2.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/543,

annettu 1 päivänä huhtikuuta 2015,

tehoaineen COS-OGA hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 13 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgia vastaanotti 28 päivänä kesäkuuta 2012 asetuksen (EY) N:o 1107/2009 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti FytoFend SA:lta hakemuksen tehoaineen COS-OGA hyväksymiseksi. Kyseisen asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti Belgia, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, ilmoitti komissiolle 5 päivänä joulukuuta 2012, että hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

(2)

Esittelevä jäsenvaltio toimitti 19 päivänä joulukuuta 2013 komissiolle arviointikertomuksen luonnoksen komissiolle ja kopion siitä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’; kertomuksessa arvioidaan, voidaanko kyseisen tehoaineen olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen noudatti asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 1 kohdan säännöksiä. Se pyysi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti hakijaa toimittamaan lisätietoja jäsenvaltioille, komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelijäjäsenvaltion näistä lisätiedoista tekemä arviointi toimitettiin elintarviketurvallisuusviranomaiselle päivitetyn arviointikertomuksen luonnoksen muodossa syyskuussa 2014.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti 1 päivänä lokakuuta 2014 hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle päätelmänsä siitä, voidaanko tehoaineen COS-OGA olettaa täyttävän asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädetyt hyväksymiskriteerit (2), ja saattoi sen julkisesti saataville.

(5)

Hakijalle annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa tarkastelukertomuksesta.

(6)

Komissio esitti pysyvälle kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitealle 11 päivänä joulukuuta 2014 tehoainetta COS-OGA koskevan tarkastelukertomuksen ja asetusluonnoksen, mikäli kyseinen tehoaine hyväksytään.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklassa säädettyjen hyväksymiskriteerien täyttyminen on osoitettu vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen yhden tai useamman edustavan käyttötarkoituksen ja erityisesti tutkittujen ja tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Kyseisten hyväksymiskriteerien katsotaan näin ollen täyttyvän. Näin ollen COS-OGA on aiheellista hyväksyä.

(8)

Lisäksi komissio katsoo, että COS-OGA on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 22 artiklan mukainen vähäriskinen tehoaine. Se ei ole huolta aiheuttava aine ja täyttää asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteessä II olevassa 5 kohdassa vahvistetut edellytykset. COS-OGA koostuu kasvien ja eräiden mikro-organismien sisältämistä luonnollisista yhdisteistä, joita esiintyy kaikkialla ympäristössä. Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksytyistä käyttötarkoituksista ihmisille, eläimille ja ympäristölle aiheutuvan lisäaltistuksen oletetaan olevan äärimmäisen vähäinen verrattuna oletettuun altistukseen luonnollisissa olosuhteissa.

(9)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä COS-OGA vähäriskiseksi aineeksi. Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (3) liitettä olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tehoaineen hyväksyminen

Hyväksytään liitteessä I esitetty tehoaine COS-OGA kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä huhtikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(10):3868.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta (EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1).


LIITE I

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

COS-OGA

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: 979

Lineaarinen kopolymeeri, joka koostuu α-1,4-D-galaktopyranosyyliuronihapoista ja metyyliesteröidyistä galaktopyranosyyliuronihapoista (9–20 yksikköä), sekä lineaarinen kopolyymeri, joka koostuu β-1,4–2-amino-2-deoksi-D-glukopyranoosista ja 2-asetamido-2-deoksi-D-glukopyranoosista (5–10 yksikköä).

≥ 915 g/kg

OGA/COS-suhde 1–1,6;

COS:n polymeroitumisaste 5–10;

OGA:n polymeroitumisaste 9–20;

OGA:n metyloitumisaste < 10 %;

COS:n asetyloitumisaste < 50 %.

22. huhtikuuta 2015

22 päivänä huhtikuuta 2030

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon COS-OGA:a koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


LIITE II

Lisätään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevaan D osaan seuraava kohta:

Numero

Nimi, tunnistenumero

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksynnän päättymispäivä

Erityiset säännökset

”2

COS-OGA

CAS-numero: ei annettu

CIPAC-numero: 979

Lineaarinen kopolymeeri, joka koostuu α-1,4-D-galaktopyranosyyliuronihapoista ja metyyliesteröidyistä galaktopyranosyyliuronihapoista (9–20 yksikköä), sekä lineaarinen kopolyymeri, joka koostuu β-1,4–2-amino-2-deoksi-D-glukopyranoosista ja 2-asetamido-2-deoksi-D-glukopyranoosista (5–10 yksikköä).

≥ 915 g/kg

OGA/COS-suhde 1–1,6;

COS:n polymeroitumisaste 5–10;

OGA:n polymeroitumisaste 9–20;

OGA:n metyloitumisaste < 10 %;

COS:n asetyloitumisaste < 50 %.

22. huhtikuuta 2015

22. huhtikuuta 2030

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon COS-OGA:a koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja spesifikaatiosta annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.