25.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 307/9


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/2172,

annettu 24 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26 päivänä helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 94/800/EY (2) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’ (3). Sopimusta olisi sovellettava kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin sopimuksessa vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivin 2014/23/EU tavoitteista on se, että kyseistä direktiiviä soveltavat hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi julkisille hankinnoille, jotka kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan, kyseisessä direktiivissä vahvistetut kynnysarvot olisi yhdenmukaistettava sen varmistamiseksi, että ne vastaavat sopimuksessa vahvistettujen kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja pyöristettynä alaspäin lähimpään tuhanteen euroon.

(3)

Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista yhdenmukaistaa myös ne direktiivissä 2014/23/EU olevat kynnysarvot, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Direktiiviä 2014/23/EU olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Koska tarkistettujen kynnysarvojen laskennan on perustuttava euron keskimääräiseen arvoon tiettynä ajanjaksona, joka päättyy 31 päivänä elokuuta, ja tarkistetut kynnysarvot on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä marraskuun alussa, tämän asetuksen hyväksymisessä olisi sovellettava kiireellistä menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2014/23/EU 8 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”5 186 000 euroa” ilmaisulla ”5 225 000 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EUVL L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Sopimus on Maailman kauppajärjestössä tehty useammankeskinen sopimus. Sopimuksen tavoitteena on avata julkisten hankintojen markkinoita vastavuoroisesti sen osapuolten välillä.