10.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 293/6


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1971,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 1848/2006 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (1) ja erityisesti sen ja 50 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän asetuksen tarkoituksena on määrittää, mitä sääntöjenvastaisuuksia jäsenvaltioiden tulisi ilmoittaa komissiolle. Jotta komissio voisi hoitaa sille kuuluvat tehtävät unionin taloudellisten etujen suojaamisessa ja erityisesti jotta komissio voisi tehdä riskinarviointeja, olisi myös vahvistettava, mitä tietoja on annettava.

(2)

Unionin taloudellisia etuja olisi suojattava yhdenmukaisella tavalla riippumatta siitä, mitä tavoitteiden saavuttamiseksi perustettua rahastoa käytetään. Tämän vuoksi komissiolle annetaan asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 sekä asetuksissa (EU) N:o 1303/2013 (2), (EU) N:o 223/2014 (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 514/2014 (4) toimivalta antaa sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevia sääntöjä. Sen varmistamiseksi, että samanlaisia sääntöjä sovelletaan kaikkiin näiden asetusten säätelemiin rahastoihin, on tarpeen, että tämä asetus sisältää samanlaiset säännökset kuin komission delegoidut asetukset (EU) 2015/1970 (5), (EU) 2015/1972 (6) ja (EU) 2015/1973 (7).

(3)

Jotta jäsenvaltioissa sovellettaisiin ilmoitusvelvollisuuksia yhdenmukaisesti on tarpeen määritellä termi ’petosepäily’ ja ottaa tällöin huomioon petoksen määrittely, joka on esitetty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyssä yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevassa yleissopimuksessa (8), sekä määritellä termi ’ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä’. Euroopan maatalouden tukirahaston osalta ’talouden toimijalla’ tulisi tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka muuta tahoa, joka saa tukea maataloustukirahastosta tai on velvollinen maksamaan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 43 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun käyttötarkoitukseensa sidotun tulon, paitsi jäsenvaltiota sen käyttäessä toimivaltaansa julkisena viranomaisena.

(4)

Asetuksissa (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 223/2014 määritetään alaraja, jota pienempiä sääntöjenvastaisuuksia ei tarvitse ilmoittaa komissiolle ja tapaukset, joista ei tarvitse ilmoittaa. Jotta säännöksiä saadaan yksinkertaistettua ja yhdenmukaistettua ja jotta voidaan tasapainottaa toisaalta jäsenvaltioiden hallinnollinen rasite ja toisaalta yleisen edun sanelema tarve saada täsmällistä tietoa niitä analyyseja varten, joita tehdään unionin petostentorjuntatyössä, on asetusten (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 514/2014 mukaisiin ilmoituksiin tarpeen soveltaa samaa ilmoitusvelvollisuuden alarajaa ja samoja sääntöjenvastaisuusilmoituksiin liittyviä vapautuksia kuin edellä mainituissa kahdessa muussa asetuksessa.

(5)

Ilmoitusten yhdenmukaistamiseksi on tarpeen ensiksi säätää perusteista, joilla vahvistetaan, milloin sääntöjenvastaisuudet on ilmoitettava ensimmäisen kerran ja mitä tietoa tässä alustavassa ilmoituksessa on annettava.

(6)

Jotta komission hallussa oleva tieto olisi täsmällistä, on tarpeen saada ilmoituksia seurantatoimista. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi annettava komissiolle päivitetyt tiedot jokaisesta alustavasta ilmoituksesta, jota koskevissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä ja oikeudenkäynneissä on tapahtunut merkittävää edistystä.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (9) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (10) perusteella komission ja jäsenvaltioiden tulisi tämän asetuksen nojalla annettujen tietojen osalta estää luvaton pääsy henkilötietoihin sekä tällaisten tietojen luvaton luovuttaminen. Lisäksi tässä asetuksessa tulisi täsmentää, missä tarkoituksessa komissio ja jäsenvaltiot voivat käsitellä näitä tietoja.

(8)

Komission asetus (EY) N:o 1848/2006 (11), jossa annettiin ohjelmakautena 2007–2013 sovellettavat säädökset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 nojalla (12), olisi kumottava. Sitä tulisi kuitenkin edelleen soveltaa asetuksen (EY) N:o 1290/2005 perusteella myönnettyyn tukeen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamiseen.

(9)

Koska kyseisten rahastojen puolesta on jo suoritettu maksuja ja sääntöjenvastaisuuksia saattaa esiintyä, tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava välittömästi. Tämän asetuksen olisi sen vuoksi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa määritetään, mitkä sääntöjenvastaisuudet jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja mitä tietoja niiden on tällöin annettava.

2 artikla

Määritelmät

Sovelletaan asetusten (EU) N:o 1306/2013 ja (EU) N:o 1303/2013 määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’petosepäilyllä’ sääntöjenvastaisuutta, jonka vuoksi kansallisella tasolla aloitetaan hallinnollinen menettely tai oikeudenkäynti sen selvittämiseksi, onko sääntöjenvastaisuus tahallinen ja erityisesti onko se Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu petos;

b)

’ensimmäisellä hallinnollisella tai oikeudellisella päätelmällä’ toimivaltaisen hallinto- tai oikeusviranomaisen ensimmäistä kirjallista arviointia, jossa päätellään täsmällisten tosiseikkojen perusteella, että sääntöjenvastaisuus on tapahtunut, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta tarkistaa tätä päätelmää taikka kumota se hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn aikana esiin tulevien seikkojen perusteella.

3 artikla

Alustava ilmoitus

1.   Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle sääntöjenvastaisuuksista seuraavissa tapauksissa:

a)

sääntöjenvastaisuus koskee rahastoista myönnettyä rahoitusosuutta, jonka määrä on yli 10 000 euroa;

b)

sääntöjenvastaisuutta koskevassa asiassa on annettu ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä.

2.   Alustavassa ilmoituksessa jäsenvaltiot antavat seuraavat tiedot:

a)

asiaan liittyvä rahasto, avustusjärjestelmä, toimenpide, toimi ja tarvittaessa toimenpideohjelman nimi ja CCI-numero sekä asiaan liittyvät yhteiset markkinajärjestelyt, toimialat ja tuotteet sekä budjettikohta;

b)

asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden tai molempien tunnistetiedot ja muiden sellaisten yksiköiden tunnistetiedot, jotka ovat osallistuneet sääntöjenvastaisuuden toteuttamiseen, ja niiden osuus asiassa, paitsi jos näillä tiedoilla ei ole merkitystä sääntöjenvastaisuuden ehkäisyssä kyseisen sääntöjenvastaisuuden luonteesta johtuvista syistä;

c)

alue, jolla toimi on toteutettu ja joka on yksilöity asianmukaisesti, kuten käyttämällä NUTS-tasoa;

d)

säännös tai säännökset, joita on rikottu;

e)

mahdolliseen sääntöjenvastaisuuteen viittaavan ensimmäisen tiedon päivämäärä ja lähde;

f)

menettely, jolla sääntöjenvastaisuuteen on syyllistytty;

g)

tarvittaessa tieto siitä, aiheuttaako menettely petosepäilyn;

h)

tapa, jolla sääntöjenvastaisuus havaittiin;

i)

tarvittaessa asiaan liittyvät jäsenvaltiot ja kolmannet maat;

j)

ajanjakso tai päivämäärä, jonka aikana sääntöjenvastaisuus tapahtui;

k)

sääntöjenvastaisuutta koskevan ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän laatimispäivämäärä;

l)

unionin rahoitusosuuden, kansallisen rahoitusosuuden ja yksityisen rahoitusosuuden mukainen menojen kokonaismäärä;

m)

unionin rahoitusosuuden ja kansallisen rahoitusosuuden määrä, jota sääntöjenvastaisuus koskee;

n)

petosepäilyn osalta sellaisessa tapauksessa, jossa julkista rahoitusosuutta ei ole maksettu edunsaajalle, unionin rahoitusosuuden ja kansallisen rahoitusosuuden määrä, joka olisi perusteettomasti maksettu, ellei petosta olisi havaittu;

o)

sääntöjenvastaisten menojen luonne;

p)

maksujen keskeyttäminen tarvittaessa sekä mahdollisuudet jo maksettujen erien takaisinperintään.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot eivät ilmoita komissiolle sääntöjenvastaisuuksista seuraavissa tapauksissa:

a)

sääntöjenvastaisuus muodostuu ainoastaan osarahoitettuun ohjelmaan tai suoriin maksuihin sisältyvän toimen täydellisestä tai osittaisesta suorittamatta jättämisestä tuensaajan konkurssin vuoksi;

b)

tuensaaja on saattanut sääntöjenvastaisuuden vapaaehtoisesti hallintoviranomaisen, maksajaviraston tai muun toimivaltaisen viranomaisen tietoon ennen kuin mikään näistä viranomaisista on sitä havainnut, joko ennen julkisen rahoitusosuuden maksamista tai sen jälkeen;

c)

hallintoviranomainen, maksajavirasto tai muu toimivaltainen viranomainen on havainnut ja korjannut sääntöjenvastaisuuden ennen kyseisen menoerän sisällyttämistä komissiolle toimitettavaan menoilmoitukseen.

Kaikissa muissa tapauksissa, erityisesti konkurssia edeltävissä tai kun epäillään petosta, havaitut sääntöjenvastaisuudet sekä niihin liittyvät ehkäisy- ja korjaustoimenpiteet on ilmoitettava komissiolle.

4.   Jos kansallisissa säännöksissä säädetään tutkimusten luottamuksellisuudesta, tietojen ilmoittaminen edellyttää toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun elimen kansallisten sääntöjen mukaisesti antamaa lupaa.

4 artikla

Seurantatoimista ilmoittaminen

1.   Jos jotkin 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tiedoista ja erityisesti tiedot menettelytavoista, joilla sääntöjenvastaisuus tehtiin, ja tavasta, jolla se havaittiin, eivät ole saatavissa tai niitä on oikaistava, jäsenvaltioiden on annettava puuttuneet tai oikaistut tiedot komissiolle sääntöjenvastaisuuksia koskevissa seurantailmoituksissa.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tieto sellaisten menettelyjen tai oikeudenkäyntien aloittamisesta, päättämisestä tai keskeyttämisestä, jotka koskevat ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin liittyviä hallinnollisia toimenpiteitä, hallinnollisia seuraamuksia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia, samoin kuin näiden menettelyjen tai oikeudenkäyntien lopputuloksesta. Jos sääntöjenvastaisuuksista on määrätty seuraamuksia, jäsenvaltioiden on lisäksi ilmoitettava

a)

ovatko seuraamukset hallinnollisia vai rikosoikeudellisia;

b)

onko seuraamukset määrätty unionin lain vai kansallisen lain rikkomisesta, sekä tarkat tiedot seuraamuksista;

c)

onko petos todettu.

3.   Jäsenvaltion on komission kirjallisesta pyynnöstä toimitettava tiettyyn sääntöjenvastaisuuteen tai sääntöjenvastaisuuksien ryhmään liittyviä tietoja.

5 artikla

Tietojen käyttö ja käsittely

1.   Komissio voi käyttää kaikkia jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti toimittamia tietoja laatiakseen riskinarviointeja tietotekniikkatukea käyttäen ja antaa saatujen tietojen nojalla kertomuksia ja kehittää riskien tehokkaampaan havaitsemiseen tähtääviä järjestelmiä.

2.   Kaikki tämän asetuksen nojalla toimitetut tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin, ja niitä koskee sama suoja, joka on annettava vastaaville tiedoille sekä tiedot toimittaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön että unionin toimielimiin sovellettavien säännösten mukaisesti. Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat kaikki tarvittavat varmuustoimenpiteet säilyttääkseen kyseisten tietojen luottamuksellisuuden.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei saa luovuttaa muille kuin sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät jäsenvaltioissa tai unionin toimielimissä ja joiden työtehtävät edellyttävät näiden tietojen saamista käyttöön, paitsi jos tällaisia tietoja toimittanut jäsenvaltio on antanut siihen nimenomaisesti luvan.

4.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin unionin taloudellisten etujen suojaamiseen, paitsi jos tällaisia tietoja toimittaneet viranomaiset ovat antaneet siihen nimenomaisen luvan.

6 artikla

Kumoaminen ja siirtymäsäännökset

Kumotaan asetus (EY) N:o 1848/2006.

Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen asetuksen (EY) N:o 1290/2005 nojalla myönnettyyn tukeen liittyvistä sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamiseen.

7 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 223/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (EUVL L 72, 12.3.2014, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 514/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 112).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1970, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, koheesiorahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(6)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1972, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä sääntöjenvastaisuudesta ilmoittamisen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 11).

(7)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1973, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 15).

(8)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Komission asetus (EY) N:o 1848/2006, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyvistä sääntöjenvastaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän järjestämisestä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 kumoamisesta (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 56).

(12)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).