1.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/13


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/2205,

annettu 6 päivänä elokuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jäljempänä ’EAMV’, on ilmoitettu OTC-korkojohdannaislajeista, joiden määritykseen tietyt keskusvastapuolet ovat saaneet toimiluvan. EAMV on arvioinut kunkin lajin osalta perusteet, jotka ovat olennaisia määriteltäessä, kuuluvatko lajit määritysvelvollisuuden piiriin; tällaisia perusteita ovat muun muassa standardoinnin aste, määrä ja likviditeetti sekä hintatietojen saatavuus. Järjestelmäriskin vähentämiseksi kokonaisvaltaisesti EAMV on määrittänyt asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyn menettelyn mukaisesti OTC-korkojohdannaislajit, joiden olisi kuuluttava määritysvelvollisuuden piiriin.

(2)

OTC-korkojohdannaissopimuksilla voi olla kiinteä, vaihtuva tai ehdollinen nimellismäärä. Kiinteän nimellismäärän sopimuksilla on nimellismäärä, joka ei vaihtele sopimuksen voimassaoloaikana. Vaihtuvan nimellismäärän sopimuksilla on nimellismäärä, joka vaihtelee sopimuksen voimassaoloaikana ennakoitavissa olevalla tavalla. Ehdollisen nimellismäärän sopimuksilla on nimellismäärä, joka vaihtelee sopimuksen voimassaoloaikana ennakoimattomalla tavalla. Ehdolliset nimellismäärät monimutkaistavat OTC-korkojohdannaissopimusten hinnoittelua ja riskienhallintaa ja vaikuttavat näin ollen keskusvastapuolten kykyyn määrittää niitä. Tämä olisi otettava huomioon, kun määritetään, mitkä OTC-korkojohdannaislajit kuuluvat määritysvelvollisuuden piiriin.

(3)

Päätettäessä, mitkä OTC-johdannaissopimuslajit olisi sisällytettävä määritysvelvollisuuden piiriin, olisi otettava huomioon sellaisten OTC-johdannaissopimusten erityisluonne, jotka toteutetaan katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden kanssa tai jotka liittyvät vakuudellisiin joukkolainoihin. Määritysvelvollisuuden piiriin tämän asetuksen mukaisesti kuuluviin OTC-korkojohdannaislajeihin ei pitäisi sisältyä sopimuksia, jotka toteutetaan katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden kanssa tai jotka liittyvät vakuudellisiin joukkolainoihin, edellyttäen, että ne täyttävät tietyt edellytykset.

(4)

Eri vastapuolet tarvitsevat eri ajanjaksoja tehdäkseen järjestelyt, joita määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvien OTC-korkojohdannaisten määritys edellyttää. Jotta voidaan varmistaa kyseisen velvollisuuden sujuva ja oikea-aikainen täyttäminen, vastapuolet olisi jaoteltava ryhmiin, joissa riittävän samanlaiset vastapuolet tulevat määritysvelvollisuuden piiriin samasta päivästä alkaen.

(5)

Ensimmäisen ryhmän olisi sisällettävä sekä finanssialalla toimivat että sen ulkopuoliset vastapuolet, jotka tämän asetuksen voimaantuloajankohtana ovat vähintään yhden asianomaisen keskusvastapuolen määritysosapuolia ja vähintään yhden, määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvan OTC-korkojohdannaislajin osalta, sillä kyseisillä vastapuolilla on jo kokemusta vapaaehtoisesta määrityksestä ja niillä on jo vakiintuneet yhteydet kyseisiin keskusvastapuoliin vähintään yhden kyseisen lajin määrityksen osalta. Finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, jotka ovat määritysosapuolia, olisi myös sisällytettävä tähän ensimmäiseen ryhmään, sillä ne ovat kokemukseltaan ja keskusvastapuolimääritystä koskevilta valmiuksiltaan verrattavissa kyseiseen ryhmään kuuluviin finanssialalla toimiviin vastapuoliin.

(6)

Toisen ja kolmannen ryhmän olisi sisällettävä ensimmäiseen lajiin kuulumattomat finanssialalla toimivat vastapuolet ryhmiteltyinä OTC-johdannaisiin liittyvän oikeuskelpoisuuden ja toimintakyvyn mukaan. Rahoitusalalla toimivien vastapuolien oikeuskelpoisuuden ja toimintakyvyn asteen erottelemisessa olisi käytettävä lähtökohtana toiminnan tasoa OTC-johdannaisten saralla, ja siksi olisi määritettävä toisen ja kolmannen ryhmän jaotteleva määrällinen kynnysarvo käyttäen perustana muiden kuin keskusvastapuolen määrittämien johdannaisten yhteenlaskettua kuukauden lopun keskimääräistä nimellismäärää. Kynnysarvo olisi asetettava asianmukaiselle tasolle, jotta pystytään eriyttämään pienet markkinatoimijat ja toisaalta kattamaan huomattava riskitaso toisessa ryhmässä. Kynnysarvo olisi myös mukautettava vastaamaan kansainvälisesti sovittua kynnysarvoa, joka koskee muiden kuin keskusvastapuolen määrittämien johdannaisten vakuusvaatimuksia, jotta voidaan edistää sääntelyn lähentämistä ja rajoittaa vastapuolille säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kuten kyseisissä kansainvälisissä standardeissa määrätään, kynnysarvoa sovelletaan yleensä konsernin tasolla olettaen, että mahdolliset riskit jaetaan konsernin sisällä, kun taas sijoitusrahastojen tapauksessa kynnysarvoa olisi sovellettava erikseen jokaiseen rahastoon, sillä muiden rahastojen tai niiden hoitajien vastuut eivät yleensä vaikuta rahaston vastuisiin. Näin ollen kynnysarvoa olisi sovellettava erikseen jokaiseen rahastoon edellyttäen, että rahaston maksukyvyttömyys- tai konkurssitilanteessa kukin sijoitusrahasto muodostaa täysin erotellun ja erillään pidetyn omaisuuserien poolin, johon ei kohdistu muiden sijoitusrahastojen tai rahaston hoitajan vakuuksia, takauksia eikä tukea.

(7)

Tietyt vaihtoehtoiset sijoitusrahastot jäävät asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyn finanssialalla toimivan vastapuolen määritelmän ulkopuolelle, vaikka niiden OTC-johdannaissopimuksia koskeva toimintakyvyn aste on samanlainen kuin määritelmän piiriin kuuluvilla vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla. Sen vuoksi finanssialan ulkopuolisiksi vastapuoliksi katsotut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot olisi sisällytettävä samoihin vastapuoliryhmiin finanssialalla toimiviksi vastapuoliksi katsottujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen kanssa.

(8)

Neljännen ryhmän olisi katettava muihin ryhmiin kuulumattomat finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, sillä niillä ei ole yhtä paljon kokemusta ja toimintakykyä OTC-johdannaisten ja keskusvastapuolimäärityksen alalla kuin muilla vastapuoliryhmillä.

(9)

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvia vastapuolia koskevaa määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon, että niillä ei välttämättä ole valmiina tarvittavia yhteyksiä keskusvastapuoliin kaikkien määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvien lajien osalta. Asiakkaiden määritys ja epäsuorien asiakkaiden määritys lisääntyvät todennäköisesti huomattavasti määritysvelvollisuuden voimaantulon myötä, ja ensimmäiseen ryhmään kuuluvat vastapuolet mahdollistavat määritykseen pääsyn sellaisille vastapuolille, jotka eivät ole määritysosapuolia. Tämä ensimmäinen vastapuoliryhmä muodostaa lisäksi merkittävän osuuden jo määritettyjen OTC-korkojohdannaisten määrästä, ja määritettävien transaktioiden määrä lisääntyy huomattavasti sen jälkeen, kun tämän asetuksen mukainen määritysvelvollisuus on tullut voimaan. Jotta ensimmäiseen ryhmään kuuluvat vastapuolet pystyvät valmistautumaan uusien lajien määritykseen, suoriutumaan lisääntyvästä asiakkaiden ja epäsuorien asiakkaiden määrityksestä sekä sopeutumaan transaktiomäärien kasvuun, niitä koskevaksi kohtuulliseksi ajaksi olisi asetettava kuusi kuukautta.

(10)

Toiseen ja kolmanteen ryhmään kuuluvia vastapuolia koskevaa määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon, että useimmat niistä saavat pääsyn keskusvastapuoleen ryhtymällä määritysosapuolen asiakkaaksi tai epäsuoraksi asiakkaaksi. Tämä prosessi voi kestää 12–18 kuukautta riippuen vastapuolten oikeuskelpoisuudesta ja toimintakyvystä sekä siitä, missä määrin ne ovat valmistautuneet tekemään sopimusten määrityksen edellyttämät järjestelyt määritysosapuolten kanssa.

(11)

Neljänteen ryhmään kuuluvia vastapuolia koskevaa määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää vahvistettaessa olisi otettava huomioon niiden oikeuskelpoisuus ja toimintakyky sekä se, ettei niillä ole yhtä paljon kokemusta OTC-johdannaisten ja keskusvastapuolimäärityksen alalta kuin muilla vastapuoliryhmillä.

(12)

Olisi säädettävä määritysvelvollisuuden soveltamispäivän lykkäämisestä sellaisten OTC-johdannaissopimusten osalta, joissa toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin ja molemmat vastapuolet kuuluvat samaan konserniin ja sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin ja joissa niihin sovelletaan asianmukaisia keskitettyjä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä. Soveltamisen lykkäämisen avulla pitäisi välttyä tilanteilta, joissa kyseiset sopimukset jäävät tietyksi ajaksi määritysvelvollisuuden ulkopuolelle, kun ei ole vielä voimassa asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 artiklan 2 kohdan mukaisia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä esitettyjä OTC-johdannaissopimuksia ja sen maan lainsäädäntöä, johon unionin ulkopuolinen vastapuoli on sijoittautunut. Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava tarkistaa ennalta, että kyseisiä sopimuksia tekevät vastapuolet kuuluvat samaan konserniin ja täyttävät muut konsernin sisäisiä transaktioita koskevat edellytykset asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti.

(13)

Kun OTC-johdannaissopimusten vastapuolet eivät ole finanssialan ulkopuolisia vastapuolia vaan finanssialalla toimivia vastapuolia, asetuksessa (EU) N:o 648/2012 edellytetään määritysvelvollisuuden soveltamista sopimuksiin, jotka on tehty sen jälkeen, kun EAMV:lle on annettu ilmoitus siitä, että keskusvastapuoli on saanut toimiluvan tietyn OTC-johdannaislajin määritykseen, mutta ennen päivää, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan, edellyttäen, että kyseisten sopimusten jäljellä oleva voimassaoloaika velvollisuuden voimaantulopäivänä antaa siihen perusteet. Sovellettaessa määritysvelvollisuutta tällaisiin sopimuksiin olisi pyrittävä varmistamaan asetuksen (EU) N:o 648/2012 yhdenmukainen ja johdonmukainen soveltaminen. Tavoitteina olisi oltava rahoitusvakaus, järjestelmäriskin vähentäminen sekä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistaminen markkinatoimijoille, kun OTC-johdannaissopimuslajin on ilmoitettu kuuluvan määritysvelvollisuuden piiriin. Lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika olisi sen vuoksi asetettava tasolle, jolla voidaan varmistaa näiden tavoitteiden saavuttaminen.

(14)

Vastapuolilla ei ole ennen asetuksen (EU) N:o 648/2012 5 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen teknisten sääntelystandardien voimaantuloa mahdollisuutta ennakoida, sovelletaanko niiden tekemiin OTC-johdannaissopimuksiin määritysvelvollisuutta kyseisen velvollisuuden voimaantulopäivänä. Tämä epävarmuus vaikuttaa merkittävästi markkinatoimijoiden kykyyn hinnoitella tekemänsä OTC-johdannaissopimukset oikein, sillä keskusvastapuolessa määritettäviin sopimuksiin sovelletaan erilaista vakuusjärjestelmää kuin muiden kuin keskusvastapuolen määrittämiin sopimuksiin. Jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten tapauksessa edellytettäisiin ennalta suoritettavaa määritystä (forward-clearing) siitä riippumatta, mikä on sopimusten jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä, tämä heikentäisi vastapuolten kykyä suojautua riittävästi markkinariskeiltä ja vaikuttaisi markkinoiden toimintaan ja rahoitusvakauteen tai estäisi vastapuolia harjoittamasta tavanomaista toimintaansa suojautumalla riskeiltä muilla asianmukaisilla keinoilla.

(15)

Lisäksi tämän asetuksen voimaantulon jälkeen ja ennen määritysvelvollisuuden voimaantuloa tehtäviin OTC-johdannaissopimuksiin olisi sovellettava määritysvelvollisuutta vasta sen jälkeen, kun kyseisten sopimusten vastapuolet pystyvät määrittämään, mihin ryhmään ne kuuluvat ja kuuluvatko ne määritysvelvollisuuden piiriin tietyn sopimuksen tapauksessa, mukaan luettuina niiden konsernin sisäiset transaktiot, ja kun ne voivat toteuttaa tarvittavat järjestelyt kyseisten sopimusten tekemiseksi ottaen huomioon määritysvelvollisuus. Jotta varmistettaisiin markkinoiden moitteeton toiminta ja vakaus sekä tasapuoliset toimintaedellytykset vastapuolten välillä, on aiheellista katsoa, että näiden sopimusten ei pitäisi kuulua määritysvelvollisuuden piiriin niiden jäljellä olevasta voimassaoloajasta riippumatta.

(16)

OTC-johdannaissopimuksiin, jotka tehdään sen jälkeen, kun EAMV:lle on annettu ilmoitus siitä, että keskusvastapuoli on saanut toimiluvan tietyn OTC-johdannaislajin määritykseen, mutta ennen päivää, jolloin määritysvelvollisuus tulee voimaan, ei pitäisi soveltaa määritysvelvollisuutta, jos ne eivät ole merkittävän olennaisia järjestelmäriskin kannalta tai jos määritysvelvollisuuden soveltaminen näihin sopimuksiin voisi muuten vaarantaa asetuksen (EU) N:o 648/2012 yhdenmukaisen ja johdonmukaisen soveltamisen. Pitkään voimassa oleviin OTC-korkojohdannaissopimuksiin liittyvä vastapuoliluottoriski pysyy markkinoilla pitempään kuin riski, joka liittyy OTC-korkojohdannaisiin, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on lyhyt. Jos sopimuksiin, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on lyhyt, kohdistettaisiin määritysvelvollisuus, vastapuolille aiheutuisi suhteettoman suuri rasite riskien pienentämiseen verrattuna. Lisäksi OTC-korkojohdannaiset, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on lyhyt, muodostavat suhteellisen pienen osuuden kokonaismarkkinoista ja suhteellisen pienen osuuden näihin markkinoihin kaiken kaikkiaan liittyvästä järjestelmäriskistä. Lyhimmät mahdolliset jäljellä olevat voimassaoloajat olisi sen vuoksi vahvistettava sellaiselle tasolle, jolla varmistetaan, että sopimukset, joiden jäljellä oleva voimassaoloaika on enintään muutaman kuukauden, eivät kuulu määritysvelvollisuuden piiriin.

(17)

Kolmanteen ryhmään kuuluviin vastapuoliin kohdistuu suhteellisen pieni osuus kokonaisjärjestelmäriskistä, ja niiden oikeuskelpoisuuden ja toimintakyvyn aste on OTC-johdannaisten alalla alhaisempi kuin ensimmäisen ja toisen ryhmän vastapuolilla. OTC-johdannaissopimusten olennaisia osia, muun muassa määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvien ja ennen kyseisen velvollisuuden voimaantuloa tehtyjen OTC-korkojohdannaisten hinnoittelua, joudutaan mukauttamaan lyhyen ajan kuluessa, jotta niissä otettaisiin huomioon määritys, joka tapahtuu vasta useita kuukausia sen jälkeen, kun sopimus on tehty. Tämä ennalta suoritettava määritys edellyttää merkittäviä mukautuksia hinnoittelumalliin sekä muutoksia kyseisten OTC-johdannaissopimusten asiakirjoihin. Kolmanteen ryhmään kuuluvilla vastapuolilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet sisällyttää ennalta suoritettava määritys OTC-johdannaissopimuksiinsa. Jos kyseisiltä vastapuolilta edellytettäisiin ennen määritysvelvollisuuden voimaantuloa tehtyjen OTC-johdannaissopimusten määritystä, tämä heikentäisi vastapuolten kykyä suojautua riittävästi markkinariskeiltä ja vaikuttaisi markkinoiden toimintaan ja vakauteen tai estäisi niitä harjoittamasta tavanomaista toimintaansa, jos ne eivät voi jatkaa suojautumista. Näin ollen kolmannen ryhmän vastapuolten ennen määritysvelvollisuuden voimaantulopäivää tekemät OTC-johdannaissopimukset olisi jätettävä määritysvelvollisuuden ulkopuolelle.

(18)

Lisäksi samaan konserniin kuuluvien vastapuolten väliset OTC-johdannaissopimukset voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä vapauttaa määritysvelvollisuudesta, jotta ei rajoitettaisi konsernin sisäisten riskienhallintaprosessien tehokkuutta ja vaarannettaisi siten asetuksen (EU) N:o 648/2012 yleisen tavoitteen saavuttamista. Näin ollen konsernin sisäiset transaktiot, jotka täyttävät tietyt edellytykset ja jotka toteutetaan ennen päivää, jolloin kyseisiä transaktioita koskeva määritysvelvollisuus tulee voimaan, olisi jätettävä määritysvelvollisuuden ulkopuolelle.

(19)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(20)

Komissio on ilmoittanut EAMV:lle, että se aikoo hyväksyä EAMV:n ehdottamat teknisten sääntelystandardien luonnokset muutoksin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (2) 10 artiklan 1 kohdan viidennessä ja kuudennessa alakohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. EAMV on antanut muutoksia koskevan virallisen lausunnon ja toimittanut sen komissiolle.

(21)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvat OTC-johdannaislajit

1.   Liitteessä esitetyt OTC-johdannaislajit kuuluvat määritysvelvollisuuden piiriin.

2.   Liitteessä esitetyt OTC-johdannaislajit eivät sisällä sopimuksia, jotka toteutetaan katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden kanssa tai jotka liittyvät vakuudellisiin joukkolainoihin, edellyttäen, että kyseiset sopimukset täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)

Niitä käytetään ainoastaan suojaamaan katepoolin korko- tai valuuttapoikkeamat katetun joukkolainan yhteydessä.

b)

Ne on merkitty tai kirjattu katetun joukkolainan katepooliin katettuja joukkolainoja koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

c)

Niitä ei irtisanota katetun joukkolainan liikkeeseenlaskijan tai katepoolin kriisinratkaisu- tai maksukyvyttömyystilanteessa.

d)

Katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden tai katettujen joukkolainojen katepoolien kanssa tehdyn OTC-johdannaissopimuksen vastapuolella on vähintään sama etuoikeusasema kuin katettujen joukkolainojen haltijoilla paitsi jos katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijoiden tai katettujen joukkolainojen katepoolien kanssa tehdyn OTC-johdannaissopimuksen vastapuoli on maksukyvytön tai asianomainen osapuoli tai luopuu samasta etuoikeusasemasta.

e)

Katettu joukkolaina täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (3) 129 artiklan vaatimukset, ja siihen sovelletaan vähintään 102 prosentin vakuuden asettamista koskevaa lakisääteistä vaatimusta.

2 artikla

1.   Määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvat vastapuolet jaetaan 3 ja 4 artiklaa sovellettaessa seuraaviin ryhmiin:

a)

Ryhmä 1 sisältää vastapuolet, jotka ovat tämän asetuksen voimaantulopäivänä vähintään yhden tämän asetuksen liitteessä esitetyn OTC-johdannaislajin osalta asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 14 kohdassa tarkoitettuja määritysosapuolia vähintään yhdelle niistä keskusvastapuolista, joille on ennen kyseistä päivää myönnetty toimilupa tai tunnustus määrittää ainakin yhtä kyseisistä lajeista.

b)

Ryhmä 2 sisältää ryhmään 1 kuulumattomat vastapuolet, jotka kuuluvat konserniin, jonka muiden kuin keskusvastapuolen määrittämien liikkeessä olevien johdannaisten yhteenlaskettu kuukauden lopun keskimääräinen bruttonimellismäärä tammi-, helmi- ja maaliskuulta on yli 8 miljardia euroa ja jotka kuuluvat johonkin seuraavista alaryhmistä:

i)

finanssialalla toimivat vastapuolet;

ii)

vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (4) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, jotka ovat finanssialan ulkopuolisia vastapuolia.

c)

Ryhmä 3 sisältää ryhmään 1 tai 2 kuulumattomat vastapuolet, jotka ovat mitä tahansa seuraavista:

i)

finanssialalla toimivat vastapuolet;

ii)

vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, jotka ovat finanssialan ulkopuolisia vastapuolia.

d)

Ryhmä 4 sisältää finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, jotka eivät kuulu ryhmään 1, 2 tai 3.

2.   Laskettaessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua konsernin liikkeessä olevien johdannaisten yhteenlaskettua kuukauden lopun keskimääräistä bruttonimellismäärää on otettava huomioon kaikki muiden kuin keskusvastapuolen määrittämät johdannaiset, myös valuuttatermiinisopimukset, swap-sopimukset ja valuuttaswapit.

3.   Jos vastapuolet ovat direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (5) 1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 8 miljardin euron kynnysarvoa on sovellettava rahastokohtaisesti.

3 artikla

Määritysvelvollisuuden voimaantulopäivät

1.   Liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta määritysvelvollisuus tulee voimaan seuraavasti:

a)

21 päivänä kesäkuuta 2016, kun kyseessä ovat ryhmään 1 kuuluvat vastapuolet;

b)

21 päivänä joulukuuta 2016, kun kyseessä ovat ryhmään 2 kuuluvat vastapuolet;

c)

21 päivänä kesäkuuta 2017, kun kyseessä ovat ryhmään 3 kuuluvat vastapuolet;

d)

21 päivänä joulukuuta 2018, kun kyseessä ovat ryhmään 4 kuuluvat vastapuolet.

Jos sopimus tehdään kahden eri vastapuoliryhmään kuuluvan vastapuolen välillä, kyseistä sopimusta koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivä on myöhempi päivä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa säädetään, sellaisten liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta, jotka on tehty ryhmän 4 ulkopuolisten samaan konserniin kuuluvien vastapuolten välillä, joista toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin, määritysvelvollisuus tulee voimaan seuraavasti:

a)

21 päivänä joulukuuta 2018, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi ei ole annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätöstä, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta; tai

b)

sinä päivänä, joka on seuraavista päivistä myöhäisempi, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi on annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätös, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta:

i)

60 päivän kuluttua sen päätöksen voimaantulopäivästä, joka on annettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla ja joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta;

ii)

päivä, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan 1 kohdan mukaisesti.

Tätä poikkeusta sovelletaan vain silloin, kun vastapuolet täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

kolmanteen maahan sijoittautunut vastapuoli on joko finanssialalla toimiva vastapuoli tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli;

b)

unioniin sijoittautunut vastapuoli on:

i)

finanssialalla toimiva vastapuoli, finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, rahoitusalan omistusyhteisö, rahoituslaitos tai oheispalveluyritys, johon sovelletaan asianmukaisia vakavaraisuusvaatimuksia, ja a alakohdassa tarkoitettu vastapuoli on finanssialalla toimiva vastapuoli; tai

ii)

joko finanssialalla toimiva vastapuoli tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, ja a alakohdassa tarkoitettu vastapuoli on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli;

c)

molemmat vastapuolet sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

d)

molempiin vastapuoliin sovelletaan asianmukaisia keskitettyjä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä;

e)

unioniin sijoittautunut vastapuoli on ilmoittanut omalle toimivaltaiselle viranomaiselleen kirjallisesti, että a, b, c ja d alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, ja toimivaltainen viranomainen on vahvistanut 30 kalenteripäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että kyseiset edellytykset täyttyvät.

4 artikla

Lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika

1.   Kun kyseessä ovat ryhmään 1 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on:

a)

50 vuotta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 21 päivää helmikuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä I olevan taulukon 1 tai 2 sisältämiin lajeihin;

b)

3 vuotta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 21 päivää helmikuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä I olevan taulukon 3 tai 4 sisältämiin lajeihin;

c)

6 kuukautta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 21 päivää helmikuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä I olevien taulukoiden 1–4 sisältämiin lajeihin.

2.   Kun kyseessä ovat ryhmään 2 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on:

a)

50 vuotta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 21 päivää toukokuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä olevan taulukon 1 tai 2 sisältämiin lajeihin;

b)

3 vuotta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 21 päivää toukokuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä olevan taulukon 3 tai 4 sisältämiin lajeihin;

c)

6 kuukautta sopimuksille, jotka on tehty tai uusittu ennen 21 päivää toukokuuta 2016 ja jotka kuuluvat liitteessä olevien taulukoiden 1–4 sisältämiin lajeihin.

3.   Kun kyseessä ovat ryhmään 3 kuuluvat finanssialalla toimivat vastapuolet ja tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut transaktiot rahoitusalalla toimivien vastapuolten välillä, asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu lyhin mahdollinen jäljellä oleva voimassaoloaika määritysvelvollisuuden voimaantulopäivänä on:

a)

50 vuotta sopimuksille, jotka kuuluvat liitteessä olevan taulukon 1 tai 2 sisältämiin lajeihin;

b)

3 vuotta sopimuksille, jotka kuuluvat liitteessä olevan taulukon 3 tai 4 sisältämiin lajeihin.

4.   Jos sopimus on tehty kahden eri ryhmään kuuluvan finanssialalla toimivan vastapuolen välillä tai kahden 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin transaktioihin osallistuvan finanssialalla toimivan vastapuolen välillä, tätä artiklaa sovellettaessa on otettava huomioon pidempi jäljellä oleva voimassaoloaika.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).


LIITE

Määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvat OTC-korkojohdannaislajit

Taulukko 1

Viitekoronvaihtosopimukset

Tunniste

Tyyppi

Viiteindeksi

Selvitysvaluutta

Voimassaoloaika

Selvitysvaluutan tyyppi

Valinnaisuus

Nimellismäärän tyyppi

A.1.1

Viitekorko

EURIBOR

EUR

28PV-50V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.1.2

Viitekorko

LIBOR

GBP

28PV-50V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.1.3

Viitekorko

LIBOR

JPY

28PV-30V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.1.4

Viitekorko

LIBOR

USD

28PV-50V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva


Taulukko 2

Koronvaihtosopimukset, joissa kiinteä korko vaihdetaan vaihtuvaan korkoon

Tunniste

Tyyppi

Viiteindeksi

Selvitysvaluutta

Voimassaoloaika

Selvitysvaluutan tyyppi

Valinnaisuus

Nimellismäärän tyyppi

A. 2.1

Kiinteästä korosta vaihtuvaan

EURIBOR

EUR

28PV-50V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.2.2

Kiinteästä korosta vaihtuvaan

LIBOR

GBP

28PV-50V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.2.3

Kiinteästä korosta vaihtuvaan

LIBOR

JPY

28PV-30V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.2.4

Kiinteästä korosta vaihtuvaan

LIBOR

USD

28PV-50V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva


Taulukko 3

Korkotermiinit

Tunniste

Tyyppi

Viiteindeksi

Selvitysvaluutta

Voimassaoloaika

Selvitysvaluutan tyyppi

Valinnaisuus

Nimellismäärän tyyppi

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3PV-3V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.3.2

FRA

LIBOR

GBP

3PV-3V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.3.3

FRA

LIBOR

USD

3PV-3V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva


Taulukko 4

Yön yli indeksiswapit

Tunniste

Tyyppi

Viiteindeksi

Selvitysvaluutta

Voimassaoloaika

Selvitysvaluutan tyyppi

Valinnaisuus

Nimellismäärän tyyppi

A.4.1

OIS

EONIA

EUR

7PV-3V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7PV-3V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva

A.4.3

OIS

SONIA

GBP

7PV-3V

Sama valuutta

Ei

Kiinteä tai vaihtuva