1.8.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1330,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 234. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I luetellaan ne henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joita asetuksessa säädetty varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston alainen pakotekomitea hyväksyi 20 päivänä heinäkuuta 2015 yhden luonnollisen henkilön poistamisen al-Qaida-pakotekomitean laatimasta luettelosta henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joihin varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämistä olisi sovellettava. Lisäksi se päätti 20 päivänä heinäkuuta 2015 muuttaa yhtä kohtaa luettelossa.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava kohta:

”Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) (alias: a) Sheikh Abu Muhammad, b) Ali Abu Muhammad, c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani). Syntynyt 1.1.1972 Teletlin kylässä Šamilin piirissä, joka sijaitsee Dagestanin tasavallassa Venäjän federaatiossa. Venäjän kansalainen. Passin numero: 628605523 (Venäjän ulkomaanpassi, myönnetty 4.7.2006 Venäjän federaation muuttovirastossa, voimassaolo päättyy 16.7.2016). Henkilötunnus: 8203883123 (Venäjän kansallinen passi, myönnetty 16.7.2005 sisäministeriössä (OVD) Kirovskin piirissä, joka sijaitsee Dagestanin tasavallassa Venäjän federaatiossa, voimassaolo päättyy 1.1.2017). Osoite: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Mahatškala, Dagestanin tasavalta, Venäjän federaatio. Lisätietoja: a) Fyysinen kuvaus: silmät ruskeat, hiukset harmaat, pituus 170–175 cm, vanttera, soikeat kasvot, parta; b) Isän nimi: Alibulat Kebekovich Kebekov, syntynyt 1927; c) valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen turvallisuusneuvoston pakotteista (INTERPOL-UN Security Council Special Notice). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 23.3.2015.”

2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Mohammed Al Ghabra. Osoite: Itä-Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: 1.6.1980. Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Passin nro: 094629366 (Yhdistynyt kuningaskunta). Lisätietoja: a) isän nimi on Mohamed Ayman Ghabra; b) äidin nimi Dalal. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.12.2006.” seuraavasti:

”Mohammed Al Ghabra. (alias: a) Mohammed El' Ghabra, b) Danial Adam) Osoite: Itä-Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: 1.6.1980. Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria. Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen. Passin nro: 094629366 (Yhdistynyt kuningaskunta). Lisätietoja: a) isän nimi on Mohamed Ayman Ghabra; b) äidin nimi on Dalal. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 12.12.2006.”