16.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 271/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1850,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2015,

yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon hyljetuotteiden kaupasta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1007/2009 sallitaan tietyin erityisedellytyksin sellaisten hyljetuotteiden markkinoille saattaminen, jotka ovat peräisin inuiittien ja muiden alkuperäisyhteisöjen harjoittamasta hylkeenpyynnistä. Sen mukaan markkinoille voi myös saattaa hyljetuotteita, jos hyljetuotteiden tuonti on luonteeltaan satunnaista ja kun siinä on kyse ainoastaan matkailijoiden tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tavaroista.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 737/2010 (2) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt hyljetuotteiden markkinoille saattamisesta asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan mukaisesti.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/1775 (3) on muutettu asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklaa ja sillä kumotaan asetus (EU) N:o 737/2010 tämä asetuksen soveltamispäivästä alkaen. Tästä syystä on tarpeen vahvistaa toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna, panemiseksi täytäntöön.

(4)

On aiheellista säätää, että tietyt edellytykset täyttävät elimet sisällytetään niiden tunnustettujen elinten luetteloon, jotka myöntävät asiakirjoja, joilla todistetaan hyljetuotteiden markkinoille saattamisen edellytysten noudattaminen.

(5)

Todistuksista ja jäljennöksistä olisi annettava mallit, jotta todistuksia olisi helpompi hallinnoida ja todentaa.

(6)

Olisi vahvistettava menettelyt, joiden avulla todistuksia valvotaan. Menetelmien olisi oltava mahdollisimman yksinkertaisia ja käyttäjäystävällisiä, eivätkä ne saisi heikentää valvontajärjestelmän uskottavuutta ja johdonmukaisuutta.

(7)

Olisi sallittava sähköisten järjestelmien käyttö, jotta tietojenvaihto toimivaltaisten viranomaisten, komission ja tunnustettujen elinten välillä helpottuisi.

(8)

Tämän asetuksen soveltamiseen liittyvän henkilötietojen käsittelyn, erityisesti todistusten sisältämien henkilötietojen käsittelyn, on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaista.

(9)

Koska tässä asetuksessa säädetään yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (EY) N:o 1007/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 2015/1775, jota sovelletaan 18 päivästä lokakuuta 2015, panemiseksi täytäntöön, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (6) 18 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, joita sovelletaan hyljetuotteiden markkinoille saattamiseen ja matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen hyljetuotteiden tuontiin asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtainen käyttö

1.   Matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja hyljetuotteita saa tuoda ainoastaan, jos jokin seuraavista vaatimuksista täyttyy:

a)

matkustaja tuo hyljetuotteen siihen pukeutuneena, käsimatkatavaroissaan tai henkilökohtaisissa matkatavaroissaan;

b)

hyljetuote kuuluu sellaisen luonnollisen henkilön henkilökohtaiseen omaisuuteen, joka siirtää vakinaisen asuinpaikkansa kolmannesta maasta unioniin;

c)

matkustaja on hankkinut hyljetuotteen kolmannessa maassa paikan päällä ja tuo sen unioniin myöhempänä ajankohtana, edellyttäen, että saapuessaan unionin alueelle matkustaja esittää asianomaisen jäsenvaltion tulliviranomaisille:

i)

kirjallisen ilmoituksen tuonnista;

ii)

asiakirjan, joka todistaa, että tuote on hankittu asianomaisesta kolmannesta maasta.

2.   Edellä olevan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi tulliviranomaisen on vahvistettava kirjallinen ilmoitus ja asiakirjatodiste ja palautettava ne matkustajalle. Tuotaessa ilmoitus ja asiakirjatodiste on esitettävä tulliviranomaisille yhdessä asianomaisia tuotteita koskevan tulli-ilmoituksen kanssa.

3 artikla

Tunnustetut elimet

1.   Tunnustettujen elinten luetteloon sisällytetään ainoastaan sellainen elin, joka osoittaa täyttävänsä seuraavat vaatimukset:

a)

se on oikeushenkilö;

b)

sillä on valmiudet varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät;

c)

sillä on valmiudet myöntää ja hallinnoida 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja todistuksia sekä käsitellä ja arkistoida asiakirjoja;

d)

se pystyy hoitamaan tehtäviään niin, ettei eturistiriitaa synny;

e)

se pystyy seuraamaan asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattamista;

f)

sillä on valmiudet peruuttaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut todistukset tai keskeyttää niiden voimassaolo, jos tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset eivät täyty, ja saattaa asia jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja tulliviranomaisten tietoon;

g)

sen toiminnan tarkastaa riippumaton tarkastaja;

h)

se toimii kansallisella tai alueellisella tasolla.

2.   Elimen sisällyttäminen 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon edellyttää, että se toimittaa komissiolle asiaa koskevan pyynnön asiakirjoineen, jotka osoittavat, että se täyttää 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

3.   Tunnustetun elimen on toimitettava komissiolle 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun riippumattoman tarkastajan laatima tarkastuskertomus kunkin raportointikierroksen lopulla.

4 artikla

Todistukset

1.   Jos asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt markkinoille saattamisen vaatimukset täyttyvät, tunnustettu elin myöntää tämän asetuksen liitteessä esitettyjen mallien mukaisen todistuksen pyynnöstä.

2.   Tunnustettu elin toimittaa todistuksen hakijalle ja säilyttää siitä jäljennöksen kolmen vuoden ajan dokumentointitarkoituksessa.

3.   Jollei 5 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, todistuksen alkuperäiskappale toimitetaan hyljetuotteen kanssa, kun hyljetuote saatetaan markkinoille. Hakija saa pitää jäljennöksen todistuksesta.

4.   Viitenumero on mainittava kaikissa laskuissa.

5.   Hyljetuotteen, jonka mukana on 1 kohdan mukaisesti myönnetty todistus, katsotaan olevan asetuksen (EY) N:o 1007/2009 3 artiklan 1 kohdan mukainen.

6.   Tulli-ilmoitus, joka koskee hyljetuotteen laskemista vapaaseen liikkeeseen neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (7) 79 artiklan mukaisesti, voidaan hyväksyä ainoastaan, jos esitetään tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetty todistus. Tulliviranomaiset säilyttävät todistuksesta jäljennöksen arkistoissaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 2913/92 77 artiklan 2 kohdan soveltamista.

7.   Jos 1 kohdan mukaisesti myönnetyn todistuksen aitoudesta tai paikkansapitävyydestä herää epäilyjä tai jos tarvitaan lisäohjeita, tulliviranomaisten ja muiden toimeenpanovirkamiesten on otettava yhteyttä asianomaisen jäsenvaltion 6 artiklan mukaisesti nimeämään toimivaltaiseen viranomaiseen. Se toimivaltainen viranomainen, johon on otettu yhteyttä, päättää, mitä toimenpiteitä toteutetaan.

5 artikla

Todistusten muoto

1.   Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut todistukset annetaan paperilla tai sähköisesti.

2.   Kun kyseessä on sähköinen todistus, sen tulosteen on oltava hyljetuotteen mukana, kun hyljetuote saatetaan markkinoille.

3.   Todistuksen käyttö ei rajoita muiden markkinoille saattamiseen liittyvien muodollisuuksien soveltamista.

4.   Jäljempänä olevan 6 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen voi vaatia, että todistus käännetään sen jäsenvaltion viralliselle kielelle, jonka markkinoille tuote on tarkoitus saattaa.

6 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset

1.   Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on

a)

todentaa kolmansista maista tuotuja hyljetuotteita koskevat todistukset tulliviranomaisten pyynnöstä 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

b)

valvoa asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen ja siellä toimivan tunnustetun elimen todistuksenmyöntämistoimintaa;

c)

säilyttää jäljennös todistuksesta, joka on myönnetty hyljetuotteille, jotka ovat peräisin asianomaisessa jäsenvaltiossa harjoitetusta hylkeenpyynnistä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti nimeämänsä toimivaltaiset viranomaiset.

3.   Komissio asettaa verkkosivustolleen nähtäville luettelon 1 kohdan mukaisesti nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista. Luetteloa ajantasaistetaan säännöllisesti.

7 artikla

Tietojen vaihtamiseen ja tallentamiseen käytettävät sähköiset järjestelmät

1.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää sähköisiä järjestelmiä vaihtaakseen ja tallentaakseen todistuksissa olevia tietoja.

2.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 1 kohdassa tarkoitetut sähköiset järjestelmät ovat toisiaan täydentäviä, yhteensopivia ja yhteentoimivia.

8 artikla

Henkilötietojen suojelu niiden käsittelyn yhteydessä

Tämä asetus ei vaikuta unionin oikeuden eikä kansallisen oikeuden mukaiseen yksilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä, ja erityisesti sillä ei muuteta direktiivissä 95/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia. Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä taataan erityisesti siten, ettei todistuksessa olevia henkilötietoja paljasteta eikä välitetä edelleen.

9 artikla

Siirtymäsäännös

Tunnustettujen elinten ennen 18 päivää lokakuuta 2015 asetuksen (EU) N:o 737/2010 mukaisesti myöntämien todistusten voimassaolo jatkuu tämän ajankohdan jälkeen.

10 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 18 päivästä lokakuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 286, 31.10.2009, s. 36.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 737/2010, annettu 10 päivänä elokuuta 2010, yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 216, 17.8.2010, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/1775, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 737/2010 kumoamisesta (EUVL L 262, 7.10.2015, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä (EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).


LIITE

Image

Image

Image

Image

Image

Ohjeet

Yleistä:

Täytetään suuraakkosin.

Kohta 1.

Todistuksen myöntävä elin

Ilmoitetaan todistuksen myöntävän tunnustetun elimen nimi ja osoite.

Kohta 2.

Varattu myöntävän maan merkinnöille

Tila varattu myöntävän maan merkinnöille.

Kohta 3.

Todistuksen numero

Ilmoitetaan myöntämisnumero.

Kohta 4.

Markkinoille saattamisen maa

Ilmoitetaan maa, jossa hyljetuote on tarkoitus saattaa ensimmäisen kerran Euroopan unionin markkinoille.

Kohta 5.

ISO-koodi

Ilmoitetaan kohdassa 4 ilmoitetun maan kaksikirjaiminen koodi.

Kohta 6.

Hyljetuotteen kauppanimi

Ilmoitetaan hyljetuotteen (hyljetuotteiden) kauppanimi. Kauppanimen on oltava yhdenmukainen kenttään 7 tehdyn merkinnän kanssa.

Kohta 7.

Tieteellinen nimi

Ilmoitetaan tuotteessa käytetyn hyljelajin tieteellinen nimi/tuotteessa käytettyjen hyljelajien tieteelliset nimet. Jos kyseessä on yhdistelmätuote, jossa on käytetty useampaa kuin yhtä lajia, ilmoitetaan kunkin lajin nimi omalla rivillään.

Kohta 8.

HS-nimike

Ilmoitetaan neljä- tai kuusinumeroinen tavaran koodi harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän mukaisesti.

Kohta 9.

Pyyntimaa

Ilmoitetaan maa, jossa tuotteessa käytetyt hylkeet on pyydetty.

Kohta 10.

ISO-koodi

Ilmoitetaan kohdassa 9 ilmoitetun maan kaksikirjaiminen koodi.

Kohta 11.

Nettopaino

Ilmoitetaan nettopaino kiloina. Nettopaino määritellään hyljetuotteiden nettomassaksi, johon ei lueta mukaan päällystä tai muuta pakkausta (paitsi kannattimet, alustat, tarrat jne.).

Kohta 12.

Yksiköiden lukumäärä

Ilmoitetaan yksikkömäärä, jos se on paras tapa kuvata jalostettua tuotetta määrällisesti.

Kohta 13.

Tunnusomaiset merkinnät

Ilmoitetaan tarvittaessa kaikki tunnusomaiset merkinnät, esimerkiksi tavaraerän tai konossementin numero.

Kohta 14.

Yksilöllinen tunniste

Ilmoitetaan kaikki tunnisteet, jotka tuotteisiin on lisätty jäljitettävyystarkoituksessa.

Kohta 15.

Myöntävän tunnustetun elimen allekirjoitus ja leima

Kohta on varattu valtuutetun virkamiehen allekirjoitukselle – myös paikka ja aika ilmoitetaan – ja myöntävän tunnustetun elimen viralliselle leimalle.

Kohta 16.

Tullin antama vahvistus

Tulliviranomaisen on ilmoitettava tulli-ilmoituksen numero ja lisättävä allekirjoitus ja leima.