19.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 302/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2077,

annettu 18 päivänä marraskuuta 2015,

Ukrainasta peräisin olevia munia, munatuotteita ja albumiineja koskevien unionin tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a, c ja d alakohdan,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 1216/2009 ja (EY) N:o 614/2009 kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2014 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan a, b, c ja d alakohdan ja 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti neuvoston päätöksellä 2014/668/EU (3) Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittamisen Euroopan unionin puolesta ja sopimuksen väliaikaisen soveltamisen. Sopimuksessa määrätään Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa kannettavien tullien poistamisesta sopimuksen luvun I liitteen I-A mukaisesti. Mainitun liitteen I-A lisäyksessä ovat munia, munatuotteita ja albumiineja koskevat tuontitariffikiintiöt.

(2)

Odotettaessa, että sopimus tulee voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 (4) mukaisesti, vuosia 2014 ja 2015 koskevat munien, munatuotteiden ja albumiinien tuontitariffikiintiöt on avattu ja niitä hallinnoidaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 412/2014 (5) mukaisesti.

(3)

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2016. Sen vuoksi on tarpeen avata vuotuiset tuontitariffikiintiökaudet 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. Jotta nykyisen ja kehittymässä olevan unionin tuotannon hankintatarpeille, jalostus- ja kulutusmarkkinoiden kilpailukyvylle, hankintojen varmuudelle ja jatkuvuudelle sekä markkinoiden tasapainon varmistamiselle annettaisiin riittävästi painoarvoa, on aiheellista, että komissio hallinnoi kyseisiä kiintiöitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja asetuksen (EU) N:o 510/2014 14 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(4)

Kyseisiä tuontitariffikiintiöitä olisi hallinnoitava tuontitodistuksin. Tätä varten olisi sovellettava komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (6), sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa vahvistettujen muiden edellytysten soveltamista.

(5)

Komission asetuksessa (EY) N:o 376/2008 (7) säädetään yhteiset yksityiskohtaiset säännöt maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamiselle. Mainittua asetusta olisi sovellettava tämän asetuksen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin, ellei ole aiheellista myöntää poikkeuksia.

(6)

Tariffikiintiöiden asianmukaista hallinnointia varten olisi tuontitodistushakemusta jätettäessä asetettava vakuus.

(7)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1001/2013 (8) on korvattu eräät neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (9) liitteessä I olevat CN-koodit uusilla CN-koodeilla, jotka poikkeavat nyt sopimuksen luvun I liitteen I-A lisäyksessä tarkoitetuista CN-koodeista. Uudet CN-koodit olisi sen vuoksi otettava huomioon tämän asetuksen liitteessä I.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen ja hallinnointi

1.   Tällä asetuksella avataan muna-alalle ja liitteessä I mainittaville albumiinituotteille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi vuodesta 2016 alkaen vuotuiset tuontitariffikiintiöt, joita hallinnoidaan tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kiintiöihin luettavien tuotteiden määrät sekä niistä kannettavat tullit ja kiintiön järjestysnumerot vahvistetaan liitteessä I.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuontitariffikiintiöitä hallinnoidaan tuontitodistuksilla.

4.   Asetusten (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 376/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

5.   Tämän asetuksen soveltamiseksi munatuotteiden paino muunnetaan vastaavaksi määräksi kuorellisia munia komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (10) liitteessä 69 vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaisesti.

6.   Tämän asetuksen soveltamiseksi maitoalbumiinien paino muunnetaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 69 vahvistettuja muuntamisperiaatteita noudattaen vastaavaksi määräksi kuorellisia munia soveltamalla kiinteää tuottoastetta, joka on 7,00 kuivattujen maitoalbumiinien (CN-koodi 3502 20 91) osalta ja 53,00 muiden maitoalbumiinien (CN-koodi 3502 20 99) osalta.

2 artikla

Tuontitariffikiintiökaudet

Vuotuiselle tuontitariffikiintiölle, jonka järjestysnumero on liitteessä I, vahvistettu tuotteiden määrä jaetaan neljälle osakaudelle seuraavasti:

a)

25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta;

b)

25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta;

c)

25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta;

d)

25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta.

3 artikla

Tuontitodistushakemukset ja tuontitodistukset

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tuontitariffikiintiöissä myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen luovutus edellyttää tuontitodistuksen esittämistä.

2.   Toimijan on asetettava tuontitodistuksen myöntämishetkellä vakuus, jonka suuruus on 20 euroa 100 kilogrammalta.

3.   Tuontitodistushakemuksissa mainitaan ainoastaan yksi järjestysnumero. Ne voivat koskea useita eri CN-koodien tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä tuontitodistushakemuksen ja todistuksen 15 kohtaan ja tavaran kuvaukset 16 kohtaan. Kun kyseessä on liitteessä I vahvistettu tariffikiintiö 09.4275, kokonaismäärä muunnetaan vastaavaksi määräksi kuorellisia munia.

4.   Tuontitodistushakemuksissa ja todistuksissa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti;

b)

20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.

5.   Kussakin todistuksessa on mainittava kutakin CN-koodia koskeva määrä.

6.   Tuontitodistushakemukset on jätettävä kutakin 2 artiklassa tarkoitettua osakautta edeltävän kuukauden ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

7.   Tuontitodistushakemusten on koskettava vähintään yhden tonnin määrää ja enintään 10:tä prosenttia asianomaisessa kiintiössä asianomaiselle kiintiöosakaudella käytettävissä olevasta määrästä.

8.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään hakemusten jättämiskuukauden 14 päivänä kaikkien hakemusten kokonaismäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, kilogrammoina vastaavana määränä kuorellisia munia ilmaistuna, kun on kyseessä liitteessä I vahvistettu tariffikiintiö 09.4275, ja kilogrammoina tuotepainoa, kun on kyseessä tariffikiintiö 09.4276, ja järjestysnumeron mukaan jaoteltuna.

9.   Tuontitodistukset on myönnettävä sen kuukauden 23 päivästä alkaen, jona hakemukset on jätetty, mutta viimeistään kyseisen kuukauden viimeisenä päivänä.

10.   Komissio vahvistaa tarvittaessa määrät, joista ei ole jätetty todistushakemuksia ja jotka lisätään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle kiintiöosakaudelle vahvistettuun määrään.

4 artikla

Tuontitodistusten voimassaoloaika

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklassa säädetään, tuontitodistukset ovat voimassa 150 päivää sen osakauden ensimmäisestä päivästä alkaen, joksi ne on myönnetty. Tuontitodistusten voimassaolo päättyy kuitenkin viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden 31 päivänä joulukuuta.

5 artikla

Komissiolle annettavat ilmoitukset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään hakemuskuukautta seuraavan kuukauden 10 päivänä myöntämiensä todistusten kattamat määrät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tuontitodistusten käyttämättä jääneet tai osittain käytetyt määrät, jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuolelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset oli myönnetty, välistä erotusta, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina

a)

yhdessä tämän asetuksen 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten kanssa viimeistä osakiintiökautta koskevien hakemusten osalta;

b)

viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta sellaisten määrien osalta, joita ei ollut vielä ilmoitettu a alakohdassa säädetyn ensimmäisen ilmoituksen antamishetkellä.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 30 päivänä huhtikuuta tuotteiden määrät, jotka luovutettiin tosiasiallisesti vapaaseen liikkeeseen kyseisellä tuontitariffikiintiökaudella.

4   Kun kyseessä ovat 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, määrät on ilmaistava kilogrammoina vastaavana määränä kuorellisia munia, kun on kyseessä liitteessä I vahvistettu tariffikiintiö 09.4275, ja kilogrammoina tuotepainoa, kun on kyseessä tariffikiintiö 09.4276, ja järjestysnumeron mukaan jaoteltuna.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 150, 20.5.2014, s. 1.

(3)  Neuvoston päätös 2014/668/EU, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta III osaston (lukuun ottamatta määräyksiä, jotka liittyvät työntekijöinä toisen osapuolen alueella laillisesti työskentelevien kolmansien maiden kansalaisten kohteluun) ja IV, V, VI ja VII osaston sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta, ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 278, 20.9.2014, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja albumiinien tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (EUVL L 121, 24.4.2014, s. 32).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 376/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1001/2013, annettu 4 päivänä lokakuuta 2013, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 290, 31.10.2013, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(10)  Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).


LIITE I

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista.

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontikausi

Määrä tonneina

Kannettava tulli

(Euroa/tonni)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Kuorelliset siipikarjanmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt; kuorettomat linnunmunat ja munankeltuaiset, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, ihmisravinnoksi soveltuvat; muna-albumiinit ja maitoalbumiinit, ihmisravinnoksi soveltuvat

Vuosi 2016

1 500

(kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna)

0

Vuosi 2017

1 800

(kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna)

Vuosi 2018

2 100

(kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna)

Vuosi 2019

2 400

(kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna)

Vuosi 2020

2 700

(kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna)

Vuodesta 2021 alkaen

3 000

(kuorellisten munien ekvivalenttina ilmaistuna)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Kuorelliset siipikarjanmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

 

3 000 (nettopaino)

0


LIITE II

3 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

espanjaksi: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

tšekiksi: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

tanskaksi: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

saksaksi: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

viroksi: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

kreikaksi: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

englanniksi: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

ranskaksi: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

kroaatiksi: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

italiaksi: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

latviaksi: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

liettuaksi: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

unkariksi: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

maltaksi: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

hollanniksi: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

puolaksi: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

portugaliksi: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

romaniaksi: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

slovakiksi: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

sloveeniksi: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

suomeksi: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

ruotsiksi: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077