25.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/18


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/500,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2015,

vastaavuuskorjauksen soveltamista koskevassa valvontaviranomaisen hyväksynnässä noudatettavia menettelyjä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) ja erityisesti sen 86 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan mukaan vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset voivat soveltaa vastaavuuskorjausta asiaankuuluvaan riskittömään korkokäyrään valvontaviranomaisten ennakkohyväksynnän perusteella, kun tietyt ehdot täyttyvät. On tarpeen laatia säännöt menettelyistä, joita vastaavuuskorjauksen soveltamisen hyväksynnässä on noudatettava.

(2)

Jotta hakemus voidaan katsoa täydelliseksi, sen olisi sisällettävä kaikki tarpeelliset tiedot valvontaviranomaisten arviointia ja päätöstä varten. Yhdenmukaisen perustan luomiseksi valvontaviranomaisten arviointia ja päätöstä varten, hakemuksessa olisi esitettävä todisteet siitä, että kaikki direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklassa vahvistetut ehdot täyttyvät.

(3)

Vastaavuuskorjauksen soveltamista koskeva hakemus on strateginen päätös, joka liittyy riskinhallintaan ja pääomasuunnitteluun. Koska hallinto, johto- tai valvontaelimellä on direktiivin 2009/138/EY 40 artiklan nojalla lopullinen vastuu siitä, että direktiivin säännöksiä noudatetaan, sen osallistumista hakemusta koskevan päätöksen tekemiseen olisi harkittava huolellisesti.

(4)

Direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan vaatimusten lisäksi mainitun direktiivin 44, 45 ja 77 c artiklassa esitetään vaatimuksia, joita sovelletaan kaikkiin vastaavuuskorjausta käyttäviin vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksiin. Hakemuksen olisi näin ollen sisällettävä todisteet siitä, että kaikki nämä vaatimukset täyttyvät, jos hyväksyntä annetaan.

(5)

Vastaavuuskorjausta hyväksyttäessä noudatettaviin menettelyihin on tarkoitus kuulua säännöllinen yhteydenpito valvontaviranomaisten ja vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen välillä. Tämä tarkoittaa yhteydenpitoa valvontatarkastusprosessin yhteydessä sekä ennen virallisen hakemuksen jättämistä valvontaviranomaisille että hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Säännöllinen yhteydenpito on tarpeen sen varmistamiseksi, että valvontaviranomaisten arviointi perustuu asianmukaisiin ja ajantasaisiin tietoihin ja todisteisiin.

(6)

Sujuvan ja tehokkaan prosessin varmistamiseksi valvontaviranomaisten olisi voitava pyytää vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiä muuttamaan hakemusta siltä osin kuin toimitettu näyttö ei riitä osoittamaan, että direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklassa vahvistetut ehdot täyttyvät, ennen kuin päätetään, hyväksytäänkö vai hylätäänkö hakemus lopullisesti.

(7)

Hakemuksessa esitetyn näytön lisäksi valvontaviranomaisten olisi tarkasteltava myös muita tekijöitä, joilla on merkitystä päätettäessä, täyttyvätkö direktiivin 2009/138/EY vaatimukset.

(8)

Koska vastaavuuskorjauskantoja voidaan hallinnoida jatkuvassa toiminnassa, sellaisten yritysten, jotka ovat saaneet luvan käyttää vastaavuuskorjausta vastaavien velkojen arvostamiseen, olisi voitava käyttää kyseistä korjausta myös tulevien vakuutusvelvoitteiden arvostamiseen siinä määrin kuin näillä velvoitteilla ja niitä vastaavilla saamisilla on samat ominaisuudet kuin alkuperäiseen vastaavuuskorjauskantaan kuuluvilla velvoitteilla ja saamisilla ja ne tästä syystä aiheuttavat kyseiselle yritykselle saman riskin.

(9)

Direktiivin 2009/138/EY mukaisten eri hyväksyntöjä koskevien hakemusten välisen keskinäisen riippuvuuden vuoksi vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen olisi vastaavuuskorjausta hyväksyttäessään ilmoitettava valvontaviranomaiselle muista direktiivin 2009/138/EY 308 a artiklan 1 kohdassa mainittuja seikkoja koskevista hakemuksista, jotka ovat parhaillaan käsiteltävinä tai jotka se aikoo jättää seuraavien kuuden kuukauden aikana. Tällainen vaatimus on tarpeen sen varmistamiseksi, että valvontaviranomaisten arvioinnit tehdään läpinäkyvien ja puolueettomien tietojen pohjalta.

(10)

Tämä asetus perustuu Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen Euroopan komissiolle toimittamiin teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin.

(11)

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (2) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä.

(12)

Jotta voidaan parantaa valvontajärjestelmän oikeusvarmuutta direktiivin 2009/138/EY 308 a artiklassa tarkoitetun vaiheistusjakson aikana, joka alkaa 1 päivänä huhtikuuta 2015, on tärkeää varmistaa, että tämä asetus tulee voimaan mahdollisimman pian eli sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vastaavuuskorjauksen käyttämistä koskeva hakemus

1.   Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, jotka haluavat käyttää vastaavuuskorjausta, on tehtävä valvontaviranomaisille kirjallinen hakemus ennakkohyväksyntää varten.

2.   Hakemus on laadittava jollakin sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksellä on kotipaikka, tai valvontaviranomaisen kanssa etukäteen sovitulla kielellä, ja hakemuksen on sisällettävä vähintään tämän asetuksen 3–6 artiklassa vaaditut tiedot.

3.   Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on varmistettava, että hakemus sisältää kaikki muut asiaankuuluvat tiedot, joita ne pitävät tarpeellisina valvontaviranomaisen arviointia ja päätöstä varten. Hakemukseen on liitettävä asiakirjatodisteet vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen hakemukseen liittyvästä sisäisestä päätöksentekomenettelystä.

4.   Jos hakemus koskee useampaa kuin yhtä vakuutus- tai jälleenvakuutusvelvoitteiden kantaa, hakemuksessa on esitettävä tämän asetuksen 3–6 artiklassa vaaditut todisteet erikseen kunkin hakemuksen kattaman kannan osalta.

2 artikla

Hakemuksen sisältö merkityn sijoitussalkun osalta

Direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditun merkityn sijoitussalkun osalta hakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

todisteet siitä, että merkitty sijoitussalkku täyttää kaikki asiaankuuluvat direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan 1 kohdassa määritellyt ehdot;

b)

merkittyä sijoitussalkkua koskevat tiedot, jotka koostuvat varojen lajia koskevista tiedoista sekä tiedoista menettelystä, jolla nämä varat ryhmitellään omaisuuseräluokan, luottoluokan ja duraation mukaan direktiivin 2009/138/EY 77 c artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun perusmarginaalin määrittämiseksi;

c)

kuvaus prosessista, jolla merkitty sijoitussalkku säilytetään direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, mukaan luettuna prosessi odotettujen kassavirtojen toistamisen säilyttämiseksi kassavirtojen muututtua olennaisesti.

3 artikla

Hakemuksen sisältö vakuutus- tai jälleenvakuutusvelvoitteiden kannan osalta

Vakuutus- tai jälleenvakuutusvelvoitteiden kannan, johon vastaavuuskorjausta on tarkoitus soveltaa, osalta hakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

todisteet siitä, että vakuutus- tai jälleenvakuutusvelvoitteet täyttävät kaikki direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan 1 kohdan d, e, g ja j alakohdassa määritellyt ehdot;

b)

kuolevuusriskin kyseessä ollessa määrälliset todisteet siitä, että vakuutus- tai jälleenvakuutusvelvoitteiden kannan paras estimaatti ei nouse enempää kuin 5 prosenttia komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (3) 52 artiklassa tarkoitetun kuolevuusriskiin liittyvän stressin vaikutuksesta.

4 artikla

Kirjallisen hakemuksen sisältö kassavirtojen yhteensovittamisen sekä kannan ja salkun hoidon osalta

Kassavirtojen yhteensovittamisen sekä hyväksyttävän velvoitekannan ja merkityn sijoitussalkun hoidon osalta hakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)

määrälliset todisteet siitä, että direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan1 kohdan c alakohdassa määritellyt ehdot täyttyvät, mukaan lukien määrällinen ja laadullinen arviointi siitä, aiheuttaako mahdollinen ristiriita riskejä, jotka ovat olennaisia suhteessa sen vakuutustoiminnan riskeihin, johon vastaavuuskorjausta on tarkoitus soveltaa;

b)

todisteet siitä, että direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan1 kohdan b alakohdan mukaisesti käytössä on riittävät menettelyt, joilla voidaan asianmukaisesti yksilöidä, järjestää ja hoitaa velvoitekantaa ja merkittyä sijoitussalkkua erillään yrityksen muusta toiminnasta sekä varmistaa, että merkittyjä varoja ei käytetä yrityksen muusta toiminnasta syntyneiden tappioiden kattamiseen;

c)

todisteet siitä, miten omat varat korjataan direktiivin 2009/138/EY 81 mukaisesti vastaamaan mahdollisesti alentunutta siirrettävyyttä;

d)

todisteet siitä, miten vakavaraisuuspääomavaatimusta korjataan vastaamaan mahdollisesti heikentynyttä mahdollisuutta hajauttaa riskiä. Tarvittaessa tähän on sisällyttävä todisteet delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/35 216, 217 ja 234 artiklan vaatimusten täyttymisestä. Jos vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset aikovat laskea vakavaraisuuspääomavaatimuksen käyttämällä sisäistä mallia mutta eivät ole saaneet tarvittavaa valvontaviranomaisten hyväksyntää, tässä kohdassa edellytetyt todisteet on toimitettava sekä standardikaavan että hyväksyntää vailla olevan sisäisen mallin mukaisesti laskettuna.

5 artikla

Kirjallisen hakemuksen muu sisältö

Tämän asetuksen 3–4 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi hakemuksen on sisällettävä myös seuraavat tiedot:

a)

vahvistus siitä, että direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan 3 kohdan ehdot täyttyvät, jos valvontaviranomainen hyväksyy vastaavuuskorjauksen soveltamisen;

b)

direktiivin 2009/138/EY 44 artiklan 2 kohdassa vaadittu likviditeettisuunnitelma;

c)

direktiivin 2009/138/EY 44 artiklan 2 a kohdan b alakohdassa vaaditut arviot;

d)

direktiivin 2009/138/EY 45 artiklan 2 a kohdassa vaaditut arviot;

e)

vastaavuuskorjauksen määrittämiseen käytetyn laskentaprosessin yksityiskohtainen selvitys ja esittely direktiivin 2009/138/EY 77 c artiklan vaatimusten mukaisesti;

f)

luettelo vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen jättämistä muista hakemuksista tai hakemuksista, jotka se aikoo jättää seuraavan kuuden kuukauden aikana, siltä osin kuin ne koskevat minkä tahansa direktiivin 2009/138/EY 308 a artiklan (Vaiheistus) 1 kohdassa mainitun seikan hyväksyntää.

6 artikla

Hakemuksen arviointi

1.   Valvontaviranomaisen on vahvistettava vastaanottaneensa vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen hakemuksen.

2.   Valvontaviranomaisen on katsottava hakemuksen olevan täydellinen, jos se sisältää kaikki tämän asetuksen 2–5 artiklassa vaaditut todisteet.

3.   Valvontaviranomaisen on 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava, onko hakemus täydellinen.

4.   Jos valvontaviranomainen katsoo, että hakemus ei ole täydellinen, sen on välittömästi ilmoitettava vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykselle, että hyväksyntää koskeva määräaika ei ole alkanut, ja täsmennettävä, miksi pyynnön ei katsota olevan täydellinen.

5.   Valvontaviranomaisen on varmistettava, että hakemuksesta tehdään päätös kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta.

6.   Vaikka valvontaviranomainen on vahvistanut, että hakemus on täydellinen, se voi siitä huolimatta pyytää lisätietoja, joita se tarvitsee arvioinnin suorittamiseen. Pyyntö on perusteltava, ja siinä on yksilöitävä vaaditut lisätiedot.

7.   Hakemuksen arviointiin kuuluu säännöllinen yhteydenpito vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen kanssa, ja valvontaviranomainen voi pyytää korjaamaan tapaa, jolla yritys aikoo soveltaa vastaavuuskorjausta. Jos valvontaviranomainen katsoo, että vastaavuuskorjauksen soveltamista koskeva hakemus voidaan ehdotetuin korjauksin hyväksyä, sen on viipymättä ilmoitettava vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykselle kirjallisesti vaadittavista korjauksista.

8.   Sen päivän, jona valvontaviranomainen pyytää lisätietoja tai ehdottaa korjauksia 6 tai 7 kohdan mukaisesti, ja sen päivän, jona valvontaviranomainen vastaanottaa tällaiset tiedot tai korjaukset, välisiä päiviä ei oteta huomioon laskettaessa 5 kohdassa tarkoitettua kuuden kuukauden määräaikaa.

9.   Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten on varmistettava, että kaikki asiakirjatodisteet ovat valvontaviranomaisen saatavilla, mahdollisuuksien mukaan myös sähköisessä muodossa, koko hakemuksen arvioinnin ajan.

10.   Vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksen on ilmoitettava valvontaviranomaiselle kaikista hakemukseen liittyvistä muutoksista. Jos vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys ilmoittaa valvontaviranomaiselle hakemukseen tehdystä muutoksesta, hakemusta on pidettävä uutena hakemuksena, paitsi jos

a)

muutos johtuu valvontaviranomaisen pyynnöstä saada lisätietoja tai tehdä korjauksia; tai

b)

valvontaviranomainen katsoo, että muutos ei vaikuta merkittävästi hakemuksen arviointiin.

11.   Vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys voi peruuttaa hakemuksen kirjallisella ilmoituksella missä tahansa vaiheessa ennen valvontaviranomaisen päätöstä. Jos vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys toimittaa hakemuksen tämän jälkeen uudelleen tai toimittaa ajan tasalle saatetun hakemuksen, valvontaviranomainen käsittelee hakemusta uutena hakemuksena.

7 artikla

Hakemusta koskeva päätös

1.   Valvontaviranomainen voi tarkastella myös muita kuin tämän asetuksen 2–5 artiklassa tarkoitettuja todisteita, jos ne vaikuttavat oleellisesti direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan 1 kohdan ja 77 c artiklan ehtojen täyttymisen arviointiin ja päätöksen tekemiseen hakemuksen hyväksymisestä.

2.   Valvontaviranomaisen päätös hakemuksen hyväksymisestä on annettava tiedoksi kirjallisesti sillä kielellä, jolla hakemus on laadittu.

3.   Jos on vastaanotettu yksi hakemus, joka koskee useampaa kuin yhtä vakuutus- tai jälleenvakuutusvelvoitteiden kantaa, valvontaviranomainen voi päättää hyväksyä hakemuksen joidenkin mutta ei kaikkien hakemukseen sisältyvien kantojen osalta. Tällöin päätöstä koskevassa kirjallisessa tiedoksiannossa on eriteltävä, mihin vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteiden kantoihin vastaavuuskorjausta voidaan soveltaa.

4.   Jos valvontaviranomainen päättää hylätä hakemuksen joidenkin tai kaikkien siihen sisältyvien kantojen osalta, sen on perusteltava päätös selkeästi.

5.   Jos vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille annetaan hyväksyntä soveltaa vastaavuuskorjausta tiettyyn vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteiden kantaan, hyväksyntää koskevan päätöksen soveltamisalan katsotaan kattavan tulevat vakuutus- ja jälleenvakuutusvelvoitteet ja varat, jotka lisätään kyseiseen vastaavuuskorjauskantaan edellyttäen, että yritykset voivat osoittaa seuraavaa:

a)

tulevilla velvoitteilla ja varoilla on samat ominaisuudet kuin siihen vastaavuuskorjauskantaan kuuluvilla velvoitteilla tai varoilla, jolle hyväksyntä on myönnetty;

b)

vastaavuuskorjauskanta täyttää edelleen direktiivin 2009/138/EY asiaa koskevat ehdot.

8 artikla

Valvontaviranomaisen hyväksynnän peruuttaminen

Jos valvontaviranomainen katsoo, että vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys, jolle on annettu hyväksyntä soveltaa vastaavuuskorjausta, ei enää täytä direktiivin 2009/138/EY 77 b artiklan 1 kohdassa tai 77 c artiklassa vahvistettuja ehtoja, sen on ilmoitettava siitä välittömästi vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykselle ja selitettävä säännösten noudattamatta jättämisen luonne.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II) (EUVL L 12, 17.1.2015, s. 1).