACM ja Air Madagascar molemmat katsovat, että kyseiset turvallisuuspuutteet on ratkaistu asianmukaisesti, ja ACM pyysi Air Madagascarille asetettujen toimintarajoitusten uudelleenarviointia.

(72)

Komissio pani merkille ACM:n raportoiman edistymisen ICAOn havaitsemien puutteiden korjaamisessa sekä ACM:n ja lentoliikenteen harjoittajan Air Madagascarin toimittamat tiedot niiden omista korjaavista ja ennaltaehkäisevistä toimintasuunnitelmista. Vaikka ACM:n ja lentoliikenteen harjoittajan Air Madagascarin edistyminen tunnustetaan ja otetaan lisäksi huomioon odotettavissa oleva lisäedistyminen, Air Madagaskarin nykyisen osittaisen toimintakiellon keventämisen edellytykset eivät kuitenkaan täyty. Kansainvälisten turvallisuusnormien tosiasiallisen täytäntöönpanon varmentaminen on edelleen tarpeen. ACM:n on kerrytettävä kokemusta täytäntöönpanemistaan uusista prosesseista. Tältä osin unionin tarkastuskäyntiä Madagaskarille voitaisiin harkita vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Tällä hetkellä Madagaskarista tuleville lentoliikenteen harjoittajille asetettujen toimintarajoitusten keventämisen perusteeksi ei myöskään ole riittävästi näyttöä.

(73)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Madagaskarista tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

Mosambikista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(74)

Unionin huhtikuussa 2015 tekemän arviointikäynnin myötä komissio saattoi todeta, että Mosambikin toimivaltaisten siviili-ilmailuviranomainen, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), osoitti edistyneensä merkittävästi kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanossa mutta että Mosambikin turvallisuusvalvontajärjestelmässä on edelleen suuria puutteita. Siksi päätettiin, että komissio antaisi EASAn tuella IACM:lle teknistä apua, jonka tarkoituksena on auttaa korjaamaan jäljellä olevat puutteet ja kehittää sisäiset valmiudet vaaditun kestävyyden saavuttamiseksi.

(75)

Pitkäkestoinen teknisen avun hanke käynnistettiin 12 päivänä lokakuuta 2015, ja se jatkuu kesäkuun 2016 alkuun asti. Hankkeen ensimmäinen vaihe on tuottanut joitakin alustavia tuloksia. Perusteellinen oikeudellisen kehyksen ja sovellettavien ilmailumääräysten uudelleentarkastelu on johtanut korjausten ja parannusten yksilöimiseen myöhempää hyväksymistä varten. Unionin siviili-ilmailulainsäädännön useiden säädösten periaatteiden ja rakenteen soveltamista Mosambikin ilmailujärjestelmän erityispiirteisiin ollaan harkitsemassa. Kaikkia avoimia IACOn USOAP-pöytäkirjan havaintoja pyritään tarkastelemaan järjestelmällisesti, ja tavoitteena on parantaa merkittävästi tosiasiallisen täytäntöönpanon suhdelukua. Kaikkiin olemassa oleviin lentoliikenteen harjoittajiin otettiin yhteyttä, ja niiden sertifiointitilanne tarkistettiin. Useita yhteistyöpöytäkirjoja ollaan harkitsemassa joidenkin IACM:n kaikkein heikoimpien alueiden vahvistamiseksi. Merkittäviä uudistuksia edellyttävien IACM:n sisäisten menettelyjen ja prosessien kartoittaminen on aloitettu.

(76)

Lyhytaikainen teknisen avun hanke alkoi 14 päivänä syyskuuta 2015 ja päättyi 13 päivänä marraskuuta 2015. Hankkeessa annettiin työssäoppimiskoulutusta ja ohjeistusta lentopaikan sertifioinnissa ja valvonnassa, ja siinä keskityttiin erityisesti uuteen Nacalan kansainväliseen lentoasemaan ja olemassa olevaan Beiran kansainväliseen lentoasemaan.

(77)

IACM:n valmiudet valvoa siviili-ilmailua Mosambikissa eivät tässä vaiheessa vielä kuitenkaan ole kansainvälisten turvallisuusnormien mukaan riittävällä tasolla. Siksi ei ole olemassa riittäviä perusteita keventää kaikkia Mosambikissa lentotoimintaluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia koskevaa toimintakieltoa.

(78)

IACM:n 5 päivänä marraskuuta 2015 toimittaman luettelon mukaan kolme uutta lentoliikenteen harjoittajaa on saanut lentotoimintaluvan Mosambikissa: Ambassador Lda (AOC MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC MOZ-18) ja Inaer Aviation Mozambique Lda (AOC MOZ-19). IACM ei kuitenkaan pystynyt esittämään todisteita siitä, että näiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvonta on kansainvälisten turvallisuusnormien mukaista. IACM ilmoitti samassa luettelossa komissiolle, että lentoliikenteen harjoittajien Aero-Serviços Sarl (AOC MO Z-08), Emílio Air Charter Lda (AOC MOZ-05) ja Unique Air Charter Lda (AOC MOZ-13) lentotoimintaluvat, joiden voimassaolo oli aiemmin keskeytetty uudelleensertifiointimenettelyn aikana, oli nyt peruutettu, koska ne eivät saattaneet menettelyä loppuun.

(79)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava lentoliikenteen harjoittajien Ambassador Lda, Everett Aviation Lda and Inaer Aviation Mozambique Lda. sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A ja lentoliikenteen harjoittajien Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda jaUnique Air Charter Lda poistamiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä A.

Nepalista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(80)

Komissio on jatkanut neuvotteluja Nepalin siviili-ilmailuviranomaisen (CAAN) kanssa arvioidakseen sen valmiuksia panna täytäntöön ja valvoa asianomaisia kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(81)

Komissio ja EASA vierailivat CAAN:issa 5–9 päivänä lokakuuta 2015. Käynnin tarkoituksena oli, että EASA antaa teknistä apua arvioimalla CAAN:n edistymistä ICAOn tarkastuksessa tehtyjen havaintojen suhteen ja tarkistamalla etenemissuunnitelmaa niin, että se sisältää ja tarjoaa suosituksia jäljellä olevien ongelmien korjaamiseksi. Komissio osallistui tähän tarkastuskäyntiin tarkastellakseen CAA:n edistymistä niiden puutteiden korjaamisessa, jotka johtivat nepalilaisten lentoliikenteen harjoittajien asettamiseen toimintakieltoon joulukuussa 2013.

(82)

Käynti vahvisti, että CAAN on edistynyt kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanossa. ICAOn mukaan CAAN:n laatima korjaussuunnitelma kattaa täysimääräisesti kaikki havainnot, myös ne, jotka johtivat ICAOn merkittävään turvallisuusongelmaan. Toimien täytäntöönpanoa ei kuitenkaan voitu tarkistaa käynnin aikana. Lentotoimintaan liittyvä merkittävä turvallisuusongelma on edelleen olemassa. CAAN ennakoi, että ICAOn aluetoimiston turvallisuusyksikön joulukuussa 2015 tehtävällä tarkastusmatkalla korjaavien toimien täytäntöönpano arvioidaan alustavasti, ja mahdollinen koordinoitu varmistuskäynti voitaneen tehdä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. ICAOn on tarkistettava korjaavien toimien tosiasiallinen toimeenpano tämän koordinoidun varmistuskäynnin aikana. CAAN tarkastaa säännöllisesti kaikki valvonnassaan olevat lentoliikenteen harjoittajat ja muut palveluntarjoajat. Tarkastusohjelmaa on kuitenkin kehitettävä edelleen.

(83)

Kokouksessa Nepalin matkailu-, kulttuuri- ja siviili-ilmailuministerin kanssa painotettiin, että se, että CAAN saa täyden toimivallan toimia turvallisuuteen liittyvissä asioissa poliittisesti itsenäisesti ja että sillä on riittävästi pätevää henkilökuntaa, on välttämätöntä siviili-ilmailun valvontajärjestelmän parantamiseksi Nepalissa. Ministeriö ilmoitti, että Nepalin siviili-ilmailulakiin on valmisteilla lisämuutoksia institutionaalisten kysymysten ratkaisemiseksi ja turvallisuusvalvonnan riippumattomuuden takaamiseksi palveluntarjoajista ja että CAAN saa täyden tuen kaikkien havaintojen korjaamisessa.

(84)

Komissio ja EASA vierailivat 7 ja 8 päivänä lokakuuta 2015 Nepalissa rekisteröityjen lentoliikenteen harjoittajien Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air ja Nepal Airlines Corporation luona luodakseen katsauksen helmikuussa 2014 tehdyn edelliseen käynnin jälkeisiin muutoksiin. Kaikki lentoliikenteen harjoittajat on uudelleensertifioitu viisivaiheista lähestymistapaa noudattaen, ja CAAN valvoo toimintaa säännöllisesti. Kyseisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusjohtamisjärjestelmät ja turvallisuuskulttuurit ovat eri kehitysvaiheissaan, ja vaikka toiset niistä ovat selvästi muita edistyneempiä, yksikään ei tällä hetkellä kykene täyttämään sovellettavia kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(85)

CAAN ilmoitti myös, että kahdelle uudelle lentoliikenteen harjoittajalle oli annettu lentotoimintalupa. Saurya Airlinesille oli myönnetty 13 päivänä marraskuuta 2014 lentotoimintalupa, jonka numero on 083/2014, ja Himalaya Airlinesille oli myönnetty 9 päivänä maaliskuuta 2015 lentotoimintalupa, jonka numero on 084/2015. CAAN ei kuitenkaan pystynyt esittämään todisteita siitä, että näiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvonta on kansainvälisten turvallisuusnormien mukaista.

(86)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava siten, että Saurya Airlines ja Himalaya Airlinessisällytetään asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A.

Filippiineiltä tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(87)

Komissio, EASA ja jäsenvaltiot ovat seuranneet tiiviisti Filippiineillä lentotoimintaluvan saaneiden ja unionissa liikennöivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa muun muassa asematasotarkastusten ensisijaisella kohdentamisella filippiiniläisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

(88)

Ennen lentoturvallisuuskomitean kokousta Filippiinien siviili-ilmailuviranomainen (CAAP) toimitti komissiolle tiettyjä teknisiä tietoja, jotka liittyivät Filippiineillä lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusvalvontaan. Tiedoista kävi ilmi, että Filippiineillä on tällä hetkellä 38 toimivaa lentotoimintaluvan haltijaa. CAAP:n johtoryhmä, joka on tähän asti myötävaikuttanut positiivisiin parannuksiin Filippiinien siviili-ilmailussa, on edelleen tehtävässään ja sitoutunut jatkuvien parannusten ohjelmaansa. Lisäksi CAAP:n toimittamien tietojen ja käytettävissä olevien onnettomuuksia ja vaaratilanteita koskevien tietojen analyysin mukaan Filippiinien sertifioituihin lentoliikenteen harjoittajiin ei liity huolestuttavia suuntauksia.

(89)

Philippine Airlinesille, Air Philippines' Corporationille ja Cebu Pacific Airille on kaikille hiljattain tehty SAFA-asematasotarkastus. Raportit osoittavat, ettei näihin SAFA-asematasotarkastuksiin liity kielteistä kehitystä.

(90)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Filippiineiltä tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(91)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava, noudattavatko Filippiineiltä tulevat lentoliikenteen harjoittajat tosiasiallisesti kansainvälisiä turvallisuusnormeja, kohdentamalla asematasotarkastukset asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

Venäjän federaatiosta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(92)

Komissio, EASA ja jäsenvaltiot ovat edelleen seuranneet tiiviisti Venäjän federaatiossa lentotoimintaluvan saaneiden ja unionissa liikennöivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa muun muassa asematasotarkastusten ensisijaisella kohdentamisella asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

(93)

Komissio tapasi 23 päivänä lokakuuta 2015 EASAn ja erään jäsenvaltion avustamana Venäjän federaation lentoliikenneviraston (FATA) edustajia. Tapaamisen tarkoituksena oli tarkastella venäläisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa 20 päivän syyskuuta 2014 ja 19 päivän lokakuuta 2015 välisenä aikana tehtyjen SAFA-asematasotarkastusraporttien pohjalta ja kartoittaa erityishuomiota edellyttävät tapaukset.

(94)

Kokouksen aikana komissio huomautti, että eräät toimijat, joiden SAFA-suhdeluku oli 2 tai suurempi, eivät olleet tehneet asianmukaista perussyyanalyysia. FATA totesi, että SAFA-asematasotarkastuksissa esille tulleet havainnot analysoidaan säännöllisesti ja että toimijoiden korjaavien toimien tehokkuutta valvotaan jatkuvasti. FATA sitoutui toteuttamaan jatkotoimia niissä tapauksissa, joissa vaatimusten noudattamatta jättämistä ei vielä ollut asianmukaisesti korjattu, ja antamaan komissiolle ajanmukaiset tiedot näiden tapausten etenemisestä. Lisäksi FATA antoi komissiolle ajantasaiset tiedot valvonnassaan olevien lentotoimintalupien keskeytyksistä ja peruutuksista.

(95)

Saatavilla olevien tietojen perusteella pääteltiin, ettei lentoturvallisuuskomitean tarvinnut kuulla Venäjän ilmailuviranomaisia tai Venäjän federaatiossa lentotoimintaluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia. Sovittiin kuitenkin, että turvallisuusasiantuntijoiden säännöllisiä tapaamisia komission ja Venäjän viranomaisten välillä on jatkettava, vähintään kerran ennen lentoturvallisuuskomitean kutakin kokousta.

(96)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Venäjän federaatiosta tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(97)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava, noudattavatko Venäjän federaatiosta tulevat lentoliikenteen harjoittajat tosiasiallisesti kansainvälisiä turvallisuusnormeja, kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

(98)

Jos kyseiset tarkastukset viittaavat välittömään turvallisuusriskiin, joka aiheutuu kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko toteuttaa Venäjän federaatiosta tuleviin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisia toimia.

Sudanista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(99)

Sudanin siviili-ilmailuviranomainen (SCAA) on pitänyt yllä säännöllistä yhteyttä komissioon, erityisesti Sudanissa rekisteröityjen lentoliikenteen harjoittajien arviointiin liittyvissä asioissa. SCAAn valvontatoimet ovat parantuneet useiden lentoliikenteen harjoittajien osalta. Vaikka SCAA on vahvistanut olevansa valmis vastaanottamaan arviointikäynnin lokakuussa 2015, se pyysi myöhemmin vierailun lykkäämistä vuoteen 2016, jotta SCAAlla ja lentoliikenteen harjoittajilla on enemmän aikaa panna täytäntöön kansainvälisiä turvallisuusnormeja.

(100)

On toteutettava unionin turvallisuusarviointikäynti sen määrittelemiseksi, täyttävätkö SCAA ja Sudanissa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat kansainväliset turvallisuusnormit.

(101)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Sudanista tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

Taiwanista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(102)

Ottaen huomioon TransAsia Airwaysin (TNA) kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta viimeisten 18 kuukauden aikana komissio aloitti viralliset neuvottelut Taiwanin siviili-ilmailuviranomaisen (CAA) kanssa komission asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen säännösten nojalla. CAA ja lentoliikenteen harjoittaja TNA kutsuttiin tässä yhteydessä 19 päivänä lokakuuta 2015 tekniseen kokoukseen Brysseliin keskustelemaan komission ja EASAn kanssa CAAn käyttöön ottamasta turvallisuusvalvontajärjestelmästä sekä TNA:n turvallisuustasosta.

(103)

Kokouksessa CAA ilmoitti, että sen turvallisuusvalvontajärjestelmä perustuu ICAOn normeihin ja suositeltuihin käytäntöihin ja selosti ICAOn kahdeksaan kriittiseen osa-alueeseen viittaamalla, miten se täyttää turvallisuusvalvontaa koskevat velvollisuutensa. CAA selosti yksityiskohtaisemmin toimia, jotka on käynnistetty lentoliikenteen harjoittajalle TNA:lle kahden viime vuoden aikana tapahtuneiden vaaratilanteiden ja onnettomuuksien jälkeen. Taiwanin säädösten mukaisesti CAA myös jäädytti lentoliikenteen harjoittajan TNA:n lentotoiminnan tason yhden vuoden ajaksi toisen onnettomuuden tapahtumapäivästä lukien. Lopuksi CAA korosti olevansa sitoutunut panemaan täytäntöön ICAOn liitteen 19 ja ilmoitti arvioivansa Taiwanin kaikkien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuusjohtamisjärjestelmän vuoden 2017 loppuun mennessä.

(104)

Lentoliikenteen harjoittaja TNA ilmoitti komissiolle samassa kokouksessa, että vuosien 2014 ja 2015 kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien jälkeen se on kehittänyt ja pannut täytäntöön lentoturvallisuuden parantamista koskevan toimintasuunnitelman, joka kattaa seuraavat alat: yrityskulttuurin edistäminen, organisaationmuutokset, turvallisuusjohtamisjärjestelmän täytäntöönpano, koulutus ja mittaus. Se kertoi, että lentoliikenteen harjoittajan organisaatioon tehtiin vuonna 2015 merkittäviä muutoksia, joita olivat uudet henkilöt lentoliikenteen harjoittajan ylimmässä johdossa, laadunvarmistusosaston perustaminen, lentoturvallisuuskomitean perustaminen turvallisuutta koskevaa päätöksentekoa ja turvallisuuden edistämistä varten sekä kaluston uudistaminen siten, että kaluston keskimääräinen ikä on neljä vuotta vuonna 2016. Myös ohjaamomiehistön koulutuksen parantamiseksi toteutettiin erityisiä toimia. CAAn suorittaman turvallisuusvalvonnan lisäksi ATR ja Flight Safety Foundation tekivät vuonna 2015 tarkastuskäyntejä Airbusin ja Bureau Veritasin avustuksella. Kumpikin paikan päälle tehty arviointikäynti johti useisiin suosituksiin, jotka otettiin huomioon lentoliikenteen harjoittajan TNA:n sittemmin laatimassa korjaussuunnitelmassa.

(105)

Kokouksen lopussa CAA toisti, että Taiwanin ilmailualan kaikki näkökohdat noudattavat ICAOn vahvistamia kansainvälisiä normeja, ja sitoutui edelleen seuraamaan tarkoin lentoliikenteen harjoittajan TNA:n suoritustasoa sekä korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimintasuunnitelmien toteuttamista.

(106)

Komission käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioitiin, että CAA:ta ja lentoliikenteen harjoittaja TNA:ta ei ollut tarpeen kutsua lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi ja että taiwanilaisia lentoliikenteen harjoittajia ei ole tarpeen asettaa toimintakieltoon. CAA ja lentoliikenteen harjoittaja TNA suostuivat kuitenkin teknisiin lisäneuvotteluihin, jotta komissio voi seurata niiden korjaavien ja ennaltaehkäisevien toimintasuunnitelmien toteuttamista ja varmistaa, että turvallisuuteen liittyvistä asioista voidaan keskustella jatkuvalta perustalta.

(107)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Taiwanista tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(108)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti Taiwanissa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

Thaimaasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(109)

Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen toimitti 14 päivänä lokakuuta 2015 komissiolle tietoja korjaavien toimien täytäntöönpanon etenemisestä ICAOn merkittävän turvallisuusongelman ja muiden ICAOn ja FAAn havaintojen korjaamisessa. Pantiin merkille, että Thaimaan hallitus on pystynyt uudelleenorganisoimaan entisen siviili-ilmailuhallinnon itsenäiseksi Thaimaan siviili-ilmailuviranomaiseksi muutamassa kuukaudessa. Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen on rekrytoinut uusia teknisiä asiantuntijoita ja lisää tarkastushenkilöstöä ja vahvistaa edelleen koko ajan henkilökuntaansa.

(110)

EASA teki 9–12 päivänä marraskuuta 2015 tarkastuskäynnin Thaimaahan ja Thaimaan siviili-ilmailuviranomaisen luokse tarkastellakseen ICAOn havaitsemia sääntöjenvastaisuuksia kahden thaimaalaisen lentoliikenteen harjoittajan jättämien kolmannen maan lentotoiminnan harjoittajan hyväksyntää koskevien hakemusten valossa. EASAn esittämät huomautukset ovat yhdenmukaiset ICAOn havaintojen kanssa. EASA totesi Thaimaan siviili-ilmailuviranomaisen olevan suhteellisen heikko ja ylikuormittunut, mutta se havaitsi myös kannustavaa myönteistä kehitystä. Jatkokehitys edellyttää poliittista tukea sekä riittävää ja realistista aikataulua korjaavien toimien toteuttamiseksi kestävällä tavalla.

(111)

Thaimaan hallituksen pyynnöstä 23 päivänä marraskuuta 2015 järjestettiin tekninen kokous, johon osallistui komissio, EASA, Thaimaan hallituksen korkeita virkamiehiä, Thaimaan siviili-ilmailuviranomaisen virkamiehiä ja lentoliikenteen harjoittajan Thai Airways Internationalin edustajia. Kokouksen aikana annetut tiedot Thaimaan siviili-ilmailujärjestelmän parannuksista katsottiin merkittäviksi myös lentoturvallisuuskomitealle.

(112)

Sen vuoksi Thaimaan valtuuskunta kutsuttiin lentoturvallisuuskomitean kuultavaksi 25 päivänä marraskuuta 2015. Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen esitteli organisatoriset parannukset sekä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimintasuunnitelmat, joilla on tarkoitus korjata ICAOn havainnot ja merkittävä turvallisuusongelma. Aikataulun osalta Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen selitti, että on tärkeämpää luoda laadukas lentoturvallisuusjärjestelmä kuin asettaa määräaikoja, joita ei pystytä käytännössä noudattamaan. Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen aikoo panna täytäntöön eurooppalaiset lentoturvallisuussäädökset, ja se on tekemässä EASAn ja muiden eurooppalaisten kumppaneiden kanssa tämän täytäntöönpanon tukemista koskevia sopimuksia. Thai Airways esitteli lentoliikenteen harjoittajan kehitystä ja kansainvälisten turvallisuusnormien ja turvallisuusjohtamisen täytäntöönpanoa toiminnassaan.

(113)

Vaikka kansainvälisten turvallisuusnormien tosiasiallinen täytäntöönpano on alhaisella tasolla, kuten helmikuussa 2015 suoritetun ICAOn tarkastuksen tuloksista näkyy, hallitus ja Thaimaan siviili-ilmailuviranomainen osoittavat selvästi sitoutuneensa parantamaan Thaimaan turvallisuusvalvontajärjestelmää, ja ne ovat esittäneet näyttöä siitä, että lyhyessä ajassa on saatu aikaan jo merkittävää edistymistä. Thaimaasta lentoliikenteen harjoittajia koskevat käytettävissä olevat turvallisuustiedot eivät myöskään tue toimintakiellon tai -rajoitusten asettamista. Jotta tilannetta voidaan seurata tiiviisti, neuvotteluja Thaimaan viranomaisten kanssa on jatkettava asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(114)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Thaimaasta tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(115)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusnormien tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti Thaimaassa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

(116)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Sambiasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(117)

Sambian siviili-ilmailuviranomainen (ZCAA) toimitti 4 päivänä syyskuuta 2015 komissiolle ajantasaistetut tiedot Sambian turvallisuustoimintasuunnitelmaan liittyvästä työstä. Ne osoittavat, että edistymistä on tapahtunut. Tietyt toimet ovat kuitenkin edelleen loppusuoralla eikä niitä ole saatu täysin päätökseen. Komissio ja ZCAA päättivät yhteistuumin siirtää EU:n tarkastuskäynnin vuoden 2016 alkuun.

(118)

ZCAA:n odotetaan jatkavan kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanemista. Komissio aikoo jatkaa valmisteluja vuoden 2016 alussa tehtävää arviointikäyntiä varten kyseisten normien täytäntöönpanon tarkastamiseksi Sambiassa.

(119)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti arvioidaan sen vuoksi, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Sambiasta tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(120)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 474/2006 olisi muutettava.

(121)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 474/2006 seuraavasti:

(1)

Korvataan liite A tämän asetuksen liitteessä A olevalla tekstillä;

(2)

korvataan liite B tämän asetuksen liitteessä B olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 474/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/1991, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 473/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 452/2014, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2014, kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajien lentotoimintaan liittyvien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 6.5.2014, s. 12).


LIITE A

LUETTELO TOIMINTAKIELLOSSA UNIONISSA OLEVISTA LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, TIETYIN POIKKEUKSIN  (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) tai liikenneluvan numero

ICAO:n tunniste

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Afganistanin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Afganistanin islamilainen tasavalta

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistanin islamilainen tasavalta

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistanin islamilainen tasavalta

PAMIR AIRLINES

Tuntematon

PIR

Afganistanin islamilainen tasavalta

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistanin islamilainen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Angolan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää TAAG Angola Airlinesia, mukaan lukien:

 

 

Angolan tasavalta

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolan tasavalta

AIR GICANGO

009

Tuntematon

Angolan tasavalta

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolan tasavalta

AIR NAVE

017

Tuntematon

Angolan tasavalta

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolan tasavalta

ANGOLA AIR SERVICES

006

Tuntematon

Angolan tasavalta

DIEXIM

007

Tuntematon

Angolan tasavalta

FLY540

AO 004-01 FLYA

Tuntematon

Angolan tasavalta

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolan tasavalta

HELIANG

010

Tuntematon

Angolan tasavalta

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Tuntematon

Angolan tasavalta

MAVEWA

016

Tuntematon

Angolan tasavalta

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolan tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Beninin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Beninin tasavalta

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninin tasavalta

AFRICA AIRWAYS

Tuntematon

AFF

Beninin tasavalta

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Tuntematon

Beninin tasavalta

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Beninin tasavalta

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninin tasavalta

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninin tasavalta

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninin tasavalta

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

TNB

Beninin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kongon tasavalta

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongon tasavalta

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Tuntematon

Kongon tasavalta

EMERAUDE

RAC06-008

Tuntematon

Kongon tasavalta

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongon tasavalta

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongon tasavalta

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Tuntematon

Kongon tasavalta

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Tuntematon

Kongon tasavalta

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongon tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintalupansa niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongon demokraattinen tasavalta

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Djiboutin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Tuntematon

DAO

Djibouti

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Päiväntasaajan Guinean viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Päiväntasaajan Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Päiväntasaajan Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

TANGO AIRWAYS

Tuntematon

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Eritrean viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Gabonin tasavallan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä Afrijetia ja SN2AG:tä, mukaan lukien:

 

 

Gabonin tasavalta

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonin tasavalta

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonin tasavalta

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonin tasavalta

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonin tasavalta

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonin tasavalta

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Tuntematon

Gabonin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Indonesian viranomaisilta, lukuun ottamatta Garuda Indonesiaa, Airfast Indonesiaa, Ekspres Transportasi Antarbenuaa ja Indonesia Air Asiaa, mukaan lukien:

 

 

Indonesian tasavalta

AIR BORN INDONESIA

135-055

Tuntematon

Indonesian tasavalta

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonesian tasavalta

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonesian tasavalta

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Tuntematon

Indonesian tasavalta

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonesian tasavalta

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonesian tasavalta

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonesian tasavalta

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Tuntematon

Indonesian tasavalta

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonesian tasavalta

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonesian tasavalta

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonesian tasavalta

EASTINDO

135-038

ESD

Indonesian tasavalta

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Tuntematon

Indonesian tasavalta

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Tuntematon

Indonesian tasavalta

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonesian tasavalta

HEAVY LIFT

135-042

Tuntematon

Indonesian tasavalta

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Tuntematon

Indonesian tasavalta

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonesian tasavalta

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Tuntematon

Indonesian tasavalta

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonesian tasavalta

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonesian tasavalta

KAL STAR

121-037

KLS

Indonesian tasavalta

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonesian tasavalta

KOMALA INDONESIA

135-051

Tuntematon

Indonesian tasavalta

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonesian tasavalta

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonesian tasavalta

MARTABUANA ABADION

135-049

Tuntematon

Indonesian tasavalta

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Tuntematon

Indonesian tasavalta

MIMIKA AIR

135-007

Tuntematon

Indonesian tasavalta

MY INDO AIRLINES

121-042

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NAM AIR

121-058

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Tuntematon

Indonesian tasavalta

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonesian tasavalta

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Tuntematon

Indonesian tasavalta

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonesian tasavalta

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Tuntematon

Indonesian tasavalta

PURA WISATA BARUNA

135-025

Tuntematon

Indonesian tasavalta

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonesian tasavalta

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Tuntematon

Indonesian tasavalta

SMAC

135-015

SMC

Indonesian tasavalta

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonesian tasavalta

SURYA AIR

135-046

Tuntematon

Indonesian tasavalta

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonesian tasavalta

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonesian tasavalta

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonesian tasavalta

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonesian tasavalta

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonesian tasavalta

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonesian tasavalta

UNINDO

135-040

Tuntematon

Indonesian tasavalta

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Tuntematon

Indonesian tasavalta

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonesian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kazakstanin viranomaisilta, lukuun ottamatta Air Astanaa, mukaan lukien:

 

 

Kazakstanin tasavalta

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazakstanin tasavalta

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazakstanin tasavalta

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazakstanin tasavalta

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazakstanin tasavalta

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazakstanin tasavalta

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazakstanin tasavalta

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazakstanin tasavalta

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazakstanin tasavalta

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazakstanin tasavalta

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazakstanin tasavalta

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazakstanin tasavalta

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazakstanin tasavalta

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazakstanin tasavalta

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazakstanin tasavalta

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazakstanin tasavalta

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazakstanin tasavalta

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazakstanin tasavalta

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazakstanin tasavalta

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazakstanin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Kirgisian viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kirgisian tasavalta

AIR BISHKEK (entinen EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgisian tasavalta

AIR MANAS

17

MBB

Kirgisian tasavalta

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgisian tasavalta

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgisian tasavalta

HELI SKY

47

HAC

Kirgisian tasavalta

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgisian tasavalta

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgisian tasavalta

S GROUP INTERNATIONAL

(entinen S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgisian tasavalta

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgisian tasavalta

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgisian tasavalta

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgisian tasavalta

TEZ JET

46

TEZ

Kirgisian tasavalta

VALOR AIR

07

VAC

Kirgisian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Liberian viranomaisilta.

 

 

Liberia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Libyan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Libya

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libya

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libya

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libya

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libya

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libya

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libya

PETRO AIR

025/08

PEO

Libya

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Mosambikin tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Mosambikin tasavalta

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mosambikin tasavalta

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mosambikin tasavalta

MAKOND, LDA

MOZ-20

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mosambikin tasavalta

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Tuntematon

Mosambikin tasavalta

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mosambikin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Nepalin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Nepalin tasavalta

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Tuntematon

Nepalin tasavalta

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepalin tasavalta

FISHTAIL AIR

017/2001

Tuntematon

Nepalin tasavalta

GOMA AIR

064/2010

Tuntematon

Nepalin tasavalta

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MAKALU AIR

057A/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Tuntematon

Nepalin tasavalta

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepalin tasavalta

SAURYA AIRLINES

083/2014

Tuntematon

Nepalin tasavalta

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepalin tasavalta

SIMRIK AIR

034/2000

Tuntematon

Nepalin tasavalta

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepalin tasavalta

SITA AIR

033/2000

Tuntematon

Nepalin tasavalta

TARA AIR

053/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepalin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta São Tomén ja Príncipen viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sierra Leonen viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

TUNTEMATON

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

TUNTEMATON

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

TUNTEMATON

Tuntematon

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

TUNTEMATON

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

TUNTEMATON

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

TUNTEMATON

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

TUNTEMATON

Tuntematon

Sierra Leone

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sudanin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Sudanin tasavalta

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudanin tasavalta

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudanin tasavalta

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudanin tasavalta

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudanin tasavalta

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudanin tasavalta

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudanin tasavalta

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudanin tasavalta

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudanin tasavalta

GREEN FLAG AVIATION

17

Tuntematon

Sudanin tasavalta

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudanin tasavalta

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudanin tasavalta

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudanin tasavalta

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudanin tasavalta

MID AIRLINES

25

NYL

Sudanin tasavalta

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudanin tasavalta

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudanin tasavalta

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudanin tasavalta

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudanin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sambian viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Sambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Sambia


(1)  Liitteessä A mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen että asiaankuuluvia turvallisuusnormeja noudatetaan.


LIITE B

LUETTELO LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, JOIDEN TOIMINTAA UNIONISSA RAJOITETAAN  (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) numero

ICAO:n tunniste

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

Rekisteröity ilma-alustyyppi

Rekisteröidyn ilma-aluksen rekisteritunnus/-tunnukset ja, jos saatavilla, sarjanumero/-numerot

Rekisteröintivaltio

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolan tasavalta

Koko kalusto, paitsi: kuusi Boeing B777 -tyypin ilma-alusta ja neljä Boeing B737-700 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolan tasavalta

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorit

Koko kalusto, paitsi: LET 410 UVP.

Koko kalusto, paitsi: D6-CAM (851336).

Komorit

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: kaksi Falcon 50 -tyypin ilma-alusta, kaksi Falcon 900 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonin tasavalta

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: yksi Challenger CL-601 -tyypin ilma-alus, yksi HS-125-800 -tyypin ilma-alus.

Koko kalusto, paitsi: TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonin tasavalta; Etelä-Afrikan tasavalta

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Iranin islamilainen tasavalta

Koko kalusto, paitsi:

kymmenen Airbus A300 -tyypin ilma-alusta ja kaksi Airbus A310 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi:

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

Iranin islamilainen tasavalta

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korean demokraattinen kansantasavalta

Koko kalusto, paitsi: kaksi TU-204 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: P-632, P-633.

Korean demokraattinen kansantasavalta

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Koko kalusto, paitsi: Boeing B737 -tyypin ilma-alus, ATR 72/42 -tyypin ilma-alus ja kolme DHC 6-300 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: lentotoimintaluvassa mainittu ilma-alus Boeing B737 -kalustossa, lentotoimintaluvassa mainittu ilma-alus ATR 72/42 -kalustossa; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskarin tasavalta


(1)  Liitteessä B mainitulle lentoliikenteen harjoittajalle voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos se käyttää sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen että asiaankuuluvia turvallisuusnormeja noudatetaan.

(2)  Afrijet saa toistaiseksi unionissa toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.

(3)  Iran Air saa liikennöidä unioniin tietyillä ilma-aluksilla asetuksen (EU) N:o 590/2010 johdanto-osan 69 kappaleessa vahvistetuin edellytyksin (EUVL L 170, 6.7.2010, s. 15).