31.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1962,

annettu 28 päivänä lokakuuta 2015,

yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 5 kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 10 kohdan, 15 artiklan 9 kohdan, 21 artiklan 7 kohdan, 22 artiklan 7 kohdan, 24 artiklan 8 kohdan, 33 artiklan 10 kohdan, 37 artiklan 4 kohdan, 58 artiklan 9 kohdan, 60 artiklan 7 kohdan, 64 artiklan 2 kohdan, 73 artiklan 9 kohdan, 74 artiklan 6 kohdan, 76 artiklan 4 kohdan, 78 artiklan 2 kohdan, 92 artiklan 5 kohdan, 105 artiklan 6 kohdan, 106 artiklan 4 kohdan, 111 artiklan 3 kohdan, 116 artiklan 6 kohdan ja 117 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (2) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002 (3) on kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1380/2013 (4). Sen vuoksi komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 404/2011 (5) olevia asianomaisia viitteitä olisi muutettava.

(2)

Komissio on kehittänyt uuden tietojenvaihtovälineen, ja sitä olisi käytettävä kaikessa asetuksen (EY) N:o 1224/2009, jäljempänä ’valvonta-asetus’, 33, 111 ja 116 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1006/2008 13 artiklassa tarkoitetussa sähköisessä tietojenvaihdossa.

(3)

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 4 päivänä joulukuuta 2013 hyväksymässä päätöslauselmassa A.1078 (28) ja vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen XI-1 luvun 3 säännön määräyksissä vahvistettua Kansainvälisen merenkulkujärjestön alustunnistenumeroa olisi sovellettava unionin kalastusaluksiin riippumatta siitä, missä ne toimivat, ja unionin vesillä toimiviin kolmansien maiden kalastusaluksiin. Kyseisen tunnistenumeron ansiosta alus voidaan tunnistaa tarkasti, alus voidaan jäljittää ja sen toiminta todentaa eri aikoina riippumatta mahdollisesta nimen, omistajuuden ja lippuvaltion muutoksesta sekä voidaan varmistaa kalastustuotteiden jäljitettävyys koko markkinaketjussa erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa alukset kenties ovat mukana LIS-kalastustoiminnassa.

(4)

Komissio on kehittänyt uuden satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) tietojen toimittamismuodon, jota olisi käytettävä kaikessa valvonta-asetuksen 111 ja 116 artiklassa tarkoitetussa sähköisessä tietojenvaihdossa. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 24 ja 28 artiklaa olisi muutettava ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liite V olisi poistettava.

(5)

Valvonta-asetuksen 14 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan kalastuspäiväkirjan on sisällettävä aluksen satamasta lähtöpäivä. Sen varmistamiseksi, että kaikki samaan kalastusmatkaan liittyvät viestit voidaan tunnistaa ja yhdistää toisiinsa, alusten päälliköiden, joiden on kirjattava ja toimitettava kalastuspäiväkirjan tiedot sähköisesti, olisi toimitettava lähtöviesti lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ensimmäisenä viestinä ennen kalastustoimien aloittamista ja viestien myöhempiä toimituksia. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 47 artiklaa olisi muutettava.

(6)

Valvonta-asetuksen 111 ja 116 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1006/2008 13 artiklassa tarkoitettuja sääntöjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden keskinäistä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välistä tietojenvaihtoa, on muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon uudet oikeudelliset vaatimukset, uusien teknologioiden ja muotojen kehittäminen sekä kansainväliset standardit. On tarpeen vahvistaa sähköisen toimittamisen yleiset periaatteet, menettelyt korjausten tekemiseksi ja standardit, joita käytetään satelliittiseurantajärjestelmään ja kalastus- ja myyntitoimintaan liittyvien tietojen vaihtamisessa ja saalisilmoituksissa, sekä menettelyt, joilla muotoihin tehdyt muutokset pannaan täytäntöön. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 43, 45 ja 91 artiklaa ja liitettä XII olisi muutettava ja olisi vahvistettava uudet säännöt.

(7)

Valvonta-asetuksen 111 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua satelliittiseurantajärjestelmän tietojen ja sähköisen kirjaamis- ja raportointijärjestelmän tietojen reaaliaikaista ja suoraa sähköistä vaihtoa on edelleen yhdenmukaistettava. Lippujäsenvaltion olisi varmistettava niiden sähköisen kirjaamis- ja raportointijärjestelmän tietojen, jotka se vastaanottaa kalastusaluksiltaan, kun ne kalastavat jonkin rannikkojäsenvaltion vesillä, automaattinen ja reaaliaikainen toimittaminen kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 44 artiklaa olisi muutettava.

(8)

Valvonta-asetusta on muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1379/2013 (6), ja siihen sisällytetty säännöt kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kuluttajille annettavista tiedoista ja varastointijärjestelmän alaisten kalastus- ja vesiviljelytuotteiden valvonnasta. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 66, 67 ja 112 artikla olisi saatettava kyseisten uusien sääntöjen mukaiseksi ja 68 artikla olisi poistettava.

(9)

Veden tai jään vuoksi tehtävää vähennystä ei tulisi soveltaa pelagisiin lajeihin, jotka on tarkoitus purkaa teollisiin tarkoituksiin, ottaen huomioon tällaisen toiminnan erityispiirteet kalan varastoinnissa ja käsittelyssä. Kalakantojen hoidosta Koillis-Atlantin vesillä ajanjaksolla 2014–2018 Euroopan unionin, Färsaarten ja Norjan välillä tehdyssä kalastussopimuksessa on hyväksytty samankaltainen määräys, joka koskee teollisiin tarkoituksiin purettavia pelagisia lajeja, sekä uusia toimenpiteitä, jotka koskevat sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan purkamisten punnitusta ja tarkastusta. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 ja 107 artikla olisi saatettava näiden uusien sääntöjen mukaiseksi.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 508/2014 (7) säädetään toimenpiteistä, joilla tuetaan unionin valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmän täytäntöönpanoa ja säännellään unionin rahoitustoimenpiteiden keskeyttämistä, lykkäämistä ja oikaisuja, ja kyseisellä asetuksella on poistettu valvonta-asetuksen 103 artikla. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 96 artikla, VIII osaston I luku ja liite XXXI olisi poistettava.

(11)

Valvonta-asetuksen 33 artiklan 10 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1006/2008 13 artiklan 3 kohdassa komissiolle annetaan toimivalta vahvistaa saaliita ja pyyntiponnistusta koskevien tietojen toimittamismuodot. Komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (8) kyseisellä alalla vahvistetut säännöt, joilla haluttiin varmistaa aggregoitujen saalistietojen tehokas toimittaminen, kuten valvonta-asetuksen 33 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1006/2008 13 artiklan 2 kohdassa edellytetään, ovat oikeudellisesti ja teknisesti vanhentuneita. Sen vuoksi olisi käytettävä aggregoitujen saalistietojen sähköistä ilmoittamista koskevia kansainvälisiä standardeja ja olisi kumottava asetus (EY) N:o 500/2001.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/812 (9) on otettu käyttöön uudet säännöt, jotka koskevat alamittaisten saaliiden kirjaamista erillisenä tietona ilmoitusvelvollisuuksien mukaisesti ja sitä, että uutena vakavana rikkomisena määrätään pisteitä siitä, että rikotaan velvollisuutta purkaa alamittaiset saaliit. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteet VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII ja XXX olisi sen vuoksi saatettava näiden uusien sääntöjen mukaisiksi.

(13)

Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM) on hyväksynyt suosituksilla GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 ja GFCM/36/2012/2 erityiset määräykset GFCM-kalastuspäiväkirjan käyttöönotosta ja siitä, että kalastuspäiväkirjaan olisi kirjattava jalokorallisaaliit sekä merilintujen, munkkihylkeiden, merikilpikonnien ja valaiden tahattomat sivusaaliit ja mereen vapauttaminen. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 liitteet VI, VII ja X olisi sen vuoksi saatettava näiden uusien sääntöjen mukaisiksi.

(14)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 404/2011 olisi muutettava.

(15)

Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 92 artiklan 1 kohtaa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina asetuksen (EU) 2015/812 7 artiklan 14 ja 15 kohdalla, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017. Pisteiden määräämisen kyseisiin säännöksiin liittyvistä vakavista rikkomisista olisi tultava voimaan samaan aikaan.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 404/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan koko tekstissä ilmaisut ’EU:n kalastusalus’, ’EU:n kalastusalukset’ ja ’EU:n vedet’ ilmaisuilla ’unionin kalastusalus’, ’unionin kalastusalukset’ ja ’unionin vedet’ sekä tehdään kaikki asian vaatimat kieliopilliset muutokset.

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1)

’unionin kalastusaluksella’ jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2)

’unionin vesillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (10) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyjä vesiä;

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).”"

3)

Korvataan 3 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Jäsenvaltion myöntämiä kalastuslisenssejä vastaava bruttovetoisuutena (GT) tai kilowatteina (kW) ilmaistu kokonaiskapasiteetti ei saa milloinkaan ylittää kyseiselle jäsenvaltiolle asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 7 kohdan mukaisesti vahvistettuja enimmäiskapasiteettitasoja.”

4)

Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

”Joulukuun 4 päivänä 2013 hyväksytyssä päätöslauselmassa A.1078(28) vahvistettua ja vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen XI-1 luvun 3 säännön määräyksissä tarkoitettua Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alustunnistenumerojärjestelmää olisi 1 päivästä tammikuuta 2016 sovellettava seuraaviin:

a)

unionin kalastusalukset tai unionin toimijoiden hallinnassa rahtausjärjestelyn mukaisesti olevat kalastusalukset, joiden kapasiteetti on bruttovetoisuutena 100 tonnia tai bruttorekisteritonneina 100 tonnia tai enemmän tai joiden suurin pituus on 24 metriä tai enemmän ja jotka toimivat yksinomaan unionin vesillä;

b)

kaikki unionin kalastusalukset tai unionin toimijoiden hallinnassa rahtausjärjestelyn mukaisesti olevat kalastusalukset, joiden suurin pituus on 15 metriä tai enemmän ja jotka toimivat unionin vesien ulkopuolella;

c)

kaikki kolmansien maiden kalastusalukset, joilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa unionin vesillä.”

5)

Korvataan 24 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kunkin lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on varmistettava, että rannikkojäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukseen toimitetaan automaattisesti tämän asetuksen 19 artiklan mukaisesti annettavat tiedot kyseisen jäsenvaltion kalastusaluksista sinä aikana, jona alukset ovat kyseisen rannikkojäsenvaltion vesillä. Tiedot on toimitettava rannikkojäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukseen heti, kun lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskus on ne vastaanottanut.”

6)

Korvataan 28 artikla seuraavasti:

”28 artikla

Komission oikeus tutustua tietoihin

Komissio voi valvonta-asetuksen 111 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että komissiolle tai sen nimeämälle elimelle toimitetaan ilman eri toimenpiteitä tämän asetuksen 19 artiklan mukaisesti annettavat tiedot tietystä kalastusalusten ryhmästä ja tiettynä aikana. Tiedot on toimitettava komissiolle tai sen nimeämälle elimelle heti, kun lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskus on ne vastaanottanut.”

7)

Korvataan 30 artikla seuraavasti:

”30 artikla

Paperimuodossa olevien kalastuspäiväkirjojen sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitusten mallit

1.   Unionin kalastusaluksen päällikön on unionin vesillä täytettävä ja toimitettava paperimuodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset liitteessä VI olevan mallin mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, niiden unionin kalastusalusten päälliköt, jotka tekevät päivittäisiä kalastusmatkoja Välimerellä, voivat täyttää ja toimittaa paperimuodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset liitteessä VII olevan mallin mukaisesti.

3.   Kun unionin kalastusalukset harjoittavat kalastustoimintaa kolmannen maan vesillä, alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelemillä vesillä tai unionin ulkopuolisilla vesillä, jotka eivät kuulu alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyn piiriin, unionin kalastusalusten päälliköiden on täytettävä ja toimitettava paperimuodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset tämän asetuksen 31 artiklan ja liitteissä VI ja VII olevien mallien mukaisesti, elleivät kolmas maa tai kyseisen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön säännöt nimenomaisesti edellytä muunlaista kalastuspäiväkirjaa taikka jälleenlaivaus- tai purkamisilmoitusta. Jos kolmas maa ei edellytä tietynlaista kalastuspäiväkirjaa taikka jälleenlaivaus- tai purkamisilmoitusta mutta vaatii muunlaisten kuin unionin säännöissä edellytettyjen tietoelementtien toimittamista, nämä tietoelementit on kirjattava.

4.   Sellaisten unionin kalastusalusten päälliköt, joihin ei sovelleta valvonta-asetuksen 15 artiklaa, voivat käyttää paperimuodossa olevia kalastuspäiväkirjoja sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoituksia, jotka on tulostettu ennen 1 päivää tammikuuta 2016, 31 päivään joulukuuta 2017 saakka.”

8)

Lisätään 37 artiklaan kohta seuraavasti:

”Sähköisessä muodossa olevat kalastuspäiväkirjat sekä jälleenlaivaus- ja purkamisilmoitukset on täytettävä liitteen X ohjeiden mukaisesti.”

9)

Korvataan 43 artikla seuraavasti:

”43 artikla

Jäsenvaltioiden keskinäisessä tietojenvaihdossa vaaditut pakolliset tiedot

Ne tietoelementit, jotka unionin kalastusalusten päälliköiden on kirjattava kalastuspäiväkirjaan, jälleenlaivausilmoitukseen, ennakkoilmoitukseen ja purkamisilmoitukseen unionin sääntöjen mukaisesti, ovat myös pakollisia jäsenvaltioiden keskinäisessä tietojenvaihdossa.”

10)

Korvataan 44 artikla seuraavasti:

”44 artikla

Tietojen saanti

1.   Kun lippujäsenvaltion lipun alla purjehtiva kalastusalus harjoittaa kalastustoimia unionin vesillä rannikkojäsenvaltion alueella, lippujäsenvaltion on tiedot saatuaan viipymättä toimitettava kulloisenkin kalastusmatkan pakollinen sähköinen kalastuspäiväkirja, alkaen viimeisestä satamasta lähdöstä, kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle.

2.   Niin kauan kuin lippujäsenvaltion lipun alla purjehtiva kalastusalus kalastaa unionin vesillä toisen rannikkojäsenvaltion alueella, lippujäsenvaltion on tiedot saatuaan viipymättä toimitettava kaikki pakollisen sähköisen kalastuspäiväkirjan tiedot kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle. Lippujäsenvaltion on myös toimitettava kulloiseenkin kalastusmatkaan liittyvät, tämän asetuksen 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut korjaukset.

3.   Kun purkamis- tai jälleenlaivaustoimi tehdään muun rannikkojäsenvaltion kuin lippujäsenvaltion satamassa, lippujäsenvaltion on tiedot saatuaan viipymättä toimitettava kaikki pakollisen sähköisen purkamis- tai jälleenlaivausilmoituksen tiedot kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle.

4.   Kun lippujäsenvaltiolle ilmoitetaan, että sen lipun alla purjehtiva kalastusalus aikoo saapua toisen rannikkojäsenvaltion satamaan, lippujäsenvaltion on tiedot saatuaan viipymättä toimitettava sähköinen ennakkoilmoitus kyseiselle rannikkojäsenvaltiolle.

5.   Kun jäsenvaltion lipun alla purjehtiva kalastusalus kalastusmatkalla saapuu toisen rannikkojäsenvaltion alueella oleville unionin vesille tai kun 3 tai 4 kohdassa tarkoitetut tiettyyn kalastusmatkaan liittyvät mitkä tahansa tiedot on toimitettu rannikkojäsenvaltiolle, lippujäsenvaltion on annettava pääsy kaikkiin valvonta-asetuksen 111 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin kyseistä kalastusmatkaa koskeviin sähköisiin kalastustietoihin alkaen lähdöstä siihen saakka, kun purkaminen on saatu loppuun, ja toimitettava tiedot kyseisen rannikkojäsenvaltion pyynnöstä. Pääsy tietoihin on sallittava vähintään 36 kuukauden ajan kalastusmatkan alusta laskettuna.

6.   Toisen jäsenvaltion valvonta-asetuksen 80 artiklan mukaisesti tarkastaman kalastusaluksen lippujäsenvaltion on tarkastuksen tehneen jäsenvaltion pyynnöstä toimitettava valvonta-asetuksen 111 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut aluksen kyseiseen kalastusmatkaan liittyvät sähköiset kalastustiedot alkaen lähdöstä siihen saakka, kun pyyntö on esitetty.

7.   Edellä 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut pyynnöt on esitettävä sähköisesti, ja niissä on mainittava, pitäisikö vastauksessa toimittaa alkuperäiset tiedot korjauksineen vai pelkästään konsolidoidut tiedot. Vastaus pyyntöön on tuotettava automaattisesti, ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion on toimitettava se viipymättä.

8.   Jäsenvaltioiden on sallittava pääsy satelliittiseurantajärjestelmän, kalastuspäiväkirjan, jälleenlaivausilmoituksen, ennakkoilmoituksen ja purkamisilmoituksen tietoihin, jos tarkastustoimintaa merellä harjoittava jäsenvaltio pyytää sitä yhteiskäyttösuunnitelmien tai muiden sovittujen yhteisten tarkastustoimien yhteydessä.

9.   Unionin kalastusalusten päälliköllä on kaikkina aikoina oltava suojattu yhteys aluksen omiin, lippujäsenvaltion tietokantaan tallennettuihin sähköisen kalastuspäiväkirjan tietoihin ja jälleenlaivaus-, ennakko- ja purkamisilmoitusten tietoihin.”

11)

Korvataan 45 artikla seuraavasti:

”45 artikla

Tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä

Jäsenvaltioiden on

a)

varmistettava, että tämän luvun mukaisesti saadut tiedot tallennetaan tietokoneella luettavassa muodossa ja säilytetään turvallisesti tietokonepohjaisissa tietokannoissa vähintään kolmen vuoden ajan;

b)

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että näitä tietoja käytetään yksinomaan tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin; ja

c)

toteutettava tarvittavat tekniset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, vahingoittumiselta, jakelulta tai luvattomalta käytöltä.”

12)

Lisätään 47 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1 a.   Unionin kalastusaluksen päällikön on lähetettävä sähköinen lähtöviesti lippuvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen satamasta lähtöä ja ennen kalastusmatkaan liittyvien muiden sähköisten viestien lähettämistä.”

13)

Muutetaan 60 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos vahinkoa ei ole korjattu kokonaan tai osittain asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisilla toimilla, komissio toteuttaa mahdollisimman pian tämän asetuksen 59 artiklassa tarkoitetut tiedot saatuaan tarvittavat toimenpiteet aiheutuneen vahingon korjaamiseksi.”

b)

Korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tarvittaessa kalastusmahdollisuutensa ylittäneet jäsenvaltiot ja ylityksen suuruus (jossa on otettu huomioon mahdollisten vaihtojen pienentävä vaikutus asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti);”

14)

Korvataan 66 artikla seuraavasti:

”66 artikla

Määritelmä

Tässä luvussa tarkoitetaan

 

’kalastus- ja vesiviljelytuotteilla’ mitä tahansa tuotetta, joka kuuluu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (11) käyttöön otetun yhdistetyn nimikkeistön 3 ryhmään, 12 ryhmän alanimikkeeseen 1212 21 00 ja 16 ryhmän nimikkeisiin 1604 ja 1605.

(11)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1) ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1101/2014, annettu 16 päivänä lokakuuta 2014, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 312, 31.10.2014, s. 1).”"

15)

Muutetaan 67 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 12 kohta seuraavasti:

”12.   Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdassa lueteltuja tietovaatimuksia ei sovelleta yhdistetyn nimikkeistön 16 ryhmän nimikkeisiin 1604 ja 1605 kuuluviin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin.”

b)

Korvataan 13 kohta seuraavasti:

”13.   Valvonta-asetuksen 58 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi tuotteen pyynti- tai viljelyaluetta koskevat tiedot käsittävät

a)

unionin lainsäädännössä vahvistetun kiintiön ja/tai alamittavaatimuksen alaisen kalakannan tai kalakantaryhmän saaliiden osalta valvonta-asetuksen 4 artiklan 30 kohdassa määritellyn asianomaisen maantieteellisen alueen;

b)

muiden kalakantojen tai kalakantaryhmien, makeasta vedestä pyydettyjen kalastustuotteiden ja vesiviljelytuotteiden osalta komission asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (12) 38 artiklan 1 kohdan mukaisen pyynti- tai tuotantoalueen nimen.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).”"

16)

Poistetaan 68 artikla.

17)

Korvataan 74 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Veden ja jään vuoksi tehtävä vähennys saa olla enintään 2 prosenttia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sellaisia pelagisia lajeja koskevien, tämän asetuksen 78–89 artiklassa tarkoitettujen erityisten sääntöjen soveltamista, jotka puretaan irtotavarana siirrettäväksi ensimyynti-, varastointi- tai jalostuspaikkaan. Veden ja jään vuoksi tehtävän vähennyksen prosenttiosuus on merkittävä kaikissa tapauksissa painon ohella punnituslipukkeeseen. Veden tai jään vuoksi ei tehdä vähennystä, kun kyseessä ovat purkamiset teollisiin tarkoituksiin tai muut kuin pelagiset lajit.”

18)

Korvataan 78 artikla seuraavasti:

”78 artikla

Sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan saaliiden punnitusmenettelyjen soveltamisala

Tässä jaksossa vahvistettuja sääntöjä sovelletaan unionissa purettujen tai unionin kalastusalusten kolmansissa maissa purkamien sillin (Clupea harengus), makrillin (Scomber scombrus), piikkimakrillin (Trachurus spp.) ja mustakitaturskan (Micromesistius poutassou) tai näiden yhdistelmien sellaisten saaliiden punnituksiin, jotka on pyydetty

a)

sillin osalta ICES-alueilla I, II, III a, IV, V b, VI ja VII;

b)

makrillin osalta ICES-alueilla II a, III a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ja CECAF-alueella sijaitsevilla unionin vesillä;

c)

piikkimakrillin osalta ICES-alueilla II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ja CECAF-alueella sijaitsevilla unionin vesillä;

d)

mustakitaturskan osalta ICES-alueilla II a, IV, V b, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ja CECAF-alueella sijaitsevilla unionin vesillä;

kun purkamiskohtaiset määrät ovat yli 10 tonnia.”

19)

Korvataan 79 artiklan otsikko seuraavasti:

”79 artikla

Sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan saaliiden punnitussatamat”

20)

Korvataan 80 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

aluksella pidetyn sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät ilmaistuna kilogrammoina elopainoa;”

21)

Korvataan 82 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Aluksella olevien sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrien, jotka on ilmoitettu ennen purkamista tämän asetuksen 80 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, on vastattava täytettyyn kalastuspäiväkirjaan kirjattuja määriä.”

22)

Korvataan 83 artiklan otsikko seuraavasti:

”83 artikla

Tuoreen sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan julkiset punnituslaitokset”

23)

Korvataan 85 artikla seuraavasti:

”85 artikla

Jäädytetyn kalan punnitseminen

Punnittaessa jäädytetyn sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan purettuja määriä, laatikoissa puretun jäädytetyn kalan paino on määritettävä lajeittain tämän asetuksen 73 artiklan mukaisesti.”

24)

Korvataan 86 artikla seuraavasti:

”86 artikla

Punnituskirjausten säilyttäminen

Kaikki tämän asetuksen 84 artiklan 3 kohdassa ja 85 artiklassa säädetyt punnitustiedot ja jäljennökset mahdollisista kuljetusasiakirjoista, jotka liittyvät tämän asetuksen 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun valvontasuunnitelmaan tai yhteiseen valvontaohjelmaan, on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.”

25)

Korvataan 88 artikla seuraavasti:

”88 artikla

Ristiintarkastukset

Siihen asti, kun on otettu käyttöön tietokonepohjainen tietokanta valvonta-asetuksen 109 artiklan mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kaikkia saaliiden purkamisia koskevia hallinnollisia ristiintarkastuksia seuraavien välillä:

a)

purkamista koskevaan ennakkoilmoitukseen merkityt tämän asetuksen 80 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti sekä kalastuspäiväkirjaan merkityt määrät;

b)

kalastuspäiväkirjaan merkityt sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti sekä purkamisilmoitukseen merkityt määrät;

c)

purkamisilmoitukseen merkityt sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti sekä haltuunotto- tai myynti-ilmoitukseen merkityt määrät;

d)

aluksen kalastuspäiväkirjaan merkitty pyyntialue sekä kyseistä alusta koskevat satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) tiedot.”

(26)

Korvataan 89 artikla seuraavasti:

”89 artikla

Punnitusten valvonta

1.   Aluksen silli-, makrilli-, piikkimakrilli- ja mustakitaturskasaaliiden punnitusta on valvottava lajikohtaisesti. Jos saalis puretaan aluksesta pumppaamalla, on valvottava purettujen kokonaismäärien punnitusta. Jäädytettyä silliä, makrillia, piikkimakrillia ja mustakitaturskaa purettaessa kaikki laatikot on laskettava, ja on valvottava liitteessä XVIII esitettyä laatikoiden keskimääräisen nettopainon laskentamenetelmää.

2.   Tämän asetuksen 88 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi on tehtävä ristiintarkastuksia seuraavien tietojen välillä:

a)

julkisen tai yksityisen punnituslaitoksen kirjanpitoon merkityt sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti ja haltuunotto- tai myynti-ilmoitukseen merkityt määrät lajikohtaisesti;

b)

tämän asetuksen 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun valvontasuunnitelmaan tai yhteiseen valvontaohjelmaan liittyviin mahdollisiin kuljetusasiakirjoihin merkityt sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan määrät lajikohtaisesti;

c)

tämän asetuksen 84 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti rekisteriin merkityt säiliöautojen yksilölliset tunnistenumerot.

3.   On varmistettava, että aluksella ei ole enää kaloja purkamisen päätyttyä, jollei tämän jakson erityissäännöistä muuta johdu.

4.   Kaikki tämän artiklan ja tämän asetuksen 107 artiklan soveltamisalaan kuuluvat valvontatoimet on dokumentoitava. Asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.”

27)

Korvataan IV osaston III luvun otsikko seuraavasti:

”III LUKU

Myynti- ja haltuunottoilmoitukset”

28)

Korvataan 90 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Myynti- ja haltuunottoilmoituksessa on mainittava valvonta-asetuksen 64 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja 66 artiklan 3 kohdan e alakohdassa tarkoitettu kappalemäärä, jos asianomaista kiintiötä hallinnoidaan kappalemäärän perusteella.”

29)

Korvataan 91 artikla seuraavasti:

”91 artikla

Myynti- ja haltuunottoilmoitusten muodot

1.   Jäsenvaltiot päättävät muodosta, jota käytetään myynti- ja haltuunottoilmoitusten täyttämisessä ja toimittamisessa valvonta-asetuksen 63 ja 67 artiklassa tarkoitettujen rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai jäsenvaltioiden hyväksymien muiden elinten tai henkilöiden ja toimivaltaisten viranomaisten välillä.

2.   Tietoelementit, jotka rekisteröityjen ostajien, rekisteröityjen huutokauppojen tai jäsenvaltioiden hyväksymien muiden elinten tai henkilöiden on unionin sääntöjen mukaisesti kirjattava myynti- tai haltuunottoilmoituksiinsa, ovat pakollisia myös jäsenvaltioiden keskinäisessä tietojenvaihdossa.

3.   Jäsenvaltion, jonka alueella ensimyynti tai haltuunotto tapahtui, on annettava valvonta-asetuksen 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut, edellisten 36 kuukauden aikaisista toimista toimitetut tiedot, jos lippujäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka alueella kalastustuotteet purettiin aluksesta, niin pyytää. Vastaus pyyntöön on tuotettava automaattisesti ja toimitettava viipymättä.

4.   Jäsenvaltioiden on

a)

varmistettava, että tämän luvun mukaisesti saadut tiedot tallennetaan tietokoneella luettavassa muodossa ja säilytetään turvallisesti tietokonepohjaisissa tietokannoissa vähintään kolmen vuoden ajan;

b)

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että näitä tietoja käytetään yksinomaan tässä asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin; ja

c)

toteutettava tarvittavat tekniset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, vahingoittumiselta, jakelulta tai luvattomalta käytöltä.

5.   Kaikkien tämän luvun soveltamisalaan kuuluvien tietojen lähettämisestä, vastaanottamisesta, hallinnoinnista ja käsittelystä on kussakin jäsenvaltiossa vastuussa valvonta-asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yksi viranomainen.

6.   Jäsenvaltioiden on vaihdettava 5 kohdassa tarkoitettua viranomaista koskevat yhteystiedot ja annettava ne tiedoksi komissiolle ja sen nimeämälle elimelle kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

7.   Kaikki 5 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tehdyt muutokset on annettava tiedoksi komissiolle, sen nimeämälle elimelle ja muille jäsenvaltioille ennen muutosten voimaantuloa.”

30)

Kumotaan 96 artikla.

31)

Korvataan 107 artikla seuraavasti:

”107 artikla

Tiettyjen pelagisten lajien saaliiden purkamisten tarkastukset

Tämän asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuja sillin, makrillin, piikkimakrillin ja mustakitaturskan saaliita purettaessa jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että vähintään 7,5 prosenttia kunkin lajin puretuista määristä ja vähintään 5 prosenttia purkamisista tarkastetaan täydellisesti.”

32)

Korvataan 112 artikla seuraavasti:

”112 artikla

Varastointijärjestelmän alaisten kalastustuotteiden valvonta

Virkamiesten on tarkastettava, että asetuksen (EU) N:o 1379/2013 30 artiklassa tarkoitetun varastointijärjestelmän alaiset kalastustuotteet täyttävät kyseisessä 30 artiklassa ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 (13) 67 artiklassa säädetyt vaatimukset.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).”"

33)

Korvataan 126 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos yhden tarkastuksen aikana havaitaan, että sama luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on kalastuslisenssin haltija, on syyllistynyt kahteen tai useampaan vakavaan rikkomukseen, kustakin vakavasta rikkomuksesta on määrättävä kalastuslisenssin haltijalle 1 kohdan mukaisesti enintään 12 pistettä.”

34)

Korvataan 131 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Jos kalastuslisenssin voimassaolo keskeytetään tai kalastuslisenssi peruutetaan pysyvästi tämän asetuksen 129 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti, kalastusalus, johon keskeytetty tai pysyvästi peruutettu kalastuslisenssi liittyy, on luokiteltava asetuksen (EU) N:o 1380/2013 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kansallisessa rekisterissä ilman kalastuslisenssiä olevaksi alukseksi. Kalastusalus on määriteltävä samalla tavoin myös asetuksen (EU) N:o 1380/2013 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa unionin kalastusalusrekisterissä.

2.   Tämän asetuksen 129 artiklan 2 kohdan mukainen kalastuslisenssin pysyvä peruuttaminen ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuihin kalastuslisenssin myöntävän jäsenvaltion kalastuskapasiteetin ylärajoihin.”

35)

Poistetaan VIII osaston I luku.

36)

Korvataan 139 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Kalastusmahdollisuuksien käyttöä koskevan ylityksen suuruus on määritettävä suhteessa asianomaisen jäsenvaltion kunkin ajanjakson päättyessä käytettävissä oleviin kalastusmahdollisuuksiin ottaen huomioon kalastusmahdollisuuksien vaihtaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti, kiintiöiden siirtäminen neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (14) 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien uudelleenjakaminen valvonta-asetuksen 37 artiklan mukaisesti ja kalastusmahdollisuuksien vähentäminen valvonta-asetuksen 105, 106 ja 107 artiklan mukaisesti.

3.   Kalastusmahdollisuuksien vaihtaminen asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16 artiklan 8 kohdan mukaisesti tietyn ajanjakson osalta ei ole sallittua kyseisen ajanjakson päättymistä seuraavan ensimmäisen kuukauden viimeisen päivän jälkeen.

(14)  Neuvoston asetus (EY) N:o 847/96, annettu 6 päivänä toukokuuta 1996, TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3).”"

37)

Lisätään IX osastoon 1 a luku seuraavasti:

”I a LUKU

Tietojenvaihtoa koskevat säännöt

146 a artikla

Tässä luvussa vahvistetaan valvonta-asetuksen 111 ja 116 artiklassa tarkoitettua tietojenvaihtoa sekä valvonta-asetuksen 33 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (15) 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua saalistietojen ilmoittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

146 b artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a)

’kuljetuskerroksella’ komission ja sen nimeämän elimen kaikkien jäsenvaltioiden käyttöön asettamaa kalastustietojen vaihdon sähköistä verkostoa, jossa tietoja vaihdetaan standardisoidulla tavalla;

b)

’ilmoituksella’ sähköisesti kirjattua tietoa;

c)

’viestillä’ ilmoitusta toimittamismuodossaan;

d)

’pyynnöllä’ sähköistä viestiä, joka sisältää ilmoituksia koskevan pyynnön.

146 c artikla

Yleiset periaatteet

1.   Kaikki viestit on vaihdettava YK:n kaupan ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiskeskuksen (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, UN/CEFACT) P1000-standardia käyttäen. Voidaan käyttää vain tietokenttiä, keskeisiä komponentteja, objekteja ja hyvin muotoiltuja Extensible Markup Language (XML) -merkintäkielisiä viestejä, jotka ovat UN/CEFACT-standardointikokoelmiin perustuvan XML-skeemamäärittelyn (XSD) mukaisia.

2.   Ilmoitusmuotojen on perustuttava liitteessä XII tarkoitettuihin UN/CEFACT-standardeihin, ja ne ovat saatavilla Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla.

3.   Kaikissa viesteissä on käytettävä Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla esitettyjä XML-skeemamäärittelyä ja koodeja.

4.   Päivämäärä ja kelloaika on ilmaistava Greenwichin yleisaikana (UTC).

5.   Kaikissa ilmoituksissa on oltava yksilöllinen tunniste.

6.   On käytettävä ihmisen luettavassa muodossa olevaa kalastusmatkan yksiköllistä tunnistetta yhdistämään kalastuspäiväkirjan tiedot purkamis-, jälleenlaivaus-, myynti- ja haltuunottoilmoituksen ja kuljetusasiakirjan tietoihin.

7.   Unionin kalastusaluksiin liittyvien ilmoitusten on sisällettävä komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 (16) 10 artiklassa tarkoitettu aluksen tunnistenumero.

8.   Jäsenvaltioiden on käytettävä Euroopan komission kalastuksen verkkosivustolla saatavilla olevia täytäntöönpanoasiakirjoja viestien vaihdon varmistamiseksi.

146 d artikla

Viestin toimittaminen

1.   Kaikkien toimitusten on oltava täysin automatisoituja, ja viestit on lähetettävä viipymättä käyttäen kuljetuskerrosta.

2.   Ennen viestin toimittamista lähettäjän on tehtävä automaattinen tarkastus todentaakseen, että viesti on Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla esitettyjen validoinnin ja todentamisen vähimmäissääntöjen mukaisesti virheetön.

3.   Vastaanottajan on ilmoitettava lähettäjälle viestin vastaanottamisesta vastausviestillä, joka noudattaa standardia UN/CEFACT P1000-1: Yleiset periaatteet. Satelliittiseurantajärjestelmän viesteihin ja pyyntöihin annettuihin vastauksiin ei lähetetä vastausviestejä.

4.   Jos lähettäjän puolella tapahtuu tekninen häiriö, eikä lähettäjä enää pysty lähettämään viestejä, sen on ilmoitettava ongelmasta kaikille vastaanottajille. Lähettäjän on viipymättä ryhdyttävä toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Kaikki viestit, jotka olisi toimitettava vastaanottajalle, on tallennettava siihen saakka, kun ongelma ratkeaa.

5.   Jos vastaanottajan puolella tapahtuu tekninen häiriö, eikä vastaanottaja enää pysty ottamaan viestejä vastaan, sen on ilmoitettava ongelmasta kaikille lähettäjille. Vastaanottajan on viipymättä ryhdyttävä toimiin ongelman ratkaisemiseksi.

6.   Kun lähettäjään liittyvä järjestelmähäiriö on korjattu, lähettäjän on lähetettävä kaikki lähettämättä jääneet viestit mahdollisimman nopeasti. Manuaalista seurantamenettelyä voidaan soveltaa.

7.   Kun vastaanottajaan liittyvä järjestelmähäiriö on korjattu, puuttuvat viestit lähetetään pyynnöstä. Manuaalista seurantamenettelyä voidaan soveltaa.

8.   Kaikkien viestien lähettäjien ja vastaanottajien sekä komission on otettava käyttöön varajärjestelmää koskevat menettelyt toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

146 e artikla

Korjaukset

Ilmoitusten korjaukset on kirjattava samassa muodossa kuin alkuperäinen ilmoitus ja perustuen standardiin UN/CEFACT P1000-1: Yleiset periaatteet on mainittava, että kyseessä on korjaus.

146 f artikla

Satelliittiseurantajärjestelmän tietojen vaihto

1.   Satelliittiseurantajärjestelmän tietojen ilmoitusmuoto jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välillä on aluksen sijainnin XML-skeemamäärittely, joka perustuu standardiin UN/CEFACT P1000-7.

2.   Lippujäsenvaltion järjestelmien on pystyttävä lähettämään satelliittiseurantajärjestelmän viestejä.

3.   Lippujäsenvaltion järjestelmien on myös pystyttävä vastaamaan pyyntöihin saada satelliittiseurantajärjestelmän tietoja kalastusmatkoista, jotka alkoivat edeltävien 36 kuukauden aikana.

146 g artikla

Kalastustietojen vaihto

1.   Valvonta-asetuksen 15, 17, 22 ja 24 artiklassa tarkoitettujen kalastuspäiväkirjan tietojen, ennakkoilmoituksen tietojen, jälleenlaivausilmoituksen tietojen ja purkamisilmoituksen tietojen vaihtomuoto jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välillä on kalastustoiminnan XML-skeemamäärittely, joka perustuu standardiin UN/CEFACT P1000-3.

2.   Lippujäsenvaltion järjestelmien on pystyttävä lähettämään kalastustoimintaa koskevia viestejä ja vastaamaan pyyntöihin saada kalastustietoja kalastusmatkoista, jotka alkoivat edeltävien 36 kuukauden aikana.

146 h artikla

Myyntiin liittyvien tietojen vaihto

1.   Valvonta-asetuksen 63 ja 67 artiklassa tarkoitettujen myynti- ja haltuunottoilmoitusten tietojen vaihtomuoto jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välillä on myyntitoiminnan XML-skeemamäärittely, joka perustuu standardiin UN/CEFACT P1000-5.

2.   Kun valvonta-asetuksen 68 artiklassa tarkoitettuja kuljetusasiakirjan tietoja vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission tai sen nimeämän elimen välillä, käytettävä muoto perustuu samoin standardiin UN/CEFACT P1000-5.

3.   Jäsenvaltion järjestelmien on pystyttävä lähettämään myynti- ja haltuunottoilmoituksiin liittyviä viestejä sekä vastaamaan pyyntöihin saada myynti- ja haltuunottoilmoitusten tietoja toimista, jotka on toteutettu edellisten 36 kuukauden aikana.

146 i artikla

Aggregoitujen saalistietojen lähettäminen

1.   Lippujäsenvaltioiden on käytettävä lähetysmuotona XML-skeemamäärittelyä, joka perustuu standardiin UN/CEFACT P1000-12, kun ne lähettävät valvonta-asetuksen 33 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 1006/2008 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aggregoituja saalistietoja komissiolle.

2.   Saalisilmoituksen tiedot on esitettävä aggregoituina niitä kuukausia kohti, joina lajit on pyydetty.

3.   Saalisilmoituksen määrien on perustuttava purettuihin määriin. Kun saalisilmoitus on tarkoitus antaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja ennen kuin purkaminen tapahtuu, saaliin määrä on arvioitava ilmoituksessa, jossa on maininta ’pidetty aluksella’. Korjaus, jossa ilmoitetaan tarkka määrä ja purkamispaikka, on lähetettävä ennen 15 päivää purkamista seuraavana kuukautena.

4.   Jos unionin lainsäädännössä edellytetään, että kannat tai lajit on ilmoitettava useissa saalisilmoituksissa eri aggregointitasoilla, kyseiset kannat ja lajit tarvitsee ilmoittaa ainoastaan edellytetyssä kaikkein yksityiskohtaisimmassa ilmoituksessa.

146 j artikla

XML-muotojen ja täytäntöönpanoasiakirjojen muutokset

1.   Kaikessa jäsenvaltioiden keskinäisessä sekä jäsenvaltioiden, komission tai sen nimeämän elimen välisessä tietojenvaihdossa käytettävien XML-muotojen ja täytäntöönpanoasiakirjojen muutoksista, mukaan lukien 146 f, 146 g ja 146 h artiklasta johtuvat muutokset, päättää komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut muutokset on esitettävä selkeästi Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla ja mainittava päivämäärä, jolloin muutos tulee voimaan. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kuusi kuukautta ja viimeisintään 18 kuukautta sen jälkeen, kun niistä on päätetty. Komissio päättää aikataulusta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

(15)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33)."

(16)  Komission asetus (EY) N:o 26/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön kalastuslaivastorekisteristä (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25).”"

38)

Korvataan 164 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio tai sen nimeämä elin voi kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten, unionin ja kolmansien maiden välisten kalastuskumppanuussopimusten tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen taikka vastaavien järjestelyjen, joissa unioni on sopimuspuolena tai yhteistyötä tekevänä muuna kuin sopimuspuolena, puitteissa toimittaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamatta jättämistä tai asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vakavia rikkomuksia koskevat merkitykselliset tiedot muille kyseisten sopimusten, järjestöjen tai järjestelyjen osapuolille asetuksen (EY) N:o 45/2001 (17) 9 artiklan mukaisesti, jos tiedot antanut jäsenvaltio siihen suostuu.

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).”"

39)

Poistetaan liite V.

40)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

41)

Korvataan liite VII tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

42)

Poistetaan liitteet VIII ja IX.

43)

Korvataan liite X tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

44)

Korvataan liite XII tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

45)

Korvataan liite XXIII tämän asetuksen liitteessä V olevalla tekstillä.

46)

Korvataan liite XXVI tämän asetuksen liitteessä VI olevalla tekstillä.

47)

Korvataan liite XXVII tämän asetuksen liitteessä VII olevalla tekstillä.

48)

Korvataan liite XXX tämän asetuksen liitteessä VIII olevalla tekstillä.

49)

Poistetaan liite XXXI.

2 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 500/2001.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 146 d artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2016. Asetuksen (EU) 2015/812 11 artiklan mukaisesti liitteessä XXX olevaa kohtaa numero 5, joka koskee alamittaisen kalan purkamista koskevien velvoitteiden vakavia rikkomisia, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa (EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2011, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 112, 30.4.2011, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 500/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/812, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1379/2013 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse purkamisvelvoitteesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta (EUVL L 133, 29.5.2015, s. 1).


LIITE I

LIITE VI

UNIONIN YHDISTETYN KALASTUSPÄIVÄKIRJAN SEKÄ JÄLLEENLAIVAUS- JA PURKAMISILMOITUKSEN MALLI

Image


LIITE II

LIITE VII

UNIONIN YHDISTETYN KALASTUSPÄIVÄKIRJAN SEKÄ JÄLLEENLAIVAUS- JA PURKAMISILMOITUKSEN MALLI

(VÄLIMERI – PÄIVÄTTÄISET KALASTUSMATKAT)

Image


LIITE III

”LIITE X

OHJEITA NIILLE KALASTUSALUSTEN PÄÄLLIKÖILLE, JOIDEN ON TÄYTETTÄVÄ JA TOIMITETTAVA KALASTUSPÄIVÄKIRJA SEKÄ PURKAMIS- TAI JÄLLEENLAIVAUSILMOITUS

Seuraavat alusta tai kalastustoimintaa koskevat yleiset tiedot ja vähimmäistiedot on kirjattava kalastuspäiväkirjaan valvonta-asetuksen 14, 15, 21, 22, 23 ja 24 artiklan ja tämän asetuksen III osaston I, II ja III luvun mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä vaadittuja taikka jäsenvaltion tai kolmannen maan kansallisten viranomaisten tai alueellisen kalastuksenhoitojärjestön edellyttämiä muita erityisiä tekijöitä tai sääntöjä.

1.   KALASTUSPÄIVÄKIRJAA KOSKEVAT OHJEET

Kahdella venekunnalla kalastettaessa kaikkien kalastusalusten päälliköiden on pidettävä kalastuspäiväkirjaa. Heidän on ilmoitettava pyydetyt ja aluksella pidetyt määrät siten, että saaliit kirjataan vain kerran.

Paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on saman kalastusmatkan aikana kirjattava pakolliset tietoelementit jokaiselle sivulle.

Kalastusalusta/-aluksia ja kalastusmatkojen päivämääriä koskevat tiedot

Paperi–muodossa oleva kalastus–päiväkirja

Viite

Numero

Tietoelementin nimi

(P = Pakollinen)

(V = Vapaaehtoinen)

(PJS = Pakollinen, jos sovelletaan)

Kuvaus ja/tai kirjattava kellonaika

(1)

Kalastusaluksen/kalas-tusalusten nimi/nimet (P)

Kansainvälinen radiokutsutunnus (radiokutsutunnukset) (P)

CFR-numero(t) (P)

GFCM-, ICCAT-numeoro(t) (PJS)

Kalastettaessa kahdella venekunnalla on kirjattava samat tiedot toisen kalastusaluksen osalta.

Nämä tiedot on kirjattava paperimuodossa olevassa kalastuspäiväkirjassa sitä alusta koskevien tietojen alle, jota kalastuspäiväkirja koskee.

Yhteisön alusrekisterinumero (CFR-numero) on yksilöllinen numero, jonka jäsenvaltio antaa unionin kalastusalukselle, kun alus otetaan unionin laivastoon ensimmäisen kerran (1).

GFCM- tai ICCAT-rekisterinumero on kirjattava, jos kalastusalus harjoittaa säännöllistä kalastustoimintaa unionin vesien ulkopuolella (PJS).

(2)

Ulkoiset tunnistetiedot (P)

Runkoon merkityt ulkoiset rekisterikirjaimet ja -numerot.

Kalastettaessa kahdella venekunnalla on kirjattava samat tiedot toisen kalastusaluksen osalta.

(3)

Päällikön nimi ja osoite (P)

Päällikön suku- ja etunimi sekä tarkka osoite (katuosoite, numero, kaupunki, postinumero, jäsenvaltio tai kolmas maa).

Kalastettaessa kahdella venekunnalla on kirjattava samat tiedot toisen kalastusaluksen osalta.

(4)

Lähtöpäivämäärä, -kel-lonaika ja -satama (P)

Merkittävä paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan ennen kuin kalastusalus lähtee satamasta. Päivämäärä on kirjattava muodossa PP-KK-VVVV ja kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa.

Sähköinen lähtöviesti on lähetettävä ennen kuin kalastusalus lähtee satamasta. Päivämäärä ja kelloaika on kirjattava Greenwichin yleisaikana (UTC).

Sähköiseen kalastuspäiväkirjaan satama on kirjattava käyttäen Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

(5)

Paluupäivämäärä, -kel-lonaika ja -satama (P)

Merkittävä paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan ennen kuin kalastusalus saapuu satamaan. Päivämäärä on kirjattava muodossa PP-KK-VVVV ja arvioitu kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa.

Sähköinen satamaanpaluuviesti on lähetettävä ennen kuin kalastusalus saapuu satamaan. Päivämäärä ja arvioitu kelloaika on kirjattava Greenwichin yleisaikana (UTC).

Sähköiseen kalastuspäiväkirjaan satama on kirjattava käyttäen Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

(6)

Purkamispäivä-määrä, -kellonaika ja -satama, jos eri kuin kohdassa (5) (P)

Merkittävä kalastuspäiväkirjaan ennen kuin kalastusalus saapuu purkamissatamaan. Päivämäärä on kirjattava muodossa PP-KK-VVVV ja arvioitu kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa (paperimuodossa oleva kalastuspäiväkirja) tai Greenwichin yleisaikana (UTC) (sähköinen kalastuspäiväkirja).

Sähköiseen kalastuspäiväkirjaan satama on kirjattava käyttäen Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

(7)

Jälleenlaivauspäivä-määrä, -kellonaika ja -paikka

Vastaanottavan kalastusaluksen nimi, ulkoiset tunnistetiedot, kansainvälinen radiokutsutunnus, lippuvaltio, CFR- tai IMO-numero sekä määräsatama ja -maa (P)

Merkittävä paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan ennen jälleenlaivaustoimen aloittamista.

Päivämäärä on kirjattava muodossa PP-KK-VVVV ja kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa (paperimuodossa oleva kalastuspäiväkirja) tai Greenwichin yleisaikana (UTC) (sähköinen kalastuspäiväkirja).

Sähköiseen kalastuspäiväkirjaan satama on kirjattava käyttäen Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

Kolmas maa on kirjattava käyttäen 3-kirjaimisia ISO-maakoodeja.

Yhteisön alusrekisterinumero (CFR-numero) on kirjattava unionin alusten osalta. Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero on kirjattava kolmansien maiden alusten osalta.

Kun maantieteellinen sijainti on ilmoitettava, leveys- ja pituuspiiri kirjataan asteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää ei käytetä, ja desimaaliasteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää käytetään (WGS 84-muoto).

Pyydyksiä koskevat tiedot

(8)

Pyydystyyppi (P)

Pyydystyyppi on ilmoitettava käyttäen liitteen XI sarakkeessa 1 olevia koodeja.

(9)

Silmäkoko (P)

Annetaan millimetreinä (verkko venytettynä).

(10)

Pyydysten mitat (P)

Pyydysten mitat, kuten koko ja lukumäärä, on ilmoitettava liitteen XI sarakkeessa 2 olevien eritelmien mukaisesti.

(11)

Päivämäärä (P)

Kunkin merelläolopäivän päivämäärä on merkittävä uudelle riville (paperimuodossa oleva kalastuspäiväkirja) tai raporttiin (sähköinen kalastuspäiväkirja), ja päivämäärän on viitattava kuhunkin merelläolopäivään.

Kunkin kalastustoimen päivämäärä on tapauksen mukaan kirjattava uudelle riville.

(12)

Kalastustoimien lukumäärä (P)

Kalastustoimien lukumäärä on ilmoitettava liitteen XI sarakkeessa 3 olevien eritelmien mukaisesti.

(13)

Kalastusaika (V)

Pyydyksen lasku- ja nostoaika (PJS)

Kalastussyvyys (PJS)

Kokonaisaika (V)

Kalastustoimiin liittyvään kaikkeen toimintaan (kalojen etsiminen, aktiivisten pyydysten laskeminen, vetäminen ja nostaminen, passiivisten pyydysten asettaminen, vedessäpito, poistaminen tai uudelleenasettaminen sekä saaliin pyydyksistä ja verkoista poistaminen tai siirtäminen kuljetusaltaasta lihotus- ja kasvatusaltaisiin) käytetty kokonaisaika on esitettävä minuutteina, ja se on yhtä kuin merellä vietettyjen tuntien lukumäärä miinus aika, joka on kulunut siirtymiseen kalastusalueille, kalastusalueiden välillä ja kalastusalueilta palaamiseen sekä piissä, toimettomana tai korjattavana.

Pyydyksen laskun ja noston kellonaika on kirjattava muodossa TT-MM paikallista aikaa (paperimuodossa oleva kalastuspäiväkirja) tai Greenwichin yleisaikana (UTC) (sähköinen kalastuspäiväkirja).

Kalastussyvyys on kirjattava keskimääräisenä syvyytenä ja metreissä.

(14)

Sijainti ja maantieteellinen kalastusalue (P)

Asianomainen maantieteellinen pyyntialue on alue, jolta suurin osa saaliista on saatu, ja se on ilmoitettava aina kuin mahdollista mahdollisimman tarkasti.

Esimerkkejä:

 

Koillis-Atlantin vesillä (FAO-päääkalastusalue 27) ilmoitetaan ICES-alue ja tilastoruutu (esim. IV a 41E7, VIII b 20E8). ICES:n tilastoruudut muodostavat ruudukon, joka kattaa alueen seuraavien pisteiden välillä: 36° N ja 85° 30′ N sekä 44° W ja 68° 30′ E. Leveyspiiririvit, 30 minuutin (′) välein, numeroidaan (kaksi numeroa) 01:stä 99:ään. Pituuspiirisarakkeet, 1 asteen (°) välein, merkitään aakkosnumeerisen järjestelmän avulla, alkaen A0:sta, käyttäen eri kirjainta kutakin 10 asteen ryhmää kohti, M8:aan saakka (paitsi kirjain I).

 

Välimeren ja Mustanmeren vesillä (FAO-pääkalastusalue 37) ilmoitetaan GFCM:n maantieteellinen osa-alue ja tilastoruutu (esim. 7 M27B9). GFCM:n tilastoruudukossa kukin ruutu merkitään viisimerkkisellä koodilla: i) Leveyspiiri kostuu kolmimerkkisestä koodista (yksi kirjain ja kaksi numeroa). Vaihteluväli on M00 (30° N)–M34 (47° 30′ N). ii) Pituuspiiri koostuu kirjaimen ja numeron yhdistelmäkoodista. Kirjainasteikko on A–J, ja numeroasteikko kutakin kirjainta kohti 0–9. Vaihteluväli on A0 (6° W)–J5 (42° E).

 

Koillis-Atlantin vesillä, mukaan lukien NAFO (FAO-pääkalastusalue 21), ja itäisen Keski-Atlantin vesillä, mukaan lukien CECAF (FAO-pääkalastusalue 34), ilmoitetaan FAO-alue tai osa-alue (esim. 21.3.M tai 34.3.5).

 

Muiden FAO-pääkalastusalueiden osalta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan FAO-suuralue (esim. FAO 31 läntisen Keski-Atlantin osalta ja FAO 51.6 Länsi-Intian valtameren osalta).

Vapaaehtoisia merkintöjä voidaan kuitenkin tehdä kaikista tilastoruuduista, joissa kalastusalus on toiminut päivän aikana (V).

GFCM- ja ICCAT-alueilla maantieteellinen sijainti (leveys- ja pituuspiiri) on lisäksi kirjattava kunkin kalastustoimen osalta tai keskipäivällä, jos kyseisen päivän aikana ei ole kalastettu.

Kun maantieteellinen sijainti on ilmoitettava, leveys- ja pituuspiiri kirjataan asteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää ei käytetä, ja desimaaliasteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää käytetään (WGS 84-muoto).

Kolmannen maan kalastusalue, alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alue ja avomeri: ilmoitetaan muiden kuin unionin jäsenvaltioiden kalastusalueet, alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alue/alueet tai vedet, jotka eivät kuulu minkään valtion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan tai joita alueellinen kalastuksenhoitojärjestö ei sääntele, käyttäen 3-kirjaimisia ISO-maakoodeja ja muita Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja, esim. NOR = Norway, NAFO = XNW, NEAFC = XNE ja XIN avomeren osalta.

(15)(16)

Pyydetyt ja aluksella säilytetyt saaliit (P)

Lajit on kirjattava käyttäen kalalajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja.

Kunkin lajin saaliit on kirjattava kilogrammoina elopainoa.

Kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin kaikki määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainona ilmaistuna, on kirjattava. Tätä 50 kilogramman kynnysarvoa sovelletaan, kun yhden lajin saaliit ovat yli 50 kilogrammaa. Näihin määriin on sisällytettävä aluksen miehistön kulutukseen tarkoitetut määrät.

Lakisääteisen koon täyttävät saaliit on kirjattava käyttäen yleiskoodia LSC.

Saaliit, jotka jäävät alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, on kirjattava erillään lakisääteisen koon täyttävistä saaliista käyttäen yleiskoodia BMS.

Kun saaliita säilytetään koreissa, laatikoissa, muovilaatikoissa, pahvilaatikoissa, säkeissä, pusseissa, harkoissa tai muissa säiliöissä, käytetyn yksikön nettopaino on kirjattava kilogrammoina elopainoa, ja käytettyjen yksiköiden tarkka lukumäärä on ilmoitettava.

Vaihtoehtoisesti tällaisissa yksiköissä aluksella pidetty saalis voidaan kirjata kilogrammoina elopainoa (V).

Itämerellä (ainoastaan lohen osalta) ja GFCM-alueella (ainoastaan tonnikalan, miekkakalan ja laajasti vaeltavien haikalojen osalta) tai tapauksen mukaan muilla alueilla on myös kirjattava päivittäin saaliiksi saatujen kalojen lukumäärä.

Jos sarakkeiden määrä on riittämätön, on käytettävä uutta sivua.

(15)(16)

Arvio poisheitetyistä kaloista (P)

Lajit on kirjattava käyttäen kalalajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja.

Kunkin lajin poisheitetyt määrät on kirjattava kilogrammoina elopainoa.

Lajit, joihin ei sovelleta purkamisvelvoitetta:

 

Kunkin lajin poisheitetyt määrät, jotka ylittävät 50 kilogrammaa elopainoa, on kirjattava noudattaen sääntöjä, jotka on vahvistettu saaliiden kirjaamista varten, käyttäen yleiskoodia DIS.

 

Sellaisten elävänä syöttinä käytettäväksi pyydettyjen lajien, jotka kirjataan kalastuspäiväkirjaan, poisheitetyt määrät on myös kirjattava samalla tavalla.

Lajit, joihin sovelletaan purkamisvelvoitetta koskevia poikkeuksia (2):

 

Kunkin lajin poisheitetyt määrät on kirjattava kokonaisuudessaan noudattaen sääntöjä, jotka on vahvistettu saaliiden kirjaamista varten, käyttäen yleiskoodia DIS.

 

Kunkin sellaisen lajin poisheitetyt määrät, joihin sovelletaan nimenomaisesti de minimis -poikkeuksia, on kirjattava kokonaisuudessaan noudattaen sääntöjä, jotka on vahvistettu saaliiden erikseen kirjaamista varten, käyttäen yleiskoodia DIM.

(15)(16)

Muiden meren eliöiden tai eläinten saaliit, tahattomat sivusaaliit ja vapauttaminen (P)

GFCM-alueella on myös seuraavat tiedot kirjattava erikseen kunkin saaliin tai tahattoman sivusaaliin osalta:

jalokorallin päivittäiset saaliit, mukaan lukien kalastustoiminta alue- ja syvyyskohtaisesti,

merilintujen tahattomat saaliit ja vapauttaminen,

munkkihylkeiden tahattomat saaliit ja vapauttaminen mereen,

merikilpikonnien tahattomat saaliit ja vapauttaminen mereen,

valaiden tahattomat saaliit ja vapauttaminen mereen.

Mereen vapautetut merieläimet on tarpeen mukaan kirjattava käyttäen yleiskoodia RET.

On käytettävä lajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja tai jos niitä ei ole saatavilla, Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla julkaistuja koodeja.

2.   PURKAMIS-/JÄLLEENLAIVAUSILMOITUSTA KOSKEVAT OHJEET

Kun kalastustuotteet on purettu tai jälleenlaivattu ja jos ne on punnittu käyttäen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä järjestelmiä joko pyyntialuksella, luovuttavalla aluksella tai vastaanottavalla aluksella, purettujen tai jälleenlaivattujen määrien tosiasiallinen paino on ilmoitettava purkamis- tai jälleenlaivausilmoituksessa kilogrammoina tuotepainoa lajikohtaisesti siten, että mainitaan

a)

kalojen jalostusaste (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 17) käyttäen liitteessä I olevan taulukon 1 koodeja (P);

b)

purettuihin tai jälleenlaivattuihin määriin sovellettu mittayksikkö (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 18); ilmoitetaan yksikön paino kilogrammoina tuotepainoa. Tämä yksikkö voi olla muu kuin kalastuspäiväkirjassa käytetty yksikkö (P);

c)

puretun tai jälleenlaivatun saaliin kokonaispaino lajeittain (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 19); ilmoitetaan tosiasiallisesti purettujen tai jälleenlaivattujen määrien paino kaikkien lajien osalta (P).

Lakisääteisen koon täyttävät saaliit on kirjattava käyttäen yleiskoodia LSC. Saaliit, jotka jäävät alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon, on kirjattava erillään lakisääteisen koon täyttävistä saaliista käyttäen yleiskoodia BMS. Lajit on kirjattava käyttäen kalalajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja;

d)

painon on vastattava kalan tuotepainoa sellaisena kuin se oli purettaessa eli aluksella mahdollisesti suoritetun jalostamisen jälkeen. Vastaavan elopainon laskemiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on sovellettava asiaan liittyviä muuntokertoimia tämän asetuksen 49 artiklan mukaisesti;

e)

päällikön allekirjoitus (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 20) (P);

f)

edustajan ja tarkkailijan allekirjoitus, nimi ja osoite tapauksen mukaan (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 21);

g)

asianomainen maantieteellinen pyyntialue: FAO-pääkalastusalue, suuralue ja osa-alue, ICES-alue, NAFO-, NEAFC-osa-alue, CECAF-alue, GFCM-osa-alue tai kolmannen maan kalastusalue (paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan viitenumero 22). Sovelletaan samalla tavoin kuin edellä kuvataan sijaintia ja maantieteellistä aluetta koskevien tietojen osalta (P).

3.   LISÄOHJEET PYYNTIPONNISTUKSEN KIRJAAMISEKSI KALASTUSPÄIVÄKIRJAAN

Unionin kalastusalusten päälliköiden on kirjattava seuraavat lisätiedot kalastuspäiväkirjaan pyyntiponnistusjärjestelmien piiriin kuuluvan kalastuksen parissa käytetystä ajasta:

a)

Kaikki tämän jakson mukaisesti vaaditut tiedot on kirjattava paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan viitenumeroiden 15 ja 16 väliin.

b)

Kellonajat on kirjattava Greenwichin yleisaikana (UTC).

c)

Kun maantieteellinen sijainti on ilmoitettava, leveys- ja pituuspiiri kirjataan asteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää ei käytetä, ja desimaaliasteina ja minuutteina, jos GPS-järjestelmää käytetään (WGS 84-muoto).

d)

Lajit on kirjattava käyttäen kalalajien 3-kirjaimisia FAO-koodeja.

3.1   Pyyntiponnistusta koskevat tiedot

a)   Pyyntiponnistusaluetta ylitettäessä

Kun kalastusalus ylittää pyyntiponnistusalueen, jolla kalastukseen sillä on lupa, kalastamatta kyseisellä alueella, paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

päivämäärä,

pyyntiponnistusalue,

jokaisen alueelle saapumisen/sieltä poistumisen päivämäärä ja kellonaika,

jokaisen alueelle saapumisen ja sieltä poistumisen sijainti leveys- ja pituusasteina,

aluksella pidetyt saaliit saapumishetkellä lajeittain ilmoitettuna,

merkintä ’ylitys’.

b)   Pyyntiponnistusalueelle saavuttaessa

Kun kalastusalus saapuu pyyntiponnistusalueelle, jolla sen voidaan olettaa harjoittavan kalastustoimintaa, paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

päivämäärä,

merkintä ’saapunut’,

pyyntiponnistusalue,

sijainti leveys- ja pituusasteina,

saapumisaika,

aluksella pidetyt saaliit saapumishetkellä lajeittain ilmoitettuna, ja

kohdelajit.

c)   Pyyntiponnistusalueelta poistuminen

Kun alus poistuu pyyntiponnistusalueelta, jolla se on harjoittanut kalastustoimintaa, ja saapuu toiselle pyyntiponnistusalueelle, jolla se aikoo harjoittaa kalastustoimintaa, paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

päivämäärä,

merkintä ’saapunut’,

sijainti leveys- ja pituusasteina,

uusi pyyntiponnistusalue,

poistumis-/saapumisaika,

aluksella pidetyt saaliit poistumis-/saapumishetkellä lajeittain ilmoitettuna, ja

kohdelajit.

Kun kalastusalus poistuu pyyntiponnistusalueelta, jolla se on harjoittanut kalastustoimintaa, eikä harjoita enempää kalastustoimintaa kyseisellä alueella, on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

päivämäärä,

merkintä ’poistunut’,

sijainti leveys- ja pituusasteina,

pyyntiponnistusalue,

poistumisaika,

aluksella pidetyt saaliit poistumishetkellä lajeittain ilmoitettuna, ja

kohdelajit.

d)   Kalastustoiminta alueella, joka ylittää alueiden rajat  (3)

Kalastusaluksen harjoittaessa kalastustoimintaa alueella, joka ylittää alueiden rajat, paperimuodossa olevaan kalastuspäiväkirjaan on täytettävä ylimääräinen rivi tai tehtävä sähköinen ilmoitus. Seuraavat tiedot on merkittävä:

päivämäärä,

merkintä ’alueiden rajat ylittävä’,

ensimmäinen poistumisaika ja pyyntiponnistusalue,

ensimmäisen saapumisen sijainti leveys- ja pituusasteina,

viimeinen saapumisaika ja pyyntiponnistusalue,

viimeisen poistumisen sijainti leveys- ja pituusasteina,

aluksella pidetyt saaliit poistumis-/saapumishetkellä lajeittain ilmoitettuna, ja

kohdelajit.

e)   Lisätietoja seisovia pyydyksiä käyttävien kalastusalusten osalta

Kun kalastusalus asettaa tai uudelleenasettaa seisovia pyydyksiä, on kirjattava seuraavat tiedot:

päivämäärä,

pyyntiponnistusalue,

sijainti leveys- ja pituusasteina,

merkintä ’asettaminen’ tai ’uudelleenasettaminen’,

kellonaika.

Kun kalastusalus saa päätökseen seisovilla pyydyksillä harjoitetun kalastuksen, on merkittävä seuraavat tiedot:

päivämäärä,

pyyntiponnistusalue,

sijainti leveys- ja pituusasteina,

merkintä ’päättynyt’,

kellonaika.

3.2   Aluksen liikkeiden ilmoittamista koskevat tiedot

Jos kalastusaluksen on kalastusta harjoittaessaan toimitettava pyyntiponnistusilmoitus toimivaltaisille viranomaisille valvonta-asetuksen 28 artiklan mukaisesti, 3.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi on ilmoitettava seuraavat tiedot:

a)

ilmoituksen antamispäivä ja -aika;

b)

kalastusaluksen maantieteellinen sijainti leveys- ja pituusasteina;

c)

ilmoituksen tekemiseen käytetty väline ja tarvittaessa käytetty radioasema; ja

d)

ilmoituksen vastaanottaja(t).”


(1)  Kuten tarkoitetaan yhteisön alusrekisteristä 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25) 10 artiklassa.

(2)  Kuten tarkoitetaan yhteisestä kalastuspolitiikasta 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 4 ja 5 kohdassa sellaisena kuin ne ovat muutettuina 20 päivänä toukokuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/812, erityisesti:

lajit, joiden kalastus on kielletty ja jotka on tällaisiksi määritelty yhteisen kalastuspolitiikan alalla hyväksytyllä unionin säädöksellä,

lajit, joiden osalta on tieteellistä näyttöä korkeasta eloonjäämisasteesta, ottaen huomioon pyydysten, kalastuskäytäntöjen ja ekosysteemin ominaisuudet,

de minimis -poikkeuksen piiriin kuuluvat saaliit,

kalat, joissa on havaittavissa petoeläinten aiheuttamaa vahinkoa.

(3)  Alusten, jotka ovat pyyntiponnistusalueella, joka on enintään viiden meripeninkulman päässä kahden pyyntiponnistusalueen rajalta, on kirjattava ensimmäinen alueelle saapuminen ja viimeinen sieltä poistuminen 24 tunnin jaksolta.


LIITE IV

”LIITE XII

SÄHKÖISEN TIETOJENVAIHDON STANDARDIT

Sähköisen tietojenvaihdon muoto perustuu UN/CEFACT-standardiin P1000. Samankaltaiseen toimintaan liittyvä tietojenvaihto on ryhmitelty aloittain ja täsmennetty Business Requirements Specifications (BRS) -asiakirjoissa.

Seuraavat standardit ovat saatavilla:

 

P1000-1; Yleiset periaatteet

 

P1000-3; Kalastustoiminta

 

P1000-5; Myyntitoiminta

 

P1000-7; Aluksen sijainti

 

P1000-12; Aggregoitujen saalistietojen ilmoittaminen

BRS-asiakirjat ja niiden koneluettava muoto (XML-skeemamäärittely) ovat saatavilla Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla. Kyseisellä verkkosivustolla on myös saatavilla tietojenvaihdossa käytettävät täytäntöönpanoasiakirjat.”


LIITE V

”LIITE XXIII

LUETTELO TIEDOISTA, JOTKA TARKKAILURAPORTTEIHIN ON TÄYTETTÄVÄ KALASTUSALUSHAVAINTOJEN JA -PAIKANTAMISTEN OSALTA

Yleiset tiedot

1.

Tarkkailuraportin viite

2.

Havainnon tai paikantamisen päivämäärä ja kellonaika (UTC)

3.

Alkuperäjäsenvaltio ja yhteysviranomaisen nimi

4.

Valvonta-aluksen tyyppi ja tunnistetiedot

5.

Valvonta-aluksen sijainti ja sijaintialue havainnon tai paikantamisen hetkellä

Kalastusaluksen yksityiskohtaiset tiedot

6.

Lippuvaltio

7.

Nimi

8.

Rekisteröintisatama ja ulkoinen rekisterinumero

9.

Kansainvälinen radiokutsutunnus

10.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero

11.

Yhteisön alusrekisterinumero

12.

Kuvaus

13.

Tyyppi

14.

Alkuperäinen sijainti ja sijaintialue havainnon tai paikantamisen hetkellä

15.

Alkuperäinen ohjaussuunta ja nopeus havainnon tai paikantamisen hetkellä

16.

Toiminta

Muut tiedot

17.

Havainto- tai paikantamiskeino

18.

Yhteydenpito alukseen

19.

Tiedot viestinnästä aluksen kanssa

20.

Havaintoa tai paikannusta koskeva todistusaineisto

21.

Huomautukset

22.

Liitteet

23.

Raportoiva virkamies ja allekirjoitus

Ohjeet tarkkailuraporttien täyttämiseksi:

1.

Toimitetaan mahdollisimman kattavat tiedot.

2.

Sijainti leveys- ja pituusasteina sekä sijaintialue tarkasti ilmaistuna (ICES-alue, GFCM:n maantieteellinen osa-alue, NAFO-, NEAFC- tai CECAF-osa-alue, FAO-pääkalastusalue, -suuralue ja -alue sekä maissa satama).

3.

Lippuvaltio, aluksen nimi, rekisteröintisatama, ulkoinen rekisterinumero, kansainvälinen radiokutsutunnus ja IMO-numero: pyritään saamaan havainnon tai paikantamisen taikka radioyhteyden perusteella (tiedonlähde mainittava).

4.

Aluksen kuvaus, jos alukseen on ollut näköyhteys: tunnusmerkit, jos on: mainitaan, olivatko aluksen nimi ja rekisteröintisatama näkyvissä. Kirjataan rungon ja kansirakenteen värit, mastojen lukumäärä, komentosillan sijainti, savutorven pituus jne.

5.

Aluksen tyyppi ja havaitut pyydykset: esim. pitkäsiima-alus, troolari, hinaaja, tehdasalus, rahtialus (FAOn kansainvälinen standardi kalastusalusten tilastollisesta luokittelusta).

6.

Havaitun tai paikannetun aluksen toiminta tapauksen mukaan: selvitys aluksen jokaisesta toiminnosta, jos alus kalasti, asetti pyydyksiä, nosti pyydyksiä, jälleenlaivasi, siirsi kalaa, hinasi, siirtyi alueiden välillä, oli ankkurissa tai toteutti mitä tahansa muuta toimintaa (tarkennettava), mukaan lukien päivämäärä, kellonaika ja aluksen sijainti, ohjaussuunta ja nopeus jokaisen toiminnon osalta.

7.

Havainto- tai paikantamiskeino tapauksen mukaan: havainnon tai paikantamisen yksityiskohtainen kuvaus, kuten näköyhteys, VMS, tutka, radioliikenne tai muu (tarkennettava).

8.

Yhteydenpito alukseen: ilmoitetaan, oltiinko alukseen yhteydessä (KYLLÄ/EI) ja yhteydenpitokeino (radio tai muu, tarkennettava).

9.

Tiedot viestinnästä: kuvataan lyhyesti aluksen kanssa käyty viestintä ja mainitaan aluksen nimi, kansallisuus ja havaitulla/paikannetulla aluksella olevan (olevien) henkilön (henkilöiden), johon (joihin) on oltu yhteydessä, ilmoittama aluksen sijainti.

10.

Havaintoa tai paikannusta koskeva todistusaineisto: ilmoitetaan, onko havainnon tai paikantamisen todisteena valokuva, video, äänitallenne tai kirjallinen selvitys.

11.

Huomiot: ilmoitetaan muut mahdolliset huomiot.

12.

Liitteet: mahdollisuuksien mukaan liitetään mukaan aluksesta otettu valokuva tai aluksesta tehty luonnos (piirretään aluksen ääriviivat ja mainitaan tunnistamisen kannalta hyödylliset tunnusomaiset rakenteet, ääriviivat, mastot ja merkinnät).

Yksityiskohtaiset ohjeet raporttien laatimiseksi ovat saatavilla Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla.

Tarkkailuraporttien sähköistä vaihtoa koskevat säännöt:

Tarkkailuraporttien sähköistä vaihtoa varten on saatavilla XML-skeemamäärittely Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla. Kyseisellä verkkosivustolla on myös saatavilla vaihdossa käytettävät täytäntöönpanoasiakirjat.”


LIITE VI

”LIITE XXVI

VALVONNASTA VASTAAVIEN TARKKAILIJOIDEN LAATIMAN RAPORTIN MUOTO

TARKKAILIJAA KOSKEVAT TIEDOT

Nimi

 

Nimeäjä (toimivaltainen viranomainen)

 

Toimeksiantaja (viranomainen, jonka palveluksessa hän on)

 

Alkamispäivä

 

Päättymispäivä

 


KALASTUSALUSTA KOSKEVAT TIEDOT

Tyyppi

 

Lippuvaltio

 

Nimi

 

Yhteisön alusrekisterinumero

 

Ulkoiset tunnistetiedot

 

IRCS

 

IMO-numero

 

Moottorin koneteho

 

Kokonaispituus

 


ALUKSELLA OLEVAT PYYDYSTYYPIT

1.

 

2.

 

3.

 


MATKAN AIKANA HAVAINTOJEN MUKAAN KÄYTETYT PYYDYKSET

1.

 

2.

 

3.

 


KALASTUSTOIMIA KOSKEVAT TIEDOT

Kalastustoimen viitenumero (jos on)

 

Päivämäärä

 

Käytetty pyydystyyppi

 

Mitat

 

Silmäkoko

 

Kiinnikkeet

 

Toimen alkamisaika

Toimen päättymisaika

 

Sijainti toimen alkaessa

 

Syvyys toimen alkaessa

 

Syvyys toimen päättyessä

 

Sijainti toimen päättyessä

 


SAALIIT

Laji

Pidetty aluksella

Heitetty pois

Kunkin lajin arvioidut määrät kilogrammoina elopainoa

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

 

 

 

Alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon

 

 

 

Kohdelajien arvioidut määrät kilogrammoina elopainoa

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

 

 

 

Alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon

 

 

 

Kohdelajien arvioidut määrät kilogrammoina elopainoa

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

 

 

 

Alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon

 

 

 

Saaliin arvioitu kokonaismäärä kilogrammoina elopainoa

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko

 

 

 

Alle säilyttämisen vähimmäisviitekoon

 

 

 

SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISEEN LIITTYVÄT HUOMIOT
KALASTUSMATKAA KOSKEVAN YHTEENVETOSELVITYKSEN LOPPU

TARKKAILIJAN ALLEKIRJOITUS

PÄIVÄMÄÄRÄ”


LIITE VII

”LIITE XXVII

TARKASTUSRAPORTIT

TARKASTUSRAPORTEISSA VÄHINTÄÄN MAINITTAVAT TIEDOT

Ohjeet tarkastusraporttien täyttämiseksi:

Toimitetaan mahdollisimman kattavat tiedot. Tiedot on kirjattava tapauksen ja saatavuuden mukaan. Yksityiskohtaiset ohjeet raporttien laatimiseksi ovat saatavilla Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla.

Tarkastusraporttien sähköistä vaihtoa koskevat säännöt:

Tarkastusraporttien sähköistä vaihtoa varten on saatavilla tarkastuksen XML-skeemamäärittely Euroopan komission kalastuksen verkkosivuston Master Data Register -sivulla. Kyseisellä verkkosivustolla on myös saatavilla vaihdossa käytettävät täytäntöönpanoasiakirjat.

MODUULI 1: KALASTUSALUKSEN TARKASTUS MERELLÄ

1.

Tarkastusraportin viite  (1)

2.

Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen  (1)

3.

Tarkastusalus (lippuvaltio, nimi ja ulkoinen rekisterinumero) (1)

4.

Kansainvälinen radiokutsutunnus (1)

5.

Tarkastuksen päivämäärä (aloitus) (1)

6.

Tarkastuksen kellonaika (aloitus) (1)

7.

Tarkastuksen päivämäärä (lopetus) (1)

8.

Tarkastuksen kellonaika (lopetus) (1)

9.

Tarkastusaluksen sijainti (pituus- ja leveysaste) (1)

10.

Tarkastusaluksen sijaintialue (kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (1)

11.

Vastuussa oleva tarkastaja (1)

12.

Kansalaisuus

13.

Tarkastaja 2 (1)

14.

Kansalaisuus

15.

Kohteena olevaa kalastusalusta koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, lippuvaltio)  (1)

16.

Aluksen sijainti ja sijaintialue, jos eri kuin tarkastusaluksella (pituus- ja leveysaste, kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (1)

17.

Alustyyppi (1)

18.

Rekisteritodistuksen tunnus (1)

19.

Kansainvälinen radiokutsutunnus (1)

20.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero (1)

21.

Yhteisön alusrekisterinumero (1)

22.

Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (1)

23.

Rahtaajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (1)

24.

Edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (1)

25.

Päällikköä koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (1)

26.

Radiokutsu ennen alukseen nousemista

27.

Aluksen kalastuspäiväkirja täytetty ennen tarkastusta

28.

Laskuportaat (1)

29.

Tarkastajien henkilökortti

30.

Rikkomiset tai huomiot  (1)

31.

Asiakirja- ja lupatarkastukset  (1)

32.

Rekisteritodistuksen tunnus (1)

33.

Moottorin konetehon tarkastus

34.

Kalastuslisenssiä koskevat tiedot (1)

35.

Kalastuslupaa koskevat tiedot (1)

36.

VMS toiminnassa (1)

37.

Sähköinen etävalvontajärjestelmä toiminnassa (1)

38.

Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan sivunumero/sivujen numerot (1)

39.

Sähköisen kalastuspäiväkirjan viite (1)

40.

Ennakkoilmoituksen viite (1)

41.

Ilmoituksen syy (1)

42.

Kalaruumasta annettu todistus

43.

Varastointikaavio

44.

Jäähdytettyjen merivesitankkien pinnankorkeustaulukot

45.

Aluksella olevista punnitusjärjestelmistä annettu todistus

46.

Tuottajajärjestön jäsenyys

47.

Viimeisintä satamassakäyntiä koskevat tiedot (satama, valtio ja päivämäärä) (1)

48.

Rikkomiset tai huomiot  (1)

49.

Saalistarkastus  (1)

50.

Tiedot aluksella pidetystä saaliista (lajit, määrät elopainona ilmaistuna, myös alamittaisten kalojen osalta, pyyntialue) (1)

51.

Lajikohtainen sallittu poikkeama (1)

52.

Alamittaisten kalojen kirjaaminen erikseen (1)

53.

Monivuotisten suunnitelmien kattamien pohjakalakantojen erillissäilytys (1)

54.

Alamittaisten kalojen erillissäilytys (1)

55.

Punnitustarkastus, laatikoiden/säiliöiden laskeminen, pinnankorkeustaulukot tai otos

56.

Poisheittämistä koskevien tietojen kirjaaminen (lajit, määrät) (1)

57.

Rikkomiset tai huomiot  (1)

58.

Pyydystarkastus  (1)

59.

Pyydyksiä koskevat tiedot (tyyppi) (1)

60.

Verkkokiinnikettä/-kiinnikkeitä tai verkkolaitetta/-laitteita koskevat tiedot (tyyppi) (1)

61.

Silmäkokoa tai mittoja koskevat tiedot (1)

62.

Lankaa koskevat tiedot (tyyppi, paksuus) (1)

63.

Pyydysmerkinnät

64.

Rikkomiset tai huomiot  (1)

65.

Tarkastajien huomautukset  (1)

66.

Päällikön huomautukset  (1)

67.

Toteutetut toimet  (1)

68.

Tarkastajien allekirjoitus  (1)

69.

Päällikön allekirjoitus  (1)

MODUULI 2: KALASTUSALUKSEN/KALASTUSALUSTEN TARKASTUS JÄLLEENLAIVAUKSEN YHTEYDESSÄ

1.

Tarkastusraportin viite  (2)

2.

Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen  (2)

3.

Tarkastusalus (lippuvaltio, nimi ja ulkoinen rekisterinumero) (2)

4.

Kansainvälinen radiokutsutunnus (2)

5.

Tarkastuksen päivämäärä (aloitus) (2)

6.

Tarkastuksen kellonaika (aloitus) (2)

7.

Tarkastuksen päivämäärä (lopetus) (2)

8.

Tarkastuksen kellonaika (lopetus) (2)

9.

Tarkastusaluksen sijainti (pituus- ja leveysaste) (2)

10.

Tarkastusaluksen sijaintialue (kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (2)

11.

Sataman sijainti (3)

12.

Nimetty satama (2)

13.

Vastuussa oleva tarkastaja (2)

14.

Kansalaisuus

15.

Tarkastaja 2 (2)

16.

Kansalaisuus

17.

Luovuttavaa kalastusalusta koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, lippuvaltio)  (2)

18.

Aluksen sijainti ja sijaintialue (pituus- ja leveysaste, kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (2)

19.

Alustyyppi (2)

20.

Rekisteritodistuksen tunnus (2)

21.

Kansainvälinen radiokutsutunnus (2)

22.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero (2)

23.

Yhteisön alusrekisterinumero (2)

24.

Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (2)

25.

Rahtaajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (2)

26.

Edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (2)

27.

Päällikköä koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (2)

28.

VMS-tarkastus ennen alukseen nousemista

29.

Aluksen kalastuspäiväkirja täytetty ennen jälleenlaivausta (2)

30.

Rikkomiset tai huomiot  (2)

31.

Asiakirja- ja lupatarkastukset  (2)

32.

Rekisteritodistuksen tunnus (2)

33.

Kalastuslisenssiä koskevat tiedot (2)

34.

Kalastuslupaa koskevat tiedot (2)

35.

Jälleenlaivauslupaa koskevat tiedot (2)

36.

VMS toiminnassa

37.

Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan sivunumero/sivujen numerot (2)

38.

Sähköisen kalastuspäiväkirjan viite (2)

39.

Ennakkoilmoituksen viite (2)

40.

Ennakkoilmoituksen syy (myös LIS-järjestelmä) (2)

41.

Viimeisintä satamassakäyntiä koskevat tiedot (satama, valtio ja päivämäärä) (3)

42.

Rikkomiset tai huomiot  (2)

43.

Saalistarkastus  (2)

44.

Tiedot aluksella (ennen jälleenlaivausta) pidetystä saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (2)

45.

Lajikohtainen sallittu poikkeama (2)

46.

Tiedot jälleenlaivatusta saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (2)

47.

Rikkomiset tai huomiot  (2)

48.

Vastaanottavaa kalastusalusta koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, lippuvaltio)  (2)

49.

Aluksen sijainti ja sijaintialue (pituus- ja leveysaste, kalastusalue tarkasti ilmaistuna) (2)

50.

Alustyyppi (2)

51.

Rekisteritodistuksen tunnus (2)

52.

Kansainvälinen radiokutsutunnus (2)

53.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero (2)

54.

Yhteisön alusrekisterinumero (2)

55.

Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (2)

56.

Rahtaajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (2)

57.

Edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (2)

58.

Päällikköä koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (2)

59.

VMS-tarkastus ennen alukseen nousemista

60.

Aluksen kalastuspäiväkirja täytetty ennen jälleenlaivausta (2)

61.

Rikkomiset tai huomiot  (2)

62.

Asiakirja- ja lupatarkastukset  (2)

63.

Rekisteritodistuksen tunnus (2)

64.

Kalastuslisenssiä koskevat tiedot (2)

65.

VMS toiminnassa

66.

Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan sivunumero/sivujen numerot (2)

67.

Sähköisen kalastuspäiväkirjan viite (2)

68.

Ennakkoilmoituksen viite (2)

69.

Ennakkoilmoituksen syy (2)

70.

Viimeisintä satamassakäyntiä koskevat tiedot (satama, valtio ja päivämäärä) (3)

71.

Rikkomiset tai huomiot  (2)

72.

Saalistarkastus  (2)

73.

Tiedot aluksella (ennen jälleenlaivausta) pidetystä saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (2)

74.

Tiedot vastaanotetusta saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (2)

75.

Rikkomiset tai huomiot  (2)

76.

Tarkastajien huomautukset  (2)

77.

Päällikön/päälliköiden huomautukset  (2)

78.

Toteutetut toimet  (2)

79.

Tarkastajien allekirjoitus  (2)

80.

Päällikön/päälliköiden allekirjoitus  (2)

MODUULI 3: KALASTUSALUKSEN TARKASTUS SATAMASSA TAI PURKAMISEN YHTEYDESSÄ JA ENNEN ENSIMYYNTIÄ

1.

Tarkastusraportin viite  (4)

2.

Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen  (4)  (5)

3.

Tarkastuksen päivämäärä (tarkastuksen aloitus) (4)  (5)

4.

Tarkastuksen kellonaika (tarkastuksen aloitus) (4)  (5)

5.

Tarkastuksen päivämäärä (tarkastuksen lopetus) (4)  (5)

6.

Tarkastuksen kellonaika (tarkastuksen lopetus) (4)  (5)

7.

Sataman sijainti (4)  (5)

8.

Nimetty satama (4)  (5)

9.

Vastuussa oleva tarkastaja (4)

10.

Kansalaisuus

11.

Tarkastaja 2 (4)

12.

Kansalaisuus

13.

Kohteena olevaa kalastusalusta koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, lippuvaltio)  (4)  (5)

14.

Alustyyppi (4)  (5)

15.

Rekisteritodistuksen tunnus (4)  (5)

16.

Kansainvälinen radiokutsutunnus (4)  (5)

17.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero (4)  (5)

18.

Yhteisön alusrekisterinumero (4)

19.

Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (4)  (5)

20.

Edunsaajaomistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (4)  (5)

21.

Rahtaajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (4)

22.

Edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (4)

23.

Päällikköä koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (4)

24.

VMS-tarkastus ennen saapumista purkamaan (4)  (5)

25.

Kalastuspäiväkirja täytetty ennen saapumista

26.

Tarkastajien henkilökortti

27.

Rikkomiset tai huomiot  (4)  (5)

28.

Asiakirja- ja lupatarkastukset  (4)  (5)

29.

Rekisteritodistuksen tunnus (4)

30.

Kalastuslisenssiä koskevat tiedot (4)  (5)

31.

Kalastuslupaa koskevat tiedot (4)  (5)

32.

Satamaan pääsyä ja purkamislupaa koskevat tiedot (4)  (5)

33.

Paperimuodossa olevan kalastuspäiväkirjan sivunumero/sivujen numerot (4)

34.

Sähköisen kalastuspäiväkirjan viite (4)

35.

Ennakkoilmoituksen viite (4)  (5)

36.

Ennakkoilmoituksen syy (myös LIS-järjestelmä) (4)  (5)

37.

Kalaruumasta annettu todistus

38.

Varastointikaavio

39.

Jäähdytettyjen merivesitankkien pinnankorkeustaulukot

40.

Aluksella olevista punnitusjärjestelmistä annettu todistus

41.

Tuottajajärjestön jäsenyys

42.

Viimeisintä satamassakäyntiä koskevat tiedot (päivämäärä, valtio ja satama) (4)  (5)

43.

Rikkomiset tai huomiot  (4)  (5)

44.

Saalistarkastus  (4)  (5)

45.

Tiedot aluksella pidetystä saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (4)  (5)

46.

Lajikohtainen sallittu poikkeama (4)

47.

Alamittaisten kalojen kirjaaminen erikseen (4)

48.

Tiedot puretusta saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (4)  (5)

49.

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko tarkastettu (4)

50.

Merkinnät

51.

Punnitustarkastus, laatikoiden/säiliöiden laskeminen tai otostarkastus purettaessa

52.

Ruuma tarkastettu purkamisen jälkeen

53.

Saalis punnittu purkamisen yhteydessä

54.

Rikkomiset tai huomiot  (4)  (5)

55.

Jälleenlaivausta koskevat tiedot muilta kalastusaluksilta saadun saaliin osalta  (4)  (5)

56.

Luovuttavaa kalastusalusta/luovuttavia kalastusaluksia koskevat tiedot (nimi, ulkoinen rekisterinumero, kansainvälinen radiokutsutunnus, Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) numero, yhteisön alusrekisterinumero, lippuvaltio) (4)  (5)

57.

Jälleenlaivausilmoitusta koskevat tiedot (4)  (5)

58.

Tiedot jälleenlaivatusta saaliista (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue) (4)  (5)

59.

Muut saalista koskevat asiakirjat (saalistodistukset) (4)  (5)

60.

Rikkomiset tai huomiot  (4)  (5)

61.

Pyydystarkastus  (4)  (5)

62.

Pyydyksiä koskevat tiedot (tyyppi) (4)  (5)

63.

Verkkokiinnikettä/-kiinnikkeitä tai verkkolaitetta/-laitteita koskevat tiedot (tyyppi) (4)  (5)

64.

Silmäkokoa tai mittoja koskevat tiedot (4)  (5)

65.

Lankaa koskevat tiedot (tyyppi, paksuus) (4)  (5)

66.

Pyydysmerkinnät

67.

Rikkomiset tai huomiot  (4)  (5)

68.

Kalastusaluksen asema alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella/alueilla, jolla/joilla kalastusta tai kalastukseen liittyvää toimintaa on harjoitettu (mukaan lukien mahdollisessa LIS-kalastusalusten luettelossa)  (4)  (5)

69.

Tarkastajien huomautukset  (4)

70.

Päällikön huomautukset  (4)  (5)

71.

Toteutetut toimet  (4)

72.

Tarkastajien allekirjoitus  (4)  (5)

73.

Päällikön allekirjoitus  (4)  (5)

MODUULI 4: MARKKINOILLA/TOIMITILOISSA TEHTÄVÄ TARKASTUS

1.

Tarkastusraportin viite  (6)

2.

Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen  (6)

3.

Tarkastuksen päivämäärä (tarkastuksen aloitus) (6)

4.

Tarkastuksen kellonaika (tarkastuksen aloitus) (6)

5.

Tarkastuksen päivämäärä (tarkastuksen lopetus) (6)

6.

Tarkastuksen kellonaika (tarkastuksen lopetus) (6)

7.

Sataman sijainti (6)

8.

Vastuussa oleva tarkastaja (6)

9.

Kansalaisuus

10.

Tarkastaja 2 (6)

11.

Kansalaisuus

12.

Tarkastajien henkilökortti

13.

Markkinoilla/toimitiloissa tehtävää tarkastusta koskevat tiedot (nimi ja osoite)  (6)

14.

Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (6)

15.

Omistajan edustajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (6)

16.

Tarkastettuja kalastustuotteita koskevat tiedot (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue, alkuperäalusta/-aluksia koskevat tiedot)  (6)

17.

Rekisteröityä ostajaa, rekisteröityä huutokauppaa tai muita elimiä tai henkilöitä, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä, koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (6)

18.

Säilyttämisen vähimmäisviitekoko tarkastettu (6)

19.

Jäljitettävyysmerkinnät (6)

20.

Yhteiset kaupan pitämisen vaatimukset (6)

21.

Kokoluokat

22.

Tuoreusluokat

23.

Varastointijärjestelmän alaiset kalastustuotteet tarkastettu

24.

Kalastustuotteet punnittu ennen kuljetusta

25.

Punnitusjärjestelmät kalibroitu ja sinetöity

26.

Rikkomiset tai huomiot  (6)

27.

Tarkastettujen kalastustuotteiden osalta tehty asiakirjatarkastus  (6)

28.

Purkamisilmoituksia koskevat tiedot

29.

Haltuunottoilmoituksia koskevat tiedot

30.

Kuljetusasiakirjoja koskevat tiedot

31.

Toimittajien laskuja ja myynti-ilmoituksia koskevat tiedot

32.

LIS-saalistodistusta koskevat tiedot

33.

Tuojaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite)

34.

Rikkomiset tai huomiot  (6)

35.

Tarkastajien huomautukset  (6)

36.

Toimijan huomautukset  (6)

37.

Toteutetut toimet  (6)

38.

Tarkastajien allekirjoitus  (6)

39.

Toimijan allekirjoitus  (6)

MODUULI 5: KULJETUSAJONEUVON TARKASTUS

1.

Tarkastusraportin viite  (7)

2.

Jäsenvaltio ja tarkastusviranomainen (*)

3.

Tarkastuksen päivämäärä (aloitus) (*)

4.

Tarkastuksen kellonaika (aloitus) (*)

5.

Tarkastuksen päivämäärä (lopetus) (*)

6.

Tarkastuksen kellonaika (lopetus) (*)

7.

Tarkastuspaikka (osoite) (*)

8.

Vastuussa oleva tarkastaja (*)

9.

Kansalaisuus

10.

Tarkastaja 2 (*)

11.

Kansalaisuus

12.

Tarkastajien henkilökortti

13.

Kohteena olevaa ajoneuvoa koskevat tiedot (tyyppi ja kansallisuus) (*)

14.

Traktorin tunnistetiedot (rekisterinumero) (*)

15.

Perävaunun tunnistetiedot (rekisterinumero) (*)

16.

Omistajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*)

17.

Kuljettajaa koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*)

18.

Kalastustuotteisiin liittyvä asiakirjatarkastus (*)

19.

Kalastustuotteet punnittu ennen kuljetusta (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue, alkuperäalusta/-aluksia koskevat tiedot) (*)

20.

Ajoneuvon määräpaikka (*)

21.

Kuljetusasiakirjoja koskevat tiedot

22.

Kuljetusasiakirjojen sähköinen toimitus lippujäsenvaltiolle

23.

Alkuperäaluksen kalastuspäiväkirja liitetty kuljetusasiakirjaan

24.

Alkuperäaluksen kalastuspäiväkirjan sähköinen toimitus lippujäsenvaltiolle

25.

Kuljetusasiakirjaan liitetty muu asiakirja (saalistodistus)

26.

Jäsenvaltio, jossa purkaminen tai kaupan pitäminen tapahtuu, saanut kuljetusasiakirjan ennen saapumista

27.

Purkamisilmoituksia koskevat tiedot

28.

Haltuunottoilmoituksia koskevat tiedot

29.

Haltuunoton ristiintarkastus purkamisilmoituksen kanssa

30.

Myynti-ilmoitusta tai laskuja koskevat tiedot

31.

Jäljitettävyysmerkinnät

32.

Laatikoiden/säiliöiden otospunnitus

33.

Punnitusjärjestelmät kalibroitu ja sinetöity

34.

Punnituskirjaukset

35.

Ajoneuvo/säiliö sinetöity

36.

Sinetin tiedot merkitty kuljetusasiakirjaan

37.

Tarkastusviranomainen, joka kiinnitti sinetit (*)

38.

Sinettien tila (*)

39.

Rikkomiset tai huomiot (*)

40.

Kalastustuotteet kuljetettu ennen punnitusta (lajit, määrät tuotepainona, myös alamittaisten kalojen osalta, jalostusaste, pyyntialue, alkuperäalusta/-aluksia koskevat tiedot) (*)

41.

Ajoneuvon määräpaikka (*)

42.

Kuljetusasiakirjoja koskevat tiedot

43.

Kuljetusasiakirjojen sähköinen toimitus lippujäsenvaltiolle

44.

Alkuperäaluksen kalastuspäiväkirja liitetty kuljetusasiakirjaan

45.

Alkuperäaluksen kalastuspäiväkirjan sähköinen toimitus lippujäsenvaltiolle

46.

Jäsenvaltio, jossa purkaminen tai kaupan pitäminen tapahtuu, saanut kuljetusasiakirjan ennen saapumista

47.

Purkamisilmoituksia koskevat tiedot

48.

Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tarkkailleet kalastustuotteiden punnitusta määräpaikkaan saavuttaessa

49.

Rekisteröityä ostajaa, rekisteröityä huutokauppaa tai muita elimiä tai henkilöitä, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä, koskevat tiedot (nimi, kansalaisuus ja osoite) (*)

50.

Ajoneuvo/säiliö sinetöity

51.

Sinetin tiedot merkitty kuljetusasiakirjaan

52.

Tarkastusviranomainen, joka kiinnitti sinetit (*)

53.

Sinettien tila (*)

54.

Rikkomiset tai huomiot (*)

55.

Tarkastajien huomautukset (*)

56.

Kuljettajan huomautukset (*)

57.

Toteutetut toimet (*)

58.

Tarkastajien allekirjoitus (*)

59.

Kuljettajan allekirjoitus (*)


(1)  Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

(2)  Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

(3)  Lisätiedot, kun kyseessä on satamavaltion valvontatarkastus.

(4)  Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

(5)  Lisätiedot, kun kyseessä on satamavaltion valvontatarkastus.

(6)  Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.

(7)  Pakolliset tiedot, jotka on kerättävä ja kirjattava tietokantaan tämän asetuksen 118 artiklan mukaisesti.”


LIITE VIII

”LIITE XXX

VAKAVIEN RIKKOMUSTEN VUOKSI MÄÄRÄTTÄVÄT PISTEET

Nro

Vakava rikkomus

Pisteet

1

Jättää täyttämättä velvollisuutensa kirjata ja ilmoittaa saaliit tai saaliiseen liittyvät tiedot, mukaan luettuina alusten satelliittiseurantajärjestelmän avulla toimitettavat tiedot

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa)

3

2

Unionin lainsäädännössä kiellettyjen tai unionin lainsäädännön vastaisten pyydysten käyttö

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kanssa)

4

3

Merkintöjen taikka tunniste- tai rekisteröintitietojen väärentäminen tai salaaminen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa)

5

4

Tutkintaan liittyvän todistusaineiston salaaminen, vääristeleminen tai hävittäminen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa)

5

5

Alamittaisten kalojen alukselle ottaminen, jälleenlaivaaminen tai purkaminen voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti tai alamittaisen kalan purkamista koskevien velvoitteiden noudattamatta jättäminen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan i alakohdan kanssa)

5

6

Kalastuksen harjoittaminen alueellisen kalastuksenhoitojärjestön alueella tavalla, joka ei vastaa tuon järjestön säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä tai on niiden vastainen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan k alakohdan kanssa)

5

7

Kalastaminen ilman lippuvaltion tai asianomaisen rannikkovaltion antamaa voimassa olevaa lisenssiä tai lupaa

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa)

7

8

Kalastaminen kalastuskieltoalueella, kieltoaikana taikka ilman kiintiötä tai kiintiön täyttymisen jälkeen ja/tai syvyydessä, jossa kalastus on kielletty

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa)

6

9

Sellaisen kannan kohdennettu pyynti, jonka kalastus on keskeytetty tai kielletty

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa)

7

10

Virkamiesten työn estäminen näiden hoitaessa velvollisuuksiaan tarkastaa sovellettavien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden noudattamista taikka tarkkailijoiden työn estäminen näiden hoitaessa velvollisuuksiaan tarkkailla sovellettavien unionin säännösten noudattamista

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan kanssa)

7

11

Muiden sellaisten kalastusalusten jälleenlaivaaminen, joiden on asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla todettu harjoittaneen LIS-kalastusta, taikka osallistuminen yhteisiin kalastustoimiin tällaisten alusten kanssa tai tällaisten alusten tukeminen tai huoltaminen; tämä koskee erityisesti unionin LIS-alusluetteloon tai alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen LIS-alusluetteloihin kirjattuja aluksia

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan j alakohdan kanssa)

7

12

Kansalaisuudettoman ja siten kansainvälisen oikeuden mukaisesti valtiottoman kalastusaluksen käyttäminen

(Valvonta-asetuksen 90 artiklan 1 kohta yhdessä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan l alakohdan kanssa)

7”