25.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 54/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/281,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2014,

tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 liitteiden I ja II korvaamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (1) ja erityisesti sen 77 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) N:o 1215/2012 säädetään tuomioiden, virallisten asiakirjojen ja tuomioistuimessa tehtyjen sovintojen liikkuvuudesta unionin sisällä. Asetusta sovelletaan 10 päivästä tammikuuta 2015.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1215/2012 liitteissä I ja II luotiin vakiomuotoiset todistukset, joista toinen koskee siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa annettavia tuomioita ja toinen siviili- ja kauppaoikeudellisessa asiassa annettua virallista asiakirjaa tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa.

(3)

Latvia otti euron käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2014. Sen vuoksi kaikki viittaukset Latvian entiseen rahayksikköön olisi poistettava todistuksista. Liettua ottaa euron käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2015. Sen vuoksi kaikki viittaukset Liettuan rahayksikköön olisi poistettava todistuksista.

(4)

Kroatia liittyi Euroopan unioniin 1 päivänä heinäkuuta 2013. Sen vuoksi todistuksiin olisi lisättävä viittaukset Kroatiaan ja sen rahayksikköön.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 22) olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistunut asetuksen (EU) N:o 1215/2012 hyväksymiseen, asetus ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(6)

Euroopan unionin ja Tanskan välisen sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti Tanska kuitenkin ilmoitti komissiolle kirjeitse 20 päivänä joulukuuta 2012 (2) päätöksestään panna asetuksen (EU) N:o 1215/2012 sisältö täytäntöön. Sen vuoksi todistuksiin olisi sisällytettävä viittaukset Tanskaan ja sen rahayksikköön.

(7)

Selkeyden vuoksi on asianmukaista korvata liitteet I ja II.

(8)

Asetus (EU) N:o 1215/2012 olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1215/2012 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa perussopimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 79, 21.3.2013, s. 4.


LIITE

LIITE I

Image

Image

Image

Image

LIITE II

Image

Image

Image