8.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 263/19


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1801,

annettu 7 päivänä lokakuuta 2015,

vuonna 2015 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 105 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2014 kalastuskiintiöt on vahvistettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EU) N:o 1262/2012 (2),

neuvoston asetus (EU) N:o 1180/2013 (3),

neuvoston asetus (EU) N:o 24/2014 (4), ja

neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014 (5).

(2)

Vuoden 2015 kalastuskiintiöt on vahvistettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston asetus (EU) N:o 1221/2014 (6),

neuvoston asetus (EU) N:o 1367/2014 (7),

neuvoston asetus (EU) 2015/104 (8), ja

neuvoston asetus (EU) 2015/106 (9).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos komissio on todennut jonkin jäsenvaltion ylittäneen sille myönnetyt kalastuskiintiöt, se tekee vähennyksiä kyseisen jäsenvaltion tuleviin kalastuskiintiöihin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että tällaiset vähennykset on tehtävä seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina soveltamalla vastaavia, mainituissa kohdissa vahvistettuja kertoimia.

(5)

Tietyt jäsenvaltiot ovat ylittäneet vuoden 2014 kalastuskiintiönsä. Sen vuoksi on aiheellista tehdä niille myönnettyihin kalastuskiintiöihin liikakalastettujen kantojen osalta vähennyksiä vuonna 2015 ja tarvittaessa sitä seuraavina vuosina.

(6)

Espanja ylitti vuonna 2012 keisarihummerin kiintiönsä alueilla IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1 (NEP/93411). Tästä liikakalastuksesta johtuvaa 75,45 tonnin vähennystä sovellettiin vuonna 2013, ja se jaettiin Espanjan pyynnöstä kolmelle vuodelle alkaen vuodesta 2013. Espanjan NEP/93411-kannan kiintiöön sovellettava jäljellä oleva vuotuinen vähennys on 19 tonnia vuonna 2015, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kiintiön mahdollisten lisämukautusten soveltamista.

(7)

Tiettyjen maiden kalastuskiintiöihin tehtiin vuonna 2014 tiettyjen lajien osalta vähennyksiä komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 871/2014 (10) ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1360/2014 (11). Tiettyihin jäsenvaltioihin eräiden lajien osalta sovellettavat vähennykset olivat kuitenkin suurempia kuin niiden vuoden 2014 vastaavat kiintiöt, eikä vähennyksiä voitu sen vuoksi tehdä kokonaisuudessaan kyseisenä vuonna. Sen varmistamiseksi, että myös tällaisissa tapauksissa koko määrä vähennetään asianomaisten kantojen osalta, jäljellä olevat määrät olisi otettava huomioon vahvistettaessa vähennyksiä vuoden 2015 ja tarvittaessa sitä seuraavien vuosien kiintiöistä.

(8)

Tässä asetuksessa säädettyjä kalastuskiintiöiden vähennyksiä olisi sovellettava rajoittamatta vuoden 2015 kiintiöihin komission asetuksen (EU) N:o 165/2011 (12) ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 185/2013 (13) nojalla tehtäviä vähennyksiä.

(9)

Koska kiintiöt ilmaistaan tonneina tai kokonaisina kaloina, määriä, jotka ovat pienempiä kuin yksi tonni tai yksi kappale, ei oteta huomioon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Vähennetään asetuksissa (EU) N:o 1221/2014, (EU) N:o 1367/2014, (EU) 2015/104 ja (EU) 2015/106 vuodeksi 2015 vahvistettuja kalastuskiintiöitä tämän asetuksen liitteessä esitetyllä tavalla.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU) N:o 165/2011 ja täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 185/2013 säädettyjen vähennysten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1262/2012, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, EU:n aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2013 ja 2014 (EUVL L 356, 22.12.2012, s. 22).

(3)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1180/2013, annettu 19 päivänä marraskuuta 2013, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 313, 22.11.2013, s. 4).

(4)  Neuvoston asetus (EU) N:o 24/2014, annettu 10 päivänä tammikuuta 2014, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 9, 14.1.2014, s. 4).

(5)  Neuvoston asetus (EU) N:o 43/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2014 (EUVL L 24, 28.1.2014, s. 1).

(6)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1221/2014, annettu 10 päivänä marraskuuta 2014, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 sekä asetusten (EU) N:o 43/2014 ja (EU) N:o 1180/2013 muuttamisesta (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 16).

(7)  Neuvoston asetus (EU) N:o 1367/2014, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, unionin aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2015 ja 2016 (EUVL L 366, 20.12.2014, s. 1).

(8)  Neuvoston asetus (EU) 2015/104, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, unionin vesillä ja unionin aluksiin tietyillä unionin ulkopuolisilla vesillä sovellettavien tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015, asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 779/2014 kumoamisesta (EUVL L 22, 28.1.2015, s. 1).

(9)  Neuvoston asetus (EU) 2015/106, annettu 19 päivänä tammikuuta 2015, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2015 (EUVL L 19, 24.1.2015, s. 8).

(10)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 871/2014, annettu 11 päivänä elokuuta 2014, vuonna 2014 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuoden liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä (EUVL L 239, 12.8.2014, s. 14).

(11)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1360/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, vuonna 2014 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin muiden kantojen edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 871/2014 muuttamisesta tulevina vuosina vähennettävien määrien osalta (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 106).

(12)  Komission asetus (EU) N:o 165/2011, annettu 22 päivänä helmikuuta 2011, Espanjalle vuodeksi 2011 ja sitä seuraaviksi vuosiksi asetettuihin tiettyihin makrillikiintiöihin tehtävistä vähennyksistä vuoden 2010 liikakalastuksen vuoksi (EUVL L 48, 23.2.2011, s. 11).

(13)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 185/2013, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2013, eräisiin Espanjalle vuodeksi 2013 ja sitä seuraaviksi vuosiksi myönnettyihin kalastuskiintiöihin tehtävistä vähennyksistä vuoden 2009 tietyn makrillikiintiön liikakalastuksen vuoksi (EUVL L 62, 6.3.2013, s. 62).


LIITE

LIIKAKALASTETTUJEN KANTOJEN KIINTIÖIHIN TEHTÄVÄT VÄHENNYKSET

Jäsenvaltio

Lajin koodi

Aluekoodi

Lajin nimi

Alueen nimi

Alkuperäinen kiintiö 2014

Purettujen saaliiden sallitut määrät vuonna 2014 (mukautettu kokonaismäärä tonneina) (1)

Saaliit yhteensä vuonna 2014 (määrä tonneina)

Kiintiön käyttö suhteessa purettujen saaliiden sallittuun määrään (%)

Liikakalastus suhteessa purettujen saaliiden sallittuun määrään (määrä tonneina)

Kerroin (2)

Lisäkerroin (3)  (4)

Vuodelta 2014 jäljelle jäänyt vähennys (5)

Vähennysten jäljellä oleva määrä (6)

Vuonna 2015 tehtävät vähennykset (määrä tonneina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Punakampela

VIIh, VIIj ja VIIk

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Meriantura

VIIIa ja VIIIb

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Rauskut

Unionin vedet alueella VIId

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Rauskut

Unionin vedet alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Turska

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Silli

IIIa

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Silli

IV, VIId ja unionin vedet alueella IIa

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Silli

Unionin ja Norjan vedet alueella IV linjan 53° 30′ N pohjoispuolella

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Pohjankatkarapu

IIIa

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Tuulenkala

Unionin vedet tuulenkalan kalastuksenhoitoalueella 2

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Limapäät

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Mustahuotrakala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII ja XII

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Mustahuotrakala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII, IX ja X

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Sinimarliini

Atlantin valtameri

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Syvänmerenhait

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI, VII, VIII ja IX

0

0

3,039

Ei sovelleta

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Suomuturska

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Suomuturska

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VIII ja IX

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Grönlanninpallas

Norjan vedet alueilla I ja II

/

0

22,685

Ei sovelleta

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VIa

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Kolja

VIIb–k, VIII, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

/

0

3,075

Ei sovelleta

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Keisarihummeri

IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Muut lajit

Norjan vedet alueilla I ja II

/

0

26,744

Ei sovelleta

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56–14

Seiti

VI; unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb, XII ja XIV

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Lestikala

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VI ja VII

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Pilkkupagelli

EU:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Meriantura

VIIIa ja VIIIb

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Rauskut

Unionin vedet alueilla VIII ja IX

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1.4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Keila

Unionin vedet ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Valkomarliini

Atlantin valtameri

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Rauskut

Unionin vedet alueella VIId

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Rauskut

Unionin vedet alueilla IIa ja IV

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Punakampela

VIIh, VIIj ja VIIk

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

Meriantura

VIIa

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Rauskut

Unionin vedet alueilla VIa, VIb, VIIa–c ja VIIe–k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Grönlanninpallas

NAFO 3 LMNO

22,000

0

0

Ei sovelleta

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Silli

Osa-alue 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Kummeliturska

IIIa; unionin vedet osa-alueilla 22–32

/

0

1,655

Ei sovelleta

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Punasimput

Norjan vedet alueilla I ja II

/

0

2,798

Ei sovelleta

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Merikrotit

VIIIc, IX ja X; unionin vedet CECAF-alueella 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Tonnikala

Atlantin valtameri pituuspiirin 45° W itäpuolella sekä Välimeri

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Kolja

Norjan vedet alueilla I ja II

/

0

26,816

Ei sovelleta

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Seiti

Norjan vedet alueilla I ja II

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Rauskut

Unionin vedet alueilla VIII ja IX

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Turska

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Piikkihai

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

0

0

1,027

Ei sovelleta

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Grönlanninpallas

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

189,000

0

0

Ei sovelleta

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Kolja

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla Vb ja VIa

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Makrilli

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; unionin ja kansainväliset vedet alueella Vb kansainväliset vedet alueilla IIa, XII ja XIV

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Harmaaturska

IIIa; unionin vedet alueilla IIa ja IV

/

0

14,000

Ei sovelleta

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Punakampela

VIId ja VIIe

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1.1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Meriantura

VIIf ja VIIg

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Rauskut

Unionin vedet alueella VIId

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Mustakitaturska

Norjan vedet alueilla II ja IV

0

0

22,204

Ei sovelleta

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kiintiöt, jotka ovat asiaankuuluvien kalastusmahdollisuusasetusten nojalla jäsenvaltion käytettävissä sen jälkeen, kun on otettu huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22) 16 artiklan 8 kohdan mukainen kalastusmahdollisuuksien vaihto, neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3) 4 artiklan 2 kohdan mukaiset kiintiömäärän siirrot tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 ja 105 artiklan mukainen kalastusmahdollisuuksien uudelleenjako ja vähennys.

(2)  Kuten asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 2 kohdassa säädetään. Vähennystä, joka on yhtä suuri kuin liikakalastus × 1,00, sovelletaan kaikissa liikakalastustapauksissa, jotka ovat enintään 100 tonnia.

(3)  Kuten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 3 kohdassa säädetään.

(4)  Kirjain ”A” osoittaa, että vuosina 2012, 2013 ja 2014 tapahtuneen jatkuvan liikakalastuksen vuoksi on sovellettu lisäkerrointa 1,5. Kirjain ”C” osoittaa, että koska kantaan sovelletaan monivuotista suunnitelmaa, on sovellettu lisäkerrointa 1,5.

(5)  Jäljellä olevat määrät, joita ei voitu vähentää vuonna 2014 asetuksen (EU) N:o 871/2014 mukaisesti, koska käytettävissä ei ollut kiintiötä tai riittävää kiintiömäärää.

(6)  Jäljellä olevat määrät, jotka liittyvät liikakalastukseen asetuksen (EY) N:o 1224/2009 voimaantuloa edeltäneinä vuosina ja joita ei voida vähentää muusta kannasta.

(7)  Espanjan pyynnöstä vähennys, joka oli tarkoitus tehdä vuonna 2013, jaettiin kolmelle vuodelle.

(8)  Tämä määrä ei enää ole käytettävissä Yhdistyneen kuningaskunnan asetuksen (EY) N:o 847/96 mukaisesti esittämän ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1170 (EUVL L 189, 17.7.2015, s. 2) perusteella sovellettavan siirtopyynnön jälkeen.