10.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2282,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2015,

asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta valtiontuen ilmoituslomakkeiden ja tietolomakkeiden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1589 (1), ja erityisesti sen 33 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valtiontukiuudistusta koskevassa aloitteessa keskitytään määrittämään yhteiset periaatteet, joita komissio soveltaa arvioidessaan kaikkien tukitoimenpiteiden soveltumista sisämarkkinoille. Komissio katsoo, että tukitoimenpide on perussopimuksen mukainen vain, jos se täyttää kriteerit, jotka koskevat tukitoimenpiteen vaikutusta selkeästi määritellyn yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen, valtion toteuttamien toimien tarvetta, tarkoituksenmukaisuutta, kannustavaa vaikutusta, suhteellisuutta sekä kilpailuun ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan kohdistuvien kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttämistä. Valtiontukea koskevia suuntaviivoja on tarkistettu ja yksinkertaistettu, jotta ne vastaisivat näitä yhteisiä arviointiperusteita. Sen vuoksi komission asetukseen (EY) N:o 794/2004 (2) sisältyviä valtiontuen ilmoituslomakkeita ja tietolomakkeita olisi mukautettava sen varmistamiseksi, että komissio saa kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehdessään arviointia uudistettujen valtiontukisääntöjen mukaisesti.

(2)

Tukitoimenpiteiden olisi noudatettava myös avoimuustiedonannossa (3) vahvistettuja avoimuutta koskevia kriteerejä, joiden tavoitteena on edistää sääntöjen noudattamista, vähentää epävarmuutta ja mahdollistaa se, että yritykset voivat tarkastaa, onko kilpailijoille myönnetty tuki laillista. Avoimuus helpottaa myös kansallisten ja alueellisten viranomaisten toteuttamaa täytäntöönpanoa lisäämällä tietoisuutta eri tasoilla myönnetystä tuesta ja varmistaa näin paremman seurannan ja paremmat jatkotoimet kansallisella ja paikallisella tasolla. Tätä tarkoitusta varten tukitoimenpiteistä ilmoittavien jäsenvaltioiden olisi toimitettava niitä koskevien tietojen julkaisemista koskevat merkitykselliset tiedot.

(3)

Kauppaan ja kilpailuun kohdistuvan potentiaalisen vaikutuksen vuoksi jäsenvaltioiden olisi suoritettava arviointi sellaisista tukiohjelmista, joiden talousarvio on suuri tai joihin liittyy uusia ominaispiirteitä, tai kun on odotettavissa merkittäviä markkinoihin, teknologiaan tai sääntelyyn liittyviä muutoksia. Jotta komissio voisi arvioida arviointisuunnitelman, jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle alustava arviointisuunnitelma samaan aikaan kun ne ilmoittavat komissiolle kyseisestä tukiohjelmasta. Tätä tarkoitusta varten asetukseen (EY) N:o 794/2004 olisi lisättävä jäsenvaltioiden käyttöön uusi lomake arviointisuunnitelman tekemistä varten.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 794/2004 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 794/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/1589 täytäntöönpanosta”;

2)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

3)

Korvataan liitteet III A ja III B tämän asetuksen liitteen II tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 248, 24.9.2015, s. 9.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamista laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton yhteydessä koskevista EU:n suuntaviivoista, alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista vuosille 2014–2020, elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille myönnettävästä valtiontuesta, valtiontukea riskirahoitussijoitusten edistämiseksi koskevista suuntaviivoista ja valtiontukea lentoasemille ja lentoyhtiöille koskevista suuntaviivoista annettujen komission tiedonantojen muuttamisesta (EUVL C 198, 27.6.2014, s. 30).


LIITE I

Muutetaan liite I seuraavasti:

1)

Korvataan osa I seuraavasti:

”OSA I

YLEISTIEDOT

1.   Ilmoituslaji

Mitä seuraavista lomakkeella toimitetut tiedot koskevat?

a) ☐

Ennakkoilmoitusta. Tässä tapauksessa ei ehkä ole tarpeen täyttää koko lomaketta tässä vaiheessa vaan riittää, että sovitte komission kanssa, mitkä tiedot ovat tarpeen ehdotetun toimenpiteen alustavaa arviointia varten.

b) ☐

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 108 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusta.

c) ☐

Asetuksen (EY) N:o 794/2004 (1) 4 artiklan 2 kohdan mukaista yksinkertaistettua ilmoitusta. Tässä tapauksessa täyttäkää ainoastaan liitteessä II oleva yksinkertaistettu ilmoituslomake.

d) ☐

Toimenpidettä, joka ei ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, mutta josta ilmoitetaan komissiolle oikeusvarmuuden vuoksi.

Jos valitsitte kohdan d, ilmoittakaa alla, miksi ilmoituksen tekevä jäsenvaltio katsoo, ettei toimenpide ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Esittäkää toimenpiteestä kattava arviointi seuraavien neljän kriteerin perusteella. Korostakaa erityisesti niitä kriteerejä, joita suunniteltu toimenpide ei mielestänne täytä:

Sisältyykö ilmoitettuun toimenpiteeseen julkisten varojen siirtoa tai onko se valtion toteuttama?

Annnetaanko ilmoitetulla toimenpiteellä etua yrityksille?

Onko toimenpide harkinnanvarainen, ainoastaan joidenkin yritysten saatavilla tai ainoastaan joillakin toimialoilla saatavilla tai sisältyykö siihen alueellisia rajoituksia?

Vaikuttaako toimenpide kilpailuun sisämarkkinoilla tai uhkaako se vääristää unionin sisäistä kauppaa?

2.   Tiedot tuen myöntäjästä

Asianomainen jäsenvaltio:

Asianomaisen jäsenvaltion alue(et) (NUTS 2 -tasolla); ilmoittakaa myös alueen aluetukiluokitus:

Yhteyshenkilö(t):

 

Nimi: …

 

Osoite: …

 

Puhelin: …

 

Sähköposti: …

Tuen myöntävän viranomaisen nimi, osoite (myös internetosoite) ja sähköpostiosoite:

 

Nimi: …

 

Osoite: …

 

Internetosoite: …

 

Sähköposti: …

Yhteyshenkilö pysyvässä edustustossa

 

Nimi: …

 

Puhelin: …

 

Sähköposti: …

Jos haluatte, että komission jäsenvaltiolle lähettämästä virallisesta kirjeenvaihdosta toimitetaan jäljennös myös muille kansallisille viranomaisille, ilmoittakaa kyseisten viranomaisten nimi, osoite (myös internetosoite) ja sähköpostiosoite:

 

Nimi: …

 

Osoite: …

 

Internetosoite: …

 

Sähköposti: …

3.   Tuensaajat

3.1   Tuensaajan/-saajien sijaintipaikka

a) ☐

tukea saamattomalla alueella / saamattomilla alueilla: …

b) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tukeen oikeutetulla alueella / oikeutetuilla alueilla (määritelkää alueet NUTS 2 –tasolla): …

c) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tukeen oikeutettu alue / oikeutetut alueet (määritelkää alueet NUTS 3 -tasolla tai alhaisemmalla tasolla): …

3.2   Tarvittaessa: hankkeen/hankkeiden sijaintipaikka

a) ☐

tukea saamattomalla alueella / saamattomilla alueilla: …

b) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan nojalla tukeen oikeutetulla alueella / oikeutetuilla alueilla (määritelkää alueet NUTS 2 tasolla): …

c) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tukeen oikeutetulla alueella / oikeutetuilla alueillat (määritelkää alueet NUTS 3 -tasolla tai alhaisemmalla tasolla): …

3.3   Toimialat, joihin tukitoimenpide vaikuttaa (eli toimialat, joilla tuensaajat toimivat):

a) ☐

avoin kaikille toimialoille

b) ☐

toimialakohtainen. Tässä tapauksessa täsmentäkää toimialat NACE:n kolminumerotasolla (2): …

3.4   Jos kyseessä on tukiohjelma, täsmentäkää seuraavat:

3.4.1   Tuensaajien tyyppi:

a) ☐

suuret yritykset

b) ☐

pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset)

c) ☐

keskisuuret yritykset

d) ☐

pienet yritykset

e) ☐

mikroyritykset

3.4.2   Tuensaajien arvioitu määrä:

a) ☐

alle 10

b) ☐

11–50

c) ☐

51–100

d) ☐

101–500

e) ☐

501–1 000

f) ☐

yli 1 000

3.5   Jos on kyse yksittäisestä tuesta, joka myönnetään joko tukiohjelman perusteella tai tapauskohtaisena tukena, täsmentäkää seuraavat:

3.5.1   Tuensaajan/-saajien nimi:

3.5.2   Tuensaajan/-saajien tyyppi:

pk-yritys

Työntekijöiden lukumäärä:

Vuotuinen liikevaihto (kansallisessa valuutassa kokonaislukuna, edelliseltä tilikaudelta):

Taseen loppusumma (kansallisessa valuutassa kokonaislukuna, edelliseltä tilikaudelta):

Sidosyritysten tai omistusyhteysyritysten olemassaolo (liittäkää mukaan pk-yrityksiä koskevan komission suosituksen (3) 3 artiklan 5 kohdan mukainen ilmoitus siitä, että tuensaajayritys on joko itsenäinen yritys, sidosyritys tai omistusyhteysyritys (4)):

suuri yritys

3.6   Onko tuensaaja vaikeuksissa oleva yritys (5)?

☐ kyllä

☐ ei

3.7   Vireillä olevat perintämääräykset

3.7.1   Jos kyseessä on yksittäinen tuki:

Jäsenvaltion viranomaiset sitoutuvat lykkäämään ilmoitetun tuen myöntämistä ja/tai maksamista, jos tuensaajalla on vielä käytettävissään aikaisempi sääntöjenvastainen tuki, joka on määritelty sisämarkkinoille soveltumattomaksi komission päätöksellä (joko yksittäisenä tukena tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi todetun tukiohjelman perusteella myönnettynä tukena), kunnes kyseinen tuensaaja on maksanut takaisin tai maksanut suljetulle tilille koko sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille soveltumattoman tuen sekä siitä perittävän takaisinperintäkoron.

☐ kyllä

☐ ei

Viitatkaa tätä asiaa koskevaan kansalliseen oikeusperustaan:

3.7.2   Jos kyseessä on tukiohjelma:

Jäsenvaltion viranomaiset sitoutuvat lykkäämään tuen myöntämistä ja/tai maksamista ilmoitetun tukiohjelman perusteella yhdellekään yritykselle, joka on saanut aikaisemmin sääntöjenvastaista tukea, joka on määritelty sisämarkkinoille soveltumattomaksi komission päätöksellä (joko yksittäisenä tukena tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi todetun tukiohjelman perusteella myönnettynä tukena), kunnes kyseinen yritys on maksanut takaisin tai maksanut suljetulle tilille koko sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille soveltumattoman tuen sekä siitä perittävän takaisinperintäkoron.

☐ kyllä

☐ ei

Viitatkaa tätä asiaa koskevaan kansalliseen oikeusperustaan:

4.   Kansallinen oikeusperusta

4.1   Esittäkää tukitoimenpiteen kansallinen oikeusperusta, myös täytäntöönpanosäännökset ja niiden lähteet:

Kansallinen oikeusperusta: …

Täytäntöönpanosäännökset (tarvittaessa):

Viitteet (tarvittaessa):

4.2   Liittäkää tähän ilmoitukseen yksi seuraavista:

a) ☐

jäljennös aiheellisista otteista oikeusperustan lopullisista teksteistä (ja oikeusperustan suora internetosoite, jos sellainen on olemassa)

b) ☐

jäljennös aiheellisista otteista oikeusperustan luonnosteksteistä (ja suora internetosoite, jos sellainen on olemassa)

4.3   Jos kyseessä on lopullinen teksti, sisältääkö se täytäntöönpanoa lykkäävän lausekkeen, jonka mukaan tuki voidaan myöntää vasta komission hyväksyttyä sen?

Kyllä

Ei: sisältyikö luonnostekstiin tällainen lauseke?

Kyllä

Ei: miksi oikeusperustan tekstiin ei sisällytetty tällaista lauseketta?

4.4   Jos oikeusperustan teksti sisältää täytäntöönpanoa lykkäävän lausekkeen, ilmoittakaa, tuleeko tuen myöntämispäivä olemaan:

komission antaman hyväksynnän päivä

päivä, jona kansalliset viranomaiset sitoutuivat myöntämään tuen, jos komissio hyväksyy sen

5.   Tiedot tuesta, tavoitteesta ja kestosta

5.1   Tukitoimenpiteen nimike (tai yksittäisen tuen tuensaajan nimi):

5.2   Lyhyt kuvaus tuen tavoitteesta

5.3   Koskeeko toimenpide Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR-rahasto) (6) hankkeen kansallista osarahoitusta?

Ei

Kyllä: liittäkää ilmoituslomakkeeseen Euroopan investointipankin hakulomake

5.4   Tukilaji

5.4.1   Koskeeko ilmoitus tukiohjelmaa?

Ei

Kyllä: muutetaanko ohjelmalla voimassa olevaa tukiohjelmaa?

Ei

Kyllä: täyttyvätkö asetuksen (EY) N:o 794/2004 4 artiklan 2 kohdan mukaisen yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn edellytykset?

Kyllä: täyttäkää yksinkertaistettu ilmoituslomake (ks. liite II).

Ei: täyttäkää tämä lomake loppuun, ja ilmoittakaa onko nyt muutettavasta alkuperäisestä ohjelmasta ilmoitettu komissiolle.

Kyllä: tarkentakaa:

Tuen numero (7): …

Päivämäärä, jona komissio hyväksyi ohjelman (komission kirjeen viitenumero), tai poikkeuksen numero: …/…/…;

Alkuperäisen ohjelman kesto: …

Mitä alkuperäisen ohjelman ehtoja muutetaan ja miksi? …

Ei: milloin ohjelma pantiin täytäntöön:

5.4.2   Koskeeko ilmoitus yksittäistä tukea (8)?

Ei

Kyllä: valitkaa sopiva vaihtoehto:

hyväksyttyyn / ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan kuuluvaan ohjelmaan perustuva tuki, josta on ilmoitettava erikseen. Viitatkaa hyväksyttyyn tai ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan kuuluvaan ohjelmaan:

 

Nimike: …

 

Tuen numero (7): …

 

Komission lähettämän hyväksymiskirjeen päivämäärä (tarvittaessa): …

yksittäinen tuki, joka ei perustu mihinkään ohjelmaan

5.4.3   Onko rahoitusjärjestelmä olennainen osa tukitoimenpidettä (esimerkiksi soveltamalla veronluonteisia maksuja, joilla kerätään tarvittavat varat tuen myöntämiseksi)?

Ei

Kyllä: jos vastasitte myöntävästi, myös rahoitusjärjestelmästä on ilmoitettava.

5.5   Kesto

☐   Ohjelma

Ilmoittakaa suunniteltu päivämäärä, johon saakka yksittäistä tukea voidaan myöntää ohjelman perusteella. Jos ohjelma kestää yli kuusi vuotta, esittäkää syyt siihen, miksi näin pitkä ajanjakso on tarpeen tukiohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

☐   Yksittäinen tuki

Suunniteltu tuen myöntämispäivämäärä (9): …

Jos tuki maksetaan erissä, ilmoittakaa kunkin erän suunniteltu päivämäärä: …

6.   Tuen soveltuvuus sisämarkkinoille

Yhteiset arviointiperiaatteet

(alajaksoja 6.2–6.7 ei sovelleta maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyaloille myönnettävään tukeen  (10) )

6.1   Tuella edistettävä yhteisen edun mukainen ensisijainen tavoite ja tarvittaessa toissijainen tavoite / toissijaiset tavoitteet:

 

Ensisijainen tavoite

(Rasti vain yhteen ruutuun)

Toissijainen tavoite  (11)

Maatalous; metsätalous; maaseutu

Laajakaistainfrastruktuurit

Sulkemistuki

Luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman tuhon korvaaminen

Kulttuuri

Epäedullisessa asemassa olevien ja/tai alentuneesti työkykyisten työn-tekijöiden hyväksi myönnettävä tuki

Energiainfrastruktuurit

Energiatehokkuus

Ympäristönsuojelu

Euroopan yhteistä etua koskevan tärkeän hankkeen edistäminen

Kalastus ja vesiviljely

Kulttuuriperinnön säilyttäminen

Viennin tai kansainvälistymisen edistäminen

Aluekehitys (mukaan lukien alueellinen yhteistyö)

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Uusiutuva energia

Vaikeuksissa olevien yritysten pelastaminen

Tutkimus, kehitys ja innovointi

Vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistus

Riskirahoitus

Alakohtainen kehittäminen

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut

Pk-yritykset

Sosiaalinen tuki yksittäisille kuluttajille

Urheiluinfrastruktuurit ja monikäyttöiset vapaa-ajan infrastruktuurit

Koulutus

Lentoasemainfrastruktuuri tai -laitteet

Lentoaseman toiminnan harjoittaminen

Lentoyhtiöille uusien reittien kehittämiseen myönnettävä käynnistystuki

Kuljetusten koordinointi

6.2   Selittäkää valtion tukitoimenpiteiden tarve. Huomatkaa, että tuki on kohdennettava tilanteeseen, jossa tuella saadaan aikaan sellainen merkittävä vaikutus, johon ei päästä markkinoiden omin toimin, esimerkiksi korjaamalla tarkoin määritelty markkinoiden toimintapuute.

6.3   Selittäkää, miksi tuki on tarkoituksenmukainen väline 6.1 kohdassa määritellyn yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Huomatkaa, että tukea ei voida katsoa sisämarkkinoille soveltuvaksi, jos sama myönteinen vaikutus voidaan saavuttaa vähemmän kilpailua vääristävillä toimenpiteillä.

6.4   Ilmoittakaa, onko tuella kannustava vaikutus (toisin sanoen tuki muuttaa yrityksen toimintatapaa niin, että se harjoittaa sellaisia ylimääräisiä toimintoja, joita se ei harjoittaisi ilman tukea tai harjoittaisi rajoitetusti tai eri tavalla).

☐ kyllä

☐ ei

Ilmoittakaa, ovatko ennen tukihakemuksen tekemistä aloitetut toiminnot tukikelpoisia?

☐ kyllä

☐ ei

Jos ne ovat tukikelpoisia, selittäkää, kuinka kannustavaa vaikutusta koskeva vaatimus täytetään.

6.5   Selittäkää, miksi myönnetty tuki on oikeasuhteista siinä mielessä, että sen määrä on rajattu vähimmäismäärään, joka tarvitaan investoinnin tai toiminnon toteuttamiseksi.

6.6   Ilmoittakaa tuen mahdolliset kielteiset vaikutukset kilpailuun ja kauppaan ja täsmentäkää, missä määrin ne jäävät myönteisiä vaikutuksia pienemmiksi.

6.7   Julkaistaanko seuraavat tiedot yhdellä kansallisella tai alueellisella verkkosivustolla kuten avoimuustiedonannossa (12) edellytetään: hyväksytyn tukiohjelman tai yksittäisen tuen myöntämistä koskevan päätöksen ja sen täytäntöönpanosääntöjen koko teksti tai linkki siihen; tuen myöntävän viranomaisen /myöntävien viranomaisten nimi; yksittäiset tuensaajat, tukiväline (13) ja kullekin tuensaajalle myönnetyn tuen määrä; tuen tavoite, myöntämispäivä, yritystyyppi (esim. pk-yritys, suuryritys); komission tukitoimenpiteelle antama viitenumero; alue, jolla tuensaaja sijaitsee (NUTS 2 -tasolla) ja tuensaajan /tuensaajien pääasiallinen toimiala (NACE:n kolminumerotasolla) (14)?

☐ kyllä

☐ ei

6.7.1   Ilmoittakaa sen verkkosivuston/niiden verkkosivustojen osoite/ osoitteet, jolla tiedot julkaistaan:

6.7.2   Ilmoittakaa tarvittaessa sen keskitetyn verkkosivuston osoite/osoitteet, jolle haetaan tietoja alueellisilta verkkosivustoilta:

6.7.3   Jos 6.7.2 kohdassa mainittujen verkkosivustojen osoitteet eivät ole tiedossa ilmoituksen jättämisajankohtana, jäsenvaltion on sitouduttava ilmoittamaan komissiolle, kun verkkosivustot on luotu ja niiden osoitteet ovat tiedossa.

7.   Tukiväline, tuen määrä, tuki-intensiteetti ja rahoituskeinot

7.1   Tukiväline ja tuen määrä

Ilmoittakaa tukimuoto ja tuensaajille annetun tuen määrä (15) (tarvittaessa kunkin toimenpiteen osalta):

Tukiväline

Tuen määrä tai talousarvio (16)

Yhteensä

Vuodessa

☐   Avustukset (tai vaikutukseltaan samanlainen/samanlaiset)

a) ☐

Suora avustus

b) ☐

Korkotuki

c) ☐

Velkojen kuoletukset

 

 

☐   Lainat (tai vaikutukseltaan samanlainen/samanlaiset)

a) ☐

Edullinen laina (myös yksityiskohtaiset tiedot lainan vakuuksista ja sen kestosta)

b) ☐

Takaisinmaksettavat ennakot

c) ☐

Verolykkäys

 

 

☐   Takaus

Antakaa tarvittaessa viite komission päätökseen bruttoavustusekvivalentin laskentamenetelmän hyväksymisestä ja tiedot takauksen kattamasta lainasta tai muusta rahoitustapahtumasta, vaaditusta vakuudesta ja perittävästä palkkiosta, kestosta jne.

 

 

Jokin oman pääoman ehtoisen tai luonteisen rahoituksen muoto

 

 

☐   Veroetuus tai verovapautus

a) ☐

Verohuojennus

b) ☐

Veropohjan alennus

c) ☐

Veroprosentin pienennys

d) ☐

Sosiaaliturvamaksujen alennus

e) ☐

Muu (täsmennettävä)…

 

 

Muu (täsmennettävä)

……

Ilmoittakaa, mitä edellä mainituista välineistä se suurin piirtein vastaisi vaikutuksiltaan.

……

 

 

Ilmoittakaa takausten osalta takauksen kohteena olevien lainojen enimmäismäärä: …

Ilmoittakaa lainojen osalta myönnetyn lainan enimmäis(nimellis)määrä: …

7.2   Tukivälineen kuvaus

Kunkin 7.1 kohdassa olevasta luettelosta valitun tukivälineen osalta on kuvailtava tuen soveltamisedellytyksiä (kuten verokohtelua, myönnetäänkö tuki automaattisesti, kun tietyt objektiiviset kriteerit täyttyvät, vai käyttävätkö myöntävät viranomaiset harkintavaltaa):

7.3   Rahoituslähde

7.3.1   Kuinka tuki rahoitetaan:

a) ☐

Valtion/alueen/kunnan yleinen talousarvio

b) ☐

Veroluonteiset maksut tai verot, jotka maksetaan tuensaajalle. Esittäkää kaikki tiedot maksuista sekä tuotteista/toiminnoista, joista ne peritään (täsmentäkää erityisesti, peritäänkö maksuja muista jäsenvaltioista tuoduista tuotteista). Liittäkää tarvittaessa mukaan jäljennös rahoituksen oikeusperustasta.

c) ☐

Kertyneet ylijäämät

d) ☐

Julkiset yritykset

e) ☐

Yhteisrahoitus rakennerahastosta

f) ☐

Muu (täsmennettävä)

7.3.2   Hyväksytäänkö talousarvio vuosittain?

Kyllä

Ei. Täsmentäkää, minkä ajanjakson se kattaa: …

7.3.3   Jos ilmoitus koskee muutoksia voimassa olevaan tukiohjelmaan, esittäkää ilmoitettujen muutosten talousarviovaikutukset kunkin tukivälineen osalta ohjelman vaikutus:

kokonaistalousarvioon …

vuotuiseen talousarvioon (17)

7.4   Kasautuminen

Voiko tuki kasautua muista paikallisista, alueellisista tai kansallisista ohjelmista (18) samojen tukikelpoisten kustannusten kattamiseksi myönnettävän tuen tai vähämerkityksisen tuen (19) kanssa?

Kyllä. Ilmoittakaa mahdollisuuksien mukaan tuen nimike, tarkoitus ja tavoite.

Selittäkää, millaisia mekanismeja on otettu käyttöön sen varmistamiseksi, että kasautumista koskevia sääntöjä noudatetaan?

Ei

8.   Arviointi

8.1   Onko ohjelmasta tarkoitus tehdä arviointi (20)?

Ei

Jos ohjelmasta ei ole tarkoitus tehdä arviointia, miksi arvioinnin kriteerit eivät mielestänne täyty?

Kyllä

Minkä kriteerien perusteella ohjelmasta on tarkoitus tehdä jälkiarviointi:

a) ☐

ohjelma, jonka talousarvio on suuri;

b) ☐

ohjelma, joka sisältää uusia ominaisuuksia;

c) ☐

ohjelma, jonka yhteydessä on odotettavissa merkittäviä markkinoihin, teknologiaan tai sääntelyyn liittyviä muutoksia;

d) ☐

ohjelma, josta on tarkoitus tehdä arviointi, vaikka muut tässä kohdassa mainitut kriteerit eivät täyty.

Jos jokin tässä kohdassa mainituista kriteereistä täyttyy, ilmoittakaa arviointiajanjakso ja täyttäkää lisätietolomake arviointisuunnitelman ilmoittamista varten (liite 1, osa III.8) (21).

8.2   Ilmoittakaa, onko samankaltaisista ohjelmista jo tehty jälkiarviointeja (antaen tarvittaessa viitetiedot ja linkki asiaa koskevalle internet-sivustolle).

9.   Raportointi ja seuranta

Jotta komissio voisi seurata tukiohjelmia ja yksittäistä tukea, ilmoituksen tekevät jäsenvaltiot sitoutuvat:

toimittamaan komissiolle vuosittain neuvoston asetuksen (EU) N:o 2015/1589 (22) 26 artiklassa säädetyt kertomukset.

säilyttämään vähintään kymmenen vuoden ajan myönnetyistä tuista (yksittäinen tuki ja ohjelman perusteella myönnetty tuki) yksityiskohtaista asiakirja-aineistoa, johon sisältyvät kaikki tarvittavat tiedot ja todistusasiakirjat, joiden perusteella voidaan vahvistaa kaikkien sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevien edellytysten täyttyminen, ja toimittamaan aineiston kirjallisesta pyynnöstä komissiolle 20 työpäivän kuluessa tai pyynnössä vahvistetussa pitemmässä määräajassa.

Verotukiohjelmien tapauksessa:

Kun on kyse ohjelmista, joiden perusteella verotukea myönnetään automaattisesti tuensaajien veroilmoitusten perusteella ja joissa ei ennakolta valvota kaikkien sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevien edellytysten täyttymistä kunkin tuensaajan osalta, jäsenvaltio sitoutuu ottamaan käyttöön tarkoituksenmukaisen valvontajärjestelmän, jolla se säännöllisesti varmistaa (esimerkiksi kerran verovuoden aikana), vähintään jälkikäteen ja otannan perusteella, että kaikki sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevat edellytykset täyttyvät, ja määräämään seuraamuksia petostapauksissa. Jotta komissio voisi seurata verotukiohjelmia, ilmoituksen tekevä jäsenvaltio sitoutuu säilyttämään valvontatoimista yksityiskohtaista asiakirja-aineistoa vähintään kymmenen vuoden ajan valvontatoimien toteuttamispäivästä ja toimittamaan aineiston kirjallisesta pyynnöstä komissiolle 20 työpäivän kuluessa tai pyynnössä vahvistetussa pitemmässä määräajassa.

10.   Luottamuksellisuus

Sisältääkö ilmoitus luottamuksellisia tietoja (23), joita ei saa paljastaa kolmansille osapuolille?

Kyllä. Selittäkää, mitkä osat ovat luottamuksellisia ja perustelkaa luottamuksellisuus.

Ei

11.   Muita tietoja

Esittäkää tarvittaessa kaikki muut tiedot, jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa tukea.

12.   Ilmoitukseen liitetyt asiakirjat

Luetelkaa kaikki ilmoitukseen liitetyt asiakirjat ja toimittakaa kyseisistä asiakirjoista paperijäljennökset tai esittäkää niiden suorat internetosoitteet.

13.   Julistus

Vakuutan, että tässä lomakkeessa, sen liitteissä ja siihen liitetyissä asiakirjoissa esitetyt tiedot ovat parhaan tietämykseni mukaan oikeat ja täydelliset.

Allekirjoituspäivä ja -paikka …

Allekirjoitus …

Allekirjoittajan nimi ja asema …

14.   Lisätietolomake

14.1   Valitkaa yleisessä ilmoituslomakkeessa antamienne tietojen perusteella täytettävä lisätietolomake:

a) ☐

Lisätietolomake – Aluetuki

1. ☐

investointituki

2. ☐

toimintatuki

3. ☐

yksittäinen tuki

b) ☐

Lisätietolomake – Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotuki

c) ☐

Lisätietolomake – Tuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

1. ☐

pelastamistuki

2. ☐

rakenneuudistustuki

3. ☐

tukiohjelmat

d) ☐

Lisätietolomake – Tuki audiovisuaaliselle tuotannolle

e) ☐

Lisätietolomake – Tuki laajakaistalle

f) ☐

Lisätietolomake – Ympäristönsuojelu- ja energiatuki

g) ☐

Lisätietolomake – Riskirahoitustuki

h) ☐

Lisätietolomake – Tuki liikennealalle

1. ☐

investointituki lentoasemille

2. ☐

toimintatuki lentoasemille

3. ☐

lentoyhtiöille toiminnan aloittamiseen myönnettävä tuki

4. ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu sosiaalinen tuki

5. ☐

tuki meriliikenteelle

i) ☐

Lisätietolomake – Arviointisuunnitelman ilmoittaminen

j) ☐

Lisätietolomake – Tuki maa- ja metsätalousalalla ja maaseutualueilla

k) ☐

Lisätietolomake – Tuki kalastus- ja vesiviljelyalalla

14.2   Jos tuki ei kuulu minkään lisätietolomakkeen piiriin, valitkaa SEUT-sopimuksen asiaa koskeva määräys, suuntaviivat tai muu valtiontukeen sovellettava teksti:

a) ☐

lyhytaikainen vientiluotto (24)

b) ☐

päästökauppajärjestelmä (25)

c) ☐

pankkitiedonanto (26)

d) ☐

tiedonanto Euroopan yhteistä etua koskevista tärkeistä hankkeista (27)

e) ☐

yleisiin taloudelliseen tarkoituksiin liittyvät palvelut (SEUT- sopimuksen 106 artiklan 2 kohta) (28)

f) ☐

SEUT-sopimuksen 93 artikla

g) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan a alakohta

h) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohta

i) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohta

j) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohta

k) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohta

l) ☐

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan d alakohta

m) ☐

Muu(t) (täsmennettävä)

Perustelkaa tässä kohdassa valittuun luokkaan kuuluvan tuen soveltuvuus sisämarkkinoille:

Käytännön syistä on suositeltavaa, että numeroitte liitteinä toimittamanne asiakirjat ja viittaatte näihin asiakirjanumeroihin lisätietolomakkeiden asianomaisissa jaksoissa.

2)

Korvataan osat III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, III.9, III.10 ja III.11 seuraavasti:

”OSA III

LISÄTIETOLOMAKKEET

OSA III.1.A

Lisätietolomake – Yksittäinen alueellinen investointituki

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa yksittäisestä investointituesta, johon sovelletaan alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja vuosille 2014–2020  (29) (’aluetukisuuntaviivat’). Jos yksittäiseen tukitoimenpiteeseen liittyy useita tuensaajia, asiaankuuluvat tiedot on toimitettava niistä kustakin.

1.   Soveltamisala

1.1   Syyt toimenpiteestä ilmoittamiseen:

a) ☐

Ilmoitus koskee yksittäistä tukea, joka myönnetään ohjelman perusteella, ja kaikista lähteistä saadun tuen määrä ylittää ilmoituskynnysarvon. Ilmoittakaa kyseisten hyväksyttyjen tai ryhmäpoikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien tukiohjelmien viitenumerot.

b) ☐

Ilmoitus koskee ohjelman ulkopuolella myönnettävää yksittäistä tukea (tapauskohtainen tuki).

c) ☐

Ilmoitus koskee tukea tuensaajalle, joka on lopettanut saman tai samankaltaisen toiminnan (30) ETA:ssa kahden tuen hakemispäivää edeltävän vuoden aikana tai jolla on tuen hakemisajankohtana aikomus lopettaa tällainen toiminta kahden vuoden kuluessa siitä, kun tuettava investointi on saatu päätökseen.

d) ☐

Ilmoitus koskee suuren yrityksen investointia c-alueella sijaitsevan laitoksen monipuolistamiseen uusien tuotteiden tuotantoa ja/tai uusia prosessi-innovaatioita varten. Huomatkaa, että a-alueet ja c-alueet on määritelty aluetukikartan mukaisesti.

e) ☐

Muu. Tarkentakaa:

1.2   Ilmoitetun tukitoimenpiteen soveltamisala

1.2.1   Vahvistakaa, että tuensaaja ei ole vaikeuksissa oleva yritys (31).

1.2.2   Jos toimenpide kattaa investointituen laajakaistaverkoille, selittäkää, miten tuen myöntävä viranomainen varmistaa, että seuraavia ehtoja noudatetaan, ja viitatkaa oikeusperustan ja/tai liiteasiakirjojen asiaa koskeviin säännöksiin:

tukea myönnetään vain alueille, joilla ei ole samantyyppistä (joko peruslaajakaista tai seuraavan sukupolven liityntä--) verkkoa ja joilla sellaista ei todennäköisesti kehitetä lähitulevaisuudessa

tuettu verkko-operaattori tarjoaa tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin aktiivisia ja passiivisia tukkuliittymiä, joihin sisältyy mahdollisuus tosiasiallisesti ja täysin eriytettyihin tilaajayhteyksiin

tuki on myönnetty tai myönnetään tarjouskilpailumenettelyn perusteella valtiontukisääntöjen soveltamista laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton yhteydessä koskevien EU:n suuntaviivojen (32) 78 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti.

1.2.3   Jos toimenpide kattaa tuen tutkimusinfrastruktuureille (33), vahvistakaa, että tuen edellytyksenä on avoimen ja syrjimättömän pääsyn antaminen kyseiseen infrastruktuuriin, ja esittäkää asiakirjoja tämän tueksi ja/tai viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin osiin (aluetukisuuntaviivojen 13 kohta).

1.2.4   Toimittakaa jäljennös hakulomakkeesta ja tuen myöntämistä koskevasta sopimuksesta (sen luonnoksesta).

2.   Lisätietoja tuensaajasta, investointihankkeesta ja tuesta

2.1   Tuensaaja

2.1.1   Tuensaaja/tuensaajat:

2.1.2   Jos tuensaaja on eri oikeushenkilö kuin yritys, joka rahoittaa hanketta tai joka on tuen todellinen edunsaaja, miten ne eroavat toisistaan?

2.1.3   Antakaa selkeä kuvaus tuensaajan, yritysryhmän, johon se kuuluu, ja muiden osakkuusyritysten (myös yhteisyritysten) suhteesta.

2.2   Investointihanke

2.2.1   Ilmoittakaa seuraavat tiedot ilmoitetusta investointihankkeesta:

Tuen hakemispäivä:

 

Investointihankkeeseen liittyvien töiden (suunniteltu) alkamispäivä:

 

Tuotannon suunniteltu aloituspäivä:

 

Suunniteltu päivä, jona täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan:

 

Investointihankkeen suunniteltu päättymispäivä:

 

2.2.2   Jos ilmoitus koskee investointia ’a-alueella’ tai yhden tai useamman pk-yrityksen (34) investointia ’c-alueella’ (aluetukisuuntaviivojen 34 kohta), ilmoittakaa ilmoituksen kohteena olevan alkuinvestoinnin luokka/luokat (aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan h alakohta):

a) ☐

uuden laitoksen perustaminen

b) ☐

olemassa olevan laitoksen kapasiteetin lisääminen

c) ☐

laitoksen tuotannon monipuolistaminen sellaisiin tuotteisiin, joita laitos ei ole aikaisemmin tuottanut

d) ☐

olemassa olevan laitoksen tuotantoprosessin perusteellinen muuttaminen

e) ☐

laitokseen suoraan liittyvän omaisuuden hankinta, jos laitos on suljettu tai se olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu, ja jos ostaja on myyjästä riippumaton sijoittaja (35).

2.2.3   Jos ilmoitus koskee suuren yrityksen investointia ’c-alueella’, täsmentäkää ilmoituksen kohteena olevan alkuinvestoinnin luokka tai luokat (aluetukisuuntaviivojen 15 kohta ja 20 kohdan i alakohta):

a) ☐

uuden laitoksen perustaminen

b) ☐

laitoksen tuotannon monipuolistaminen, kunhan uusi toiminta ei ole samaa tai samankaltaista (36) kuin kyseisessä laitoksessa on aikaisemmin harjoitettu

c) ☐

olemassa olevan laitoksen tuotannon monipuolistaminen uusiin tuotteisiin

d) ☐

uusi prosessi-innovaatio olemassa olevassa laitoksessa

e) ☐

sellaisen laitoksen omaisuuden hankinta, joka on suljettu tai olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu, ja jos ostaja on myyjästä riippumaton sijoittaja, kunhan hankittua omaisuutta käyttämällä harjoitettava uusi toiminta ei ole samaa tai samankaltaista kuin ennen hankintaa kyseisessä laitoksessa harjoitettu toiminta.

2.2.4   Kuvailkaa investointihanketta lyhyesti ja selittäkää, miten hanke kuuluu yhteen tai useampaan edellä mainittuun alkuinvestointiluokkaan:

2.3   Investointikustannusten perusteella lasketut tukikelpoiset kustannukset

2.3.1   Ilmoittakaa seuraavat tiedot kaikista tukikelpoisista investointikustannuksista (sekä nimellisarvo että diskontattu arvo):

 

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä (nimellisarvo) (37)

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä (diskontattu arvo) (37)

Alustavista selvityksistä ja neuvontapalveluista aiheutuvat investointiin liittyvät kustannukset (ainoastaan pk-yritykset)

 

 

Maapohja

 

 

Rakennukset

 

 

Laitokset/koneet/laitteet (38)

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 

 

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset

 

 

2.3.2   Vahvistakaa, että hankitut omaisuuserät ovat uusia (aluetukisuuntaviivojen 94 kohta) (39).

☐ kyllä

☐ ei

2.3.3   Esittäkää näyttöä siitä, että pk-yritysten tapauksessa enintään 50 prosenttia investointiin liittyvistä alustavista selvityksistä ja neuvontapalveluista aiheutuvista kustannuksista sisältyy tukikelpoisiin kustannuksiin (aluetukisuuntaviivojen 95 kohta).

2.3.4   Esittäkää näyttöä siitä, että tuotantoprosessin perusteelliseen muuttamiseen myönnettävän tuen osalta tukikelpoiset kustannukset ovat suuremmat kuin poistot, jotka on tehty uudistettavaan toimintaan liittyvästä omaisuudesta kolmen edeltävän verovuoden aikana (aluetukisuuntaviivojen 96 kohta).

2.3.5   Viitatkaa oikeusperustaan tai selostakaa, miten varmistetaan, että olemassa olevan laitoksen tuotannon monipuolistamiseen myönnettävän tuen osalta tukikelpoiset kustannukset ovat vähintään 200 prosenttia suuremmat kuin uudelleen käytettävän omaisuuden kirjanpitoarvo töiden alkamista edeltävänä verovuonna (aluetukisuuntaviivojen 97 kohta). Esittäkää tarvittaessa asiakirjat, jotka sisältävät asiaa koskevat kvantitatiiviset tiedot.

2.3.6   Kun on kyse aineellisen omaisuuden vuokraamisesta, viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan seuraavia edellytyksiä noudatetaan (aluetukisuuntaviivojen 98 kohta), tai selostakaa, kuinka edellytysten noudattaminen taataan muulla tavoin.

Maa-alueisiin ja rakennuksiin liittyvän vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään viisi vuotta investoinnin arvioidun valmistumisajankohdan jälkeen, jos kyseessä on suuri yritys, ja kolme vuotta, jos kyseessä on pk-yritys.

Laitoksen tai koneiden vuokrasopimus on tehtävä rahoitusleasingin muodossa ja siihen on sisällyttävä velvoite, jonka mukaan tuensaajan on ostettava kyseinen omaisuuserä vuokrasopimuksen päätyttyä.

2.3.7   Aluetukisuuntaviivojen 99 kohdassa määrätään, että ’Laitoksen hankinnan yhteydessä olisi otettava huomioon ainoastaan kustannukset, jotka aiheutuvat omaisuuserien ostamisesta ostajasta riippumattomilta kolmansilta. Kauppa on toteutettava markkinaehdoin. Kun tukea on myönnetty omaisuuserien hankintaan, ennen kuin ne on ostettu, kyseisten omaisuuserien kustannukset on vähennettävä laitoksen hankintaan liittyvistä tukikelpoisista kustannuksista. Jos laitoksen hankintaan liittyy tukikelpoinen lisäinvestointi, tämän investoinnin tukikelpoiset kustannukset olisi lisättävä laitoksen omaisuuserien ostosta aiheutuviin kustannuksiin’.

Jos merkityksellistä ilmoitetun tapauksen kannalta, selittäkää, miten näitä edellytyksiä on noudatettu, ja esittäkää asianmukaiset asiakirjat.

2.3.8   Jos investointihankkeen tukikelpoisiin kustannuksiin sisältyy aineettomia omaisuuseriä, selittäkää, miten varmistetaan, että aluetukisuuntaviivojen 101–102 kohdassa (40) vahvistettuja edellytyksiä noudatetaan. Viitatkaa tällaisessa tapauksessa täsmällisesti oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen.

2.4   Palkkakustannusten perusteella lasketut tukikelpoiset kustannukset

Ilmoittakaa:

miten palkkakustannusten perusteella lasketut tukikelpoiset kustannukset on määritetty (aluetukisuuntaviivojen 103 kohta);

miten luotujen työpaikkojen määrä on laskettu (aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan k alakohta);

miten palvelukseen otettujen henkilöiden palkkakustannukset on määritetty (aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan z alakohta); ja

esittäkää merkitykselliset laskelmat ja lukuja tukevat asiakirjat.

2.5   Diskontattujen tukikelpoisten kustannusten ja tuen määrän laskeminen

2.5.1   Ilmoittakaa tässä kohdassa olevassa taulukossa tiedot tukikelpoisista kustannuksista eri tukikelpoisten kustannusten luokissa, jotka on katettava investointihankkeen koko keston aikana:

 

Nimellisarvo/diskontattu arvo

N–0 (41)

N+1 (41)

N+2 (41)

N+3 (41)

N+X (41)

Yhteensä (41)

Alustavat selvitykset jne. (vain pk-yritykset)

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Maapohja

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Rakennukset

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Laitokset/koneet/laitteet (42)

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Palkkakustan-nukset

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Muu (täsmennettävä)

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Ilmoittakaa päivä, jolle määrät diskontattiin, sekä käytetty diskonttokorko (43):

2.5.2   Ilmoittakaa tässä kohdassa olevassa taulukossa tukimuodon mukaan jaoteltuna tiedot ilmoitetusta tuesta, joka on myönnetty (myönnetään) investointihankkeeseen:

 

Nimellisarvo/diskontattu arvo

N–0 (44)

N+1 (44)

N+2 (44)

N+3 (44)

N+X (44)

Yhteensä (44)

Avustukset

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Halpakorkoinen laina

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Takaus

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Veronalennus

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

Nimellisarvo

 

 

 

 

 

 

Diskontattu arvo

 

 

 

 

 

 

Ilmoittakaa päivä, jolle määrät diskontattiin, sekä käytetty diskonttokorko:

Ilmoittakaa kunkin 2.5.2 kohdassa olevassa taulukossa mainitun tukimuodon osalta, miten avustusekvivalentti lasketaan:

Halpakorkoinen laina:

Takaus:

Veronalennus:

Muut:

2.5.3   Ilmoittakaa, onko joitakin hankkeelle myönnettäviä tukitoimenpiteitä vielä määrittelemättä, ja selittäkää, miten tuen myöntävä viranomainen varmistaa, että sovellettavaa tuen enimmäisintensiteettiä noudatetaan (aluetukisuuntaviivojen 82 ja 83 kohta):

2.5.4   Saako hanke osarahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista? Jos vastaus on kyllä, minkä toimenpideohjelman nojalla Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitusta saadaan? Ilmoittakaa myös Euroopan rakenne- ja investointirahastoista saatavan rahoituksen määrä.

2.5.5   Jos tuensaaja (konsernitasolla) on saanut tukea yhteen (tai useampaan) alkuinvestointiin, joka on käynnistetty samalla NUTS 3 -alueella kolmen vuoden sisällä ilmoitettuun investointihankkeeseen liittyvien töiden aloittamisesta (aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan t alakohta), esittäkää yksityiskohtaiset tiedot tukitoimenpiteistä kunkin aikaisemmin tuetun alkuinvestoinnin osalta (mukaan lukien lyhyt kuvaus investointihankkeesta, tukihakemuksen päivämäärä, tuen myöntämispäivä, töiden aloittamispäivä, tukimäärä(t) ja tukikelpoiset kustannukset (45)).

 

Tukikelpoiset investointikustannukset (46)

Myönnetyn tuen määrä (46)

Hakemispäivä

Myöntämispäivä

Töiden aloituspäivä

Lyhyt kuvaus

Tuen viitenumero(t)

Alkuinvestointihanke 1

 

 

 

 

 

 

 

Alkuinvestointihanke 2

 

 

 

 

 

 

 

Alkuinvestointihanke 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6   Vahvistakaa, että alkuinvestointihankkeelle myönnettävän tuen kokonaismäärä ei ylitä ’tuen enimmäisintensiteettiä’ (kuten se on määritelty aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan m alakohdassa) ottaen tarvittaessa huomioon pk-yritysten korotettu tuki-intensiteetti (kuten se on määritetty aluetukisuuntaviivojen 177 kohdassa) ja ’mukautettu tuen määrä’ (kuten se on määritelty aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan c alakohdassa). Esittäkää asian kannalta merkitykselliset todisteasiakirjat ja laskelmat.

2.5.7   Jos investointihankkeelle myönnettävä tuki on tarkoitus myöntää useammasta aluetukiohjelmasta tai tapauskohtaisen tuen kanssa kasautuneena, vahvistakaa, että ensimmäisenä tukea myöntävä viranomainen on laskenut etukäteen tuen sallitun enimmäisintensiteetin, joka voidaan myöntää hankkeelle, ja ilmoittakaa tämän enimmäisintensiteetin määrä. Miten tuen myöntävät viranomaiset varmistavat, että tätä tuen enimmäisintensiteettiä noudatetaan (aluetukisuuntaviivojen 92 kohta)?

2.5.8   Jos alkuinvestointi liittyy Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeeseen, selittäkää aluetukisuuntaviivojen 93 kohdan määräykset huomioon ottaen miten hankkeeseen sovellettava tuen enimmäisintensiteetti ja eri tuensaajat on määritetty.

3.   Toimenpiteen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi

3.1   Vaikutus alueellisiin tavoitteisiin ja tukitoimenpiteiden tarve

3.1.1   Ilmoittakaa:

tuetun hankkeen tarkka sijainti (toisin sanoen paikkakunta ja NUTS 2- tai 3-tason alue, jolle paikkakunta kuuluu);

yksityiskohtaiset tiedot sen aluetukiluokituksesta voimassa olevassa aluetukikartassa (toisin sanoen sijaitseeko se alueella, jolle voidaan myöntää aluetukia 107 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan nojalla); ja

suuriin yrityksiin sovellettava tuen enimmäisintensiteetti.

3.1.2   Selittäkää, miten tuki edistää alueellista kehitystä (47).

3.1.3   Jos ilmoitus koskee yksittäisen tuen hakemista ohjelmasta, selittäkää, miten hanke edistää ohjelman tavoitetta. Esittäkää asianmukaiset asiakirjatodisteet (aluetukisuuntaviivojen 35 kohta).

3.1.4   Jos ilmoitus koskee tapauskohtaista tukea, selittäkää, miten hanke edistää kyseisen alueen kehitysstrategiaa. Esittäkää asianmukaiset asiakirjatodisteet (aluetukisuuntaviivojen 42 kohta).

3.1.5   Selittäkää, miten säännös, jonka mukaan investointi on säilytettävä kyseisellä alueella vähintään viiden vuoden ajan (pk-yritysten tapauksessa kolmen vuoden ajan) investoinnin toteuttamisesta, pannaan täytäntöön (aluetukisuuntaviivojen 36 kohta). Viitatkaa oikeusperustan (esim. tuen myöntämistä koskevan sopimuksen) asiaa koskevaan säännökseen.

3.1.6   Jos tuki lasketaan palkkakustannusten perusteella, selittäkää, millä tavoin pannaan täytäntöön säännös, jonka mukaan työpaikat on luotava kolmen vuoden kuluessa investoinnin loppuunsaattamisesta ja investoinnin avulla luodut työpaikat on säilytettävä alueella viiden vuoden ajan (pk-yritysten tapauksessa kolmen vuoden ajan) siitä päivästä, jolloin työpaikka on täytetty ensimmäisen kerran (aluetukisuuntaviivojen 37 kohta) Viitatkaa oikeusperustan (esim. tuen myöntämistä koskevan sopimuksen) asiaa koskevaan säännökseen.

3.1.7   Viitatkaa oikeusperustaan tai osoittakaa, että tuensaajan on rahoitettava vähintään 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista joko omista varoistaan tai ulkopuolisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea (48). (aluetukisuuntaviivojen 38 kohta)

3.1.8   Oletteko tehnyt tai sitoudutteko tekemään investoinnista ympäristövaikutusten arvioinnin (aluetukisuuntaviivojen 39 kohta)

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte ei, miksi hankkeesta ei tarvitse tehdä ympäristövaikutusten arviointia?

3.2   Toimenpiteen tarkoituksenmukaisuus

3.2.1   Jos ilmoitus koskee tapauskohtaista tukea, osoittakaa miten kyseessä olevan alueen kehitys varmistetaan kyseisellä tuella paremmin kuin tukiohjelmasta myönnettävällä tuella tai muunlaisilla toimenpiteillä (aluetukisuuntaviivojen 55 kohta)?

3.2.2   Jos tuki myönnetään muodossa, joka tarjoaa suoran rahallisen edun (49), osoittakaa miksi muut mahdollisesti vähemmän vääristävät tukimuodot, kuten takaisinmaksettavat ennakot tai velka- tai pääomainstrumentteihin perustuvat tukimuodot (50), eivät ole tarkoituksenmukaisia (aluetukisuuntaviivojen 57 kohta)?

3.3   Kannustava vaikutus ja toimenpiteen oikeasuhteisuus

3.3.1   Vahvistakaa, että ilmoitettuun yksittäiseen investointiin liittyvät työt aloitettiin vasta tukihakemuksen jättämisen jälkeen (aluetukisuuntaviivojen 64 kohta). Toimittakaa jäljennös tuensaajan tuen myöntävälle viranomaiselle jättämästä tukihakemuksesta ja asiakirjatodisteet töiden alkamispäivästä.

3.3.2   Selittäkää tuen kannustava vaikutus kuvailemalla vaihtoehtoista skenaariota toisessa aluetukisuuntaviivojen 61 kohdan mukaisessa mahdollisessa skenaariossa.

3.3.3   Toimittakaa skenaarion 1 mukaisissa tapauksissa (eli aluetukisuuntaviivojen 61 kohdan mukaisten investointipäätösten kohdalla) seuraavat tiedot (tai viitatkaa esitetyn vaihtoehtoisen skenaarion asian kannalta merkityksellisiin osiin) (aluetukisuuntaviivojen 104 kohta):

laskelma investoinnin sisäisestä korkokannasta (IRR) tuen kanssa ja ilman tukea (51):

yritystä koskevat asian kannalta merkitykselliset viitearvot (esim. tavallinen tuotto, jonka tuensaaja vaatii samanlaisissa hankkeissa, koko yrityksen pääomakustannukset, alan vertailuarvot):

selvitys siitä, miksi tuen määrä ei tässä kohdassa esitettyjen kriteerien perusteella ylitä sitä, mikä on tarpeen, jotta hanke olisi riittävän kannattava (ks. aluetukisuuntaviivojen 79 kohta):

3.3.4   Toimittakaa skenaarion 2 mukaisissa tapauksissa (eli aluetukisuuntaviivojen 61 kohdan mukaisten sijoittamispäätöksen kohdalla) seuraavat tiedot (tai viitatkaa esitetyn vaihtoehtoisen skenaarion asian kannalta merkityksellisiin osiin) (aluetukisuuntaviivojen 105 kohta):

kohdealueella toteutetun investoinnin nettonykyarvon ja vaihtoehtoisessa sijaintipaikassa toteutetun investoinnin nettonykyarvon erotusta koskeva laskelma (52):

kaikki parametrit, joita käytetään kohdealueella toteutetun investoinnin nettonykyarvon ja vaihtoehtoisessa sijaintipaikassa toteutetun investoinnin nettonykyarvon laskennassa (muun muassa ajanjakso, käytetty diskonttokorko jne.):

selvitys siitä, miksi tuki ei kahdessa ensimmäisessä alakohdassa esitettyjen tietojen perusteella ylitä kohdealueella toteutetun investoinnin nettonykyarvon ja vaihtoehtoisessa sijaintipaikassa toteutetun investoinnin nettonykyarvon erotusta (ks. aluetukisuuntaviivojen 80 kohta).

3.3.5   Jos aluetuki myönnetään Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kautta a-alueilla investoinneille, jotka ovat välttämättömiä unionin lainsäädännössä vahvistettujen normien saavuttamiseksi, selittäkää (ja esittäkää todistusasiakirjat):

Mistä normista on kyse?

Miksi investointi on tarpeen normin saavuttamiseksi?

Miksi tuensaajalle ei olisi riittävän kannattavaa toteuttaa investointia kyseessä olevalla alueella ilman tukea, mikä johtaisi alueella olevan laitoksen sulkemiseen (aluetukisuuntaviivojen 63 kohta)

3.4   Kilpailuun ja kauppaan kohdistuvien kielteisten vaikutusten välttäminen

Skenaarion 1 tapauksissa

Merkityksellisten markkinoiden määritelmä

3.4.1   Esittäkää tässä kohdassa täsmennetyt tiedot merkityksellisten tuotemarkkinoiden (eli tuotteiden, joihin tuensaajan toiminnan muutos vaikuttaa) ja vaikutusalaan kuuluvien kilpailijoiden ja asiakkaiden/kuluttajien määrittämistä varten (aluetukisuuntaviivojen 129 ja 130 kohta):

Luetelkaa kaikki tuotteet, joita tuettavassa tuotantolaitoksessa valmistetaan investoinnin valmistumisen jälkeen, ja ilmoittakaa tarvittaessa NACE-koodi tai Prodcom-koodi tai palvelualan hankkeiden osalta CPA-luokitus (53).

Korvataanko hankkeeseen kuuluvilla tuotteilla tuensaajan tuottamia muita tuotteita (konsernitasolla)? Mitkä tuotteet niillä korvataan? Jos korvattavia tuotteita ei tuoteta samassa paikassa, mikä on niiden tämänhetkinen tuotantopaikka? Kuvaus korvatun tuotannon ja kyseisen investoinnin välisestä yhteydestä ja korvaamisen aikataulu:

Mitä muita tuotteita voidaan tuottaa samalla uudella tuotantokoneistolla vähäisin lisäkustannuksin tai kokonaan ilman lisäkustannuksia (tuensaajan tuotantolaitteiden joustavuuden vuoksi)?

Selittäkää, koskeeko hanke välituotetta ja myydäänkö suuri osa tuotannosta markkinoiden ulkopuolella (markkinaehdoin). Jotta voitaisiin laskea markkinaosuus ja kapasiteetin lisäys tämän jakson loppuosassa, ilmoittakaa kyseisen selityksen perusteella, onko kyseinen tuote hankkeen kohde vai tuotantoketjun loppupään tuote.

Ilmoittakaa kyseisten tuotteiden merkitykselliset tuotemarkkinat, ja jos mahdollista, esittäkää tueksi riippumattomalta kolmannelta osapuolelta peräisin olevia todisteita. Merkityksellisiin tuotemarkkinoihin kuuluvat kyseinen tuote ja sen korvaavat tuotteet kysyntäpuolella, toisin sanoen tuotteet, joita kuluttaja (tuotteiden ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi) pitää korvaavina tuotteina, ja sen korvaavat tuotteet tarjontapuolella, toisin sanoen tuotteet, joita tuottajat (tuensaajan ja sen kilpailijoiden tuotantolaitteiden joustavuuden vuoksi) pitävät korvaavina tuotteina.

3.4.2   Esittäkää tietoja ja todisteita, jotka koskevat tuensaajan merkityksellisiä maantieteellisiä markkinoita:

Markkinavoima (aluetukisuuntaviivojen 115 kohta ja 132 kohdan a alakohta)

3.4.3   Esittäkää seuraavat tiedot tuensaajan markkina-asemasta (tietyn ajanjakson aikana ennen tuen saantia ja oletettu markkina-asema investoinnin toteuttamisen jälkeen):

arvio tuensaajan myynnistä (arvona ja määrinä) merkityksellisillä markkinoilla (konsernitasolla)

arvio kaikkien tuottajien kokonaismyynnistä merkityksellisillä markkinoilla (arvona ja määrinä). Mahdolliset saatavilla olevat tilastotiedot julkisista ja/tai riippumattomista lähteistä.

3.4.4   Arvioikaa merkityksellisten markkinoiden rakennetta, muun muassa markkinoiden keskittymisastetta, markkinoille tulon mahdollisia esteitä, asiakkaiden neuvotteluvoimaa ja toiminnan laajentamisen tai markkinoilta poistumisen esteitä. Esittäkää kantaanne tukevia todisteita, jotka mahdollisuuksien mukaan ovat peräisin riippumattomalta kolmannelta osapuolelta.

Kapasiteetti (aluetukisuuntaviivojen 132 kohdan a alakohta)

3.4.5   Esittäkää arvio investoinnilla luodusta lisätuotantokapasiteetista (arvona ja määrinä):

Kaikissa tapauksissa

Selvät kielteiset vaikutukset

3.4.6   Skenaarion 1 tapauksissa pyydämme teitä esittämään seuraavat tiedot ja todisteet merkityksellisistä tuotemarkkinoista (54):

Ovatko merkitykselliset markkinat pitkällä aikavälillä rakenteellisesti absoluuttisesti taantuvat (toisin sanoen niiden kasvu on negatiivinen) (aluetukisuuntaviivojen 135 kohta)

Ovatko merkitykselliset markkinat suhteellisesti taantuvat (toisin sanoen kasvu on positiivinen mutta ei ylitä vertailukohteena olevaa kasvua) (aluetukisuuntaviivojen 135 kohta)

Skenaarion 2 tapauksissa ilmoittakaa, olisiko investointi ilman tukea sijoitettu alueelle, jolla aluetuen intensiteetti on suurempi tai sama kuin kohdealueella (aluetukisuuntaviivojen 139 kohta). Esittäkää todisteita.

3.4.7   Vahvistakaa, onko tuensaaja toimittanut lausunnon, jossa se vahvistaa, ettei se ole konsernitasolla lopettanut samaa tai samankaltaista toimintaa ETA:ssa hakupäivää edeltävien kahden vuoden aikana eikä aio lopettaa samaa tai samankaltaista toimintaa muualla ETA:ssa kahden vuoden kuluessa investoinnin päätökseen saamisesta (aluetukisuuntaviivojen 23 kohta).

Jos se on antanut tällaisen lausunnon, liittäkää jäljennös siitä ilmoitukseen, muussa tapauksessa selittäkää, miksi lausuntoa ei ole annettu.

3.4.8   Jos tuensaaja on konsernitasolla lopettanut saman tai samankaltaisen toiminnan toisella ETA:n alueella tuen hakemista edeltävien kahden vuoden aikana tai se aikoo tehdä niin kahden vuoden kuluessa investoinnin päätökseen saamisesta ja se on siirtänyt kyseisen toiminnan kohdealueelle tai aikoo tehdä niin, selittäkää, miksi se katsoo, ettei tuen ja toiminnan siirtämisen välillä ole syy-yhteyttä (aluetukisuuntaviivojen 122 kohta).

3.4.9   Johtaisiko valtiontuki suoraan merkittävään työpaikkojen menetykseen olemassa olevilla sijaintipaikoilla ETA:ssa. Jos valtiontuki johtaisi merkittävään työpaikkojen menetykseen olemassa olevilla sijaintipaikoilla ETA:ssa, ilmoittakaa menetettyjen työpaikkojen määrä ja osuus suhteessa työpaikkojen kokonaismäärään kyseisissä sijaintipaikoissa.

4.   Muita tietoja

Ilmoittakaa kaikki muut merkitykselliset tiedot ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioimiseksi aluetukisuuntaviivojen nojalla:

OSA III.1.B

Lisätietolomake – Alueelliset investointitukiohjelmat

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa investointitukiohjelmasta, johon sovelletaan alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja vuosille 2014–2020  (55) (’aluetukisuuntaviivat’).

1.   Soveltamisala

1.1   Miksi ohjelmasta ilmoitetaan sen sijaan, että se otettaisiin käyttöön yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (56) tai vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (57) nojalla?

a) ☐

Ilmoitus koskee alakohtaista ohjelmaa. Ilmoittakaa tässä tapauksessa ohjelman kattama toimiala (NACE-koodi):

b) ☐

Ilmoitus koskee yleistä ohjelmaa, joka kattaa myös laivanrakennusteollisuuden.

c) ☐

Muu. Tarkentakaa:

1.2   Ilmoitetun ohjelman soveltamisala

1.2.1   Vahvistakaa, että ilmoitetun ohjelman oikeusperustassa säädetään velvollisuudesta ilmoittaa komissiolle yksittäisestä tuesta tuensaajille, jotka ovat lopettaneet saman tai samankaltaisen toiminnan (58) ETA:ssa kahden tuen hakemispäivää edeltävän vuoden aikana tai joilla on tuen hakemisajankohtana aikomus lopettaa tällainen toiminta kahden vuoden kuluessa siitä, kun tuettava investointi on saatu päätökseen (aluetukisuuntaviivojen 23 kohta).

Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen:

1.2.2   Vahvistakaa, että ilmoitetussa tukiohjelmassa määrätään, ettei alueellista investointitukea voida myöntää jäljempänä luetelluille yritysluokille ja toimialoille. Ilmoittakaa kussakin tapauksessa asiaa koskeva säännös ohjelman oikeusperustassa.

Soveltamisalan ulkopuoliset yritysluokat ja toimialat

Asiaa koskeva säännös ohjelman oikeusperustassa

Vaikeuksissa oleva yritys (59)

 

Teräsala (60)

 

Synteettikuituala (60)

 

SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden tuotanto

 

SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden jalostaminen kyseisessä liitteessä I luetelluiksi tuotteiksi ja/tai niiden kaupan pitäminen (61)

 

SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotanto, jalostus ja/tai kaupan pitäminen

 

Liikenneala (62)

 

Energia-ala

 

1.2.3   Jos ohjelma kattaa investointituen laajakaistaverkoille, noudatetaanko kaikkia seuraavia ehtoja:

a) ☐

tukea myönnetään vain alueille, joilla ei ole samantyyppistä (joko peruslaajakaista- tai uuden sukupolven liityntä-) verkkoa ja joilla sellaista ei todennäköisesti kehitetä lähitulevaisuudessa

b) ☐

tuettu verkko-operaattori tarjoaa tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin aktiivisia ja passiivisia tukkuliittymiä, joihin sisältyy mahdollisuus tosiasiallisesti ja täysin eriytettyihin tilaajayhteyksiin;

c) ☐

tuki myönnetään tarjouskilpailumenettelyn perusteella laajakaistasuuntaviivojen (63) 78 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti.

Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen:

1.2.4   Jos ohjelma kattaa tuen tutkimusinfrastruktuureille, onko tuen edellytyksenä avoimen ja syrjimättömän pääsyn antaminen kyseiseen infrastruktuuriin?

a) ☐

Ei

b) ☐

Kyllä. Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen:

2.   Alkuinvestointi, tukikelpoiset kustannukset ja tuki

2.1   Ohjelman kattamat alkuinvestoinnit

2.1.1   Jos ohjelma kattaa pk-yritysten (64) tai suurten yritysten investoinnit ’a-alueilla’ tai pk-yritysten investoinnit ’c-alueilla’ (aluetukisuuntaviivojen 34 kohta), ilmoittakaa ilmoituksen kohteena olevan alkuinvestoinnin luokka tai luokat (aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan h alakohta):

a) ☐

uuden laitoksen perustaminen

b) ☐

olemassa olevan laitoksen kapasiteetin lisääminen

c) ☐

laitoksen tuotannon monipuolistaminen sellaisiin tuotteisiin, joita laitos ei ole aikaisemmin tuottanut

d) ☐

olemassa olevan laitoksen tuotantoprosessin perusteellinen muuttaminen?

e) ☐

laitokseen suoraan liittyvän omaisuuden hankinta, jos laitos on suljettu tai se olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu, ja jos ostaja on myyjästä riippumaton sijoittaja (65)

2.1.2   Jos ohjelma kattaa suurten yritysten investoinnit ’c-alueilla’, täsmentäkää ilmoituksen kohteena olevan alkuinvestoinnin luokka tai luokat (aluetukisuuntaviivojen 15 kohta ja 20 kohdan i alakohta):

a) ☐

uuden laitoksen perustaminen?

b) ☐

laitoksen tuotannon monipuolistaminen, kunhan uusi toiminta ei ole samaa tai samankaltaista (66) kuin kyseisessä laitoksessa on aikaisemmin harjoitettu?

c) ☐

olemassa olevan laitoksen tuotannon monipuolistaminen uusiin tuotteisiin

d) ☐

uusi prosessi-innovaatio olemassa olevassa laitoksessa?

e) ☐

sellaisen laitoksen omaisuuden hankinta, joka on suljettu tai olisi suljettu, jos sitä ei olisi ostettu, ja jos ostaja on myyjästä riippumaton sijoittaja, kunhan hankittua omaisuutta käyttämällä harjoitettava uusi toiminta ei ole samaa tai samankaltaista kuin ennen hankintaa kyseisessä laitoksessa harjoitettu toiminta?

2.1.3   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan komissiolle ilmoitetaan kaikesta yksittäisestä tuesta, jota on tarkoitus myöntää ohjelman oikeusperustan nojalla suurille yrityksille ’c-alueilla’ seuraaviin toimiin (aluetukisuuntaviivojen 24 ja 34 kohta):

a)

olemassa olevan laitoksen tuotannon monipuolistaminen uusiin tuotteisiin;

b)

uusi prosessi-innovaatio olemassa olevassa laitoksessa.

2.1.4   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan komissiolle ilmoitetaan kaikesta yksittäisestä tuesta, jota on tarkoitus myöntää ohjelman oikeusperustan nojalla ja jonka seurauksena ilmoituskynnysarvo ylittyisi (67) (aluetukisuuntaviivojen 23 kohta).

2.2   Investointikustannusten perusteella lasketut tukikelpoiset kustannukset

2.2.1   Kun ohjelman tukikelpoiset kustannukset (aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan x alakohta) liittyvät aineelliseen omaisuuteen, onko investoinnin arvo määritetty prosenttiosuutena maa-alueiden, rakennusten, laitosten, koneiden ja laitteiden perusteella (68)?:

a) ☐

maapohja

b) ☐

rakennukset

c) ☐

laitokset/koneet/laitteet?

Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin osiin:

2.2.2   Viitatkaa oikeusperustan säännökseen, jonka mukaan hankittujen omaisuuserien olisi oltava uusia (69) (aluetukisuuntaviivojen 94 kohta).

2.2.3   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen, jonka mukaan pk-yritysten tapauksessa enintään 50 prosenttia investointiin liittyvistä alustavista selvityksistä ja neuvontapalveluista aiheutuvista kustannuksista voidaan katsoa tukikelpoisiksi kustannuksiksi (aluetukisuuntaviivojen 95 kohta).

2.2.4   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen, jonka mukaan tuotantoprosessin perusteelliseen muuttamiseen myönnettävän tuen osalta tukikelpoisten kustannusten on oltava suuremmat kuin poistot, jotka on tehty uudistettavaan toimintaan liittyvästä omaisuudesta kolmen edeltävän verovuoden aikana (aluetukisuuntaviivojen 96 kohta).

2.2.5   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen, jonka mukaan olemassa olevan laitoksen tuotannon monipuolistamiseen myönnettävän tuen osalta tukikelpoisten kustannusten on oltava vähintään 200 prosenttia suuremmat kuin uudelleen käytettävän omaisuuden kirjanpitoarvo töiden alkamista edeltävänä verovuonna (aluetukisuuntaviivojen 97 kohta).

2.2.6   Kun on kyse aineellisen omaisuuden vuokraamisesta, viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan seuraavia edellytyksiä olisi noudatettava (aluetukisuuntaviivojen 98 kohta):

Maa-alueisiin ja rakennuksiin liittyvän vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään viisi vuotta investoinnin arvioidun valmistumisajankohdan jälkeen, jos kyseessä on suuri yritys, ja kolme vuotta, jos kyseessä on pk-yritys.

Laitoksen tai koneiden vuokrasopimus on tehtävä rahoitusleasingin muodossa ja siihen on sisällyttävä velvoite, jonka mukaan tuensaajan on ostettava kyseinen omaisuuserä vuokrasopimuksen päätyttyä.

2.2.7   Aluetukisuuntaviivojen 99 kohdassa määrätään, että ’Laitoksen hankinnan yhteydessä olisi otettava huomioon ainoastaan kustannukset, jotka aiheutuvat omaisuuserien ostamisesta ostajasta riippumattomilta kolmansilta. Kauppa on toteutettava markkinaehdoin. Kun tukea on myönnetty omaisuuserien hankintaan, ennen kuin ne on ostettu, kyseisten omaisuuserien kustannukset on vähennettävä laitoksen hankintaan liittyvistä tukikelpoisista kustannuksista. Jos laitoksen hankintaan liittyy tukikelpoinen lisäinvestointi, tämän investoinnin tukikelpoiset kustannukset olisi lisättävä laitoksen omaisuuserien ostosta aiheutuviin kustannuksiin’.

Jos merkityksellistä ilmoitetun ohjelman kannalta, viitatkaa oikeusperustan säännöksiin, joiden mukaan tässä kohdassa esitettyjä edellytyksiä olisi noudatettava.

2.2.8   Kun ohjelman mukaiset tukikelpoiset kustannukset liittyvät aineettomaan omaisuuteen (aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan j alakohta), onko investoinnin arvo määritetty niiden kustannusten perusteella, jotka liittyvät tekniikan siirtoon hankittaessa patenttioikeuksia, lisenssejä, taitotietoa tai patentoimatonta teknistä tietämystä?

a) ☐

patenttioikeuksia

b) ☐

lisenssejä

c) ☐

taitotietoa

d) ☐

patentoimatonta teknistä tietämystä

Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin osiin:

2.2.9   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan suurten yritysten osalta tukikelpoisen aineettoman investoinnin kustannukset eivät saa ylittää 50:tä prosenttia hankkeen tukikelpoisista kokonaisinvestointikustannuksista (aluetukisuuntaviivojen 100 kohta).

2.2.10   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan aluetukisuuntaviivojen 101 ja 102 kohdassa (70) vahvistettuja ehtoja olisi noudatettava.

2.3   Palkkakustannusten perusteella lasketut tukikelpoiset kustannukset

Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joissa säädetään siitä, miten palkkakustannusten perusteella lasketut tukikelpoiset kustannukset olisi määritettävä (aluetukisuuntaviivojen 103 kohta), miten luotujen työpaikkojen määrä olisi laskettava aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan k alakohdan mukaisesti ja miten palvelukseen otettujen henkilöiden palkkakustannukset olisi määritettävä aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan z alakohdan mukaisesti.

2.4   Diskontattujen tukikelpoisten kustannusten laskeminen

2.4.1   Mitkä tukimuodot ovat sallittuja ohjelman nojalla?

a) ☐

avustukset. Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

b) ☐

halpakorkoiset lainat. Ilmoittakaa, miten avustusekvivalentti lasketaan, ja viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

c) ☐

takaukset. Ilmoittakaa, miten avustusekvivalentti lasketaan, ja viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

d) ☐

verotoimenpiteet. Tarkentakaa toimenpidetyypit ja ilmoittakaa, miten avustusekvivalentti lasketaan. Viitatkaa myös oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

e) ☐

muu. Tarkentakaa ja ilmoittakaa, miten avustusekvivalentti lasketaan. Viitatkaa myös oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

2.4.2   Voidaanko tukiohjelmalle myöntää yhteisrahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista? Jos voidaan, minkä toimenpideohjelmien nojalla rahoitusta olisi mahdollista saada Euroopan rakenne- ja investointirahastoista? Ilmoittakaa myös Euroopan rakenne- ja investointirahastoista saatavan rahoituksen määrä, jos se on tiedossa tässä vaiheessa.

2.4.3   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan tuen myöntävän viranomaisen olisi tarkistettava ennen yksittäisen tuen myöntämistä ilmoitetun tukiohjelman perusteella, onko tuensaaja (konsernitasolla) saanut tukea yhteen (tai useampaan) alkuinvestointiin, joka on käynnistetty samalla NUTS 3 -alueella kolmen vuoden sisällä investointihankkeeseen liittyvien töiden aloittamisesta.

2.4.4   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan ohjelman nojalla alkuinvestointihankkeelle myönnettävän tuen kokonaismäärä ei ylitä ’tuen enimmäisintensiteettiä’ (kuten se on määritelty aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan m alakohdassa) ottaen tarvittaessa huomioon pk-yritysten korotettu tuki-intensiteetti (kuten se on määritetty aluetukisuuntaviivojen 177 kohdassa) tai ’mukautettu tuen määrä’ (kuten se on määritelty aluetukisuuntaviivojen 20 kohdan c alakohdassa).

2.4.5   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan myönnettäessä yksittäistä tukea useiden aluetukiohjelmien nojalla tai tapauskohtaisen tuen kanssa kasautuneena, ensimmäinen tukea myöntävä viranomainen laskee etukäteen hankkeelle myönnettävän tuen sallitun enimmäisintensiteetin (aluetukisuuntaviivojen 92 kohta).

2.4.6   Jos tukiohjelma mahdollistaa tuen myöntämisen alkuinvestointeihin, jotka liittyvät Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin, viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joissa säädetään (viitaten aluetukisuuntaviivojen 93 kohdan määräyksiin), miten hankkeeseen sovellettava tuen enimmäisintensiteetti ja hankkeen tuensaajat määritetään.

3.   Tukiohjelman sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi

3.1   Vaikutus alueelliseen tavoitteeseen ja tukitoimenpiteiden tarve

Onko ohjelma osa toimenpideohjelmaa (71) (aluetukisuuntaviivojen 32 kohta)?

Kyllä. Mistä toimenpideohjelmasta (toimenpideohjelmista) on kyse?

Ei. Selittäkää, miten ohjelma on johdonmukainen kyseisen alueen kehitysstrategian kanssa ja edistää sitä (aluetukisuuntaviivojen 33 kohta):

3.1.1   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan on suoritettava ympäristövaikutusten arviointi kyseisistä investoinneista ennen tuen myöntämistä yksittäisille hankkeille, jos sitä edellytetään lainsäädännössä (aluetukisuuntaviivojen 39 kohta).

3.1.2   Selvittäkää, miten tuen myöntävät viranomaiset asettavat investointihankkeet tärkeysjärjestykseen ja valitsevat ne ohjelman tavoitteiden mukaisesti (esimerkiksi käyttämällä muodollista pisteytystä) (aluetukisuuntaviivojen 33 kohta). Viitatkaa myös oikeusperustan tai muiden asiaan liittyvien hallinnollisten säädösten asiaa koskeviin säännöksiin:

3.1.3   Selvittäkää, miten tuen myöntävä viranomainen vahvistaa myöntäessään ohjelman nojalla tukea yksittäisiin investointihankkeisiin, että valittu hanke edistää (valitut hankkeet edistävät) ohjelman tavoitetta ja kyseisen alueen kehitysstrategiaa (aluetukisuuntaviivojen 35 kohta).

3.1.4   Miten säännös, jonka mukaan ilmoitetusta tukiohjelmasta tukea saavat investoinnit on säilytettävä kyseisellä alueella vähintään viiden vuoden ajan (pk-yritysten tapauksessa kolmen vuoden ajan) investoinnin toteuttamisesta, pannaan täytäntöön (aluetukisuuntaviivojen 36 kohta)? Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

3.1.5   Jos ilmoitetun ohjelman nojalla myönnetty tuki lasketaan palkkakustannusten perusteella, millä tavoin pannaan täytäntöön säännös, jonka mukaan työpaikat on luotava kolmen vuoden kuluessa investoinnin loppuunsaattamisesta ja investoinnin avulla luodut työpaikat on säilytettävä alueella viiden vuoden ajan (pk-yritysten tapauksessa kolmen vuoden ajan) siitä päivästä, jolloin työpaikka on täytetty ensimmäisen kerran (aluetukisuuntaviivojen 37 kohta). Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen:

3.1.6   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan tuensaajien on rahoitettava vähintään 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista joko omista varoistaan tai ulkopuolisella rahoituksella, johon ei liity julkista tukea (72) (aluetukisuuntaviivojen 38 kohta).

3.1.7   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan ohjelmassa olisi noudatettava tuen myöntämisajankohtana sovelletun aluetukikartan enimmäismääriä (aluetukisuuntaviivojen 81 kohta). Viitatkaa myös komission päätökseen kyseisen aluetukikartan hyväksymisestä.

3.2   Ohjelman tarkoituksenmukaisuus

3.2.1   Jos ohjelma ei ole tukikelpoinen toimenpideohjelman nojalla, miksi aluetuki on tarkoituksenmukainen väline yhteisen oikeudenmukaisuus- tai koheesiotavoitteen saavuttamiseksi (73) (aluetukisuuntaviivojen 52 kohta)?

3.2.2   Jos ohjelma on toimialakohtainen eikä sille voida myöntää yhteisrahoitusta rakennerahastoista, osoittakaa tällaisen välineen edut verrattuna monialaiseen ohjelmaan tai muihin toimintavaihtoehtoihin (aluetukisuuntaviivojen 53 kohta):

3.2.3   Myönnetäänkö tukiohjelman nojalla yksittäistä tukea:

automaattisesti, jos ohjelman edellytykset täyttyvät, vai

harkinnanvaraisesti viranomaisten päätöksellä?

Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen:

Jos tuki on tarkoitus myöntää harkinnanvaraisesti, kuvailkaa lyhyesti sovellettavia arviointiperusteita ja liittäkää mukaan jäljennös tuen myöntävän viranomaisen sisäisistä hallinnollisista määräyksistä, joita tuen myöntämiseen sovelletaan:

3.2.4   Jos tuki myönnetään muodossa, joka tarjoaa suoran rahallisen edun (74), osoittakaa, miksi muut mahdollisesti vähemmän vääristävät tukimuodot, kuten takaisinmaksettavat ennakot tai velka- tai pääomainstrumentteihin perustuvat tukimuodot (75), eivät ole tarkoituksenmukaisia (aluetukisuuntaviivojen 57 kohta):

3.3   Kannustava vaikutus ja ohjelman oikeasuhteisuus

3.3.1   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan tukihakemus on jätettävä ennen kyseiseen investointihankkeeseen liittyvien töiden aloittamista (aluetukisuuntaviivojen 64 kohta):

3.3.2   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan niiden, jotka hakevat tukea ilmoitetusta ohjelmasta, on jätettävä tuen myöntävän viranomaisen toimittama vakiomuotoinen hakulomake, jossa niiden on selvitettävä, mitä tapahtuisi, jos ne eivät saa tukea, ja kummasta skenaariosta on kyse (skenaario 1 – investointipäätös vai skenaario 2 – sijaintipaikkaa koskeva päätös) (aluetukisuuntaviivojen 66 ja 61 kohta). Jos kyseinen hakulomake poikkeaa aluetukisuuntaviivojen liitteessä V esitetystä mallista, toimittakaa jäljennös hakulomakkeesta.

3.3.3   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan suurten yritysten, jotka hakevat tukea ilmoitetusta ohjelmasta, on toimitettava todisteet vaihtoehtoisesta tilanteesta (aluetukisuuntaviivojen 67 kohta). Selostakaa myös, millaisia asiakirjoja vaaditaan.

3.3.4   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan arvioidessaan yksittäisiä tukihakemuksia tuen myöntävän viranomaisen on suoritettava vaihtoehtoista tilannetta koskeva luotettavuustarkastus ja vahvistettava, että alueellisella tuella on vaadittu skenaariota 1 tai skenaariota 2 vastaava kannustava vaikutus (76) (aluetukisuuntaviivojen 68 kohta).

3.3.5   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan suurille yrityksille ilmoitetusta ohjelmasta myönnettävä yksittäinen tuki rajoitetaan investoinnin toteuttamisesta kyseisellä alueella aiheutuviin ylimääräisiin nettokustannuksiin verrattuna vaihtoehtoiseen tilanteeseen, jossa tukea ei myönnettäisi, käyttäen aluetukisuuntaviivojen 79 ja 80 kohdassa kuvailtua menetelmää (aluetukisuuntaviivojen 88 kohta).

3.4   Kilpailuun ja kauppaan kohdistuvien kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttäminen

3.4.1   Miten ilmoitetun tukiohjelman aiheuttama kilpailun ja kaupan vääristyminen rajoitetaan vähimmäismäärään (aluetukisuuntaviivojen 125 kohta) (77)?

3.4.2   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan tukea myöntävän viranomaisen on myöntäessään ohjelman perusteella tukea yksittäisiin hankkeisiin todennettava ja vahvistettava, että ilman tukea investointia ei olisi sijoitettu alueelle, jonka alueellinen tuki-intensiteetti on sama tai korkeampi kuin kohdealueen intensiteetti (aluetukisuuntaviivojen 126 kohta).

3.4.3   Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin, joiden mukaan tuen myöntävän viranomaisen on myöntäessään ohjelman perusteella tukea yksittäisiin hankkeisiin ilmoitettava komissiolle yksittäisestä tuesta tuensaajille, jotka ovat lopettaneet saman tai samankaltaisen toiminnan ETA:ssa kahden tuen hakemispäivää edeltävän vuoden aikana tai joilla on tuen hakemisajankohtana aikomus lopettaa tällainen toiminta kahden vuoden sisällä siitä, kun tuettava investointi on saatu päätökseen (aluetukisuuntaviivojen 122 kohta).

4.   Muita tietoja

Ilmoittakaa kaikki muut tiedot, jotka ovat olennaisia ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioimiseksi aluetukisuuntaviivojen nojalla:

OSA III.1.C

Lisätietolomake – Alueelliset toimintatukiohjelmat

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa toimintatukiohjelmasta, johon sovelletaan alueellisia valtiontukia koskevia suuntaviivoja vuosille 2014–2020  (78) (’aluetukisuuntaviivat’).

1.   Soveltamisala

a)

Millaista toimintatukea on tarkoitus myöntää?

i. ☐

Toimintatuki pk-yritysten ’a-alueilla’ kohtaamien tiettyjen erityisten vaikeuksien vähentämiseksi

ii. ☐

Toimintatuki lisäkustannusten korvaamiseen syrjäisimmillä alueilla

iii. ☐

Toimintatuki väestökadon lieventämiseksi hyvin harvaan asutuilla alueilla

iv. ☐

Muu. Tarkentakaa:

b)

Määrätäänkö ilmoitetussa tukiohjelmassa, ettei toimintatukea myönnetä jäljempänä luetelluille yritysluokille ja toimialoille? Ilmoittakaa kussakin tapauksessa asiaa koskeva säännös ohjelman oikeusperustassa.

Soveltamisalan ulkopuoliset yritysluokat ja toimialat

Vaikeuksissa oleva yritys (79)

Asiaa koskeva säännös ohjelman oikeusperustassa

Teräsala (80)

☐ Kyllä

 

Synteettikuituala (80)

☐ Kyllä

 

SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden tuotanto

☐ Kyllä

 

SEUT-sopimuksen kyseisessä liitteessä I lueteltujen maataloustuotteiden jalostaminen liitteessä I luetelluiksi tuotteiksi ja/tai niiden kaupan pitäminen (81)

☐ Kyllä

 

SEUT-sopimuksen liitteessä I lueteltujen kalastus- ja/tai vesiviljelytuotteiden tuotanto, jalostus ja/tai kaupan pitäminen

☐ Kyllä

 

Liikennesektori

☐ Kyllä

 

Energia-ala

☐ Kyllä

 

Tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 pääluokka K ’Rahoitus- ja vakuutustoiminta’

☐ Kyllä

 

NACE 70.10 ’Pääkonttorien toiminta’ ja NACE 70.22 ’Muu liikkeenjohdon konsultointi’

☐ Kyllä

 

2.   Tukiohjelman peruspiirteet

2.1   Kuvaus ohjelman pääpiirteistä ja sen tavoitteista:

2.2   Mitkä tukimuodot ovat sallittuja ohjelman nojalla?

a) ☐

Avustukset. Viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

b) ☐

Halpakorkoiset lainat. Ilmoittakaa, miten avustusekvivalentti lasketaan, ja viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

c) ☐

Takaukset. Ilmoittakaa, miten avustusekvivalentti lasketaan, ja viitatkaa oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

d) ☐

Verotoimenpiteet Mitä toimenpiteet ovat ja miten avustusekvivalentti lasketaan? Viitatkaa myös oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

e) ☐

Muu. Tarkentakaa ja ilmoittakaa, miten avustusekvivalentti lasketaan. Viitatkaa myös oikeusperustan asiaa koskeviin säännöksiin:

2.3   Ilmoitetun ohjelman nojalla myönnettävä yksittäinen tuki myönnetään:

a) ☐

automaattisesti, jos ohjelman edellytykset täyttyvät

b) ☐

harkinnanvaraisesti, viranomaisten päätösten perusteella.

Jos tuki myönnetään tapauskohtaisesti, kuvailkaa lyhyesti sovellettavia arviointiperusteita. Jos on olemassa hallinnollisia ohjeita tukihakemuksen arviointia varten, liittäkää mukaan jäljennös.

2.4   Myönnetäänkö tukiohjelmalle yhteisrahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista? Jos myönnetään, minkä toimenpideohjelmien nojalla Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitusta saadaan? Ilmoittakaa myös Euroopan rakenne- ja investointirahastoista saatavan rahoituksen määrä.

3.   Tuen soveltuvuus sisämarkkinoille

3.1   Vaikutus alueelliseen tavoitteeseen ja kannustava vaikutus

Tuki pk-yritysten  (82) ’a-alueilla’ kohtaamien tiettyjen erityisten vaikeuksien vähentämiseksi

3.1.1   Luetelkaa pk-yritysten kyseisellä alueella kohtaamat erityiset vaikeudet, jotka ohjelmalla on tarkoitus poistaa (aluetukisuuntaviivojen 43 kohta), ja osoittakaa näiden vaikeuksien olemassaolo ja merkittävyys (aluetukisuuntaviivojen 44 kohta).

3.1.2   Selittäkää, miksi 3.1.1 kohdassa lueteltuja vaikeuksia ei voida poistaa investointituella ja sen vuoksi tarvitaan ilmoitettua toimintatukiohjelmaa (aluetukisuuntaviivojen 44 kohta):

Tuki tiettyjen lisäkustannusten korvaamiseen syrjäisimmillä alueilla

3.1.3   Yksilöikää erityiset lisäkustannukset (83), jotka ohjelmasta korvataan, ja osoittakaa, miten nämä kustannukset liittyvät perussopimuksen 349 artiklassa vahvistettuihin pysyviin haittoihin (aluetukisuuntaviivojen 45 kohta):

Tuki väestökadon lieventämiseksi hyvin harvaan asutuilla alueilla

3.1.4   Osoittakaa, että kyseisellä alueella on väestökadon riski ilman toimintatukea (aluetukisuuntaviivojen 46 kohta):

3.2   Ohjelman tarkoituksenmukaisuus

Selittäkää, mistä syystä katsotte, että ehdotettu tuki on tarkoituksenmukaista ohjelman tavoitteen saavuttamiseksi? Selittäkää erityisesti, miksi muut kilpailua vähemmän vääristävät välineet ja muut vähemmän vääristävät tukimuodot eivät ole tarkoituksenmukainen keino saavuttaa sama myönteinen vaikutus alueelliseen kehitykseen (aluetukisuuntaviivojen 50, 56, 57 ja 58 kohta):

3.3   Ohjelman oikeasuhteisuus

Kaikki toimintatukimuodot

3.3.1   Määritelkää tukikelpoiset kustannukset, jotka johtuvat kokonaan ongelmasta, joka tuella on tarkoitus ratkaista (aluetukisuuntaviivojen 109 kohta):

3.3.2   Vahvistakaa, että poisto- ja rahoituskustannuksia, jotka sisältyvät alueellisen investointituen tukikelpoisiin kustannuksiin, ei sisällytetä toimintatuen tukikelpoisiin kustannuksiin (aluetukisuuntaviivojen 109 kohta), ja viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen:

3.3.3   Kuvailkaa käyttöön otettava korvausmalli (aluetukisuuntaviivojen 56 kohta) ja miten tämä malli mahdollistaa tukimäärän asianmukaisen laskemisen tavalla, joka varmistaa, että korvaukset eivät ole liian suuria, kuten aluetukisuuntaviivojen 109 kohdassa määritellään:

3.3.4   Ilmoittakaa, myönnetäänkö toimintatukea myös muiden alueella sovellettavien toimintatukiohjelmien kautta, ja mainitkaa kyseisten ohjelmien viitenumerot.

3.3.5   Jos samalla alueella sovelletaan muita toimintatukiohjelmia, millä tavoin varmistetaan, että eri ohjelmien nojalla myönnettävät toimintatuet eivät johda ylisuuriin korvauksiin:

Toimintatuki ainoastaan syrjäisimmillä alueilla

3.3.6   Osoittakaa, että ilmoitetun ohjelman nojalla korvattavat lisäkustannukset määritetään suhteessa kyseisen jäsenvaltion muille alueille sijoittautuneiden samankaltaisten yritysten kustannustasoon (aluetukisuuntaviivojen 110 kohta):

Toimintatuki pk-yritysten ainoastaan tietyillä ’a-alueilla’ kohtaamien tiettyjen erityisten vaikeuksien vähentämiseksi

3.3.7   Selvittäkää, miten tuen määrää vähennetään asteittain ohjelman voimassaoloaikana (aluetukisuuntaviivojen 111 kohta), ja viitatkaa oikeusperustan asiaa koskevaan säännökseen:

3.4   Kilpailuun ja kauppaan kohdistuvien kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttäminen

Selittäkää, miksi on epätodennäköistä, että ohjelmasta myönnetty tuki aiheuttaisi erittäin merkittävää kilpailun vääristymistä markkinoilla (aluetukisuuntaviivojen 140 kohta):

4.   Muita tietoja

Ilmoittakaa kaikki muut tiedot, jotka ovat olennaisia ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioimiseksi aluetukisuuntaviivojen nojalla:

OSA III.2

Lisätietolomake – Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotuki

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa tukitoimenpiteistä (tukiohjelmista ja yksittäisestä tuesta), jotka kuuluvat tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävästä valtiontuesta annettujen puitteiden (’T&K&I-puitteet’)  (84) soveltamisalaan.

Jos yksittäiseen tukitoimenpiteeseen liittyy useita tuensaajia, asiaankuuluvat tiedot on toimitettava niistä kustakin.

1.   Ilmoitetun tukitoimenpiteen piirteet

1.1   Tukiohjelmat

A)

Syyt tukiohjelmasta ilmoittamiseen:

a) ☐

ohjelmaan sisältyy tukea, joka ei ole läpinäkyvää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (85) 5 artiklan mukaisessa merkityksessä;

b) ☐

muut syyt.

Tarkentakaa:

B)

Ilmoitetun ohjelman alakohtainen soveltamisala:

C)

Vahvistakaa merkitsemällä rasti alla olevaan ruutuun, että ilmoitetusta tukiohjelmasta myönnetystä tuesta ilmoitetaan erikseen, jos se ylittää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 4 artiklassa säädetyt kynnysarvot.

1.2   Yksittäinen tuki

A)

Jos ilmoitettu yksittäinen tuki perustuu hyväksyttyyn tukiohjelmaan, esittäkää tiedot tukiohjelmasta sekä sen julkaisuviite (internetosoite) ja numero valtiontukirekisterissä:

B)

Ilmoittakaa tarvittaessa, mitä vaihtokurssia ilmoituksen tekemisen yhteydessä on käytetty:

1.3   Yleiset tiedot

A)

Tarkentakaa tukilaji:

a) ☐

tuki T&K-hankkeisiin

b) ☐

tuki toteutettavuustutkimuksiin

c) ☐

tuki tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja parantamiseen

d) ☐

pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki

e) ☐

prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki

f) ☐

tuki innovaatioklustereille

B)

Sisältyykö ilmoitettuun toimenpiteeseen unionin toimielinten, virastojen, yhteisyritysten tai muiden elinten keskitetysti hallinnoimaa unionin rahoitusta, joka ei kuulu suoraan tai välillisesti jäsenvaltion määräysvaltaan?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

C)

Koskeeko ilmoitettu toimenpide vaikeuksissa olevia yrityksiä, sellaisina kuin ne on määritelty suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (86)?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

D)

Koskeeko ilmoitettu toimenpide yrityksiä, joita koskee sellaiseen aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa ja ilmoittakaa vielä perimättä olevat määrät:

E)

Koskeeko ilmoitettu toimenpide tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioita (’tutkimusorganisaatiot’) tai tutkimusinfrastruktuureja, sellaisina kuin ne on määritelty T&K&I-puitteiden 15 kohdan ee ja ff alakohdassa?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

F)

Sisältyykö ilmoitettuun toimenpiteeseen tutkimus- ja kehittämispalvelujen julkisia hankintoja?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

G)

Voidaanko ilmoitetun toimenpiteen mukaisesti myönnetty tuki yhdistää muuhun tukeen?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

H)

Vahvistakaa merkitsemällä rasti alla olevaan ruutuun, että tuensaajat ovat yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteessä I vahvistetun pk-yrityksen määritelmän mukaisia, ja esittäkää asian kannalta oleelliset tiedot ja todisteet:

2.   Tutkimusorganisaatiot ja tutkimusinfrastruktuurit

A)

Harjoittavatko ilmoitetun tukitoimenpiteen kohteena olevat tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palveluiden tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

☐ kyllä

☐ ei

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys:

B)

Jos sama yksikkö harjoittaa sekä taloudellista että muuta toimintaa, voidaanko nämä kaksi toimintamuotoa sekä niiden kustannukset, rahoitus ja tulot erottaa selkeästi toisistaan?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

C)

Jos sama yksikkö harjoittaa sekä taloudellista että muuta toimintaa, onko sille tiettyä tilikautta varten osoitettu julkinen rahoitus rajattu kustannuksiin, joita aiheutuu muista kuin taloudellisista toiminnoista saman ajanjakson aikana?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

D)

Jos sama yksikkö harjoittaa sekä taloudellista että muuta toimintaa, onko taloudellinen käyttö pelkästään liitännäistoimintaa eli se vastaa toimintaa, joka liittyy suoraan tutkimusorganisaation tai -infrastruktuurin toimintaan ja on sen kannalta välttämätöntä tai joka liittyy kiinteästi sen pääasialliseen muuhun kuin taloudelliseen käyttöön ja joka on laajuudeltaan suppeaa?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa ja ilmoittakaa, mikä osuus kokonaiskapasiteetista käytetään tai arvioidaan käytettävän tällaiseen taloudelliseen toimintaan kunakin vuonna:

E)

Jos julkista rahoitusta annetaan tutkimusorganisaatioiden tai -infrastruktuureiden sellaiseen taloudelliseen toimintaan, joka ei ole liitännäistoimintaa, voidaanko osoittaa, että julkinen rahoitus ja sen kautta saatu etu siirretään kokonaisuudessaan lopullisille tuensaajille, esimerkiksi alennettujen hintojen kautta, ja että välittäjälle ei myönnetä muuta etua?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

3.   Epäsuora valtiontuki yrityksille tutkimusorganisaatioiden ja tutkimusinfrastruktuurien kautta

3.1   Yritysten puolesta harjoitettava tutkimustoiminta

A)

Tekevätkö ilmoitetun tukitoimenpiteen kohteena olevat tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit sopimustutkimusta tai tarjoavatko ne tutkimuspalveluja yrityksille?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

B)

Jos tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit tekevät sopimustutkimusta tai tarjoavat tutkimuspalveluja yrityksille, tarjoavatko ne tällaisia palveluja markkinahintaan?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

C)

Jos tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit tekevät sopimustutkimusta tai tarjoavat tutkimuspalveluja yrityksille ja markkinahintaa ei ole, tarjoavatko ne kyseisiä palveluja hintaan, joka kuvastaa palvelujen kustannuksia täysimääräisesti ja johon yleensä sisältyy marginaali, joka määritellään kyseisellä alalla toimiviin yrityksiin yleensä sovellettavan marginaalin perusteella, tai joka on tulosta markkinaehtoisista neuvotteluista, joissa tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit neuvottelevat saadakseen sopimushetkellä mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn, joka kattaa vähintään niiden rajakustannukset?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

3.2   Yhteistyö yritysten kanssa

A)

Tekevätkö ilmoitetun tukitoimenpiteen kohteena olevat tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit todellista yhteistyötä yritysten kanssa erityisten hankkeiden toteuttamiseksi yhdessä?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

B)

Jos tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit tekevät todellista yhteistyötä yritysten kanssa, ilmoittakaa, täyttyvätkö seuraavat ehdot:

a)

osallistuvat yritykset vastaavat hankkeen kaikista kustannuksista

☐ kyllä

☐ ei

b)

yhteistyön tuloksia, jotka eivät johda immateriaalioikeuksiin, voidaan levittää laajasti, ja kaikki tutkimusorganisaatioiden tai tutkimusinfrastruktuurien toiminnasta mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet kohdennetaan niille

☐ kyllä

☐ ei

c)

hankkeesta mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet ja niihin liittyvät käyttöoikeudet jaetaan yhteistyökumppaneiden kesken tavalla, joka vastaa niiden työmäärää, panoksia ja etuja

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte myöntävästi johonkin edellä olevista kysymyksistä, antakaa yksityiskohtainen selvitys:

C)

Jos tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit tekevät todellista yhteistyötä yritysten kanssa ja vastasitte kielteisesti kaikkiin B kohdan kysymyksiin edellä, ilmoittakaa, täyttyykö jokin seuraavista ehdoista:

a)

tutkimusorganisaation tai tutkimusinfrastruktuurin saaman korvauksen määrä on vahvistettu avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän, kilpailuun perustuvan myyntimenettelyn avulla:

☐ kyllä

☐ ei

b)

riippumaton asiantuntija-arvio vahvistaa, että tutkimusorganisaation tai tutkimusinfrastruktuurin saama korvausmäärä vastaa vähintään markkinahintaa:

☐ kyllä

☐ ei

c)

tutkimusorganisaatiot tai tutkimusinfrastruktuurit voivat osoittaa, että ne neuvottelivat korvauksesta markkinaehtoisesti saadakseen sopimuksen tekohetkellä mahdollisimman suuren taloudellisen hyödyn:

☐ kyllä

☐ ei

d)

yhteistyöyrityksillä on yhteistyösopimuksen mukaan etuoikeus tutkimusorganisaatioiden tai tutkimusinfrastruktuurien tuottamiin immateriaalioikeuksiin ja jälkimmäiset käyttävät vastavuoroisia oikeuksia pyytää taloudellisesti edullisempia tarjouksia kolmansilta osapuolilta niin, että yhteistyöyritysten tarjouksen on vastattava näitä tarjouksia:

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte myöntävästi johonkin tämän jakson kysymyksistä, antakaa yksityiskohtainen selvitys:

4.   Tutkimus- ja kehittämispalvelujen julkiset hankinnat

A)

Jos ilmoitettuun toimenpiteeseen sisältyy tutkimus- ja kehittämispalvelujen julkista hankintaa yrityksiltä, valitaanko palveluntarjoajat avoimella tarjouskilpailulla, joka toteutetaan sovellettavien direktiivien mukaisesti (87)?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

B)

Kaikissa muissa tapauksissa, joissa ilmoitettuun toimenpiteeseen sisältyy tutkimus- ja kehittämispalvelujen julkista hankintaa yrityksiltä, myös kun on kyse esikaupallisesta hankinnasta, ilmoittakaa, täyttyvätkö seuraavat ehdot:

a)

valintamenettely on avoin, läpinäkyvä ja syrjimätön, ja se perustuu objektiivisiin valinta- ja myöntämisperusteisiin, jotka on määritetty ennen tarjousmenettelyä:

☐ kyllä

☐ ei

Jos ei, antakaa yksityiskohtainen selvitys siitä, noudatettiinko läpinäkyvää ja syrjimätöntä kilpailumenettelyä sovellettavien direktiivien mukaisesti (esimerkiksi tarjousperusteinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus, kilpailuun perustuva neuvottelumenettely).

b)

suunnitelluista sopimusjärjestelyistä, joiden puitteissa on kuvattu kaikki osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, myös immateriaalioikeuksien osalta, ilmoitetaan kaikille kiinnostuneille tarjouksentekijöille ennen tarjousmenettelyä:

☐ kyllä

☐ ei

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys:

c)

hankinta ei tarkoita, että jollekin osallistuvalle palveluntarjoajalle myönnettäisiin suosituimmuusasema lopullisten tuotteiden tai palvelujen tarjoamisessa julkiselle ostajalle kyseisessä jäsenvaltiossa (88), ja yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

kaikki ne tulokset, joista ei seuraa immateriaalioikeuksia, voidaan saattaa laajaan levitykseen niin, että muut yritykset voivat toistaa ne, ja kaikki mahdolliset immateriaalioikeudet kohdennetaan täysimääräisesti julkiselle ostajalle

palveluntarjoajan, jolle tuloksista seuraavat immateriaalioikeudet kohdennetaan, on myönnettävä julkiselle ostajalle rajoittamaton pääsy kyseisiin tuloksiin maksutta ja myönnettävä niihin pääsy kolmansille osapuolille markkinaehdoin.

☐ kyllä

☐ ei

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys:

5.   Ilmoitetun tukitoimenpiteen kuvaus

5.1   Tuki T&K-hankkeisiin

A)

Ilmoittakaa, mitkä T&K-toiminnan vaiheet ovat ilmoitetun toimenpiteen mukaisen tuen kohteena:

a) ☐

perustutkimus

b) ☐

teollinen tutkimus

c) ☐

kokeellinen kehittäminen.

B)

Jos on kyse yksittäisestä tuesta ja hanke käsittää useita tutkimusluokkia, luetelkaa eri tehtävät ja luokitelkaa kukin tehtävä osaksi perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä:

C)

Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa yksittäisen tuen tapauksessa niiden määrä:

 

Perustutkimus

Teollinen tutkimus

Kokeellinen kehittäminen

Henkilöstökustannukset

 

 

 

Välineiden ja laitteiden kustannukset

 

 

 

Rakennusten ja maa-alueiden kustannukset

 

 

 

Ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai lisenssillä hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, tietämyksen ja patenttien kustannukset

 

 

 

Hankkeesta suoraan aiheutuvat muut yleiskustannukset

 

 

 

Liiketoiminnan muut kulut

 

 

 

D)

Ilmoittakaa sovellettavat tuen enimmäisintensiteetit:

 

Pieni yritys

Keskisuuri yritys

Suuri yritys

Perustutkimus

Teollinen tutkimus

yritysten välisestä todellisesta yhteistyöstä (suurten yritysten osalta rajat ylittävä tai vähintään yhden pk-yrityksen kanssa) tai yrityksen ja tutkimusorganisaation välisestä yhteistyöstä riippuen tai

tulosten levittämisestä riippuen

 

 

 

Kokeellinen kehittäminen

yritysten välisestä todellisesta yhteistyöstä (suurten yritysten osalta rajat ylittävä tai vähintään yhden pk-yrityksen kanssa) tai yrityksen ja tutkimusorganisaation välisestä yhteistyöstä riippuen tai

tulosten levittämisestä riippuen

 

 

 

5.2   Tuki toteutettavuustutkimuksiin

A)

Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa yksittäisen tuen tapauksessa niiden määrä:

B)

Ilmoittakaa sovellettavat tuen enimmäisintensiteetit, mukaan lukien pk-yrityksiin sovellettavat korotukset:

5.3   Tuki tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja parantamiseen

A)

Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa yksittäisen tuen tapauksessa niiden määrä:

B)

Ilmoittakaa sovellettava tuen enimmäisintensiteetti:

C)

Jos tutkimusinfrastruktuureilla on sekä taloudellista että muuta kuin taloudellista toimintaa, vahvistakaa merkitsemällä rasti alla olevaan ruutuun, että kunkin toiminnan lajin rahoitus, kustannukset ja tulot kirjataan erikseen johdonmukaisesti sovellettujen ja objektiivisesti perusteltavissa olevien kustannuslaskennan periaatteiden mukaan:

Antakaa yksittäisen tuen osalta asian kannalta merkitykselliset tiedot ja todisteet:

D)

Jos tutkimusinfrastruktuurit saavat julkista rahoitusta sekä taloudelliseen että muuhun kuin taloudelliseen toimintaan, vahvistakaa merkitsemällä rasti alla olevaan ruutuun, että käytössä on seuranta- ja takaisinperintämekanismi sen varmistamiseksi, että sovellettavaa tuen enimmäisintensiteettiä ei ylitetä:

Antakaa asian kannalta merkitykselliset tiedot ja todisteet.

E)

Vastaako tutkimusinfrastruktuurin toiminnasta tai käytöstä perittävä hinta markkinahintaa?

☐ kyllä

☐ ei

Tarkentakaa:

F)

Onko useilla käyttäjillä avoin ja syrjimätön pääsy tutkimusinfrastruktuuriin?

☐ kyllä

☐ ei

Jos joillekin yrityksille on myönnetty etuoikeutettu pääsy, antakaa yksityiskohtainen selvitys ja ilmoittakaa, minkä osuuden investointikustannuksista kyseiset yritykset kattavat:

5.4   Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki

A)

Ilmoittakaa, mitä toimintoja ilmoitetulla toimenpiteellä tuetaan:

a) ☐

patenttien ja muiden aineettomien omaisuuserien hankkiminen, voimaansaattaminen ja puolustaminen

b) ☐

korkeasti koulutetun henkilöstön tilapäinen siirtäminen

c) ☐

innovaatiotoiminnan neuvontapalvelujen ja innovaatiotoimintaa tukevien palvelujen hankinta.

B)

Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa yksittäisen tuen tapauksessa niiden määrä:

C)

Ilmoittakaa sovellettavat tuen enimmäisintensiteetit:

5.5   Prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki

A)

Ilmoittakaa, mitä toimintoja ilmoitetulla toimenpiteellä tuetaan:

prosesseihin liittyvä innovaatiotoiminta

organisointiin liittyvä innovaatiotoiminta.

B)

Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa yksittäisen tuen tapauksessa niiden määrä:

Henkilöstökustannukset

 

Välineiden ja laitteiden kustannukset (siltä osin kuin ja siltä ajalta kun niitä on käytetty hankkeessa)

 

Rakennusten ja maa-alueiden kustannukset (siltä osin kuin ja siltä ajalta kun niitä on käytetty hankkeessa)

 

Ulkopuolisista lähteistä markkinaehdoin ostetun tai lisenssillä hankitun sopimukseen perustuvan tutkimuksen, tietämyksen ja patenttien kustannukset

 

Tutkimushankkeesta suoraan aiheutuvat muut yleiskustannukset ja muut toimintakustannukset

 

C)

Ilmoittakaa sovellettavat tuen enimmäisintensiteetit:

D)

Jos tukea myönnetään suurille yrityksille, vahvistakaa merkitsemällä rasti alla olevaan ruutuun, että ne tekevät tuetun toiminnan piirissä todellista yhteistyötä pk-yritysten kanssa ja että yhteistyöhön osallistuvien pk-yritysten osuus tukikelpoisista kokonaiskustannuksista on vähintään 30 prosenttia.

Antakaa yksittäisen tuen osalta asian kannalta merkitykselliset tiedot ja todisteet:

5.6   Tuki innovaatioklustereille

A)

Vahvistakaa merkitsemällä rasti alla olevaan ruutuun, että tukea myönnetään ainoastaan innovaatioklusterina toimivalle oikeushenkilölle.

Antakaa yksittäisen tuen osalta yksityiskohtaiset tiedot:

B)

Vastaavatko klusterin infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin osallistumisesta perittävät maksut markkinahintaa tai kustannuksia?

☐ kyllä

☐ ei

Tarkentakaa:

C)

Onko useilla käyttäjillä avoin ja syrjimätön pääsy klusterin tiloihin, infrastruktuuriin ja toimintoihin?

☐ kyllä

☐ ei

Jos joillekin yrityksille on myönnetty etuoikeutettu pääsy, antakaa yksityiskohtainen selvitys ja ilmoittakaa, minkä osuuden investointikustannuksista kyseiset yritykset kattavat:

D)

Antakaa yksittäisen tuen osalta tietoja innovaatioklusterin suunnitellusta tai odotetusta erikoisalasta, olemassa olevasta alueellisesta potentiaalista ja samaa tarkoitusta varten perustettujen ja unionissa toimivien klustereiden olemassaolosta:

5.6.1   Investointituki

A)

Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa yksittäisen tuen tapauksessa niiden määrä:

B)

Ilmoittakaa sovellettavan tuen enimmäisintensiteetit, mukaan lukien klustereihin sovellettavat korotukset tukialueilla, jotka täyttävät SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a tai c alakohdan edellytykset:

5.6.2   Toimintatuki

A)

Ilmoittakaa, mitä toimintoja ilmoitetulla toimenpiteellä tuetaan:

a) ☐

klusterin toiminnan edistäminen

b) ☐

klusterin markkinointi

c) ☐

klusterin infrastruktuurin hallinnointi

d) ☐

koulutusohjelmien, työpajojen ja konferenssien järjestäminen.

B)

Eritelkää tukikelpoiset kustannukset ja ilmoittakaa yksittäisen tuen tapauksessa niiden määrä:

C)

Ilmoittakaa sovellettava tuen enimmäisintensiteetti ja tuen kesto:

6.   Ilmoitetun tukitoimenpiteen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi

Kuvailkaa yksittäisen tuen osalta yksityiskohtaisesti tuettua hanketta tai toimintoa:

6.1   Vaikutus selkeästi määritellyn yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen

A)

Määritelkää tarkasti tavoite ja selvittäkää, kuinka ilmoitetulla toimenpiteellä on tarkoitus edistää T&K&I-toimintaa unionissa:

B)

Jos on kyse tukiohjelmasta, onko se osa T&K&I-toimintaa edistävää kattavaa ohjelmaa tai toimintasuunnitelmaa tai älykkään erikoistumisen strategioita?

☐ kyllä

☐ ei

Tarkentakaa ja viitatkaa tarvittaessa samankaltaisia aikaisempia tukitoimenpiteitä koskeviin arviointeihin:

Yksittäinen tuki

A)

Kasvaako hankkeen koko ilmoitetun toimenpiteen johdosta?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, täsmentäkää kasvutapa ja esittäkää asian kannalta merkitykselliset todisteet:

a) ☐

hankkeen kokonaiskustannusten lisääminen (ilman, että tuensaajan kustannukset alenevat, verrattuna tilanteeseen, jossa tukea ei myönnetä);

b) ☐

T&K&I-toimintoihin osoitettavan henkilömäärän lisääminen;

c) ☐

muunlainen koon kasvattaminen.

B)

Laajeneeko hankkeen soveltamisala ilmoitetun toimenpiteen johdosta?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, täsmentäkää kasvutapa ja esittäkää asian kannalta merkitykselliset todisteet:

a) ☐

hankkeesta odotettujen tulosten lukumäärän lisääminen

b) ☐

kunnianhimoisempi hanke, josta on osoituksena osallistujien suurempi määrä, tieteellisen tai teknisen läpimurron suurempi todennäköisyys tai suurempi epäonnistumisriski (liittyy erityisesti hankkeen pitkään kestoon ja tulosten epävarmuuteen)

c) ☐

muunlainen laajentaminen.

C)

Nopeutuuko hankkeen toteuttaminen ilmoitetun toimenpiteen johdosta?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, esittäkää todisteita.

D)

Lisääntyykö käytetty kokonaissumma ilmoitetun toimenpiteen johdosta?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, täsmentäkää kasvutapa ja esittäkää asian kannalta merkitykselliset todisteet:

a) ☐

tuensaajan T&K&I-toiminnan kokonaismenojen lisääminen absoluuttisesti tarkasteltuna tai osuutena liikevaihdosta;

b) ☐

hankkeen talousarvion muuttaminen (supistamatta vastaavasti muiden hankkeiden talousarviota);

c) ☐

muunlainen lisääminen.

E)

Tehdäänkö ilmoitetun toimenpiteen vaikutuksesta yhteisen edun edistämiseen julkisesti saatavilla oleva jälkiarviointi?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

6.2   Valtion toteuttamien toimien tarve

A)

Eritelkää markkinoiden toimintapuutteet, jotka vaikeuttavat T&K&I-toimintaa käsiteltävänä olevassa asiassa ja joiden perusteella valtiontuki on tarpeen, ja esittäkää asian kannalta merkitykselliset todisteet:

a) ☐

myönteiset ulkoisvaikutukset / osaamisen leviäminen;

b) ☐

puutteellinen tai epäsymmetrinen informaatio;

c) ☐

koordinointiin ja verkostoitumiseen liittyvät ongelmat.

B)

Selittäkää, miten ilmoitetulla toimenpiteellä voidaan tehokkaasti vaikuttaa markkinoiden toimintapuutteisiin, jotka liittyvät yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen ilman tukea.

6.2.1   Yksittäinen tuki

A)

Selittäkää, puututaanko tuella yleiseen T&K&I-toimintaa unionissa koskevaan markkinoiden toimintapuutteeseen vai tiettyyn markkinoiden toimintapuutteeseen, joka koskee esimerkiksi tiettyä toimialaa tai liiketoiminnan osa-aluetta?

B)

Toimittakaa saatavilla olevat alakohtaiset vertailut ja muut tutkimukset, jotka tukevat väitettyjä markkinoiden toimintapuutteita koskevaa analyysia:

C)

Toimittakaa saatavilla olevat tiedot unionissa toteutetuista T&K&I-hankkeista tai toiminnoista, jotka ovat tekniseltä sisällöltään, riskitasoltaan ja kooltaan samantapaisia kuin ne hankkeet, jotka ovat ilmoitetun toimenpiteen kohteena, ja selvittäkää, miksi tuki on tarpeen kyseessä olevassa asiassa:

6.3   Tukitoimenpiteen tarkoituksenmukaisuus

A)

Selvittäkää, kuinka valtiontuen kaltaisen valikoivan välineen käytöstä T&K&I-toiminnan lisäämiseksi saadut edut on määritetty, ja esittäkää asiaan liittyvä vaikutustenarviointi ja todisteasiakirjat:

B)

Jos tuki myönnetään muodossa, joka tarjoaa suoran rahallisen edun (kuten suorat avustukset, vapautukset veroista tai muista pakollisista maksuista tai niiden alennukset tai maa-alueiden, tuotteiden tai palvelujen tarjoaminen edulliseen hintaan), esittäkää muita vaihtoehtoja koskeva analyysi ja selittäkää, miksi tai miten muut tukimuodot eivät ole yhtä tarkoituksenmukaisia havaittujen markkinoiden toimintapuutteiden korjaamiseksi:

6.4   Kannustava vaikutus

A)

Vahvistakaa merkitsemällä rasti alla olevaan ruutuun, että myönnettäessä tukea ilmoitetun toimenpiteen nojalla varmistetaan, että kyseessä oleviin T&K&I-toimintoihin liittyviä töitä ei ole aloitettu ennen kuin tuensaaja on jättänyt tukihakemuksen kansallisille viranomaisille (89) ja esittäkää yksittäisen tuen osalta merkitykselliset päivämäärätiedot:

B)

Vahvistakaa merkitsemällä rasti alla olevaan ruutuun, että tukihakemuksissa ilmoitetaan vähintään hakijan nimi ja yrityksen koko, hankkeen kuvaus, mukaan lukien sen sijaintipaikka sekä aloitus- ja lopetusaika, hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan julkisen tuen määrä ja luettelo tukikelpoisista kustannuksista:

C)

Jos tuki myönnetään verotoimenpiteen muodossa, esittäkää yksityiskohtainen selvitys ja sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka eivät ole asteittaisia, kannustavan vaikutuksen osoittavat arviointitutkimukset:

6.4.1   Yksittäinen tuki

A)

Esittäkää kontrafaktuaalisen analyysin avulla kuvaus tuensaajan käyttäytymisestä ilman tukea ja määritelkää, millainen muutos tuella on tarkoitus saada aikaan:

B)

Täsmentäkää ilmoitetun toimenpiteen kannalta merkitykselliset seikat ja esittäkää todisteita, kuten yritysten hallintoelinten asiakirjoja, riskiarviointeja, tilinpäätöksiä, sisäisiä liiketoimintasuunnitelmia, asiantuntijalausuntoja ja muita arvioitavaan hankkeeseen liittyviä selvityksiä:

a) ☐

kannattavuustaso;

b) ☐

investoinnin suuruus ja kassavirtojen aikajana;

c) ☐

riskitaso.

C)

Toimittakaa mahdollisuuksien mukaan toimialakohtaisia tietoja, jotka osoittavat, että tuensaajan kontrafaktuaalinen skenaario, sen edellytetty kannattavuustaso ja sen odotetut kassavirrat ovat kohtuulliset:

6.5   Tuen oikeasuhteisuus

A)

Jos tuki myönnetään takaisinmaksettavana ennakkona, joka ilmaistaan bruttoavustusekvivalenttina, esittäkää yksityiskohtainen selvitys menetelmästä, jota käytetään bruttoavustusekvivalentin laskemisessa, sekä todennettavissa olevat tiedot, joihin se perustuu, tai yksittäisen tuen tapauksessa täsmentäkää, minkä hyväksytyn tukiohjelman perusteella tuki myönnetään:

Jos tuki myönnetään takaisinmaksettavana ennakkona, joka ilmaistaan prosentteina tukikelpoisista kustannuksista ja ylittää enintään 10 prosenttiyksiköllä T&K&I-puitteissa vahvistetut enimmäistuki-intensiteetit, vahvistakaa, että:

a) ☐

ilmoitetussa toimenpiteessä määrätään, että jos hanke onnistuu, ennakosta maksettava korko on vähintään viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamista koskevassa komission tiedonannossa (90) määrätty diskonttokorko;

b) ☐

silloin, kun hankkeen tulokset ovat onnistuneeksi määriteltyä tutkimustoimintaa paremmat, jäsenvaltio edellyttää maksuja, jotka ylittävät ennakon takaisinmaksun, mukaan luettuna sovellettavan diskonttokoron mukainen korko;

c) ☐

jos hanke epäonnistuu tai onnistuu osittain, takaisinmaksu on oikeassa suhteessa saavutettuun onnistumiseen.

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot ennakon takaisinmaksusta ja määritelkää selvästi, mikä katsotaan tuettujen toimintojen onnistuneeksi tulokseksi kohtuullisen ja varovaisen arvion perusteella:

B)

Jos tuki myönnetään verotoimenpiteen muodossa, selvittäkää, kuinka tuki-intensiteetit lasketaan, ja esittäkää yksityiskohtaiset tiedot:

yksittäisten hankkeiden perusteella;

yrityksen tasolla kokonaisverohuojennuksen ja kaikkien enintään kolmen peräkkäisen verovuoden aikana kertyneiden tukikelpoisten T&K&I-kustannusten yhteismäärän suhteena.

6.5.1   Yksittäinen tuki

A)

Esittäkää tuettua hanketta koskeva kattava liiketoimintasuunnitelma (tuen kanssa ja ilman tukea), mukaan lukien kaikki asian kannalta merkitykselliset odotetut kustannukset ja hyödyt:

Jos tuensaajan on valittava, toteuttaako se joko tuetun hankkeen tai vaihtoehtoisen hankkeen ilman tukea, toimittakaa kattava liiketoimintasuunnitelma myös vaihtoehtoiselle hankkeelle:

B)

Jos vaihtoehtoista hanketta ei ole, selvittäkää, miksi tuki on rajattu vähimmäismäärään, joka tarvitaan tuetun hankkeen saattamiseksi riittävän kannattavaksi, esimerkiksi tekemällä mahdolliseksi sellaisen sisäisen tuottoprosentin saavuttamisen, joka vastaa ala- tai yrityskohtaista raja-arvoa tai vähimmäistuottovaatimusta:

C)

Jos tuensaajan on valittava, toteuttaako se joko tuetun hankkeen tai vaihtoehtoisen hankkeen ilman tukea, selittäkää, miksi tuki rajoittuu vähimmäismäärään, joka on välttämätön tuetusta hankkeesta vaihtoehtoiseen hankkeeseen verrattuna aiheutuvien ylimääräisten nettokustannusten kattamiseksi, tarvittaessa ottaen huomioon eri liiketoimintaskenaarioiden todennäköisyydet:

Esittäkää todisteasiakirjat, esimerkiksi yrityksen sisäiset asiakirjat, jotka osoittavat, että vaihtoehtoinen hanke on selvästi määritelty ja riittävästi ennustettavissa oleva vaihtoehtoinen hanke, jonka tuensaaja on ottanut huomioon sisäisessä päätöksenteossaan:

D)

Selvittäkää, kuinka tukimäärä on määritetty, ja esittäkää todisteasiakirjoja:

E)

Jos tuetun toiminnon toteuttajaksi oli useampia potentiaalisia ehdokkaita, myönnetäänkö tuki läpinäkyvillä, puolueettomilla ja syrjimättömillä perusteilla?

☐ kyllä

☐ ei

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys:

F)

Jos tuen tarkoituksena on poistaa kansainväliseen kauppaan kohdistuvia todellisia tai mahdollisia välittömiä tai välillisiä vääristymiä, esittäkää saatavilla olevat todisteet siitä, että unionin ulkopuolella sijaitsevat kilpailijat ovat (tavallisesti kolmen viime vuoden aikana) suoraan tai välillisesti saaneet tai tulevat saamaan intensiteetiltään vastaavaa tukea samanlaisiin hankkeisiin:

Toimittakaa mahdollisuuksien mukaan riittävät tiedot, joiden avulla voidaan arvioida tarve ottaa huomioon kolmannen maan kilpailijalla oleva kilpailuetu:

6.6   Kilpailuun ja kauppaan kohdistuvien kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttäminen

Valitkaa sopiva vaihtoehto:

a)

tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaajalla on päätoimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tai että se on pääasiallisesti sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon:

☐ kyllä

☐ ei

b)

tuen myöntämisen ehtona on, että tuensaaja käyttää kotimaisia tuotteita tai palveluja:

☐ kyllä

☐ ei

c)

tukitoimenpiteessä rajoitetaan tuensaajan mahdollisuuksia hyödyntää T&K&I-toiminnan tuloksia muissa jäsenvaltioissa:

☐ kyllä

☐ ei

d)

tukitoimenpiteellä asetetaan tuensaajalle muita velvoitteita:

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte myöntävästi johonkin tämän jakson kysymyksistä, antakaa yksityiskohtainen selvitys:

6.6.1   Tukiohjelma

Ilmoittakaa tukiohjelmien osalta, miten varmistetaan, että mahdolliset kielteiset vaikutukset rajoittuvat vähimmäismäärään (ottaen huomioon esimerkiksi kyseisten hankkeiden koko, yksittäiset ja kumulatiiviset tukimäärät, oletettujen tuensaajien lukumäärä ja kohdealojen ominaispiirteet), ja esittäkää vaikutustenarviointi tai jälkikäteen tehty arviointi samankaltaisista aikaisemmista ohjelmista:

6.6.2   Yksittäinen tuki

A)

Kuvailkaa tarvittaessa tuen todennäköistä vaikutusta kilpailuun innovaatioprosessissa:

B)

Määritelkää tuotemarkkinat, joihin tuella on todennäköisesti vaikutusta, ja ilmoittakaa tuensaajan tämänhetkinen markkinaosuus kaikilla asianomaisilla markkinoilla sekä kyseisten markkinaosuuksien muutokset, jotka olisivat seurausta tuetuista toiminnoista:

C)

Ilmoittakaa tuensaajan pääkilpailijat kaikilla asianomaisilla tuotemarkkinoilla ja ilmoittakaa niiden markkinaosuudet:

Jos mahdollista, esittäkää tähän liittyvä Herfindahl-Hirschman-indeksi (HHI):

D)

Esittäkää kaikkien asianomaisten tuotemarkkinoiden osalta tiedot asiakkaista tai kuluttajista, joihin tuetut toiminnot vaikuttavat:

E)

Kuvailkaa asianomaisten markkinoiden rakennetta ja dynamiikkaa seuraavien seikkojen osalta:

a)

viimeaikainen kehitys ja tulevat kasvunäkymät:

b)

päätoimijoiden samankaltaisiin hankkeisiin käyttämä määrä:

c)

toiminnan aloittamisen tai lopettamisen esteiden taso:

d)

asiakkailla oleva tasapainottava neuvotteluvoima:

e)

kannustimet kilpailla tulevaisuuden markkinoilla:

f)

tuotteiden eriyttäminen ja kilpailun intensiteetti:

g)

muut seikat, jotka todennäköisesti vaikuttavat kilpailijoihin, asiakkaisiin tai kuluttajiin:

F)

Onko tuensaajalla mahdollisuus vaikuttaa valintaprosessiin esimerkiksi suosittelemalla yrityksiä tai ohjaamalla tutkimustoimintaa?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, tarkentakaa:

G)

Myönnetäänkö tuki markkinoilla, joilla on ylikapasiteettia, tai taantuvilla toimialoilla?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys:

H)

Onko tuensaaja harkinnut vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja tuetuille toiminnoille?

☐ kyllä

☐ ei

Esittäkää asiasta yksityiskohtainen selvitys:

7.   Muut tiedot

Antakaa kaikki muut tiedot, jotka ovat olennaisia ilmoitetun tukitoimenpiteen arvioimiseksi T&K&I-puitteiden nojalla:

OSA III.3.A

Lisätietolomake – Tuki rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen: yksittäinen tuki

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa yksittäisestä pelastamistuesta, joka kuuluu valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annettujen suuntaviivojen  (91) (’suuntaviivat’) soveltamisalaan.

1.   Tukikelpoisuus

1.1   Vaikeuksissa oleva yritys

A)

Onko kyse yhtiöstä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu (92) ja joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi (93)?

☐ kyllä

☐ ei

B)

Onko kyse yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu (94) ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi?

☐ kyllä

☐ ei

C)

Onko yritys asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttääkö se kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle maksukyvyttömyyden vuoksi velkojien pyynnöstä?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Jos kyseessä oleva yritys ei ole pk-yritys:

onko yrityksen velkaantumisaste ollut yli 7,5 kahden edellisvuoden ajan

ja

onko yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0 kahden edellisvuoden ajan?

☐ kyllä

☐ ei

E)

Jos olette vastannut myönteisesti yhteenkin A–D jakson kysymyksistä, perustelkaa vastaus ja viitatkaa liitteessä esitettyihin vastausta tukeviin todisteisiin tai asiakirjoihin (viimeisimmät tuloslaskelmat ja taseet tai tuomioistuimen päätös käynnistää yleistäytäntöönpanomenettely yrityksestä tai todisteet siitä, että perusteet asettaa yritys kansallisen yhtiöoikeuden nojalla yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteeksi velkojien pyynnöstä täyttyvät jne.).

1.2   Yritys, jolla on kiireellisiä rahoitustarpeita

Jos katsotte, että tuensaaja on oikeutettu pelastamistukeen, vaikka sitä ei voida luokitella vaikeuksissa olevaksi yritykseksi, miksi katsotte sillä olevan kiireellisiä rahoitustarpeita poikkeuksellisten ja odottamattomien olosuhteiden vuoksi? Viitatkaa myös kantaanne tukeviin todisteisiin tai asiakirjoihin (esim. kassavirtaennusteet).

1.3   Vasta perustettu yritys / yhtymä

A)

Milloin yritys on perustettu?

B)

Mistä lähtien yritys on toiminut?

C)

Kuuluuko yritys johonkin yhtymään?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Jos vastaus C kohtaan on kyllä, yhtymästä on toimitettava täydelliset tiedot (organisaatiokaavio, josta käyvät ilmi yhtymän jäsenten väliset yhteydet, sekä yksityiskohtaiset tiedot pääomasta ja äänioikeuksista), ja osoittakaa, että vaikeudet kohdistuvat ainoastaan tähän yritykseen eikä niiden aiheuttajana ole sattumanvarainen kustannustenjako yhtymän sisällä ja että vaikeudet ovat niin vakavia, ettei yhtymä itse voi niitä selvittää.

1.4   Alakohtainen soveltamisala

Toimiiko yritys jollakin seuraavista aloista:

A)

hiiliala (95):

☐ kyllä

☐ ei

B)

teräsala (96):

☐ kyllä

☐ ei

C)

alat, joilla sovelletaan rahoituslaitoksia koskevia erityissääntöjä (97):

☐ kyllä

☐ ei

2.   Soveltuvuus sisämarkkinoille

2.1   Vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen

A)

Sijaitseeko tuensaaja alueella/alueilla (NUTS 2 -tasolla), jolla/joilla työttömyysaste täyttää toisen seuraavista edellytyksistä:

se on ollut unionin keskiarvoa korkeampi jo pitkään ja kyseisellä alueella tai kyseisillä alueilla on vaikea luoda uusia työpaikkoja

se on ollut kansallista keskiarvoa korkeampi jo pitkään ja kyseisellä alueella (kyseisillä alueilla) on vaikea luoda uusia työpaikkoja?

☐ kyllä

☐ ei

B)

Onko vaarana sellaisen tärkeän palvelun tarjoamisen keskeytyminen, jonka luominen uudelleen on vaikeaa eikä kilpailija pystyisi yksinkertaisesti tulemaan tilalle (esim. valtakunnallisen infrastruktuurin tarjoaja)?

☐ kyllä

☐ ei

C)

Onko yritys tietyllä alueella tai toimialalla koko järjestelmän kannalta tärkeä? Olisiko sen poistumisella markkinoilta mahdollisia kielteisiä seurauksia (esimerkiksi tärkeän tuotantopanoksen toimittajana)?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Onko vaarana yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tarjoamisen keskeytyminen?

☐ kyllä

☐ ei

E)

Johtaisiko luottomarkkinoiden toiminnan puutteellisuus tai niillä esiintyvät haitalliset kannustimet muutoin elinkelpoisen yrityksen konkurssiin?

☐ kyllä

☐ ei

F)

Johtaisiko kyseisen yrityksen poistuminen markkinoilta tärkeän teknisen tiedon tai asiantuntemuksen peruuttamattomaan menetykseen?

☐ kyllä

☐ ei

G)

Liittyisikö tuensaajan konkurssiin muita samankaltaisia vakavien vaikeuksien tilanteita, joita ei ole lueteltu edellä?

☐ kyllä

☐ ei

H)

Jos olette vastannut myönteisesti yhteenkin A–G kohdan kysymyksistä, perustelkaa vastauksenne ja viitatkaa liitteessä esitettyihin vastausta tukeviin todisteisiin tai asiakirjoihin.

2.2   Tarkoituksenmukaisuus / Tuen muoto

A)

Myönnetäänkö tuki lainatakauksina tai lainoina?

☐ kyllä

☐ ei

B)

Jos vastasitte myönteisesti, kuvailkaa lainan tai takauksen ehtoja ja liittäkää mukaan asian kannalta merkitykselliset asiakirjat (esim. lainasopimuksen luonnos, takaussuunnitelma).

C)

Onko lainan korko (tai tarvittaessa taatun lainan kokonaiskustannukset, mukaan lukien lainan korko ja takausmaksu) asetettu tasolle, joka ei alita viitekorkoa, jonka komissio on vahvistanut viitekorkotiedonannossaan (98) tavanomaisia vakuuksia tarjoavien heikkojen yritysten osalta?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Selittäkää, mihin pelastamistukea käytetään: rahoitetaanko pelastamistuella rakenteellisia toimenpiteitä, kuten sellaisten merkittävien liiketoimintojen tai omaisuuserien hankintaa, jotka eivät ole välttämättömiä pelastamisajanjakson aikana tuensaajan elinkelpoisuuden kannalta?

☐ kyllä

☐ ei

E)

Jos kyllä, selittäkää.

F)

Maksetaanko laina takaisin tai päättyykö lainatakauksen voimassaolo viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun ensimmäinen lainaerä on siirretty yritykselle?

☐ kyllä

☐ ei

G)

Sitoudutteko toimittamaan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa pelastamistuen hyväksymisestä jonkin seuraavista:

todisteet siitä, että laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin ja/tai että takaus on päättynyt;

rakenneuudistussuunnitelman;

selvitystilasuunnitelman, jossa esitetään perustellusti toimet, jotka johtavat tuensaajan likvidaatioon kohtuullisessa ajassa ilman lisätukea?

☐ kyllä

☐ ei

2.3   Tuen oikeasuhteisuus / tuen rajaaminen välttämättömään

Onko pelastamistuen määrä määritetty suuntaviivojen liitteessä I esitetyn kaavan mukaisesti?

☐ kyllä

☐ ei

Jos kyllä, esittäkää kaavan mukainen laskelma pelastamistuen määrästä.

Jos pelastamistuen määrä ylittää suuntaviivojen liitteessä I esitettyyn kaavaan perustuvan laskutoimituksen tuloksen, esittäkää asianmukaisesti perusteltu likviditeettisuunnitelma, jossa määritellään tuensaajan likviditeettitarpeet seuraavan puolen vuoden aikana.

2.4   Kielteiset vaikutukset – Tuen ainutkertaisuuden periaate

Onko yritys (tai konserni, johon se kuuluu) saanut jo aiemmin pelastamistukea, rakenneuudistustukea tai väliaikaista rakenneuudistustukea (99) ja/tai tukea, josta ei ole ilmoitettu?

☐ kyllä

☐ ei

Jos on, liittäkää mukaan täydelliset tiedot (päivämäärä, summa, tarvittaessa viittaus komission aikaisempaan päätökseen jne.) (100).

3.   Muut tiedot

Esittäkää kaikki muut tiedot, jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä suuntaviivojen mukaisesti:

OSA III.3.B

Lisätietolomake – Tuki rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten rakenneuudistukseen: yksittäinen tuki

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa yksittäisestä rakenneuudistustuesta, joka kuuluu valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annettujen suuntaviivojen  (101) (’suuntaviivat’) soveltamisalaan.

1.   Tukikelpoisuus

1.1   Vaikeuksissa oleva yritys

A)

Onko kyse yhtiöstä, jonka osakkaiden vastuu on rajattu (102) ja joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi (103)?

☐ kyllä

☐ ei

B)

Onko kyse yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu (104) ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi?

☐ kyllä

☐ ei

C)

Onko yritys asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai täyttääkö se kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle maksukyvyttömyyden vuoksi velkojien pyynnöstä?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Jos kyseessä oleva yritys ei ole pk-yritys:

onko yrityksen velkaantumisaste ollut yli 7,5 kahden edellisvuoden ajan

ja

onko yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0 kahden edellisvuoden ajan?

☐ kyllä

☐ ei

E)

Jos olette vastannut myönteisesti yhteenkin A–D kohdan kysymyksistä, perustelkaa vastaus ja viitatkaa liitteessä esitettyihin vastausta tukeviin todisteisiin tai asiakirjoihin (viimeisimmät tuloslaskelmat ja taseet tai tuomioistuimen päätös käynnistää yleistäytäntöönpanomenettely yrityksestä tai todisteet siitä, että perusteet asettaa yritys kansallisen yhtiöoikeuden nojalla yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteeksi velkojien pyynnöstä täyttyvät jne.).

1.2   Vasta perustettu yritys tai yhtymä

A)

Milloin yritys on perustettu?

B)

Mistä lähtien yritys on toiminut?

C)

Kuuluuko yritys johonkin yhtymään?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Jos kuuluu, yhtymästä on toimitettava täydelliset tiedot (organisaatiokaavio, josta käyvät ilmi yhtymän jäsenten väliset yhteydet sekä yksityiskohtaiset tiedot pääomasta ja äänioikeuksista), ja on todistettava, että vaikeudet kohdistuvat ainoastaan tähän yritykseen eikä niiden aiheuttajana ole sattumanvarainen kustannustenjako yhtymän sisällä ja että vaikeudet ovat niin vakavia, ettei yhtymä itse voi niitä selvittää.

1.3   Alakohtainen soveltamisala

Toimiiko yritys jollakin seuraavista aloista:

A)

hiiliala (105):

☐ kyllä

☐ ei

B)

teräsala (106):

☐ kyllä

☐ ei

C)

alat, joilla sovelletaan rahoituslaitoksia koskevia erityissääntöjä (107):

☐ kyllä

☐ ei

1.4   Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tarjoaja:

A)

Tarjoaako yritys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja?

☐ kyllä

☐ ei

B)

Jos vastasitte A kohtaan kyllä, kuvailkaa kyseisiä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja ja esittäkää jäljennös toimeksiannosta.

C)

Jos vastasitte A kohtaan kyllä, ilmoittakaa yrityksen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta saaman korvauksen määrä, kuvailkaa korvauksen laskentamenetelmä ja esittäkää oikeusperusta, jossa vahvistetaan yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvästä palvelusta maksettavan korvauksen laskentamenetelmä.

2.   Soveltuvuus sisämarkkinoille

2.1   Vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen

A)

Sijaitseeko tuensaaja alueella/alueilla (NUTS 2 -tasolla), jolla/joilla työttömyysaste täyttää toisen seuraavista edellytyksistä:

se on ollut unionin keskiarvoa korkeampi jo pitkään ja kyseisellä alueella tai kyseisillä alueilla on vaikea luoda uusia työpaikkoja

se on ollut kansallista keskiarvoa korkeampi jo pitkään ja kyseisellä alueella (kyseisillä alueilla) on vaikea luoda uusia työpaikkoja.

☐ kyllä

☐ ei

B)

Onko vaarana sellaisen tärkeän palvelun tarjoamisen keskeytyminen, jonka luominen uudelleen on vaikeaa eikä kilpailija pystyisi yksinkertaisesti tulemaan tilalle (esim. valtakunnallisen infrastruktuurin tarjoaja)?

☐ kyllä

☐ ei

C)

Onko yritys tietyllä alueella tai toimialalla koko järjestelmän kannalta tärkeä? Olisiko sen poistumisella markkinoilta mahdollisia kielteisiä seurauksia (esimerkiksi tärkeän tuotantopanoksen toimittajana)?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Onko vaarana yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvän palvelun tarjoamisen keskeytyminen?

☐ kyllä

☐ ei

E)

Johtaisiko luottomarkkinoiden toiminnan puutteellisuus tai niillä esiintyvät haitalliset kannustimet muutoin elinkelpoisen yrityksen konkurssiin?

☐ kyllä

☐ ei

F)

Johtaisiko kyseisen yrityksen poistuminen markkinoilta tärkeän teknisen tiedon tai asiantuntemuksen peruuttamattomaan menetykseen?

☐ kyllä

☐ ei

G)

Liittyisikö tuensaajan konkurssiin muita samankaltaisia vakavien vaikeuksien tilanteita, joita ei ole lueteltu edellä?

☐ kyllä

☐ ei

H)

Jos olette vastannut myönteisesti yhteenkin A–G kohdan kysymyksistä, perustelkaa vastauksenne ja viitatkaa liitteessä esitettyihin vastausta tukeviin todisteisiin tai asiakirjoihin.

2.2   Rakenneuudistussuunnitelma ja pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttaminen

Esittäkää rakenneuudistussuunnitelma (108), jonka tavoitteena on palauttaa tuensaajan pitkän aikavälin elinkelpoisuus (109) kohtuullisessa ajassa, sekä markkinatutkimus ja herkkyysanalyysi, joissa yksilöidään tuensaajan tulokseen eniten vaikuttavat parametrit ja tärkeimmät riskitekijät tulevaisuudessa (noudattakaa mahdollisimman suuressa määrin suuntaviivojen liitteessä II esitettyä suuntaa antavaa rakenneuudistussuunnitelman mallia).

3.   Tukitoimenpiteiden tarve / kannustava vaikutus

3.1   Esittäkää vertailu rakenneuudistussuunnitelman mukaisista toimenpiteistä ja uskottavasta vaihtoehtoisesta skenaariosta, johon ei liity valtiontukea (110). Vertailusta on käytävä ilmi, että tällaisessa vaihtoehtoisessa skenaariossa ei saavutettaisi 2.1 jaksossa yksilöimäänne tavoitetta tai tavoitteita, tai saavutettaisiin vähäisemmässä määrin.

3.2   Osoittakaa, että ilman tukea tuensaaja olisi järjestelty uudelleen, myyty tai asetettu selvitystilaan tavalla, jolla ei olisi saavutettu 2.1 jaksossa ilmoitettua yhteisen edun mukaista tavoitetta.

4.   Tarkoituksenmukaisuus

4.1   Kuvailkaa lyhyesti valittuja valtiontukivälineitä, mukaan lukien niiden muoto, määrä ja maksettu korvaus (111):

4.2   Selvittäkää, johtuvatko tuensaajan ongelmat likviditeettiin vai vakavaraisuuteen liittyvistä seikoista vai molemmista:

4.3   Osoittakaa, että valitut valtiontukivälineet ovat tarkoituksenmukaisia 4.2 kohdassa yksilöityjen (likviditeettiin tai vakavaraisuuteen liittyvien) ongelmien ratkaisemiseksi.

5.   Tuen oikeasuhteisuus / tuen rajaaminen välttämättömään

5.1   Oma rahoitusosuus

A)

Onko tuensaajan oma rahoitusosuus vähintään 50 prosenttia rakenneuudistuskustannuksista (112)?

☐ kyllä

☐ ei

B)

Kuvailkaa ja määrittäkää kaikki rakenneuudistuskustannusten luokat, ilmoittakaa niiden kokonaismäärä ja mikä osuus rakenneuudistuskustannuksista katetaan omalla rahoitusosuudella:

C)

Kuvailkaa sitä, kuinka rakenneuudistuskustannusten rahoittamiseen osallistutaan tuensaajan, sen osakkeenomistajien tai velkojien taikka sen yhtymän, johon tuensaaja kuuluu, omilla varoilla tai uusien sijoittajien varoilla, ja ilmoittakaa tällaisen oman rahoitusosuuden määrä:

D)

Miksi katsotte, että tämä rahoitusosuus on todellinen eikä siihen sisälly tukea:

E)

Osoittakaa, että oma rahoitusosuus on verrattavissa myönnettävään tukeen sen suhteen, miten se vaikuttaa tuensaajan vakavaraisuuteen tai likviditeettiasemaan (113), ja jos se ei ole, ilmoittakaa syyt siihen ja viitatkaa tarvittaessa todisteasiakirjoihin (esim. tase, rahavirtalaskelmat):

5.2   Vastuunjako

Täytettävä, jos valtiontuki myönnetään muodossa, joka vahvistaa tuensaajan omaa pääomaa  (114)

A)

Onko tuensaajan tappiot jaettu kokonaisuudessaan olemassa oleville osakkeenomistajille ja/tai huonommassa etuoikeusasemassa oleville velkojille, jotka ovat kattaneet ne?

☐ kyllä

☐ ei

B)

Jos vastasitte A kohtaan kyllä, esittäkää todisteet, jotka perustuvat ajan tasalla olevaan analyysiin tuensaajan tasetilanteesta.

C)

Estetäänkö rahavirtojen ulosvirtaus tuensaajalta osakepääoman tai etuoikeusasemaltaan huonomman velan haltijoille rakenneuudistuksen aikana?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Jos vastasitte kielteisesti C kohtaan, perustelkaa vastauksenne.

E)

Saako valtio kohtuullisen osuuden tuensaajan tulevasta arvonnoususta ottaen huomioon sen, kuinka paljon omaa pääomaa valtio sijoittaa verrattuna yhtiön jäljellä olevaan omaan pääomaan tappioiden kattamisen jälkeen?

☐ kyllä

☐ ei

F)

Jos vastasitte E kohtaan myönteisesti, perustelkaa vastauksenne ja esittäkää todisteet.

G)

Jos tuensaajan tappioita ei ole katettu kokonaisuudessaan (ks. A kohta edellä) ja/tai rahavirtojen ulosvirtausta tuensaajalta osakepääoman tai etuoikeusasemaltaan huonomman velan haltijoille ei ole estetty rakenneuudistuksen aikana (ks. C kohta edellä), esittäkää syyt siihen ja selittäkää erityisesti, miksi näiden ehtojen täysimääräinen täytäntöönpano johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

H)

Osallistuvatko paremmassa etuoikeusasemassa olevien velkainstrumenttien haltijat tuensaajan oman pääoman vahvistamiseen?

☐ kyllä

☐ ei

I)

Jos vastasitte H kohtaan kyllä, selittäkää millä tavoin paremmassa etuoikeusasemassa olevien velkainstrumenttien haltijat osallistuvat.

6.   Kielteiset vaikutukset

6.1   Tuen ainutkertaisuuden periaate

Onko yritys (tai konserni, johon se kuuluu) saanut jo pelastamistukea, rakenneuudistustukea tai väliaikaista rakenneuudistustukea (115) ja/tai tukea, josta ei ole ilmoitettu?

☐ kyllä

☐ ei

Jos on, liittäkää mukaan täydelliset tiedot (päivämäärä, summa, tarvittaessa viittaus komission aikaisempaan päätökseen jne.) (116):

6.2   Kilpailun vääristymistä rajoittavat toimenpiteet

Rakenteelliset toimenpiteet – liiketoimintojen luovutus ja supistaminen

A)

Kuvailkaa omaisuuseristä luopumista, kapasiteetin supistamista tai markkinaläsnäolon supistamista, johon on sitouduttu. Osoittakaa, että sitoumuksiin sisältyvät omaisuuserien luovutukset, velvoitteiden poistaminen kirjanpidosta ja tappiollisen toiminnan lopettaminen eivät ole tarpeen tuensaajan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttamiseksi. Ilmoittakaa myös merkitykselliset markkinat, joilla luovutukset tapahtuvat, ja luovutusten aikataulu (117). Ilmoittakaa myös, helpottaako tuensaaja toimintojen myyntiä esimerkiksi pitämällä ne erillään muista liiketoiminnoista ja lupaamalla olla tavoittelematta myytävien liiketoimintojen asiakkaita.

B)

Jos rakenteelliset toimenpiteet toteutetaan poikkeuksellisesti pelkästään omaisuuserien myyntinä eikä niihin liity sellaisen elinkelpoisen yksikön perustamista, joka pystyy kilpailemaan markkinoilla, osoittakaa, että muuntyyppiset rakenteelliset toimenpiteet eivät olisi toteuttamiskelpoisia tai ne vaarantaisivat vakavasti yrityksen taloudellisen elinkelpoisuuden:

Toimintaa säätelevät toimenpiteet

C)

Suostuuko tuensaaja pidättäytymään hankkimasta yritysten osakkeita rakenneuudistuksen aikana, paitsi jos se on välttämätöntä tuensaajan pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi ja jos siitä on ilmoitettu komissiolle ja saatu komission hyväksyntä?

☐ kyllä

☐ ei

D)

Suostuuko tuensaaja pidättäytymään valtiontuen esittämisestä kilpailuetuna, kun se markkinoi tavaroitaan ja palvelujaan?

☐ kyllä

☐ ei

E)

Onko muita toimintaa sääteleviä toimenpiteitä?

☐ kyllä

☐ ei

Markkinoiden avaamistoimenpiteet

F)

Hyväksyvätkö kansalliset viranomaiset tai tuensaaja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on edistää avoimuutta, vakautta ja kilpailua markkinoilla esimerkiksi helpottamalla markkinoille pääsyä ja markkinoilta poistumista (118)?

☐ kyllä

☐ ei

G)

Jos vastasitte F kohtaan kyllä, kuvailkaa, mitä toimenpiteitä ja millä markkinoilla ja kuinka toimenpiteet liittyvät suoraan tai välillisesti tuensaajan toimintoihin:

Kilpailun vääristymistä rajoittavien toimenpiteiden kalibrointi

H)

Onko tuella tarkoitus kattaa rakenneuudistuksen sosiaalikuluja (119)?

☐ kyllä

☐ ei

I)

Jos vastasitte H kohtaan myönteisesti, täsmentäkää:

7.   Muut tiedot

7.1   Esittäkää kaikki muut tiedot, jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä suuntaviivojen mukaisesti (esimerkiksi toimenpiteet, joilla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia, tai avustaminen uuden työpaikan löytämisessä):

OSA III.3.C

Lisätietolomake – Pelastamistuki, rakenneuudistustuki ja/tai väliaikainen rakenneuudistustuki: tukiohjelmat

Tämä lisätietolomake on täytettävä, kun on kyse pelastamistukea, rakenneuudistustukea tai väliaikaista rakenneuudistustukea koskevista ohjelmista, jotka kuuluvat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annettujen suuntaviivojen  (120) (’suuntaviivat’) soveltamisalaan.

1.   Ohjelman soveltamisala

1.1   Mitä tukea ohjelmasta myönnetään:

a)

pelastamistuki:

☐ kyllä

☐ ei

b)

rakenneuudistustuki:

☐ kyllä

☐ ei

c)

väliaikainen rakenneuudistustuki:

☐ kyllä

☐ ei

2.   Tukikelpoisuus

2.1   Onko ohjelma rajattu vaikeuksissa oleviin pk-yrityksiin (121) tai vaikeuksissa oleviin pienempiin valtion omistamiin yrityksiin (122) (jäljempänä molemmista käytetään yhdessä nimitystä ’pk-yritykset’, jollei toisin selvästi ilmoiteta)?

☐ kyllä

☐ ei

2.2   Onko ohjelma rajattu pk-yrityksiin, jotka täyttävät yhden seuraavista tukikelpoisuuskriteereistä:

a)

Pk-yrityssten kohdalla, joiden osakkaiden vastuu on rajattu (123): yli puolet merkitystä osakepääomasta on menetetty kertyneiden tappioiden vuoksi (124)?

☐ kyllä

☐ ei

b)

Pk-yritysten kohdalla, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu (125): yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoista on menetetty kertyneiden tappioiden vuoksi?

☐ kyllä

☐ ei

c)

Pk-yritysten kohdalla, jotka on asetettu yleistäytäntöönpanomenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai jotka täyttävät kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset yleistäytäntöönpanomenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä?

☐ kyllä

☐ ei

d)

Pienemmät valtion omistamat yritykset: yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0 kahden edellisvuoden ajan?

☐ kyllä

☐ ei

2.3   Voidaanko pelastamistukea tai väliaikaista rakenneuudistustukea tai molempia myöntää ohjelman mukaan pk-yrityksille, jotka eivät ole vaikeuksissa olevia yrityksiä, vaan joilla ainoastaan on kiireellisiä rahoitustarpeita poikkeuksellisten ja odottamattomien olosuhteiden vuoksi?

☐ kyllä

☐ ei

2.4   Jos vastasitte 2.3 kohtaan myönteisesti, selittäkää, miten arvioidaan, onko pk-yrityksellä kiireellisiä rahoitustarpeita, ja minkälaiset olosuhteet katsotaan poikkeuksellisiksi ja odottamattomiksi.

2.5   Sovelletaanko toimenpidettä vasta perustettuihin pk-yrityksiin?

☐ kyllä

☐ ei

2.6   Sovelletaanko toimenpidettä pk-yrityksiin, jotka toimivat

a)

hiilialalla (126):

☐ kyllä

☐ ei

b)

teräsalalla (127):

☐ kyllä

☐ ei

c)

alat, joilla sovelletaan rahoituslaitoksia koskevia erityissääntöjä (128):

☐ kyllä

☐ ei

3.   Tuen enimmäismäärä

3.1   Onko yhdelle pk-yritykselle ohjelman nojalla myönnettävän tuen enimmäismäärä rajoitettu enintään 10 miljoonaan euroon, mukaan lukien muista lähteistä tai muista tukiohjelmista peräisin oleva tuki?

☐ kyllä

☐ ei

3.2   Ilmoittakaa pk-yritykselle ohjelman nojalla myönnettävän tuen enimmäismäärä:

4.   Soveltuvuus sisämarkkinoille

Pelastamistuen, rakenneuudistustuen ja väliaikaisen rakenneuudistustuen tapauksessa

4.1   Vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen

a)

Sovelletaanko ohjelmaa ainoastaan tapauksissa, joissa tuensaajan konkurssi aiheuttaisi todennäköisesti sosiaalisia vaikeuksia tai markkinoiden toimintapuutteen ja joissa erityisesti:

innovatiivisen pk-yrityksen tai suuren kasvupotentiaalin omaavan pk-yrityksen poistumisella markkinoilta olisi mahdollisia kielteisiä seurauksia:

☐ kyllä

☐ ei

sellaisen pk-yrityksen, jolla on paljon yhteyksiä muihin paikallisiin tai alueellisiin pk-yrityksiin, poistumisella markkinoilta olisi mahdollisia kielteisiä seurauksia:

☐ kyllä

☐ ei

luottomarkkinoiden toiminta on puutteellista tai niillä on haitallisia kannustimia, minkä seurauksena muutoin elinkelpoinen pk-yritys ajautuisi konkurssiin:

☐ kyllä

☐ ei

syntyisi samankaltaisia vakavien vaikeuksien tilanteita, jotka tuensaaja on asianmukaisesti perustellut:

☐ kyllä

☐ ei

b)

Jos vastasitte myönteisesti yhteenkin a alakohdan kysymyksistä, perustelkaa vastauksenne ja selittäkää, minkä kriteerien perusteella kansalliset viranomaiset aikovat arvioida vaikutusta yhteisen edun mukaisiin tavoitteisiin.

Rakenneuudistustuen tapauksessa

4.2   Rakenneuudistussuunnitelma ja pitkän aikavälin elinkelpoisuuden palauttaminen

Edellytetäänkö ohjelmassa, että rakenneuudistustuen myöntämisen yhteydessä esitetään rakenneuudistussuunnitelma (129), jonka tavoitteena on palauttaa tuensaajan pitkän aikavälin elinkelpoisuus (130) kohtuullisessa ajassa (ks. suuntaa antava rakenneuudistussuunnitelman malli suuntaviivojen liitteessä II)?

☐ kyllä

☐ ei

5.   Tukitoimenpiteiden tarve ja kannustava vaikutus

5.1   Edellytetäänkö ohjelmassa, että kansalliset viranomaiset vertaavat rakenneuudistustuen myöntämisen yhteydessä rakenneuudistussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä uskottavaan vaihtoehtoiseen skenaarioon, johon ei liity valtiontukea (131), ja että vertailusta on käytävä ilmi, että tällaisessa vaihtoehtoisessa skenaariossa ei saavutettaisi edellä 4.1 jaksossa kuvailtua yhteisen edun mukaista tavoitetta tai tavoitteita, tai saavutettaisiin ne vähäisemmässä määrin? Edellytetäänkö ohjelmassa erityisesti, että on osoitettava, että ilman tukea tuensaaja olisi järjestelty uudelleen, myyty tai asetettu selvitystilaan tavalla, jolla ei olisi saavutettu edellä 4.1 jaksossa kuvailtua yhteisen edun mukaista tavoitetta tai tavoitteita?

☐ kyllä

☐ ei

5.2   Jos vastasitte 5.1 kohtaan myönteisesti, selittäkää, minkä kriteerien perusteella kansalliset viranomaiset arvioivat sitä?

6.   Tarkoituksenmukaisuus

Pelastamistuen tapauksessa

6.1   Onko ohjelman mukainen tuki rajattu lainatakauksiin tai lainoihin?

☐ kyllä

☐ ei

6.2   Edellytetäänkö ohjelmassa, että lainan kustannukset (tai lainatakausten tapauksessa taatun lainan kokonaiskustannukset, mukaan lukien lainan korko ja takausmaksu) on asetettu tasolle, joka ei alita viitekorkoa, jonka komissio on vahvistanut viitekorkotiedonannossaan (132) tavanomaisia vakuuksia tarjoavien heikkojen yritysten osalta?

☐ kyllä

☐ ei

6.3   Määrätäänkö ohjelmassa, että pelastamistuki on myönnettävä enintään kuuden kuukauden ajaksi, minkä ajan kuluessa tuensaajan asema on analysoitava?

☐ kyllä

☐ ei

6.4   Määrätäänkö ohjelmassa, että laina on maksettava takaisin tai takaus päätettävä kuuden kuukauden kuluessa pelastamistuen myöntämisestä, paitsi jos ennen sitä joko: a) kansalliset viranomaiset ovat hyväksyneet rakenneuudistussuunnitelman tai selvitystilasuunnitelman, tai b) tuensaaja on toimittanut yksinkertaistetun rakenneuudistussuunnitelman (133) (kun on kyse väliaikaisesta rakenneuudistustuesta)?

☐ kyllä

☐ ei

6.5   Määrätäänkö ohjelmassa, että pelastamistukea ei saa käyttää rakenteellisten toimenpiteiden rahoittamiseen, kuten sellaisten merkittävien liiketoimintojen tai omaisuuserien hankintaan, jotka eivät ole välttämättömiä pelastamisajanjakson aikana tuensaajan elinkelpoisuuden kannalta?

☐ kyllä

☐ ei

Rakenneuudistustuen tapauksessa

6.6   Minkä kriteerien perusteella kansalliset viranomaiset aikovat arvioida sitä, missä määrin tuensaajan ongelmat liittyvät likviditeettiin tai vakavaraisuuteen tai molempiin, ja kuinka ne valitsevat tukivälineet, joilla voidaan poistaa havaitut ongelmat kaikkein tarkoituksenmukaisimmalla tavalla:

Väliaikaisen rakenneuudistustuen tapauksessa

6.7   Onko ohjelman nojalla myönnettävä väliaikainen rakenneuudistustuki rajattu lainatakauksiin tai lainoihin?

☐ kyllä

☐ ei

6.8   Edellytetäänkö ohjelmassa, että lainan kustannukset (tai lainatakausten tapauksessa taatun lainan kokonaiskustannukset, mukaan lukien lainan korko ja takausmaksu) asetetaan tasolle, joka ei alita viitekorkoa, jonka komissio on vahvistanut viitekorkotiedonannossaan tavanomaisia vakuuksia tarjoavien heikkojen yritysten osalta?

☐ kyllä

☐ ei

6.9   Edellytetäänkö ohjelmassa, että väliaikaisesta rakenneuudistustuesta maksettavaa korvausta on nostettava vähintään 50 peruspistettä 12 kuukauden kuluttua ensimmäisen tukierän maksamisesta tuensaajalle (vähennettynä välittömästi edeltävällä pelastamistukijaksolla)?

☐ kyllä

☐ ei

6.10   Määrätäänkö ohjelmassa, että väliaikaista rakenneuudistustukea saa myöntää enintään 18 kuukauden pituiseksi jaksoksi, josta on vähennettävä välittömästi edeltävä pelastamistukijakso?

☐ kyllä

☐ ei

6.11   Määrätäänkö ohjelmassa, että viimeistään kuuden kuukauden kuluttua väliaikaisen rakenneuudistustuen ensimmäisen erän maksamisesta tuensaajalle, vähennettynä välittömästi edeltävällä pelastamistukijaksolla, kansalliset viranomaiset hyväksyvät yksinkertaistetun rakenneuudistussuunnitelman?

☐ kyllä

☐ ei

6.12   Määrätäänkö ohjelmassa, että 18 kuukauden kuluessa väliaikaisen rakenneuudistustuen myöntämisestä, vähennettynä välittömästi edeltävällä pelastamistukijaksolla, laina maksetaan takaisin tai takaus päätetään, jolleivät kansalliset viranomaiset ole sitä ennen hyväksyneet tuensaajaa koskevaa rakenneuudistussuunnitelmaa tai selvitystilasuunnitelmaa?

☐ kyllä

☐ ei

7.   Tuen oikeasuhteisuus tai tuen rajaaminen välttämättömään

Pelastamistuen ja väliaikaisen rakenneuudistustuen tapauksessa

7.1   Tuen määrä

a)

Määrätäänkö ohjelmassa, että tuen määrä ei ylitä suuntaviivojen liitteessä I esitettyyn kaavaan perustuvan laskutoimituksen tulosta?

☐ kyllä

☐ ei

b)

Jos vastasitte a kohtaan kielteisesti, edellytetäänkö ohjelmassa likviditeettisuunnitelman laatimista, jossa määritellään tuensaajan likviditeettitarpeet seuraavan puolen vuoden aikana (18 kuukauden aikana, jos kyse väliaikaisesta rakenneuudistustuesta)?

☐ kyllä

☐ ei

c)

Jos vastasitte b kohtaan myönteisesti, selittäkää, millä perusteella ja minkä tietojen mukaan kansalliset viranomaiset tarkastelevat sitä, onko likviditeettisuunnitelma, jossa määritellään tuensaajan likviditeettitarpeet seuraavan puolen vuoden aikana (18 kuukauden aikana, jos kyse väliaikaisesta rakenneuudistustuesta), asianmukaisesti perusteltu:

Rakenneuudistustuen tapauksessa

7.2   Oma rahoitusosuus

a)

Edellytetäänkö ohjelmassa todellista ja tukea sisältämätöntä rahoitusosuutta rakenneuudistuksen kustannuksiin tuensaajan, sen osakkeenomistajien, velkojien, sen yhtymän, johon tuensaaja kuuluu, omista varoista tai uusien sijoittajien varoista ja onko tämän rahoitusosuuden oltava vähintään 40 prosenttia rakenneuudistuksen kustannuksista keskisuurten yritysten tapauksessa tai 25 prosenttia rakenneuudistuksen kustannuksista pienten yritysten tapauksessa?

☐ kyllä

☐ ei

b)

Jos vastasitte a kohtaan myönteisesti, selittäkää, mitkä tekijät kansalliset viranomaiset ottavat huomioon arvioidessaan sitä, että oma rahoitusosuus on todellinen eikä sisällä tukea:

c)

Edellytetäänkö ohjelmassa, että oman rahoitusosuuden olisi tavallisesti oltava verrattavissa myönnettävään tukeen sen suhteen, miten se vaikuttaa tuensaajan vakavaraisuuteen tai likviditeettiasemaan (134)?

☐ kyllä

☐ ei

d)

Jos vastasitte c kohtaan myönteisesti, selittäkää, minkä kriteerien perusteella kansalliset viranomaiset arvioivat sitä?

7.3   Vastuunjako

Täytettävä, jos ohjelman mukaan valtiontukea voidaan myöntää muodossa, joka vahvistaa tuensaajan omaa pääomaa  (135):

a)

Määrätäänkö ohjelmassa, että valtion toimenpiteitä voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun tappiot on katettu kokonaisuudessaan ja jaettu olemassa oleville osakkeenomistajille ja/tai huonommassa etuoikeusasemassa oleville velkojille?

☐ kyllä

☐ ei

b)

Estetäänkö rahavarojen ulosvirtaus tuensaajalta osakepääoman tai etuoikeusasemaltaan huonomman velan haltijoille rakenneuudistuksen aikana lain sallimissa määrin?

☐ kyllä

☐ ei

c)

Jos vastasitte b kohtaan kielteisesti, selittäkää, minkä kriteerien perusteella kansalliset viranomaiset arvioivat, että tällainen rahavarojen ulosvirtaus ei vaikuttaisi suhteettomasti niihin, jotka ovat sijoittaneet uutta pääomaa.

d)

Sallivatko kansalliset viranomaiset poikkeuksia edellä a ja b kohdassa kuvailluista ehdoista?

ei

kyllä. Jos kyllä, tarkentakaa.

e)

Määrätäänkö ohjelmassa, että valtio saa kohtuullisen osuuden tuensaajan tulevasta arvonnoususta ottaen huomioon, kuinka paljon omaa pääomaa valtio sijoittaa verrattuna yhtiön jäljellä olevaan omaan pääomaan tappioiden kattamisen jälkeen?

☐ kyllä

☐ ei

8.   Kielteiset vaikutukset

8.1   Tuen ainutkertaisuuden periaate:

Onko ohjelman mukaan mahdotonta (136) myöntää tukea pk-yritykselle, joka on jo aiemmin (137) saanut pelastamistukea, rakenneuudistustukea tai väliaikaista rakenneuudistustukea ja/tai tukea, josta ei ole ilmoitettu?

☐ kyllä

☐ ei

Rakenneuudistustuen tapauksessa:

8.2   Kilpailun vääristymistä rajoittavat toimenpiteet (138)

Rakenteelliset toimenpiteet – liiketoimintojen luovutus ja supistaminen

a)

Edellytetäänkö ohjelmassa tuensaajilta omaisuuseristä luopumista, kapasiteetin supistamista tai markkinaläsnäolon supistamista (139) sekä niiden merkityksellisten markkinoiden, joilla luovutukset tapahtuvat (140), ja luovutusten aikataulun (141) ilmoittamista?

☐ kyllä

☐ ei

b)

Todetaanko ohjelmassa, että rakenteelliset toimenpiteet pitäisi yleensä toteuttaa myymällä toimintaansa jatkavia, elinkelpoisia ja itsenäisiä liiketoimintoja, jotka voivat kilpailla tehokkaasti pitkällä aikavälillä, jos sopiva ostaja harjoittaa liiketoimintaa?

☐ kyllä

☐ ei

c)

Jos vastasitte b kohtaan kielteisesti, määrätäänkö ohjelmassa, että jos tällaisia liiketoimintayksikköjä ei ole, tuensaaja voisi irrottaa ja myydä olemassa olevan, asianmukaisesti rahoitetun toiminnon, jolla luotaisiin uusi elinkelpoinen yksikkö, jonka pitäisi pystyä kilpailemaan markkinoilla?

☐ kyllä

☐ ei

d)

Jos ohjelmassa sallitaan rakenteellisten toimenpiteiden toteuttaminen pelkästään omaisuuserien myyntinä niin, että niihin ei liity sellaisen elinkelpoisen yksikön perustaminen, joka pystyy kilpailemaan markkinoilla, edellytetäänkö siinä, että tuensaajan on osoitettava, että muuntyyppiset rakenteelliset toimenpiteet eivät olisi toteuttamiskelpoisia tai ne vaarantaisivat vakavasti yrityksen taloudellisen elinkelpoisuuden?

☐ kyllä

☐ ei

Toimintaa säätelevät toimenpiteet

e)

Edellytetäänkö ohjelmassa, että tuensaaja pidättäytyy hankkimasta yritysten osakkeita rakenneuudistuksen aikana, paitsi jos se on välttämätöntä pitkän aikavälin elinkelpoisuuden varmistamiseksi?

☐ kyllä

☐ ei

f)

Edellytetäänkö ohjelmassa, että tuensaaja pidättäytyy valtiontuen esittämisestä kilpailuetuna, kun se markkinoi tavaroitaan ja palvelujaan?

☐ kyllä

☐ ei

g)

Edellytetäänkö ohjelmassa, että tuensaaja pidättäytyy harjoittamasta kaupallista toimintaa, jonka tarkoituksena on nopeasti lisätä sen markkinaosuutta tietyillä tuote- tai maantieteellisillä markkinoilla tarjoamalla ehtoja (esim. hintoihin liittyviä tai muita kaupallisia ehtoja), joihin valtiontukea saamattomat kilpailijat eivät pysty vastaamaan?

☐ kyllä

☐ ei

h)

Jos vastasitte g kohtaan myönteisesti, missä olosuhteissa näin edellytetään? Selittäkää.

i)

Sisältyykö ohjelmaan muita toimintaa sääteleviä toimenpiteitä?

ei

kyllä. Jos sisältyy, kuvailkaa niitä.

Markkinoiden avaamistoimenpiteet

j)

Sallitaanko ohjelmassa, että kansalliset viranomaiset tai tuensaaja hyväksyvät toimenpiteitä, joiden tavoitteena on edistää avoimuutta, vakautta ja kilpailua markkinoilla esimerkiksi helpottamalla markkinoille pääsyä ja markkinoilta poistumista (142)?

☐ kyllä

☐ ei

k)

Jos vastasitte j kohtaan myönteisesti, täsmentäkää:

9.   Yleistä

9.1   Sovelletaanko ohjelmaa pk-yrityksiin tukialueilla?

☐ kyllä

☐ ei

9.2   Sovelletaanko tukialueilla sijaitseviin pk-yrityksiin ohjelman nojalla erityisiä säännöksiä?

☐ kyllä

☐ ei

9.3   Jos vastasitte 9.2 kohtaan myönteisesti, selittäkää, mitä erityisiä säännöksiä sovelletaan ja miksi ne ovat perusteltuja.

9.4   Aikovatko kansalliset viranomaiset hyväksyä oman rahoitusosuuden, joka on alle 40 prosenttia rakenneuudistuksen kustannuksista keskisuurten yritysten tapauksessa tai alle 25 prosenttia rakenneuudistuksen kustannuksista pienten yritysten tapauksessa?

☐ kyllä

☐ ei

9.5   Jos vastasitte 9.4 kohtaan myönteisesti, selittäkää, kuinka kansalliset viranomaiset soveltavat kilpailun vääristymistä rajoittavia toimenpiteitä koskevia vaatimuksia alueeseen kohdistuvien negatiivisten systeemisten vaikutusten rajoittamiseksi:

10.   Muita tietoja

Esittäkää kaikki muut tiedot, jotka ovat olennaisia arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä suuntaviivojen mukaisesti (esimerkiksi toimenpiteet, joilla parannetaan irtisanottujen työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia, tai avustaminen uuden työpaikan löytämisessä):

OSA III.4

Lisätietolomake – Tuki elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa tuesta, joka kuuluu elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille myönnettävästä valtiontuesta annetun komission tiedonannon  (143) soveltamisalaan.

1.   Ilmoitetun tukitoimenpiteen piirteet

1.1   Kuvailkaa mahdollisimman tarkasti tuen tarkoitusta, tarvittaessa erikseen jokaisen toimenpiteen osalta:

1.2   Kuvailkaa kunkin toimenpiteen soveltamisalaa seuraavilta osin:

1.2.1   tuettujen toimintojen laji (esim. kehitys, tuotanto, jakelu):

1.2.2   tuettujen teosten laji (esim. elokuvat, televisiosarjat, monimediahankkeet):

1.3   Jos tukiohjelmaan sisältyy monimediahankkeiden tukitoimenpide, liittyvätkö tuetut toiminnot suoraan teoksen elokuvatuotanto-osuuteen?

☐ kyllä

☐ ei

1.4   Millä säännöksillä tuen käyttö kulttuuritarkoituksiin on tarkoitus varmistaa?

2.   Tukikelpoisuusedellytykset

2.1   Mitkä ovat toimintojen tai teosten tukikelpoisuusedellytykset suunnitellun tukitoimenpiteen perusteella?

2.2   Mitkä ovat tuensaajien tukikelpoisuusedellytykset suunnitellun tukitoimenpiteen perusteella?

Erotellaanko tukiohjelmassa kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella?

Onko tuensaajien täytettävä muitakin edellytyksiä sen lisäksi, että niillä on oltava pysyvä asioimisliike itseään edustamassa tuen maksamishetkellä?

Jos kyseisessä tuessa on verotuksellinen osatekijä, onko tuensaajan täytettävä muita velvoitteita tai edellytyksiä sen lisäksi, että sillä on oltava verotettavaa tuloa kyseisen jäsenvaltion alueella?

Muut edellytykset:

3.   Varojen käytön aluesidonnaisuudet

3.1   Sisältyykö toimenpiteeseen määräyksiä, jotka velvoittavat tuottajan käyttämään tuotantobudjetin tai osan siitä jäsenvaltion alueella tai jollakin sen maantieteellisellä osa-alueella:

3.1.1   Edellytyksenä tukikelpoisuudelle?

☐ kyllä

☐ ei

3.1.2   Edellytyksenä tuen myöntämiseen?

☐ kyllä

☐ ei

3.2   Sovelletaanko aluesidonnaisuuksia tiettyihin erityisiin tuotantobudjetin osiin?

3.3   Jos tukikelpoisuuden edellytyksenä on aluesidonnaisuuden vähimmäistason noudattaminen, kuvailkaa näitä vaatimuksia:

3.3.1   luonteeltaan implisiittisiä (esim. kuvauspäivien vähimmäismäärä alueella):

3.3.2   luonteeltaan eksplisiittisiä (esim. vähimmäismäärä tai prosenttiosuus menoista):

3.4   Jos tuen myöntämiseen liittyy alueellisia ehtoja, täsmentäkää:

3.4.1   Lasketaanko tuki prosenttiosuutena alueellisista menoista?

3.4.2   Määritelläänkö aluesidonnaisuus suhteessa elokuvan kokonaisbudjettiin?

3.4.3   Määritelläänkö aluesidonnaisuus suhteessa myönnettävän tuen määrään?

4.   Tukikelpoiset kustannukset

Mitä kustannuksia voidaan ottaa huomioon tuen määrää laskettaessa?

5.   Tuki-intensiteetti

5.1   Sallitaanko ohjelmassa tuki-intensiteetit, jotka ylittävät 50 prosenttia tuotantobudjetista? Jos sallitaan, millaisia teoksia ne koskevat ja mitkä ovat tuki-intensiteetille asetetut rajat?

5.2   Jos käsitettä ’vaikeat audiovisuaaliset teokset’ käytetään, ilmoittakaa käsitteen kattamat teosten luokat (eli ilmoittakaa käytetty määritelmä).

5.3   Jos käsikirjoittamiseen tai elokuvaprojektien kehittämiseen myönnetään tukea ohjelmasta: sisällytetäänkö käsikirjoittamisen ja elokuvaprojektien kehittämisen kustannukset tuotantobudjettiin ja otetaanko ne huomioon laskettaessa audiovisuaalisen teoksen tuki-intensiteettiä?

5.4   Jos jakelu- ja myynninedistämistoimintoihin myönnetään tukea ohjelmasta: mitkä tuki-intensiteetit ovat sallittuja ohjelman nojalla?

6.   Elokuvaperintö

Antakaa tarvittaessa tietoja toteutettavista elokuvaperintöä koskevista toimenpiteistä.

7.   Soveltuvuus sisämarkkinoille

7.1   Esittäkää asianmukaiset perustelut sille, että tuki soveltuu sisämarkkinoille elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille myönnettävästä valtiontuesta annetussa komission tiedonannossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

7.2   Jos ohjelma koskee elokuvateattereille myönnettävää tukea, esittäkää asianmukaiset perustelut sille, että tuki soveltuu sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuna tukena kulttuurin edistämiseen, erityisesti tuen tarpeellisuuden, oikeasuhteisuuden ja riittävyyden osalta.

8.   Muita tietoja

Esittäkää kaikki muut tiedot, jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä elokuville ja muille audiovisuaalisille teoksille myönnettävästä valtiontuesta annetun komission tiedonannon mukaisesti.

OSA III.5

Lisätietolomake – Valtiontuki laajakaistaverkoille

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa tuesta, joka kuuluu valtiontukisääntöjen soveltamisesta laajakaistaverkkojen nopean käyttöönoton yhteydessä annettujen EU:n suuntaviivojen  (144) , jäljempänä ’laajakaistasuuntaviivat’, soveltamisalaan.

1.   Ilmoitetun tukitoimenpiteen piirteet

1.1   Kuvailkaa tukitoimenpiteen tavoite:

1.2   Selittäkää, millä tavoin toimenpide vastaa kansallista laajakaistastrategiaa ja unionin tavoitteita (mukaan lukien EU2020-strategia ja Euroopan digitaalistrategia (145)).

1.3   Esittäkää julkisten tukitoimien perusteet ja selittäkää tukitoimenpiteen odotettavissa olevat edut (esim. taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt, laajakaistan kattavuuden ja internetin levinneisyyden lisääntymisaste jne.).

1.4   Mitä verkkoryhmää tukitoimenpiteellä on tarkoitus tukea?

runkoverkot (tai kaukoverkot);

runkoliityntäverkot (eli alue- tai ’middle-mile’-verkot);

liityntäverkot (eli viimeisen mailin verkot).

1.5   Mitä verkon osia tukitoimenpiteellä on tarkoitus tukea?

passiiviset infrastruktuurin osat;

aktiiviset infrastruktuurilaitteistot.

1.6   Minkälaisia laajakaistaverkkoja tukitoimenpiteellä on tarkoitus tukea?

peruslaajakaistaverkot (siirtonopeus vähintään 2 Mbit/s);

seuraavan sukupolven liityntäverkot (NGA) (146);

ultranopeat laajakaistaverkot (147).

1.7   Millaiset ovat tukitoimenpiteen kohdealueet? Luokitelkaa kohdealueet tuetun verkon eri segmenttien ja tyyppien osalta ja perustelkaa luokitus todennettavissa olevien tietojen perusteella.

valkea peruslaajakaista

harmaa peruslaajakaista

musta peruslaajakaista

valkea NGA

harmaa NGA

musta NGA

valkea ultranopea

harmaa ultranopea

musta ultranopea

1.8   Ilmoittakaa muut asiaa koskevat tiedot, jotka ovat hyödyllisiä selvitettäessä tukitoimenpiteen taustaa:

1.9   Minkälaista investointi- ja liiketoimintamallia aiotaan käyttää (148)?

2.   Tukiprosessi ja tukitoimenpiteen myöntäminen

Kartoitus, peittoanalyysi

2.1   Mikä on tukitoimenpiteen laajuus alueellisen kattavuuden osalta?

2.2   Esittäkää tietoja, mukaan lukien päivämäärä, ja tulokset yksityiskohtaisesta kartoituksesta ja kattavuusanalyysistä, joka on tehty, jotta kohdealueet voidaan yksilöidä selvästi:

Julkinen kuuleminen

2.3   Kuvailkaa sellaisen avoimen julkisen kuulemisen prosessia ja tuloksia, jonka avulla kaikki sidosryhmät voivat esittää huomautuksia suunnitellusta tukitoimenpiteestä. Ilmoittakaa asiaankuuluvat internet-linkit toimenpidettä koskeviin julkaistuihin tietoihin:

Kilpailuun perustuva valintamenettely

2.4   Jos tuettu verkko on kolmannen osapuolen käytössä ja/tai tämä harjoittaa verkon toimintaa, vahvistakaa, että tätä varten toteutetaan kilpailuun perustuva valintamenettely julkisia hankintoja koskevien EU:n direktiivien (149) mukaisesti. Ilmoittakaa kaikki asiaankuuluvat tiedot:

2.5   Antakaa tietoja siitä, miten taloudellisesti edullisin tarjous valitaan (mukaan lukien myöntämisperusteet ja kunkin valitun perusteen suhteellinen paino), ottaen huomioon laadulliset kriteerit (esimerkiksi kattavuus, teknologisen lähestymistavan kestävyys tai ratkaisun vaikutus kilpailuun) ja hinta:

2.6   Onko vähimmäisvaatimuksia, jotka tuetun verkon on täytettävä (kuten kaistanleveys, tarjotut palvelut, pienin mahdollinen maantieteellinen peittoalue jne.)?

☐ kyllä

☐ ei

2.7   Jos vastasitte kyllä, antakaa kuvaus:

Teknologianeutraalius

2.8   Onko tukitoimenpide teknologisesti neutraali?

☐ kyllä

☐ ei

2.9   Jos vastasitte 2.8 kohtaan kyllä, kertokaa, miten tämä periaate varmistetaan:

Olemassa olevan infrastruktuurin käyttö

2.10   Toimittakaa kartta kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella olevista infrastruktuureista, mukaan lukien mahdolliset uudet infrastruktuurit, jotka kaupalliset operaattorit aikovat ottaa käyttöön lähitulevaisuudessa eli kolmen vuoden aikana:

2.11   Selittäkää, millä tavoin varmistetaan, että operaattorit, jotka haluavat osallistua valintamenettelyyn, toimittavat kaikki asiaankuuluvat tiedot omistamistaan tai hallinnassaan olevista olemassa olevista infrastruktuureista:

Tukkutason käyttöoikeudet

2.12   Selittäkää, mitä tukkutason käyttöoikeuksiin liittyviä velvoitteita asetetaan tukea saavalle verkolle (mukaan lukien passiivisen ja aktiivisen infrastruktuurin käyttöoikeus sekä oikeus käyttää kaapelikanavia ja mastoja, pimeää kuitua ja katujakokaappeja), ja kuinka kauan käyttöoikeuksia koskevat velvoitteet pysyvät voimassa:

Tukkutason käyttöoikeuksien hinnat

2.13   Selittäkää, miten käyttöoikeuksien hinnoille asetetaan viitearvot:

Takaisinperintä- ja seurantamekanismi

2.14   Sovelletaanko tukitoimenpiteeseen takaisinperintämekanismia?

☐ kyllä

☐ ei

2.15   Jos vastasitte 2.14 kohtaan kyllä, kuvailkaa mekanismia ja sen ominaisuuksia ja kestoa:

2.16   Selittäkää, miten tukitoimenpiteen seuranta järjestetään:

mikä viranomainen toteuttaa seurannan?

mitkä toimenpiteen osat kuuluvat seurannan piiriin?

mitä suorituskykyyn liittyviä perusteita analysoidaan?

mikä on seurannan aikataulu?

Kansallinen sääntelyviranomainen

2.17   Kuvailkaa kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävä erityisesti seuraavien osalta: kohdealueiden tunnistaminen, tukkutason käyttöoikeuksien hinnoittelu mukaan luettuna vertailuanalyysi, riitojenratkaisu jne.:

2.18   Ilmoittakaa kansallisen sääntelyviranomaisen kanta ehdotettuun tukitoimenpiteeseen ja mahdollinen kansallisen kilpailuviranomaisen mielipide:

3.   Sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevat kriteerit

Selittäkää, millä tavoin ilmoitettu tukitoimenpide täyttää laajakaistasuuntaviivojen 2.5 jaksossa määritellyt edellytykset erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

Yhteisen edun mukainen tavoite

a)

Onko tukitoimenpide suunnattu tarkasti määriteltyjen yhteisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen?

☐ kyllä

☐ ei

b)

Jos vastasitte a kohtaan kyllä, kuvatkaa tukitoimenpiteellä tavoiteltavat yhteisen edun mukaiset tavoitteet:

Markkinoiden toimintapuute

c)

Onko tuki suunnattu markkinoiden toimintapuutteeseen tai merkittävään eriarvoisuuteen, joka haittaa laajakaistapalvelujen saatavuutta?

☐ kyllä

☐ ei

d)

Jos vastasitte c kohtaan kyllä, kuvailkaa tätä markkinoiden toimintapuutetta ja selittäkää yleisesti laajakaistamarkkinoita kyseisessä maassa tai kyseisellä alueella ja tukitoimenpiteen kohteena olevia alueita:

Tässä yleiskatsauksessa olisi annettava tietoa seuraavista seikoista: laajakaistan nykyinen kattavuus, internetin levinneisyys (verkkoon liitettyjen kotitalouksien ja yritysten lukumäärä), palvelujen saatavuuden jakauma teknologioittain, tärkeimmät suuntaukset (kansallisilla tai alueellisilla) laajakaistamarkkinoilla, maaseudun ja kaupunkien osuus laajakaistan kattavuudesta, vähittäishinnat verrattuna hintoihin, jotka veloitetaan samoista palveluista kyseisen maan sellaisilla alueilla, joilla käydään enemmän kilpailua mutta jotka muuten ovat vastaavanlaisia, saatavilla olevat tekniset ratkaisut laajakaistan kehittämisessä ja liittymäpalvelujen tarjonnassa, kilpailutilanne sähköisen viestinnän markkinoilla (markkinoiden rakenne ja dynamiikka), yleiskatsaus kansallisesta sääntelykehyksestä ja sähköisen viestinnän operaattoreille asetetuista nykyisistä sääntelyvelvoitteista:

Välineen tarkoituksenmukaisuus

e)

Osoittakaa tukitoimenpiteen tarkoituksenmukaisuus:

f)

Onko muita vaihtoehtoisia (vähemmän kilpailua vääristäviä) välineitä otettu jo käyttöön laajakaistapalvelujen tarjoamiseksi ja laajakaistayhteyksien tarjonnassa vallitsevan puutteen korjaamiseksi, ennakkosääntely tai kysynnän lisääminen mukaan lukien?

☐ kyllä

☐ ei

g)

Jos vastasitte f kohtaan kyllä, kuvailkaa näitä aloitteita ja selittäkää, miksi niiden ei katsottu riittävän varmistamaan, että halutut laajakaistan kehittämistavoitteet saavutetaan:

h)

Ovatko nykyiset verkko-operaattorit toteuttaneet kolmen viime vuoden aikana yksityisiä investointeja kohdealueilla?

☐ kyllä

☐ ei

i)

Jos vastasitte h kohtaan kyllä, kuvailkaa näitä investointeja ja selittäkää, miksi nykyinen laajakaistainfrastruktuuri ei pysty täyttämään kansalaisten ja yrityskäyttäjien tarpeita ja miksi valtiontuki on tarpeen:

Kannustava vaikutus

j)

Kuvailkaa niitä myönteisiä vaikutuksia, joita tukitoimenpiteellä odotetaan olevan:

Olennainen muutos

k)

Varmistetaanko tukitoimenpiteellä olennainen muutos laajakaistan saatavuudessa?

☐ kyllä

☐ ei

l)

Jos vastasitte k kohtaan kyllä, osoittakaa tämä vertailemalla olemassa olevaa ja suunniteltua verkkoa (eli ennen suunniteltua toimenpidettä ja sen jälkeen). Kuvailkaa yksityiskohtaisesti varsinkin sitä, toteutetaanko merkittäviä uusia investointeja laajakaistaverkkoon ja missä määrin sekä mitä uusia valmiuksia saatetaan markkinoille laajakaistan saatavuuden ja laadun osalta.

m)

Ilmoittakaa, mitä muutoksia tukitoimenpiteen odotetaan saavan aikaan tuensaajan toiminnassa:

n)

Osoittakaa, että samanlaista laajakaistaverkkoinvestointia ei olisi toteutettu samalla aikavälillä ja/tai samoin ehdoin ilman valtion tukea.:

Oikeasuhteisuus

o)

Selittäkää, millä tavoin varmistetaan, että tukitoimenpide rajoittuu välttämättömään vähimmäismäärään:

Kilpailun vääristyminen ja vaikutus kauppaan

p)

Selittäkää, mitä mahdollisia kielteisiä vaikutuksia tukitoimenpiteellä voi olla kilpailuun ja kauppaan (esimerkiksi: yksityisten investointien syrjäytyminen tai määräävän aseman vahvistuminen) ja millä toimenpiteen suunnitteluun kuuluvilla osilla (150) kyseiset riskit voitaisiin minimoida:

4.   Muita tietoja

Esittäkää kaikki muut tiedot, jotka katsotte olennaisiksi arvioitaessa asianomaisia toimenpiteitä laajakaistaverkkoja koskevien suuntaviivojenperusteella, tai muut tiedot, joilla on merkitystä unionin kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjen kannalta (151).

OSA III.6

Lisätietolomake – Valtiontuki ympäristönsuojelulle ja energia-alalle

Tätä lisätietolomaketta on käytettävä ilmoitettaessa tuesta, joka kuuluu valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014–2020 annettujen suuntaviivojen  (152), jäljempänä ’ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivat’, soveltamisalaan.

Kaikki asiakirjat, jotka jäsenvaltiot esittävät ilmoituksen liitteinä, on numeroitava ja asiakirjojen numerot on mainittava tämän lisätietolomakkeen asianomaisissa jaksoissa.

Jos yksittäiseen tukitoimenpiteeseen liittyy useita tuensaajia, asiaankuuluvat tiedot on toimitettava niistä kustakin.

Tämä lisätietolomake on täytettävä lomakkeen ’I osa. Yleistiedot’ lisäksi.

Soveltamisala

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus

Ennen ilmoituslomakkeen täyttämistä teidän olisi harkittava, voitaisiinko toimenpide toteuttaa komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (153), ja erityisesti sen III luvun 7 jakson (ympäristönsuojeluun ja energia-alalle myönnettävä tuki) nojalla.

Voitaisiinko tuki panna täytäntöön yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla?

☐ kyllä

☐ ei

Jos tuki voitaisiin panna täytäntöön yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla, selittäkää, miksi toimenpiteestä ilmoitetaan.

Vähämerkityksistä tukea koskeva asetus:

Ennen ilmoituslomakkeen täyttämistä teidän olisi harkittava, voitaisiinko toimenpide panna täytäntöön vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (154) nojalla:

Voitaisiinko tuki panna täytäntöön vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen nojalla?

☐ kyllä

☐ ei

Jos tuki voitaisiin panna täytäntöön vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen nojalla, selittäkää, miksi toimenpiteestä ilmoitetaan.

Tämä lomake olisi täytettävä ainoastaan ilmoitettaessa valtiontuesta, joka on tarkoitus panna täytäntöön ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen mukaisesti. Ilmoituslomakkeesta on täytettävä ne osat, jotka ovat olennaisia ilmoitetun toimenpiteen luonteen kannalta.

A jakso:   Yleistä tietoa ympäristönsuojelu- ja energia-alan tukitoimenpiteistä

1.

Määritelkää alla tukilaji ja täyttäkää sitten tämän lisätietolomakkeen B jakson asianmukainen osa: Jos tukiohjelmasta myönnetään useampaa kuin yhtä jäljempänä mainituista tukilajeista, täyttäkää B jakso kunkin rastitetun tukilajin osalta.

Jos toimenpide on tukea, joka myönnetään ympäristöverojen alennusten tai ympäristöveroista vapautusten muodossa tai alennuksina maksuista, joilla rahoitetaan uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian tukemista (155), täyttäkää lomakkeen C jakso (’Ympäristöverojen alennusten tai ympäristöveroista vapautusten muodossa ja alennuksina maksuista, joilla rahoitetaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian tukemista, myönnettävän tuen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi’).

a) ☐

Tuki yrityksille unionin normit ylittäviin toimiin tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa;

b) ☐

Tuki uusien unionin normit ylittävien tai unionin normien puuttuessa ympäristönsuojelun tasoa parantavien kuljetusajoneuvojen hankintaan;

c) ☐

Tuki ennakoivaan unionin normeihin mukautumiseen;

d) ☐

Tuki uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen;

Vahvistakaa, että toimenpiteellä tuetaan ainoastaan uusiutuvista energialähteistä peräisin olevaa energiaa, sellaisina kuin ne on määritelty ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 5 ja 11 alakohdassa.

Biopolttoaineiden osalta vahvistakaa, että toimenpiteellä tuetaan ainoastaan kestäviä biopolttoaineita, sellaisina kuin ne on määritelty ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 9 alakohdassa.

e) ☐

Tuki energiatehokkuustoimenpiteille;

Vahvistakaa, että toimenpiteellä tuetaan ainoastaan ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 2 alakohdassa määriteltyjä energiatehokkuustoimenpiteitä.

f) ☐

Tuki energiatehokasta kaukolämmitystä tai -jäähdytystä koskeville toimenpiteille;

Vahvistakaa, että toimenpiteellä tuetaan ainoastaan ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 14 alakohdassa määriteltyä energiatehokasta kaukolämmitystä tai -jäähdytystä.

g) ☐

Tuki tehokkaalle yhteistuotannolle;

Vahvistakaa, että toimenpiteellä tuetaan ainoastaan ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 13 alakohdassa määriteltyä tehokasta yhteistuotantoa.

h) ☐

Tuki jätehuoltoon;

i) ☐

Ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki;

j) ☐

Tuki saastuneiden alueiden kunnostamiseen;

k) ☐

Yritysten uudelleensijoittamiseen myönnettävä tuki;

l) ☐

Päästökauppajärjestelmiin sisältyvä tuki;

m) ☐

Tuki energianinfrastruktuurille;

n) ☐

Tuki hiilidioksidin talteenottoon, siirtoon ja varastointiin;

o) ☐

Tuki tuotannon riittävyyttä koskeville toimenpiteille;

p) ☐

Tuki ympäristöverojen alennusten tai ympäristöveroista vapautusten muodossa;

q) ☐

Tuki, joka myönnetään alennuksina maksuista, joilla rahoitetaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian tukemista.

2.

Kuvailkaa yksityiskohtaisesti ilmoitetun toimenpiteen tärkeimmät ominaispiirteet (tavoite, tuen todennäköiset vaikutukset, tukiväline, tuki-intensiteetti, tuensaajat, talousarvio, ehdot jne.).

3.

Voidaanko tuki yhdistää muuhun tukeen?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, selventäkää ja täyttäkää B jaksossa olevassa oikeasuhteisuutta koskevassa osassa oleva kasautumista käsittelevä kohta.

4.

Jos ilmoitettu toimenpide koskee tukiohjelmaa, merkitkää tässä kohdassa rasti ruutuun sen vahvistamiseksi, että ilmoitetusta tukiohjelmasta myönnetystä tuesta ilmoitetaan erikseen, jos se ylittää ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 20 kohdassa asetetut kynnysarvot:

kyllä

5.

Jos ilmoitettu yksittäinen tuki perustuu hyväksyttyyn tukiohjelmaan, esittäkää yksityiskohtainen selvitys tukiohjelmasta (asian numero, ohjelman nimike, komission hyväksynnän päivämäärä).

6.

Ilmoittakaa tarvittaessa, mitä vaihtokurssia ilmoituksen tekemisen yhteydessä on käytetty:

7.

Ilmoittakaa, liittyykö toimenpiteeseen sellaisia ehtoja, mukaan lukien rahoitusmenetelmä, kun se kuuluu olennaisesti tukitoimenpiteeseen, jotka rikkovat erottamattomasti unionin lainsäädäntöä (ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 29 kohta).

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, selittäkää, miten unionin oikeuden noudattaminen on varmistettu.

B jakso:   Yleinen sisämarkkinoille soveltuvuuden arviointi

1.   Vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen

Vastatessanne tämän jakson kysymyksiin tutustukaa ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 3.2.1 jaksoon sekä 3.2–3.6 ja 3.8–3.10 jakson tarkempiin määräyksiin.

Valtiontukiohjelmat

1.

Luetelkaa ilmoitetun toimenpiteen ympäristö- tai energiatavoitteet ottaen huomioon yhteisen edun mukaiset tavoitteet, joihin ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivoilla pyritään (156). Kuvailkaa yksityiskohtaisesti kutakin ilmoitetun toimenpiteen nojalla myönnettävää eri tukimuotoa:

2.

Onko ilmoitettua toimenpidettä sovellettu jo aikaisemmin?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, ilmoittakaa sen tulokset ympäristönsuojelun tai energiajärjestelmien parannusten kannalta, asian numero ja komission hyväksynnän päivämäärä ja liittäkää mukaan mahdolliset toimenpidettä koskevat kansalliset arviointikertomukset:

3.

Jos kyse on uudesta toimenpiteestä, ilmoittakaa odotetut tulokset ja aika, jonka kuluessa ne voidaan saavuttaa, sekä se, miten kyseiset tulokset edistävät tavoitteen saavuttamista:

4.

Selittäkää, miten varmistatte sen, että tuotannon riittävyyttä koskeva investointi ei ole ristiriidassa muun muassa fossiilisille polttoaineille myönnettävien ympäristölle haitallisten tukien asteittaisen poistamistavoitteen kanssa ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 220 kohdan mukaisesti. Miten esimerkiksi kysynnän hallinta ja yhteenliittämiskapasiteetti otetaan huomioon? Suositaanko esimerkiksi vähähiilisiä kapasiteetin tarjoajia, jos tekninen suorituskyky on sama?

5.

Jos kyse on tuotannon riittävyydestä, selittäkää ja määritelkää selkeästi odotettavissa oleva tuotannon riittävyyttä koskeva ongelma ja yhdenmukaisuus suhteessa tuotannon riittävyyttä koskevaan analyysiin, jonka Sähkö-ENTSO (157) tekee säännöllisesti. Antakaa lisätietoja ottaen huomioon ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 221 kohdassa esitetyt seikat.

6.

Vahvistakaa jätehuollon osalta, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) ☐

jätehierarkiaperiaatetta noudatetaan (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 118 kohta)

b) ☐

investoinnilla pyritään vähentämään yritysten (pilaantumisen aiheuttajien) aiheuttamaa pilaantumista eikä kattamaan tuensaajan aiheuttamaa pilaantumista (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 158 kohdan a alakohta)

c) ☐

tuella ei vapauteta välillisesti pilaantumisen aiheuttajia kustannuksista, joista niiden olisi unionin lainsäädännön mukaan vastattava, eikä kustannuksista, jotka olisi katsottava pilaantumisen aiheuttajien tavanomaisiksi liiketoimintakustannuksiksi (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 158 kohdan b alakohta)

d) ☐

investoinnin on mahdollistettava alan viimeisimmän teknisen kehitystason ylittäminen (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 158 kohdan c alakohta)

e) ☐

muussa tapauksessa hyödynnettävät materiaalit hävitettäisiin tai niitä hyödynnettäisiin vähemmän ympäristöystävällisellä tavalla (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 158 kohdan d alakohta)

f) ☐

investointi ei pelkästään lisää kierrätettävien materiaalien kysyntää lisäämättä kyseisten materiaalien keruuta (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 158 kohta).

Kuvailkaa yksityiskohtaisesti ja osoittakaa, kuinka tässä kohdassa mainitut edellytykset täyttyvät:

7.

Päästöoikeuksien osalta kuvailkaa yksityiskohtaisesti päästökauppajärjestelmää, mukaan lukien muun muassa tavoitteet, jakomenettely, järjestelmään osallistuvat viranomaiset tai laitokset, valtion rooli, tuensaajat ja menettelyyn liittyvät seikat:

Selittäkää, kuinka

a) ☐

päästökauppajärjestelmä on suunniteltu siten, että sen perusteella saavutettava ympäristötavoitteiden taso on korkeampi kuin kyseisten yritysten kannalta velvoittavien unionin normien perusteella saavutettavien tavoitteiden taso:

b) ☐

päästöoikeuksien jako tapahtuu avoimella tavalla ja perustuu objektiivisiin perusteisiin ja mahdollisimman laadukkaisiin tietolähteisiin:

c) ☐

kullekin yritykselle markkina-arvon alittavaan hintaan jaettavien kaupattavien lupien tai oikeuksien kokonaismäärä ei ylitä sen odotettavissa olevia tarpeita niiden arvioiden mukaan, jotka koskevat tilannetta ilman kauppajärjestelmää:

d) ☐

jakomenetelmä ei suosi tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä aloja:

Jos jakomenetelmä suosii tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä aloja, selittäkää kuinka se on perusteltua järjestelmän ympäristönsuojelua koskevan sisäisen logiikan perusteella tai johdonmukaisuus muun ympäristöpolitiikan kanssa edellyttää sitä:

e) ☐

uudet tulokkaat eivät periaatteessa saa lupia tai oikeuksia suotuisammilla ehdoilla kuin samoilla markkinoilla jo toimivat yritykset:

f) ☐

nykyisille laitoksille myönnettävien lupien suurempi määrä uusiin tulokkaisiin verrattuna ei johda kohtuuttomiin markkinoille tulon esteisiin:

Kuvailkaa yksityiskohtaisesti ja osoittakaa, kuinka tässä kohdassa mainitut edellytykset täyttyvät:

Erikseen ilmoitettava tuki – lisätiedot

8.

Jos tuki on tarkoitettu yksittäisille yrityksille, antakaa mahdollisimman paljon määrällisiä tietoja, joilla osoitetaan ilmoitetulla toimenpiteellä oleva vaikutus kyseessä olevaan yhteiseen tavoitteeseen.

2.   Valtiontuen tarve

Vastatessanne tämän jakson kysymyksiin tutustukaa ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 3.2.2 jaksoon sekä 3.2–3.6 ja 3.8–3.10 jakson tarkempiin määräyksiin.

Valtiontukiohjelmat

1.

Eritelkää ympäristönsuojelun tasoa tai hyvin toimivia, varmoja, kohtuuhintaisia ja kestäviä energiamarkkinoita haittaavat toimintapuutteet (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 35 kohta):

2.

Jos markkinoiden toimintapuutetta pyritään jo ratkaisemaan muilla politiikoilla tai toimenpiteillä, osoittakaa, että ilmoitettu toimenpide kohdistuu ainoastaan jäljelle jäävään markkinoiden toimintapuutteeseen (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 36 kohta).

3.

Esittäkää yksityiskohtaiset tiedot ilmoitetun toimenpiteen luonteesta ja syistä, miksi tämä toimenpide on tarpeen:

4.

Kun on kyse investoinnista energiainfrastruktuurihankkeisiin, tarkentakaa (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 206–208 kohta):

a)

Missä määrin toimenpide hyödyttää yhteistä etua koskevia hankkeita, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EU) N:o 347/2013, älykkäitä verkkoja tai infrastruktuuria tukialueilla?

b)

Missä määrin markkinoiden toimintapuute johtaa tarvittavan infrastruktuurin optimaalista huonompaan tarjontaan?

c)

Missä määrin infrastruktuuri on avoin kolmansille ja tariffisääntelyn kohteena?

5.

Ilmoittakaa tuotannon riittävyyden osalta seuraavat ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 222–224 kohdassa tarkoitetut tiedot.

a)

Vaihteluille alttiin tuotannon vaikutus, mukaan lukien naapurimaista tuleva tuotanto.

b)

Kysyntäpuolen osallistumisen vaikutusten arviointi, mukaan lukien kuvaus toimenpiteistä, joilla edistetään kysynnän hallintaa.

c)

Todellisten tai potentiaalisten rajayhdysjohtojen arviointi, mukaan lukien kuvaus rakenteilla ja suunnitteilla olevista hankkeista.

d)

Mahdollisten muiden sellaisten tekijöiden arviointi, jotka saattaisivat aiheuttaa tuotannon riittävyyttä koskevan ongelman tai pahentaa sitä, kuten sääntelyn puutteet tai markkinoiden puutteellinen toiminta, mukaan lukien esimerkiksi tukkuhintakatot.

Erikseen ilmoitettava tuki – lisätiedot

6.

Jos tukea myönnetään yksittäisille yrityksille, toimittakaa selkeät todisteet siitä, että yksittäisiin yrityksiin todella kohdistuu edellä mainittuja tai jäljellä olevia markkinoiden toimintapuutteita (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 38 ja 39 kohta).

7.

Siinä määrin kuin on aiheellista, antakaa tietoja erityisesti seuraavista seikoista:

a)

puututaanko markkinoiden toimintapuutteeseen jo riittävällä tavalla muilla toimenpiteillä, erityisesti ympäristönsuojelua koskevilla tai muilla unionin normeilla, unionin päästökauppajärjestelmällä tai ympäristöveroilla;

b)

ovatko valtion tukitoimenpiteet tarpeen, kun otetaan huomioon kansallisten normien täytäntöönpanosta tuensaajalle ilman tukea aiheutuvat kustannukset verrattuna kyseisten normien täytäntöönpanosta tuensaajan pääasiallisille kilpailijoille aiheutuviin kustannuksiin tai niiden puuttumiseen;

c)

jos on kyse puutteellisesta koordinoinnista, niiden yritysten lukumäärä, joiden on tehtävä yhteistyötä, yhteistyötä tekevien osapuolten erilaiset intressit ja yhteistyön koordinointiin liittyvät käytännön ongelmat, kuten käytettävät kielet, tietojen arkaluonteisuus ja harmonisoimattomat standardit.

3.   Tuen tarkoituksenmukaisuus

Vastatessanne tämän jakson kysymyksiin tutustukaa ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 3.3.2 jaksoon sekä 3.2–3.6 ja 3.8–3.10 jakson tarkempiin määräyksiin.

1.

Selittäkää, miksi valtiontuki on tarkoituksenmukaisin väline muihin politiikkavälineisiin (jotka eivät liity valtiontukeen) tai aiheuttamisperiaatteen täysimääräiseen täytäntöönpanoon verrattuna (158) (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 41–44 kohta).

2.

Ilmoittakaa, miksi valittua valtiontukivälinettä pidetään tarkoituksenmukaisimpana välineenä kyseisen poliittisen tavoitteen saavuttamiseksi ja miksi se todennäköisesti aiheuttaa vähiten kaupan ja kilpailun vääristymiä verrattuna muihin valtiontukivälineisiin (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 45–48 kohta).

3.

Tuotannon riittävyyden osalta vahvistakaa ja tarkentakaa, että tuki on ainoastaan korvausta käytettävissä olemisesta ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 225 kohdan mukaisesti. Kuvailkaa myös, miten toimenpide tarjoaa riittävät kannustimet sekä nykyisille että tuleville sähköntuottajille sekä operaattoreille, jotka käyttävät korvaavia teknologioita, kuten kysynnän ohjausta tai varastointia koskevia ratkaisuja (jotka mahdollistavat esimerkiksi erilaiset toteutusajat, joita eri teknologioiden käyttö edellyttää), ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 226 kohdan mukaisesti. Selostakaa, missä määrin yhteenliittämiskapasiteetti voisi ratkaista mahdollisen tuotannon riittävyyttä koskevan ongelman (ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 226 kohta).

4.   Kannustava vaikutus

Vastatessanne tämän jakson kysymyksiin tutustukaa ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 3.4.2 jaksoon sekä 3.2–3.6 ja 3.8–3.10 jakson tarkempiin määräyksiin.

Valtiontukiohjelmat

1.

Myönnetäänkö tuki tarjouskilpailumenettelyssä?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, kuvailkaa yksityiskohtaisesti tarjouskilpailumenettelyä ja liittäkää mukaan jäljennös tarjouskilpailuilmoituksesta tai sen luonnoksesta.

2.

Kun ilmoitetun toimenpiteen mukaista tukea myönnetään, onko varmistettu, että hanketta ei ole aloitettu ennen kuin tuensaaja on jättänyt tukihakemuksen kansallisille viranomaisille? Onko varmistettu, että tukea ei missään tapauksessa makseta eikä sitä ole jo maksettu, jos tuettu hanke oli aloitettu ennen kuin tuensaaja oli jättänyt tukihakemuksen kansallisille viranomaisille (159)?

☐ kyllä

☐ ei

3.

Onko tukihakemuksessa ilmoitettu vähintään hakijan nimi ja koko, hankkeen kuvaus, mukaan lukien sen sijaintipaikka sekä aloitus- ja lopetusaika, hankkeen toteuttamiseksi tarvittavan julkisen tuen määrä ja luettelo tukikelpoisista kustannuksista?

☐ kyllä

☐ ei

4.

Selittäkää esimerkkien avulla, miten vaihtoehtoisen skenaarion uskottavuus tarkastetaan sen varmistamiseksi, että tuella on haluttuja kannustavia vaikutuksia.

5.

Jos myönnettyjen tukien tarkoituksena on auttaa mukautumaan tuleviin unionin normeihin tai unionin normit ylittäviin normeihin, antakaa yksityiskohtaiset tiedot siitä, mistä tuki koostuu ja mitkä normit täyttyvät ja milloin tai mitkä normit ylitetään (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 53–55 kohta).

6.

Jos tuki myönnetään maantie-, rautatie-, sisävesi- ja meriliikenteen kuljetusvälineisiin, antakaa lisätietoja unionin normien soveltamisesta (tapauksen mukaan myös maantieteellisestä soveltamisalasta) ja erityisesti niiden taannehtivasta soveltamisesta (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 54 kohdan a tai b alakohta).

Onko unionin normi hyväksytty?

☐ kyllä

☐ ei

7.

Jos vastasitte kysymykseen 6 kyllä, vahvistakaa, onko se tullut voimaan. Jos se ei ole vielä voimassa, mihin mennessä se tulee voimaan?

☐ kyllä

☐ ei

8.

Jos vastasitte kysymykseen 6 kyllä, toteutetaanko investointi ja saatetaanko se päätökseen vähintään vuotta ennen unionin normin voimaantulopäivää?

☐ kyllä

☐ ei

Ilmoittakaa, mihin ajankohtaan mennessä investointi saatetaan päätökseen:

9.

Jos tuki koskee suurten yritysten energiakatselmuksia, voitteko vahvistaa, että tuella ei makseta energiakatselmusta, joka tuensaajan on energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU (160) mukaisesti suoritettava?

☐ kyllä

☐ ei

Erikseen ilmoitettava tuki – lisätiedot

10.

Jos tukea aiotaan myöntää yksittäisille yrityksille, toimittakaa selkeät todisteet siitä, että tuella on kannustava vaikutus investointipäätökseen, että se muuttaa tuensaajan toimintaa, jonka seurauksena ympäristönsuojelun taso tai unionin energiamarkkinoiden toiminta paranee. (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 3.2.4.2 jakso)

11.

Selventäkää, mitä hyötyä tuensaaja saa tuettavasta hankkeesta, erityisesti tuotantoon liittyvien hyötyjen osalta (esimerkiksi vaikutukset kapasiteettiin ja tuotteiden laatuun). (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 59 kohta)

12.

Toimittakaa hankkeeseen liittyviä yksittäisiä yrityksiä koskeva vaihtoehtoinen skenaario ja selittäkää ja perustelkaa se. (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 60 kohta)

13.

Ilmoittakaa kyseisen hankkeen kannattavuus ja yrityksen muihin samantapaisiin investointihankkeisiin soveltamat tavanomaiset tuottoprosentit. Esittäkää tietoja tukevia todisteita. (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 61–65 kohta)

14.

Jos kyse on unionin normista, jota sovelletaan tai jota aiotaan soveltaa, esittäkää todisteet, mukaan lukien määrälliset tiedot, että normi ei poista näiden tukien kannustavaa vaikutusta. (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 66–68 kohta)

5.   Oikeasuhteisuus

Vastatessanne tämän jakson kysymyksiin tutustukaa ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 3.2.5 jaksoon sekä 3.2–3.6 ja 3.8–3.10 jaksoon.

Jos toimenpide koskee ainoastaan investointitukea, täyttäkää tämän jakson ensimmäinen osa. Jos kyse on toimintatuesta, täyttäkää tämän jakson toinen osa. Jos toimenpide koostuu sekä investointi- että toimintatuesta, molemmat osat olisi täytettävä.

5.1   Valtiontukiohjelmat

5.1.1   Investointitukiohjelmat

Tuensaajakohtaisen tuen määrän olisi rajoituttava vähimmäismäärään, joka on tarpeen tavoitellun ympäristönsuojelun tason tai energiatavoitteen saavuttamiseksi. Yleensä tuen katsotaan rajoittuvan välttämättömään vähimmäismäärään, jos tuen määrä vastaa tavoitteen saavuttamisen edellyttämiä ylimääräisiä kokonaisnettokustannuksia verrattuna vaihtoehtoiseen skenaarioon (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 3.2.5 jakso, 70 kohta).

Energiatehokasta kaukolämmitystä tai jäähdytystä koskeviin hankkeisiin myönnettävän tuen osalta tätä jaksoa sovelletaan vain tuotantolaitoksiin. Infrastruktuuriosaan olisi käytettävä energiainfrastruktuuriin sovellettavaa rahoitusvajeeseen perustuvaa lähestymistapaa (ks. toimintatukiohjelmia koskeva 5.1.2 jakso) (ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 76 kohta).

5.1.1.1   Tukikelpoiset kustannukset (161): ilmoittakaa tukikelpoiset kustannukset tarpeen mukaan.

(1)

Vahvistakaa, että tukikelpoiset kustannukset rajoittuvat ylimääräisiin investointikustannuksiin, jotka ovat tarpeen yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja että ne eivät ylitä 100 prosentin tuki-intensiteettiä:

kyllä

(2)

Vahvistakaa seuraavat merkitsemällä rasti asianomaiseen ruutuun ja tarkentakaa:

tukikelpoisia kustannuksia ovat tarkoin määritetyt ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset, jos ympäristönsuojeluun tehtävistä investoinneista aiheutuvat kustannukset voidaan erottaa helposti;

tai

ylimääräiset investointikustannukset on määritetty vertaamalla tuettua investointia vaihtoehtoiseen tilanteeseen, jossa tukea ei myönnetä, toisin sanoen vertailuinvestointiin (162).

(3)

Vaihtoehtoista skenaariota voi olla vaikea määrittää integroiduissa hankkeissa, kuten integroiduissa energiatehokkuustoimenpiteissä tai biokaasuhankkeissa. Jos vaihtoehtoista skenaariota ei voida määrittää, komissio voi katsoa hankkeen kokonaiskustannukset vaihtoehdoksi. Tällöin on mahdollista, että tuki-intensiteettiä pienennetään tukikelpoisten kustannusten laskentatavan huomioon ottamiseksi (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 75 kohta).

Jos aiotte käyttää tätä lähestymistapaa, selittäkää yksityiskohtaisesti syyt tähän ja esittäkää yksityiskohtaiset laskelmat, joista käy erityisesti ilmi, miten tuen enimmäisintensiteettejä mukautetaan asianmukaisesti.

(4)

Kuvailkaa vaihtoehtoiseen tilanteeseen vertaamalla yksityiskohtaisesti laskentamenetelmää, jota sovelletaan kaikkiin ilmoitetusta ohjelmasta myönnettäviin yksittäisiin tukiin, ja esittäkää merkitykselliset todisteet:

(5)

Missä muodossa tukikelpoiset kustannukset ovat?

a) ☐

investointeja aineelliseen omaisuuteen

b) ☐

investointeja aineettomaan omaisuuteen

Jos investointi liittyy aineelliseen omaisuuteen, täyttäkää jäljempänä 6 kohta; jos se koskee aineetonta omaisuutta, täyttäkää 7 kohta. Jos investointi liittyy sekä aineelliseen että aineettomaan omaisuuteen, täyttäkää sekä 6 kohta että 7 kohta.

(6)

Kun on kyse investoinneista aineelliseen omaisuuteen, ilmoittakaa kyseisten investointien muoto (muodot):

a) ☐

maa-alueisiin tehtävät investoinnit, jotka ovat ehdottomasti tarpeen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi;

b) ☐

investoinnit rakennuksiin pilaantumisen ja haittojen vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi;

c) ☐

investoinnit tuotantolaitoksiin ja laitteisiin pilaantumisen ja haittojen vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi;

d) ☐

investoinnit tuotantomenetelmien mukauttamiseksi ympäristönsuojelutarkoituksessa.

(7)

Kun on kyse investoinneista aineettomaan omaisuuteen (tekniikansiirto hankkimalla käyttölupia tai patentoitua ja patentoimatonta taitotietoa), vahvistakaa, että tällainen aineeton omaisuus täyttää seuraavat edellytykset:

a) ☐

se katsotaan poistokelpoiseksi omaisuudeksi;

b) ☐

se on hankittu markkinaehdoin yritykseltä, jossa ostajalla ei ole välitöntä eikä välillistä määräysvaltaa;

c) ☐

se on kirjattuna yrityksen varoihin ja pysyy tuensaajayrityksessä ja sen käytössä vähintään viiden vuoden ajan tuen myöntämisestä (163).

Vahvistakaa lisäksi, että siinä tapauksessa, että kyseinen aineeton omaisuus myydään näiden viiden ensimmäisen vuoden aikana:

myynnistä saatu tuotto vähennetään tukikelpoisista kustannuksista;

ja

tukisumma maksetaan tarvittaessa kokonaan tai osittain takaisin.

Jos investointi liittyy unionin normeihin, täyttäkää 8 kohta.

(8)

Kun on kyse toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on saavuttaa unionin normeja korkeampi ympäristönsuojelun taso, vahvistakaa seuraavista asianmukaiset toteamukset (164) rastittamalla:

a) ☐

jos yritys mukautuu kansallisiin normeihin, jotka on annettu unionin normien puuttuessa, tukikelpoisiin kustannuksiin sisältyvät ylimääräiset investointikustannukset, joita kansallisissa normeissa vaaditun ympäristönsuojelun tason saavuttaminen edellyttää;

b) ☐

jos yritys mukautuu merkityksellisiä unionin normeja tiukempiin kansallisiin normeihin tai ylittää ne tai ylittää unionin normit, tukikelpoisiin kustannuksiin sisältyvät ylimääräiset investointikustannukset, joita unionin normeissa vaadittua korkeamman ympäristönsuojelun tason saavuttaminen edellyttää (165);

c) ☐

normien puuttuessa tukikelpoisiin kustannuksiin sisältyvät investointikustannukset, joita yritykselle tai yrityksille aiheutuu sen tai niiden pyrkiessä korkeammalle ympäristönsuojelun tasolle kuin kyseisessä yrityksessä tai kyseisissä yrityksissä saavutettaisiin ilman ympäristönsuojelutukea.

5.1.1.2   Tuki-intensiteetti ja korotukset

Tuki-intensiteetit, jotka ovat sallittuja eri toimenpiteiden osalta, esitetään ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen liitteessä 1.

(9)

Mikä on ilmoitettuun toimenpiteeseen sovellettava tuen perusintensiteetti (ilman korotuksia, ks. 10 kohta jäljempänä)?

(10)

Korotukset:

Korotus tukialueilla

a)

Aiotaanko soveltaa korotusta, koska investointi toteutetaan tukialueella (166)?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, ilmoittakaa sovellettavan korotuksen määrä (prosentteina tukikelpoisista kustannuksista): …

b)

Vahvistakaa, että myönnettäessä tukea tai tuen korotusta SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, ainoastaan sellaiset tuensaajat, jotka ovat sijoittautuneet SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille alueille, sellaisina kuin ne on määritelty ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 46 alakohdassa, voivat saada tällaista tukea / tällaisen tuen korotuksen:

kyllä

c)

Vahvistakaa, että myönnettäessä tukea tai tuen korotusta SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvilla alueilla, ainoastaan tuensaajat, jotka ovat sijoittautuneet 107 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetuille alueille, sellaisina kuin ne on määritelty ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 46 alakohdassa, voivat saada tällaista tukea / tällaisen tuen korotuksen:

kyllä

Pk-yritysten korotettu tuki

d)

Kuuluuko ilmoitettuun toimenpiteeseen pk-yrityksiin sovellettava korotus (167)?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, ilmoittakaa sovellettavan korotuksen määrä (prosentteina tukikelpoisista kustannuksista): …

e)

Vahvistakaa, että myönnettäessä pienille yrityksille tarkoitettua tukea / tuen korotusta, tuensaajat ovat ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 17 alakohdassa esitetyn pienten yritysten määritelmän mukaisia:

kyllä

f)

Vahvistakaa, että myönnettäessä keskisuurille yrityksille tarkoitettua tukea / tuen korotusta, tuensaajat ovat ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 17 alakohdassa esitetyn keskisuurten yritysten määritelmän mukaisia:

kyllä

Ekoinnovointikorotus:

g)

Kuuluuko ilmoitettuun toimenpiteeseen ekoinnovointikorotus (168)?

☐ kyllä

☐ ei

h)

Jos vastasitte kyllä, ilmoittakaa sovellettavan korotuksen suuruus ja selittäkää, miten ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 78 kohdan c alakohdan i-iii alakohdassa esitetyt konkreettiset vaatimukset täyttyvät:

Tarjouskilpailumenettely

i)

Myönnetäänkö tuki aidossa tarjouskilpailussa (169)?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, kuvailkaa yksityiskohtaisesti tarjouskilpailua ja osoittakaa, että ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 19 kohdan 43 alakohtaa noudatetaan. Liittäkää mukaan jäljennös tarjouskilpailuilmoituksesta tai sen luonnoksesta:

(11)

Täsmentäkää ilmoitetusta tukiohjelmasta tukea saavien hankkeiden kokonaistuki-intensiteetti prosentteina, tuen perusintensiteetti ja korotukset huomioon ottaen:

5.1.1.3   Tuen kasautuminen (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 3.2.5.2 jakso)

(12)

Yhdistetäänkö ilmoitetun toimenpiteen mukaisesti myönnetty tuki muuhun tukeen?

☐ kyllä

☐ ei

(13)

Jos vastasitte 12 kohtaan kyllä, kuvailkaa ilmoitettuun tukitoimenpiteeseen sovellettavia kasautumissääntöjä (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 81 ja 82 kohta):

(14)

Selvittäkää, todennetaanko menettely, jolla varmistetaan kasautumissääntöjen noudattaminen, ilmoitetun tukitoimenpiteen yhteydessä.

5.1.2   Toimintatukiohjelmat

5.1.2.1   Toimintatuki uusiutuvista lähteistä peräisin olevalle energialle

1.

Ilmoittakaa, mitä uusiutuvia energialähteitä ilmoitetulla toimenpiteellä tuetaan, ja antakaa tarkempia tietoja.

Huomatkaa, että biopolttoaineiden tuotantoon myönnettävä investointituki tai toimintatuki on sallittua ainoastaan kestävien biopolttoaineiden osalta. Ravintokasveista tuotetuille biopolttoaineille ei voida myöntää investointitukea, ja toimintatukea voidaan myöntää ainoastaan vuoteen 2020 asti, ellei laitoksesta ole jo tehty täydet poistot. Vahvistakaa, että nämä edellytykset täyttyvät (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 113 kohta).

2.

Jos tukea myönnetään vesivoimalle, vahvistakaa, että direktiiviä 2000/60/EY (170) noudatetaan.

☐ kyllä

☐ ei

3.

Jos tukea myönnetään jätteille, vahvistakaa, että jätehierarkiaa ei kierretä.

☐ kyllä

☐ ei

Biopolttoaineet

4.

Selittäkää, myönnetäänkö tukea ravintokasveista tuotetuille biopolttoaineille, ja jos myönnetään, millä edellytyksillä (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 113 kohta).

5.

Jos toimenpiteellä edistetään biopolttoaineiden käyttöä, vahvistakaa, että kaikki seuraavat kumulatiiviset edellytykset täyttyvät ravintokasveista tuotettujen biopolttoaineiden osalta:

a)

Ravintokasveista tuotetuille biopolttoaineille voidaan myöntää toimintatukea ainoastaan vuoteen 2020 asti:

☐ kyllä

☐ ei

b)

Ravintokasveista tuotettujen biopolttoaineiden toimintatukea myönnetään ainoastaan sellaisille laitoksille, jotka ovat aloittaneet toimintansa ennen 31. joulukuuta 2013:

☐ kyllä

☐ ei

ja

c)

Ravintokasveista tuotettujen biopolttoaineiden toimintatuki rajoittuu laitoksiin, joista ei ole tehty täysiä poistoja:

☐ kyllä

☐ ei

6.

Ilmoittakaa, sovelletaanko biopolttoaineiden toimitus- tai sekoitusvelvoitetta tai onko sellainen suunnitteilla:

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, selittäkää ja toimittakaa todisteet siitä, että tuettuihin biopolttoaineisiin sovelletaan toimitus- tai sekoitusvelvoitetta. Selittäkää, ovatko tuetut biopolttoaineet kalliimpia kuin biopolttoaineet, jotka voisivat tulla markkinoille ainoastaan velvoitteen kanssa (ja ilman tukea). Ohjeistus ympäristönsuojelu- ja energiantuen suuntaviivojen 114 kohdassa.

Yhteistyösopimukset uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin  (171) puitteissa

7.

Ilmoittakaa, onko yhteistyösopimus tehty.

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, selventäkää ja antakaa yksityiskohtaiset tiedot yhteistyösopimuksesta (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 122 kohta).

5.1.2.1.1   Toimintatuki uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle (kunnes laitoksesta on tehty poistot)

8.

Vahvistakaa, että tukea myönnetään ainoastaan siihen asti, kunnes laitoksesta on tehty täydet poistot tavanomaisten kirjanpitosääntöjen mukaisesti, ja tarkentakaa asianmukaisesti.

☐ kyllä

☐ ei

9.

Vahvistakaa, että aikaisemmin saatu investointituki vähennetään toimintatuesta, ja esittäkää asianmukainen selvitys.

☐ kyllä

☐ ei

Markkinoille integroimisen edistämiseksi on tärkeää, että tuensaajat myyvät tuottamansa sähkön markkinoilla ja että niihin sovelletaan markkinavelvoitteita (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 ja 125 kohta).

10.

Vahvistakaa, että tuki myönnetään tuottajien veloittaman markkinahinnan lisäksi niiden myydessä tuotantonsa suoraan markkinoilla (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 kohdan a alakohta).

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, selittäkää, miten tämä ehto toteutuu käytännössä.

11.

Vahvistakaa, että tuensaajiin sovelletaan tavanomaisia tasehallintavelvoitteita.

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, esittäkää yksityiskohtainen selvitys uusiutuvan energian tuottajiin sovellettavista tasehallintavelvoitteista ja muihin tuottajiin sovellettavista velvoitteista (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 kohdan b alakohta).

Jos vastasitte ei, katsotteko, että likvidejä päivänsisäisiä markkinoita ei ole maassanne.

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte ei, selittäkää yksityiskohtaisesti ja perustelkaa, miksi tasehallintavelvoitteita ei sovelleta uusiutuvan energian tuottajiin.

12.

Vahvistakaa, että toimenpiteitä toteutetaan sen varmistamiseksi, että sähköntuottajilla ei ole kannustinta tuottaa sähköä negatiivisilla hinnoilla (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 kohdan c alakohta).

☐ kyllä

☐ ei

Selittäkää, miten tämän toteutuminen varmistetaan käytännössä.

13.

Myönnetäänkö tukiohjelmasta tukea laitoksille, lukuun ottamatta tuulienergiaa, joiden asennettu sähköntuotantokapasiteetti on alle 500 kW?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, selittäkää, sovelletaanko tätä kaikkiin tuensaajiin vai vain johonkin tuensaajien alaryhmään. Selittäkää, sovelletaanko ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 kohdan edellytyksiä tällaisiin laitoksiin.

14.

Myönnetäänkö tukiohjelmasta tukea ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivoissa määriteltyihin esittelyhankkeisiin? (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 127 kohta)

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, tarkentakaa ja esittäkää näyttöä siitä, että tällaiset hankkeet täyttävät kaikki edellytykset, jotka on asetettu ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen määritelmässä (suuntaviivojen 19 kohdan 45 alakohta).

Jos vastasitte kyllä, selittäkää, sovelletaanko tätä kaikkiin tuensaajiin vai vain johonkin tuensaajien alaryhmään. Selittäkää, sovelletaanko ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 kohdan edellytyksiä esittelyhankkeisiin.

15.

Myönnetäänkö tukiohjelmasta tukea tuulienergialaitoksille, joiden asennettu sähköntuotantokapasiteetti on alle 3 MW tai kolme tuotantoyksikköä? (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 125 kohta)

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, ilmoittakaa laitokset, jotka kuuluvat tämän määräyksen soveltamisalaan:

Jos vastasitte kyllä, selittäkää, sovelletaanko tätä kaikkiin tuensaajiin vai vain johonkin tuensaajien alaryhmään. Selittäkää, sovelletaanko ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 kohdan edellytyksiä tällaisiin laitoksiin:

Siirtymäkaudella, joka kattaa vuodet 2015 ja 2016, tuki vähintään 5 prosentille suunnitellusta uusiutuviin energialähteisiin perustuvasta uudesta sähköntuotantokapasiteetista olisi myönnettävä tarjouskilpailumenettelyssä selkein, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 ja 125 kohta).

16.

Vahvistakaa, että tuki vähintään 5 prosentille suunnitellusta uusiutuviin energialähteisiin perustuvasta uudesta sähköntuotantokapasiteetista olisi myönnettävä tarjouskilpailumenettelyssä:

☐ kyllä

☐ ei

17.

Selittäkää yksityiskohtaisesti, miten tässä kohdassa esitetty ehto toteutuu käytännössä, mukaan lukien 5 prosentin vähimmäismäärän laskeminen sekä vuodelle 2015 että vuodelle 2016:

18.

Toimintatuki myönnetään 1. tammikuuta 2017 alkaen periaatteessa tarjouskilpailumenettelyssä selkein, läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein, paitsi jos sovelletaan poikkeuksia (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 126 kohta). Vahvistakaa, että tuki myönnetään tarjouskilpailumenettelyssä:

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, esittäkää yksityiskohtainen selvitys tarjouskilpailusta:

Jos vastasitte ei, selittäkää, sovelletaanko jotain seuraavista perusteista:

a) ☐

tukikelpoisia hankkeita on hyvin rajallinen määrä;

b) ☐

tarjouskilpailumenettely johtaisi korkeampiin tukimääriin;

c) ☐

tarjouskilpailumenettely johtaisi alhaiseen toteutusasteeseen (toteutettavat hankkeet);

19.

Yksilöikää, perustelkaa ja selvittäkää perusteet sille, miksi tarjouskilpailumenettelyä ei sovelleta. Esittäkää määrällisiä ja laadullisia todisteita siitä, että yksi esiintuoduista perusteista tosiasiassa toteutuisi.

Jos vastasitte tähän kohtaan ei, täyttäkää jakso 5.1.2.1.2: Toimintatuki uusiutuvista lähteistä tuotetulle muulle kuin sähköenergialle (kunnes laitoksesta on tehty poistot).

20.

Ilmoittakaa, onko tarjouskilpailumenettely avoin kaikille sähköntuottajille, jotka tuottavat sähköä uusiutuvista energialähteistä.

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, antakaa selvitys tarjouskilpailun avoimuudesta.

Jos vastasitte ei, selittäkää, sovelletaanko jotain seuraavista perusteista:

a) ☐

uuden innovatiivisen teknologian pitemmän aikavälin potentiaali;

b) ☐

monipuolistamistarve;

c) ☐

verkkorajoitteet ja verkon vakaus;

d) ☐

järjestelmän (integrointi)kustannukset;

e) ☐

biomassaenergia: tarve välttää raaka-ainemarkkinoiden vääristymät.

21.

Perustelkaa ja antakaa yksityiskohtaiset syyt siihen, miksi kaikille tuottajille avoimesta tarjouskilpailumenettelystä poiketaan. Toimittakaa määrällisiä ja laadullisia todisteita siitä, että syntyisi tilanne, johon liittyy yksi 20 kohdassa luetelluista syistä.

22.

Perustelkaa ja selittäkää yksityiskohtaisesti, miksi poikkeuksen soveltamista koskevia syitä ei voida käsitellä tarjoussuunnitelmassa (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 124 kohta).

23.

Myönnetäänkö tukiohjelmasta tukea laitoksille, lukuun ottamatta tuulienergiaa, joiden asennettu sähköntuotantokapasiteetti on alle 1 MW?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, selittäkää, sovelletaanko tätä kaikkiin tuensaajiin vai vain johonkin tuensaajien alaryhmään. Antakaa yksityiskohtaisia tietoja siitä, myönnetäänkö näille laitoksille tukea tarjouskilpailumenettelyssä.

24.

Myönnetäänkö tukiohjelmasta tukea ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivoissa määriteltyihin esittelyhankkeisiin?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastasitte kyllä, selittäkää, sovelletaanko tätä kaikkiin tuensaajiin vai vain johonkin tuensaajien alaryhmään. Antakaa yksityiskohtaisia tietoja siitä, myönnetäänkö näille laitoksille tukea tarjouskilpailumenettelyssä.

25.

Myönnetäänkö tukiohjelmasta tukea tuulienergialaitoksille, joiden asennettu sähköntuotantokapasiteetti on alle 6 MW tai kuusi tuotantoyksikköä?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastaus on kyllä, ilmoittakaa laitokset, jotka ovat kuuluvat tämän määräyksen soveltamisalaan.

Jos vastasitte kyllä, selittäkää, sovelletaanko tätä kaikkiin tuensaajiin vai vain johonkin tuensaajien alaryhmään. Antakaa yksityiskohtaisia tietoja siitä, myönnetäänkö näille laitoksille tukea tarjouskilpailumenettelyssä.

5.1.2.1.2   Toimintatuki uusiutuvista lähteistä tuotetulle muulle kuin sähköenergialle (kunnes laitoksesta on tehty poistot)

26.

Esittäkää seuraavat tiedot, jotka osoittavat, että myönnetty toimintatuki ei ylitä energian tuotannosta kyseisellä teknologialla aiheutuvien tasoitettujen tuotantokustannusten (’LCOE’) ja kyseisen energiamuodon markkinahinnan välistä eroa:

yksityiskohtainen selvitys asianomaisella teknologialla tuotetun energian tuotantokustannuksista esitettynä tasoitettuina tuotantokustannuksina kutakin uusiutuvista energialähteistä tuotettua energiayksikköä kohden (172):

yksityiskohtainen selvitys kyseessä olevan energiamuodon markkinahinnasta:

27.

Osoittakaa, että tukea myönnetään ainoastaan siihen asti, kunnes kaikki tuotantolaitosta koskevat poistot on tehty tavanomaisten kirjanpitosääntöjen mukaisesti, ja esittäkää yksityiskohtainen selvitys poistoista kunkin ympäristönsuojeluun tehtävän erilaisen investoinnin osalta (ks. ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 131 kohdan d alakohta):

28.

Yksilöikää tukiohjelmien osalta, kuinka ympäristönsuojelu- ja energiatuen suuntaviivojen 131 kohdan d alakohdassa esitetyn edellytyksen noudattaminen varmistetaan:

29.

Määritettäessä toimintatuen määrää osoittakaa, kuinka tuotantokustannuksista on vähennetty kyseiselle yritykselle uuden tuotantolaitoksen rakentamiseen mahdollisesti myönnetty investointituki:

30.

Kattaako tuki myös pääoman tavanomaisen tuoton?

☐ kyllä

☐ ei

Jos vastaus on kyllä, tarkentakaa ja esittäkää tietoja tai laskelmia, jotka osoittavat tavanomaisen tuottoasteen, ja perustelkaa valitun tuottoasteen asianmukaisuus:

31.

Saatetaanko tuotantokustannukset ajan tasalle säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa?

☐ kyllä