12.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 295/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2014,

annettu 11 päivänä marraskuuta 2015,

tietojen toimittamisessa ryhmävalvojalle sekä valvontaviranomaisten välisessä tietojenvaihdossa käytettäviä menettelyjä ja lomakkeita koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) ja erityisesti sen 249 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Menettelyt ja lomakkeet ovat tarpeen tehokkaan ja yhtenevän tietojenvaihdon edistämiseksi valvontaviranomaisten välillä valvontaviranomaisten kollegiossa, jonka pitäisi olla pääasiallinen foorumi tietyn ryhmän valvontaviranomaisten väliselle tietojenvaihdolle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita yhteistyömuotoja ja muuta tietojenvaihtoa, joita valvontaviranomaisten välillä voi esiintyä kahden- tai monenvälisesti.

(2)

Nämä menettelyt ja lomakkeet on tarkoitettu valvontaviranomaisten kollegioon kuuluville valvontaviranomaisille, jotka osana koordinointijärjestelyä päättävät valvontaviranomaisten kollegion toiminnan kannalta tarpeellisista tiedoista ja näiden tietojen vaihtamiseen liittyvistä muodollisuuksista komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (2) 357 artiklan mukaisesti.

(3)

Vaikuttava ja tehokas valvonta edellyttää, että valvontaviranomaisten välisessä tietojenvaihdossa ja yhteistyössä otetaan huomioon ryhmän luonne, laajuus ja monitahoisuus, tietojen tyyppi ja niiden saatavuus sekä viimeisimmät ja oleellisimmat tiedot.

(4)

Tämä asetus perustuu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen komissiolle toimittamiin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin.

(5)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Valvontaviranomaisten välinen tietojenvaihto valvontaviranomaisten kollegiossa

Valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvien valvontaviranomaisten on vaihdettava tietoja järjestelmällisesti vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa tapauskohtaisesti.

2 artikla

Tietojenvaihdon määräaika

1.   Valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvien valvontaviranomaisten on asetettava kaikelle tietojenvaihdolle määräaika, olipa tietojenvaihto järjestelmällistä tai tapauskohtaista.

2.   Asetetusta määräajasta poikkeamisesta on ilmoitettava etukäteen asiaan liittyville valvontaviranomaisille ja annettava asianmukaiset perustelut.

3 artikla

Tietojenvaihdon välineet

Valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvien valvontaviranomaisten on sovittava suojatusta sähköisestä tietojenvaihdosta sekä muodosta, jossa tietoja vaihdetaan.

4 artikla

Valuutta

Valvontaviranomaisten kollegiossa tapahtuvan tietojenvaihdon yhteydessä valvontaviranomaisten on ilmaistava määrät siinä valuutassa, jossa tiedot ilmoitetaan, elleivät valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvat valvontaviranomaiset osana direktiivin 2009/138/EY 248 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua koordinointijärjestelyä toisin päätä.

5 artikla

Kieli

Valvontaviranomaisten on vaihdettava tietoja sillä kielellä, jota valvontaviranomaisten kollegiossa yleisimmin ymmärretään, elleivät valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvat valvontaviranomaiset osana direktiivin 2009/138/EY 248 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua koordinointijärjestelyä toisin päätä.

6 artikla

Yleiskatsaus valvontaviranomaisten kollegiossa vaihdettaviin tietoihin

Ryhmävalvojan on toimitettava valvontaviranomaisten kollegioon kuuluville muille valvontaviranomaisille yleiskatsaus delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 357 artiklan nojalla vaihdettaviin tietoihin ja käytettävä tähän tämän asetuksen liitteessä I esitettyä lomaketta.

7 artikla

Valvojan tarkastusprosessin tärkeimpien päätelmien toimittaminen

1.   Valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvien muiden valvontaviranomaisten on toimitettava ryhmävalvojalle yksittäisen yrityksen tasolla suoritetun valvojan tarkastusprosessin tärkeimmät päätelmät delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 357 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti ja käytettävä tähän tämän asetuksen liitteessä II esitettyä lomaketta.

2.   Ryhmävalvojan on toimitettava valvontaviranomaisten kollegioon kuuluville muille valvontaviranomaisille ryhmätasolla suoritetun valvojan tarkastusprosessin tärkeimmät päätelmät delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 357 artiklan 3 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti ja käytettävä tähän tämän asetuksen liitteessä II esitettyä lomaketta.

8 artikla

Valvontaviranomaisten välinen yhteistyö ja tietojenvaihto valvontaviranomaisten kollegion ulkopuolella

1.   Kun valvontaviranomaisten kollegioon kuuluva valvontaviranomainen jakaa kahden- tai monenvälisesti tietoja, joilla on merkitystä ryhmän valvonnan kannalta, joidenkin muiden valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvien valvontaviranomaisten kanssa, sen on ilmoitettava tiedot ryhmävalvojalle kohtuullisen ajan kuluessa. Ryhmävalvojan on varmistettava, että tiedot toimitetaan kaikille muille asianomaisille valvontaviranomaisten kollegioon kuuluville valvontaviranomaisille kollegion seuraavassa kokouksessa tai ennen sitä.

2.   Kun valvontaviranomaisten kollegioon kuuluva valvontaviranomainen saa kolmannelta osapuolelta tietoja, joilla on merkitystä ryhmän valvonnan kannalta, ja jakaa nämä tiedot joidenkin muiden valvontaviranomaisten kollegioon kuuluvien valvontaviranomaisten kanssa, sen on ilmoitettava tiedot ryhmävalvojalle kohtuullisen ajan kuluessa niin kattavasti kuin se on kyseisen kolmannen osapuolen tai lainsäädännön asettamat luottamuksellisuuteen liittyvät mahdolliset rajoitukset huomioon ottaen mahdollista. Ryhmävalvojan on varmistettava, että tiedot toimitetaan kaikille muille asianomaisille valvontaviranomaisten kollegioon kuuluville valvontaviranomaisille kollegion seuraavassa kokouksessa tai ennen sitä.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


LIITE I

Yleiskatsaus valvontaviranomaisten kollegiossa vaihdettaviin tietoihin

Tietojen tyyppi

Yrityksen nimi

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus

Säännöllinen valvontaraportti

Kvantitatiiviset raportointilomakkeet

Valvojan tarkastusprosessin tärkeimmät päätelmät

Muut valikoidut tiedot

Osakasyritys

Tieto

 

 

 

 

 

Toteuttamistiheys

 

 

 

 

 

Määräaika

 

 

 

 

 

Tytäryritys

Tieto

 

 

 

 

 

Toteuttamistiheys

 

 

 

 

 

Määräaika

 

 

 

 

 

Muu sidosyritys

Tieto

 

 

 

 

 

Toteuttamistiheys

 

 

 

 

 

Määräaika

 

 

 

 

 

Valvontaviranomaisten kollegion sopimuksen mukaan yleiskatsauksessa on eriteltävä vaihdettavat tiedot, mukaan lukien sanallisten raporttien asiaankuuluvat osat, asiaankuuluvat kvantitatiiviset raportointilomakkeet, valvojan tarkastusprosessin tärkeimmät päätelmät ja muut valikoidut tiedot sekä määräajat ja toteuttamistiheydet.


LIITE II

Valvojan tarkastusprosessin tärkeimpien päätelmien toimittaminen

Yksittäisen yrityksen tai ryhmän nimi

 

Riskinarvioinnin tulokset ja asiaankuuluvat suunnitellut valvontatoimet

Kuvaus

 

Paikalla tehtyjen tutkimusten/tarkastusten ja ulkopuolella suoritettujen toimien päätelmät

Kuvaus

 

Asiaankuuluvat valvontatoimenpiteet

Kuvaus

 

Valvontaviranomaisten kollegion sopimuksen mukaan valvojan tarkastusprosessin tärkeimpien päätelmien on sisällettävä riskinarvioinnin tulokset, asiaankuuluvat suunnitellut valvontatoimet, paikalla tehtyjen tutkimusten/tarkastusten ja ulkopuolella suoritettujen toimien päätelmät sekä asiaankuuluvat valvontatoimet.