18.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 74/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/445,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015,

siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä annetun asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 6 kohdan ja 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistetaan siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevat tekniset ja hallinnolliset menettelyt.

(2)

Eräät jäsenvaltiot ovat todenneet, että tietyt asetuksen (EU) N:o 1178/2011 vaatimukset asettavat niille tai sidosryhmille aiheettoman ja suhteettoman hallinnollisen tai taloudellisen taakan, ja ne ovat ilmoittaneet aikovansa hyväksyä poikkeuksia tietyistä vaatimuksista asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(3)

Euroopan lentoturvallisuusvirasto on analysoinut ehdotetut poikkeuksien hyväksynnät ja antanut komissiolle suosituksen siitä, ovatko ehdotetut hyväksynnät sovellettavien ehtojen mukaisia.

(4)

Jäsenvaltiot ja yleisilmailun sidosryhmät ovat lisäksi yksilöineet joitain vaatimuksia, joita pidetään kohtuuttomina kyseessä olevaan toimintaan ja siihen liittyviin riskeihin nähden.

(5)

Asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 on myös havaittu eräitä virheellisiä sanamuotoja, jotka ovat johtaneet tahattomiin vaikeuksiin asetuksen täytäntöönpanossa.

(6)

Siksi asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 vahvistettuja vaatimuksia olisi muutettava, jotta niihin voidaan sisällyttää poikkeukset, joilla on selvä vaikutus sääntelyyn, ja jotta voidaan keventää eräitä yleisilmailua koskevia vaatimuksia ja korjata virheelliset sanamuodot.

(7)

Lisäksi jäsenvaltioilta ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella on käynyt ilmi, että asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VII vaatimukset saattavat olla kohtuuttomia sellaisten koulutusorganisaatioiden toimintaan ja siihen liittyvään riskiin nähden, jotka antavat koulutusta ainoastaan kevyiden ilma-alusten lupakirjaa, yksityislentäjän lupakirjaa, ilmapallolentäjän lupakirjaa ja purjelentäjän lupakirjaa varten.

(8)

Jäsenvaltiot ja sidosryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että on siis olemassa yleinen tarve antaa lisäaikaa sellaisten asianmukaisempien sääntöjen kehittämiseksi yleisilmailutoiminnalle, jotka sopivat paremmin tämän ilmailusektorin toiminnan luonteeseen turvallisuustasoa heikentämättä.

(9)

Jotta tällaisten sääntöjen kehittämiselle olisi riittävästi aikaa, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteen VII säännösten, jotka koskevat koulutusorganisaatioita, jotka antavat koulutusta ainoastaan sellaisia kansallisia lupakirjoja varten, jotka voidaan muuntaa osan FCL mukaisiksi kevyiden ilma-alusten lupakirjoiksi, ilmapallolentäjän lupakirjoiksi tai purjelentäjän lupakirjoiksi, soveltamisajankohta olisi siirrettävä 8 päivään huhtikuuta 2018.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1178/2011 olisi muutettava.

(11)

Koska komission asetukseen (EU) N:o 290/2012 (3), jolla muutetaan asetusta (EU) N:o 1178/2011, sisältyy asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteiden VI ja VII säännösten soveltamisajankohtaa koskeva itsenäinen säännös, myös sitä olisi muutettava oikeusvarmuuden ja selkeyden varmistamiseksi.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 216/2008 12 artiklassa säädetään, ja silloin, kun unionin ja kolmannen maan välillä ei ole tehty sopimusta lentolupakirjoista, jäsenvaltiot voivat hyväksyä kolmansien maiden lupakirjat, kelpuutukset tai todistukset ja niihin liittyvät kolmansien maiden myöntämät tai niiden puolesta myönnetyt lääketieteelliset kelpoisuustodistukset tämän asetuksen liitteen III säännösten mukaisesti.”

2)

Korvataan 10 a artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   JAR-vaatimusten mukaisten koulutusorganisaatioiden on sallittava antaa koulutusta osan FCL mukaista yksityislentäjän lupakirjaa (PPL), siihen liittyviä rekisteröintiin sisältyviä kelpuutuksia ja kevyiden ilma-alusten lupakirjaa (LAPL) varten liitteiden VI ja VII säännöksiä noudattamatta 8 päivään huhtikuuta 2018 asti sillä edellytyksellä, että ne on rekisteröity ennen 8 päivää huhtikuuta 2015.”

3)

Muutetaan 12 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta seuraavia liitteen I säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2015 asti:

a)

pystysuoraan nousevien lentokoneiden sekä ilmalaivojen lentolupakirjoja koskevat säännökset;

b)

FCL.820 kohdan säännökset;

c)

helikopterien osalta J luvun 8 jakson säännökset;

d)

J luvun 11 jakson säännökset.”

b)

Lisätään 2a kohta seuraavasti:

”2a.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta seuraavia liitteen I säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2018 asti:

a)

purjelentokoneiden ja ilmapallojen lentolupakirjoja koskevat säännökset;

b)

B luvun säännökset;

c)

FCL.800, FCL.805 ja FCL.815 kohdan säännökset;

d)

J luvun 10 jakson säännökset.”

c)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tämän asetuksen säännöksiä 8 päivään huhtikuuta 2016 asti lentäjiin, joilla on kolmannen maan myöntämä lupakirja ja siihen liittyvä lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja jotka osallistuvat asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan.”

4)

Muutetaan liitteet I, II, III, VI ja VII tämän asetuksen liitteiden mukaisesti.

2 artikla

Poistetaan komission asetuksen (EU) N:o 290/2012 2 artiklan 2 kohdan f alakohta.

3 artikla

1.   Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2015.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä I olevan FCL.315.A, FCL.410.A ja FCL.725.A kohdan säännösten muutoksia sovelletaan 8 päivästä huhtikuuta 2018.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 8 päivään huhtikuuta 2018 asti liitteiden VI ja VII säännöksiä koulutusorganisaatioihin, jotka antavat koulutusta ainoastaan sellaista kansallista lupakirjaa varten, joka voidaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti muuntaa osan FCL mukaiseksi kevyiden ilma-alusten lupakirjaksi (LAPL), purjelentäjän lupakirjaksi (SPL) tai ilmapallolentäjän lupakirjaksi (BPL).

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 290/2012, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2012, siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta (EUVL L 100, 5.4.2012, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite I seuraavasti:

1)

Korvataan FCL.065 kohta seuraavasti:

”FCL.065   Yli 60-vuotiaiden lupakirjan haltijoiden oikeuksien rajoittaminen kaupallisessa ilmakuljetuksessa

a)

Ikä 60–64. Lentokoneet ja helikopterit. Lentolupakirjan haltija, joka on täyttänyt 60 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen ohjaajana, paitsi jos hän toimii usean ohjaajan miehistön jäsenenä.

b)

Ikä 65. Ilmapallolentäjän tai purjelentäjän lupakirjan haltijoita lukuun ottamatta lentolupakirjan haltija, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilma-aluksen ohjaajana.

c)

Ikä 70. Ilmapallolentäjän tai purjelentäjän lupakirjan haltija, joka on täyttänyt 70 vuotta, ei saa toimia kaupallisessa ilmakuljetuksessa käytettävän ilmapallon tai purjelentokoneen ohjaajana.”

2)

Korvataan FCL.105.B kohta seuraavasti:

”FCL.105.B   LAPL(B) – Oikeudet

Ilmapallon LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä kuumailmapallossa tai kuumailmalaivassa, jonka kuoren tilavuus on enintään 3 400 kuutiometriä, tai kaasupallossa, jonka kuoren tilavuus on enintään 1 260 kuutiometriä, ja joka voi kuljettaa enintään kolmea matkustajaa siten, että ilmapallossa ei ole koskaan enempää kuin neljä henkilöä.”

3)

Korvataan FCL.210.A kohdan a kohta seuraavasti:

”a)

PPL(A)-lupakirjan hakijan on oltava saanut lentokoulutusta lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla vähintään 45 tuntia, joista 5 tuntia saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), mukaan lukien vähintään

1)

25 tuntia koululentoja opettajan kanssa, ja

2)

10 tuntia valvottua yksinlentoaikaa, mukaan lukien vähintään 5 tuntia yksinmatkalentoa siten, että ainakin yksi matkalento on vähintään 270 kilometrin (150 NM) pituinen ja sisältää laskut pysähtymiseen asti kahdelle lentopaikalle, jotka eivät ole samoja kuin lähtölentopaikka.”

4)

Korvataan FCL.230.B kohta seuraavasti:

”FCL.230.B   BPL – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

BPL-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut yhdellä ilmapalloluokalla viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään

1)

6 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 10 lentoonlähtöä ja laskua, ja

2)

yhden koululennon opettajan kanssa kyseisen luokan ilmapallolla;

3)

sen lisäksi, jos ohjaajalla on kelpoisuus useampaan kuin yhteen ilmapalloluokkaan, hänen on toisen luokan oikeuksia käyttääkseen oltava suorittanut viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään 3 tuntia lentoaikaa kyseisen luokan ilmapallolla, mukaan lukien 3 lentoonlähtöä ja laskua.

b)

BPL-lupakirjan haltija saa ohjata ainoastaan saman ryhmän ilmapalloa kuin se, jolla koululento on suoritettu, tai sellaisen ryhmän ilmapalloa, jonka kuoren tilavuus on pienempi.

c)

BPL-lupakirjan haltijan, joka ei täytä a kohdan vaatimuksia, on ennen oikeuksien palauttamista

1)

suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisen luokan ilmapallolla, tai

2)

suoritettava lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa täyttääkseen a kohdan vaatimukset.

d)

Edellä olevan c kohdan 1 alakohdan tapauksessa BPL-lupakirjan haltija saa ohjata ainoastaan saman ryhmän ilmapalloa kuin se, jolla tarkastuslento on suoritettu, tai sellaisen ryhmän ilmapalloa, jonka kuoren tilavuus on pienempi.”

5)

Lisätään D luvun 2 jaksoon ”Lentokonelupakirjan erityisvaatimukset” kohta FCL.315.A CPL – Koulutus seuraavasti:

”FCL.315.A   CPL – Koulutus

CPL(A)-lupakirjaa varten annettavaan teoria- ja lentokoulutukseen on sisällyttävä koulutusta epätavallisten lentoasentojen välttämisestä ja niistä oikaisusta.”

6)

Korvataan FCL.410.A kohdan a kohta seuraavasti:

”a)

Koulutus. MPL-lupakirjan hakijan on oltava suorittanut teoria- ja lentokoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tämän osan (FCL) lisäyksen 5 mukaisesti. MPL-lupakirjaa varten annettavaan teoria- ja lentokoulutukseen on sisällyttävä koulutusta epätavallisten lentoasentojen välttämisestä ja niistä oikaisusta.”

7)

Lisätään FCL.725.A kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

Usean ohjaajan lentokoneet. Usean ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutusta varten annettavaan koulutukseen on sisällyttävä teoria- ja lentokoulutusta epätavallisten lentoasentojen välttämisestä ja niistä oikaisusta.”

8)

Korvataan FCL.740.A kohdan b kohta seuraavasti:

”b)

Yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden luokkakelpuutusten voimassaolon jatkaminen.

1)

Yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutukset ja TMG-kelpuutukset. Yksimoottoristen yhden ohjaajan mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutuksen tai TMG-luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on suoritettava

i)

kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä luokalla tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti, tai

ii)

kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana 12 tuntia lentoaikaa kyseisellä luokalla, mukaan lukien

6 tuntia ilma-aluksen päällikkönä,

12 lentoonlähtöä ja 12 laskua, ja

kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituinen kertauskoulutus lennonopettajan (FI) tai luokkakelpuutuskouluttajan (CRI) kanssa. Hakija saa vapautuksen tästä kertauskoulutuksesta, jos hän on läpäissyt luokka- tai tyyppikelpuutuksen tarkastuslennon, lentokokeen tai pätevyyden arvioinnin muun luokan tai tyypin lentokoneella.

2)

Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus että TMG-kelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä ja jatkaa samalla kertaa kummankin kelpuutuksen voimassaoloa.

3)

Yksimoottoriset yhden ohjaajan potkuriturbiinilentokoneet. Jatkaakseen yksimoottoristen potkuriturbiinilentokoneiden luokkakelpuutuksen voimassaoloa hakijan on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä luokalla tämän osan (FCL) lisäyksen 9 mukaisesti kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien kolmen kuukauden aikana.

4)

Jos hakijalla on sekä yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokkakelpuutus että yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten vesilentokoneiden luokkakelpuutus, hän voi täyttää 1 kohdan ii alakohdan vaatimukset kummassa tahansa luokassa tai niiden yhdistelmässä ja täyttää vaatimukset samalla kertaa kumpaakin kelpuutusta varten. Kummassakin luokassa on suoritettava vähintään yksi tunti vaaditusta ajasta ilma-aluksen päällikkönä ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja laskusta.”

9)

Korvataan FCL.825 kohdan g kohdan 6 alakohta seuraavasti:

”6)

Monimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen tai uusimiseen liittyvä tarkastuslento ja g kohdan 2 alakohdan ii alakohdassa vaadittu koululento on suoritettava monimoottorisella lentokoneella. Jos ohjaajalla on lisäksi yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutus, samalla tarkastuslennolla voidaan jatkaa yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen voimassaoloa tai uusia kelpuutus. Monimoottorisella lentokoneella suoritettu koululento täyttää myös yksimoottorisen lentokoneen EIR-kelpuutuksen koululentovaatimuksen.”

10)

Lisätään FCL.915 kohtaan d kohta seuraavasti:

”d)

Laajennettaessa kelpuutusta muihin tyyppeihin hyvityksessä on otettava huomioon osan 21 mukaisesti laadittujen käyttöön soveltuvuutta koskevien tietojen merkitykselliset osat.”

11)

Lisätään FCL.945 kohta seuraavasti:

”FCL.945   Kouluttajan velvollisuudet

Kun yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutuksen tai TMG-luokkakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi tarvittava koululento on suoritettu FCL.740.A kohdan b kohdan 1 alakohdan mukaisesti ja ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki muut FCL.740.A kohdan b kohdan 1 alakohdassa edellytetyt kelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevat kriteerit täyttyvät, kouluttajan on merkittävä hakijan lupakirjaan uusi kelpuutuksen tai todistuksen voimassaolon päättymispäivä, jos hakijan lupakirjasta vastaava toimivaltainen viranomainen on erikseen valtuuttanut hänet tätä tarkoitusta varten.”

12)

Muutetaan FCL.910.TRI kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b kohta seuraavasti:

”b)

Lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttaja – TRI(A) ja TRI(PL). Tyyppikouluttajan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppiin, jolla koulutus ja pätevyyden arviointi on suoritettu. Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeudet laajennetaan muihin tyyppeihin, kun hän on

1)

suorittanut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana kyseisellä ilma-alustyypillä vähintään 15 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä 7 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla;

2)

suorittanut kyseisen TRI-kurssin teknistä koulutusta ja lentokoulutusta koskevat osat;

3)

läpäissyt pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat FCL.935 kohdan mukaisesti osoittaakseen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.”

b)

Korvataan c kohdan 1 alakohta seuraavasti:

”c)

Helikopterityyppikouluttaja – TRI(H)

1)

TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen helikopterityyppiin, jolla lentokoe TRI-kelpuutuksen myöntämiseksi on suoritettu. Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeudet laajennetaan muihin tyyppeihin, kun hän on

i)

suorittanut TRI-kurssin tyyppikohtaisen teknisen osan kyseisellä helikopterityypillä tai simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD), joka edustaa kyseistä tyyppiä;

ii)

antanut vähintään kaksi tuntia lennonopetusta kyseisellä tyypillä pätevän TRI(H)-kouluttajan valvonnassa; ja

iii)

läpäissyt pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat FCL.935 kohdan mukaisesti osoittaakseen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.”

13)

Lisätään FCL.905.CRI kohdan a kohtaan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

LAPL(A)-oikeuksien laajentamiseksi toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon.”

14)

Korvataan FCL.1005 kohdan a kohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

joille hän on antanut yli 25 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai todistusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta, jonka myöntämiseksi lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan, tai”

15)

Lisätään FCL.1005.CRE kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

lentokokeita LAPL(A)-oikeuksien laajentamiseksi toiseen lentokoneluokkaan tai -versioon.”

16)

Muutetaan lisäyksessä 1 oleva A jakso seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”A.   

TEORIATIEDON HYVITTÄMINEN LENTOLUPAKIRJAN MYÖNTÄMISEKSI – SIIRTYMÄKOULUTUS JA KOEVAATIMUKSET”

b)

Korvataan 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2.

Rajoittamatta edellä olevan kohdan soveltamista toisen ilma-alusryhmän lupakirjan haltijan on LAPL-, PPL-, BPL- tai SPL-lupakirjan myöntämistä varten saatava teoriakoulutusta ja läpäistävä teoriakoe asianmukaisella tasolla seuraavista oppiaineista:

lennonteoria

lentotoimintamenetelmät

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu

ilma-aluksen yleistuntemus

lentosuunnistus.”

c)

Lisätään 1.4 kohta seuraavasti:

”1.4.

Sen estämättä, mitä 1.2 kohdassa määrätään, LAPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten sellaisen LAPL(S)-lupakirjan haltijan, johon liittyy TMG-laajennus, on osoitettava riittävä teoriatiedon taso yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten maalentokoneiden luokassa FCL.135.A kohdan a kohdan 2 alakohdan mukaisesti.”

17)

Muutetaan lisäyksessä 6 oleva Aa jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Pätevyysperusteisen osista koostuvan lentokoulutuksen tavoitteena on antaa PPL- tai CPL-lupakirjan haltijoille koulutusta mittarilentokelpuutusta varten ottaen huomioon heidän aiemmin hankkimansa mittarilentokoulutus ja -kokemus. Koulutuksen tarkoituksena on saavuttaa osaamistaso, joka vaaditaan lentokoneen lentämiseen mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa. Koulutus on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai siihen on sisällyttävä sekä sellaisen IRI(A)- tai FI(A)-kouluttajan, jolla on oikeus antaa koulutusta mittarilentokelpuutusta varten, antamaa mittarilentokoulutusta että hyväksytyn koulutusorganisaation antamaa lentokoulutusta.”

b)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan a alakohdan i alakohdan B alakohta seuraavasti:

”B)

hankkinut mittarilentokokemusta lentokoneilla ilma-aluksen päällikkönä sellaisen kelpuutuksen haltijana, joka antaa oikeuden lentää mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa,”

ii)

Korvataan b alakohdan i alakohdan B alakohta seuraavasti:

”B)

hankkinut mittarilentokokemusta lentokoneilla ilma-aluksen päällikkönä sellaisen kelpuutuksen haltijana, joka antaa oikeuden lentää mittarilentosääntöjen mukaisesti ja mittarisääolosuhteissa,”

18)

Korvataan lisäyksessä 9 olevan A jakson 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.

Ellei osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa toisin määritellä, lentokoulutusohjelman, lentokokeen ja tarkastuslennon on oltava tämän lisäyksen mukainen. Koulutusohjelmaa, lentokoetta ja tarkastuslentoa voidaan lyhentää hyvityksenä aikaisemmasta kokemuksesta samankaltaisilla ilma-alustyypeillä, siten kuin osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa esitetään.

5.

Lukuun ottamatta liikennelentäjän lupakirjan myöntämistä varten suoritettavia lentokokeita, hyvitystä voidaan antaa niistä lentokokeen kohdista, jotka ovat yhteisiä muiden tyyppien tai versioiden kanssa, joihin ohjaajalla on kelpuutus, jos osan 21 mukaisesti laadituissa käyttöön soveltuvuutta koskevissa tiedoissa niin määritellään kyseisen ilma-aluksen osalta.”


LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liitteessä II olevan A jakson 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

täyttää seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset:

Kansallinen lupakirja

Lentotunnit yhteensä

Muut vaatimukset

Korvaava osan FCL lupakirja ja ehdot (tarvittaessa)

Ehtojen poistaminen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 päällikkönä usean ohjaajan lentokoneilla

Ei ole

ATPL(A)

Ei sovelleta

a)

ATPL(A)

> 1 500 usean ohjaajan lentokoneilla

Ei ole

Kuten kohdassa c) 4)

Kuten kohdassa c) 5)

b)

ATPL(A)

> 500 usean ohjaajan lentokoneilla

Osoitettava tiedot suoritusarvoista ja lennonsuunnittelusta FCL.515 kohdan vaatimusten mukaisesti

ATPL(A), tyyppikelpuutus rajoitettu perämiehen tehtäviin

Osoitettava kyky toimia ilma-aluksen päällikkönä osan FCL lisäyksen 9 mukaisesti

c)

CPL/IR(A) ja läpäissyt ICAO ATPL -teoriakokeen lupakirjan myöntäneessä jäsenvaltiossa

 

i)

osoitettava tiedot suoritusarvoista ja lennonsuunnittelusta FCL.310 kohdan ja FCL.615 kohdan b kohdan vaatimusten mukaisesti

ii)

täytettävä muut FCL.720.A kohdan c kohdan vaatimukset

CPL/IR(A) ja ATPL-teoriahyvitys

Ei sovelleta

d)

CPL/IR(A)

> 500 usean ohjaajan lentokoneilla, tai usean ohjaajan lentotoiminnassa CS-23 kevytliikenneluokan tai vastaavilla yhden ohjaajan lentokoneilla osan CAT ja osan ORO kaupallista ilmakuljetusta koskevien asiaankuuluvien vaatimusten mukaisesti

i)

suoritettava ATPL(A)-teoriakoe lupakirjan myöntäneessä jäsenvaltiossa (1)

ii)

täytettävä muut FCL.720.A kohdan c kohdan vaatimukset

CPL/IR(A) ja ATPL-teoriahyvitys

Ei sovelleta

e)

CPL/IR(A)

> 500 päällikkönä yhden ohjaajan lentokoneilla

Ei ole

CPL/IR(A), luokka- ja tyyppikelpuutukset rajoitettu yhden ohjaajan lentokoneisiin

Hankittava usean ohjaajan tyyppikelpuutus osan FCL mukaisesti

f)

CPL/IR(A)

< 500 päällikkönä yhden ohjaajan lentokoneilla

Osoitettava CPL/IR-tason tiedot suoritusarvoista ja lennonsuunnittelusta

Kuten kohdassa 4) f)

Kuten kohdassa 5) f)

g)

CPL(A)

> 500 päällikkönä yhden ohjaajan lentokoneilla

Yölentokelpuutus, tarvittaessa

CPL(A), tyyppi-/luokkakelpuutukset rajoitettu yhden ohjaajan lentokoneisiin

 

h)

CPL(A)

< 500 päällikkönä yhden ohjaajan lentokoneilla

i)

yölentokelpuutus, tarvittaessa

ii)

osoitettava tiedot suoritusarvoista ja lennonsuunnittelusta FCL.310 kohdan vaatimusten mukaisesti

Kuten kohdassa 4) h)

 

i)

PPL/IR(A)

≥ 75 mittarilentoa

 

PPL/IR(A) (IR rajoitettuna PPL-lupakirjaan)

Osoitettava tiedot suoritusarvoista ja lennonsuunnittelusta FCL.615 kohdan b kohdan vaatimusten mukaisesti

j)

PPL(A)

≥ 70 lentokoneilla

Osoitettava taito käyttää radiosuunnistuslaitteita

PPL(A)

 

k)


(1)  CPL-lupakirjan haltijoilta, joilla on jo tyyppikelpuutus usean ohjaajan lentokoneeseen, ei vaadita ATPL(A)-teoriakokeen läpäisyä, jos he lentävät edelleen samalla lentokonetyypillä, mutta heille ei anneta ATPL(A)-teoriahyvitystä osan FCL mukaiseen lupakirjaan. Jos he hakevat toista tyyppikelpuutusta eri usean ohjaajan lentokoneeseen, heidän on täytettävä edellä olevan taulukon 3 sarakkeen rivillä e olevan i kohdan ehdot.”


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite III seuraavasti:

1)

Korvataan A jakson ”LUPAKIRJOJEN HYVÄKSYNTÄ” 3 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f)

täytettävä helikoptereiden osalta seuraavassa taulukossa esitetyt kokemusvaatimukset:

Lupakirja

Lentotunnit yhteensä

Oikeudet

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H), voimassa oleva IR

> 1 000 tuntia päällikkönä usean ohjaajan helikoptereilla

Kaupallinen ilmakuljetus usean ohjaajan helikoptereilla ilma-aluksen päällikkönä VFR- ja IFR-toiminnassa

a)

ATPL(H), ei IR-oikeuksia

> 1 000 tuntia päällikkönä usean ohjaajan helikoptereilla

Kaupallinen ilmakuljetus usean ohjaajan helikoptereilla ilma-aluksen päällikkönä VFR-toiminnassa

b)

ATPL(H), voimassa oleva IR

> 1 000 tuntia usean ohjaajan helikopterin ohjaajana

Kaupallinen ilmakuljetus usean ohjaajan helikoptereilla perämiehenä VFR- ja IFR-toiminnassa

c)

ATPL(H), ei IR-oikeuksia

> 1 000 tuntia usean ohjaajan helikopterin ohjaajana

Kaupallinen ilmakuljetus usean ohjaajan helikoptereilla perämiehenä VFR-toiminnassa

d)

CPL(H)/IR (1)

> 1 000 tuntia usean ohjaajan helikopterin ohjaajana

Kaupallinen ilmakuljetus usean ohjaajan helikoptereilla perämiehenä

e)

CPL(H)/IR

> 1 000 tuntia päällikkönä kaupallisessa ilmakuljetuksessa IR-kelpuutuksen saamisen jälkeen

Kaupallinen ilmakuljetus yhden ohjaajan helikoptereilla ilma-aluksen päällikkönä

f)

ATPL(H) IR-oikeuksilla tai ilman niitä, CPL(H)/IR, CPL(H)

> 700 tuntia muilla helikoptereilla kuin CS-27/29- tai vastaavien vaatimusten mukaisesti hyväksytyillä, mukaan lukien 200 tuntia siinä tehtävässä, johon hyväksyntää haetaan, ja 50 tuntia kyseisessä tehtävässä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana

Lupakirjan oikeuksien käyttäminen helikoptereilla muussa toiminnassa kuin kaupallisessa ilmakuljetuksessa

g)

2)

Korvataan A jakson ”LUPAKIRJOJEN HYVÄKSYNTÄ” 6 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

hän on suoraan tai välillisesti ilma-alusvalmistajan tai ilmailuviranomaisen palveluksessa.”

3)

Lisätään A jaksoon ”LUPAKIRJOJEN HYVÄKSYNTÄ” 7 ja 8 kohta seuraavasti:

”7.

Sen estämättä, mitä edellä olevissa kohdissa määrätään, jäsenvaltiot voivat kestoltaan rajoitettuja kilpailulentoja tai näytöslentoja varten hyväksyä kolmannen maan myöntämän lupakirjan, joka antaa haltijalle oikeuden käyttää PPL-, SPL- tai BPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia, sillä edellytyksellä, että

a)

kilpailun tai näytöslentojen järjestäjä toimittaa ennen tapahtumaa toimivaltaiselle viranomaiselle riittävät todisteet siitä, kuinka se aikoo varmistaa, että lentäjä tutustuu asiaankuuluviin turvallisuustietoihin ja hallitsee lentoon liittyvät riskit; ja

b)

hakijalla on asianmukainen lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus sekä niihin liittyvät kelpuutukset tai kelpoisuudet, jotka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti.

8.

Sen estämättä, mitä edellä olevissa kohdissa määrätään, jäsenvaltiot voivat hyväksyä jonkin kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämän PPL-, SPL- tai BPL-lupakirjan enintään 28 päivän ajan kalenterivuodessa muita kuin kaupallisia erityistehtäviä varten sillä edellytyksellä, että

a)

hakijalla on asianmukainen lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus sekä niihin liittyvät kelpuutukset tai kelpoisuudet, jotka on myönnetty Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti; ja

b)

hakija on suorittanut ainakin yhden tutustumislennon pätevän kouluttajan kanssa ennen määräaikaisten erityistehtävien toteuttamista.”


(1)  Usean ohjaajan helikopterien CPL(H)/IR-lupakirjan haltijan on oltava osoittanut ICAO ATPL(H) -tason tiedot ennen hyväksyntää.”


LIITE IV

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VI seuraavasti:

1)

Lisätään ARA.GEN.305 kohtaan ca kohta seuraavasti:

”ca)

Sen estämättä, mitä c kohdassa määrätään, organisaatioihin, jotka antavat koulutusta ainoastaan LAPL-, PPL-, SPL- tai BPL-lupakirjaa ja niihin liittyviä kelpuutuksia ja todistuksia varten, sovelletaan valvonnan suunnittelujaksoa, jonka pituus on enintään 48 kuukautta. Valvonnan suunnittelujaksoa on lyhennettävä, jos on näyttöä siitä, että haltijaorganisaation turvallisuustaso on heikentynyt.

Valvonnan suunnittelujaksoa voidaan pidentää enintään 72 kuukauteen, jos toimivaltainen viranomainen on todennut, että edellisten 48 kuukauden aikana

1)

organisaatio on osoittanut tunnistavansa ilmailun turvallisuuteen vaikuttavat vaaratekijät tehokkaasti ja hallitsevansa niihin liittyvät riskit, mikä käy ilmi ORA.GEN.200 kohdan c kohdan mukaisen vuosikatselmuksen tuloksista;

2)

organisaatio on jatkuvasti pitänyt hallinnassa kaikki muutokset ORA.GEN.130 kohdan mukaisesti, mikä käy ilmi ORA.GEN.200 kohdan c kohdan mukaisen vuosikatselmuksen tuloksista;

3)

tason 1 poikkeamahavaintoja ei ole tehty; ja

4)

kaikki korjaavat toimenpiteet on toteutettu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä tai pidentämässä määräajassa ARA.GEN.350 kohdan d kohdan 2 alakohdan mukaisesti.”

2)

Lisätään ARA.FCL.200 kohtaan d kohta seuraavasti:

”d)

Kouluttajien tekemät lupakirjamerkinnät. Ennen kuin toimivaltainen viranomainen valtuuttaa tietyt kouluttajat jatkamaan yksimoottoristen mäntämoottorilentokoneiden luokkakelpuutuksen tai TMG-luokkakelpuutuksen voimassaoloa, sen on laadittava tarkoitukseen sopivat menettelyt.”

3)

Lisätään ARA.MED.330 kohta seuraavasti:

”ARA.MED.330   Lääketieteelliset erityisolosuhteet

a)

Kun kehitetään sellaista uutta lääketieteellistä teknologiaa tai uusia lääkkeitä tai menettelyjä, jotka saattavat mahdollistaa muutoin vaatimuksia täyttämättömien hakijoiden hyväksymisen, voidaan tehdä tutkimuksia näytön keräämiseksi lupakirjan mukaisten oikeuksien turvallisesta käytöstä.

b)

Tutkimuksen suorittamiseksi toimivaltainen viranomainen voi yhteistyössä vähintään yhden muun toimivaltaisen viranomaisen kanssa kehittää ja evaluoida lääketieteellisen arviointikäytännön, jonka perusteella kyseiset toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää määrätyn määrän lentäjien lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia asianmukaisin rajoituksin.

c)

Ilmailulääketieteen keskukset ja ilmailulääkärit voivat myöntää lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia tutkimuskäytännön perusteella ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen on antanut tätä koskevan ohjeen.

d)

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on sovittava tutkimuskäytännöstä, ja siihen on sisällyttävä vähintään

1)

riskinarviointi;

2)

lähdeaineiston tarkastelu ja arviointi näytön saamiseksi siitä, että lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen myöntäminen tutkimuskäytännön perusteella ei vaarantaisi lupakirjan mukaisten oikeuksien turvallista käyttöä;

3)

niiden lentäjien yksityiskohtaiset valintaperusteet, joihin käytäntöä sovelletaan;

4)

lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen merkittävät rajoitukset;

5)

seurantamenettelyt, jotka asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava;

6)

niiden päätetapahtumien määrittely, jotka johtavat käytännön lopettamiseen.

e)

Tutkimuskäytännön on oltava asiaa koskevien eettisten periaatteiden mukainen.

f)

Sellaisten lupakirjan haltijoiden, joilla on tutkimuskäytännön perusteella myönnetty lääketieteellinen kelpoisuustodistus, lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen rajoitetaan lentoihin tutkimuskäytäntöön osallistuvassa jäsenvaltiossa rekisteröidyillä ilma-aluksilla. Tämä rajoitus on merkittävä lääketieteelliseen kelpoisuustodistukseen.

g)

Osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten on

1)

toimitettava virastolle

i)

tutkimuskäytäntö ennen sen täytäntöönpanoa;

ii)

kunkin osallistuvan toimivaltaisen viranomaisen nimetyn yhteyshenkilön yhteystiedot ja pätevyys;

iii)

dokumentoidut raportit tutkimuskäytännön toimivuuden säännöllisistä arvioinneista;

2)

toimitettava hallintoalueellaan toimiville ilmailulääketieteen keskuksille ja ilmailulääkäreille tiedoksi yksityiskohtaiset tiedot tutkimuskäytännöstä ennen sen täytäntöönpanoa.”

4)

Korvataan lisäys I seuraavasti:

”Lisäys I

Ohjaamomiehistön lupakirja

Jäsenvaltion osan FCL mukaisesti myöntämän ohjaamomiehistön lupakirjan on vastattava seuraavia vaatimuksia:

a)

Sisältö. Kohdan numero on esitettävä aina kohdan otsikon yhteydessä. Kohdat I–XI ovat ’pysyviä’ kohtia ja kohdat XII–XIV ovat ’muuttuvia’ kohtia, jotka voivat olla päälomakkeesta erillisessä tai irrotettavassa osassa. Mahdollisen erillisen tai irrotettavan osan on oltava selvästi tunnistettavissa lupakirjan osaksi.

1)

Pysyvät kohdat

I)

lupakirjan myöntäjävaltio;

II)

lupakirjalaji;

III)

lupakirjan sarjanumero, joka koostuu lupakirjan myöntäneen valtion YK-maatunnuksesta, jota seuraavat kirjaimet ’FCL’ ja arabialaisista numeroista ja/tai latinalaisista aakkosista muodostettu tunnus;

IV)

haltijan nimi (latinalaisilla aakkosilla kirjoitettuna, vaikka kansallisen kielen (kansallisten kielten) kirjainjärjestelmä ei olisi latinalainen);

IVa)

syntymäaika;

V)

haltijan osoite;

VI)

haltijan kansallisuus;

VII)

haltijan allekirjoitus;

VIII)

toimivaltainen viranomainen ja tarvittaessa edellytykset, joiden mukaisesti lupakirja on myönnetty;

IX)

voimassaolo ja lupakirjan antamien oikeuksien todistaminen;

X)

lupakirjan myöntäneen virkailijan allekirjoitus ja myöntämispäivämäärä ja

XI)

toimivaltaisen viranomaisen sinetti tai leima.

2)

Muuttuvat kohdat

XII)

kelpuutukset ja todistukset: luokka-, tyyppi-, opettajakelpuutukset jne. ja niiden voimassaolon päättymispäivät. Radiopuhelimenhoitajan kelpuutus voidaan merkitä lupakirjalomakkeelle tai erilliseen todistukseen;

XIII)

huomautukset: rajoituksiin liittyvät erityismerkinnät ja oikeuksia koskevat merkinnät, myös kielitaitomerkinnät, sekä liitteen II ilma-aluksia koskevat kelpuutukset, kun niitä käytetään kaupallisessa ilmakuljetuksessa; ja

XIV)

muut toimivaltaisen viranomaisen vaatimat tiedot (esimerkiksi syntymä-/alkuperäpaikka).

b)

Materiaali. Käytettävän paperin tai muun materiaalin on oltava sellaista, ettei tietoja voi muuttaa eikä poistaa tai jossa muutokset ja poistot näkyvät helposti. Lomakkeeseen tehtyjen lisäysten tai poistojen on oltava selvästi toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

c)

Kieli. Lupakirjat on laadittava kansallisella kielellä (kansallisilla kielillä) ja englanniksi sekä niillä muilla kielillä, jotka toimivaltainen viranomainen katsoo tarkoituksenmukaisiksi.

Etusivu

Image

Sivu 2

Image

Sivu 3

Image

Lisäsivut – Vaatimukset

Lupakirjan sivujen 1, 2 ja 3 on oltava tässä kohdassa esitetyn mallin mukaiset. Toimivaltaisen viranomaisen on lisäksi käytettävä yksilöllisesti suunniteltuja sivuja, joilla olevien taulukoiden on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

Kelpuutukset, todistukset, merkinnät ja oikeudet;

Kelpuutusten, opettajakelpuutusten ja tarkastuslentäjän valtuutusten voimassaolon päättymispäivät;

Lentokokeen tai tarkastuslennon päivämäärät;

Huomautukset ja rajoitukset (toimintaa koskevat rajoitukset);

Kentät tarkastuslentäjän valtuutuksen ja/tai opettajakelpuutuksen numerolle ja allekirjoitukselle, tapauksen mukaan;

Lyhenteet.

Lisäsivut on tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen tai erikseen valtuutettujen opettajien tai tarkastuslentäjien käyttöön.

Merkinnät kelpuutusten tai valtuutusten myöntämisestä tekee toimivaltainen viranomainen. Kelpuutusten tai valtuutusten voimassaolon jatkamisen tai uusimisen voi merkitä toimivaltainen viranomainen tai tähän erikseen valtuutettu opettaja tai tarkastuslentäjä.

Toimintaa koskevat rajoitukset merkitään asianomaista rajoitettua oikeutta vastaavaan ’Huomautukset ja rajoitukset’ -kohtaan, esim. mittarilentokoe suoritettu perämiehen kanssa tai opetusoikeudet rajoitettu yhteen ilma-alustyyppiin.

Toimivaltainen viranomainen voi poistaa lupakirjasta kelpuutukset, joiden voimassaoloa ei ole jatkettu.”

5)

Korvataan lisäyksessä II olevaan EASAn matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksen vakiomalliin liittyvien ohjeiden kohta 9 seuraavasti:

”Kohta 9: Jos todistuksen myöntää toimivaltainen viranomainen, merkitään ’toimivaltainen viranomainen’ sekä virallinen sinetti, leima tai logo. Ainoastaan tässä tapauksessa toimivaltainen viranomainen voi päättää, merkitäänkö sen virallinen sinetti, leima tai logo myös kohtaan 8.”


LIITE V

Lisätään l asetuksen (EU) N:o 1178/2011 iitteessä VII olevaan ORA.GEN.200 kohtaan c kohta seuraavasti:

”c)

Sen estämättä, mitä a kohdassa määrätään, organisaatiossa, joka antaa koulutusta ainoastaan LAPL-, PPL-, SPL- tai BPL-lupakirjoja ja niihin liittyviä kelpuutuksia ja todistuksia varten, edellä a kohdan 3 alakohdassa määritelty turvallisuusriskien hallinta ja a kohdan 6 alakohdassa määritelty vaatimustenmukaisuuden valvonta voidaan toteuttaa organisaation katselmuksella, joka tehdään vähintään kerran kalenterivuodessa. Organisaation on viipymättä ilmoitettava katselmuksen tuloksista toimivaltaiselle viranomaiselle.”