5.2.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 29/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/171,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2015,

rautatieyritysten toimilupamenettelyn tietyistä näkökohdista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen eurooppalaisen mallin käyttämisestä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY mukaisesti myönnetyissä toimiluvissa 7 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission suosituksessa (2) suositettiin, että kansalliset toimilupaviranomaiset myöntäisivät toimilupa-asiakirjat vakiomuotoisina.

(2)

Direktiivin 2012/34/EU 23 artiklan nojalla kansallisten toimilupaviranomaisten myöntämät toimiluvat ovat voimassa koko unionin alueella. Kansallisten toimilupaviranomaisten olisi ilmoitettava myönnetyt, määräaikaisesti tai kokonaan peruutetut ja muutetut toimiluvat Euroopan rautatievirastolle, joka ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille. Jos toimiluville olisi yhteinen malli, kansallisten toimilupaviranomaisten ja Euroopan rautatieviraston työ helpottuisi ja kaikki asianomaiset osapuolet, erityisesti muiden jäsenvaltioiden toimilupaviranomaiset ja rataverkon haltijat, voisivat helpommin tutustua toimilupia koskeviin tietoihin.

(3)

Kaikki tarvittavat tiedot, joissa vahvistetaan, että tietty rautatieyritys on saanut säännöllisesti toimiluvan tietyntyyppistä rautatieliikennepalvelua varten, mahtuvat vakiomuotoiseen asiakirjaan. Toimilupa-asiakirjan vakiomalli helpottaisi kaikkien toimilupia koskevien asiaankuuluvien tietojen julkaisemista Euroopan rautatieviraston verkkosivustolla. Vakiomallia voitaisiin muuttaa myöhemmin sen käytöstä saadun kokemuksen perusteella ja riippuen siitä, miten toimilupaan lisättävien tietojen tarve kehittyy.

(4)

Direktiivin 2012/34/EU 22 artiklassa tarkoitetut korvausvelvollisuuden kattamista koskevien vaatimusten täyttämisedellytykset saattavat vaihdella eri jäsenvaltioissa kansallisesta lainsäädännöstä riippuen. Näyttö siitä, että rautatieyritykset täyttävät nämä kansalliset vaatimukset, olisi annettava toimilupa-asiakirjan liitteessä. Kyseisen liitteen vakiomallia olisi käytettävä tätä tarkoitusta varten. Jos rautatieyritykset haluavat harjoittaa toimintaansa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, niiden korvausvelvollisuuden kattavuus kussakin näissä jäsenvaltioissa olisi mainittava toisessa liitteessä, jonka toimittaa sen jäsenvaltion toimilupaviranomainen, jossa rautatieyritys haluaa harjoittaa toimintaa.

(5)

Toimilupaviranomaiset voisivat alentaa hallintokustannuksiaan ja toimilupamaksujen tasoa sekä lyhentää toimilupahakemusta koskevan päätöksen tekemiseen kuluvaa aikaa, jos ne vaihtavat tarvittavat tiedot nopeasti muiden viranomaisten ja muiden julkisten ja yksityisten tahojen kanssa.

(6)

Koska markkinat eivät ole kovinkaan vilkkaita, eräissä jäsenvaltioissa ei tehdä toimilupapäätöksiä yhtenä vuotena tai useampana peräkkäisenä vuotena. Samalla korkeat maksut voivat estää uusien rautatieyritysten pääsyä markkinoille.

(7)

Uutta toimilupaa hakevien rautatieyritysten toimilupaedellytysten ei tulisi olla vähemmän suotuisia kuin markkinoilla jo toimivilla rautatieyrityksillä.

(8)

Toimilupaviranomaisiin ja yrityksiin kohdistuvaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa olisi vähennettävä rajoittamalla vaatimukset koskemaan pelkästään direktiivissä 2012/34/EU säädettyjä edellytyksiä.

(9)

Toimilupaviranomaisten ei ole pakko periä toimilupamaksua rautatieyritykseltä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin kantaa tällaisen maksun työstä, jonka toimilupaviranomaiset tekevät hakemuksen tutkimiseksi. Tällaisessa tapauksessa toimilupamaksun olisi oltava syrjimätön, se olisi tosiasiallisesti kannettava kaikilta toimilupaa hakevilta yrityksiltä ja sen olisi perustuttava toimilupaviranomaisen todelliseen työtaakkaan. Jos toimilupamaksu on yli 5 000 euroa, toimilupaviranomaisen olisi ilmoitettava käytetyt henkilötyötunnit ja kustannukset toimiluvan maksuilmoituksessa.

(10)

Direktiivillä 2012/34/EU pyritään luomaan rautatieyrityksille tasavertaiset toimintaolosuhteet kumoamalla tietyt parantuviin markkinaolosuhteisiin soveltumattomat järjestelyt ja edellyttämällä, että rautatieyrityksillä on riittävät vakuutukset tai riittävät markkinaehtoiset takuut. Toimilupaviranomaisia olisi kehotettava varmentamaan tarkistettujen edellytysten täytäntöönpano yhteistyössä jäsenvaltioiden muiden viranomaisten kanssa.

(11)

Toimiluvan myöntäminen ei saisi olla riippuvainen siitä, onko rautatieyrityksellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (3) 10 artiklassa tarkoitettu turvallisuustodistus.

(12)

Uudet rautatieyritykset ovat erittäin tärkeitä kilpailun syntymiseksi, mutta niillä voi olla käytännön vaikeuksia esittää todisteita taloudellisesta vakavaraisuudestaan ja osoittaa siten, että ne kykenevät määrittelemään realistisia oletuksia tulevalle 12 kuukauden ajanjaksolle direktiivin 2012/34/EU 20 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti. EU:n lainsäätäjät ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 (4) 5 artiklan 3 kohdassa säätäneet tietyille pienille lentoyhtiöille annettavasta mahdollisuudesta yksinkertaistettuun todistamiseen, joten samaan tapaan toimilupamenettelyssä voidaan ottaa huomioon nämä käytännön vaikeudet keventämällä menettelyä, jolla toimilupaa hakevien rautatieyritysten on osoitettava taloudellinen vakavaraisuutensa.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2012/34/EU 62 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan toimilupa-asiakirjan yhteisen mallin käyttöä koskevat yksityiskohdat. Siinä säädetään myös toimilupamenettelyn tietyistä näkökohdista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa ’toimilupa-asiakirjalla’ tarkoitetaan tämän asetuksen liitteiden I ja II mukaista täytettyä ja asianmukaisesti allekirjoitettua yhteistä mallia, joka on toimitettava Euroopan rautatievirastolle.

3 artikla

Toimilupa-asiakirjan yhteisen mallin käyttö

1.   Direktiivin 2012/34/EU III luvun mukaisesti myönnettävissä luvissa on käytettävä tämän asetuksen liitteissä I ja II vahvistettua vakiomuotoa.

Kun uusi toimilupa myönnetään, toimilupaviranomaisen on annettava sille EY:n toimilupailmoitusnumero komission päätöksen 2007/756/EY (5) lisäyksessä 2 säädetyn EU:n tunnistusnumerojärjestelmäksi (EIN) kutsutun yhdenmukaistetun numerointijärjestelmän mukaisesti.

Aina kun toimilupa myönnetään, peruutetaan määräajaksi tai kokonaan, korvataan väliaikaisella toimiluvalla tai kun sitä muutetaan toimilupa-asiakirjan kannalta merkittävällä tavalla, toimilupaviranomaisen on annettava toimilupa-asiakirja kyseistä muotoa noudattaen.

2.   Toimilupaviranomaisten on ilmoitettava asiasta direktiivin 2012/34/EU 24 artiklan 8 kohdan mukaisesti Euroopan rautatievirastolle antamalla sille toimilupa-asiakirjan jäljennös niiden välillä sovittua yhteyskäytäntöä noudattaen.

3.   Direktiivin 2012/34/EU 22 artiklassa tarkoitettua korvausvelvollisuuden kattamista koskevat tiedot on mainittava toimilupa-asiakirjan liitteessä tämän asetuksen liitteessä II vahvistettua vakiomuotoa noudattaen. Toimiluvan myöntävän viranomaisen on oheistettava liite toimilupa-asiakirjaan. Kyseisen liitteen numeron on oltava 1.

4.   Jäsenvaltion toimilupaviranomainen tai rataverkon haltija voi tämän asetuksen liitteen II mukaisissa korvausvelvollisuusliitteissä olevia tietoja käyttäen tarkastaa, onko rautatieyrityksen korvausvelvollisuuden kattavuus, jonka muut toimilupaviranomaiset ovat hyväksyneet, riittävä kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos toimilupaviranomainen toteaa, ettei kattavuus ole riittävä, se voi pyytää rautatieyritystä lisäämään kattavuutta. Rautatieyrityksen on annettava toimilupaviranomaiselle tämän pyytämät kattavuutta koskevat tiedot.

5.   Kun toimilupaviranomainen pitää kattavuutta riittävänä, sen on ilmoitettava asiasta Euroopan rautatievirastolle ja päivitettävä saman jäsenvaltion toimilupaviranomaisen toimittama liite tai lisättävä toimilupaan uusi liite, joka laaditaan liitteessä II vahvistettua vakiomuotoa noudattaen ja jolle annetaan järjestyksessä seuraava numero (2, 3, 4 jne.).

6.   Kussakin korvausvastuuliitteessä on mainittava kattavuuden määrä, soveltamisala, kuten maantieteellinen laajuus tai palvelujen tyyppi, sekä alkamispäivä ja soveltuvin osin päättymispäivä. Kussakin liitteessä on mainittava toimilupailmoitusnumero, jotta toimiluvan saaneeseen rautatieyritykseen on selkeä yhteys. Toimilupaviranomaisen on päivitettävä liite, kun sille ilmoitetaan korvausvastuun kattavuuden muuttumisesta, ja toimitettava se Euroopan rautatievirastolle.

4 artikla

Toimilupamaksut

Jäsenvaltiot voivat periä toimilupamaksun kunkin hakemuksen tutkimisesta. Toimilupamaksuja on sovellettava syrjimättömästi.

5 artikla

Korvausvastuun kattavuutta ja riittäviä takeita koskeviin vaatimuksiin liittyvät tietyt näkökohdat

1.   Toimilupaviranomaisen on julkaistava vaadittava kattavuuden vähimmäistaso, mukaan lukien silloin, kun tämä taso on vahvistettu kansallisessa lainsäädännössä.

2.   Toimilupaviranomainen ei voi edellyttää, että kattavuuden on oltava riittävä ennen kuin rautatieyritys aloittaa junaliikenteen harjoittamisen.

3.   Viimeistään 25 päivänä elokuuta 2015 toimiluvan myöntäneen toimilupaviranomaisen on pyydettävä kaikilta toimiluvan saaneilta rautatieyrityksiltä todisteet korvausvastuunsa kattavuuden tasosta ja soveltamisalasta onnettomuustapauksissa, paitsi jos ne ovat ottaneet vakuutuksen tai viranomaisilla on jo nämä tiedot. Se voi myös pyytää näitä todisteita rautatieyrityksiltä, jos se epäilee, täyttääkö niiden kattavuus direktiivin 2012/34/EU 22 artiklassa tarkoitetut vaatimukset.

4.   Jos yritys ei osoita, että sillä on riittävä vakuutus, mutta sillä on riittävät takeet kattavuudesta, toimilupaviranomaisen on tarvittaessa sääntelyelintä kuultuaan tutkittava, vastaavatko edellytykset, joilla yritys on saanut tällaiset takeet, niitä markkinaedellytyksiä, jotka olisi saanut mikä tahansa toinen yritys, jonka taloudellinen valmius ja altistuminen riskille ovat samat.

5.   Jos toimilupaviranomainen peruuttaa toimiluvan määräajaksi direktiivin 2012/34/EU 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai myöntää väliaikaisen toimiluvan mainitun direktiivin 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta mahdollisille muille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1370/2007 (6) tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille, joiden kanssa rautatieyritys oli toimilupaviranomaisen tietojen mukaan tehnyt palvelusopimuksia. Jos toimilupaviranomaisella on epäilyjä siitä, ovatko korvausvastuun kattavuutta koskevat takeet unionin valtiontukisääntöjen mukaisia, se voi toimittaa tarvittavat tiedot tällaisten valtiontukisääntöjen valvonnasta vastaaville viranomaisille.

6 artikla

Yhteys turvallisuustodistuksiin

1.   Toimiluvan myöntäminen ei saa olla riippuvainen siitä, onko yrityksellä direktiivin 2004/49/EY 10 artiklassa tarkoitettu turvallisuustodistus.

2.   Jos yrityksellä on turvallisuustodistus, lupaviranomainen ei tarkasta turvallisuustodistusta koskevia vaatimuksia toimilupaa myöntäessään.

7 artikla

Toimilupamenettelyn tietyt näkökohdat

1.   Toimilupaviranomaisen on kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava yritykselle, että asiakirjat ovat täydelliset, tai pyydettävä lisätietoja. Tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella viikolla poikkeustapauksissa, ja yritykselle on ilmoitettava siitä. Kun lisätiedot on vastaanotettu, toimilupaviranomaisen on ilmoitettava yritykselle kuukauden kuluessa, ovatko asiakirjat täydelliset.

2.   Toimilupaviranomainen voi pyytää ainoastaan direktiivin 2012/34/EU III luvussa tarkoitettuja tai kansallisessa lainsäädännössä vaadittuja asiakirjoja. Toimilupaviranomaisen on julkaistava luettelo kaikista asiakirjoista ja niiden sisällöstä eikä se saa pyytää yrityksiltä muita asiakirjoja. Jos listaa on päivitetty ja se on julkaistu, yritykset voivat silti käyttää aiempaa luetteloa ennen päivitystä jätetyissä hakemuksissa.

3.   Toimilupaviranomainen voi katsoa, että yritykset, joiden rautatieliikenteestä saamat tulot ovat alle viisi miljoonaa euroa vuodessa, täyttävät vaatimuksen, joka koskee niiden valmiutta noudattaa olemassa olevia ja mahdollisesti syntyviä velvoitteita 12 kuukauden ajan toiminnan aloittamisesta alkaen direktiivin 2012/34/EU 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos yritys voi osoittaa, että sen nettopääoma on vähintään 100 000 euroa tai muu sääntelyelimen kanssa sovittu määrä. Toimilupaviranomaisen on julkaistava kyseinen määrä.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32.

(2)  EUVL L 113, 20.4.2004, s. 37.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3).

(5)  Komission päätös 2007/756/EY, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä (EUVL L 305, 23.11.2007, s. 30).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1).


LIITE I

Toimilupa-asiakirjan vakiomuoto

Image

Image


LIITE II

Rautatietoimiluvan korvausvastuuliitteen vakiomuoto

Image

Image