2.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/13


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/852,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen sellaisten noudattamatta jättämisten ja vakavien noudattamatta jättämisten osalta, jotka voivat johtaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston maksujen määräajan kulumisen keskeyttämiseen tai maksatuksen keskeyttämiseen

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 (1) ja erityisesti sen 102 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, tavoitteiden saavuttaminen ei saisi vaarantua siksi, että jäsenvaltiot rikkovat yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (2) 41 artiklan mukaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, jäljempänä ’EMKR’, myöntämän rahoitustuen ehtona on, että jäsenvaltiot noudattavat YKP:n sääntöjä. Jos jäsenvaltiot eivät noudata YKP:n sääntöjä, seurauksena voi olla YKP:n mukaisen unionin rahoitustuen maksujen keskeyttäminen tai lykkääminen tai rahoitusoikaisujen tekeminen tukeen.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (3) 83 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä maksun määräajan kuluminen voidaan keskeyttää, ja 142 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä maksut voidaan keskeyttää. Mainituissa kahdessa artiklassa säädetään, että EMKR:n rahastokohtaisissa säännöissä voidaan vahvistaa erityisiä perusteita maksun määräajan kulumisen keskeyttämiselle tai maksujen keskeytykselle, jos YKP:n nojalla sovellettavia sääntöjä ei ole noudatettu.

(3)

Unionin ja sen veronmaksajien taloudellisten etujen turvaamiseksi silloin, kun jäsenvaltio on laiminlyönyt YKP:n mukaiset velvoitteensa tai jos komissiolla on tällaiseen noudattamatta jättämiseen viittaavaa näyttöä, komissio voi varotoimenpiteenä keskeyttää maksujen määräajan kulumisen asetuksen (EU) N:o 508/2014 100 artiklan mukaisesti.

(4)

Maksujen määräajan kulumisen keskeyttämisen lisäksi ja tukeen kelpaamattomien menojen maksamisriskin välttämiseksi komissio voi asetuksen (EU) N:o 508/2014 101 artiklan nojalla lykätä maksuja vakavissa YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämistapauksissa.

(5)

YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi jäsenvaltioille määrättävien taloudellisen seurausten olisi oltava oikeassa suhteessa noudattamatta jättämisen luonteeseen, vakavuuteen, kestoon ja toistuvuuteen nähden.

(6)

Jotta varmistetaan oikeusvarmuus jäsenvaltioille, jotka panevat täytäntöön EMKR:n mukaisia toimintaohjelmia, on tarpeen määritellä sellaiset meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen kannalta erityisen tärkeiden YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämistapaukset, jotka saattavat johtaa maksujen määräajan kulumisen keskeyttämiseen tai maksatuksen keskeyttämiseen asetuksen (EU) N:o 508/2014 mukaisesti. Tällaisten tapausten määrittely on tarpeen asetuksen (EU) N:o 508/2014 soveltamiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1380/2013 41 artiklan täytäntöönpanemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden YKP:n sääntöjen mukaisten seuraamusten soveltamista.

(7)

Meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen kannalta erityisen tärkeiden YKP:n sääntöjen noudattamatta jättämistapaukset olisi katsottava vakaviksi, jos jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia toimia korjatakseen maksujen määräajan keskeyttämisen aiheuttaneen tilanteen.

(8)

Komissio hyväksyy ennen maksujen keskeyttämistä tai lykkäämistä asetuksen (EU) N:o 508/2014 100 artiklan 2 kohdan ja 101 artiklan 2 kohdan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritellään tarkemmin jäsenvaltiolle kuuluvien, YKP:n sääntöjen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättäminen, joka voi vaikuttaa niihin menoilmoitukseen sisältyviin menoihin, joita välimaksupyyntö koskee.

(9)

Ottaen huomioon tarve varmistaa toimijoiden yhdenmukainen ja tasapuolinen kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa ohjelmakauden alusta alkaen, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Sääntöjen noudattamatta jättämiset

Jäsenvaltioille yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) nojalla kuuluvien velvoitteiden noudattamatta jättämiset, joiden seurauksena voi olla asetuksen (EU) N:o 508/2014 100 artiklan mukainen välimaksupyynnön maksun määräajan kulumisen keskeyttäminen, määritellään tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Vakavat sääntöjen noudattamatta jättämiset

Jäsenvaltioille yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) nojalla kuuluvien velvoitteiden vakavina noudattamatta jättämisinä, joiden seurauksena voi olla asetuksen (EU) N:o 508/2014 101 artiklan mukainen maksatuksen keskeyttäminen, pidetään tämän asetuksen liitteessä määriteltyjä tapauksia, jos lisäksi seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

noudattamatta jättämiset johtavat asetuksen (EU) N:o 508/2014 100 artiklan nojalla välimaksupyynnön maksun määräajan kulumisen keskeyttämiseen; ja

b)

jäsenvaltio ei ole maksatuksen määräajan keskeyttämisajan kuluessa toteuttanut tilanteen korjaamiseksi tarvittavia toimia.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, yhteenkuuluvuudenrahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).


LIITE

Ryhmä 1:   Laiminlyönnit asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen, meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen kannalta erityisen tärkeiden yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden edistämisessä

1.1

Ei ole varmistettu, että jäsenvaltioille asetuksen (EU) N:o 1380/2013 16–17 artiklan nojalla myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia noudatetaan.

1.2

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 7 artiklassa lueteltuihin eri säilyttämistoimenpiteisiin liittyviä vaatimuksia ei ole noudatettu.

Ryhmä 2:   Laiminlyönnit kalavarojen säilyttämistä koskevien kansainvälisten velvoitteiden noudattamisessa

2.1

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 28 artiklasta johtuvia velvoitteita ei ole noudatettu.

Ryhmä 3:   Laiminlyönnit laivaston ja luonnonvarojen välisen tasapainon varmistamisessa

3.1

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 2 kohdan vaatimukset kokonaisuudessaan täyttävää, laivastojen kalastuskapasiteetin ja niiden kalastusmahdollisuuksien välistä tasapainoa koskevaa selvitystä ei ole toimitettu.

3.2

Asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 4 kohdan mukaista toimintasuunnitelmaa, jos tällainen toimintasuunnitelma sisältyy vuotuiseen selvitykseen, ei ole pantu täytäntöön.

3.3

Ei ole varmistettu, että julkisella tuella käytöstä poistettua kalastuskapasiteettia vastaavat kalastuslisenssit ja kalastusluvat perutaan ja että kalastuskapasiteettia ei korvata uudella kapasiteetilla, siten kuin asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetaan.

3.4

Ei ole varmistettu, ettei kalastuskapasiteetti missään vaiheessa ylitä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 22 artiklan 7 kohdassa ja liitteessä II vahvistettuja kalastuskapasiteetin ylärajoja.

3.5

Lisäys-/poistojärjestelmää ei ole pantu täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1380/2013 23 artiklan vaatimusten mukaisesti.

3.6

Kalastuslaivastorekisterin hallinnointi ei täytä asetuksen (EU) N:o 1380/2013 24 artiklan ja komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 (1) vaatimuksia.

Ryhmä 4:   Laiminlyönnit asetuksen (EU) N:o 1380/2013 25 artiklan mukaisten ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 199/2008  (2) tarkemmin määriteltyjen tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevien yhteisön puitteiden täytäntöönpanossa, minkä johdosta luonnonvaroista ei ole saatavilla riittävästi tietoa

4.1

Asetuksen (EY) N:o 199/2008 4, 13 ja 17 artiklassa tarkoitettujen kalastuksenhoidossa tarvittavien biologisten, ympäristöä koskevien, teknisten ja sosioekonomisten tietojen keräämistä ja hallinnointia ei ole toteutettu asianmukaisesti.

4.2

Asetuksen (EY) N:o 199/2008 7 artiklassa tarkoitettua kertomusta kansallisten tiedonkeruuohjelmien toteutuksesta ei ole toimitettu vuosittain eikä julkistettu asianmukaisesti.

4.3

Asetuksen (EY) N:o 199/2008 4 artiklassa tarkoitettua kalastuksenhoidossa tarvittavien tieteellisten tietojen keruun ja hallinnoinnin kansallista yhteensovittamista ei ole varmistettu.

4.4

Asetuksen (EY) N:o 199/2008 5 artiklassa tarkoitettua, samaa merialuetta koskevien tiedonkeruutoimien yhteensovittamista muiden jäsenvaltioiden kanssa ei ole toteutettu.

4.5

Loppukäyttäjien saataville asetettavia tietoja ei ole toimitettu oikea-aikaisesti asetuksen (EY) N:o 199/2008 18–20 artiklan mukaisesti.

Ryhmä 5:   Laiminlyönnit tehokkaan valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevan järjestelmän toteuttamisessa

5.1

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (3) II osastossa määriteltyjä valvontaa ja täytäntöönpanon valvontaa koskevia yleisiä periaatteita ei ole noudatettu.

5.2

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 III osastossa määriteltyjen vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöä koskevien yleisten vaatimusten noudattamista ei ole varmistettu.

5.3

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tehokkaan jäljitettävyyden varmistamiseksi tarvittavaa kaupan pitämisen valvontaa ei ole toteutettu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 V osaston mukaisesti.

5.4

YKP:n sääntöjen mahdollisten rikkomisten suhteen ei ole toteutettu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 VI, VII ja VIII osaston mukaisia tehokkaita tarkkailu- ja tarkastustoimia eikä varmistettu järjestelmällisiä ja riittäviä täytäntöönpanon valvontatoimia.

5.5

Kansallisia valvontaohjelmia ei ole laadittu eikä toteutettu asetuksen (EY) N:o 1224/2009 46 artiklan mukaisesti, eikä komission tarpeen mukaan vahvistamia erityisiä valvonta- ja tarkastusohjelmia ole toteutettu mainitun asetuksen IX osaston mukaisesti.

5.6

Komission kanssa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 X osaston mukaisesti tehtävää yhteistyötä, jonka tarkoituksena on helpottaa komission virkamiesten tehtävien suorittamista tarkistusten, riippumattomien tarkastusten ja tutkimusten suorittamiseen tähtäävillä tarkastuskäynneillä, on laiminlyöty.

5.7

Komission hyväksymiä toimenpiteitä, kuten toimintasuunnitelmia ja muita asetuksen (EY) N:o 1224/2009 XI osaston mukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että jäsenvaltiot noudattavat YKP:n tavoitteita, ei ole pantu täytäntöön.

5.8

Tietojen analyysiä, varmennusta, saatavuutta ja vaihtoa koskevia asetuksen (EY) N:o 1224/2009 XII osaston mukaisia vaatimuksia ei ole noudatettu.

5.9

Tehokkaan saalistodistusjärjestelmän, josta säädetään myös neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (4) III luvussa, täytäntöönpanoa ei ole valvottu.

5.10

Epäillyn tai raportoidun laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastustoiminnan (LIS) osalta ei ole toteutettu tarvittavia toimenpiteitä asetuksen (EY) N:o 1005/2008 26 artiklan 3 kohdan, 39 artiklan ja 40 artiklan mukaisesti.

Ryhmä 6:   Laiminlyönnit tehokkaisiin, oikeasuhteisiin ja varoittaviin seuraamuksiin perustuvan järjestelmän käyttöönotossa

6.1

Rikkomistapauksessa lippujäsenvaltiolle ja sille jäsenvaltiolle, jonka kansalainen rikkomisesta epäilty on, sekä mahdolliselle muille jäsenvaltioille, joiden etua noudattamisen varmistamiseksi toteutettujen toimenpiteiden seuranta koskee, ei ole tehty asetuksen (EY) N:o 1224/2009 89 artiklan 4 kohdan mukaista ilmoitusta.

6.2

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 91 artiklan mukaisia välittömiä toimenpiteitä, joilla estetään vakavaa rikkomista suorittamasta tavattuja kalastusalusten päälliköitä tai muita luonnollisia henkilöitä taikka oikeushenkilöitä jatkamasta tätä toimintaa, ei ole toteutettu.

6.3

Perusteet YKP:n sääntöjen rikkomisen vakavan luonteen määrittelemiseksi asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 artiklan mukaisesti on jätetty laatimatta.

6.4

Ei ole varmistettu, että YKP:n sääntöjen rikkomisesta järjestelmällisesti määrätään tehokkaita seuraamuksia ja että tällaisten seuraamusten taso on riittävän tiukka ja oikeassa suhteessa rikkomisten vakavuuteen, jotta varmistetaan seuraamusten ehkäisevä vaikutus ja vähintään estetään rikkomiseen syyllistyneitä saamasta rikkomisen tuottamaa taloudellista hyötyä, kuten asetuksen (EY) N:o 1224/2009 VIII osastossa edellytetään.

6.5

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 92 artiklan mukaisen vakavien rikkomisten pisteytysjärjestelmää ei ole sovellettu kalastuslisenssin haltijan ja aluksen päällikön osalta.

6.6

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 93 artiklan mukaisen, rikkomisia koskevan kansallisen rekisterin käyttöönottoa ja asianmukaista hallinnointia ei ole varmistettu.


(1)  Komission asetus (EY) N:o 26/2004, annettu 30 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön kalastuslaivastorekisteristä (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 199/2008, annettu 25 päivänä helmikuuta 2008, kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista yhteisön puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (EUVL L 60, 5.3.2008, s. 1).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1).