25.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 249/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1605,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2015,

menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla annetun asetuksen (EY) N:o 1569/2007 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (2) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 4 kohdassa komission edellytetään perustavan menetelmän mainitun direktiivin nojalla vaadittavien tietojen vastaavuuden määrittämiseksi. Komission edellytetään ottavan käyttöön toimenpiteitä, joilla vahvistetaan yleiset vastaavuutta koskevat arviointiperusteet, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta merkityksellisiä tilinpäätösstandardeja. Direktiivin 2004/109/EY 23 artiklan 4 kohdan mukaan komission on myös tehtävä päätös kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoiden käyttämien tilinpäätösstandardien vastaavuudesta ja komissio voi sallia kolmansien maiden tilinpäätösstandardien käytön asianmukaisen siirtymäkauden ajan. Kun otetaan huomioon direktiivin 2004/109/EY nojalla vaadittujen tietojen läheinen yhteys direktiivin 2003/71/EY nojalla vaadittuihin tietoihin, on asianmukaista käyttää samoja vastaavuuden määrittelyperusteita molempien direktiivien tapauksessa.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1569/2007 (3) on säädetty edellytykset kolmannen maan tilinpäätösstandardien hyväksymiseksi rajoitetuksi ajaksi, joka päättyi 31 päivänä joulukuuta 2014.

(3)

Komissio on arvioinut vastaavuusmenetelmän käyttökelpoisuutta ja toimivuutta rajoitettua aikaa silmällä pitäen ja päätellyt, että menetelmän voimassaoloa olisi jatkettava 31 päivään maaliskuuta 2016 asti. Koska komissio on asettanut edellytykset vastaavuuden myöntämiseksi kolmansien maiden tilinpäätösnormistoille (GAAP) 31 päivään joulukuuta 2014 asti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä, ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2015. Tämä on välttämätöntä, jotta unionissa listautuneille kyseisten kolmansien maiden liikkeeseenlaskijoille voidaan tarjota oikeusvarmuus ja välttää riski, että ne saattaisivat joutua sovittamaan tilinpäätöksensä yhteen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kanssa. Taannehtivuudella lievitetään kyseisiin liikkeeseenlaskijoihin kohdistuvaa mahdollista lisärasitusta.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1569/2007 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1569/2007 seuraavasti:

a)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2014” päivämäärällä ”31 päivänä maaliskuuta 2016”;

b)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2014” päivämäärällä ”31 päivänä maaliskuuta 2016”;

c)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa päivämäärä ”31 päivää joulukuuta 2014” päivämäärällä ”31 päivää maaliskuuta 2016”;

d)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa päivämäärä ”31 päivää joulukuuta 2014” päivämäärällä ”31 päivää maaliskuuta 2016”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EUVL L 390, 31.10.2004, s. 38.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1569/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 66).