30.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 24/5


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/140,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2015,

asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta häiriöttömän ohjaamon osalta ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20 päivänä helmikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjä ilma-aluksia käyttävien lentotoiminnan harjoittajien ja toimintaan osallistuvan henkilöstön on täytettävä asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV olevassa 8.b kohdassa säädetyt asiaankuuluvat keskeiset vaatimukset.

(2)

Komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 (2) vahvistetaan ilma-alusten turvallisen käytön edellytykset.

(3)

Jotta voitaisiin ottaa huomioon sellaisiin virheisiin liittyvät riskit, jotka johtuvat ohjaamomiehistöön kohdistuvista häiriöistä tai heidän keskittymistään haittaavista seikoista eräissä lennon vaiheissa, lentotoiminnan harjoittajien olisi varmistettava, että miehistön jäsenien ei edellytetä lennon kriittisten vaiheiden aikana suorittavan mitään muita kuin ilma-alusten turvallisen käytön edellyttämiä tehtäviä.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 965/2012 rajoitetaan niiden henkilöiden lukumäärää, jotka saavat olla ilma-aluksessa erityislentotoiminnan aikana. Kyseistä rajoitusta ei ole kuitenkaan perusteltu turvallisuuteen liittyvillä seikoilla. Sen vuoksi 5 artiklan 7 kohta olisi mukautettava.

(5)

Komission asetuksella (EU) N:o 71/2014 (3) lisättiin 9 a artikla asetukseen (EU) N:o 965/2012. Tämän jälkeen komission asetuksella (EU) N:o 83/2014 (4) lisättiin toinen artikla 9 a, joka olisi tosiasiassa pitänyt numeroida artiklaksi 9 b. Selkeyden ja oikeusvarmuuden vuoksi kyseinen 9 a artikla, sellaisena kuin se lisättiin asetuksella (EU) N:o 83/2014, olisi korvattava ja numeroitava asianmukaisesti.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi ja sen turvaamiseksi, että tämän asetuksen termit ovat yhdenmukaisia asetuksessa (EU) N:o 216/2008 käytettyjen termien kanssa, on tarpeen oikaista eräät asetuksessa (EU) N:o 965/2012 käytetyt termit eräissä kieliversioissa.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 965/2012 olisi muutettava ja oikaistava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat Euroopan lentoturvallisuusviraston asetuksen (EY) N:o 216/2008 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamaan lausuntoon (5).

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 216/2008 65 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 965/2012 seuraavasti:

1)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Lentotoiminnan harjoittajien, jotka harjoittavat muilla kuin vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla ja helikoptereilla sekä ilmapalloilla ja purjelentokoneilla muuta kuin kaupallista lentotoimintaa, mukaan lukien muu kuin kaupallinen erityislentotoiminta, on käytettävä ilma-alusta liitteessä VII täsmennettyjen säännösten mukaisesti.”

;

b)

korvataan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

muita lentokoneita ja helikoptereita sekä ilmapalloja ja purjelentokoneita liitteessä VII täsmennettyjen säännösten mukaisesti.”

;

c)

korvataan 7 kohdan toinen virke seuraavasti:

”Ilma-aluksessa ei saa miehistön lisäksi olla muita kuin tehtävän kannalta välttämättömiä henkilöitä.”.

2)

Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, käytettäessä asetuksen (EY) N:o 216/2008 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja ilma-aluksia kaupalliseen ilmakuljetustoimintaan on lentokoneiden osalta noudatettava 14 päivänä lokakuuta 2009 tehdyssä komission päätöksessä C(2009) 7633 määrättyjä ehtoja.”

;

b)

korvataan 4 a kohdan johdantolause seuraavasti:

”4 a   Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 ja 6 kohdassa säädetään, seuraava muilla kuin vaativilla moottorikäyttöisillä lentokoneilla ja helikoptereilla, sekä ilmapalloilla ja purjelentokoneilla toteutettava lentotoiminta voidaan suorittaa liitteen VII mukaisesti:”

.

3)

Korvataan 9 a artikla sellaisena kuin se on lisätty asetuksella (EU) N:o 83/2014 seuraavasti:

”9 b artikla

Seuranta

Viraston on jatkuvasti seurattava liitteeseen II ja III sisältyvien lento- ja työaikarajoituksia ja lepoaikavaatimuksia koskevien säännösten toimivuutta. Viraston on viimeistään 18 päivänä helmikuuta 2019 laadittava ensimmäinen kertomus tämän seurannan tuloksista.

Seurannassa on oltava mukana tieteellistä asiantuntemusta ja sen on perustuttava jäsenvaltioiden avustuksella kerättyihin toiminnallisiin tietoihin pitkältä aikaväliltä tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivän jälkeen.

Seurannassa on arvioitava, mikä vaikutus lentomiehistön vireystilaan on ainakin seuraavilla:

a)

yli 13 tunnin työvuorot suotuisimpaan aikaan vuorokaudesta;

b)

yli 10 tunnin työvuorot epäsuotuisempaan aikaan vuorokaudesta;

c)

yli 11 tunnin työvuorot miehistöjen jäsenillä, joiden sopeutumisen tilasta ei ole tietoa;

d)

työvuorot, joihin kuuluu useita peräkkäisiä lentoja (yli kuusi);

e)

päivystystehtävät, kuten päivystys tai varallaolo, jota seuraa lentotyö; ja

f)

häiritsevät aikataulut.”

4)

Muutetaan liitteet I, III, IV, VI ja VIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Oikaistaan asetus (EU) N:o 965/2012 seuraavasti:

1)

Ei koske suomenkielistä versiota.

2)

Ei koske suomenkielistä versiota.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Kuitenkin 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 18 päivästä helmikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 71/2014, annettu 27 päivänä tammikuuta 2014, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta (EUVL L 23, 28.1.2014, s. 27).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 83/2014, annettu 29 päivänä tammikuuta 2014, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta (EUVL L 28, 31.1.2014, s. 17).

(5)  Euroopan lentoturvallisuusviraston lausunto 5/2013, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013, komission asetuksesta, jolla vahvistetaan häiriötöntä ohjaamoa koskevien menetelmien täytäntöönpanosäännöt.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteet I, III, IV, VI ja VIII seuraavasti:

1)

Lisätään liitteeseen I kohta (109 a) seuraavasti:

”109 a.

’häiriöttömällä ohjaamolla’ tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin ohjaamomiehistön jäseniä ei häiritä tai heidän keskittymistään ei haitata, lukuun ottamatta ilma-aluksen turvallisen toiminnan tai siinä olevien henkilöiden turvallisuuden kannalta olennaisia asioita;”

.

2)

Liite III (OSA ORO):

a)

korvataan ORO.GEN.110 f kohta seuraavasti:

”f)

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava kunkin ilma-alustyypin turvallista toimintaa varten menetelmät ja ohjeet, joihin sisältyvät maahenkilöstön ja miehistön jäsenten tehtävät ja vastuut kaiken tyyppisessä toiminnassa sekä maassa että lennolla. Kyseisissä menetelmissä ja ohjeissa ei saa vaatia miehistön jäseniä suorittamaan lennon kriittisissä vaiheissa muita toimia kuin niitä, joita ilma-aluksen turvallinen toiminta edellyttää. Menetelmiin ja ohjeisiin on sisällyttävä häiriötöntä ohjaamoa koskevat menetelmät ja ohjeet.”

;

b)

korvataan ORO.MLR.105 a kohta seuraavasti:

”a)

Minimivarusteluettelo on laadittava asetuksen (EY) N:o 216/2008 liitteessä IV olevan 8.a.3 kohdan mukaisesti, ja luettelon on perustuttava asiaankuuluvaan perusminimivarusteluetteloon, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaisesti laadituissa tiedoissa. Jos perusminimivarusteluetteloa ei ole laadittu osana käyttöönsoveltuvuutta koskevia tietoja, minimivarusteluettelo voi perustua lentotoiminnan harjoittajan valtion tai rekisteröintivaltion hyväksymään asiaankuuluvaan perusminimivarusteluetteloon.”

3)

Lisätään liitteeseen IV (OSA CAT) kohta seuraavasti:

”CAT.GEN.MPA.124   Ilma-alusten rullaus

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ilma-alusten rullausta koskevat menettelyt ilma-alusten turvallisen käytön varmistamiseksi ja kiitotieturvallisuuden parantamiseksi.”

4)

Lisätään liitteeseen VI (OSA NCC) kohta seuraavasti:

”NCC.GEN.119   Ilma-alusten rullaus

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ilma-alusten rullausta koskevat menettelyt ilma-alusten turvallisen käytön varmistamiseksi ja kiitotieturvallisuuden parantamiseksi.”

5)

Lisätään liitteeseen VIII (OSA SPO) kohta seuraavasti:

”SPO.GEN.119   Ilma-alusten rullaus

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ilma-alusten rullausta koskevat menettelyt ilma-alusten turvallisen käytön varmistamiseksi ja kiitotieturvallisuuden parantamiseksi.”


LIITE II

Ei koske suomenkielistä versiota.