1.8.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 206/18


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/1327,

annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26 päivänä heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EU) N:o 267/2012 (2) pannaan täytäntöön päätöksessä 2010/413/YUTP säädetyt toimenpiteet.

(2)

Neuvosto antoi 31 päivänä heinäkuuta 2015 päätöksen (YUTP) 2015/1336 (3), jolla muutetaan päätöstä 2010/413/YUTP ja jossa säädetään tietyistä toimenpiteistä, jotka perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 2231 (2015), jossa tuetaan Iranin ydinalaa koskevaa yhteistä kattavaa toimintasuunnitelmaa, jäljempänä ’yhteinen kattava toimintasuunnitelma’, ja määrätään kyseisen toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettavista toimista.

(3)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2231 (2015) määrätään etenkin, että päätöslauselmissa 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ja 1929 (2010) määrättyjä toimenpiteitä ei tietyin edellytyksin sovelleta yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan osallistuvien valtioiden tai näiden kanssa toimintansa koordinoivien Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioiden toimiin, jotka suoraan liittyvät Fordow'n laitoksessa olevan kahden kaskadin muuttamiseen pysyvien isotooppien tuotantoon, Iranin rikastetun uraanin vientiin 300 kilogrammaa ylittävän määrän osalta luonnonuraania vastaan tai Arakin reaktorin nykyaikaistamiseen sovitun konseptin pohjalta ja sen jälkeen kyseisen reaktorin osalta sovitun lopullisen suunnitelman perusteella.

(4)

Lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2231 (2015) todetaan, että päätöslauselmissa 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) ja 1929 (2010) määrättyjä toimenpiteitä ei sovelleta siltä osin kuin on tarpeen toteuttaa tietyin edellytyksin sellaisia siirtoja ja toimia, jotka liittyvät tiettyjen yhteisessä kattavassa toimintasuunnitelmassa täsmennettyjen ydinalaan liittyvien sitoumusten täytäntöönpanoon, joita kyseisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon valmistelu edellyttää, tai joiden Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) nojalla perustettu turvallisuusneuvoston komitea on määritellyt olevan päätöslauselman 2231 (2015) tavoitteiden mukaisia.

(5)

Toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Asetus (EU) N:o 267/2012 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetukseen (EU) N:o 267/2012 artiklat seuraavasti:

”43 b artikla

1.   Sen estämättä, mitä tämän asetuksen muissa säännöksissä säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tuotteiden, aineiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian toimitukseen, myyntiin tai siirtoon ja niihin liittyvän teknisen avun, koulutuksen, rahoitustuen ja sijoitus-, välitys- tai muiden palvelujen tarjoamiseen, jos ne katsovat niiden liittyvän suoraan seuraaviin:

a)

Fordow'n laitoksessa olevan kahden kaskadin muuttaminen pysyvien isotooppien tuotantoon;

b)

Iranin rikastetun uraanin vienti 300 kilogrammaa ylittävän määrän osalta luonnonuraania vastaan; tai

c)

Arakin reaktorin nykyaikaistaminen sovitun konseptin pohjalta ja sen jälkeen kyseisen reaktorin osalta sovitun lopullisen suunnitelman perusteella.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen, joka myöntää luvan 1 kohdan mukaisesti, on varmistettava, että

a)

kaikki toimet toteutetaan 14 päivänä heinäkuuta 2015 tehtyä yhteistä kattavaa toimintasuunnitelmaa, jäljempänä ’yhteinen kattava toimintasuunnitelma’, tiukasti noudattaen;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2231 (2015) 22 kohdan c alakohdassa täsmennettyjä, asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan; ja

c)

sillä on oikeus ja tosiasiallinen mahdollisuus tarkastaa toimitetun tuotteen loppukäyttö ja loppukäyttöpaikka.

3.   Kyseisen jäsenvaltion on annettava ilmoitus

a)

tarvittaessa pakotekomitealle ja yhteiselle komissiolle, kun se on perustettu, kymmenen päivää ennen luvan myöntämistä;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2231 (2015) 22 kohdan e alakohdassa täsmennettyjen toimitettujen tuotteiden, aineiden, laitteiden, tavaroiden ja teknologian osalta IAEA:lle kymmenen päivän kuluessa toimituksesta, myynnistä tai siirrosta.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle aikomuksestaan myöntää lupa tämän artiklan nojalla vähintään kymmenen päivää ennen luvan myöntämistä.

43 c artikla

1.   Sen estämättä, mitä tämän asetuksen muissa säännöksissä säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti antaa, siinä laajuudessa kuin täytäntöönpano sitä edellyttää, luvan siirtoihin ja toimiin, jotka

a)

liittyvät suoraan yhteisen kattavan toimintasuunnitelman liitteessä V olevassa 15.1–15.11 kohdassa täsmennettyjen ydinalan toimien täytäntöönpanoon;

b)

ovat tarpeen yhteisen kattavan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon valmistelemiseksi; tai

c)

ovat tilanteesta riippuen pakotekomitean tekemän määrittelyn mukaan Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2231 (2015) tavoitteiden mukaisia.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on tarvittaessa toimitettava ehdotetut luvat pakotekomitean hyväksyttäväksi.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle aikomuksestaan myöntää lupa tämän artiklan nojalla vähintään kymmenen päivää ennen luvan myöntämistä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä heinäkuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta (EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/1336, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2015, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 66).