7.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 31/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/182,

annettu 2 päivänä helmikuuta 2015,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 827/2011 kumoamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 827/2011 (2) luokitellaan etyleeniglykoli-metanoliseokseen liuotettu sininen polymetiiniväri (fluoresoiva väriaine), jota käytetään automaattisissa verianalyysilaitteissa leukosyyttien värjäämiseen fluoresoivan merkintäaineen avulla sen jälkeen, kun leukosyyteille on tehty erityinen esikäsittely, yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 3212 väriksi ja muuksi väriaineeksi. Tuotetta ei luokiteltu yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 3822, koska nimikkeen 3204 väriaineet vähittäismyyntipakkauksissa luokitellaan nimikkeeseen 3212.

(2)

Euroopan unionin tuomioistuin totesi asiassa C-480/13 Sysmex Europe GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen (3), että tuote, joka koostuu liuottimista ja polymetiiniin perustuvasta aineesta, olisi luokiteltava yhdistetyn nimikkeistön nimikkeeseen 3822 laboratorioreagenssiksi. Tuomioistuin katsoi esitettyjen tietojen perusteella, että kyseisen aineen käyttö väriaineena on pelkästään teoreettinen mahdollisuus.

(3)

Tuote, jota tuomioistuin tarkasteli asiassa C-480/13, on täysin samanlainen kuin tuote, jonka luokitus vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 827/2011.

(4)

Tästä syystä on aiheellista kumota asetus (EU) N:o 827/2011, jotta vältetään mahdolliset erot etyleeniglykoli-metanoliseokseen liuotetun sinisen polymetiinivärin (fluoresoiva väriaine) tariffiluokituksessa ja varmistetaan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukainen soveltaminen Euroopan unionissa.

(5)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 827/2011 olisi kumottava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 827/2011.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Heinz ZOUREK

Verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 827/2011, annettu 12 päivänä elokuuta 2011, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön (EUVL L 211, 18.8.2011, s. 9).

(3)  Tuomioistuimen 17 päivänä heinäkuuta 2014 antaman, oikeustapauskokoelmassa vielä julkaisemattoman tuomion 42, 44 ja 45 kohta.