26.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/303,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2015,

täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan, 20 artiklan c, f, l, m ja n alakohdan sekä 223 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä 16 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1370/2013 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 (3) ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksilla (EU) N:o 947/2014 (4) ja (EU) N:o 948/2014 (5) aloitettiin voin ja rasvattoman maitojauheen yksityinen varastointi erityisesti Venäjän hallituksen käyttöön ottamasta maitotuotteiden tuontikiellosta unionista Venäjälle johtuvan erityisen vaikean markkinatilanteen huomioon ottamiseksi.

(2)

Kyseisiä yksityistä varastointia koskevien järjestelmien voimassaoloa on jatkettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1337/2014 (6), jossa säädetään, että tukihakemuksia voidaan jättää 28 päivään helmikuuta 2015 asti.

(3)

Voin ja rasvattoman maitojauheen hinnat unionissa ovat edelleen epävakaita.

(4)

Nykyisen markkinatilanteen perusteella on aiheellista jatkaa voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmien voimassaoloa seitsemällä kuukaudella.

(5)

Jottei keskeytettäisi mahdollisuutta jättää hakemuksia järjestelmissä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 947/2014 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 947/2014 5 artiklassa päivämäärä ”28 päivä helmikuuta 2015” päivämäärällä ”30 päivä syyskuuta 2015”.

2 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 948/2014 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 948/2014 5 artiklassa päivämäärä ”28 päivä helmikuuta 2015” päivämäärällä ”30 päivä syyskuuta 2015”.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 947/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä voille ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta (EUVL L 265, 5.9.2014, s. 15).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 948/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä rasvattomalle maitojauheelle ja tuen määrän vahvistamisesta ennakolta (EUVL L 265, 5.9.2014, s. 18).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2014, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 947/2014 ja (EU) N:o 948/2014 muuttamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen yksityisen varastoinnin tukea koskevien hakemusten viimeisen jättöpäivän osalta (EUVL L 360, 17.12.2014, s. 15).