6.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/3


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/870,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 2015,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan panna täytäntöön tietyt luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES), jäljempänä ’yleissopimus’, 16. osapuolikokouksessa (3–14 päivänä maaliskuuta 2013) hyväksytyt päätöslauselmat, komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 (2) tiettyjä säännöksiä olisi muutettava ja asetukseen olisi lisättävä tiettyjä säännöksiä.

(2)

Erityisesti olisi CITES-päätöslauselman Conf. 16.8 mukaisesti lisättävä säännöksiä, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa soitinten muita kuin kaupallisia rajan ylityksiä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 865/2006 täytäntöönpanosta yhdessä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 (3) kanssa saadut kokemukset ovat osoittaneet, että joitakin sen säännöksiä olisi muutettava, jotta voidaan varmistaa, että asetus pannaan unionissa täytäntöön yhdenmukaisella ja tehokkaalla tavalla. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa unioniin tuodaan ensimmäistä kertaa metsästysmuistoina asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltujen lajien tai populaatioiden yksilöitä, joiden kohdalla on epäilyksiä metsästysmuistoilla käytävän kaupan kestävyydestä tai merkkejä merkittävästä laittomasta kaupasta. Tällaisissa tapauksissa on valvottava tiukemmin tuontia unioniin, ja sen vuoksi ei tulisi soveltaa asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua henkilökohtaisia tavaroita ja kotiesineistöä koskevaa poikkeusta. Asetuksen (EY) N:o 865/2006 täytäntöönpanosta saatu kokemus on myös osoittanut tarpeen selventää sitä, ettei jäsenvaltioiden tulisi myöntää tuontilupia tapauksissa, joissa huolimatta tätä koskevasta pyynnöstä ne eivät ole saaneet tyydyttäviä tietoja viejä- tai jälleenviejämaalta EU:hun tuotavien yksilöiden laillisuudesta.

(4)

Yleissopimuksen osapuolten konferenssin 16. kokouksessa päivitettiin vakiintuneet nimistölähteet. Niitä käytetään tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa. Kyseiset muutokset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 865/2006 olisi muutettava.

(6)

Koska tätä asetusta olisi sovellettava yhdessä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 kanssa, on tärkeää, että molempia asetuksia sovelletaan samasta päivästä alkaen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisten kasvi- ja eläinlajien kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia.

(8)

Komission asetus (EU) 2015/56 (4) annettiin toimittamatta ehdotusta toteutettavista toimista neuvostolle valvontaa varten. Tämän laiminlyönnin korjaamiseksi komissio kumoaa asetuksen (EU) 2015/56 ja korvaa sen tällä asetuksella, jonka luonnos on toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle valvontaa varten. Asetuksen (EU) 2015/56 nojalla annetut säädökset pysyvät voimassa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 865/2006 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1)

’hankintapäivällä’ päivää, jona yksilö on otettu luonnonvaraisesta ympäristöstään, syntynyt vankeudessa tai lisätty keinotekoisesti tai, jos kyseistä päivää ei tiedetä, varhaisinta todennettavaa päivää, jona se ensimmäisen kerran tuli jonkun henkilön haltuun;”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6)

’kiertävällä näyttelyllä’ kiertävää näytekokoelmaa, sirkusta, eläinnäyttelyä tai kasvinäyttelyä, orkesteria tai museonäyttelyä, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle;”

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Hakemukset, jotka koskevat tuonti- ja vientilupia, jälleenvientitodistuksia, asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 3 ja 4 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdassa ja 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja todistuksia, henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia, näytekokoelmatodistuksia, soitintodistuksia ja kiertävien näyttelyjen todistuksia, sekä tuonti-ilmoitukset, lisälehdet ja nimilaput voidaan kuitenkin täyttää kuulakärkikynällä selvällä käsialalla suuraakkosin.”

3)

Lisätään 7 artiklaan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Kolmansien maiden myöntämät vientiluvat ja jälleenvientitodistukset hyväksytään ainoastaan, mikäli kyseisen kolmannen maan toimivaltainen viranomainen toimittaa pyydettäessä tyydyttävät tiedot siitä, että yksilöt on hankittu noudattaen kyseisen lajin suojelua koskevaa lainsäädäntöä.”

4)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Yksilöiden lähetykset

Erillinen tuontilupa, tuonti-ilmoitus, vientilupa tai jälleenvientitodistus myönnetään kullekin sellaiselle lähetykselle, jossa yksilöitä lähetetään yhdessä yhden lastin osana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 31, 38, 44 b, 44 i ja 44 p artiklan soveltamista.”

5)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”10 artikla

Tuonti- ja vientilupien, jälleenvientitodistusten, kiertävien näyttelyjen todistusten, henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten, näytekokoelmien todistusten ja soitintodistusten voimassaolo”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäljempänä 30, 37 ja 44 h artiklan mukaisesti myönnettävien kiertävien näyttelyjen todistusten, henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten ja soitintodistusten voimassaoloaika ei saa ylittää kolmea vuotta.”

c)

Korvataan 5 ja 6 kohta seuraavasti:

”5.   Kiertävien näyttelyjen todistusten, henkilökohtaista omistusta koskevien todistusten ja soitintodistusten voimassaolo päättyy, jos yksilö myydään, katoaa, tuhotaan tai varastetaan tai jos yksilön omistus siirtyy muulla tavoin taikka jos elävä yksilö on kuollut, karannut tai päästetty luontoon.

6.   Haltijan on viipymättä palautettava luvan myöntäneelle hallintoviranomaiselle alkuperäiskappale ja kaikki muut lupakappaleet tuontiluvasta, vientiluvasta, jälleenvientitodistuksesta, kiertävän näyttelyn todistuksesta, henkilökohtaista omistusta koskevasta todistuksesta, näytekokoelmatodistuksesta tai soitintodistuksesta, jota ei ole käytetty tai joka ei ole enää voimassa tai pätevä.”

6)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

kun niissä tarkoitetut yksilöt ovat kadonneet, tuhoutuneet tai ne on varastettu;”

b)

Korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

kun niissä tarkoitetut yksilöt ovat kadonneet, tuhoutuneet tai ne on varastettu;”

7)

Korvataan 14 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä C lueteltujen lajien yksilöiden alkuperätodistuksia voidaan kuitenkin käyttää yksilöiden tuomiseksi unioniin enintään kahdentoista kuukauden kuluessa niiden myöntämispäivästä, ja kiertävien näyttelyjen todistuksia, henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia sekä soitintodistuksia voidaan käyttää yksilöiden tuomiseksi unioniin ja mainittujen todistusten hakemiseen tämän asetuksen 30, 37 ja 44 h artiklan mukaisesti kolmen vuoden kuluessa niiden myöntämispäivästä.”

8)

Lisätään 44 g artiklan jälkeen VIII b luku seuraavasti:

”VIII b LUKU

SOITINTODISTUKSET

44 h artikla

Myöntäminen

1.   Jäsenvaltiot voivat myöntää soitintodistuksia soitinten muihin kuin kaupallisiin rajanylityksiin muun muassa seuraaviin tarkoituksiin: henkilökohtainen käyttö, esiintyminen, tuotanto (levyttäminen), lähetykset, opetus, näyttely tai kilpailu, mikäli soittimet täyttävät kaikki seuraavista vaatimuksista:

a)

ne on saatu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A, B tai C luetelluista lajeista, pois lukien ne asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltujen lajien yksilöt, jotka on hankittu sen jälkeen, kun laji lisättiin yleissopimuksen liitteisiin;

b)

soittimen valmistuksessa käytetty yksilö on hankittu laillisesti;

c)

soitin on asianmukaisesti tunnistettu.

2.   Todistukseen on liitettävä lisälehti käytettäväksi 44 m artiklan mukaisesti.

44 i artikla

Käyttö

Todistusta voidaan käyttää joillakin seuraavista tavoista:

a)

tuontilupana asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklan mukaisesti;

b)

vientilupana tai jälleenvientitodistuksena asetuksen (EY) N:o 338/97 5 artiklan mukaisesti.

44 j artikla

Myöntävä viranomainen

1.   Soitintodistuksen myöntää sen valtion hallintoviranomainen, jossa hakijan vakituinen asuinpaikka on.

2.   Soitintodistuksen kohdassa 23 tai todistuksen asianmukaisessa liitteessä on oltava seuraava teksti:

’Voimassa useita rajanylityksiä varten. Alkuperäiskappaleen säilyttää haltija.

Tämä todistus mahdollistaa useita rajanylityksiä, ja sen kattamaa soitinta voidaan käyttää muun muassa seuraaviin muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin: henkilökohtainen käyttö, esiintyminen, tuotanto (levyttäminen), musiikkilähetykset, opetus, näyttely tai kilpailu. Tämän todistuksen kattamaa soitinta ei saa myydä eikä sen omistusta siirtää, kun se on sen valtion ulkopuolella, jossa todistus myönnettiin.

Todistus on ennen todistuksen voimassaolon päättymistä palautettava sen valtion hallintoviranomaiselle, joka on myöntänyt todistuksen.

Tämä todistus on voimassa ainoastaan, jos sen liitteenä on lisälehti. Tulliviranomaisen on leimattava ja allekirjoitettava lisälehti kunkin rajanylityksen yhteydessä.’

44 k artikla

Vaatimukset yksilöille

Kun yksilölle on myönnetty soitintodistus, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

soittimen on oltava myöntävän hallintoviranomaisen rekisteröimä;

b)

soitin on ennen todistuksen voimassaoloajan päättymistä palautettava siihen jäsenvaltioon, jossa se on rekisteröity;

c)

yksilöä ei saa myydä eikä sen omistusta siirtää, kun se on hakijan vakituisen asuinvaltion ulkopuolella, paitsi 44 n artiklassa tarkoitettujen edellytysten mukaisesti;

d)

soittimen on oltava asianmukaisesti tunnistettu.

44 l artikla

Hakemukset

1.   Soitintodistuksen hakijan on toimitettava 44 h ja 44 k artiklassa esitetyt tiedot sekä tarvittaessa täytettävä hakemuslomakkeen kohdat 1, 4 ja 7–23 sekä alkuperäiskappaleen ja kaikkien muiden todistuksen kappaleiden kohdat 1, 4 ja 7–22.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää, että ainoastaan hakemuslomake täytetään, jolloin hakemus voi koskea useampaa kuin yhtä todistusta.

2.   Asianmukaisesti täytetty lomake on toimitettava sen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle, jossa hakijan vakituinen asuinpaikka on, ja sen yhteydessä on esitettävä tiedot ja asiakirjatodisteet, jotka viranomainen katsoo tarpeellisiksi, jotta se voi määrittää, voidaanko todistus myöntää.

Tietojen jättäminen pois hakemuksesta on perusteltava.

3.   Jos haetaan todistusta yksilöille, joita koskeva hakemus on aikaisemmin hylätty, hakijan on ilmoitettava tästä hallintoviranomaiselle.

44 m artikla

Asiakirjat, jotka haltijan on luovutettava tullitoimipaikalle

Kun on kyse 44 j artiklan mukaisesti myönnetyn soitinta koskevan todistuksen kattaman yksilön tuonnista unioniin tai sen viennistä tai jälleenviennistä, todistuksen haltijan on luovutettava todentamista varten kyseisen todistuksen alkuperäiskappale sekä lisälehden alkuperäiskappale ja sen jäljennös asetuksen (EY) N:o 338/97 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetylle tullitoimipaikalle.

Kun tullitoimipaikka on täyttänyt lisälehden, sen on palautettava alkuperäiset asiakirjat haltijalle, vahvistettava merkinnällä lisälehden jäljennös ja toimitettava vahvistettu jäljennös asianomaiselle hallintoviranomaiselle 45 artiklan mukaisesti.

44 n artikla

Todistuksen kattamien yksilöiden myynti

Kun 44 j artiklan mukaisesti myönnetyn soitintodistuksen haltija haluaa myydä yksilön, hänen on sitä ennen luovutettava todistus sen myöntäneelle hallintoviranomaiselle ja, jos kyseinen yksilö kuuluu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltuihin lajeihin, haettava kyseiseltä toimivaltaiselta viranomaiselta todistus mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

44 o artikla

Korvaaminen

Soitintodistuksen, joka on kadonnut, varastettu tai tuhoutunut, voi korvata ainoastaan todistuksen myöntänyt viranomainen.

Korvaavalla todistuksella on oltava sama numero, mikäli mahdollista, ja sama voimassaoloaika kuin alkuperäisellä asiakirjalla, ja sen kohtaan 23 on merkittävä toinen seuraavista ilmoituksista:

’Tämä todistus on alkuperäisen todistuksen virallinen jäljennös’ tai ’Tällä todistuksella kumotaan ja korvataan xx/xx/xxxx myönnetty alkuperäiskappale, jonka numero on xxxx’.

44 p artikla

Kolmansien maiden myöntämien todistusten kattamien soitinten tuonti unioniin

Soittimen tuonti unioniin ei edellytä vientiasiakirjan tai tuontiluvan esittämistä, mikäli jokin kolmas maa on myöntänyt soitintodistuksen samanlaisten ehtojen mukaisesti kuin 44 h artiklassa ja 44 i artiklassa on esitetty. Kyseisen soittimen jälleenvienti ei edellytä jälleenvientitodistuksen esittämistä.”

9)

Muutetaan 56 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Edellä a alakohdassa tarkoitetuilla säädellyillä olosuhteilla tarkoitetaan muuta kuin luonnonmukaista ympäristöä, jota on voimakkaasti muuttanut ihmisen toiminta ja johon voi sisältyä muun muassa maan muokkaus, lannoittaminen, rikkaruohojen torjunta, keinotekoinen kastelu tai taimitarhaukseen liittyvät toimenpiteet, kuten ruukkuihin tai penkkeihin istuttaminen ja säältä suojaaminen. Kun kyseessä ovat agarpuuta tuottavat taksonit, jotka kasvatetaan siemenistä, istukkaista, varttamalla, ilmajuurruttamalla, kalluksesta tai muista kasvisolukoista, itiöistä tai muista lisääntymiskappaleista, ’säädellyissä olosuhteissa kasvatetulla’ tarkoitetaan puuistutuksia, mukaan lukien muu ei-luonnonmukainen ympäristö, jota on voimakkaasti muutettu ihmisen toiminnalla kasvien, kasvien osien ja johdannaisten tuottamiseksi.”

;

b)

lisätään 3 kohta seuraavasti:

”3.   Agarpuuta tuottavien taksoneiden puut, jotka on kasvatettu viljelmillä, kuten:

a)

puutarhoissa (koti- ja/tai yhteisomisteisissa puutarhoissa);

b)

joko yksilajisilla tai sekalajisilla valtion, yksityisillä tai yhteisomisteisilla tuotantoviljelmillä,

katsotaan keinotekoisesti lisätyiksi 1 kohdan mukaisesti.”

10)

Muutetaan 57 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.   Poiketen 3 kohdasta kun unioniin tuodaan ensimmäisen kerran metsästysmuistoina sellaisten lajien tai populaatioiden yksilöitä, jotka luetellaan asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B ja tämän asetuksen liitteessä XIII, niihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 338/97 4 artiklaa.”

b)

lisätään 5 kohtaan g alakohta seuraavasti:

”g)

agarpuun (Aquilaria spp. ja Gyrinops spp.) yksilöitä enintään kilo puulastuja, 24 ml öljyä ja kahdet helmet tai kaksi rukousnauhaa (taikka kaksi kaulanauhaa tai rannekorua) henkilöä kohti.”

11)

Muutetaan 58 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

”Edellisen alakohdan säännöksiä ei sovelleta henkilökohtaisiin tavaroihin tai kotiesineistöön kuuluviin sarvikuonon sarviin tai norsunluuhun; näiden yksilöiden osalta tullille on esitettävä jälleenvientitodistus”;

b)

korvataan 3 a ja 4 kohta seuraavasti:

”3 a.   Kun henkilö, joka ei vakituisesti asu unionin alueella, jälleenvie henkilökohtaisia tavaroita tai kotiesineistöä, jotka on hankittu hänen vakinaisen asuinvaltionsa ulkopuolelta ja jotka ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltujen lajien yksilöitä, mukaan lukien henkilökohtaiset metsästysmuistot, tullille on esitettävä jälleenvientitodistus. Samaa vaatimusta sovelletaan henkilökohtaisiin tavaroihin tai kotiesineistöön kuuluviin sarvikuonon sarviin tai norsunluuhun, kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltujen populaatioiden yksilöt.

4.   Poiketen siitä, mitä 2 ja 3 kohdassa säädetään, (jälleen)vientiasiakirjaa ei tarvitse esittää, jos unionista viedään tai jälleenviedään 57 artiklan 5 kohdan a–g alakohdassa lueteltuja tuotteita.”

12)

Muutetaan 58 a artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan johdantovirke seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltion hallintoviranomainen voi sallia kaupallisen toiminnan asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B lueteltujen lajien yksilöille, jotka tuodaan unioniin asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ainoastaan seuraavin edellytyksin:”

;

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kaupallinen toiminta on kielletty niiden asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä A lueteltujen lajien yksilöille, jotka tuotiin unioniin asetuksen (EY) N:o 338/97 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sekä yleissopimuksen liitteessä I tai asetuksen (ETY) N:o 3626/82 liitteessä C1 lueteltujen lajien yksilöille, jotka on tuotu unioniin henkilökohtaisiin tavaroihin tai kotiesineistöön kuuluvina.”

13)

Lisätään 66 artiklan 6 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

”Eri Acipenseriformes-lajeista peräisin olevaa kaviaaria ei saa sekoittaa ensisijaiseen pakkaukseen, paitsi jos kyseessä on puristettu kaviaari (eli yhden tai usean sampilajin hedelmöittymättömistä munista koostuva kaviaari, joka jää jäljelle korkealaatuisemman kaviaarin käsittelyn ja valmistamisen jälkeen).”

14)

Korvataan 72 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltiot voivat edelleen myöntää täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 liitteessä I, III ja IV olevien mallien mukaisia tuonti- ja vientilupia, jälleenvientitodistuksia, kiertävän näyttelyn todistuksia ja henkilökohtaista omistusta koskevia todistuksia, liitteessä II olevan mallin mukaisia tuonti-ilmoituksia ja liitteessä V olevan mallin mukaisia EU-todistuksia yhden vuoden ajan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/57 (*) voimaantulosta.

(*)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 ja asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 865/2006 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 10, 16.1.2015, s. 19)”"

15)

Muutetaan liitteet tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 5 päivästä helmikuuta 2015.

Kumotaan asetus (EU) 2015/56 tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 792/2012, annettu 23 päivänä elokuuta 2012, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta (EUVL L 242, 7.9.2012, s. 13).

(4)  Komission asetus (EU) 2015/56, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan osalta (EUVL L 10, 16.1.2015, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan liite VIII seuraavasti:

”LIITE VIII

Vakiintuneet nimistölähteet tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa 5 artiklan 4 alakohdan mukaisesti

ELÄIMET

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [kaikki nisäkkäät lukuun ottamatta seuraavien lajien luonnonvaraisessa ympäristössä elävien muotojen nimiä (joita olisi käytettävä vastaavien kotieläiminä pidettävien lajien nimien sijaan): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja lajeja]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology, 29: 723–741. [Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, 25: 97–163. [Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ’tucuxi’ (Sotalia fluviatilis) and ’costero’ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386 [Sotalia fluviatilis ja Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology,73: 96–107. [Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [Physeter macrocephalus ja Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64. [Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333–3. [Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. [Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39. [Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe ja Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. s. 207. [lintujen lahkojen ja heimojen nimet]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). [kaikki lintulajit lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita sekä lajia Lophura imperialis, jonka yksilöitä olisi kohdeltava lajin L. edwardsi yksilöinä]

DICKINSON, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (saatavilla CITES-sivustolla) [yhdessä teoksen DICKINSON 2003 kanssa kaikkien lintulajien osalta lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions). [Psittacula intermedia ja Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's ’Guarouba’ or ’Perriche jaune’: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005: Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83. [Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244. [Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612. [Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. [Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53–68. [Calumma vatosoa ja Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. & SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. & TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5–14. [Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. & SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5–10. [Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [Varanidae]

BRANCH, W. R. & TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157–172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee [Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. & DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477–492. [Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. & VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. & HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. & QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113. [Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. & LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [Tupinambis duseni]

FRITZ, U. & HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [ilman sen liitettä; Testudines, lajien ja heimojen nimet lukuun ottamatta seuraavien nimien säilyttämistä: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. & GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167–179. [Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. & GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130–154. [Calumma vohibola]

GENTILE, G. & SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. & VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92. [Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. & VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32–42. [Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [Uroplatus giganteus]

GLAW, F. & M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. & KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225–238. [Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. & TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659-059–5. (Phelsuma spp., säilytetään kuitenkin Phelsuma ocellata)

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. & CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139–185. [Morelia clastolepis, Morelia nauta ja Morelia tracyae, sekä muuttuminen lajiksi Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436–441. [Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. & GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157–161. [Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. & DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. & DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615–617. [Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. & FEITOSA, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582. [Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. s. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [Iguanidae lukuun ottamatta seuraavien tunnistamista lajiksi: Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense ja P. wigginsi]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. & BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. & SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1–14. [Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. & SHINE, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [Python breitensteini ja Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. & HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. & BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, s. 85 [Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ja Furcifer – lukuun ottamatta lajia Bradypodion, jotka on muutettu lajeiksi Kinyongia ja Nadzikambia, ja lukuun ottamatta seuraavien tunnustamista lajeiksi: Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi ja C. marojezense]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (no. 2): 465–475. [Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136. [Varanidae]

KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [Trioceros hanangensis]

LANZA, B. & NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67–136. [Eryx borrii]

LUTZMANN, N. & LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. & ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. & STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE & HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. & TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ja Viperidae – lukuun ottamatta sukujen Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ja Lichanura säilyttämistä ja seuraavien tunnustamista lajiksi: Epicrates maurus ja Tropidophis xanthogaster]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. & TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59–70. [Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. & RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71. [Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. & SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. & MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. & FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [Sauria-suvun heimojen rajaaminen]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. & FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. & FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301–310. [Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. & FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. & FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160. [Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. & VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57. [Uroplatus finiavana]

RAW, L. & BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. & NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar,: 934–949. Chicago. [Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. & INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. & VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. & WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257–270. [Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. & VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. & EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1–16. [Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293–299. [Chamaeleo balebicornutus ja Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. & TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57–68. [Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. & BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [lajien Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis oikeaa kirjoitusasua varten]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. & TILBURY, C. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. & MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351–365. [Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. & VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., published online 8 September 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701 [Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434. [Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. & BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. & WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [Testudines-lahkon nimet, Crocodylia ja Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55–99. [Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406. [Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ja Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. & JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136. [Python kyaiktiyo]

d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 as of December 2011

yhdessä seuraavan kanssa: BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120. [kaikki sammakkoeläimet]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed unilaterally in the Annexes of Regulation (EC) No 338/97, not included in the CITES Appendices, species information extracted from FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online Reference V. 5.6 (9 January 2013)

e)    ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERYGII JA SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version downloaded 30 November 2011. [kaikki hai- ja kalalajit, lukuun ottamatta Hippocampus-sukua]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68. [Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243–246. [Hippocampus]

KUITER, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113–116. [Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291. [Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM). [Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008: Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68. [Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21. [Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133–143. [Pandinus-suvun skorpionit]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006 [Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [Colophon endroedyi]

MATSUKA, H., 2001. Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [Ornithoptera-, Trogonoptera- ja Troides-sukujen linnunsiipiperhoset]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927–6. [Hirudo medicinalis ja Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA JA HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEPWCMC 2012.

KASVISTO

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (kaikkien asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä lueteltujen kasvien yleisessä käytössä olevat nimet, paitsi jos ne korvataan osapuolikokouksessa vahvistetuilla vakiintuneilla nimiluetteloilla).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [sukujen nimien synonyymit, joita ei ole mainittu teoksessa The Plant-Book, paitsi jos ne korvataan jäljempänä olevissa kohdissa tarkoitetuilla osapuolikokouksessa vahvistetuilla nimiluetteloilla].

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, s. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Cycadaceae-, Stangeriaceae- ja Zamiaceae-sukujen lajien nimiin.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Cyclamen-suvun (Primulaceae) sekä Galanthus- ja Sternbergia-heimojen (Liliaceae) lajien nimiin.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); käytetään ohjenuorana, kun viitataan kaktuskasvien (Cactaceae) lajien nimiin.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Dionaea-, Nepenthes- ja Sarracenia-lajien nimiin.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland]; käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajien Aloe ja Pachypodium nimiin.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001); käytetään ohjenuorana, kun viitataan suvun Taxus lajien nimiin.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); käytetään ohjenuorana, kun viitataan seuraavien sukujen lajien nimiin: Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ja Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ja Encyclia (Volume 2, 1997); ja Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides ja Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ja Vandopsis (Volume 3, 2001); ja Aerides, Coelogyne, Comparettia and Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohjenuorana, kun viitataan sukkulenttien tyräkkikasvien (mehityräkit) lajien nimiin.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Dicksonia-suvun lajien nimiin.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Hoodia-suvun lajien nimiin.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; käytetään ohjenuorana, kun viitataan Guaiacum.-suvun lajien nimiin.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Bulbophyllum-suvun lajien nimiin.

Checklist of CITES species -julkaisua (2005, 2007 ja ajantasaistettuja laitoksia), jonka on julkaissut YK:n ympäristöohjelman maailman luonnonsuojelun seurantakeskus (UNEP-WCMC), voidaan käyttää epävirallisena yleislähteenä. Se sisältää sopimusosapuolikokouksen hyväksymät tieteelliset nimet niille eläinlajeille, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteissä, sekä epävirallisen yhteenvedon tiedoista, jotka sisältyvät CITES-nimistöä varten hyväksyttyihin vakiintuneisiin nimistölähteisiin.”

.

2)

Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)

Korvataan liitteessä IX olevassa 1 kohdassa alakohta ”Q Sirkukset ja kiertävät näyttelyt” alakohdalla ”Q Kiertävät näyttelyt (näytekokoelma, sirkus, eläinnäyttely tai kasvinäyttely, orkesteri tai museonäyttely, jota esitellään kaupallisessa tarkoituksessa yleisölle)”;

b)

Lisätään liitteessä IX olevaan 2 kohtaan rivi seuraavasti:

”X

 

Yksilöt, jotka on otettu meriympäristöstä, joka ei kuulu yhdenkään valtion lainkäyttövaltaan”

.

3)

Korvataan liitteessä X kohta ”Lophophurus impejanus” kohdalla ”Lophophorus impejanus”.

4)

Lisätään liite XIII seuraavasti:

”LIITE XIII

57 ARTIKLAN 3 a KOHDASSA TARKOITETUT LAJIT JA POPULAATIOT

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus”

.