27.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 162/12


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1011,

annettu 24 päivänä huhtikuuta 2015,

huumausaineiden lähtöaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja unionin ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 täydentämisestä sekä komission asetuksen (EY) N:o 1277/2005 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon huumausaineiden lähtöaineista 11 päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 273/2004 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 8 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä 22 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 11 artiklan 1 ja 3 kohdan, 19 artiklan ja 32 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1277/2005 (3) annetaan säännökset asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja asetuksen (EY) N:o 111/2005 täytäntöönpanosta huumausaineiden lähtöaineiden alalla. Sekä asetusta (EY) N:o 273/2004 ja asetusta (EY) N:o 111/2005 on muutettu asetuksen (EY) N:o 1277/2005 antamisen jälkeen, jotta niihin voidaan sisällyttää valtuudet antaa delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä perussopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaisesti. Tämän vuoksi olisi annettava uudet säännöt uusien valtuuksien mukaisesti.

(2)

Vaikka asetuksessa (EY) N:o 273/2004 käsitellään EU:n sisäistä kauppaa ja asetuksessa (EY) N:o 111/2005 kansainvälistä kauppaa, monet säännökset ovat yhteisiä molemmille asetuksille. Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi on perusteltua antaa yksittäinen delegoitu säädös, joka kattaa molemmat asetukset.

(3)

Oikeusvarmuuden ja tämän asetuksen säännösten yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi on tarpeen määritellä ”toimitilat”.

(4)

Kun toimijat haluavat harjoittaa toimintoja, joissa on mukana tiettyjä aineita (huumausaineiden lähtöaineita), joita voidaan käyttää huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen, toimijoilta edellytetään tiettyjä lupia ja rekisteröintejä, joita olisi myönnettävä ainoastaan niitä hakeville luotettaville toiminnanharjoittajille. Näiden toimijoiden olisi toteutettava riittävät toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan kyseisten huumausaineiden lähtöaineiden turvallinen käsittely ja varastointi, ja niiden olisi nimettävä tunnistettavissa oleva vastuuhenkilö sen varmistamiseksi, että toimintoja, joihin nämä aineet liittyvät, harjoitetaan asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

(5)

Tietyt toimijat, jotka käsittelevät huumausaineiden lähtöaineita lääketieteellistä käyttöä varten, kuten apteekit ja eläinlääkkeiden jakelupisteet, voitaisiin vapauttaa lupaa ja rekisteröintiä koskevasta vaatimuksesta, jotta ne voivat harjoittaa kyseisiin aineisiin liittyviä toimintoja. Tätä voitaisiin soveltaa myös tiettyihin viranomaisiin.

(6)

Toimijoiden, jotka harjoittavat sellaisiin huumausaineiden lähtöaineisiin liittyviä toimintoja, joita ei ole tarkoitettu unionin markkinoille mutta jotka on tuotu unionin tullialueelle, olisi toimitettava kyseessä olevan liiketoimen laillisten tarkoitusperien osoittamiseksi tiedot, joista käy ilmi, että kyseisten aineiden vienti tapahtui noudattaen kansainvälisiä sopimuksia.

(7)

Unioniin sijoittautuneiden toimijoiden olisi toimitettava tietyt perustiedot harjoittamistaan toiminnoista, jotta toimivaltaiset viranomaiset pystyvät valvomaan huumausaineiden lähtöaineiden kauppaa.

(8)

Jotta minimoidaan riski tiettyjen huumausaineiden lähtöaineiden kulkeutumisesta laillisesta kaupasta laittomien huumausaineiden valmistukseen, ennen niiden vientiä olisi tehtävä ennakkoilmoitus ja hankittava vientilupa.

(9)

Luetteloon määrämaista, joihin asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteessä esitetyissä luokissa 2 ja 3 lueteltujen luokiteltujen aineiden vienti suuntautuu, tehdään usein muutoksia. Jotta nämä luettelot voidaan päivittää nopeasti tässä asetuksissa määritettyjen, kyseisiä luetteloja koskevien perusteiden mukaisesti, kyseiset luettelot olisi julkaistava komission internetsivustolla.

(10)

Jotta voidaan keventää tiettyihin luokkiin kuuluvien huumausaineiden lähtöaineiden kauppaan liittyvää hallinnollista taakkaa, olisi säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä vientiä koskevaa ennakkoilmoitusta ja vientilupaa varten.

(11)

Huumausaineiden lähtöaineiden valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanon koordinoinnin parantamiseksi jäsenvaltioiden on syytä toimittaa komissiolle säännöllisesti tietoja huumausaineiden lähtöaineiden takavarikoimisesta tai haltuunottamisesta.

(12)

Johdonmukaisuuden, lainsäädännön yhdenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi tätä delegoitua säädöstä olisi sovellettava samasta päivästä alkaen kuin täytäntöönpanoasetusta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset lupien ja rekisteröintien myöntämiselle, määritetään tapaukset, joissa lupaa ja rekisteröintiä ei tarvita, vahvistetaan arviointiperusteet liiketoimen laillisen tarkoituksen osoittamiselle, vahvistetaan kaupan valvomiseksi tarvittavat tiedot, määritetään edellytykset luettelon laatimiseksi määrämaista, joihin luokkiin 2 ja 3 lueteltujen luokiteltujen aineiden vienti suuntautuu, määritetään kriteerit yksinkertaistetuille menettelyille, joita käytetään vientiä koskevien ennakkoilmoitusten tekemiseksi ja vientilupien myöntämiseksi, sekä määritetään vaatimukset tiedoille, jotka on ilmoitettava huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanosta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa ’toimitiloilla’ tarkoitetaan toimijan kussakin yksittäisessä paikassa käytössä olevia rakennuksia ja maa-aluetta.

3 artikla

Edellytykset lupien myöntämiselle

1.   Asetuksen (EY) N:o 111/2005 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luvan hankkimista varten toimijan on nimettävä kyseisen asetuksen liitteen luokkaan 1 luokiteltujen aineiden kaupasta vastaava vastuuhenkilö, ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille tämän henkilön nimi ja yhteystiedot sekä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille välittömästi näihin tietoihin mahdollisesti tulevista muutoksista.

Vastuuhenkilön on varmistettava, että tuonnissa, viennissä tai välitystoiminnassa noudatetaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä, ja hänellä on valtuudet edustaa toimijaa ja tehdä tehtäviensä hoitamisen edellyttämiä päätöksiä.

2.   Kyseessä olevan toimijan on täytettävä seuraavat vaatimukset ja edellytykset:

a)

toimija toteuttaa riittävät toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 273/2004 liitteen I ja asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteen luokkaan I luokiteltujen aineiden luvattoman siirron estämiseksi luokiteltujen aineiden varastointi-, tuotanto-, valmistus- ja jalostuspaikoista toimitilojen turvaamiseksi;

b)

toimija tekee hakemuksen, joka sisältää seuraavat:

i)

hakijan koko nimi, puhelin- ja/tai faksinumerot ja sähköpostiosoite;

ii)

vastuuhenkilön täydellinen nimi ja yhteystiedot;

iii)

selvitys vastuuhenkilön asemasta ja tehtävistä;

iv)

toimitilojen täydelliset osoitteet;

v)

kuvaus kaikista paikoista, joissa kohdassa x kuvattuja toimintoja harjoitetaan;

vi)

tiedot, jotka osoittavat, että 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut riittävät toimenpiteet on toteutettu;

vii)

luokiteltujen aineiden nimi ja CN-koodi asetuksen (EY) N:o 273/2004 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteessä esitetyllä tavalla;

viii)

seosten tai luonnontuotteiden yhteydessä seuraavat tiedot:

a)

seoksen tai luonnontuotteen nimi;

b)

seoksen tai luonnontuotteen sisältämien luokiteltujen aineiden nimi ja CN-koodi asetuksen (EY) N:o 273/2004 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteessä esitetyllä tavalla;

c)

luokiteltujen aineiden enimmäisprosenttiosuus seoksessa tai luonnontuotteessa;

ix)

selvitys asetuksen (EY) N:o 273/2004 3 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 111/2005 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen suunniteltujen toimien tyypistä;

x)

tarvittaessa oikeaksi todistettu jäljennös kauppa- tai toimintarekisteristä;

xi)

tarvittaessa todistus toimijan ja vastuuhenkilön hyvämaineisuudesta tai asiakirja, josta käy ilmi, että nämä antavat tarvittavat takeet toimien suorittamisesta asianmukaisesti, tai tiedot, joiden avulla toimivaltainen viranomainen voi hankkia kyseisen asiakirjan.

3.   AEO-todistuksen numero, jos toimijalle on jo myönnetty valtuutetun talouden toimijan (AEO) asema neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 5 a artiklan mukaisesti (4); toimija voi ilmoittaa AEO-todistuksen numeron tehdessään lupaa koskevan hakemuksen, jotta toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon toimijan valtuutetun talouden toimijan aseman.

4.   Hakijan on asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kirjallisesta pyynnöstä toimitettava mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot.

5.   Jos hakija on luonnollinen henkilö, 2 kohdan b alakohdan ii, iii ja iv alakohtaa ei sovelleta ja 2 kohdan b alakohdan iv alakohtaa sovelletaan ainoastaan tarvittaessa.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä luvan myöntäminen, jos tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistetut edellytykset eivät täyty tai jos on perusteltua epäillä, että luokitellut aineet on tarkoitettu huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 273/2004 10 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 111/2005 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden soveltamista.

7.   Asetuksessa (EY) N:o 111/2005 tarkoitetussa unionin ja kolmansien maiden välisessä kaupassa toimivaltainen viranomainen voi joko rajoittaa luvan voimassaoloajan enintään kolmeen vuoteen tai vaatia toimijoita osoittamaan enintään kolmen vuoden välein, että edellytykset, joiden perusteella lupa myönnettiin, täyttyvät edelleen.

Vaikutukset eivät ulotu ennen asetuksen voimaantuloa myönnettyjen lupien voimassaoloaikaan.

8.   Lupa ei ole siirrettävissä.

9.   Luvanhaltijan on haettava uutta lupaa seuraavissa tapauksissa:

a)

uuden luokitellun aineen lisääminen;

b)

uuden toiminnan aloittaminen;

c)

toimitilojen, joissa toiminta tapahtuu, sijaintipaikan muuttuminen.

Tällaisissa tapauksissa olemassa olevan luvan voimassaoloaika päättyy seuraavista ajankohdista aikaisempana:

i)

voimassaoloajan päättymispäivänä, kun voimassaolo on vahvistettu tämän asetuksen 3 artiklan 6 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 273/2004 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti;

ii)

uuden luvan voimassaoloajan alkamispäivänä.

10.   Edellä olevaa 9 kohtaa sovelletaan myös lupiin, jotka on annettu ennen tämän asetuksen soveltamispäivää.

11.   Edellä olevaa 2–6 kohtaa ja 8, 9 ja 10 kohtaa sovelletaan myös lupien hankkimiseen asetuksen (EY) N:o 273/2004 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta erityislupia.

12.   Asetuksen (EY) N:o 273/2004 3 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin viranomaisiin luetaan tulliviranomaiset, poliisiviranomaiset ja toimivaltaisten viranomaisten viralliset laboratoriot.

4 artikla

Tapaukset, joissa lupaa ei edellytetä

Apteekit, eläinlääkkeiden jakelupisteet, tulliviranomaiset, poliisiviranomaiset, asevoimat ja toimivaltaisten viranomaisten viralliset laboratoriot voidaan vapauttaa asetuksen (EY) N:o 111/2005 6 artiklan 1 kohdan mukaisesta lupavaatimuksesta, jos nämä toimijat käyttävät huumausaineiden lähtöaineita ainoastaan julkista tehtäväänsä hoitaessaan.

Ensimmäisessä kohdassa luetellut toimijat ovat vapautettuja myös seuraavista:

a)

asetuksen (EY) N:o 111/2005 3 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen toimittaminen;

b)

tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn vastuuhenkilön nimittäminen.

5 artikla

Edellytykset rekisteröintien myöntämiselle

1.   Asetuksen (EY) N:o 111/2005 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rekisteröinnin hankkimista varten toimijan on nimettävä kyseisen asetuksen liitteen luokkaan 2 luokiteltujen aineiden kaupasta vastaava vastuuhenkilö, ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille tämän henkilön nimi ja yhteystiedot sekä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille välittömästi näihin tietoihin mahdollisesti tulevista muutoksista.

Vastuuhenkilön on varmistettava, että tuonnissa, viennissä tai välitystoiminnassa noudatetaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä, ja hänellä on valtuudet edustaa toimijaa ja tehdä tehtäviensä hoitamisen edellyttämiä päätöksiä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteen luokkaan 2 luokiteltujen aineiden tapauksessa toimijan on tehtävä hakemus, joka sisältää 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat, lukuun ottamatta 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan vii, xi ja xii alakohtia, ellei toimivaltainen viranomainen muuta edellytä.

Tätä sovelletaan myös toimijaan, joka harjoittaa asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteen luokkaan 3 luokiteltujen aineiden vientiä.

3.   Myös 3 artiklan 3 ja 4 kohtaa sovelletaan.

4.   Edellä 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EY) N:o 273/2004 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuihin toimijoihin ja käyttäjiin kyseisen asetuksen liitteen luokkaan 2 luokiteltujen aineiden osalta.

5.   Asetuksen (EY) N:o 273/2004 liitteen I luokkaan 2A luokiteltujen aineiden käyttäjien on lisäksi toimitettava tiedot luokiteltujen aineiden käytöstä.

6 artikla

Tapaukset, joissa rekisteröintiä ei edellytetä

Seuraavat luokat voidaan vapauttaa asetuksen (EY) N:o 111/2005 7 artiklan 1 kohdan mukaisesta rekisteröintivaatimuksesta:

a)

Apteekit, eläinlääkkeiden jakelupisteet, tulliviranomaiset, poliisiviranomaiset, asevoimat ja toimivaltaisten viranomaisten viralliset laboratoriot, jos nämä toimijat käyttävät huumausaineiden lähtöaineita ainoastaan julkista tehtäväänsä hoitaessaan;

b)

Asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteessä lueteltujen luokkaan 3 luokiteltujen aineiden vientiä harjoittavat toimijat, jos viennin yhteenlaskettu määrä edellisen kalenterivuoden (1.1.–31.12.) aikana ei ylitä tämän asetuksen liitteessä I mainittuja määriä. Kun mainitut määrät ylitetään kuluvan kalenterivuoden aikana, toimijan on rekisteröidyttävä välittömästi.

c)

Asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteessä lueteltuja luokkaan 3 luokiteltuja aineita sisältäviä seoksia vievät toimijat, jos seosten sisältämä luokitellun aineen määrä edellisen kalenterivuoden aikana ei ylitä tämän asetuksen liitteessä I mainittuja määriä. Kun mainitut määrät ylitetään kuluvan kalenterivuoden aikana, toimijan on rekisteröidyttävä välittömästi.

7 artikla

Edellytykset vapautuksille tietyistä vaatimuksista

Asetuksen (EY) N:o 273/2004 6 artiklaa sovellettaessa asiakkaiden on ilmoitettava tavarantoimittajilleen, sovelletaanko heihin kyseistä artiklaa.

8 artikla

Arviointiperusteet liiketoimen laillisen tarkoituksen osoittamiselle

1.   Toimijan on toimitettava tiedot siitä, että lähetys on lähtenyt viejämaasta huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen (5) 12 artiklan nojalla annettujen voimassa olevien kansallisten säännösten mukaisesti, jotta voidaan osoittaa sen laillinen tarkoitus asetuksen (EY) N:o 111/2005 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Tätä tarkoitusta varten toimija voi joko käyttää tämän asetuksen liitteessä II esitettyä mallia tai esittää asetuksen (EY) N:o 111/2005 20 artiklassa tarkoitetun tuontiluvan tai asetuksen (EY) N:o 273/2004 4 artiklassa tarkoitetun asiakkaan selvityksen.

9 artikla

Kaupan valvomiseen tarvittavat tiedot

1.   Asetuksen (EY) N:o 273/2004 8 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi toimijoiden on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille yhteenvedon muodossa käytettyjen tai toimitettujen luokiteltujen aineiden määrät ja, kun kyseessä ovat toimitukset, kullekin kolmannelle osapuolelle toimitettu määrä.

Asetuksen (EY) N:o 273/2004 liitteen I luokkaan 3 luokiteltujen aineiden osalta ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 111/2005 9 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi toimijoiden on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)

vientilupaa edellyttävien luokiteltujen aineiden vienti kokonaisuudessaan;

b)

asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteen luokkaan 1 luokiteltujen aineiden, joilta edellytetään tuontilupaa, tuonti kokonaisuudessaan tai kaikki tapaukset, joissa asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteen luokkaan 2 luokitellut aineet on tuotu valvontatyypin II mukaiselle vapaa-alueelle, asetettu muuhun suspensiomenettelyyn kuin passitukseen tai luovutettu vapaaseen liikkeeseen;

c)

kaikki välitystoiminta, joka koskee asetuksen (EY) N:o 111/2005 luokkiin 1 ja 2 luokiteltuja aineita.

3.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä siten, että mainitaan määrämaat, viedyt määrät ja tarvittaessa vientilupien viitenumerot.

4.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä siten, että mainitaan viejämaana oleva kolmas maa ja tarvittaessa tuontilupien viitenumerot.

5.   Edellä 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä siten, että mainitaan välitystoimintaan osallistuvat kolmannet maat ja tarvittaessa vienti- tai tuontilupa. Toimijoiden on annettava lisätietoja toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on käsiteltävä tässä artiklassa tarkoitettuja tietoja liikesalaisuutena.

10 artikla

Edellytykset luettelojen laatimiseksi määrämaista, joihin liitteessä esitetyissä luokissa 2 ja 3 lueteltujen luokiteltujen aineiden vienti suuntautuu

Asetuksen (EY) N:o 111/2005 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa luetteloissa on oltava vähintään tiedot seuraavista:

a)

kolmannet maat, joiden kanssa unioni on tehnyt erityisen sopimuksen huumausaineiden lähtöaineista;

b)

kolmannet maat, jotka ovat pyytäneet vientiä koskevia ennakkoilmoituksia huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan vuonna 1988 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 12 artiklan 10 kohdan mukaisesti;

c)

kolmannet maat, jotka ovat pyytäneet vientiä koskevia ennakkoilmoituksia huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan vuonna 1988 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen 24 artiklan mukaisesti.

Edellä a, b ja c alakohdassa mainitut luettelot määrämaista, joihin liitteessä esitettyihin luokkiin 2 ja 3 luokiteltujen aineiden vienti suuntautuu, julkaistaan komission verkkosivustolla.

11 artikla

Kriteerit yksinkertaistettujen menettelyjen määrittämiseksi vientiä koskevia ennakkoilmoituksia varten

1.   Asetuksen (EY) N:o 111/2005 11 artiklan 3 kohdan perusteella toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa yksinkertaistettua menettelyä noudattaen tehdyn vientiä koskevan ennakkoilmoituksen, johon sisältyy useita vientitapahtumia, jotka on toteutettu joko kuuden tai 12 kuukauden ajanjakson aikana, kun viennin yhteydessä käytetään yksinkertaistettua vientilupamenettelyä.

2.   Vientimaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava asetuksen (EY) N:o 111/2005 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot määrämaana olevan kolmannen maan toimivaltaisille viranomaisille.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tästä asianmukaisesti määrämaalle ja käytettävä tähän tarkoitukseen sähköistä vientiä koskevaa etukäteisilmoitusta tai liitteessä III olevaa kemikaalien raportointia koskevaa monenvälistä ilmoitusta.

12 artikla

Kriteerit yksinkertaistettujen menettelyjen määrittämiseksi vientilupia varten

1.   Asianomaisen toimijan hakemuksesta toimivaltainen viranomainen voi myöntää vientiluvan asetuksen (EY) N:o 111/2005 19 artiklassa tarkoitetun yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti, kun sama unioniin sijoittautunut viejä ja määrämaana olevan saman kolmannen maan sama tuoja vievät toistuvasti kyseisen asetuksen liitteen luokkaan 3 tai 4 luokiteltua tiettyä ainetta joko 6 tai 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Vientilupa voidaan antaa yksinkertaistettua menettelyä noudattaen ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

a)

toimija on aikaisempien vientien yhteydessä osoittanut pystyvänsä täyttämään kaikki kyseisiin vienteihin liittyvät velvoitteensa eikä ole rikkonut asiaa koskevaa lainsäädäntöä;

b)

toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut vientitapahtumien laillisesta tarkoituksesta.

2.   Yksinkertaistettua menettelyä noudattaen annettavaa vientilupaa koskevassa hakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

viejän, kolmannen maan tuojan ja lopullisen vastaanottajan nimet ja osoitteet;

b)

luokitellun aineen nimi, sellaisena kuin se mainitaan asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteessä, tai seosten tai luonnontuotteiden yhteydessä niiden nimi ja CN-koodi sekä seoksen tai luonnontuotteen sisältämän luokitellun aineen nimi, sellaisena kuin se mainitaan asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteessä;

c)

vietäväksi tarkoitetun luokitellun aineen enimmäismäärä;

d)

vientitapahtumien aiottu ajankohta.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös yksinkertaistettua menettelyä noudattaen annettavaa vientilupaa koskevasta hakemuksesta 15 työpäivän kuluessa vaadittujen tietojen vastaanottamisesta.

4.   Jos kyseessä on lääketieteellinen hoito hätätapauksessa ja tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan edellytykset täyttyvät, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä päätös hakemuksesta, joka koskee asetuksen (EY) N:o 111/2005 liitteen luokkaan 4 luokiteltujen aineiden vientiä koskevaa yksinkertaistettua vientiluvan myöntämismenettelyä, välittömästi tai viimeistään kolmen työpäivän kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

13 artikla

Edellytykset ja vaatimukset, jotka koskevat valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevia tietoja

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asetuksen (EY) N:o 111/2005 32 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 273/2004 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle kutakin vuosineljännestä seuraavana kuukautena. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot kaikista tapauksista, joissa luokiteltujen ja muiden kuin luokiteltujen aineiden luovuttaminen on keskeytetty tai luokitellut ja muut kuin luokitellut aineet on otettu haltuun.

2.   Tietojen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

aineiden nimi;

b)

aineiden alkuperä, lähtöpaikka ja määrämaa, jos ne ovat tiedossa;

c)

luokiteltujen aineiden määrä, niiden tullioikeudellinen asema ja käytetyt kuljetusvälineet.

3.   Komissio toimittaa kaikille jäsenvaltioille kunkin kalenterivuoden lopussa 1 kohdan nojalla saamansa tiedot.

14 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1277/2005.

15 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 22, 26.1.2005, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 1277/2005, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2005, huumausaineiden lähtöaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 273/2004 ja yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 202, 3.8.2005, s. 7).

(4)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92 yhteisön tullikoodeksista, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992 (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

(5)  Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 1990 (EYVL L 326, 24.11.1990, s. 56).


LIITE I

Aine

Määrä

Asetoni (1)

50 kg

Etyylieetteri (1)

20 kg

Metyylietyyliketoni (1)

50 kg

Tolueeni (1)

50 kg

Rikkihappo

100 kg

Suolahappo

100 kg


(1)  Myös näiden aineiden suolat, jos tällainen suola voi olla olemassa.


LIITE II

Image

Huomautuksia

1.

Malli ei ole asettelultaan sitova.

2.

Järjestysnumerot ja mallin teksti ovat sitovia.

3.   Henkilötietojen suoja

Kun Euroopan komissio käsittelee tässä asiakirjassa olevia henkilötietoja, sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.

Kun jäsenvaltion toimivaltainen tulliviranomainen käsittelee tässä asiakirjassa olevia henkilötietoja, sovelletaan kansallisia määräyksiä, joilla direktiivin 95/46/EY säännökset siirrettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valvoa huumausaineiden lähtöaineiden kauppaa unionissa asetuksen (EY) N:o 273/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1258/2013, mukaisesti sekä huumausaineiden lähtöaineiden kauppaa unionin ja kolmansien maiden välillä asetuksen (EY) N:o 111/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1259/2013, mukaisesti.

Rekisterinpitäjä tietojen käsittelyn osalta on sen maan toimivaltainen viranomainen, jossa hakemus on jätetty. Luettelo toimivaltaisista viranomaisista on Euroopan komission verkkosivustolla.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Unionin ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 17 artiklan mukaisesti komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen yleisesti käytettävien aineiden valvomiseksi ja seuraamiseksi unionissa antaa tähän asiakirjaan sisältyviä henkilötietoja ja muita tietoja kolmansien maiden viranomaisten viranomaisille, tämän kuitenkaan rajoittamatta unionin tietosuojasäännösten soveltamista.

Tietojen kohteella on oikeus tutustua itseään koskeviin, keskustietokannassa käsiteltäviin henkilötietoihin ja tarvittaessa oikeus oikaista tai poistaa niitä tai estää niihin tutustuminen asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti tai sellaisten kansallisten määräysten mukaisesti, joilla direktiivin 95/46/EY säännökset siirrettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Kaikki tutustumis-, oikaisu-, poisto- tai estämisoikeuden harjoittamista koskevat pyynnöt on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille, joille hakemus jätettiin ja jotka käsittelevät nämä pyynnöt.

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle on asetuksen (EU) N:o 111/2005 33 artikla ja asetuksen (EY) N:o 273/2004 13 b artikla.

Tähän asiakirjaan sisältyviä henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.

Riita-asiat voidaan siirtää asiaankuuluvan kansallisen tietosuojaviranomaisen käsiteltäviksi. Kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston verkkosivulla (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1

Jos valitus koskee Euroopan komission suorittamaa tietojen käsittelyä, se on osoitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)


LIITE III

Image

Huomautuksia

1.

Malli ei ole asettelultaan sitova.

2.

Järjestysnumerot ja mallin teksti ovat sitovia. Lihavoidulla tekstillä osoitettujen kohtien täyttäminen on pakollista.

3.

Lisätietoja kohdista:

 

Kohta ”A osa”: Ilmoitetaan, kattaako monenvälinen ilmoitus yhden vai useita vientitapahtumia. Kun se kattaa useita vientitapahtumia, ilmoitetaan suunniteltu aikataulu.

 

Kohta 14 (määrä ja paino): Kun monenvälinen ilmoitus kattaa useita vientitapahtumia, ilmoitetaan enimmäismäärä ja paino.

 

Kohta 18 (lähtöpäivä): Kun monenvälinen ilmoitus kattaa useita vientitapahtumia, tässä kohdassa ilmoitetaan lopullinen arvioitu lähtöpäivä.

4.   Henkilötietojen suoja

Kun Euroopan komissio käsittelee tässä asiakirjassa olevia henkilötietoja, sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.

Kun jäsenvaltion toimivaltainen tulliviranomainen käsittelee tässä asiakirjassa olevia henkilötietoja, sovelletaan kansallisia määräyksiä, joilla direktiivin 95/46/EY säännökset siirrettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valvoa huumausaineiden lähtöaineiden kauppaa unionissa asetuksen (EY) N:o 273/2004, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1258/2013, mukaisesti sekä huumausaineiden lähtöaineiden kauppaa unionin ja kolmansien maiden välillä asetuksen (EY) N:o 111/2005, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 1259/2013, mukaisesti.

Rekisterinpitäjä tietojen käsittelyn osalta on sen maan toimivaltainen viranomainen, jossa hakemus on jätetty. Luettelo toimivaltaisista viranomaisista on Euroopan komission verkkosivustolla.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Unionin ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 111/2005 17 artiklan mukaisesti komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen yleisesti käytettävien aineiden valvomiseksi ja seuraamiseksi unionissa antaa tähän asiakirjaan sisältyviä henkilötietoja ja muita tietoja kolmansien maiden viranomaisten viranomaisille, tämän kuitenkaan rajoittamatta unionin tietosuojasäännösten soveltamista.

Tietojen kohteella on oikeus tutustua itseään koskeviin, keskustietokannassa käsiteltäviin henkilötietoihin ja tarvittaessa oikeus oikaista tai poistaa niitä tai estää niihin tutustumisen asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti tai sellaisten kansallisten määräysten mukaisesti, joilla direktiivin 95/46/EY säännökset siirrettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Kaikki tutustumis-, oikaisu-, poisto- tai estämisoikeuden harjoittamista koskevat pyynnöt on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille, joille hakemus jätettiin ja jotka käsittelevät nämä pyynnöt.

Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle on asetuksen (EU) N:o 111/2005 33 artikla ja asetuksen (EY) N:o 273/2004 13 b artikla.

Tähän asiakirjaan sisältyviä henkilötietoja ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.

Riita-asiat voidaan siirtää asiaankuuluvan kansallisen tietosuojaviranomaisen käsiteltäviksi. Kansallisten tietosuojaviranomaisten yhteystiedot ovat Euroopan komission oikeusasioiden pääosaston verkkosivulla (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1

Jos valitus koskee Euroopan komission suorittamaa tietojen käsittelyä, se on osoitettava Euroopan tietosuojavaltuutetulle:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/)