9.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 181/61


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1104,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 237/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottaman alfa-galaktosidaasin (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-glukanaasin (EC 3.2.1.4) uudesta muodosta (hyväksynnän haltija Kerry Ingredients and Flavours)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottaman alfa-galaktosidaasin (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-glukanaasin (EC 3.2.1.4) käyttö hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi broilerien ruokinnassa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 237/2012 (2) ja toissijaisten lihasiipikarjalajien ja kananuorikoiden ruokinnassa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1365/2013 (3).

(3)

Hyväksynnän haltija ehdotti asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksynnän ehtojen muuttamista siten, että hyväksyntään sisällytetään alfa-galaktosidaasin ja endo-1,4-beeta-glukanaasin nestemäinen muoto käytettäväksi broilerien rehun lisäaineena. Hakemuksen mukana toimitettiin tarvittavat hakemusta tukevat tiedot. Komissio toimitti hakemuksen edelleen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 28 päivänä lokakuuta 2014 antamassaan lausunnossa (4), että Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottaman alfa-galaktosidaasin (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-glukanaasin (EC 3.2.1.4) nestemäisellä muodolla ei ole haitallista vaikutusta eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käyttö voi parantaa broilerien tuotantokykyä. Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoo, etteivät erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset ole tarpeen. Lisäksi se vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5)

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottamaa alfa-galaktosidaasia (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia (EC 3.2.1.4) sisältävän valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Voimassa olevaa hyväksyntää olisi näin ollen muutettava uuden muodon sisällyttämiseksi siihen.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 237/2012 liitettä olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 237/2012 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 237/2012, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2012, Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottaman alfa-galaktosidaasin (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-glukanaasin (EC 3.2.1.4) hyväksymisestä broilerien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Kerry Ingredients and Flavours) (EUVL L 80, 20.3.2012, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1365/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottamaa alfa-galaktosidaasia ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä toissijaisten lihasiipikarjalajien ja kananuorikoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Kerry Ingredients and Flavours) (EUVL L 343, 19.12.2013, s. 31).

(4)  EFSA Journal 2014; 12(11):3897.


LIITE

”LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a17

Kerry Ingredients and Flavors

Alfa-galaktosidaasi

EC 3.2.1.22

Endo-1,4-beeta-glukanaasi

EC 3.2.1.4

Lisäaineen koostumus

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottamaa alfa-galaktosidaasia (EC 3.2.1.22) ja Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-glukanaasia (EC 3.2.1.4) sisältävä valmiste, jonka vähimmäisaktiivisuus on

 

kiinteässä muodossa

1 000 U (1) alfa-galaktosidaasia/g

5 700 U (2) endo-1,4-beeta-glukanaasia/g

 

nesteenä

500 U alfa-galaktosidaasia/g

2 850 U endo-1,4-beeta-glukanaasia/g

Tehoaineen kuvaus

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) -organismin tuottama alfa-galaktosidaasi Aspergillus niger (CBS 120604) -organismin tuottama endo-1,4-beeta-glukanaasi

Analyysimenetelmä  (3)

Määritys:

Alfa-galaktosidaasi: kolorimetrinen menetelmä, joka mittaa p-nitrofenolia, jota alfa-galaktosidaasi vapauttaa p-nitrofenyyli-alfa-galaktopyranosidisubstraatista;

Endo-1,4-beeta-glukanaasi: kolorimetrinen menetelmä, joka mittaa vesiliukoista väriainetta, jota endo-1,4-beeta-glukanaasi vapauttaa atsuriiniin ristisidotusta ohran glukaanisubstraatista.

Broilerit

50 U alfa-galaktosidaasia

285 U endo-1,4-beeta-glukanaasia

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava enimmäisannostus:

100 U alfa-galaktosidaasia/ kg;

570 U endo-1,4-beeta-glukanaasia/kg.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

9. huhtikuuta 2022


(1)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa p-nitrofenyyli-alfa-galaktopyranosidista (pNPG) 1 mikromoolin p-nitrofenolia minuutissa (pH 5,0; 37 °C).

(2)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa beeta-glukaanista 1 milligramman pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,0; 50 °C).

(3)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports”