11.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 96/7


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/576,

annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 229. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 1 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I luetellaan ne henkilöt, ryhmät ja yhteisöt, joita asetuksessa säädetty varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 31 päivänä maaliskuuta 2015 poistaa yhden luonnollisen henkilön niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelostaan, joita varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea hyväksyi 7 päivänä huhtikuuta 2015 yhden luonnollisen henkilön lisäämisen luetteloon niistä henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I pitäisi saattaa ajan tasalle.

(4)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, sen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraava kohta:

”Maulana Fazlullah (alias a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Syntynyt vuonna 1974 Kuza Bandain kylässä, Swat Valleyssä, Khyber Pakhtunkhawan maakunnassa Pakistanissa. Osoite: Afghanistanin/Pakistanin raja-alue. Muita tietoja: Tehrik-e Taliban Pakistanin (TTP) komentaja 7.11.2013 alkaen. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 7.4.2015.”

2)

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava kohta:

”Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Syntynyt 15.1.1968 Muharraqissa Bahrainissa. Bahrainin kansalainen. Muita tietoja: a) Bahrainissa toimiva Al-Qaidan rahoittaja ja avustaja. b) Tuomittiin Bahrainin rikosylioikeudessa tammikuussa 2008 terrorismin rahoittamisesta, terroristikoulutukseen osallistumisesta, terroristikoulutukseen ulkomaille matkustavien avustamisesta ja terroristijärjestön jäsenyydestä. Vapautettiin tuomion antamisen ja rangaistuksen kärsimisen jälkeen. c) Oleskelee Bahrainissa (toukokuussa 2008).”