3.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 58/17


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/323,

annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015,

yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä allekirjoitetun kumppanuussopimuksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (1), jäljempänä ’AKT–EU-kumppanuussopimus’,

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen (2) vuosia 2014–2020 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT–EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’perussopimus’, neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille, jäljempänä ’sisäinen sopimus’, ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon (3),

ottaa huomioon Euroopan investointipankin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi määritettävä yksityiskohtaiset säännöt jäsenvaltioiden osuuksien maksamisesta sisäisellä sopimuksella perustettuun yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon, jäljempänä ’EKR’.

(2)

Olisi säädettävä edellytykset, joiden mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen on käytettävä toimivaltaansa yhdennentoista EKR:n osalta.

(3)

Olisi määritettävä yhdennentoista EKR:n rahoituksen toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat erityisesti sovellettavia periaatteita; sen varojen muodostumista; taloushallinnon toimijoita ja yhteisöjä, joille on annettu talousarvion toteuttamistehtäviä; rahoituspäätöksiä, sitoumuksia ja maksuja; rahoitusmuotoja, mukaan lukien julkiset hankinnat, avustukset, rahoitusvälineet ja unionin erityisrahastot; tilinpäätöstä ja kirjanpitoa; tilintarkastustuomioistuimen toteuttamaa ulkoista tarkastusta ja Euroopan parlamentin myöntämää vastuuvapautta sekä Euroopan investointipankin (EIP) hallinnoimaa investointikehystä.

(4)

Yksinkertaisuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi tämän asetuksen olisi oltava mahdollisimman yhdenmukainen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (4) ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (5) kanssa. Tällainen yhdenmukaistaminen olisi toteutettava suorilla viittauksilla näihin asetuksiin ja sen avulla olisi yhdennentoista EKR:n rahoituksen toteutukseen liittyvät erityispiirteet voitava tunnistaa helposti ja toisaalta vähennettävä ulkoisiin toimiin sovellettavien unionin rahoitussääntöjen moninaisuutta, joka aiheuttaa tarpeettoman taakan varojen saajille, komissiolle ja muille toimijoille.

(5)

Olisi otettava huomioon, että yhdennentoista EKR:n rahoituksen toteutusta koskeva kehys koostuu tämän asetuksen lisäksi useista eri välineistä, joita ovat ’AKT–EU-kumppanuussopimus’, ja erityisesti sen liite IV, sisäinen sopimus, neuvoston päätös 2013/755/EU (6), jäljempänä ’MMA-assosiaatiopäätös’, ja neuvoston asetus (EU) 2015/322 (7), jäljempänä ’täytäntöönpanoasetus’.

(6)

Yhdennentoista EKR:n rahoituksen toteutuksessa olisi noudatettava yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden, laskentayksikön, yleiskatteisuuden, erittelyn, moitteettoman varainhoidon ja avoimuuden periaatteita. Koska yhdestoista EKR on monivuotinen järjestely, yhdenteentoista EKR:ään ei olisi sovellettava varainhoidon vuotuisuusperiaatetta.

(7)

Sisäisen sopimuksen 6 artiklan mukaisesti yhdennentoista EKR:n ohjelmien vaikutuksen parantamiseksi toteutettaviin tukitoimiin tarkoitettuja varoja olisi käytettävä myös yhdennentoista EKR:n varainhoidon ja ennakoinnin parantamiseksi.

(8)

Taloushallinnon toimijoita eli tulojen ja menojen hyväksyjiä ja tilinpitäjiä sekä niiden tehtävien ja siirtämistä ja vastuuta koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kanssa, koska komissiolla on sama toimeenpanovastuu sen toteuttaessa yhdettätoista EKR:ää.

(9)

Olisi laadittava yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti komission valtuuttama tulojen ja menojen hyväksyjä vahvistaa tiiviissä yhteistyössä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden, jäljempänä ’AKT-valtiot’ tai merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA:t’, nimeämän kansallisen, alueellisen, AKT-valtioiden välisen tai paikallisen tulojen ja menojen hyväksyjän kanssa tarvittavat järjestelyt AKT-valtioiden sekä MMA:iden kanssa, jotta voidaan varmistaa toimenpiteiden moitteeton toteuttaminen.

(10)

Välillistä hallinnointia koskevat säännöt, jotka sisältävät talousarvion toteuttamistehtävien siirron sekä sen ehdot ja rajoitukset, olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kanssa. Lisäksi olisi annettava talousarvion toteuttamistehtävien edelleen siirtoa koskeva säännös, jossa otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (8) sisältämä säännös, jotta voidaan varmistaa ulkoisille toimille myönnettävän rahoituksen johdonmukainen toteutus. Tässä asetuksessa olisi kuitenkin oltava erityisiä säännöksiä tilapäisistä toimijoista, jotka toimivat AKT-valtioiden sekä MMA:iden palveluntarjoajalle siirtämän toimeksiannon perusteella kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän asemassa, sekä unionin taloudellisten etujen tehokkaammasta suojaamisesta, kun kyse on AKT-valtioiden sekä MMA:iden kanssa toteutettavasta välillisestä hallinnoinnista.

(11)

Vaikka EKR:n varojen toteutus ei perustu yhteistyössä toteutettavaan hallinnointiin, tällä asetuksella olisi mahdollistettava, että toisaalta AKT-valtioiden ja MMA:iden sekä toisaalta unionin syrjäisimpien alueiden välisessä alueellisessa yhteistyössä sama yhteisö voi toteuttaa EKR:n varojen ja Euroopan aluekehitysrahaston, jäljempänä ’EAKR’, tuen myöntämisen unionin syrjäisimmille alueille tämän asetuksen mukaisesti EKR:n varojen osalta ja yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin mukaisesti EAKR:n osalta.

(12)

Rahoituspäätöksiä koskevat säännökset olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 säännösten kanssa niiltä osin kuin komissio toteuttaa yhdettätoista EKR:ää.

(13)

Sitoumuksia koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 säännösten kanssa, lukuun ottamatta alustavia sitoumuksia, joita ei saisi käyttää yhdennessätoista EKR:ssä. Asetettuja määräaikoja olisi jatkettava, jos se on tarpeen niiden toimien osalta, jotka kuuluvat AKT-valtioiden tai MMA:iden kanssa toteutettavan välillisen hallinnoinnin piiriin.

(14)

Maksujen määräaikojen olisi oltava yhdenmukaiset asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 säädettyjen kanssa. Olisi annettava erityissäännöksiä niissä tapauksissa, joissa AKT-valtioiden sekä MMA:iden tehtäväksi ei ole annettu maksujen suorittamista osana välillistä hallinnointia ja joissa komissio tämän vuoksi jatkaa maksujen suorittamista varojen saajille.

(15)

Sisäistä tarkastajaa, hyvää hallintotapaa ja muutoksenhakukeinoja, tietojenkäsittelyjärjestelmää, sähköistä siirtämistä, sähköisiä viranomaispalveluja, hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia sekä poissulkemisia koskevan keskustietokannan käyttöä koskevat eri säännökset olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 säännösten kanssa. Lisäksi unionin taloudellisten etujen suojaamista hallinnollisten seuraamusten avulla olisi lujitettava ja selkeytettävä siltä osin kuin yhdettätoista EKR:ää toteutetaan osana välillistä hallinnointia AKT-valtioiden sekä MMA:iden kanssa.

(16)

Julkisia hankintoja, avustuksia, palkintoja ja asiantuntijoita koskevat säännöt olisi yhdenmukaistettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 säännösten kanssa. Rahoitusvälineitä ja unionin erityisrahastoja koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseen olisi sovellettava mukautuksia yhdennentoista EKR:n luonteen vuoksi. MMA:ille myönnettävässä budjettituessa olisi otettava huomioon institutionaaliset yhteydet asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

(17)

Lyhytaikaista teknistä apua ja neuvontaa, jota unioniin siirtymäprosessin jälkeen liittyneet jäsenvaltiot saivat TAIEX-ohjelmasta ja josta niillä oli myönteisiä kokemuksia, olisi oltava tarvittaessa AKT-valtioiden ja MMA:iden käytettävissä. Jotta tällaisesta tuesta ja neuvonnasta voitaisiin hyötyä pitkällä aikavälillä, olisi oltava mahdollista antaa asianmukaista tukea julkisen sektorin hallintoa ja uudistamista käsitteleville tieto- ja osaamiskeskuksille.

(18)

Tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä ulkoista tarkastusta ja vastuuvapauden myöntämistä koskevien sääntöjen olisi vastattava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 säännöksiä, jotta voidaan tarjota johdonmukaiset puitteet täytäntöönpanolle ja raportoinnille.

(19)

Olisi säädettävä edellytykset, joiden mukaisesti EIP hallinnoi tiettyjä yhdennentoista EKR:n varoja.

(20)

Säännösten, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen suorittamaa EIP:n hallinnoimien yhdennentoista EKR:n varojen tarkastusta, olisi oltava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 3 kohdassa määrätyn, tilintarkastustuomioistuimen, EIP:n ja komission välisen kolmikantasopimuksen mukaiset.

(21)

Siirtymäsäännöksissä olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat aikaisemmista Euroopan kehitysrahastoista käyttämättä jääneiden varojen ja niistä saatavien tulojen käsittelyä sekä tämän asetuksen soveltamista näiden rahastojen mukaisiin vielä toteutettavina oleviin toimiin.

(22)

Jotta yhdennentoista EKR:n ohjelmien suunnittelu ja täytäntöönpano voidaan toteuttaa aikataulun mukaisesti, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

ENSIMMÄINEN OSA

KESKEISET SÄÄNNÖKSET

I OSASTO

Kohde, soveltamisala ja yleiset säännökset

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston varojen toteutusta sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tarkastamista.

2 artikla

Suhde asetukseen (EU, Euratom) N:o 966/2012

1.   Jollei erikseen toisin säädetä, tässä asetuksessa olevien suorien viittausten asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 säännöksiin katsotaan sisältävän myös viittaukset vastaaviin delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 säännöksiin.

2.   Tässä asetuksessa olevien viittausten asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 sovellettaviin säännöksiin ei katsota sisältävän menettelysäännöksiä, joilla ei ole merkitystä yhdennentoista EKR:n osalta, varsinkaan säännöksiä, jotka koskevat valtuutusta antaa delegoituja säädöksiä.

3.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 tai delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 sisäiset viittaukset eivät tee välillisen viittauksen kohteena olevista säännöksistä suoraan sovellettavia yhdenteentoista EKR:ään.

4.   Tässä asetuksessa käytetyillä käsitteillä on sama merkitys kuin asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 olevilla, lukuun ottamatta mainitun asetuksen 2 artiklan a–e kohdassa tarkoitettuja määritelmiä.

Tätä asetusta sovellettaessa seuraavat asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 olevat käsitteet kuitenkin määritellään seuraavasti:

a)

’talousarviolla’ tarkoitetaan ’yhdettätoista EKR:ää’;

b)

’talousarviositoumuksella’ tarkoitetaan ’rahoitussitoumusta’;

c)

’toimielimellä’ tarkoitetaan ’komissiota’;

d)

’määrärahoilla’ tai ’toimintamäärärahoilla’ tarkoitetaan ’yhdennentoista EKR:n varoja’;

e)

’budjettikohdalla’ tarkoitetaan ’avustusosuuksia’;

f)

’perussäädöksellä’ tarkoitetaan asiayhteyden mukaan sisäistä sopimusta, MMA-assosiaatiopäätöstä tai täytäntöönpanoasetusta;

g)

’kolmannella maalla’ tarkoitetaan tuensaajamaata tai -aluetta, joka kuuluu yhdennentoista EKR:n maantieteelliseen soveltamisalaan.

5.   Tämän asetuksen tulkinnassa pyritään yhdenmukaisuuteen asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kanssa, jollei tällainen tulkinta ole vastoin AKT–EU-kumppanuussopimuksessa, sisäisessä sopimuksessa sekä MMA-assosiaatiopäätöksessä tai täytäntöönpanoasetuksessa tarkoitettuja yhdennentoista EKR:n erityispiirteitä.

3 artikla

Määräajat, päivämäärät ja määräpäivät

Jollei toisin säädetä, neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (9) sovelletaan tässä asetuksessa vahvistettuihin määräaikoihin.

4 artikla

Henkilötietojen suoja

Tällä asetuksella ei rajoiteta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (10) eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (11) mukaisia vaatimuksia.

Tässä sovelletaan delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 29 artiklan säännöksiä, jotka koskevat tietoja henkilötietojen luovuttamisesta tarkastuksia varten.

II OSASTO

Varainhoidossa sovellettavat periaatteet

5 artikla

Varainhoidossa sovellettavat periaatteet

Yhdennentoista EKR:n varojen toteutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaate;

b)

laskentayksikön periaate;

c)

yleiskatteisuusperiaate;

d)

erittelyperiaate;

e)

moitteettoman varainhoidon periaate;

f)

avoimuusperiaate.

Varainhoitovuosi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänä joulukuuta.

6 artikla

Yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaate

Tulon saa periä ja menon saa suorittaa ainoastaan merkitsemällä se EKR:n kirjanpitoon.

Tässä sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 8 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 8 artiklan 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa.

7 artikla

Laskentayksikön periaate

Sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 19 artiklaa, joka koskee euron käyttöä.

8 artikla

Yleiskatteisuusperiaate

Tulojen kokonaismäärän on katettava ennakoitujen maksujen kokonaismäärä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 9 artiklan soveltamista.

Kaikki tulot ja menot kirjataan kokonaisuudessaan vähentämättä niitä toisistaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012 olevan, vähennyksiä ja valuuttakurssimukautuksia koskevia sääntöjä käsittelevän 23 artiklan soveltamista.

Tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tulot kuitenkin vähentävät automaattisesti maksuja, jotka suoritetaan niiden perustana olevaa sitoumusta vastaan.

Unioni ei saa ottaa lainoja yhdennentoista EKR:n puitteissa.

9 artikla

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1.   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot osoitetaan tietyn menoerän rahoittamiseen.

2.   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot muodostuvat seuraavista:

a)

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden, molemmissa tapauksissa niiden valtiolliset elimet mukaan luettuina, yhteisöjen tai luonnollisten henkilöiden rahoitusosuudet; kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet tiettyihin ulkoisen avun hankkeisiin tai ohjelmiin, jotka unioni on rahoittanut ja joita komissio tai EIP hallinnoi niiden puolesta täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan mukaisesti;

b)

määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset;

c)

tulot, jotka saadaan aiheettomasti maksettujen määrien palauttamisesta perinnän jälkeen;

d)

ennakkomaksujen korkotuotot, jollei asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 8 artiklan 4 kohdasta muuta johdu;

e)

rahoitusvälineistä saatavat palautukset ja tulot asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 140 artiklan 6 kohdan mukaisesti;

f)

verojen palautuksesta saatavat tulot asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 23 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla rahoitetaan tällaisia rahoittajan määrittelemiä menoeriä edellyttäen, että komissio hyväksyy ne.

Edellä 2 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitetuilla käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla rahoitetaan menoeriä, jotka vastaavat niitä, joiden perusteella ne ovat syntyneet.

4.   Sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 184 artiklan 3 kohtaa.

5.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 22 artiklan 1 ja 2 kohtaa, jotka koskevat lahjoituksia, sovelletaan tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 22 artiklan 2 kohdan osalta lahjoituksen hyväksyminen edellyttää neuvoston antamaa lupaa.

6.   Käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaavat yhdennentoista EKR:n varat saadaan käyttöön automaattisesti sen jälkeen kun komissio on kantanut tulon. Saamisennuste aiheuttaa kuitenkin sen, että yhdennentoista EKR:n varat saadaan käyttöön 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen tapauksessa, kun jäsenvaltion kanssa tehty sopimus on euromääräinen; maksut voidaan suorittaa näitä tuloja vastaan vasta sitten, kun tulo on kannettu.

10 artikla

Erittelyperiaate

Yhdennentoista EKR:n varat osoitetaan AKT-valtioille ja MMA:ille erityisiin käyttötarkoituksiinsa tärkeimpien yhteistyövälineiden mukaisesti.

AKT-valtioiden osalta näistä välineistä määrätään AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä I c olevassa rahoituspöytäkirjassa. Varojen osoittaminen käyttötarkoitukseensa (alustavat määrärahat) perustuu myös sisäisen sopimuksen määräyksiin ja täytäntöönpanoasetuksen säännöksiin ja siinä otetaan huomioon varat, jotka on varattu ohjelmasuunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin tukimenoihin sisäisen sopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

MMA:iden osalta näistä välineistä MMA-assosiaatiopäätöksen neljännessä osassa ja sen liitteessä II. Osoitettaessa näitä varoja käyttötarkoitukseensa otetaan huomioon myös mainitun liitteen 3 artiklan 3 kohdassa määrätty kohdentamaton varanto sekä tutkimuksiin ja teknisen avun toimiin sen 1 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti osoitetut varat.

11 artikla

Moitteettoman varainhoidon periaate

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 30 artiklan 1 ja 2 kohtaa, jotka koskevat taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 18 artiklaa ei sovelleta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 3 kohdan a alakohdan soveltamista.

2.   Toimien toteuttamiselle on asetettava erityiset mitattavissa ja toteutettavissa olevat, asiaan kuuluvat ja ajallisesti määrätyt tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamista on seurattava tulosindikaattoreiden avulla.

3.   Päätöksenteon tehostamiseksi, erityisesti tämän asetuksen 21 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien määrittämisen perustelemiseksi ja erittelemiseksi, on toteutettava seuraavat arvioinnit:

a)

ennen yhdennentoista EKR:n varojen käyttöä on suoritettava toimen ennakkoarviointi, joka kattaa delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 18 artiklan 1 kohdassa luetellut seikat;

b)

toimesta on tehtävä jälkiarviointi sen varmistamiseksi, että varojen käyttö on ollut tavoitteena olevat tulokset huomioiden perusteltua.

4.   Tämän asetuksen VIII osastossa tarkoitetut rahoitusmuodot ja tämän asetuksen 17 artiklassa tarkoitetut toteuttamistavat valitaan sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada tuloksia ottaen huomioon muun muassa tarkastuskustannukset, hallinnollinen rasitus ja ennakoitu noudattamatta jättämisen riski. Avustusten osalta otetaan huomioon mahdollisuus käyttää kertakorvauksia, kiinteitä määriä ja yksikkökustannuksia.

12 artikla

Sisäinen valvonta

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 32 artiklaa.

13 artikla

Avoimuusperiaate

1.   Yhdennentoista EKR:n toteuttamisessa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan avoimuusperiaatetta.

2.   Sisäisen sopimuksen 7 artiklan mukainen vuosittainen selostus sitoumuksista ja maksuista sekä rahoitusosuuksia koskevien maksupyyntöjen vuotuisesta määrästä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Sen estämättä, mitä tämän asetuksen 4 artiklassa säädetään, sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 35 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja 35 artiklan 3 kohtaa, jotka liittyvät varojen saajia koskevien ja muiden tietojen julkaisemiseen. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 21 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettaessa ilmaisulla ”sijainti” tarkoitetaan tarvittaessa NUTS 2 -tason aluetta vastaavaa aluetta, jos varojen saaja on luonnollinen henkilö.

4.   Yhdennestätoista EKR:stä rahoitetut toimet voidaan toteuttaa rinnakkaisena tai yhdistettynä yhteisrahoituksena.

Rinnakkaisessa yhteisrahoituksessa toimi jaetaan helposti tunnistettavissa oleviin osiin, joista kutakin rahoittavat yhteisrahoitukseen osallistuvat eri kumppanit siten, että rahoituksen lopullinen kohde on aina yksilöitävissä.

Yhdistetyssä yhteisrahoituksessa toimen kokonaiskustannukset jaetaan yhteisrahoitukseen osallistuvien kumppanien kesken ja varat yhdistetään siten, ettei toimen yksittäisten toimintojen rahoituslähde ole enää yksilöitävissä. Tällöin avustus- ja hankintasopimusten julkistamisessa jälkikäteen siten kuin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 35 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 35 artiklan 3 kohdassa edellytetään, noudatetaan täytäntöönpanotehtäviä hoitavan yhteisön sääntöjä, jos tällaisia yhteisöjä on.

5.   Annettaessa rahoitusapua komissio toteuttaa tapauksen mukaan kaikki tarvittavat toimenpiteet unionin rahoituksen näkyvyyden varmistamiseksi. Tämä sisältää toimenpiteitä, joilla unionin varojen saajille asetetaan näkyvyysvaatimuksia, lukuun ottamatta asianmukaisesti perusteltuja tapauksia. Komission tehtävänä on valvoa sitä, että varojen saajat noudattavat näitä vaatimuksia.

III OSASTO

Yhdennentoista EKR:n varat ja niiden toteutus

14 artikla

Yhdennentoista EKR:n varojen lähteet

Yhdennentoista EKR:n varat muodostuvat sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2, 4 ja 6 kohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä, sen 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitetuista varoista ja tämän asetuksen 9 artiklassa tarkoitetuista muista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista.

15 artikla

Yhdennentoista EKR:n rakenne

Yhdennentoista EKR:n tulot ja menot luokitellaan niiden lajin tai käyttötarkoituksen mukaan.

16 artikla

Yhdennentoista EKR:n toteutus moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti

1.   Komissio suorittaa AKT–EU-kumppanuussopimuksen 57 artiklassa ja MMA-assosiaatiopäätöksessä määritellyt unionin tehtävät. Tätä varten se toteuttaa yhdennentoista EKR:n tulot ja menot tämän osan ja tämän asetuksen kolmannen osan säännösten mukaisesti omalla vastuullaan ja yhdennentoista EKR:n rahoitusvarojen asettamissa rajoissa.

2.   Jäsenvaltiot toimivat yhteistyössä komission kanssa siten, että yhdennentoista EKR:n varat käytetään moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti.

17 artikla

Rahoituksen toteuttamistavat

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 56 ja 57 artiklaa.

2.   Jollei tämän artiklan 3–5 kohdan säännöksistä muuta johdu, sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ensimmäisen osan IV osaston 2 luvussa säädettyjä toteuttamistapoja koskevia sääntöjä ja kyseisen asetuksen 188 ja 193 artiklaa. Mainitun asetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 59 artiklaa, jotka koskevat hallinnointia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ei kuitenkaan sovelleta.

3.   Täytäntöönpanotehtäviä hoitavien yhteisöjen on varmistettava johdonmukaisuus unionin ulkoisen politiikan kanssa, ja ne voivat siirtää talousarvion toteuttamistehtäviä muille yhteisöille komissioon sovellettavia edellytyksiä vastaavin edellytyksin. Niiden on täytettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdasta johtuvat velvoitteensa vuosittain. Tarkastuslausunto on toimitettava kuukauden kuluessa kertomuksen ja vahvistuslausuman toimittamisesta, jotta se voidaan ottaa huomioon komission tarkastuslausumassa.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut kansainväliset järjestöt ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan v ja vi alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden elimet, joille komissio on siirtänyt tehtäviä, voivat komissioon sovellettavia edellytyksiä vastaavin edellytyksin myös siirtää talousarvion toteuttamistehtäviä voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, joilla on asianmukaiset toiminnalliset ja taloudelliset valmiudet.

AKT-valtiot sekä MMA:t voivat myös siirtää talousarvion toteuttamistehtäviä omille yksiköilleen ja yksityisoikeudellisille elimille palvelusopimuksen perusteella. Nämä elimet on valittava avointen, läpinäkyvien, oikeasuhteisten ja syrjimättömien menettelyjen avulla eturistiriitoja välttäen. Rahoitussopimuksessa on määrättävä palvelusopimuksen ehdot.

4.   Jos yhdettätoista EKR:ää toteutetaan osana välillistä hallinnointia AKT-valtioiden tai MMA:iden kanssa, ja rajoittamatta AKT-valtioiden tai MMA:iden vastuuta niiden toimiessa hankintaviranomaisina, komissio

a)

perii tarvittaessa varojen saajilta takaisin maksettavat määrät asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 80 artiklan mukaisesti, myös antamalla päätöksen, joka on täytäntöönpanokelpoinen perussopimuksen 299 artiklassa määrätyin edellytyksin;

b)

voi olosuhteiden niin vaatiessa määrätä hallinnollisia ja/tai taloudellisia seuraamuksia asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 109 artiklassa säädettyjä edellytyksiä vastaavin edellytyksin.

Rahoitussopimuksen on tätä varten sisällettävä määräykset, jotka koskevat yhteistyötä komission ja AKT-valtion tai MMA:n välillä.

5.   Unionin rahoitusapua voidaan antaa kansainvälisiin, alueellisiin tai kansallisiin rahastoihin, joita esimerkiksi EIP, jäsenvaltiot tai kumppanimaat ja -alueet tai kansainväliset järjestöt ovat perustaneet tai joita ne hallinnoivat yhteisrahoituksen saamiseksi useammalta rahoittajalta, taikka rahastoihin, joita yksi tai useampi rahoittaja on perustanut hankkeiden yhteistä täytäntöönpanoa varten.

Unionin rahoituslaitosten vastavuoroista pääsyä muiden organisaatioiden perustamiin rahoitusvälineisiin edistetään tarvittaessa.

IV OSASTO

Taloushallinnon toimijat

18 artikla

Taloushallinnon toimijoita ja heidän vastuutaan koskevat yleiset säännökset

1.   Komissio antaa kullekin taloushallinnon toimijalle hänen tehtäviensä hoidossa tarvittavat resurssit sekä toimenkuvauksen, jossa esitetään yksityiskohtaisesti hänen tehtävänsä, oikeutensa ja velvollisuutensa.

2.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 64 artiklaa, joka koskee tehtävien eriyttämistä.

3.   Sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ensimmäisen osan IV osaston IV lukua, joka koskee taloushallinnon toimijoiden vastuuta.

19 artikla

Tulojen ja menojen hyväksyjä

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 65 artiklaa, joka koskee tulojen ja menojen hyväksyjää, 66 artiklaa, joka koskee tämän toimivaltuuksia ja tehtäviä, ja 67 artiklaa, joka koskee unionin edustustojen päälliköiden toimivaltuuksia ja tehtäviä.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 66 artiklan 9 kohdassa tarkoitettuun vuotuiseen toimintakertomukseen on sisällyttävä liitteenä taulukoita, joissa esitetään avustusosuuksittain, maittain sekä alueittain tai pienalueittain jaoteltuina varainhoitovuoden aikana toteutettujen sitoumusten, määrärahojen, joiden toteuttamista koskeva päätösvalta on siirretty, sekä maksusuoritusten kokonaismäärät ja niiden yhteenlasketut määrät kyseessä olevan EKR:n toiminnan aloittamisesta lähtien.

2.   Jos komission toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä saa tietoonsa yhdennentoista EKR:n varojen hallinnointimenettelyjen toteuttamisessa esille tulleen ongelman, hänen on nimetyn kansallisen, alueellisen, AKT-valtioiden välisen tai paikallisen tulojen ja menojen hyväksyjän kanssa otettava yhteyttä tarvittaviin tahoihin asian korjaamiseksi ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet. Jos kansallinen, alueellinen, AKT-valtioiden välinen tai paikallinen tulojen ja menojen hyväksyjä ei hoida tai on kykenemätön hoitamaan hänelle AKT–EU-kumppanuussopimuksen tai MMA-assosiaatiopäätöksen nojalla kuuluvia tehtäviä, komission toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi ottaa tilapäisesti tämän tehtävät hoitaakseen ja toimia tämän lukuun ja puolesta. Tällöin komissio voi saada kyseiselle AKT-valtiolle tai MMA:lle osoitetuista varoista taloudellisen korvauksen niiden ylimääräisten hallinnollisten tehtävien hoidosta, jotka sille aiheutuvat.

20 artikla

Tilinpitäjä

1.   Komission tilinpitäjä toimii yhdennentoista EKR:n tilinpitäjänä.

2.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 68 artiklaa, joka koskee tilinpitäjän toimivaltuuksia ja tehtäviä, lukuun ottamatta kyseisen artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, ja 69 artiklaa, joka koskee valtuuksia, jotka tilinpitäjä voi siirtää. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 54 artiklaa, 57 artiklan 3 kohtaa, 58 artiklan 5 kohdan toista alakohtaa ja 58 artiklan 6 kohtaa ei sovelleta.

V OSASTO

Tulotapahtumat

21 artikla

Vuotuinen rahoitusosuus ja sen erät

1.   Sisäisen sopimuksen 7 artiklan mukaisesti rahoitusosuuden vuotuinen enimmäismäärä vuoden n + 2 osalta ja rahoitusosuuden vuotuinen määrä vuoden n + 1 osalta sekä sen maksu kolmessa erässä vahvistetaan tämän artiklan 2–7 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Jäsenvaltioiden maksamien rahoitusosuuksien erät vahvistetaan kunkin jäsenvaltion osalta siten, että ne ovat suhteessa kyseisen jäsenvaltion rahoitusosuuksiin yhdennessätoista EKR:ssä sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa vahvistetun mukaisesti.

2.   Komissio esittää viimeistään vuoden n lokakuun 15 päivänä ehdotuksen, jossa esitetään

a)

rahoitusosuuden vuotuinen enimmäismäärä vuoden n + 2 osalta;

b)

rahoitusosuuden vuotuinen määrä vuoden n + 1 osalta;

c)

vuoden n + 1 rahoitusosuuden ensimmäisen erän määrä;

d)

alustava tilastolliseen lähestymistapaan perustuva ei-sitova ennuste, joka koskee odotettuja rahoitusosuuksien vuotuisia määriä vuosien n + 3 ja n + 4 osalta.

Neuvosto päättää tästä ehdotuksesta viimeistään vuoden n marraskuun 15 päivänä.

Jäsenvaltioiden on maksettava vuoden n + 1 rahoitusosuuden ensimmäinen erä viimeistään vuoden n + 1 tammikuun 21 päivänä.

3.   Komissio esittää viimeistään vuoden n + 1 kesäkuun 15 päivänä ehdotuksen, jossa esitetään

a)

vuoden n + 1 rahoitusosuuden toisen erän määrä,

b)

todellisten tarpeiden mukaan tarkistettu rahoitusosuuden vuotuinen määrä vuoden n + 1 osalta siinä tapauksessa, että rahoitusosuus ei vastaa todellisia tarpeita sisäisen sopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Neuvosto päättää ehdotuksesta viimeistään 21 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun komissio on esittänyt ehdotuksensa.

Jäsenvaltioiden on maksettava toinen erä viimeistään 21 kalenteripäivän kuluttua neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

4.   Komissio laatii ja toimittaa neuvostolle viimeistään vuoden n + 1 kesäkuun 15 päivänä selostuksen sitoumuksista, maksuista sekä vuonna n esitettyjen ja vuosina n + 1 ja n + 2 esitettävien rahoitusosuuksia koskevien pyyntöjen vuotuisista määristä ottaen huomioon investointikehyksen hallinnointia ja toimia, myös EIP:n hallinnoimia korkotukia, koskevat EIP:n ennusteet. Komissio esittää rahoitusosuuksien vuotuiset määrät jäsenvaltioittain sekä määrän, joka EKR:n on vielä maksettava, erottaen toisistaan EIP:n ja komission osuudet. Vuosia n + 1 ja n + 2 koskevat määrät perustuvat tosiasiallisiin valmiuksiin maksaa ehdotetun tasoiset varat samalla, kun pyritään välttämään merkittäviä vaihteluja eri vuosien välillä ja merkittäviä käyttämättömiä määriä vuoden lopussa.

5.   Komissio esittää viimeistään vuoden n + 1 lokakuun 10 päivänä ehdotuksen, jossa esitetään

a)

vuotuisen rahoitusosuuden kolmas erä vuoden n + 1 osalta,

b)

todellisten tarpeiden mukaan tarkistettu rahoitusosuuden vuotuinen määrä vuoden n + 1 osalta siinä tapauksessa, että rahoitusosuus ei vastaa todellisia tarpeita sisäisen sopimuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Neuvosto päättää ehdotuksesta viimeistään 21 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun komissio on esittänyt ehdotuksensa.

Jäsenvaltioiden on maksettava kolmas erä viimeistään 21 kalenteripäivän kuluttua neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

6.   Tiettyyn vuoteen liittyvien erien summa ei saa ylittää kyseiselle vuodelle vahvistettua rahoitusosuuden vuotuista määrää. Rahoitusosuuden vuotuinen määrä ei saa ylittää kyseiselle vuodelle vahvistettua enimmäismäärää. Enimmäismäärää voidaan korottaa ainoastaan sisäisen sopimuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Enimmäismäärän mahdollinen korottaminen on sisällytettävä tämän artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin ehdotuksiin.

7.   Kunkin jäsenvaltion maksaman rahoitusosuuden vuotuisen määrän enimmäismäärässä vuoden n + 2 osalta, rahoitusosuuden vuotuisessa määrässä vuoden n + 1 osalta ja rahoitusosuuksien erissä on määritettävä

a)

komission hallinnoima määrä ja

b)

EIP:n hallinnoima määrä, mukaan lukien sen hallinnoimat korkotuet.

22 artikla

Erien maksaminen

1.   Rahoitusosuuksien maksupyynnöissä käytetään ensin aiemmille EKR:ille määrätyt määrät aikajärjestyksessä.

2.   Jäsenvaltioiden rahoitusosuudet esitetään ja maksetaan euromääräisinä.

3.   Kunkin jäsenvaltion on suoritettava 21 artiklan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuutensa erityistilille, jonka nimi on ”Euroopan komissio – Euroopan kehitysrahasto” ja joka on avattu asianomaisen jäsenvaltion keskuspankissa tai jäsenvaltion nimeämässä rahoituslaitoksessa. Tällaisten rahoitusosuuksien mukainen määrä pidetään näillä erityistileillä siihen asti, kun maksut tulevat suoritettaviksi. Komissio pyrkii mahdollisuuksien mukaan kohdentamaan erityistileiltä tehtävät nostot siten, että varojen jakautuminen näiden tilien kesken säilyy sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun jakoperusteen mukaisena.

Kunkin jäsenvaltion on suoritettava tämän asetuksen 21 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuutensa 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

23 artikla

Maksamattomista rahoitusosuuksista perittävä korko

1.   Edellä 21 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa säädettyjen määräaikojen päätyttyä asianomaisen jäsenvaltion on maksettava viivästyskorkoa seuraavin ehdoin:

a)

korkona käytetään Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltaman korkokannan mukaista Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistua sen kuukauden ensimmäisen päivän, jolloin maksuaika päättyy, korkoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoa korotetaan 0,25 prosenttiyksikköä viivästyskuukautta kohti;

b)

korkoa maksetaan maksuajan päättymistä seuraavasta kalenteripäivästä maksun suorittamispäivään.

2.   Tämän asetuksen 21 artiklan 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista rahoitusosuuksista kertyneet korot maksetaan jollekin sisäisen sopimuksen 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista tileistä.

Tämän asetuksen 21 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista rahoitusosuuksista kertyneet korot maksetaan investointikehykseen tämän asetuksen 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

24 artikla

Maksamattomista rahoitusosuuksista johtuva maksukehotus

AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteessä I c olevan rahoituspöytäkirjan voimassaolon päättyessä komissio ja EIP kehottavat tarvittaessa jäsenvaltioita suorittamaan maksettavaksi jääneet tämän asetuksen 21 artiklan mukaiset rahoitusosuutensa tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin.

25 artikla

Muut tulotapahtumat

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 77–79 artiklaa, 80 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 81 ja 82 artiklaa, jotka koskevat saamisennustetta, saamisten vahvistamista, perinnän hyväksymistä ja perintää koskevia sääntöjä, vanhentumisaikaa ja unionin saamisten kohtelua jäsenvaltioissa. Perintä voidaan suorittaa komission päätöksellä, joka on täytäntöönpanokelpoinen perussopimuksen 299 artiklan nojalla.

2.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 77 artiklan 3 kohdan ja 78 artiklan 2 kohdan osalta viittaus omiin varoihin on katsottava viittaukseksi tämän asetuksen 21 artiklassa määriteltyihin jäsenvaltioiden rahoitusosuuksiin.

3.   Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 83 artiklan 2 kohtaa sovelletaan euromääräisten saamisten perintään. Mainittua asetusta sovelletaan paikallisen valuutan määräiseen perintään soveltaen kyseisen valuutan liikkeeseen laskeneen valtion keskuspankin korko, joka on voimassa sen kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä, jona perintämääräys annetaan.

4.   Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 84 artiklan 3 kohdan osalta luettelo saamisista laaditaan erikseen yhdennelletoista EKR:lle ja lisätään tämän asetuksen 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun selvitykseen.

5.   Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 85 ja 90 artiklaa ei sovelleta.

VI OSASTO

Menotapahtumat

26 artikla

Rahoituspäätökset

Menoon sitoutumista edeltää komission hyväksymä rahoituspäätös.

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 84 artiklaa, lukuun ottamatta sen 2 kohtaa.

27 artikla

Sitoumuksia koskevat säännöt

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 85 artiklaa, lukuun ottamatta sen 3 kohdan c alakohtaa, ja 86, 87 ja 185 artiklaa sekä 189 artiklan 1 ja 2 kohtaa, jotka koskevat sitoumuksia ja ulkoisten toimien toteuttamista. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 95 artiklan 2 kohtaa, 97 artiklan 1 kohdan a ja e alakohtaa ja 98 artiklaa ei sovelleta.

2.   Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 189 artiklan 2 kohtaa ajanjaksoa, jonka kuluessa on tehtävä yksittäiset sopimukset ja avustussopimukset toimen toteuttamiseksi, voidaan pidentää yli kolmeen vuoteen rahoitussopimuksen tekopäivästä, jos AKT-valtiot sekä MMA:t siirtävät talousarvion toteuttamistehtäviä tämän asetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.   Jos yhdennentoista EKR:n varoja toteutetaan osana välillistä hallinnointia AKT-valtioiden tai MMA:iden kanssa, toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä voi perustelluissa tapauksissa hyväksyä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 86 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun kahden vuoden ja 189 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun kolmen vuoden määräajan pidentämisen.

4.   Tämän artiklan 3 kohdassa tai asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 86 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tai 189 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen pidennettyjen määräaikojen päättyessä käyttämättä jääneet määrät vapautetaan tarvittaessa.

5.   Jos toimenpiteitä toteutetaan AKT–EU-kumppanuussopimuksen 96 ja 97 artiklan mukaisesti, tämän artiklan 3 kohdassa tai asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 86 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tai 189 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen pidennettyjen määräaikojen kuluminen voidaan keskeyttää.

6.   Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 87 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 2 kohdan b alakohtaa noudattamista ja sääntöjenmukaisuutta arvioidaan asiaan sovellettavien säännösten ja määräysten ja erityisesti perussopimusten, AKT–EU-kumppanuussopimuksen, MMA-assosiaatiopäätöksen, sisäisen sopimuksen, tämän asetuksen ja kaikkien näiden säännösten ja määräysten soveltamiseksi annettujen säädösten mukaisesti.

7.   Kussakin oikeudellisessa sitoumuksessa komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle on annettava erikseen valtuudet todentaa ja tarkastaa sekä Euroopan petostentorjuntavirastolle OLAF:ille valtuudet tutkia joko asiakirjojen perusteella tai paikan päällä tehtävin tarkastuksin kaikkien yhdennentoista EKR:n varoja saaneiden tuensaajien, sopimuspuolten ja alihankkijoiden tilit.

28 artikla

Menojen vahvistaminen, hyväksyminen ja suorittaminen

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 88, 89 ja 90 artiklaa, lukuun ottamatta sen 4 kohdan toista alakohtaa, ja 91 artiklaa sekä 184 artiklan 4 kohtaa.

29 artikla

Maksuajat

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 92 artiklaa sovelletaan komission suorittamiin maksuihin.

2.   Jos yhdennentoista EKR:n varoja toteutetaan osana välillistä hallinnointia AKT-valtioiden tai MMA:iden kanssa ja komissio suorittaa maksut niiden puolesta, asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin maksuihin, joita ei mainita sen a alakohdassa. Rahoitussopimuksen on sisällettävä tarvittavat määräykset hankintaviranomaisen oikea-aikaisen yhteistyön varmistamiseksi.

3.   Niiden maksusuoritusten viivästymistä koskevat vaateet, joista komissio vastaa, suoritetaan yhden tai useamman sisäisen sopimuksen 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun tilin varoilla.

VII OSASTO

Muut täytäntöönpanosäännökset

30 artikla

Sisäinen tarkastaja

Komission sisäinen tarkastaja toimii yhdennentoista EKR:n sisäisenä tarkastajana. Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 99 ja 100 artiklaa.

31 artikla

Tietojenkäsittelyjärjestelmät, sähköinen siirtäminen ja sähköinen hallinto

Yhdenteentoista EKR:ään sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 93, 94 ja 95 artiklaa, jotka koskevat tapahtumien ja asiakirjojen sähköistä hallinnointia.

32 artikla

Hyvä hallintotapa ja muutoksenhakukeinot

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 96 ja 97 artiklaa.

33 artikla

Poissulkemisia koskevan keskustietokannan käyttö

Yhdennentoista EKR:n toteutukseen sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 108 artiklan 1 kohdan nojalla perustettua poissulkemisia koskevaa keskustietokantaa, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja ehdokkaista ja tarjoajista sekä hakijoista ja tuensaajista, jotka ovat jossakin mainitun asetuksen 106 artiklassa, 109 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 109 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.

Sovelletaan soveltuvin osin asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 108 artiklan 2 ja 5 kohtaa sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 142 ja 144 artiklaa, jotka liittyvät poissulkemisia koskevaan keskustietokantaan ja sinne pääsyyn.

Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 108 artiklan 2 kohtaa unionin taloudelliset edut käsittävät yhdennentoista EKR:n toteutuksen.

34 artikla

Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa toteutettavat hallinnolliset järjestelyt

Jotta unionin edustustot voivat helpommin käyttää sisäisen sopimuksen 6 artiklassa määrättyihin yhdennentoista EKR:n tukimenoihin käytettäviä varoja, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja komission yksiköiden välillä voidaan sopia yksityiskohtaisista järjestelyistä.

VIII OSASTO

Rahoitusmuodot

35 artikla

Rahoitusmuotoja koskevat yleiset säännökset

1.   Annettaessa rahoitusapua tämän osaston nojalla unioni ja AKT-valtiot sekä MMA:t voivat tehdä muun muassa seuraavantyyppistä yhteistyötä:

a)

kolmenväliset järjestelyt, joilla unioni koordinoi AKT-valtiolle tai MMA:lle antamaansa apua kolmannen maan kanssa;

b)

hallinnolliset yhteistyötoimenpiteet, esimerkiksi jäsenvaltion tai syrjäisimmän alueen ja AKT-valtion tai MMA:n taikka niiden alueen julkisten laitosten, paikallisviranomaisten, kansallisten julkisten elinten tai julkisen palvelun tehtäviä hoitavien yksityisoikeudellisten yhteisöjen välinen twinning-toiminta, sekä yhteistyötoimenpiteet, joihin osallistuu jäsenvaltioiden lähettämiä julkisen sektorin asiantuntijoita sekä jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisia;

c)

kohdennettua valmiuksien kehittämistä AKT-valtiossa, MMA:ssa taikka niiden alueella koskevat asiantuntijajärjestelyt sekä niille annettava lyhytaikainen tekninen apu ja neuvonta, sekä kestävien julkisen sektorin hallintoa ja uudistamista käsittelevien tieto- ja osaamiskeskusten tukeminen;

d)

osallistuminen kustannuksiin, joita aiheutuu julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien luomisesta ja hallinnoinnista;

e)

alakohtaisia politiikkoja tukevat ohjelmat, joilla unioni tukee AKT-valtion tai MMA:n alakohtaista ohjelmaa; tai

f)

37 artiklan mukaiset korkotuet.

2.   Jäljempänä 36–42 artiklassa tarkoitettujen rahoitusmuotojen lisäksi rahoitusapua voidaan antaa myös seuraavasti:

a)

velkahelpotus kansainvälisesti sovittujen velkahelpotusohjelmien mukaisesti;

b)

poikkeustapauksissa alakohtaiset ja yleiset tuontitukiohjelmat, jotka voivat olla muodoltaan

alakohtaisia tuontiohjelmia luontoisetuuksina,

alakohtaisia tuontiohjelmia valuutta-apuna, jolla rahoitetaan kyseisen alan tuontia, tai

yleisiä tuontiohjelmia valuutta-apuna, jolla rahoitetaan monenlaisten tuotteiden yleistä tuontia.

3.   Rahoitusapua voidaan antaa kansainvälisiin, alueellisiin tai kansallisiin rahastoihin, joita esimerkiksi EIP, jäsenvaltiot, AKT-valtiot tai MMA:t, alueet tai kansainväliset järjestöt ovat perustaneet tai joita ne hallinnoivat yhteisrahoituksen saamiseksi useammalta rahoittajalta, taikka rahastoihin, joita yksi tai useampi rahoittaja on perustanut hankkeiden yhteistä täytäntöönpanoa varten.

Unionin rahoituslaitosten vastavuoroista pääsyä muiden organisaatioiden perustamiin rahoitusvälineisiin edistetään tarvittaessa.

4.   Toteuttaessaan siirtymäprosessille ja uudistuksille myönnettävää tukea AKT-valtioissa sekä MMA:illa unioni hyödyntää ja jakaa jäsenvaltioiden kokemuksia ja saatuja oppeja.

36 artikla

Julkiset hankinnat

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 101 artiklaa, jossa määritellään julkiset hankinnat.

2.   Tässä asetuksessa hankintaviranomaisella tarkoitetaan

a)

komissiota, joka toimii yhden tai useamman AKT-valtion tai MMA:n puolesta ja lukuun;

b)

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 185 artiklassa tarkoitettuja yhteisöjä ja henkilöitä, joille on siirretty vastaavia talousarvion toteuttamiseen liittyviä tehtäviä.

3.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemien tai niiden puolesta tehtyjen hankintasopimusten osalta sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ensimmäisen osan V osaston 1 luvun ja toisen osan IV osaston 3 luvun säännöksiä, lukuun ottamatta seuraavia:

a)

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 103 artikla, 104 artiklan 1 kohdan toinen alakohta ja 111 artikla;

b)

delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 127 artiklan 3 ja 4 kohta, 128 artikla, 134–137 artikla, 139 artiklan 3–6 kohta, 148 artiklan 4 kohta, 151 artiklan 2 kohta, 160 artikla, 164 artikla, 260 artiklan toinen virke ja 262 artikla.

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 124 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kiinteistöhankintasopimuksiin.

Tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin hankintaviranomaisiin silloin, kun komissio on asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 61 artiklassa tarkoitettujen tarkastusten jälkeen antanut niille valtuudet käyttää omia hankintamenettelyjään.

4.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ensimmäisen osan V osaston säännöksiä sovelletaan komission omaan lukuunsa tekemiin hankintasopimuksiin sekä hätäapuun, pelastuspalvelutoimiin tai humanitaarisiin avustustoimiin liittyviin täytäntöönpanotoimiin.

5.   Jos 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ei noudateta, kyseisten toimien menoja ei voida rahoittaa yhdennestätoista EKR:stä.

6.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut hankintamenettelyt on vahvistettava rahoitussopimuksessa.

7.   Sovellettaessa delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 263 artiklan 1 kohdan a alakohtaa

a)

’ennakkoilmoituksella’ tarkoitetaan ilmoitusta, jolla hankintaviranomaiset julkistavat ohjeellisesti varainhoitovuoden aikana tehtävien hankintasopimusten ja puitesopimusten arvioidun kokonaisarvon ja kohteet, lukuun ottamatta hankintasopimuksia, joissa käytetään neuvottelumenettelyä ilman hankintailmoituksen julkaisemista etukäteen;

b)

’hankintailmoituksella’ tarkoitetaan keinoa, jolla hankintaviranomaiset tiedottavat aikomuksestaan käynnistää hankinta- tai puitesopimuksen tekemistä koskeva menettely taikka ottaa käyttöön delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 131 artiklan mukaisesti dynaaminen hankintajärjestelmä;

c)

’ratkaisuilmoituksella’ tarkoitetaan ilmoitusta, joka sisältää hankintasopimuksia, puitesopimuksia tai dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvia hankintasopimuksia koskevan menettelyn tulokset.

37 artikla

Avustukset

1.   Jollei tämän artiklan 2 ja 3 kohdasta muuta johdu, sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ensimmäisen osan VI osastoa ja 192 artiklaa.

2.   Avustukset ovat välitöntä vastikkeetonta rahoitusta, joka myönnetään yhdennestätoista EKR:stä johonkin seuraavista kohteista:

a)

toimeen, jonka tarkoituksena on auttaa saavuttamaan jokin AKT–EU- kumppanuussopimuksen tai MMA-assosiaatiopäätöksen mukainen tavoite tai kyseisen sopimuksen tai päätöksen nojalla hyväksytyn ohjelman tai hankkeen mukainen tavoite;

b)

sellaisen elimen toimintaan, joka pyrkii a alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

Edellä a alakohdassa tarkoitettu avustus voidaan myöntää asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle elimelle.

3.   Työskennellessään AKT-valtioiden ja MMA:iden sidosryhmien kanssa komissio ottaa huomioon niiden erityispiirteet, myös tarpeet ja toimintaympäristön, määrittäessään rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt, rahoitusmuodon, myöntämisedellytykset ja avustusten hallinnointiin sovellettavat hallinnolliset säännökset, jotta saavutettaisiin mahdollisimman monia AKT-valtioiden ja MMA:iden sidosryhmiä ja vastattaisiin parhaiten niiden tarpeisiin sekä saavutettaisiin tehokkaimmin AKT–EU-kumppanuussopimuksen tai MMA -assosiaatiopäätöksen mukaiset tavoitteet. Edistetään erityismenettelyjä, kuten kumppanuussopimuksia, rahoitusavun myöntämistä kolmansille osapuolille, suoria avustuksia tai tukikelpoisuusehtojen perusteella rajattuja ehdotuspyyntöjä taikka kertakorvauksia.

4.   Tässä asetuksessa tarkoitettuja avustuksia eivät ole:

a)

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 121 artiklan 2 kohdan b–f alakohdassa, h ja i alakohdassa tarkoitetut erät,

b)

tämän asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rahoitusapu.

5.   Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 175 ja 177 artiklaa ei sovelleta.

38 artikla

Palkinnot

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ensimmäisen osan VII osastoa, lukuun ottamatta sen 138 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa.

39 artikla

Budjettituki

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 186 artiklaa.

Unionin yleinen tai alakohtainen budjettituki perustuu molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen ja yhteiseen sitoutumiseen yleismaailmallisiin arvoihin, ja sen tavoitteena on vahvistaa unionin ja AKT-valtioiden tai MMA:iden välisiä sopimusperusteisia kumppanuuksia, jotta voidaan edistää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta sekä tukea kestävää ja osallistavaa talouskasvua ja poistaa köyhyyttä.

Jokaisen päätöksen budjettituen myöntämisestä on perustuttava unionin hyväksymään budjettitukipolitiikkaan, selkeisiin tukikelpoisuusperusteisiin sekä riskien ja hyötyjen huolelliseen arvioimiseen.

Eräs tällaisen päätöksen lähtökohtana oleva tekijä on arviointi, jossa tarkastellaan AKT-valtioiden sekä MMA:iden sitoutumista, aikaisempia toimia ja edistymistä demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteuttamisessa. Budjettituki on eriytettävä vastaamaan paremmin AKT-valtioiden sekä MMA:iden poliittista, taloudellista ja sosiaalista tilannetta, myös epävakaat tilanteet huomioon ottaen.

Myöntäessään budjettitukea komissio määrittelee selkeästi myöntämisehdot ja seuraa niiden noudattamista sekä tukee myös parlamentaarisen valvonnan ja tilintarkastusvalmiuksien kehittämistä ja lisää avoimuutta ja yleisön tiedonsaantimahdollisuuksia.

Budjettituen maksun edellytyksenä on tyydyttävä edistyminen AKT-valtioiden sekä MMA:iden kanssa sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Myönnettäessä budjettitukea MMA:ille niiden institutionaaliset yhteydet kyseiseen jäsenvaltioon otetaan huomioon.

40 artikla

Rahoitusvälineet

Rahoitusvälineitä voidaan perustaa 26 artiklassa tarkoitetuilla rahoituspäätöksillä. Jos mahdollista, niiden on oltava EIP:n, jonkin monenvälisen eurooppalaisen rahoituslaitoksen, kuten Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD), tai kahdenvälisen eurooppalaisen rahoituslaitoksen, esimerkiksi kahdenvälisten kehityspankkien, alaisuudessa, mahdollisesti yhdistettynä muista lähteistä saataviin lisäavustuksiin.

Komissio voi toteuttaa rahoitusvälineitä suoralla hallinnoinnilla tai välillisellä hallinnoinnilla siirtämällä tehtäviä yhteisöille asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii, iii, v ja vi alakohdan nojalla. Näiden yhteisöjen on täytettävä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 vaatimukset ja noudatettava unionin tavoitteita, sääntöjä ja toimintalinjoja sekä unionin varojen käyttöä ja niistä raportointia koskevia parhaita käytäntöjä.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 2 kohdan vaatimukset täyttävien yhteisöjen katsotaan täyttävän kyseisen asetuksen 139 artiklassa tarkoitetut valintaperusteet. Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 ensimmäisen osan VIII osastoa, lukuun ottamatta 139 artiklan 1 kohtaa, 4 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja 5 kohtaa.

Rahoitusvälineitä voidaan ryhmitellä järjestelyiksi täytäntöönpanoa ja raportointia varten.

41 artikla

Asiantuntijat

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 204 artiklan toista kohtaa ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 287 artiklaa, jotka koskevat palkattuja ulkopuolisia asiantuntijoita.

42 artikla

Unionin erityisrahastot

1.   Jollei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 187 artiklaa.

2.   Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 187 artiklan 8 kohtaa sovellettaessa toimivaltainen komitea on sisäisen sopimuksen 8 artiklassa tarkoitettu komitea.

IX OSASTO

Tilinpäätös ja kirjanpito

43 artikla

Yhdennentoista EKR:n tilinpäätös

1.   Yhdennentoista EKR:n tilinpäätös, jossa esitetään EKR:n taloudellinen asema 31 päivänä joulukuuta tiettynä varainhoitovuonna, sisältää seuraavat:

a)

tilinpäätöslaskelmat;

b)

selvitys rahoituksen toteuttamisesta.

Tilinpäätöslaskelmiin liitetään tiedot, jotka EIP on toimittanut 57 artiklan mukaisesti.

2.   Tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä.

3.   Tilintarkastustuomioistuin esittää viimeistään seuraavan varainhoitovuoden kesäkuun 15 päivänä huomautuksensa alustavasta tilinpäätöksestä siltä osin kuin on kyse niistä yhdennentoista EKR:n varoista, joiden hallinnoinnista komissio vastaa, jotta komissio voi tehdä korjaukset, joiden katsotaan olevan tarpeen lopullisen tilinpäätöksen laatimiseksi.

4.   Komissio hyväksyy lopullisen tilinpäätöksen ja toimittaa sen viimeistään päättynyttä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden heinäkuun 31 päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle.

5.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 148 artiklan 3 kohdan toista alakohtaa.

6.   Lopullinen tilinpäätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan varainhoitovuoden marraskuun 15 päivänä yhdessä tarkastuslausuman kanssa, jonka tilintarkastustuomioistuin on toimittanut 49 artiklan mukaisesti.

7.   Alustava ja lopullinen tilinpäätös voidaan 2 ja 4 kohdan mukaisesti toimittaa sähköisesti.

44 artikla

Tilinpäätöslaskelmat ja selvitys rahoituksen toteuttamisesta

1.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 145 artiklaa.

2.   Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä laatii selvityksen rahoituksen toteuttamisesta ja se toimitetaan tilinpitäjälle viimeistään maaliskuun 15 päivänä, jotta se voidaan sisällyttää yhdennentoista EKR:n tilinpäätökseen. Sen on annettava oikea ja riittävä kuva yhdennentoista EKR:n toteuttamisesta tuloina ja menoina. Se laaditaan miljoonina euroina ja se sisältää seuraavat:

a)

rahoituksen toteutumalaskelma, jossa esitetään kaikki varainhoitovuoden rahoitustapahtumat tuloina ja menoina;

b)

rahoituksen toteutumalaskelman liite, jossa täydennetään laskelmassa esitettyjä tietoja ja esitetään niitä koskevia huomautuksia.

3.   Rahoituksen toteutumalaskelma sisältää seuraavat taulukot:

a)

taulukko, jossa kuvataan avustusosuuksien muutokset kuluneelta varainhoitovuodelta;

b)

taulukko, jossa esitetään avustusosuuden mukaan jaoteltuina varainhoitovuoden aikana toteutettujen sitoumusten, määrärahojen, joiden toteuttamista koskeva päätösvalta on siirretty, sekä maksusuoritusten kokonaismäärät ja niiden yhteenlasketut määrät yhdennentoista EKR:n toiminnan aloittamisesta lähtien.

45 artikla

Komission ja EIP:n suorittama seuranta ja raportointi

1.   Komissio ja EIP seuraavat kumpikin omalta osaltaan yhdennentoista EKR:n avun käyttöä AKT-valtioiden, MMA:iden ja muiden avustustensaajien toimesta sekä yhdennentoista EKR:n rahoittamien hankkeiden toteuttamista ottaen erityisesti huomioon AKT–EU-kumppanuussopimuksen 55 ja 56 artiklassa sekä MMA-assosiaatiopäätöksen vastaavissa säännöksissä tarkoitetut tavoitteet.

2.   EIP antaa komissiolle määräajoin tietoja hallinnoimistaan yhdennentoista EKR:n varoista rahoitettujen hankkeiden toteuttamisesta investointikehystä koskevissa toimintaohjeissa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.

3.   Komissio ja EIP toimittavat jäsenvaltioille tietoja yhdennentoista EKR:n varojen käytöstä täytäntöönpanoasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Komissio toimittaa tiedot tilintarkastustuomioistuimelle sisäisen sopimuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

46 artikla

Kirjanpito

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 143 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kirjanpitosääntöjä sovelletaan yhdennentoista EKR:n varoihin, joita komissio hallinnoi. Näitä sääntöjä sovelletaan yhdenteentoista EKR:ään ottaen kuitenkin huomioon sen toiminnan erityispiirteet.

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 144 artiklaan sisältyviä kirjanpitoperiaatteita sovelletaan tämän asetuksen 44 artiklassa tarkoitettuihin tilinpäätöslaskelmiin.

Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 151, 153, 154 ja 155 artiklaa.

Tilinpitäjä valmistelee ja, kuultuaan toimivaltaista tulojen ja menojen hyväksyjää, vahvistaa yhdennentoista EKR:n toimiin sovellettavan tililuettelon.

47 artikla

Talousarviokirjanpito

1.   Talousarviokirjanpidon avulla voidaan seurata yksityiskohtaisesti yhdennentoista EKR:n varojen toteuttamista.

2.   Talousarviokirjanpitoon on kirjattava kaikki

a)

rahoitusosuudet ja niitä vastaavat yhdennentoista EKR:n varat;

b)

rahoitussitoumukset;

c)

kyseisen varainhoitovuoden maksut; sekä

d)

kyseisen varainhoitovuoden vahvistetut ja perityt saamiset kokonaismääräisinä niitä toisistaan vähentämättä.

3.   Jos sitoumukset, maksut ja saamiset on ilmaistu kansallisena valuuttana, ne on voitava tarvittaessa viedä kirjanpitojärjestelmään euromääräisen kirjauksen lisäksi kansallisen valuutan määräisinä.

4.   Kokonaissitoumukset viedään kirjanpitoon euromääräisinä komission tekemissä rahoituspäätöksissä vahvistettuun arvoon. Yksittäiset rahoitussitoumukset viedään kirjanpitoon euromääräisinä oikeudellisia sitoumuksia vastaavaan arvoon. Tässä vasta-arvossa otetaan tarvittaessa huomioon

a)

varaus korvattavien kulujen maksamiseksi tositteiden perusteella;

b)

varaus hintojen muutoksia, määrien korotuksia ja yhdennestätoista EKR:stä rahoitetuissa sopimuksissa määriteltyjä ehdollisia menoja varten;

c)

rahoitusvaraus kurssivaihteluita varten.

5.   Kaikki kirjanpitotositteet, jotka koskevat sitoumuksen täyttämistä, on säilytettävä viiden vuoden ajan päivästä, jona yhdennentoista EKR:n varoista järjestetyn rahoituksen toteuttamisesta on päätetty myöntää 50 artiklassa tarkoitettu vastuuvapaus sen varainhoitovuoden osalta, jonka kirjanpitoon sitoumuksen päättäminen kuuluu.

X OSASTO

Ulkoinen tarkastus ja vastuuvapaus

48 artikla

Ulkoinen tarkastus ja komission vastuuvapaus

1.   Kun kyse on komission 16 artiklan mukaisesti hallinnoimilla yhdennentoista EKR:n varoilla rahoitetuista toimista, tilintarkastustuomioistuin käyttää toimivaltaansa tämän artiklan ja 49 artiklan mukaisesti.

2.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 159, 160 ja 161 artiklaa, lukuun ottamatta sen 6 kohtaa, 162 artiklaa, lukuun ottamatta sen 3 kohdan ensimmäistä virkettä ja sen 5 kohtaa, ja 163 artiklaa.

3.   Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 159 artiklan 1 kohtaa tilintarkastustuomioistuimen on otettava huomioon perussopimukset, AKT–EU-kumppanuussopimus, MMA-assosiaatiopäätös, sisäinen sopimus, tämä asetus ja kaikki niiden nojalla annetut säädökset.

4.   Sovellettaessa asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 162 artiklan 1 kohtaa ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu päivä on 15 päivä kesäkuuta.

5.   Tilintarkastustuomioistuimelle on ilmoitettava asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut sisäiset säännöt, mukaan lukien tulojen ja menojen hyväksyjien nimeäminen, ja asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 69 artiklassa tarkoitettu valtuutusasiakirja.

6.   AKT-valtioiden sekä MMA:iden kansallisia tarkastusviranomaisia rohkaistaan tekemään yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa tämän pyynnöstä.

7.   Tilintarkastustuomioistuin voi muiden unionin toimielinten pyynnöstä antaa lausuntoja yhdenteentoista EKR:ään liittyvistä kysymyksistä.

49 artikla

Tarkastuslausuma

Samanaikaisesti asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 162 artiklassa tarkoitetun vuosikertomuksen kanssa tilintarkastustuomioistuin toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä niiden perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, ja tarkastuslausuma julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

50 artikla

Vastuuvapaus

1.   Päätös vastuuvapauden myöntämisestä koskee 43 artiklassa tarkoitettuja tilejä, lukuun ottamatta sitä osaa tileistä, jotka EIP laatii 57 artiklan mukaisesti, ja se hyväksytään asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 164 artiklan ja 165 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 164 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu vastuuvapaus myönnetään vuodeksi n niiden yhdennentoista EKR:n varojen osalta, joita komissio hallinnoi tämän asetuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Päätös vastuuvapauden myöntämisestä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.   Sovelletaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 166 ja 167 artiklaa.

TOINEN OSA

INVESTOINTIKEHYS

51 artikla

Euroopan investointipankin tehtävät

EIP hallinnoi unionin puolesta investointikehyksen varoja, korkotuet ja tekninen apu mukaan lukien, ja toteuttaa siihen liittyvät toimet tämän asetuksen toisen osan mukaisesti.

EIP huolehtii lisäksi sellaisten toimien rahoitusjärjestelyistä, joihin on sisäisen sopimuksen 4 artiklan mukaisesti myönnetty lainaa sen omista varoista ja joihin on mahdollisesti liitetty korkotuki yhdennentoista EKR:n avustusvaroista.

Tämän asetuksen toisen osan täytäntöönpanosta ei johdu velvoitteita tai vastuita komissiolle.

52 artikla

Ennakkoarviot investointikehyksen mukaisista sitoumuksista ja maksuista

EIP toimittaa vuosittain ennen syyskuun 1 päivää sisäisen sopimuksen mukaisesti komissiolle investointikehyksestä rahoitettavia toimia, myös hallinnoimiaan korkotukia, koskevista sitoumuksista ja maksuista ennakkoarviot, joita tarvitaan sisäisen sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun komission selostuksen laatimisessa. Tarvittaessa EIP toimittaa komissiolle ajantasaistetut ennakkoarviot sitoumuksista ja maksuista. Tätä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään tämän asetuksen 55 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa hallinnointisopimuksessa.

53 artikla

Investointikehyksen rahoitusosuuksien hoito

1.   Jäsenvaltioiden on maksettava 21 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut ja neuvoston vahvistamat rahoitusosuudet ilman tuensaajalle koituvia kuluja EIP:lle sen investointikehyksen nimissä avaamalle erityistilille 55 artiklan 4 kohdassa säädetyssä hallinnointisopimuksessa määrättyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2.   Sisäisen sopimuksen 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu päivä on 31 päivä joulukuuta 2030.

3.   Jollei neuvosto EIP:lle sisäisen sopimuksen 5 artiklan mukaisesti maksettavan korvauksen osalta toisin päätä, tuotoilla, joita EIP:lle kertyy 1 kohdassa tarkoitettujen erityistilien positiivisesta saldosta, täydennetään investointikehystä ja ne otetaan huomioon 21 artiklassa tarkoitettuja rahoitusosuuksia koskevia pyyntöjä varten ja niitä käytetään mahdollisten rahoitusvelvoitteiden täyttämiseen 31 päivän joulukuuta 2030 jälkeen.

4.   EIP vastaa kassanhallinnasta 1 kohdassa tarkoitettujen varojen osalta 55 artiklan 4 kohdassa säädetyssä hallinnointisopimuksessa olevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5.   Investointikehystä hallinnoidaan AKT–EU-kumppanuussopimuksessa, MMA-assosiaatiopäätöksessä, sisäisessä sopimuksessa ja tämän asetuksen toisessa osassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

54 artikla

EIP:lle maksettava korvaus

EIP:lle korvataan kaikki kustannukset, jotka sille aiheutuvat investointikehyksen toimien hallinnoinnista. Neuvosto tekee päätöksen EIP:lle maksettavan korvauksen määrästä ja korvausmenettelystä sisäisen sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kyseisen päätöksen toteuttamista koskevat toimenpiteet sisällytetään tämän asetuksen 55 artiklan 4 kohdassa säädettyyn hallinnointisopimukseen.

55 artikla

Investointikehyksen toteutus

1.   EIP:n hallinnoimiin yhdennentoista EKR:n varoista rahoitettuihin välineisiin sovelletaan EIP:n omia sääntöjä.

2.   EIP voi siirtää jäsenvaltioille tai rahoituksen toteuttamisesta vastaaville jäsenvaltioiden elimille investointivälineen toteutukseen liittyviä tehtäviä, kun kyse on jäsenvaltioiden tai niiden toteuttamisesta vastaavien elinten osarahoittamista ohjelmista tai hankkeista, jotka vastaavat täytäntöönpanoasetuksessa sekä sisäisen sopimuksen 10 artiklan 1 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa ja MMA-assosiaatiopäätöksen 74 artiklassa säädettyjen maakohtaisten yhteistyöstrategioiden ja ohjelma-asiakirjojen ensisijaisia tavoitteita.

3.   EIP julkaisee investointikehyksen mukaisen rahoitustuen saajien nimet, jollei tietojen julkaiseminen vaaranna saajien kaupallisia etuja, noudattaen asianmukaisesti luottamuksellisuutta ja turvallisuutta koskevia vaatimuksia, erityisesti henkilötietojen suojaa. Tietojen julkaisuperusteissa ja julkaistujen tietojen yksityiskohtaisuudessa otetaan huomioon alan erityispiirteet ja investointikehyksen luonne.

4.   Tämän osan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdään hallinnointisopimus unionin puolesta toimivan komission ja EIP:n välillä.

56 artikla

Investointikehykseen liittyvä raportointi

EIP toimittaa komissiolle säännöllisesti tietoja investointikehyksen mukaisesti toteutetuista toimista, myös korkotuista, EIP:lle rahoitusosuuksien suorittamispyyntöjen perusteella maksettujen varojen käytöstä ja erityisesti sitoumusten, hankintojen ja maksujen neljännesvuosittaisista kokonaismääristä 55 artiklan 4 kohdassa säädettyyn hallinnointisopimukseen sisältyvien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

57 artikla

Investointikehyksen kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat

1.   EIP huolehtii investointikehyksen, myös hallinnoimiensa ja EKR:stä rahoitettujen korkotukien, kirjanpidosta, jotta voidaan varmistaa varojen koko kierron kattava kirjausketju, joka alkaa niiden saamisesta ja ulottuu niiden maksamiseen sekä niiden tuottamiin tuloihin ja mahdolliseen myöhempään perintään asti. EIP laatii tarvittavat kirjanpito- ja tilinpäätössäännöt ja -menetelmät kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja antaa ne tiedoksi komissiolle ja jäsenvaltioille.

2.   EIP toimittaa vuosittain neuvostolle ja komissiolle kertomuksen hallinnoimillaan yhdennentoista EKR:n varoilla rahoitettujen toimenpiteiden toteutuksesta, sekä 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja menetelmien mukaisesti laaditut tilinpäätöslaskelmat ja 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Näiden asiakirjojen luonnokset on toimitettava viimeistään kyseistä varainhoitovuotta seuraavan varainhoitovuoden helmikuun 28 päivänä ja niiden lopulliset kappaleet viimeistään tämän seuraavan varainhoitovuoden kesäkuun 30 päivänä, jotta komissio voi käyttää niitä laatiessaan tämän asetuksen 43 artiklassa tarkoitetun tilinpäätöksen sisäisen sopimuksen 11 artiklan 6 kohdan mukaisesti. EIP toimittaa komissiolle kertomuksen hallinnoimiensa varojen hoidosta viimeistään maaliskuun 31 päivänä.

58 artikla

EIP:n toimien ulkoinen tarkastus ja vastuuvapaus

EIP:n tämän osan mukaisesti hallinnoimilla yhdennentoista EKR:n varoilla rahoitetut toimet tarkastetaan ja niitä koskeva vastuuvapaus myönnetään niiden menettelyjen mukaisesti, joita EIP soveltaa kolmansien osapuolten valtuutukseen perustuviin tileihin. Tätä tilintarkastustuomioistuimen toimittamaa tarkastusta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä määrätään EIP:n, komission ja tilintarkastustuomioistuimen välisessä kolmikantasopimuksessa.

KOLMAS OSA

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

I OSASTO

Siirtymäsäännökset

59 artikla

Aikaisemmista Euroopan kehitysrahastoista yli jääneiden varojen siirtäminen

Sellaiset kahdeksatta, yhdeksättä ja kymmenettä EKR:ää, jäljempänä ’aikaisemmat EKR:t’, koskevien sisäisten sopimusten mukaisesti muodostetut varat, jotka ovat jääneet käyttämättä, siirretään yhdenteentoista EKR:ään sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä 1 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

60 artikla

Aikaisempien EKR:ien varoista saatavat korkotulot

Aikaisempien EKR:ien varojen tuottamista korkotuloista kertynyt ylijäämä siirretään yhdenteentoista EKR:ään ja osoitetaan samoihin tarkoituksiin kuin sisäisen sopimuksen 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut tulot. Samoin menetellään aikaisempien EKR:ien sekalaisten tulojen osalta; niitä muodostuu muun muassa viivästyskoroista, joita on peritty silloin kun jäsenvaltioiden rahoitusosuudet rahastoon on maksettu myöhässä. EIP:n hallinnoimista EKR:n varoista kertyvillä koroilla täydennetään investointikehystä.

61 artikla

Rahoitusosuuksien alentaminen käyttämättä jääneillä varoilla

Määrät, jotka liittyvät kymmenennestä tai aikaisemmista EKR:istä rahoitettuihin hankkeisiin ja joita ei ole sidottu sisäisen sopimuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai jotka on vapautettu sisäisen sopimuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti, vähennetään, jollei neuvosto ole yksimielisesti toisin päättänyt, sisäisen sopimuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien osasta.

Kunkin jäsenvaltion rahoitusosuuteen kohdistuva vaikutus lasketaan suhteessa jäsenvaltion yhdeksänteen ja kymmenenteen EKR:ään maksamaan osuuteen. Vaikutus lasketaan vuosittain.

62 artikla

Tämän asetuksen soveltaminen aikaisempien EKR:ien mukaisiin toimiin

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan aikaisemmista EKR:istä rahoitettuihin toimiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevien oikeudellisten sitoumusten soveltamista. Näitä säännöksiä ei sovelleta investointikehykseen.

63 artikla

Rahoitusosuuksia koskevien menettelyjen aloittaminen

Tämän asetuksen 21–24 artiklassa säädettyjä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevaa menettelyä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden n + 2 rahoitusosuuksiin sillä edellytyksellä, että sisäinen sopimus tulee voimaan vuoden n lokakuun 1 päivän ja vuoden n + 1 syyskuun 30 päivän välisenä aikana.

II OSASTO

Loppusäännökset

64 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 210, 6.8.2013, s. 1.

(3)  EUVL C 370, 17.12.2013, s. 1.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(6)  Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 25 päivänä marraskuuta 2013, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 19.12.2013, s. 1).

(7)  Neuvoston asetus (EU) 2015/322, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

(9)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).