13.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1829,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2015,

sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 täydentämisestä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 kumoamisesta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1144/2014 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 1 kohdan, 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 15 artiklan 8 kohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (2) ja erityisesti sen 64 artiklan 6 kohdan a alakohdan ja 66 artiklan 3 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) N:o 1144/2014 kumotaan neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008 (3), ja siinä vahvistetaan uudet säännöt, joiden mukaisesti sisämarkkinoilla tai kolmansissa maissa toteutettavia, maataloustuotteita ja tiettyjä maataloustuotteista valmistettuja elintarvikkeita koskevia tiedotus- ja menekinedistämistoimia voidaan rahoittaa kokonaisuudessaan tai osittain unionin talousarviosta.

(2)

Tässä asetuksessa vahvistetut säännöt koskevat pääosin yhden jäsenvaltion ohjelmia, joita jäsenvaltiot hallinnoivat. Usean jäsenvaltion ohjelmiin, joita komissio hallinnoi suoraan, olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 (4). Tämän asetuksen 1 artiklassa vahvistettuja edellytyksiä, joiden mukaisesti ehdotuksentekijä voi ehdottaa ohjelmaa, olisi kuitenkin sovellettava sekä usean jäsenvaltion että yhden jäsenvaltion ohjelmiin.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklassa laaditaan luettelo ehdotuksentekijöistä. Olisi tarkennettava edellytykset, joiden mukaisesti kussakin ehdotuksentekijöiden luokassa voidaan esittää ehdotus unionin yhteisrahoittamasta tiedotus- ja menekinedistämisohjelmasta. Sen varmistamiseksi, että ehdotuksentekijät ovat koko asianomaisen alan kannalta edustavia, on tarpeen täsmentää edustavuuden asianmukainen taso. Mahdollisuuksien mukaan olisi sovellettava yksinkertaista sääntöä alan enemmistön edustamisesta.

(4)

Unionin yhteisrahoittamien tiedotus- ja menekinedistämistoimien olisi tähdättävä uusien markkinoiden löytymiseen kolmansista maista, ja niiden toteuttajina olisi oltava laajempi valikoima organisaatioita. Kilpailun edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että unionin menekinedistämisjärjestelmä olisi mahdollisimman monen käytettävissä, olisi vahvistettava säännöt, joilla varmistetaan, että kukin organisaatio saa tukea samaan menekinedistämisohjelmaan enintään kaksi kertaa peräkkäin.

(5)

Yhden jäsenvaltion ohjelmien toimeenpanijoiden valinnassa ehdotuksentekijöiden on varmistettava, että rahoille saadaan paras vastine. Tällöin niiden on huolehdittava siitä, ettei synny eturistiriitoja. Jos ehdotuksentekijä on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (5) 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen laitos, sovelletaan mainitussa direktiivissä säädettyjä ja osaksi kansallista lainsäädäntöä saatettuja sääntöjä.

(6)

Unionin menekinedistämisohjelmalla olisi täydennettävä ja lujitettava jäsenvaltioiden järjestelmiä, ja siinä olisi keskityttävä unionin viestiin. Unionin yhteisrahoittamissa tiedotus- ja menekinedistämistoimissa olisi tässä suhteessa tuotava esille erityinen unionin ulottuvuus, jolle olisi vahvistettava erityiset perusteet.

(7)

Tähän mennessä lähes kahdessa kolmasosassa sisämarkkinoilla toteutetuista ohjelmista ehdotuksentekijät ovat kohdistaneet toimet ainoastaan kotijäsenvaltioonsa. Tuotteiden alkuperä voidaan vastedes lisäksi esittää tiedotus- ja menekinedistämismateriaalissa tietyin edellytyksin. Jotta varmistetaan todellinen unionin lisäarvo, unionin sisämarkkinoilla yhteisrahoittamien ohjelmien kohdemarkkinoita olisi laajennettava eikä niitä tulisi rajoittaa ehdotuksentekijän kotijäsenvaltioon, jollei ohjelmilla välitetä viestiä eurooppalaisista laatuohjelmista tai terveellisistä ruokavaliotottumuksista ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta Euroopan komission esittämän valkoisen kirjan (6) mukaisesti.

(8)

Jotta vältettäisiin päällekkäisyydet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 (7) mukaisesti rahoitettujen menekinedistämistoimien kanssa, tämän asetuksen mukaisesta rahoituksesta on tarpeen sulkea pois ohjelmat, joilla on ainoastaan paikallista vaikutusta, ja suosia ohjelmia, jotka ovat toiminta-alaltaan laajoja erityisesti sisämarkkinoilla ajatellen rajatylittävää kattavuutta.

(9)

Unionin yhteisrahoittamien tiedotus- ja menekinedistämistoimien lähtökohtana ei pitäisi käyttää tuotemerkkejä tai tuotteiden alkuperää vaan toimien pitäisi välittää unionin viesti. Tässä suhteessa sisämarkkinoiden tiedotus- ja menekinedistämistoimien, jotka kattavat jonkin asetuksen (EU) N:o 1144/2014 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun järjestelmän, olisi välitettävä viesti näiden järjestelmien tarjoamista ominaisuuksista tai takeista pyrkien erityisesti lisäämään tietoisuutta unionin laatujärjestelmistä ja parantamaan niiden tuntemusta.

(10)

Kuluttajille tiedottamista ajatellen olisi tarkennettava, että mahdollisilla tiedoilla tuotteen vaikutuksesta terveyteen on oltava tunnustettu tieteellinen perusta ja tietojen on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (8) liitteen mukaisia tai kansanterveydestä siinä maassa, jossa toimet toteutetaan, vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä.

(11)

Ottaen huomioon menekinedistämistoimenpiteiden erityinen luonne olisi vahvistettava säännöt tuensaajalle ohjelman toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten tukikelpoisuudesta.

(12)

Yhden jäsenvaltion ohjelmat olisi rahoitettava asetuksen (EU) N:o 1306/2013 perusteella. Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 (9) 19 artiklan 4 kohdan mukaan vakuuksiin liittyvät kulut lankeavat vakuuden antajan maksettaviksi. Monen jäsenvaltion ohjelmiin olisi sovellettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 126 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa, jonka mukaan avustuksen saajalle ennakkomaksutakuusta aiheutuneet kustannukset olisi katsottava kelpoisiksi unionin rahoitukseen. Jotta varmistettaisiin yhden jäsenvaltion ja usean jäsenvaltion ohjelmien tasapuolinen kohtelu, olisi säädettävä poikkeuksesta asetuksen (EU) N:o 907/2014 19 artiklan 4 kohtaan ja sallittava vakuuksien kustannusten kelpoisuus unionin rahoitukseen, sillä sama ehdotuksentekijä voi esittää kummankinlaisia ohjelmia.

(13)

Unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi tehokkaasti olisi toteutettava riittävät toimenpiteet petosten ja vakavien laiminlyöntien estämiseksi. Tätä varten olisi säädettävä hallinnollisista seuraamuksista ottaen huomioon tehokkuuden, varoittavuuden ja oikeasuhtaisuuden periaatteet. Tämän asetuksen mukaisten hallinnollisten seuraamusten olisi katsottava olevan riittävän varoittavia tahallisen sääntöjen noudattamatta jättämisen ehkäisemiseksi.

(14)

Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi kumottava asetuksen (EY) N:o 3/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettu komission asetus (EY) N:o 501/2008 (10). Sitä olisi kuitenkin edelleen sovellettava sen säännösten nojalla valittuihin ohjelmiin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Edellytykset, joiden mukaisesti ehdotuksentekijä voi esittää yhden jäsenvaltion ohjelman tai usean jäsenvaltion ohjelman

1.   Asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ehdotuksentekijät voivat esittää ehdotuksen tiedotus- ja menekinedistämisohjelmasta edellyttäen, että ne edustavat asianomaista alaa tai tuotetta seuraavasti:

a)

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu jäsenvaltion tai unionin tason ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio katsotaan ohjelman piiriin kuuluvaa alaa edustavaksi,

i)

jos sen osuus on vähintään 50 prosenttia suhteessa tuottajien lukumäärään tai 50 prosenttia asianomaisen tuotteen/asianomaisten tuotteiden tai asianomaisen alan kaupan pidettävän tuotannon volyymista tai arvosta asianomaisessa jäsenvaltiossa tai unionin tasolla; tai

ii)

jos se on jäsenvaltion Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (11) 158 artiklan tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 (12) 16 artiklan mukaisesti tunnustama toimialakohtainen organisaatio;

b)

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (13) 3 artiklan 2 kohdassa määritelty ryhmä katsotaan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 nojalla suojattua ja ohjelman piiriin kuuluvaa nimeä edustavaksi, jos sen osuus on vähintään 50 prosenttia tuotteen/tuotteiden, jonka/joiden nimi on suojattu, kaupan pidettävän tuotannon volyymista tai arvosta;

c)

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä katsotaan ohjelman piiriin kuuluvaa tuotetta/kuuluvia tuotteita tai ohjelman piiriin kuuluvaa alaa edustavaksi, jos jäsenvaltio on tunnustanut sen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 154 tai 156 artiklan taikka asetuksen (EU) N:o 1379/2013 14 artiklan mukaisesti;

d)

lukuun ottamatta ohjelmia, jotka toteutetaan kuluttajien luottamuksen menettämisen jälkeen, asetuksen (EU) N:o 1144/2014 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu maatalouselintarvikealan elin katsotaan ohjelman piiriin kuuluvaa alaa/kuuluvia aloja edustavaksi, jos sen jäsenistöön kuuluu kyseisen tuotteen/kyseisten tuotteiden tai kyseisen alan edustajia.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja b alakohdassa säädetään, alhaisemmat kynnysarvot voidaan hyväksyä, jos ehdotuksentekijä osoittaa jätetyssä ehdotuksessa erityisten olosuhteiden olemassaolon, mukaan lukien todisteet markkinarakenteesta, mikä tekee perustelluksi sen, että ehdotuksentekijä katsotaan asianomaista tuotetta/asianomaisia tuotteita tai asianomaista alaa edustavaksi.

3.   Ehdotuksentekijällä on oltava tarvittavat tekniset, rahoitukselliset ja ammatilliset resurssit ohjelman panemiseksi tehokkaasti täytäntöön.

4.   Ehdotuksentekijä voi saada tiedotus- ja menekinedistämisohjelmiin tukea samaan tuotteeseen tai järjestelmään samalla maantieteellisellä alueella enintään kaksi kertaa peräkkäin.

2 artikla

Yhden jäsenvaltion ohjelmien toimeenpanijoiden valinta

1.   Ehdotustentekijöiden on valittava yhden jäsenvaltion ohjelmien toimeenpanijat niin, että rahoille saadaan varmasti paras vastine. Näin tehdessään niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet estääkseen tilanteet, joissa ohjelman puolueeton ja objektiivinen toteutus vaarantuu taloudellisiin etuihin, poliittiseen tai kansalliseen yhteenkuuluvuuteen tai perhe- tai tunnesiteisiin liittyvästä tai mistä tahansa muusta syystä, jossa on kyse yhteisestä edusta (”eturistiriita”).

2.   Jos ehdotuksentekijä on direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu julkisoikeudellinen laitos, sen on valittava yhden jäsenvaltion ohjelmien toimeenpanijat sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jolla mainittu direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

3 artikla

Yhden jäsenvaltion ohjelmien tukikelpoisuus

1.   Ollakseen tukikelpoisia yhden jäsenvaltion ohjelmien on oltava

a)

asianomaisia tuotteita ja niiden kaupan pitämistä koskevan unionin lainsäädännön mukaisia;

b)

laajuudeltaan merkittäviä erityisesti ajatellen ohjelman ennakoitua mitattavaa rajatylittävää vaikutusta. Sisämarkkinoilla tämä merkitsee, että ohjelma on toteutettava vähintään kahdessa jäsenvaltiossa siten, että määrärahaosuus on yhtenäinen ottaen erityisesti huomioon markkinoiden koko kummassakin asianomaisessa jäsenvaltiossa, tai että ohjelma toteutetaan yhdessä jäsenvaltiossa, jos kyseinen jäsenvaltio on eri jäsenvaltio kuin ehdotuksentekijän/ehdotuksentekijöiden kotijäsenvaltio. Tätä vaatimusta ei sovelleta ohjelmiin, jotka välittävät asetuksen (EU) N:o 1144/2014 5 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuihin unionin laatujärjestelmiin liittyvän viestin, eikä ohjelmiin, jotka välittävät terveellisiin ruokavaliotottumuksiin liittyvän viestin;

c)

ulottuvuudeltaan unionin laajuisia sekä viestin sisällön että vaikutuksen kannalta, ohjelmien on erityisesti tarjottava tietoa eurooppalaisista tuotantonormeista, eurooppalaisten elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta sekä eurooppalaisista ruokavaliotottumuksista ja eurooppalaisesta ruokakulttuurista, edistettävä mielikuvaa eurooppalaisista tuotteista sisämarkkinoilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä lisättävä tietoisuutta eurooppalaisista tuotteista ja tunnuksista suuren yleisön ja kaupallisten yritysten keskuudessa. Tämä merkitsee eritoten, että sisämarkkinoilla toteutettavassa ohjelmassa, joka kattaa yhden tai useamman asetuksen (EU) N:o 1144/2014 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun järjestelmän, on keskityttävä tällaiseen järjestelmään/tällaisiin järjestelmiin pääasiallisessa unionin viestissä. Jos tällaisessa ohjelmassa yhden tai useamman tuotteen avulla kuvataan kyseistä järjestelmää/kyseisiä järjestelmiä, se/ne on tuotava esille toissijaisena viestinä pääasialliseen unionin viestiin nähden.

2.   Lisäksi jos ohjelmassa välitetty viesti koskee tietoja tuotteen vaikutuksesta terveyteen, viestin on

a)

sisämarkkinoilla noudatettava asetuksen (EY) N:o 1924/2006 liitettä tai oltava kansanterveydestä siinä jäsenvaltiossa, jossa toimet toteutetaan, vastaavan kansallisen viranomaisen hyväksymä;

b)

kolmansissa maissa oltava kansanterveydestä siinä maassa, jossa toimet toteutetaan, vastaavan kansallisen viranomaisen hyväksymä.

4 artikla

Unionin rahoitukseen kelpoisten yhden jäsenvaltion ohjelmien kustannukset

1.   Unionin rahoitukseen kelpoisten kustannusten on täytettävä kaikki seuraavat perusteet:

a)

ne ovat tosiasiallisesti aiheutuneet ehdotuksentekijälle ohjelman toteuttamisen aikana, lukuun ottamatta loppuselvityksiin ja arviointiin liittyviä kustannuksia;

b)

ne on kirjattu ohjelman arvioituun kokonaistalousarvioon;

c)

ne ovat välttämättömiä yhteisrahoituksen kohteena olevan ohjelman toteuttamiseksi;

d)

ne ovat yksilöitävissä ja todennettavissa, ja ne on erityisesti viety ehdotuksentekijän kirjanpitoon ja määritetty ehdotuksentekijän sijoittautumisjäsenvaltiossa sovellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti;

e)

ne täyttävät sovellettavassa vero- ja sosiaalilainsäädännössä asetetut vaatimukset;

f)

ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja sekä moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisia erityisesti taloudellisuuden ja vaikuttavuuden osalta.

2.   Asetuksen (EU) N:o 1144/2014 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa ehdotuspyynnöissä on ilmoitettava kustannusluokat, jotka katsotaan kelpoisiksi unionin rahoitukseen.

Seuraavat kustannusluokat ovat kuitenkin tukikelpoisia:

a)

poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 907/2014 19 artiklan 4 kohdassa säädetään, kustannukset, jotka liittyvät pankin tai rahoituslaitoksen etukäteen antamaan, ehdotuksentekijän asettamaan vakuuteen, jos vaaditaan vakuus asetuksen (EU) N:o 1144/2014 15 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

b)

ulkoisista tarkastuksista aiheutuvat kustannukset, kun tällaisia tarkastuksia vaaditaan maksupyyntöjen tueksi;

c)

henkilöstökustannukset, jotka on rajoitettu palkkoihin, sosiaaliturvamaksuihin ja muihin kansalliseen lainsäädäntöön tai työsopimukseen perustuviin kustannuksiin, jotka sisältyvät ohjelmaan osoitetun henkilöstön palkkaan, sekä kustannukset, joita aiheutuu, kun luonnollinen henkilö työskentelee ehdotuksentekijälle muun suoran sopimuksen kuin työsopimuksen nojalla tai on kolmannen osapuolen palkkiota vastaan lähettämä;

d)

arvonlisävero (”alv”), kun sitä ei voida periä takaisin kansallisen arvonlisäverolainsäädännön mukaisesti ja arvonlisäveron maksava tuensaaja ei ole neuvoston direktiivin 2006/112/EY (14) 13 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu verovelvollisuudesta vapautettu henkilö;

e)

asetuksen (EU) N:o 1144/2014 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen tiedotus- ja menekinedistämistoimien tulosten arviointitutkimusten kustannukset, kun tutkimuksen tekee riippumaton ja pätevä ulkopuolinen laitos.

3.   Välilliset tukikelpoiset kustannukset määritetään soveltamalla kiinteämääräistä neljän prosentin määrää ehdotuksentekijän kaikkiin suoriin tukikelpoisiin henkilöstökustannuksiin.

5 artikla

Hallinnolliset seuraamukset, kun kyseessä ovat yhden jäsenvaltion ohjelmat

1.   Sääntöjenvastaisuuksien tapauksessa ehdotuksentekijälle määrätään hallinnollinen seuraamus, joka on alun perin maksetun tai pyydetyn määrän ja todellisuudessa maksettavan määrän välinen erotus kaksinkertaisena.

2.   Jos kyseessä on vakava väärinkäytös, erityisesti jos 1 kohdassa tarkoitetut sääntöjenvastaisuudet toistuvat tai jos ehdotuksentekijän on havaittu vakavasti rikkoneen velvoitteitaan ohjelmien valintamenettelyssä tai ohjelmien toiminnassa, ehdotuksentekijä menettää oikeutensa osallistua tiedotus- ja menekinedistämistoimiin kolmen vuoden ajaksi päivämäärästä, jona rikkomus todetaan.

6 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 501/2008. Asetusta sovelletaan kuitenkin edelleen ohjelmiin, jotka on hyväksytty sen säännösten mukaisesti ennen 1 päivää joulukuuta 2015.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2015 ohjelmaehdotuksiin, jotka esitetään 1 päivästä joulukuuta 2015 lähtien.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 317, 4.11.2014, s. 56.

(2)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa (EUVL L 3, 5.1.2008, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65). Direktiivi 2004/18/EY kumotaan 18 päivästä huhtikuuta 2016 lähtien.

(6)  KOM(2007) 279 lopullinen, 30.5.2007.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9).

(9)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen, vakuuksien sekä euron käytön osalta (EUVL L 255, 28.8.2014, s. 18).

(10)  Komission asetus (EY) N:o 501/2008, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2008, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 147, 6.6.2008, s. 3).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).

(14)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).