23.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 17/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/68

annettu 15 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnässä sovellettavien, ajoneuvojen jarruttamista koskevien vaatimusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 5 päivänä helmikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sisämarkkinat muodostavat alueen, jolla ei ole sisärajoja ja jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus. Tätä varten sovelletaan asetuksella (EU) N:o 167/2013 luotua maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ja niiden järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden kattavaa EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmää ja vahvistettua markkinavalvontajärjestelmää.

(2)

Termillä ’maa- ja metsätaloudessa käytettävät ajoneuvot’ tarkoitetaan lukuisia eri ajoneuvotyyppejä, joissa voi olla yksi tai useampia akseleita ja kaksi, neljä tai useampia pyöriä tai telat (kuten pyörillä varustettuja traktoreita, telaketjutraktoreita, perävaunuja ja vedettäviä laitteita) ja joita käytetään moniin erilaisiin tarkoituksiin maa- ja metsätaloudessa, erityiskäyttötarkoitukset mukaan luettuina.

(3)

Tämän asetuksen vaatimukset perustuvat nykyiseen lainsäädäntöön, jota on muutettu viimeksi vuonna 1997, mutta tekniikan kehittyminen edellyttää testaussääntöjen yksityiskohtien mukauttamista sekä seuraavia osa-alueita koskevien erityissäännösten käyttöönottoa: energiasäiliöt, hydrostaattisella voimansiirrolla varustetut ajoneuvot, inertiajarrutusjärjestelmällä varustetut ajoneuvot sekä ajoneuvot, joissa on kompleksinen elektroninen hallintajärjestelmä, lukkiutumaton jarrujärjestelmä tai elektronisesti ohjattu jarrujärjestelmä.

(4)

Tämä asetus sisältää myös vedettävien ajoneuvojen jarrujen ohjausta ja traktorin ja vedettävän ajoneuvon välistä jarruliitosta koskevia vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin neuvoston direktiivissä 76/432/ETY (2), joka kumotaan asetuksella (EU) N:o 167/2013.

(5)

Neuvoston päätöksellä 97/836/EY (3) unioni sitoutui soveltamaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntöä nro 13. E-säännön nro 13 liitteessä 18 esitetyt olennaiset vaatimukset, joita sovelletaan kompleksisten elektronisten ajoneuvonhallintajärjestelmien turvallisuuteen, olisi sisällytettävä tähän asetukseen, sillä ne ovat tekniikan viimeisimmän kehityksen mukaisia.

(6)

Lukkiutumattomat jarrujärjestelmät ovat yleisiä ajoneuvoissa, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h, ja niitä voidaan siten pitää asianmukaisina ja niistä voitaisiin tehdä pakollisia tämän asetuksen soveltamisesta alkaen, mutta kyseisiä järjestelmiä ei vielä ole yleisesti saatavilla ajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on 40–60 km/h. Viimeksi mainittujen ajoneuvojen osalta lukkiutumattomien jarrujärjestelmien käyttöönotto pitäisi näin ollen vahvistaa sen jälkeen, kun komissio on lopullisesti arvioinut kyseisten järjestelmien saatavuuden. Tätä varten komission olisi 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä arvioitava lukkiutumattomien jarrujärjestelmien saatavuus maa- ja metsätaloudessa käytettäviin ajoneuvoihin, joiden suurin rakenteellinen nopeus on 40–60 km/h. Jos tämä arviointi vahvistaa, että edellä tarkoitettua tekniikkaa ei ole saatavilla tai että se ei ole käyttökelpoista, komission olisi muutettava tätä asetusta niin, että sen kyseisiä säännöksiä ei sovelleta ajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on 40–60 km/h.

(7)

Siltä osin kuin valmistaja voi asetuksen (EU) N:o 167/2013 2 artiklan mukaisesti halutessaan hakea kansallista tyyppihyväksyntää, jäsenvaltioiden olisi kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien seikkojen osalta voitava vapaasti asettaa kansallista tyyppihyväksyntää varten vaatimuksia, jotka eroavat tämän asetuksen vaatimuksista.

Kansallisen tyyppihyväksynnän osalta jäsenvaltiot eivät saa jarrutustehoon liittyvien toimintaturvallisuutta koskevien seikkojen perusteella evätä sellaisten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntää, jotka ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, lukuun ottamatta vaatimuksia, jotka koskevat yksipiirisiä hydrauliikkaliitoksia. Tällä asetuksella olisi otettava käyttöön yksipiirisiä hydrauliikkaliitoksia koskevat yhdenmukaistetut vaatimukset, joiden mukaisesti kyseiset liitokset voitaisiin sallia EU-tyyppihyväksynnässä rajoitetun ajan. Koska joissakin jäsenvaltioissa on kuitenkin ollut kansallisella tasolla voimassa tiukemmat määräykset, jäsenvaltioiden olisi voitava evätä kansallinen tyyppihyväksyntä yksipiirisillä hydrauliikkaliitoksilla varustetuilta ajoneuvotyypeiltä tämän asetuksen soveltamispäivästä alkaen, jos ne katsovat epäämisen olevan niiden kansallisten turvallisuusvaatimusten mukaista.

8)

Jotta kaikkien uusien tyyppihyväksyntäsääntöjen soveltamisen alkamispäivä olisi yhdenmukainen, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) N:o 167/2013,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset ja testausmenettelyt, jotka koskevat jarrutustehoon liittyvää toimintaturvallisuutta asetuksen (EU) N:o 167/2013 mukaista maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ja sellaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntää ja markkinavalvontaa varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 167/2013 määritelmiä. Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’jarrujärjestelmällä’ niiden osien yhdistelmää, joiden toimintatarkoituksena on vähentää liikkuvan ajoneuvon nopeutta asteittain, saada se pysähtymään taikka pitää se paikoillaan, jos se on jo pysäytetty; järjestelmä koostuu hallintalaitteesta, voimansiirrosta ja varsinaisesta jarrusta;

2)

’käyttöjarrujärjestelmällä’ jarrujärjestelmää, jonka avulla kuljettaja voi hallita ajoneuvon liikettä ja pysäyttää sen turvallisesti, nopeasti ja tehokkaasti kaikilla nopeuksilla ja kuormilla, joilla ajoneuvo on hyväksytty käytettäväksi, ja ylös- tai alaspäin eriasteisesti kaltevilla pinnoilla;

3)

’portaattomalla jarrutuksella’ jarrutusta, joka täyttää seuraavat edellytykset, kun jarrua painetaan tai vapautetaan laitteiston normaalilla toiminta-alueella:

a)

kuljettaja voi milloin tahansa lisätä tai vähentää jarrutusvoimaa hallintalaitetta käyttämällä;

b)

jarrutusvoima vaikuttaa samaan suuntaan kuin hallintalaitteeseen kohdistuva toiminta (monotoninen toiminta);

c)

jarrutusvoimaa voidaan säädellä helposti ja riittävän tarkasti;

4)

’hallintalaitteella’ kuljettajan suoraan käyttämää laitetta, jonka avulla voimansiirtoon välitetään jarrutukseen tai sen hallintaan tarvittava energia. Tämä energia voi olla kuljettajan omaa lihasvoimaa tai muusta lähteestä saatua energiaa, jota kuljettaja voi hallita, tai soveltuvin osin vedettävän ajoneuvon kineettistä energiaa tai edellä lueteltuja energioita yhdistämällä saatua energiaa.

5)

’voimansiirrolla’ hallintalaitteen ja jarrun välissä sijaitsevien komponenttien muodostamaa kokonaisuutta (lukuun ottamatta traktorin ja vedettävän ajoneuvon välisiä ohjaus- ja syöttöjohtoja), joka liittää hallintalaitteen ja jarrun toisiinsa mekaanisin, hydraulisin, pneumaattisin tai sähköisin keinoin tai tällaisten keinojen yhdistelmällä; jos jarrutusvoima saadaan kuljettajasta riippumattomasta energianlähteestä tai sen avustamana, myös kyseisessä järjestelmässä olevia energiavarastoja pidetään osana voimansiirtoa;

6)

’ohjauksen välityksellä’ sitä voimansiirron osien kokonaisuutta, jolla hallitaan jarrujen ja tarvittavien energiavarastojen toimintaa;

7)

’energian välityksellä’ sitä komponenttien kokonaisuutta, joka syöttää jarruille niiden toimintaa varten tarvittavan energian;

8)

’kitkajarrulla’ jarrua, jossa jarrutukseen tarvittavat voimat syntyvät kahden toistensa suhteen liikkuvan osan välisestä kitkasta;

9)

’fluidijarrulla’ jarrua, jossa jarrutukseen tarvittavat voimat syntyvät kahden toistensa suhteen liikkuvan osan välissä olevan väliaineen välityksellä; väliaine on nestettä, jos kyseessä on nestejarru, ja ilmaa, jos kyseessä on paineilmajarru;

10)

’moottorijarrulla’ jarrua, jossa jarrutusvoimat syntyvät moottorin kehittämän hallitusti lisääntyvän jarrutusvaikutuksen siirtämisestä pyöriin;

11)

’seisontajarrujärjestelmällä’ järjestelmää, joka mahdollistaa ajoneuvon pysymisen paikoillaan ylös- tai alaspäin kaltevalla pinnalla myös silloin, kun kuljettaja ei ole paikallaan;

12)

’jatkuvalla jarrutuksella’ ajoneuvoyhdistelmän muodostavien ajoneuvojen jarruttamista järjestelmällä, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a)

yksi hallintalaite, jota kuljettaja käyttää istuimeltaan portaattomasti yhdellä liikkeellä;

b)

ajoneuvoyhdistelmän muodostavien ajoneuvojen jarruttamiseen tarvittava energia siirretään samasta energianlähteestä;

c)

jarrujärjestelmä varmistaa kaikkien yhdistelmän osana olevien ajoneuvojen samanaikaisen tai sopivasti vaiheittaisen jarrutuksen niiden keskinäisestä sijainnista riippumatta;

13)

’puolijatkuvalla jarrutuksella’ ajoneuvoyhdistelmän muodostavien ajoneuvojen jarruttamista järjestelmällä, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a)

yksi hallintalaite, jota kuljettaja käyttää istuimeltaan portaattomasti yhdellä liikkeellä;

b)

ajoneuvoyhdistelmän muodostavien ajoneuvojen jarruttamiseen tarvittava energia siirretään kahdesta erillisestä energianlähteestä;

c)

jarrujärjestelmä varmistaa kaikkien yhdistelmän osana olevien ajoneuvojen samanaikaisen tai sopivasti vaiheittaisen jarrutuksen niiden keskinäisestä sijainnista riippumatta;

14)

’automaattijarrutuksella’ vedettävien ajoneuvojen jarruttamista, joka tapahtuu automaattisesti ajoneuvoyhdistelmään kuuluvien ajoneuvojen irrotessa toisistaan, kytkennän rikkoutumisesta aiheutuva irtoaminen mukaan lukien, ilman että tällä on vaikutusta ajoneuvoyhdistelmän muiden osien jarrutustehoon;

15)

’inertiajarrutuksella’ jarrutusta, jossa hyödynnetään traktoria lähestyvän vedettävän ajoneuvon aikaansaamia voimia;

16)

’ei-irrotettavalla voimansiirrolla’ voimansiirtoa, jossa painetta, voimaa tai vääntömomenttia siirretään ajoneuvon kulun aikana jatkuvasti voimalinjassa ajoneuvon moottorin ja pyörien välillä tai jarrujärjestelmässä jarrujen hallintalaitteen ja pyörien välillä;

17)

’kuormitetulla ajoneuvolla’ ajoneuvoa, joka on kuormitettu suurimpaan teknisesti sallittuun kokonaismassaansa;

18)

’pyöräkuormalla’ tienpintaan pyörän kosketusalueella kohdistuvaa pystysuoraa staattista voimaa;

19)

’akselikuormalla’ tienpintaan kaikkien akselilla olevien pyörien kosketusalueilla kohdistuvien pystysuorien staattisten voimien summaa;

20)

’suurimmalla staattisella pyöräkuormalla’ staattista pyöräkuormaa ajoneuvon ollessa kuormitettuna suurimpaan teknisesti sallittuun massaansa;

21)

’suurimmalla staattisella akselikuormalla’ staattista akselikuormaa ajoneuvon ollessa kuormitettuna suurimpaan teknisesti sallittuun massaansa;

22)

’vedettävällä ajoneuvolla’ asetuksen (EU) N:o 167/2013 3 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua perävaunua tai kyseisen asetuksen 3 artiklan 10 kohdassa tarkoitettua vedettävää vaihdettavissa olevaa laitetta;

23)

’vetoaisalla varustetulla vedettävällä ajoneuvolla’ luokkaan R tai S kuuluvaa vedettävää ajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi akselia (joista ainakin toinen on ohjaava akseli) ja joka on varustettu vetolaitteella, joka voi liikkua pystysuunnassa suhteessa vedettävään ajoneuvoon ja joka ei siirrä traktoriin merkittävää staattista pystysuuntaista kuormaa;

24)

’keskiakselilla varustetulla vedettävällä ajoneuvolla’ luokkaan R tai S kuuluvaa vedettävää ajoneuvoa, jossa yksi tai useampi akseli sijaitsee lähellä (tasaisesti kuormitetun) ajoneuvon painopistettä siten, että traktoriin välittyy ainoastaan pieni staattinen pystysuuntainen kuorma, joka on pienempi kuin 10 prosenttia siitä kuormasta, joka vastaa joko vedettävän ajoneuvon suurinta massaa tai 1 000 daN:n kuormaa (sen mukaan kumpi on pienempi);

25)

’jäykällä vetoaisalla varustetulla vedettävällä ajoneuvolla’ luokkaan R tai S kuuluvaa vedettävää ajoneuvoa, jossa yksi akseli tai yksi akseliryhmä on varustettu vetoaisalla, joka siirtää merkittävän staattisen kuorman traktoriin rakenteestaan johtuen, ja joka ei vastaa keskiakselilla varustetun vedettävän ajoneuvon määritelmää; ajoneuvoyhdistelmän kytkentä ei saa koostua vetotapista ja vetopöydästä; jäykässä vetoaisassa voi esiintyä vähäistä pystyliikettä; hydraulisesti säädettävää nivelöityä vetoaisaa pidetään jäykkänä vetoaisana;

26)

’hidastinjärjestelmällä’ apujarrujärjestelmää, joka tuottaa ja ylläpitää jarrutusvaikutusta pitkään ilman, että teho merkittävästi alenee, ja johon kuuluu hallintalaite, joka voi olla yksi laite tai koostua useammasta laitteesta, joita kutakin voidaan hallita erikseen;

27)

’elektronisesti ohjatulla jarrujärjestelmällä (EBS)’ jarrujärjestelmää, jossa ohjaustoiminto tuotetaan ja käsitellään sähköisenä signaalina ohjauksen välityksessä ja syötetään sähköisinä signaaleina laitteille, jotka tuottavat käyttövoiman varastoidun tai generoidun energian avulla;

28)

’automaattisesti ohjatulla jarrutuksella’ kompleksiseen elektroniseen hallintajärjestelmään kuuluvaa toimintoa, jossa jarrujärjestelmän tai tiettyjen akselien jarrujen käyttämisellä on tarkoitus hidastaa ajoneuvoa ajajan välittömällä toiminnalla tai sitä ilman ajoneuvon antamien tietojen automaattisen arvioinnin perusteella;

29)

’selektiivisellä jarrutuksella’ kompleksisen elektronisen hallintajärjestelmän toimintoa, jossa yksittäiset jarrut tulevat käyttöön automaattisesti ja ajoneuvon vauhdin hidastuminen on toissijaista ajoneuvon käyttäytymisen muuttamiseen nähden;

30)

’sähköisellä ohjausjohdolla’ kahden ajoneuvon välistä sähköistä yhteyttä, joka välittää yhdistelmässä jarrutuksen hallintatoiminnon vedettävään ajoneuvoon; johto koostuu sähköjohtimista ja pistokytkimestä sekä osista, jotka on tarkoitettu vedettävän ajoneuvon ohjauksen välitykseen liittyvään tiedonsiirtoon ja sähköenergian syöttöön;

31)

’jousen painekammiolla’ kammiota, jossa tuotetaan paineen muutos, joka saa aikaan jousen puristumisen;

32)

’hydrostaattisella voimansiirrolla’ ajoneuvon käyttövoimajärjestelmää, jossa käytetään avoimen tai suljetun piirin hydrostaattista voimansiirtoa, jossa neste kiertää energiaväliaineena yhden tai useamman hydraulipumpun ja yhden tai useamman hydraulimoottorin välillä;

33)

’kompleksisella elektronisella ajoneuvonhallintajärjestelmällä’ elektronista hallintajärjestelmää, joka kuuluu sellaiseen komentoketjuun, jossa hallittava toiminto voidaan ohittaa korkeammantasoisella elektronisella hallintatoiminnolla tai toiminnolla, jonka suorittaa korkeammantasoinen elektroninen hallintajärjestelmä;

34)

’lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä’ käyttöjarrujärjestelmää, joka säätää automaattisesti luiston astetta pyörän pyörimissuunnassa yhdessä tai useammassa ajoneuvon pyörässä jarrutuksen aikana;

35)

’suoraan hallittavalla pyörällä’ pyörää, jonka jarrutusvoimaa muutetaan ainakin sen oman tunnistimen antamien tietojen mukaisesti;

36)

’yksipiirisellä hydrauliikkaliitoksella’ traktorin ja vedettävän ajoneuvon välistä jarruliitosta, joka on toteutettu yhdellä hydraulijohdolla.

II LUKU

JARRULAITTEITA JA PERÄVAUNUN JARRUKYTKENTÖJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

3 artikla

Jarrutustehoon liittyvät asennus- ja demonstrointivaatimukset

1.   Valmistajien on varustettava maa- ja metsätaloudessa käytettävät ajoneuvot jarrutustehoon vaikuttavilla järjestelmillä, komponenteilla ja erillisillä teknisillä yksiköillä, jotka on suunniteltu, rakennettu ja koottu niin, että ajoneuvot tavanomaisessa käytössä ja valmistajan asettamien vaatimusten mukaisesti huollettuina ovat 4–17 artiklassa vahvistettujen yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten ja testausmenetelmien mukaisia.

2.   Valmistajien on osoitettava fysikaalisin demonstraatiotestein hyväksyntäviranomaiselle, että unionissa markkinoilla saataville asetettavat, rekisteröitävät ja käyttöön otettavat maa- ja metsätaloudessa käytettävät ajoneuvot ovat tämän asetuksen 4–17 artiklassa vahvistettujen yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten ja testausmenetelmien mukaisia.

3.   Valmistajien on huolehdittava siitä, että unionissa markkinoilla saataville asetettavat tai käyttöön otettavat varaosat ovat tässä asetuksessa vahvistettujen yksityiskohtaisten teknisten vaatimusten ja testausmenettelyjen mukaisia.

4.   Vaihtoehtona tämän asetuksen vaatimusten noudattamiselle valmistaja voi esittää valmistusasiakirjoissa komponentin testausselosteen tai vastaavan asiakirjan, joka osoittaa, että järjestelmä tai ajoneuvo on liitteessä X tarkoitetun E-säännön nro 13 vaatimusten mukainen.

5.   Vaihtoehtona tämän asetuksen vaatimusten noudattamiselle valmistaja voi liittää valmistusasiakirjoihin tarvittavat asiakirjat, jotka osoittavat, että vedettävän ajoneuvon lukkiutumaton jarrujärjestelmä, jos sellainen on asennettuna, on liitteessä X tarkoitetun E-säännön nro 13 liitteessä 19 olevan 5 kohdan vaatimusten mukainen.

6.   Edellä 4 ja 5 kohdassa mainittuja komponentteja ja järjestelmiä käsitellään asetuksen (EU) N:o 167/2013 68 artiklan mukaisesti annettavassa täytäntöönpanosäädöksessä.

4 artikla

Jarrulaitteiden ja perävaunujen jarruliitosten rakennetta ja asennusta koskevat vaatimukset

Jarrulaitteisiin ja perävaunujen jarruliitoksiin sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja sovellettavien vaatimusten noudattaminen todennettava liitteen I mukaisesti.

5 artikla

Jarrujärjestelmien, perävaunujen jarruliitosten sekä näillä varustettujen ajoneuvojen testaamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

Jarrujärjestelmiin, perävaunujen jarruliitoksiin sekä näillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja sovellettavien suorituskykyvaatimusten noudattaminen todennettava liitteen II mukaisesti.

6 artikla

Vasteajan mittaamista koskevat vaatimukset

Jarrulaitteiden ja perävaunujen jarruliitosten vasteaikoihin sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja sovellettavien suorituskykyvaatimusten noudattaminen todennettava liitteen III mukaisesti.

7 artikla

Jarrujärjestelmien, perävaunujen jarruliitosten sekä näillä varustettujen ajoneuvojen energianlähteitä ja energiavarastoja koskevat vaatimukset

Jarrujärjestelmien, perävaunujen jarruliitosten sekä näillä varustettujen ajoneuvojen energianlähteisiin ja energiavarastoihin sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja sovellettavien suorituskykyvaatimusten noudattaminen todennettava liitteen IV mukaisesti.

8 artikla

Jousijarruja ja niillä varustettuja ajoneuvoja koskevat vaatimukset

Jousijarruihin ja niillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja sovellettavien suorituskykyvaatimusten noudattaminen todennettava liitteen V mukaisesti.

9 artikla

Mekaanisella jarrusylinterin lukituslaitteella varustettuja seisontajarrujärjestelmiä koskevat vaatimukset

Mekaanisella jarrusylinterin lukituslaitteella varustettuihin seisontajarrujärjestelmiin sovellettavien suorituskykyvaatimusten noudattaminen on todennettava liitteen VI mukaisesti.

10 artikla

Niitä ajoneuvoja koskevat vaihtoehtoiset testausvaatimukset, joiden osalta tyyppi I-, tyyppi II- tai tyyppi III -testit eivät ole pakollisia

1.   Edellytykset, joiden nojalla tyyppi I-, tyyppi II- tai tyyppi III -testit eivät ole pakollisia tiettyjen ajoneuvotyyppien osalta, vahvistetaan liitteessä VII.

2.   Kun kyseessä ovat sellaiset ajoneuvot ja niiden jarrulaitteet, joiden osalta tyyppi I-, tyyppi II- tai tyyppi III -testit eivät ole 1 kohdan mukaisesti pakollisia, sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja asianomaisten suorituskykyvaatimusten noudattaminen todennettava liitteen VII mukaisesti.

11 artikla

Inertiajarrujärjestelmien ja -jarrulaitteiden, perävaunujen jarruliitosten sekä näillä varustettujen ajoneuvojen testaamista koskevat vaatimukset jarruttamisen osalta

Inertiajarrujärjestelmiin ja -jarrulaitteisiin, perävaunujen jarruliitoksiin sekä näillä varustettuihin ajoneuvoihin jarruttamisen osalta sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja asianomaisten vaatimusten noudattaminen todennettava liitteen VIII mukaisesti.

12 artikla

Hydrostaattisella voimansiirrolla varustettuja ajoneuvoja sekä niiden jarrulaitteita ja -järjestelmiä koskevat vaatimukset

Hydrostaattisella voimansiirrolla varustettuihin ajoneuvoihin sekä niiden jarrulaitteisiin ja -järjestelmiin sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja asianomaisten suorituskykyvaatimusten noudattaminen todennettava liitteen IX mukaisesti.

13 artikla

Kompleksisten elektronisten ajoneuvonhallintajärjestelmien turvallisuusnäkökohtia koskevat vaatimukset

Kompleksisten elektronisten ajoneuvonhallintajärjestelmien turvallisuusnäkökohtiin sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja niihin liittyvien suorituskykyvaatimusten noudattaminen todennettava liitteen X mukaisesti.

14 artikla

Lukkiutumattomia jarrujärjestelmiä ja niillä varustettuja ajoneuvoja koskevat vaatimukset

Lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin ja niillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat testausmenettelyt on toteutettava ja asianomaisten vaatimusten noudattaminen todennettava liitteen XI mukaisesti.

15 artikla

Vaatimukset, jotka koskevat sellaisten ajoneuvojen elektronisesti ohjattua jarrujärjestelmää (EBS), jotka on varustettu paineilmajarrujärjestelmällä tai joissa tiedonsiirto tapahtuu ISO 7638 -liittimen napojen 6 ja 7 kautta, sekä tällaisella EBS-järjestelmällä varustettuja ajoneuvoja

Testausmenettelyt, joita sovelletaan sellaisten ajoneuvojen elektronisesti ohjattuun jarrujärjestelmään (EBS), jotka on varustettu paineilmajarrujärjestelmällä tai joissa tiedonsiirto tapahtuu ISO 7638 -liittimen napojen 6 ja 7 kautta, sekä tällaisella EBS-järjestelmällä varustettuihin ajoneuvoihin, on toteutettava ja asianomaisten suorituskykyvaatimusten noudattaminen todennettava liitteen XII mukaisesti.

16 artikla

Yksipiirisiä hydrauliikkaliitäntöjä ja tällaisilla liitännöillä varustettuja ajoneuvoja koskevat vaatimukset

1.   Jarrulaitteissa ja perävaunujen jarruliitoksissa käytettäviin yksipiirisiin hydrauliikkaliitäntöihin ja yksipiirisillä hydrauliikkaliitännöillä varustettuihin ajoneuvoihin sovellettavat suorituskykyvaatimukset vahvistetaan liitteessä XIII.

2.   Valmistajat eivät saa asentaa yksipiirisiä hydrauliikkaliitäntöjä luokkiin T ja C kuuluviin uusiin ajoneuvotyyppeihin 31 päivän joulukuuta 2019 jälkeen eivätkä mainittujen luokkien uusiin ajoneuvoihin 31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen.

III LUKU

JÄSENVALTIOIDEN VELVOITTEET

17 artikla

Ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntä

Asetuksen (EU) N:o 167/2013 6 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyntäviranomaiset eivät 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen saa jarrujen tehoa koskevista toimintaturvallisuuteen liittyvistä syistä evätä EU-tyyppihyväksyntää maa- ja metsätaloudessa käytettäviltä ajoneuvotyypeiltä, jotka ovat tämän asetuksen säännösten mukaisia.

Tyyppihyväksyntäviranomaisten on 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen ja asetuksen (EU) N:o 167/2013 6 artiklan 2 kohdan ja tämän asetuksen 16 artiklan mukaisesti evättävä tyyppihyväksyntä luokkiin T ja C kuuluvilta ajoneuvotyypeiltä, joissa on yksipiirisiä hydrauliikkaliitoksia.

Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen kiellettävä sellaisten uusien ajoneuvojen asettaminen saataville markkinoilla, rekisteröinti tai käyttöönotto, jotka eivät vastaa asetuksen (EU) N:o 167/2013 ja tämän asetuksen säännöksiä jarrutustehoon liittyvän toimintaturvallisuuden osalta.

Kansallisten viranomaisten on 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen kiellettävä sellaisten luokkiin T ja C kuuluvien uusien ajoneuvojen asettaminen saataville markkinoilla, rekisteröinti tai käyttöönotto, jotka on varustettu tämän asetuksen 16 artiklassa tarkoitetuilla yksipiirisillä hydrauliikkaliitoksilla.

18 artikla

Ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden kansallinen tyyppihyväksyntä

Kansalliset viranomaiset eivät saa evätä kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyypiltä jarrutustehoa koskevista toimintaturvallisuuteen liittyvistä syistä, jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, lukuun ottamatta vaatimuksia, jotka koskevat yksipiirisiä hydrauliikkaliitoksia.

IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖS

19 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 76/432/ETY, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1976, pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 122, 8.5.1976, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 97/836/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 1997, Euroopan yhteisön liittymisestä Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista (vuoden 1958 tarkistettu sopimus) (EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78).


LIITELUETTELO

Liitteen numero

Liitteen otsikko

Sivu

I

Jarrulaitteiden ja perävaunujen jarruliitosten rakennetta ja asennusta koskevat vaatimukset

10

II

Jarrujärjestelmien, perävaunujen jarruliitosten sekä näillä varustettujen ajoneuvojen testaamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

27

III

Vasteajan mittaamista koskevat vaatimukset

49

IV

Jarrujärjestelmien, perävaunujen jarruliitosten sekä näillä varustettujen ajoneuvojen energianlähteitä ja energianvaraajia koskevat vaatimukset

60

V

Jousijarruja ja niillä varustettuja ajoneuvoja koskevat vaatimukset

67

VI

Mekaanisella jarrusylinterin lukituslaitteella varustettuja seisontajarrujärjestelmiä koskevat vaatimukset

70

VII

Niitä ajoneuvoja koskevat vaihtoehtoiset testausvaatimukset, joiden osalta tyyppi I-, tyyppi II- tai tyyppi III -testit eivät ole pakollisia

71

VIII

Inertiajarrujärjestelmien ja -jarrulaitteiden, perävaunujen jarruliitosten sekä näillä varustettujen ajoneuvojen testaamista koskevat vaatimukset jarruttamisen osaltaF

83

IX

Hydrostaattisella voimansiirrolla varustettuja ajoneuvoja sekä niiden jarrulaitteita ja -järjestelmiä koskevat vaatimukset

98

X

Kompleksisten elektronisten ajoneuvonhallintajärjestelmien turvallisuusnäkökohtia koskevat vaatimukset

104

XI

Lukkiutumattomia jarrujärjestelmiä ja niillä varustettuja ajoneuvoja koskevat vaatimukset

105

XII

Vaatimukset, jotka koskevat sellaisten ajoneuvojen elektronisesti ohjattua jarrujärjestelmää (EBS), jotka on varustettu paineilmajarrujärjestelmällä tai joissa tiedonsiirto tapahtuu ISO 7638:2003 -liittimen napojen 6 ja 7 kautta, sekä tällaisella EBS-järjestelmällä varustettuja ajoneuvoja

121

XIII

Yksipiirisiä hydrauliikkaliitäntöjä ja tällaisilla liitännöillä varustettuja ajoneuvoja koskevat vaatimukset

136


LIITE I

Jarrulaitteiden ja perävaunujen jarruliitosten rakennetta ja asennusta koskevat vaatimukset

1.   Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan

1.1

’kytkentävoimaohjauksella’ järjestelmää/toimintoa, jolla tasapainotetaan automaattisesti traktorin ja vedettävän ajoneuvon jarrutussuhdetta;

1.2

’nimellisellä vaatimusarvolla’ kytkentävoimaohjauksen ominaisarvoa, joka suhteuttaa liitospään signaalin jarrutussuhteeseen ja joka voidaan osoittaa tyyppihyväksynnässä liitteen II lisäyksessä 1 esitettyjen yhteensopivuusalueiden rajojen sisäpuolella;

1.3

’telapyörästöllä’ järjestelmää, joka siirtää ajoneuvon ja tela-alustan painon maahan telamaton kautta, välittää vääntömomentin ajoneuvon käyttövoimajärjestelmästä telamattoon ja voi saada aikaan liikkuvan telamaton liikesuunnan muutoksen;

1.4

’tela-alustalla’ järjestelmää, joka koostuu vähintään kahdesta telapyörästöstä, jotka sijaitsevat tietyn mitan päässä toisistaan yhdessä tasossa (rivissä) ja joiden ympäri kulkee metallinen tai kuminen telamatto;

1.5

’telamatolla’ yhtenäistä joustavaa hihnaa, joka kykenee absorboimaan pituussuuntaisia vetäviä voimia.

2.   Rakennetta ja asennusta koskevat vaatimukset

2.1   Yleistä

Ellei nimenomaisesti muuta mainita, suurinta rakenteellista nopeutta tarkastellaan kaikkialla tässä liitteessä ajoneuvon kulkusuunnassa eteenpäin.

2.1.1   Jarrujen komponentit, erilliset tekniset yksiköt ja osat

2.1.1.1   Jarrujärjestelmän komponentit, erilliset tekniset yksiköt ja osat on suunniteltava, rakennettava ja asennettava siten, että tavanomaisessa käytössä ajoneuvo täyttää jäljempänä vahvistetut vaatimukset siihen mahdollisesti kohdistuvasta tärinästä huolimatta.

2.1.1.2   Jarrujärjestelmän komponentit, erilliset tekniset yksiköt ja osat on erityisesti suunniteltava, rakennettava ja asennettava siten, että ne sietävät syöpymistä ja vanhenemista aiheuttavia olosuhteita.

2.1.1.3   Jarrupäällysteissä ei saa olla asbestia.

2.1.1.4   Ajoneuvoon ei saa asentaa mitään sellaista komponenttia, erillistä teknistä yksikköä tai osaa (kuten venttiiliä), jonka avulla ajoneuvon käyttäjän olisi mahdollista muuttaa jarrujärjestelmän tehoa niin, että se ei enää vastaisi tämän asetuksen vaatimuksia käytön aikana. Ajoneuvoon voidaan asentaa sellainen komponentti, erillinen tekninen yksikkö tai osa, jota vain valmistaja voi käyttää erityistyökalulla ja/tai joka on suojattu väärinkäytön estävällä sinetillä, sillä edellytyksellä, että ajoneuvon käyttäjä ei pysty muuttamaan kyseistä komponenttia, erillistä teknistä yksikköä tai osaa tai että mahdolliset käyttäjän tekemät muutokset ovat helposti valvontaviranomaisten havaittavissa.

2.1.1.5   Vedettävä ajoneuvo on varustettava automaattisella kuormituksen tunnistuslaitteella lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

2.1.1.5.1

Jos vedettävää ajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 30 km/h, ei teknisistä syistä voida varustaa automaattisella kuormituksen tunnistuslaitteella, se voidaan varustaa laitteella, jossa on vähintään kolme erillistä asetusta jarruvoimien hallintaa varten.

2.1.1.5.2

Sellaisessa erityistapauksessa, jossa vedettävän ajoneuvon rakenteen vuoksi voidaan toteuttaa vain kaksi erillistä kuormitustila-asetusta, ”kuormitettu” ja ”kuormittamaton”, ajoneuvo voidaan varustaa vain kahdella erillisellä asetuksella jarruvoimien hallintaa varten.

2.1.1.5.3

Luokan S ajoneuvot, joiden koneet eivät sisällä mitään muuta kuormaa, ei myöskään kuluvia aineita.

2.1.2   Jarrujärjestelmän toiminnot

Jarrujärjestelmän on tarjottava seuraavat toiminnot:

2.1.2.1   Käyttöjarru

Käyttöjarrujärjestelmän jarrutuksen voimakkuutta on pystyttävä säätelemään. Kuljettajan on kyettävä jarruttamaan ohjauspaikallaan istuen ja irrottamatta käsiään ohjauksen hallintalaitteesta.

2.1.2.2   Varajarru

Varajarrun avulla ajoneuvo on pystyttävä pysäyttämään kohtuullisella pysähtymismatkalla siinä tapauksessa, ettei käyttöjarru ole toimintakunnossa. Traktoreissa jarrutuksen voimakkuutta on pystyttävä säätelemään. Kuljettajan on kyettävä jarruttamaan istuimellaan istuen niin, että ainakin toinen käsi pitää kiinni ohjauksen hallintalaitteesta. Näitä vaatimuksia sovellettaessa oletetaan, ettei käyttöjarruun voi ilmaantua samanaikaisesti kuin yksi vika.

2.1.2.3   Seisontajarru

Seisontajarrulla on pystyttävä pitämään ajoneuvo paikallaan ylä- ja alamäessä myös kuljettajan poissa ollessa niin, että täysin mekaaninen laite pitää jarrujärjestelmän liikkuvat osat paikoilleen lukittuina. Kuljettajan on pystyttävä jarruttamaan istuimellaan istuen, kuitenkin niin, että vedettävän ajoneuvon osalta noudatetaan 2.2.2.11 kohdan vaatimuksia.

Vedettävän ajoneuvon käyttöjarru (paineilma tai neste) saa toimia samanaikaisesti traktorin seisontajarrun kanssa, jos kuljettaja voi milloin tahansa tarkastaa, että ajoneuvoyhdistelmän seisontajarrujärjestelmän puhtaasti mekaanisella käytöllä saavutettu jarrutusteho on riittävä.

2.1.3   Ajoneuvoihin ja niiden jarrujärjestelmiin sovelletaan liitteen II lisäyksen 1 asiaankuuluvia vaatimuksia.

2.1.4   Traktoreiden ja vedettävien ajoneuvojen väliset liitännät paineilmajarrujärjestelmissä

2.1.4.1   Paineilmajarrujärjestelmässä traktoreiden ja vedettävien ajoneuvojen välisten liitäntöjen on oltava 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.2 tai 2.1.4.1.3 kohdan mukaiset seuraavasti:

2.1.4.1.1

yksi paineilmasyöttöjohto ja yksi paineilmaohjausjohto;

2.1.4.1.2

yksi paineilmasyöttöjohto, yksi paineilmaohjausjohto ja yksi sähköinen ohjausjohto;

2.1.4.1.3

yksi paineilmasyöttöjohto ja yksi sähköinen ohjausjohto. Kunnes yhteensopivuuden ja turvallisuuden varmistavista yhtenäisistä teknisistä vaatimuksista on sovittu, tämän kohdan säännösten mukaiset traktoreiden ja perävaunujen väliset liitännät eivät ole sallittuja.

2.1.5   Traktoreiden ja vedettävien ajoneuvojen väliset liitännät nestejarrujärjestelmissä

2.1.5.1   Liitännän tyyppi

2.1.5.1.1   Hydraulinen ohjausjohto: tämä johto yhdistää traktorin urosliittimen ja vedettävän ajoneuvon naarasliittimen. Liittimien on oltava standardin ISO 5676:1983 mukaisia.

2.1.5.1.2   Hydraulinen apujohto: tämä johto yhdistää traktorin urosliittimen ja vedettävän ajoneuvon naarasliittimen. Liittimien on oltava standardin ISO 16028:2006 mukaisia ja kokoa 10.

2.1.5.1.3   ISO-standardin 7638:2003 mukainen liitin (valinnainen). ISO-standardin 7638:2003 mukaista liitintä voidaan tapauksen mukaan käyttää 5- tai 7-napaisena.

Edellä 2.1.5.1.1 ja 2.1.5.1.2 kohdassa tarkoitetut liittimet on sijoitettava traktoriin kuvassa 1 esitetyllä tavalla.

Kuva 1

Hydrauliset liitosjohdot

Image 1

Teksti kuva

2.1.5.2.   Kun moottori on käynnissä ja traktorin seisontajarrujärjestelmä täydellä jarrutuksella,

2.1.5.2.1

apujohdon paineen on oltava 0+ 100 kPa ja/tai

2.1.5.2.2

ohjausjohdon paineen on oltava 11 500–15 000 kPa.

2.1.5.3   Kun moottori on käynnissä ja traktorin seisontajarrujärjestelmä on täysin vapautettuna, paineen apujohdossa on oltava 2.2.1.18.3 kohdassa säädettyjen arvojen välillä.

2.1.5.4   Kun moottori on käynnissä, ja mitään traktorin jarrujen hallintalaitetta ei käytetä (ajo- tai valmiustila), paineen ohjausjohdon liitospäällä on oltava 2.2.1.18.2 kohdassa säädetty.

2.1.5.5   Kun moottori on käynnissä, ja traktorin käyttöjarrun hallintalaite täysjarrutusasennossa, paineen ohjausjohdossa on oltava 11 500–15 000 kPa. Käyttöjarrun käytön aikaisen ohjausjohdon paineistuksen osalta traktorin on oltava liitteessä III olevan 3.6 kohdan vaatimusten mukainen.

2.1.6   Traktoria ja vedettävää ajoneuvoa yhdistävien joustavien johtojen ja kaapeleiden katsotaan olevan osa vedettävää ajoneuvoa.

2.1.7   Suljinlaitteet, jotka eivät toimi automaattisesti, eivät ole sallittuja.

2.1.8   Paineenmittausliitännät

2.1.8.1   Paineilmajarrujärjestelmällä varustetun ajoneuvon kullekin akselille kohdistuvien jarrutusvoimien määrittämiseksi ajoneuvossa on oltava seuraavat ilmanpaineen mittausliitännät seuraavasti:

2.1.8.1.1

jarrujärjestelmän kussakin itsenäisessä piirissä liitteessä III tarkoitetun vasteajan kannalta epäedullisimmin sijaitsevaa jarrusylinteriä lähimmässä helposti ulottuvilla olevassa paikassa;

2.1.8.1.2

jarrujärjestelmässä, jossa on liitteen II lisäyksessä 1 olevassa 6.2 kohdassa tarkoitettu laite, joka säätää ilman- tai nestepainetta jarruvoimansiirrossa, sijoitettuna painelinjaan virtaussuunnassa kyseisen laitteen ylä- ja alapuolelle lähimpään ulottuvilla olevaan paikkaan. Jos tämä laite on paineilmatoiminen, tarvitaan ylimääräinen mittausliitäntä kuormitetun tilan simulointia varten. Jos mainittua laitetta ei ole asennettu, on käytettävä yhtä paineenmittausliitäntää, joka vastaa edellä mainittua laitteen alapuolista liitäntää. Näiden mittausliitäntöjen on sijaittava sellaisissa kohdissa, joihin on helppo ulottua maantasolta tai ajoneuvon sisältä;

2.1.8.1.3

liitteen IV osassa A olevassa 2.4 kohdassa tarkoitettua epäedullisimmassa asemassa olevaa energianvaraajaa lähimmässä helposti ulottuvilla olevassa paikassa;

2.1.8.1.4

jarrujärjestelmän jokaisessa itsenäisessä piirissä siten, että on mahdollista tarkistaa koko voimansiirtolinjan sisään- ja ulostulopaine.

2.1.8.1.5

Näiden paineenmittausliitäntöjen on oltava standardin ISO 3583:1984 kohdan 4 mukaisia.

2.2.   Jarrujärjestelmiä koskevat vaatimukset

2.2.1   Luokkien T ja C ajoneuvot

2.2.1.1   Ajoneuvossa olevien jarrujärjestelmien on täytettävä käyttöjarrua, varajarrua ja seisontajarrua koskevat vaatimukset.

Traktorin ohjaamisen helpottamiseksi (toispuoleinen jarrutus työtehtävissä) traktorin käyttöjarrujärjestelmä voi koostua kahdesta riippumattomasta jarrupiiristä, jotka on yhdistetty erillisiin oikean tai vasemman puolen jarrupolkimiin.

Kun toispuoleinen jarrutustoiminto on aktivoituna, traktorilla ei saa olla mahdollista ajaa yli 40 km/h:n nopeudella, taikka toiminnon on kytkeydyttävä pois päältä, kun nopeus on suurempi kuin 40 km/h. Näiden kahden toimenpiteen on oltava automaattisia.

Jos toispuoleinen jarrutustoiminto on aktiivisena, vedettävän ajoneuvo käyttöjarrujärjestelmän ei tarvitse aktivoitua alle 12 km/h:n nopeuksissa.

Traktoreissa, joissa erilliset polkimet on mahdollista yhdistää manuaalisesti, kuljettajan on voitava ajopaikaltaan helposti todeta, ovatko polkimet yhdistettyinä vai ei.

2.2.1.2   Käyttö-, vara- ja seisontajarrulaitteistoilla voi olla yhteisiä komponentteja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.2.1.2.1

Hallintalaitteita on oltava ainakin kaksi, kukin eri jarrujärjestelmää varten, ja niiden on oltava toisistaan riippumattomia ja helposti kuljettajan ulottuvilla tavanomaiselta ohjauspaikalta. Kaikissa ajoneuvoluokissa kaikkien jarrutuksen hallintalaitteiden (hidastinjärjestelmän hallintalaitteita lukuun ottamatta) on oltava sellaisia, että ne vapautettuina palautuvat asentoon, jossa ne ovat täysin poissa päältä. Tätä vaatimusta ei sovelleta seisontajarrujärjestelmän hallintalaitteeseen (tai yhdistetyn hallintalaitteen vastaavaan osaan), kun se lukkiutuu mekaanisesti jarrutusasentoon tai kun sitä käytetään varajarruna.

2.2.1.2.2

Käyttöjarrulaitteella ja seisontajarrulaitteella on oltava erilliset, toisistaan riippumattomat hallintalaitteet.

2.2.1.2.3

Kun käyttö- ja varajarrulaitteella on yhteinen hallintalaite, sen ja voimansiirtojärjestelmien eri komponenttien välisen yhteyden on oltava sellainen, että sen tehokkuus ei heikkene tietyn käyttöajan jälkeen.

2.2.1.2.4

Jos käyttö- ja varajarrulaitteella on yhteinen hallintalaite, seisontajarrun on oltava sellainen, että se voidaan kytkeä toimintaan ajoneuvon liikkuessa. Tätä vaatimusta ei sovelleta, jos ajoneuvon käyttöjarrujärjestelmää voidaan käyttää edes osittain lisähallintalaitteella.

2.2.1.2.5

Jos jokin muu komponentti kuin jarru tai muut kuin 2.2.1.2.7 kohdassa tarkoitetut komponentit vahingoittuvat tai käyttöjarru ei jostakin muusta syystä toimi (toimintahäiriö, jarrutukseen tarvittavan energian loppuminen osittain tai kokonaan), ajoneuvo on voitava pysäyttää varajarrun tai käyttöjarrun vielä toimintakunnossa olevan osan avulla varajarrua koskevien edellytysten mukaisesti.

2.2.1.2.6

Jos vara- ja käyttöjarrujärjestelmällä on yhteinen hallintalaite ja voimansiirto, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

2.2.1.2.6.1

Jos käyttöjarrun käyttämiseen tarvittava energia saadaan kuljettajan lihasvoiman lisäksi yhdestä tai useammasta avustavasta energianvaraajasta, avustavan energianvaraajan vikaantuessa varajarrun jarrutusteho on voitava saavuttaa kuljettajan lihasvoimalla ja vielä mahdollisesti toimintakunnossa olevista energianvaraajista tuotetulla energialla siten, ettei hallintalaitteeseen kohdistuva voima ylitä vahvistettuja suurimpia sallittuja arvoja.

2.2.1.2.6.2

Jos käyttöjarrun ja voimansiirron vaatima voima saadaan yksinomaan kuljettajan hallitsemasta energiavarastosta, käytössä on oltava vähintään kaksi täysin toisistaan riippumatonta energiavarastoa, joilla kummallakin on oma riippumaton voimansiirto. Kumpikin niistä saa vaikuttaa vain kahden tai useamman pyörän jarruun, jotka on valittava siten, että varajarrun toiminnalle vahvistetut vaatimukset täyttyvät ajoneuvon liikevakauden heikkenemättä jarrutuksen aikana. Lisäksi kukin energiavarasto on varustettava varoituslaitteella. Kussakin käyttöjarrupiirissä vähintään yhdessä ilmasäiliössä on oltava laite vedenpoistoa ja tyhjennystä varten tarkoituksenmukaisessa ja helposti ulottuvilla olevassa paikassa.

2.2.1.2.6.3

Jos käyttöjarrun jarrutusvoima ja voimansiirto ovat riippuvaisia yksinomaan energiavaraston käytöstä, yhden energiavaraston katsotaan riittävän voimansiirtoa varten, edellyttäen että määräystenmukainen varajarrutus käyttämällä käyttöjarrun hallintalaitetta kuljettajan lihasvoimalla varmistetaan ja että 2.2.1.5 kohdan vaatimukset täyttyvät.

2.2.1.2.7

Tiettyjen osien, kuten polkimen ja sen laakerin, pääsylinterin ja sen männän tai mäntien (hydraulisissa järjestelmissä), säätöventtiilin (hydraulisissa tai paineilmajärjestelmissä), jarrupolkimen ja pääsylinterin tai säätöventtiilin välisten liittimien, jarrusylinterien ja niiden mäntien (hydraulisissa tai paineilmajärjestelmissä) sekä jarruvipujen ja jarrukenkien levitysmekanismien oletetaan pysyvän vahingoittumattomina, jos ne ovat tarkoituksenmukaisesti mitoitetut, helposti huollettavissa ja niissä on vähintään samanveroiset turvallisuusominaisuudet kuin mitkä muille ajoneuvon välttämättömille osille (kuten ohjauslaitteen vivustolle) vahvistetaan. Jos vika missä tahansa näistä osista tekisi mahdottomaksi saavuttaa vähintään varajarrulle vahvistetun jarrutustehon, on tämä osa tehtävä metallista tai materiaalista, jolla on vastaavat ominaisuudet, eikä siihen saa kohdistua huomattavaa vääntöä jarrujärjestelmien tavanomaisessa käytössä.

2.2.1.3   Jos käyttö- ja varajarrulaitteilla on erilliset hallintalaitteet, niiden samanaikainen käyttö ei saa saattaa sekä käyttö- että varajarrulaitetta toimintakyvyttömäksi riippumatta siitä, ovatko ne molemmat käyttökunnossa vai ainoastaan toinen niistä.

2.2.1.4   Jos käytetään muuta energianlähdettä kuin kuljettajan lihasvoimaa, riittää yksi tällainen energianlähde (hydraulipumppu, paineilmakompressori jne.), mutta tavan, jolla kyseisen energianlähteen muodostavaa laitetta käytetään, on oltava niin turvallinen kuin mahdollista.

2.2.1.4.1   Jos ilmene vika jossakin osassa ajoneuvon jarrujärjestelmän voimansiirtoa, joka koostuu kahdesta 2.2.1.25 kohdan vaatimukset täyttävästä jarrupiiristä, tehonsyötön on jatkuttava niihin vioittumattomiin osiin, joilla ajoneuvo pysäytetään jäännösjarrutusteholle ja/tai varajarrulle vahvistetun tehon mukaisesti. Tämän vaatimuksen on täytyttävä automaattisesti.

2.2.1.4.2   Lisäksi varaajien, jotka sijaitsevat piirissä kyseisen laitteen alapuolella, on oltava sellaiset, että jos energiansyöttö vikaantuu käyttöjarrun hallintalaitteella tehtyjen neljän täyden iskun jarrutuksen jälkeen jarrujärjestelmän mukaisesti liitteessä IV olevan A osan 1.2 kohdan, B osan 1.2 kohdan tai C osan 1.2 kohdan mukaisissa testausolosuhteissa, ajoneuvo voidaan vielä pysäyttää viidennellä jarrutuskerralla varajarrulle vahvistetulla teholla.

2.2.1.4.3   Edellä 2.2.1.4.1 ja 2.2.1.4.2 kohdassa vahvistetut vaatimusten katsotaan varastoidulla energialla toimivien hydraulisten jarrujärjestelmien osalta täyttyvän, jos tämän asetuksen liitteessä IV olevan C osan 1.2.2 kohdan vaatimukset täyttyvät.

2.2.1.4.4   Kun on kyse käyttöjarrujärjestelmästä, jossa on vain yksi käyttöjarrupiiri, vaatimuksena on, että jos energianlähde vikaantuu tai ei ole käytettävissä, ajoneuvo on voitava pysäyttää käyttöjarrujärjestelmän hallintalaitetta käyttäen varajarrulle vahvistetulla teholla.

2.2.1.5   Edellä olevien 2.2.1.2, 2.2.1.4 ja 2.2.1.25 kohdan vaatimukset on täytettävä käyttämättä sellaista automaattista laitetta, jonka tehottomuus voisi jäädä huomaamatta sen vuoksi, että tavallisesti lepoasennossa olevat osat kytkeytyvät toimintaan ainoastaan jarrujärjestelmässä ilmenevän vian yhteydessä.

2.2.1.6   Ajoneuvoissa, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 30 km/h, käyttöjarrujärjestelmän on vaikutettava kaikkiin pyöriin ainakin yhdellä akselilla. Kaikissa muissa tapauksissa käyttöjarrujärjestelmän on vaikutettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin. Jos ajoneuvossa kuitenkin on vain yksi jarrutettava akseli, mutta käyttövoima kytkeytyy jarrutettaessa automaattisesti kaikkiin muihin akseleihin, kaikkien pyörien katsotaan olevan jarrutettavia.

Luokan C ajoneuvojen osalta tämä edellytys katsotaan täytetyksi, jos ajoneuvon kaikki telapyörät ovat jarrutettavia. Sellaisten luokan C ajoneuvojen osalta, joiden suurin rakenteellinen nopeus on pienempi kuin 30 km/h, tämä edellytys katsotaan täytetyksi, jos ainakin yksi telapyörä ajoneuvon kummallakin sivulla on jarrutettava.

Ajoneuvoissa, jotka on varustettu satulaistuimella ja ohjaustangolla, käyttöjarru voi vaikuttaa joko etu- tai taka-akseliin sillä edellytyksellä, että kaikki tämän asetuksen liitteessä II olevassa 2 kohdassa vahvistetut tehovaatimukset täyttyvät.

Kun luokkaan Ta kuuluvissa niveltraktoreissa jarrutus kohdistuu yhteen akseliin, ja tasauspyörästö sijaitsee käyttöjarrun ja pyörien välissä, kaikkien kyseisellä akselilla olevien pyörien katsotaan olevan jarrutettavia, kun käyttöjarrujärjestelmän aktivointi lukitsee automaattisesti tasauspyörästön tällä akselilla.

2.2.1.6.1   Hydrauliikan johtojen ja letkuasennelmien suorituskyky ajoneuvoissa, joissa on yksi jarrutettava akseli ja joissa käyttövoima kytkeytyy automaattisesti kaikkiin muihin akseleihin jarrutettaessa.

Hydraulisen voimansiirron hydraulijohtojen on kestettävä purkauspaine, joka on vähintään nelinkertainen verrattuna valmistajan määrittelemään suurimpaan normaaliin käyttöpaineeseen (T). Letkuasennelmien on vastattava ISO-standardeja 1402:1994, 6605:1986 ja 7751:1991.

2.2.1.7   Jos käyttöjarrujärjestelmä vaikuttaa ajoneuvon kaikkiin pyöriin tai telapyöriin, vaikutuksen on jakauduttava asianmukaisesti eri akseleille. Jos tämä vaikutus saadaan aikaan laitteella, joka säätelee painetta jarruvoimansiirrossa, laitteen on oltava liitteen II lisäyksessä 1 olevan 6 kohdan sekä 2.1.8 kohdan vaatimusten mukainen.

2.2.1.7.1   Jos ajoneuvossa on enemmän kuin kaksi akselia, saadaan jarrujen lukkiutumisen ja jarrupäällysteiden lasittumisen välttämiseksi tiettyjen akseleiden jarrutusvoima automaattisesti pudottaa nollaan tavallista huomattavasti kevyemmissä kuormitustiloissa, jos ajoneuvo täyttää kaikki liitteessä II vahvistetut tehovaatimukset.

2.2.1.8   Käyttöjarrun vaikutuksen on jakauduttava samalla akselilla oleville pyörille tai telapyörille symmetrisesti suhteessa ajoneuvon pitkittäissuuntaiseen keskitasoon.

2.2.1.9   Käyttö-, vara- ja seisontajarrujärjestelmän on vaikutettava jarrupintoihin, jotka on pysyvästi yhdistetty pyöriin riittävän kestävillä komponenteilla. Jarrupinnan ja pyörien kytkeminen toisistaan irti ei saa olla mahdollista; seisontajarrujärjestelmän jarrupintojen irtikytkeminen on kuitenkin sallittua, jos se on yksinomaan kuljettajan istuimeltaan hallittavissa sellaisen järjestelmän avulla, joka ei voi kytkeytyä päälle vuodon seurauksena. Kun luokkien T ja C ajoneuvoissa, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 60 km/h, jarrutus vaikuttaa normaalisti useampaan kuin yhteen akseliin, yksi akseli voidaan kytkeä irti sillä edellytyksellä, että käyttöjarrun käyttäminen automaattisesti kytkee kyseisen akselin uudelleen ja että varmistetaan automaattinen uudelleenkytkeytyminen, jos energiansyöttö tai uudelleenkytkennän hallintalaitteen ohjauksen välitys vikaantuu.

2.2.1.10   Käyttöjarrujen kulumista on voitava kompensoida manuaalisen säätöjärjestelmän avulla. Luokkiin Tb ja Cb kuuluvissa ajoneuvoissa käyttöjarrujen kulumisen kompensoinnin on tapahduttava automaattisen säätöjärjestelmän avulla. Lisäksi voimansiirron ja jarrujen hallintalaitteissa ja komponenteissa on oltava tarvittava liikevara ja tarpeen vaatiessa sopivat keinot kompensointiin siten, että jarrujen kuumentuessa tai jarrupäällysteiden kuluessa tiettyyn pisteeseen saakka tehokas jarrutus on varmistettu ilman välitöntä tarvetta jarrujen säätöön.

Luokkiin Ta ja Ca kuuluvia ajoneuvoja ei tarvitse varustaa järjestelmällä, joka kompensoi jarrujen kulumista automaattisen säätöjärjestelmän avulla. Jos näihin luokkiin kuuluva ajoneuvo kuitenkin on varustettu järjestelmällä, joka kompensoi jarrujen kulumista automaattisen säätöjärjestelmän avulla, tällaisen järjestelmän on oltava luokkien Tb ja Cb ajoneuvoissa käytettäviä järjestelmiä koskevien vaatimusten mukainen.

2.2.1.10.1   Mahdollisten automaattisten kulumista kompensoivien laitteiden on oltava sellaisia, että ne kuumenemisen ja sitä seuraavan jäähtymisen jälkeen mahdollistavat liitteessä II olevassa 2.3.4 kohdassa tarkoitetun vapaan pyörinnän saman liitteen 1.3 kohdassa määritellyn tyyppi 1 -testin jälkeen.

Käyttöjarrun jarrupäällysteiden kuluminen on voitava tarkastaa helposti ajoneuvon ulko- tai alapuolelta käyttämällä ainoastaan ajoneuvon tavanomaisina varusteina olevia työkaluja ja laitteita, esimerkiksi soveltuvien tarkastusaukkojen kautta tai muilla keinoin. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kuulo- tai näköaistiin perustuvaa laitetta, joka varoittaa ohjauspaikalla olevaa kuljettajaa jarrupäällysteiden vaihtamisen tarpeellisuudesta.

2.2.1.10.2   Edellä olevan 2.2.1.10 ja 2.2.1.10.1 kohdan vaatimuksia ei sovelleta öljyjarruihin, jotka on suunniteltu toimimaan ajoneuvon koko käyttöiän ilman huoltoa.

2.2.1.11   Hydrauliset jarrujärjestelmät

2.2.1.11.1

Nestesäiliöiden täyttöaukkojen on oltava helposti käsillä; lisäksi varanesteen säiliöiden on oltava siten valmistettuja, että varanesteen pinnan taso voidaan helposti tarkistaa varanesteen säiliöitä avaamatta. Jos jälkimmäinen vaatimus ei täyty, 2.2.1.29.1.1 kohdassa tarkoitetun punaisen varoitusvalon on ilmaistava kuljettajalle varanesteen tason mahdollinen aleneminen, mikä saattaisi aiheuttaa vian jarrujärjestelmään.

2.2.1.11.2

Sellaisesta hydraulisen voimansiirron viasta, jonka vuoksi käyttöjarrun vaadittavaa jarrutustehoa ei voida saavuttaa, on ilmoitettava kuljettajalle laitteella, joka tuottaa 2.2.1.29.1.1 kohdassa tarkoitetun varoitusmerkin. Vaihtoehtoisesti voidaan hyväksyä tämän varoitusvalon syttyminen, kun säiliössä oleva neste on valmistajan määrittelemän tietyn tason alapuolella.

2.2.1.11.3

Jarrujärjestelmien hydraulisessa voimansiirrossa käytettävä nestetyyppi on voitava tunnistaa ISO-standardin 9128:2006 kuvan 1 tai 2 mukaisesta tunnuksesta. Tunnus on kiinnitettävä 100 mm:n säteelle nestesäiliöiden täyttöaukoista asetuksen (EU) N:o 167/2013 17 artiklan 2 kohdan k alakohdan ja 5 kohdan nojalla vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Valmistajat voivat antaa lisätietoja. Tätä vaatimusta sovelletaan vain sellaisiin ajoneuvoihin, joissa on erillinen täyttöaukko jarrujärjestelmän nestettä varten.

2.2.1.12   Varoituslaite

2.2.1.12.1   Ajoneuvoihin, joissa oleva käyttöjarrujärjestelmä toimii energiavaraston avulla, on asennettava mahdollisen painemittarin lisäksi varoituslaite silloin, kun varajarrulle vahvistettua jarrutustehoa on mahdotonta saavuttaa kyseisen jarrujärjestelmän avulla ilman varastoidun energian käyttöä; varoituslaitteen on sytytettävä varoitusvalo tai annettava äänimerkki, kun varastoitu energia laskee jossakin järjestelmän osassa tasolle, jolla energiavarastoa täydentämättä ja ajoneuvon kuormauksesta riippumatta voidaan neljän täyden iskun jarrutuksen jälkeen käyttöjarrun hallintalaitetta viidennen kerran käytettäessä vielä saavuttaa varajarrulle vahvistettu jarrutusteho (kun käyttöjarrun voimansiirrossa ei ole vikoja ja jarrut on säädetty mahdollisimman lähelle). Varoituslaitteen on oltava kytketty jarrupiiriin suoraan ja pysyvästi. Varoituslaite ei saa antaa merkkiä moottorin ollessa käynnissä tavanomaisissa toimintaolosuhteissa ja jarrulaitteen ollessa moitteettomassa kunnossa, lukuun ottamatta aikaa, jonka moottorin käynnistyksen jälkeinen energiasäiliöiden latautuminen vaatii.

2.2.1.12.1.1   Sellaisissa ajoneuvoissa, joiden katsotaan olevan 2.2.1.4.1 kohdan vaatimusten mukaisia siksi, että ne täyttävät liitteessä IV olevan C jakson 1.2.2 kohdan vaatimukset, on hälytystoiminnon kuitenkin tuotettava myös äänimerkki varoitusvalon lisäksi. Kyseisten toimintojen ei tarvitse olla samanaikaisia, jos kumpikin niistä täyttää edellä vahvistetut vaatimukset eikä äänimerkki käynnisty ennen valomerkkiä.

2.2.1.12.2   Äänimerkin antava laite voidaan kytkeä pois käytöstä seisontajarrua käytettäessä ja/tai, valmistajan valinnan mukaan, kun automaattivaihteiston valitsin on asennossa ”pysäköinti”.

2.2.1.13   Rajoittamatta 2.1.2.3 kohdan vaatimusten soveltamista silloin, kun lisäenergianlähteen käyttö on jarrulaitteen toimimisen kannalta välttämätöntä, on energiavaraston oltava sellainen, että jarrutusteho riittää pysäyttämään ajoneuvon vahvistettujen vaatimusten mukaisesti moottorin sammuttuakin tai vian ilmetessä energianlähteen käyttöjärjestelmässä. Lisäksi, jos seisontajarruun vaikuttaa kuljettajan lihasvoiman lisäksi jokin apulaite, on seisontajarrutuksen käynnistyminen varmistettava silloinkin, kun tähän apulaitteeseen tulee vika, tarvittaessa sellaisella varaenergialla, joka on riippumaton apulaitetta tavallisesti syöttävästä voimanlähteestä. Tämä varaenergia voi olla myös käyttöjarrutukseen tarkoitettua.

2.2.1.14   Sellaisen traktorin osalta, johon voidaan kytkeä traktorin kuljettajan hallitsemalla jarrulla varustettu vedettävä ajoneuvo, traktorin käyttöjarrujärjestelmän on oltava varustettu laitteella, joka varmistaa, että vian ilmetessä vedettävän ajoneuvon jarrulaitteeseen tai traktorin ja vedettävän ajoneuvon välisen jarrujohdon (tai muun vastaavan liitännän) katketessa traktoria pystytään edelleen jarruttamaan varajarrulle vahvistettujen tehovaatimusten mukaisesti; tämä laite on asennettava traktorin käyttöjarrujärjestelmään sen varmistamiseksi, että traktoria pystytään edelleen jarruttamaan käyttöjarrulla varajarrulle vahvistettujen tehovaatimusten mukaisesti.

2.2.1.15   Pneumaattisen tai hydraulisen lisälaitteen on saatava energiansa automaattisesti sillä tavoin, että vahvistetut tehoarvot saavutetaan käytön aikana ja että energianlähteen vahingoittuessakaan lisälaitteen toiminta ei voi aiheuttaa jarrujärjestelmän energiavaraston laskua 2.2.1.12 kohdassa tarkoitetun tason alapuolelle.

2.2.1.16   Luokkien R2, R3, R4 tai S2 ajoneuvoja vetämään hyväksyttyjen traktoreiden on oltava seuraavien vaatimusten mukaisia:

2.2.1.16.1

Kun traktorin käyttöjarrujärjestelmää käytetään, myös vedettävään ajoneuvoon on kohdistuttava portaattomasti säätyvä jarrutus (ks. myös 2.2.1.18.4 kohta).

2.2.1.16.2

Kun traktorin varajarrujärjestelmää käytetään, on jarrutuksen kohdistuttava myös vedettävään ajoneuvoon. Kun kyseessä on luokan Tb tai Cb ajoneuvo, tämän jarrutuksen on oltava portaaton.

2.2.1.16.3

Jos traktorin käyttöjarrujärjestelmä rikkoutuu ja jos tämä järjestelmä koostuu ainakin kahdesta toisistaan riippumattomasta osasta, vioittumattomien osien on pystyttävä kokonaan tai osittain kytkemään vedettävän ajoneuvon jarrut toimintaan. Tätä vaatimusta ei sovelleta silloin, kun nämä kaksi toisistaan riippumatonta osaa ovat sellaisia, että toinen jarruttaa vasemman ja toinen oikean sivun pyöriä, jotta saataisiin aikaan toispuoleinen jarrutus kääntymisen helpottamiseksi pellolla. Jos jälkimmäisessä tapauksessa traktorin käyttöjarrujärjestelmä vikaantuu, varajarrujärjestelmän on pystyttävä kokonaan tai osittain kytkemään vedettävän ajoneuvon jarrut toimintaan. Jos tämä toiminta saadaan aikaan venttiilillä, joka tavallisesti on levossa, voidaan venttiili asentaa ainoastaan siinä tapauksessa, että kuljettaja voi helposti tarkistaa sen toiminnan ilman työkaluja joko ohjaamosta tai ajoneuvon ulkopuolelta.

2.2.1.17   Sellaisia traktoreita koskevat lisävaatimukset, joita voidaan käyttää paineilmajarrujärjestelmillä varustettujen vedettävien ajoneuvojen vetämiseen

2.2.1.17.1   Myös silloin, kun jokin paineilman liitosjohdoista on vioittunut (esim. murtunut) tai sähköisessä ohjausjohdossa esiintyy häiriö tai vika, on kuljettajan voitava käyttää vedettävän ajoneuvon jarruja kokonaisuudessaan tai osittain joko käyttöjarrun hallintalaitteen, varajarrun hallintalaitteen tai seisontajarrun hallintalaitteen avulla, ellei vika automaattisesti aiheuta vedettävän ajoneuvon jarrutusta liitteessä II olevassa 3.2.3 kohdassa vahvistetulla teholla.

2.2.1.17.2   Kohdassa 2.2.1.17.1 tarkoitetun automaattijarrutuksen katsotaan toteutuvan, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.2.1.17.2.1

Kun jollakin kohdassa 2.2.1.17.1 tarkoitetulla hallintalaitteella tehdään täysjarrutus, on syöttöjohdon paineen laskettava arvoon 150 kPa seuraavien kahden sekunnin kuluessa; kun jarrun hallintalaite vapautetaan, syöttöjohdon on paineistuttava uudelleen.

2.2.1.17.2.2

Kun syöttöjohto tyhjentyy vähintään nopeudella 100 kPa sekunnissa, on vedettävän ajoneuvon automaattijarrutuksen alettava toimia ennen kuin syöttöjohdon paine laskee arvoon 200 kPa.

2.2.1.17.3   Vian ilmetessä yhdessä ohjausjohdoista, jotka kytkevät toisiinsa kaksi 2.1.4.1.2 kohdan mukaisesti varustettua ajoneuvoa, ohjausjohdon, johon vika ei ole vaikuttanut, on automaattisesti varmistettava liitteessä II olevassa 3.2.3 kohdassa vedettävälle ajoneuvolle vahvistettu jarrutusteho.

2.2.1.17.4   Jos paineilmalla toimivassa käyttöjarrujärjestelmässä on ainakin kaksi itsenäistä osaa, on vuodon näiden osien välillä hallintalaitteen kohdalla tai sen jälkeen päästävä keskeytyksettä ulos.

2.2.1.18   Sellaisia traktoreita koskevat lisävaatimukset, joita voidaan käyttää hydraulisilla jarrujärjestelmillä varustettujen vedettävien ajoneuvojen vetämiseen

2.2.1.18.1   Molemmille liitospäille tulevan paineen on aina oltava 0 kPa, kun moottori ei ole käynnissä.

2.2.1.18.2   Ohjausjohdon liitospäälle tulevan paineen on oltava 0+ 200 kPa, kun moottori on käynnissä eikä jarrutuksen ohjausvoimaa käytetä.

2.2.1.18.3   Kun moottori on käynnissä, apujohdon liitospäälle on voitava tuottaa paine, joka on vähintään 1 500 kPa mutta enintään 3 500 kPa.

2.2.1.18.4   Poikkeuksena 2.2.1.16.1 kohdan vaatimuksesta, portaaton jarrutus vedettävässä ajoneuvossa vaaditaan vain silloin, kun traktorin käyttöjarrujärjestelmää käytetään moottorin ollessa käynnissä.

2.2.1.18.5   Kuljettajan on voitava käyttää vedettävän ajoneuvon jarruja kokonaisuudessaan tai osittain myös silloin, kun apujohto on vioittunut (esim. murtunut tai vuotaa), joko käyttöjarrun hallintalaitteen tai seisontajarrun hallintalaitteen avulla, ellei vika automaattisesti aiheuta vedettävän ajoneuvon jarrutusta liitteessä II olevassa 3.2.3 kohdassa vahvistetulla teholla.

2.2.1.18.6   Jos ohjausjohto on vioittunut (esim. murtunut tai vuotaa), apujohdon paineen on laskettava arvoon 1 000 kPa kahden sekunnin kuluessa sen jälkeen, kun käyttöjarrun hallintalaitteella on tehty täysjarrutus; kun käyttöjarrun hallintalaite vapautetaan, apujohdon on paineistuttava uudelleen (ks. myös 2.2.2.15.3 kohta).

2.2.1.18.7   Apujohdossa olevan paineen on laskettava enimmäisarvostaan arvoon 0+ 300 kPa sekunnin kuluessa sen jälkeen, kun seisontajarrun hallintalaitteella on tehty täysjarrutus.

Tyhjentymisajan tarkastamiseksi liitteessä III olevan 3.6.2.1 kohdan mukaisen vedettävän ajoneuvon simulaattorin apujohto liitetään traktorin apujohtoon.

Simulaattorin varaajat ladataan sitten enimmäisarvoon, jonka traktori tuottaa moottorin ollessa käynnissä ja poistojärjestelmän (liitteen III lisäyksessä 2 oleva 1.1 kohta) ollessa täysin kiinni.

2.2.1.18.8   Jotta hydrauliset liitosjohdot voitaisiin liittää ja irrottaa silloinkin, kun moottori on käynnissä ja seisontajarru päällä, traktoriin voidaan asentaa soveltuva laite.

Tämän laitteen on oltava suunniteltu ja valmistettu siten, että liitosjohtojen paine palaa alkuarvoon viimeistään silloin, kun laitteen hallintalaite (esim. painonappi) automaattisesti vapautuu (esim. venttiili palautuu automaattisesti normaaliin toiminta-asentoon).

2.2.1.18.9   Luokkaan R tai S kuuluvaa ajoneuvoa vetävät traktorit, jotka kykenevät täyttämään käyttöjarrujärjestelmää ja/tai seisontajarrujärjestelmää ja/tai automaattista jarrujärjestelmää koskevat jarrutustehovaatimukset vain käyttämällä hydrauliseen energianvaraajaan varastoitua energiaa, on varustettava ISO-standardin 7638:2003 mukaisella liittimellä, jotta varaajasta saatavan energian alhainen taso vedettävässä ajoneuvossa voidaan osoittaa erillisellä varoitusvalolla 2.2.2.15.1.1 kohdan mukaisesti 2.2.1.29.2.2 kohdassa tarkoitetun, ISO-standardin 7638:2003 mukaisen liittimen navan 5 kautta (ks. myös 2.2.2.15.1 kohta). ISO-standardin 7638:2003 mukaista liitintä voidaan tapauksen mukaan käyttää 5- tai 7-napaisena.

2.2.1.19   Niiden traktoreiden osalta, jotka on hyväksytty vetämään luokkaan R3, R4 tai S2 kuuluvia ajoneuvoja, saa vedettävän ajoneuvon käyttöjarrujärjestelmää käyttää ainoastaan yhdessä traktorin käyttö-, vara- tai seisontajarrujärjestelmän kanssa. Vedettävän ajoneuvon jarrujen automaattinen kytkeytyminen yksinään on kuitenkin sallittua, kun traktori käynnistää automaattisesti vedettävän ajoneuvon jarrujen toiminnan yksinomaan ajoneuvon vakauttamistarkoituksessa.

2.2.1.19.1   Jotta ajoneuvoyhdistelmän ajettavuuden parantaminen olisi mahdollista muuttamalla traktorin ja vedettävän ajoneuvon välistä kytkentävoimaa, sallitaan poikkeuksena 2.2.1.19 kohdan vaatimuksista se, että vedettävän ajoneuvon jarruja käytetään automaattisesti enintään 5 sekunnin ajan ilman, että traktorin käyttö-, apu- tai seisontajarru on käytössä.

2.2.1.20   Siinä tapauksessa, että liitteessä II olevan 3.1.3 kohdan vaatimukset voidaan täyttää vain noudattamalla liitteessä II olevassa 3.1.3.4.1.1 kohdassa määrättyjä edellytyksiä, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

2.2.1.20.1

Kun kyseessä on paineilmajarrujärjestelmä, on välitettävä vähintään 650 kPa:n ohjausjohtopaine (tai vastaava digitaalinen arvo), kun yksittäisellä hallintalaitteella tehdään täysjarrutus, ja tätä sovelletaan myös traktorin seisontajarrujärjestelmään. Tämän vaatimuksen on täytyttävä myös silloin, kun sytytys- tai käynnistyskytkin on pois päältä tai avain on poistettu.

2.2.1.20.2

Kun kyseessä on hydraulinen jarrujärjestelmä, apujohtoon on tuotettava 0+ 100 kPa:n paine, kun yksittäisellä hallintalaitteella tehdään täysjarrutus.

2.2.1.21   Luokkaan Tb kuuluvien traktoreiden lukkiutumattomat jarrujärjestelmät

2.2.1.21.1   Luokkaan Tb kuuluvat traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h, on varustettava liitteen XI vaatimusten mukaisilla luokan 1 lukkiutumattomilla jarruilla.

2.2.1.21.2   Luokkaan Tb kuuluvat traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h mutta enintään 60 km/h, on varustettava liitteen XI vaatimusten mukaisilla luokan 1 lukkiutumattomilla jarruilla seuraavan aikataulun mukaisesti:

a)

uudet ajoneuvotyypit 1 päivästä tammikuuta 2020;

b)

uudet ajoneuvot 1 päivästä tammikuuta 2021.

2.2.1.22   Lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä varustetun ajoneuvon vetämiseen hyväksytyt traktorit on varustettava myös ISO-standardin 7638:2003 mukaisella erityisellä sähköliittimellä sähköistä ohjauksen välitystä varten. ISO-standardin 7638:2003 mukaista liitintä voidaan tapauksen mukaan käyttää 5- tai 7-napaisena.

2.2.1.23   Jos muu kuin 2.2.1.21.1 ja 2.2.1.21.2 kohdassa mainittu traktori on varustettu lukkiutumattomilla jarruilla, sen on täytettävä liitteen XI vaatimukset.

2.2.1.24   Liitteen X vaatimuksia on sovellettava ajoneuvon kaikkien sellaisten kompleksisten sähköisten hallintajärjestelmien turvallisuusnäkökohtiin, jotka toteuttavat jarrutustoiminnon ohjauksen välityksen tai muodostavat osan siitä; tämä koskee myös niitä hallintajärjestelmiä, jotka käyttävät jarrujärjestelmiä automaattisesti ohjattuun jarrutukseen tai selektiiviseen jarrutukseen.

2.2.1.25   Luokkaan Tb kuuluvissa traktoreissa, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h, käyttöjarrujärjestelmän, riippumatta siitä, onko se yhdistetty varajarrujärjestelmään, on oltava sellainen, että jos osa sen voimansiirrosta vioittuu, riittävää määrää pyöristä kuitenkin jarrutetaan käyttämällä käyttöjarrun hallintalaitetta; nämä pyörät on valittava siten, että käyttöjarrulaitteen jäännösjarrutusteho on liitteessä II olevan 3.1.4 kohdan vaatimusten mukainen.

Niiden osien, joihin vika ei vaikuta, on kyettävä osittain tai täysimääräisesti käyttämään vedettävän ajoneuvon jarruja.

2.2.1.25.1   Hydraulisen voimansiirtojärjestelmän osan vioittumisesta on tultava varoitus kuljettajalle laitteella, jossa on 2.2.1.29.1.1 kohdan mukainen varoitusvalo. Vaihtoehtoisesti voidaan hyväksyä tämän varoitusvalon syttyminen, kun säiliössä oleva neste on valmistajan määrittelemän tietyn tason alapuolella.

2.2.1.26.   Seisontajarrujärjestelmän sähköiseen voimansiirtoon sovellettavat erityiset lisävaatimukset

2.2.1.26.1   Traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h

2.2.1.26.1.1   Jos sähköinen voimansiirto vioittuu, seisontajarrujärjestelmä ei saa kytkeytyä tahattomasti päälle.

2.2.1.26.1.2   Jos hallintalaitteessa ilmenee sähkövika tai sähköisen ohjauksen välityksen johdoissa tapahtuu katkos elektronisten ohjausyksiköiden ulkopuolella, energiansyöttöä lukuun ottamatta, on seisontajarrujärjestelmää voitava edelleen käyttää kuljettajan istuimelta ja siten pystyttävä pitämään kuormitettu ajoneuvo paikoillaan ylä- tai alamäessä, jonka kaltevuus on 8 prosenttia.

2.2.1.26.2   Traktorit, joiden suurin rakenteellinen nopeus on enintään 60 km/h

2.2.1.26.2.1   Jos hallintalaitteessa ilmenee sähkövika tai sähköisen ohjauksen välityksen johdoissa tapahtuu katkos elektronisten ohjausyksiköiden ulkopuolella, energiansyöttöä lukuun ottamatta,

2.2.1.26.2.1.1

seisontajarrujärjestelmä ei saa kytkeytyä tahattomasti päälle, kun ajoneuvon nopeus on yli 10 m/h;

2.2.1.26.2.1.2

seisontajarrujärjestelmää on voitava edelleen käyttää kuljettajan istuimelta ja siten pystyttävä pitämään kuormitettu ajoneuvo paikoillaan ylä- tai alamäessä, jonka kaltevuus on 8 prosenttia.

2.2.1.26.3   Vaihtoehtona 2.2.1.26.1.2 ja 2.2.1.26.2.1 kohdan vaatimuksille, seisontajarrujärjestelmän automaattinen kytkeytyminen on sallittu, kun ajoneuvo on paikoillaan, edellyttäen, että edellä mainittu teho saavutetaan ja että seisontajarrujärjestelmä pysyy kytkettynä riippumatta sytytyskytkimen (käynnistyskytkimen) asennosta. Tässä tapauksessa seisontajarrujärjestelmän on kytkeydyttävä automaattisesti pois päältä, kun kuljettaja ryhtyy laittamaan ajoneuvoa jälleen liikkeeseen.

2.2.1.26.4   Tarvittaessa on oltava myös mahdollista kytkeä seisontajarrujärjestelmä pois päältä työkalujen ja/tai ajoneuvossa kuljetettavan tai siihen asennetun ylimääräisen laitteen avulla.

2.2.1.26.5   Seisontajarrujärjestelmän sähköisen voimansiirron johdoissa tapahtuvasta katkoksesta tai hallintalaitteessa ilmenevästä sähköviasta on tultava varoitus kuljettajalle 2.2.1.29.1.2 kohdassa tarkoitetulla keltaisella varoitusvalolla. Kun syynä on seisontajarrujärjestelmän sähköisen voimansiirron johdoissa tapahtuva katkos, tämän keltaisen varoitusvalon on sytyttävä heti kun katkos tapahtuu, tai jos kyseessä on traktori, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 60 km/h, viimeistään silloin, kun asianomaista jarrun hallintalaitetta käytetään. Lisäksi tällaisesta sähköviasta hallintalaitteessa tai katkoksesta elektronisten ohjausyksiköiden ulkopuolisissa johdoissa, energiansyöttöä lukuun ottamatta, on tultava varoitus kuljettajalle siten, että 2.2.1.29.1.1 kohdassa tarkoitettu varoitusvalo vilkkuu niin kauan kuin sytytyskytkin (käynnistyskytkin) on ”päällä”-asennossa (käynnissä), ja lisäksi vähintään 10 sekuntia tämän jälkeen, ja hallintalaite on ”päällä”-asennossa (aktivoituna).

Jos seisontajarrujärjestelmä kuitenkin havaitsee seisontajarrun olevan oikein lukittuna, punaisen varoitusvalon vilkkuminen voi päättyä, ja vilkkumattomalla punaisella valolla on osoitettava, että seisontajarru on käytössä.

Jos seisontajarrujärjestelmän käytöstä ilmoitetaan normaalisti erillisellä varoitusvalolla, joka täyttää kaikki 2.2.1.29.3 kohdan vaatimukset, kyseistä varoitusvaloa on käytettävä edellä mainittujen punaista valoa koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

2.2.1.26.6   Varalaitteet voivat saada energiansa seisontajarrujärjestelmän sähköisestä voimansiirrosta edellyttäen, että energian syöttö on riittävä seisontajarrutukseen vioista vapaissa olosuhteissa energianlähteeseen kohdistuvan ajoneuvon muun sähköisen kuormituksen lisäksi. Lisäksi silloin, kun myös käyttöjarrujärjestelmä käyttää kyseistä energiavarastoa, sovelletaan liitteessä XII olevan 4.1.7 kohdan vaatimuksia.

2.2.1.26.7   Kun jarrulaitteen sähköenergiaa ohjaava sytytys-/käynnistyskytkin on kytketty pois päältä ja/tai avain on poistettu, seisontajarrujärjestelmää on edelleen voitava käyttää, mutta sen kytkeytyminen pois päältä on oltava estetty.

Seisontajarrujärjestelmän kytkeminen pois päältä on sallittua, jos hallintalaite on vapautettava mekaanisesti, jotta seisontajarrujärjestelmä voidaan kytkeä pois päältä.

2.2.1.27   Ajoneuvoihin, joissa on sähköinen ohjauksen välitys tai joissa tiedonsiirto tapahtuu ISO 7638:2003 -standardin mukaisen liittimen napojen 6 ja 7 kautta, sovelletaan liitteessä XII vahvistettuja vaatimuksia.

2.2.1.28   Kytkentävoimaohjausta koskevat erityisvaatimukset

2.2.1.28.1   Kytkentävoimaohjaus on sallittu vain traktorissa.

2.2.1.28.2.   Kytkentävoimaohjauksen tehtävänä on tasoittaa traktoreiden ja vedettävien ajoneuvojen dynaamisten jarrutussuhteiden välistä eroa. Kytkentävoimaohjauksen toiminta on tarkastettava tyyppihyväksynnän yhteydessä. Tarkastusmenetelmästä on sovittava ajoneuvon valmistajan ja tutkimuslaitoksen välillä, ja arviointimenetelmä ja tulokset on liitettävä tyyppihyväksynnästä annettavaan selosteeseen.

2.2.1.28.2.1   Kytkentävoimaohjauksella voidaan ohjata jarrutussuhdetta TM/FM (liitteen II lisäyksessä 1 oleva 2 kohta) ja/tai jarrutustehon vaatimusarvoja vedettävän ajoneuvon osalta. Jos traktori on varustettu kahdella ohjausjohdolla tämän liitteen 2.1.4.1.2 kohdan mukaisesti, molempiin signaaleihin on sovellettava samanlaista ohjaussäätöä.

2.2.1.28.2.2   Kytkentävoimaohjaus ei saa estää suurimpien mahdollisten jarrutuspaineiden käyttämistä.

2.2.1.28.3   Ajoneuvon on täytettävä liitteen II lisäyksen 1 mukaiset kuormaukseen liittyvät yhteensopivuusvaatimukset, mutta 2.2.1.28.2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ajoneuvo voi poiketa näistä vaatimuksista, kun kytkentävoimaohjaus on toiminnassa.

2.2.1.28.4   Kytkentävoimaohjauksessa ilmenevä vika on havaittava ja siitä on ilmoitettava kuljettajalle 2.2.1.29.1.2 kohdassa tarkoitettua vastaavalla keltaisella varoitusvalolla. Vian ilmetessä liitteen II lisäyksen 1 asiaankuuluvien vaatimusten on täytyttävä.

2.2.1.28.5   Kytkentävoimaohjausjärjestelmän tekemästä kompensoinnista on varoitettava 2.2.1.29.1.2 kohdassa tarkoitetulla keltaisella varoitusvalolla, jos tämä kompensointi poikkeaa nimellisestä vaatimusarvosta yli 150 kPa (paineilma) ja 2 600 kPa (hydraulinen) raja-arvoihin (pm) 650 kPa (tai vastaavaan digitaaliseen vaatimusarvoon) ja 11 500 kPa (hydraulinen) saakka. Kun ylitetään taso 650 kPa ja 11 500 kPa (hydraulinen), varoitus on annettava, jos kompensointi aiheuttaa sen, että toimintapiste on kuormitetulle traktorille liitteen II lisäyksessä 1 vahvistetun yhteensopivuusalueen ulkopuolella.

2.2.1.28.6   Kytkentävoimaohjausjärjestelmän on ohjattava pelkästään traktorin ja vedettävän ajoneuvon käyttöjarrujärjestelmän tuottamia kytkentävoimia. Hidastimen tuottamia kytkentävoimia ei saa kompensoida traktorin eikä vedettävän ajoneuvon käyttöjarrujärjestelmällä. Hidastinjärjestelmien ei katsota olevan käyttöjarrujärjestelmän osa.

2.2.1.29   Jarrujen käyttöhäiriöstä ja vioista ilmoittava varoitusvalo

Jäljempänä 2.2.1.29.1–2.2.1.29.6.3 kohdassa esitetään vaatimukset optisille merkkivaloille, joiden tarkoituksena on ilmoittaa kuljettajalle tietyistä traktorin jarrulaitteiston käyttöhäiriöistä (tai vioista). Näiden merkkivalojen ainoana tarkoituksena on ilmoittaa häiriöistä tai vioista jarrulaitteissa. Kohdassa 2.2.1.29.6 kuvailtua merkkivaloa voidaan kuitenkin käyttää myös ilmoittamiseen pyörästöön liittyvistä vioista.

2.2.1.29.1   Traktoreissa on oltava jarrujen käyttöhäiriöstä ja vioittumisesta ilmoittava varoitusvalo seuraavien vaatimusten mukaisesti:

2.2.1.29.1.1

asetuksen (EU) N:o 167/2013 18 artiklan 2 kohdan l, s ja q alakohdan ja 4 kohdan nojalla vahvistettujen vaatimusten mukainen punainen varoitusvalo, joka ilmoittaa sellaisista tämän liitteen ja liitteiden V, VII, IX ja XIII muissa kohdissa täsmennetyistä vioista ajoneuvon jarrulaitteissa, jotka estävät käyttöjarrujärjestelmää saavuttamasta sille vahvistettua jarrutustehoa tai ainakin toista itsenäisistä käyttöjarrupiireistä toimimasta;

2.2.1.29.1.2

soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 167/2013 18 artiklan 2 kohdan l, s ja q alakohdan ja 4 kohdan nojalla vahvistettujen vaatimusten mukainen keltainen varoitusvalo, joka ilmoittaa sellaisesta sähköisesti havaitusta viasta ajoneuvon jarrulaitteissa, jota edellisessä 2.2.1.29.1.1 kohdassa tarkoitettu varoitusvalo ei ilmaise.

2.2.1.29.2   Traktoreissa, jotka on varustettu sähköisellä ohjausjohdolla ja/tai jotka on hyväksytty vetämään sähköisellä ohjauksen välityksellä varustettua ajoneuvoa, on oltava erillinen asetuksen (EU) N:o 167/2013 18 artiklan 2 kohdan l, s ja q alakohdan ja 4 kohdan nojalla vahvistettujen vaatimusten mukainen varoitusvalo, joka ilmoittaa viasta vedettävän ajoneuvon jarrulaitteiden sähköisessä ohjauksen välityksessä. Tämän varoitusvalon aktivointisignaalin on tultava vedettävästä ajoneuvosta ISO-standardin 7638:2003 mukaisen sähköliittimen navan 5 kautta, ja vedettävän ajoneuvon lähettämä signaali on aina näytettävä traktorissa ilman merkittävää viivettä tai muuntumista. Varoitusvalo ei saa syttyä, jos kytketyssä vedettävässä ajoneuvossa ei ole sähköistä ohjausjohtoa ja/tai sähköistä ohjauksen välitystä tai jos traktoriin ei ole kytketty vedettävää ajoneuvoa. Toiminnon on oltava automaattinen.

2.2.1.29.2.1   Kun sähköisellä ohjausjohdolla varustettu traktori on kytketty vedettävään ajoneuvoon sähköisesti sähköisellä ohjausjohdolla, 2.2.1.29.1.1 kohdassa tarkoitettua varoitusvaloa on käytettävä myös ilmoittamaan tietyistä käyttöhäiriöistä vedettävän ajoneuvon jarrulaitteissa, kun vedettävä ajoneuvo antaa vastaavan vikailmoituksen sähköisen ohjausjohdon tiedonsiirtoon tarkoitetun osan kautta. Traktorissa on oltava tämä varoitusvalo 2.2.1.29.2 kohdassa tarkoitetun varoitusvalon lisäksi. Vaihtoehtoisesti traktorissa voidaan 2.2.1.29.1.1 kohdassa tarkoitetun varoitusvalon ja sen lisäksi syttyvän edellä tarkoitetun varoitusvalon asemesta käyttää erillistä, asetuksen (EU) N:o 167/2013 18 artiklan 2 kohdan l, s ja q alakohdan ja 4 kohdan nojalla vahvistettujen vaatimusten mukaista varoitusvaloa ilmaisemaan kyseisenlaista vikaa vedettävän ajoneuvon jarrulaitteissa.

2.2.1.29.2.2   Traktoreissa, jotka on varustettu ISO-standardin 7638:2003 mukaisella sähköliittimellä vedettävän ajoneuvon energiavaraston alhaisen tason osoittamiseksi 2.2.2.15.1.1 ja 2.2.2.15.2 kohdassa vaaditulla tavalla, on oltava 2.2.1.29.2 kohdassa mainittu erillinen keltainen varoitusvalo kuljettajalle, kun varoitussignaali välitetään vedettävästä ajoneuvosta traktoriin ISO-standardin 7638:2003 mukaisen sähköliittimen navan 5 kautta.

2.2.1.29.3   Jollei toisin ole määrätty,

2.2.1.29.3.1

erikseen määritellyt käyttöhäiriöt ja viat on ilmaistava kuljettajalle edellä mainituilla varoitusvaloilla viimeistään silloin, kun kyseisen jarrun hallintalaitetta käytetään;

2.2.1.29.3.2

varoitusvalojen on pysyttävä sytytettyinä niin kauan kuin käyttöhäiriö tai vika on olemassa ja sytytyskytkin (käynnistyskytkin) on ”päällä”-asennossa (käynnissä);

2.2.1.29.3.3

varoitusvalon on oltava päällä jatkuvasti (ei vilkkuva).

2.2.1.29.4   Varoitusvalojen on näyttävä myös päivänvalossa; varoitusvalon tyydyttävä kunto on voitava tarkastaa helposti kuljettajan istuimelta käsin; varoituslaitteen komponentin vioittuminen ei saa johtaa kyseisen jarrujärjestelmän tehon alenemiseen.

2.2.1.29.5   Edellä mainittujen varoitusvalojen on aktivoiduttava, kun ajoneuvon (ja jarrujärjestelmän) sähkölaitteet kytketään päälle. Kun ajoneuvo on paikoillaan, jarrujärjestelmän on todennettava ennen varoitusvalojen sammuttamista, ettei jarruissa ole erikseen määriteltyjä käyttöhäiriöitä tai vikoja. Erikseen määritellyt käyttöhäiriöt ja viat, joiden olisi aktivoitava edellä mainitut varoitusvalot mutta joita ei havaita staattisissa olosuhteissa, on tallennuttava muistiin, kun ne havaitaan, ja ne on ilmaistava kuljettajalle tämän käynnistäessä ajoneuvon ja aina, kun sytytyskytkin (käynnistyskytkin) on ”päällä”-asennossa (käynnissä) ja niin kauan kuin jarruissa on käyttöhäiriö tai vika.

2.2.1.29.6   Erikseen määrittelemättömistä käyttöhäiriöistä tai vioista taikka muusta traktorin jarruja ja/tai pyörästöä koskevista tiedoista voidaan ilmoittaa 2.2.1.29.1.2 kohdassa tarkoitetulla varoitusvalolla, edellyttäen että kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.2.1.29.6.1

ajoneuvo on paikoillaan;

2.2.1.29.6.2

kun jarrujärjestelmä on kytketty päälle, signaali on ilmoittanut 2.2.1.29.5 kohdassa kuvattujen menettelyjen mukaisesti, ettei määriteltyjä käyttöhäiriöitä tai vikoja ole todettu; ja

2.2.1.29.6.3

erikseen määrittelemättömistä vioista tai muista tiedoista ilmoitetaan ainoastaan vilkkuvalla varoitusvalolla. Varoitusvalon on kuitenkin sammuttava siihen mennessä, kun ajoneuvon nopeus ensimmäisen kerran ylittää 10 km/h.

2.2.1.30.   Sähköisen ohjauksen välityksen vika ei saa aiheuttaa kuljettajan aikeiden vastaista jarrutusta.

2.2.1.31   Hydrostaattisella voimansiirrolla varustettujen traktoreiden on oltava joko tämän liitteen tai liitteen IX vaatimusten mukaisia.

2.2.2   Luokkien R ja S ajoneuvot

2.2.2.1   Luokkien R1a, R1b (kun suurimpien teknisesti sallittujen akselimassojen summa on enintään 750 kg), S1a, S1b (kun suurimpien teknisesti sallittujen akselimassojen summa on enintään 750 kg) ajoneuvoja ei tarvitse varustaa käyttöjarrujärjestelmällä. Jos näihin luokkiin kuuluva ajoneuvo on kuitenkin varustettu käyttöjarrujärjestelmällä, sen on täytettävä samat vaatimukset kuin luokkien R2 ja S2 ajoneuvojen tapauksen mukaan.

2.2.2.2   Luokkien R1b, S1b (kun suurimpien teknisesti sallittujen akselimassojen summa on suurempi kuin 750 kg) ja R2 ajoneuvot on varustettava joko jatkuva-, puolijatkuva- tai inertiatyyppisellä käyttöjarrujärjestelmällä. Jos näihin luokkiin kuuluvissa ajoneuvoissa kuitenkin on jatkuva- tai puolijatkuvatyyppinen käyttöjarrujärjestelmä, niiden on oltava samojen vaatimusten mukaisia kuin luokan R3 ajoneuvojen.

2.2.2.3   Luokkiin R3, R4 tai S2 kuuluvien vedettävien ajoneuvojen käyttöjarrujärjestelmien on oltava joko jatkuvaa tai puolijatkuvaa tyyppiä.

2.2.2.3.1   Poikkeuksena 2.2.2.3 kohdan vaatimuksista luokkien R3a ja S2a ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on enintään 8 000 kg, voidaan varustaa inertiajarrujärjestelmällä, jos

2.2.2.3.1.1

niiden rakenteellinen nopeus on enintään 30 km/h, kun jarrut eivät vaikuta kaikkiin pyöriin;

2.2.2.3.1.2

niiden rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h, kun jarrut vaikuttavat kaikkiin pyöriin;

2.2.2.3.1.3

inertiajarruilla varustettujen luokan R3a perävaunujen perään kiinnitetään kestävä kilpi (läpimitta 150 mm), jossa ilmoitetaan suurin rakenteellinen nopeus (tapauksen mukaan 30 tai 40 km/h taikka 20 tai 25 mph, jos jäsenvaltiossa käytetään englanninmittayksiköitä).

2.2.2.4   Käyttöjarrujärjestelmän on

2.2.2.4.1

vaikutettava vähintään kahteen pyörään kullakin akselilla, kun kyseessä on luokan Rb tai Sb vedettävä ajoneuvo;

2.2.2.4.2

jaettava jarruvaikutus tarkoituksenmukaisesti eri akseleille;

2.2.2.4.3

sisällettävä vähintään yhdessä ilmasäiliössä (jos asennettu) laite veden- ja ilmanpoistoa varten tarkoituksenmukaisessa ja helposti ulottuvilla olevassa paikassa.

2.2.2.5   Kaikkien jarrujärjestelmien vaikutuksen on jakauduttava samalla akselilla olevien pyörien välillä symmetrisesti suhteessa vedettävän ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon.

2.2.2.5.1   Jos ajoneuvon pyöräkuormat kuitenkin ovat ajoneuvon vasemmalla ja oikealla puolella merkittävästi erilaiset, jarrujärjestelmän vaikutus voi poiketa symmetrisestä voimanjaosta vastaavasti.

2.2.2.6   Sähköisen ohjauksen välityksen vika ei saa aiheuttaa kuljettajan aikeiden vastaista jarrutusta.

2.2.2.7   Vahvistetun tehon saavuttamiseksi vaadittavien jarrutuspintojen on oltava jatkuvassa kosketuksessa pyöriin joko kiinteästi tai vioille altistumattomien osien välityksellä.

2.2.2.8   Jarrujen kuluminen on voitava helposti kompensoida käsikäyttöisen tai automaattisen säätöjärjestelmän avulla. Lisäksi voimansiirron ja jarrujen hallintalaitteilla ja osilla on oltava sellainen liikevara ja tarpeen vaatiessa sopivat keinot tehon kompensoimiseen siten, että jarrujen kuumentuessa tai jarrupäällysteiden kuluessa tiettyyn pisteeseen saakka tehokas jarrutus on varmistettu ilman välitöntä tarvetta jarrujen säätöön.

2.2.2.8.1   Käyttöjarrujen kulumissäädön on tapahduttava automaattisesti. Automaattisten kulumissäätölaitteiden asentaminen luokkien R1, R2, R3a, S1 ja S2a ajoneuvoihin on kuitenkin vapaaehtoista. Automaattisilla säätölaitteilla varustettujen jarrujen on oltava sellaisia, että ne kuumenemisen ja sitä seuraavan jäähtymisen jälkeen mahdollistavat liitteessä II olevassa 2.5.6 kohdassa tarkoitetun vapaan pyörinnän samassa liitteessä määritellyn tyyppi I- tai tyyppi III -testin jälkeen tapauksen mukaan.

2.2.2.8.1.1   Kun on kyse vedettävistä ajoneuvoista, jotka kuuluvat luokkiin

R3a, R4a, S2a sekä

R3b, R4b, S2b, kun suurimpien teknisesti sallittujen akselimassojen summa on enintään 10 000 kg,

jarrujen katsotaan olevan 2.2.2.8.1 kohdan tehovaatimusten mukaiset, jos liitteessä II olevan 2.5.6 kohdan vaatimukset täyttyvät. Kunnes on vahvistettu yhdenmukaiset tekniset määräykset, joiden mukaisesti automaattisen kulumissäätölaitteen toimintaa voidaan arvioida virheettömästi, vapaata pyörintää koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi, jos vapaa pyörintä todetaan kaikissa asianomaiselle perävaunulle vahvistetuissa jarrutustesteissä.

2.2.2.8.1.2   Kun on kyse vedettävistä ajoneuvoista, jotka kuuluvat luokkiin R3b, R4b ja S2b, ja kun suurimpien akselia kohti teknisesti sallittujen massojen summa on suurempi kuin 10 000 kg, jarrujen katsotaan olevan 2.2.2.8.1 kohdan tehovaatimusten mukaiset, jos liitteessä II olevan 2.5.6 kohdan vaatimukset täyttyvät.

2.2.2.9   Jarrujärjestelmän on oltava sellainen, että vedettävä ajoneuvo pysähtyy automaattisesti, jos kytkentä irtoaa vedettävän ajoneuvon ollessa liikkeessä.

2.2.2.9.1   Luokkiin R1 ja S1 kuuluvat ajoneuvot, joissa ei ole jarrujärjestelmää, on pääkytkentälaitteen lisäksi varustettava apukytkennällä (kuten ketjulla tai kaapelilla), joka pääkytkentälaitteen irrotessa estää vetoaisan kosketuksen maahan ja mahdollistaa sen, että vedettävää ajoneuvoa voidaan vielä jossakin määrin ohjata.

2.2.2.9.2   Luokkiin R1, R2, R3a, S1 ja S2a kuuluvat inertiajarrujärjestelmillä varustetut ajoneuvot on varustettava laitteella (kuten ketjulla tai kaapelilla), jonka avulla voidaan kytkennän irrotessa käyttää vedettävän ajoneuvon jarruja.

2.2.2.9.3   Vedettävissä ajoneuvoissa, joissa on hydraulinen jarrujärjestelmä, on 2.1.5.1.1 ja 2.1.5.1.2 kohdassa tarkoitetut yhdysjohdot voitava irrottaa traktorista tai vedettävästä ajoneuvosta niin, että vuoto irrottamisen aikana on merkityksetön.Yksittäisen yhdysjohdon irrottamiseen tarvittava voima ei saa ylittää ISO-standardissa 5675:2008 määriteltyjä arvoja. Poikkeuksena kyseisen standardin 4.2.4 kohdassa vahvistetuista arvoista molempien johtojen irrotusvoima ei saa olla suurempi kuin 2 500 N.

2.2.2.10   Kaikissa vedettävissä ajoneuvoissa, joihin on asennettava käyttöjarrujärjestelmä, seisontajarrun on toimittava myös vedettävän ajoneuvon ollessa irrotettuna traktorista. Ajoneuvon vieressä seisovan henkilön on pystyttävä käyttämään seisontajarrua.

2.2.2.11   Jos vedettävä ajoneuvo on varustettu laitteella, joka mahdollistaa jarrujärjestelmän (muun kuin seisontajarrujärjestelmän) toiminnan poiskytkemisen, laite on suunniteltava ja rakennettava siten, että se palaa alkuasentoon silloin, kun paineilman, hydrauliöljyn tai sähkön syöttö vedettävään ajoneuvoon jatkuu.

2.2.2.12   Kaikkien hydraulisella käyttöjarrujärjestelmällä varustettujen vedettävien ajoneuvojen jarrujärjestelmän on oltava sellainen, että kun apujohto irrotetaan, seisonta- tai käyttöjarru toimii automaattisesti.

2.2.2.13   Luokkiin R3, R4 ja S2 kuuluvien ajoneuvojen on oltava paineilmajarrujärjestelmien osalta 2.2.1.17.2.2 kohdassa ja hydraulisten jarrujärjestelmien osalta 2.2.2.15.3 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

2.2.2.14   Jos lisälaitteille syötetään energiaa käyttöjarrujärjestelmästä, käyttöjarrujärjestelmä on suojattava niin, että paine käyttöjarrun varaajissa säilyy vähintään 80 prosentissa ohjausjohdon painevaatimuksesta tai vastaavasta digitaalisesta vaatimusarvosta, jotka määritellään liitteessä II olevassa 2.2.3.2 ja 2.2.3.3 kohdassa.

2.2.2.15   Edellä sanotun lisäksi hydraulisilla jarrujärjestelmillä varustettuihin vedettäviin ajoneuvoihin sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

2.2.2.15.1

Siinä tapauksessa, että vedettävä ajoneuvo vastaa käyttöjarrujärjestelmää ja/tai seisontajarrujärjestelmää ja/tai automaattista jarrutusta koskevia vaatimuksia vain käyttämällä hydrauliseen energianvaraajaan varastoitua energiaa, vedettävän ajoneuvon on automaattisesti käytettävä jarruja tai pysyttävä jarrutettuna silloin, kun se ei ole sähköisesti kytkettynä (traktorin sytytys päällä) energianlähteeseen ISO-standardin 7638:2003 mukaisen liittimen kautta (ks. myös 2.2.1.18.9 kohta). ISO-standardin 7638:2003 mukaista liitintä voidaan tapauksen mukaan käyttää 5- tai 7-napaisena.

2.2.2.15.1.1

Kun hydraulisten energianvaraajien paine laskee alle valmistajan tyyppihyväksyntätodistuksessa ilmoittaman paineen, jolloin vahvistettuja jarrutustehoja ei voida taata, paineen alhaisuudesta on ilmoitettava kuljettajalle kohdassa 2.2.1.29.2.2 tarkoitetulla erillisellä varoitusvalolla ISO-standardin 7638:2003 mukaisen liittimen navan 5 kautta.

Tämä paine saa olla enintään 11 500 kPa.

2.2.2.15.2

Vedettävän ajoneuvon automaattisen jarrutuksen on käynnistyttävä, kun apujohdon paine on laskenut arvoon 1 200 kPa (katso myös 2.2.1.18.6 kohta).

2.2.2.15.3

Vedettävään ajoneuvoon voidaan asentaa laite, jolla jarrut voidaan väliaikaisesti vapauttaa, jos sopivaa traktoria ei ole käytettävissä. Apujohto kiinnitetään tähän laitteeseen väliaikaista käyttöä varten. Kun apujohto irrotetaan laitteesta, käyttöjarrujen on palattava automaattisesti jarrutustilaansa.

2.2.2.16   Luokkiin R3b, R4b ja S2b kuuluvat vedettävät ajoneuvot, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h, on varustettava lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä liitteen XI mukaisesti. Lisäksi jos vedettävän ajoneuvon suurin sallittu massa on suurempi kuin 10 t, sallitaan vain luokan A lukkiutumaton jarrujärjestelmä.

2.2.2.17   Jos muu kuin 2.2.2.16 kohdassa mainittu vedettävä ajoneuvo on varustettu lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä, sen on täytettävä liitteen XI vaatimukset.

2.2.2.18   Sähköisellä ohjausjohdolla varustettuihin vedettäviin ajoneuvoihin ja lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä varustettuihin R3b- ja R4b-luokan vedettäviin ajoneuvoihin on asennettava ISO-standardin 7638:2003 mukainen erityinen sähköliitin jarrujärjestelmää ja/tai lukkiutumatonta jarrujärjestelmää varten. ISO-standardissa 7638:2003 perävaunulle määritettyjä johtimien poikkipintoja voidaan pienentää, jos perävaunu on varustettu omalla erillisellä varokkeella. Varokkeen virrankeston on oltava sellainen, että johdinten sallittu kuormitus ei ylity. Tätä poikkeusta ei sovelleta perävaunuihin, jotka on varustettu vetämään toista perävaunua. Vedettävältä ajoneuvolta tässä asetuksessa edellytettävien viasta varoittavien signaalien on aktivoiduttava edellä mainitun liittimen välityksellä. Viasta varoittavien signaalien välittämiseen sovelletaan vedettävien ajoneuvojen osalta tapauksen mukaan vaatimuksia, jotka on vahvistettu traktoreille 2.2.1.29.3, 2.2.1.29.4, 2.2.1.29.5 ja 2.2.1.29.6 kohdassa.

Ajoneuvoihin on pysyvällä tavalla ja asetuksen (EU) N:o 167/2013 17 artiklan 2 kohdan k alakohdan ja 5 kohdan nojalla vahvistettujen vaatimusten mukaisesti merkittävä tieto jarrujärjestelmän toiminnallisuudesta, kun ISO-standardin 7638:2003 mukainen liitin liitetään ja irrotetaan. Merkintä on sijoitettava paikkaan, jossa se on näkyvillä, kun paineilma- ja sähköliitännät tehdään.

2.2.2.18.1   On sallittua kytkeä jarrujärjestelmä virtalähteeseen edellä mainitun ISO-standardin 7638:2003 mukaisen liittimen kautta saatavilla olevan virran lisäksi. Kun käytettävissä on lisävirtalähde, sovelletaan kuitenkin seuraavia säännöksiä:

2.2.2.18.1.1

Kaikissa tapauksissa ISO-standardin 7638:2003 mukainen virtalähde on jarrujärjestelmässä ensisijainen, vaikka muitakin virtalähteitä olisi kytkettynä. Lisälähde on tarkoitettu varajärjestelmäksi siltä varalta, että ISO-standardin 7638:2003 mukaisessa virtalähteessä ilmenee häiriö.

2.2.2.18.1.2

Lisälähde ei saa vaikuttaa haitallisesti jarrujärjestelmän toimintaan normaali- eikä vikatilassa.

2.2.2.18.1.3

Jos ISO-standardin 7638:2003 mukaisessa virransyötössä ilmenee häiriö, jarrujärjestelmän energiankulutus ei saa aiheuttaa lisävirtalähteestä saatavilla olevan enimmäistehon ylittymistä.

2.2.2.18.1.4

Vedettävässä ajoneuvossa ei saa olla mitään merkintää siitä, että se on varustettu lisävirtalähteellä.

2.2.2.18.1.5.

Vedettävässä ajoneuvossa ei saa olla viasta varoittavaa laitetta varoituksen tuottamiseksi vedettävän ajoneuvon jarrujärjestelmässä ilmenevästä viasta, kun jarrujärjestelmä saa virtaa lisälähteestä.

2.2.2.18.1.6.

Kun käytettävissä on lisävirtalähde, on oltava mahdollista tarkistaa, että jarrujärjestelmä toimii tämän virtalähteen avulla.

2.2.2.18.1.7.

Jos ISO-standardin 7638:2003 mukaisen liittimen kautta tulevassa sähköisessä energiansyötössä on häiriö, sovelletaan häiriöstä varoittamiseen liitteessä XII olevan 4.2.3 kohdan ja liitteessä XI olevan 4.1 kohdan vaatimuksia riippumatta siitä, toimiiko jarrujärjestelmä lisävirtalähteen avulla vai ei.

2.2.2.19   Edellä 2.2.1.17.2.2 ja 2.2.1.19 kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi vedettävän ajoneuvon jarrut voivat toimia myös automaattisesti, jos vedettävän ajoneuvon jarrujärjestelmä itse käynnistää jarrut ajoneuvon järjestelmistä saatavien tietojen arvioinnin perusteella.

3.   Testit

Jarrutustestit, jotka hyväksyttäväksi toimitetulle ajoneuvolle on tehtävä, ja vaadittava jarrutusteho kuvataan liitteessä II.


LIITE II

Jarrujärjestelmien, perävaunujen jarruliitosten sekä näillä varustettujen ajoneuvojen testaamista ja suorituskykyä koskevat vaatimukset

1.   Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan

1.1

’akseliryhmällä’ useita akseleita, jotka sijaitsevat siten, että vierekkäisten akseleiden välinen etäisyys on enintään 2,0 m. Jos akselin ja sitä lähinnä olevan akselin väli on yli 2,0 m, kutakin yksittäistä akselia pidetään erillisenä akseliryhmänä;

1.2

’kitkakäyrillä’ käyriä, jotka osoittavat kunkin akselin i hyödyntämän pitokyvyn eri kuormitustiloissa ajoneuvon jarrutussuhteen funktiona.

2.   Jarrutustestit

2.1   Yleistä

Ellei nimenomaisesti muuta mainita, suurinta rakenteellista nopeutta tarkastellaan kaikkialla tässä liitteessä ajoneuvon kulkusuunnassa eteenpäin.

2.1.1   Jarrujärjestelmille vahvistetut tehovaatimukset perustuvat pysähtymismatkaan ja täysin kehittyneeseen keskimääräiseen hidastuvuuteen tai vain toiseen näistä. Jarrujärjestelmän teho on määritettävä mittaamalla jarrutusmatka suhteessa ajoneuvon alkunopeuteen ja täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus testin aikana taikka määrittämällä vain toinen näistä. Sekä jarrutusmatka että täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus tai vain toinen näistä on vahvistettava ja mitattava suoritettavan testin mukaisesti.

2.1.2   Jarrutusmatka on ajoneuvon kulkema matka jarrujärjestelmän hallintalaitteen käytön aloitushetkestä ajoneuvon pysähtymishetkeen; alkunopeus (v1) on ajoneuvon nopeus sillä hetkellä, kun kuljettaja alkaa käyttää jarrujärjestelmän hallintalaitetta; alkunopeuden on oltava vähintään 98 % kyseiselle testille vahvistetusta nopeudesta. Täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus dm on laskettava keskimääräisenä hidastuvuutena suhteessa matkaan välillä vb–ve seuraavan kaavan mukaisesti:

Formula

jossa:

v1

=

ajoneuvon alkunopeus laskettuna ensimmäisessä kohdassa kuvaillulla tavalla

vb

=

ajoneuvon nopeus 0,8 v1 (km/h)

ve

=

ajoneuvon nopeus 0,1 v1 (km/h)

sb

=

kuljettu matka välillä v1–vb metreinä

se

=

kuljettu matka välillä v1–ve metreinä.

Nopeus ja etäisyys on määriteltävä testivälineillä, joiden tarkkuus on ± 1 prosenttia testille vahvistetulla nopeudella. Arvo dm voidaan määritellä muilla menetelmillä kuin nopeuden ja etäisyyden mittauksella; siinä tapauksessa arvon dm laskentatarkkuuden poikkeama saa olla enintään ± 3 prosenttia.

2.1.3   Kaikkien ajoneuvojen tyyppihyväksyntää varten ajoneuvon jarrutusteho on testeissä mitattava ajoradalla seuraavissa olosuhteissa:

2.1.3.1

Ajoneuvon massan on oltava kullekin testityypille vahvistettujen vaatimusten mukainen, ja se on ilmoitettava testausselosteessa.

2.1.3.2

Testi on tehtävä kullekin testityypille vahvistetulla nopeudella; jos ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus on pienempi kuin testille vahvistettu nopeus, testi on suoritettava ajoneuvon suurimmalla rakenteellisella nopeudella.

2.1.3.3

Vahvistetun jarrutustehon tuottamiseen tarvittava jarrun hallintalaitteeseen kohdistettava voima saa testeissä olla enintään 600 N jalalla ja enintään 400 N kädellä käytettävälle hallintalaitteelle.

2.1.3.4

Tienpinnan on tarjottava hyvä pito, jollei muuta määrätä.

2.1.3.5

Testin suorittamisaikana ei saa esiintyä tuulta, joka todennäköisesti vaikuttaisi tuloksiin.

2.1.3.6

Testejä aloitettaessa ajoneuvon renkaiden on oltava kylmät ja rengaspaineen on oltava pyöriin kohdistuvalle kuormalle vahvistetun paineen mukainen ajoneuvon ollessa paikallaan.

2.1.3.7

Vahvistettu teho on saavutettava ilman että ajoneuvo poikkeaa suunnastaan, ilmenee epätavallista tärinää tai että pyörät lukkiutuvat. Pyörien lukkiutuminen on sallittua ainoastaan, kun se erikseen mainitaan.

2.1.4   Ajoneuvon käyttäytyminen jarrutuksen aikana

2.1.4.1   Jarrutustesteissä ja erityisesti suurilla nopeuksilla suoritettavissa testeissä ajoneuvon yleistä käyttäytymistä jarrutuksen aikana on seurattava.

2.1.4.2   Ajoneuvon käyttäytyminen jarrutettaessa tiellä, jolla pito on alentunut.

Luokkiin Tb, R2b, R3b, R4b ja S2b kuuluvien ajoneuvojen käyttäytymisen tiellä, jolla pito on alentunut, on täytettävä lisäyksen liitteen 1 asiaa koskevat vaatimukset sekä lisäksi liitteen XI vaatimukset, jos ajoneuvossa on lukkiutumattomat jarrut.

2.2.   Tyyppi 0 -jarrutesti (tavallinen tehotesti jarrut kylminä)

2.2.1   Yleistä

2.2.1.1   Jarrun on oltava kylmä. Jarrun katsotaan olevan kylmä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

2.2.1.1.1

levyltä tai rummun ulkopuolelta mitattu lämpötila on alle 100 °C,

2.2.1.1.2

kun kyseessä ovat täysin umpinaiset jarrut, mukaan lukien öljyjarrut, kotelon ulkopuolelta mitattu lämpötila on alle 50 °C,

2.2.1.1.3

jarruja ei ole käytetty tunnin aikana ennen testiä.

2.2.1.2   Jarruttamaton akseli ei saa olla jarrutestin aikana kytkettynä jarrutettavaan akseliin, mikäli se voidaan kytkeä irti. Jos traktorissa kuitenkin on vain yksi jarrutettava akseli, mutta käyttövoima kytkeytyy jarrutettaessa automaattisesti kaikkiin muihin akseleihin, kaikkien pyörien katsotaan olevan jarrutettavia.

2.2.1.3   Testi on suoritettava seuraavissa olosuhteissa:

2.2.1.3.1

Ajoneuvon on oltava kuormitettuna valmistajan ilmoituksen mukaiseen suurimpaan sallittuun massaansa, ja yhden jarruttamattoman akselin on oltava kuormitettuna suurimpaan sallittuun massaansa. Jarrutettavan akselin pyörien on oltava varustettu läpimitaltaan suurimmilla renkailla, jotka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi kyseisen tyypin ajoneuvossa, joka on kuormitettu suurimpaan sallittuun massaansa. Sellaisten ajoneuvojen etuakseli, joiden kaikki pyörät ovat jarruttavia, on kuormitettava suurimpaan sallittuun massaansa.

2.2.1.3.2

Testi on toistettava kuormittamattomalla ajoneuvolla, ja kun kyseessä on traktori, ajoneuvolla, jossa on ainoastaan kuljettaja ja tarvittaessa testin tulosten seurannasta vastaava henkilö.

2.2.1.3.3

Jäljempänä vahvistetaan kunkin ajoneuvoluokan jarrujen vähimmäistehon raja-arvot ajoneuvo kuormitettuna ja kuormittamattomana tehtäviä testejä varten; ajoneuvon on täytettävä kyseiselle ajoneuvoluokalle vahvistetut pysähtymismatkaa ja täysin kehittynyttä keskimääräistä hidastuvuutta koskevat vaatimukset, mutta molempien parametrien mittaaminen ei ehkä ole välttämätöntä.

2.2.1.3.4

Ajoradan on oltava vaakasuora.

2.2.2   Tyyppi 0 -testi luokkien T ja C ajoneuvoille

2.2.2.1   Testi on suoritettava ajoneuvon suurimmalla rakenteellisella nopeudella vaihde vapaalla. Nopeuteen voidaan soveltaa tiettyä toleranssia. Vahvistettu vähimmäisteho on kuitenkin saavutettava. Vahvistettu (jarrutusmatkakaavan mukainen) enimmäisjarrutusmatka on laskettava todellisella testinopeudella.

2.2.2.2   Liitteessä I olevan 2.2.1.2.4 kohdan vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi on tehtävä tyyppi 0 -testi vaihde vapaalla ja alkunopeudella, joka on vähintään 98 % ajoneuvon suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta. Keskimääräisen täysin kehittyneen hidastuvuuden, kun käytetään seisontajarrujärjestelmän hallintalaitetta tai apuhallintalaitetta, joka mahdollistaa käyttöjarrujärjestelmän käytön ainakin osittain, sekä hidastuvuuden juuri ennen ajoneuvon pysähtymistä on oltava vähintään 1,5 m/s2 nopeuteen 30 km/h saakka ja vähintään 2,2 m/s2, kun nopeus on yli 30 km/h. Testi on suoritettava ajoneuvo kuormitettuna. Jarrujen hallintalaitteeseen kohdistettava voima ei saa olla määriteltyjä arvoja suurempi.

2.2.2.3   Kun on kyse ajoneuvoista, jotka on varustettu ohjaustangolla ja satulaistuimella taikka ohjauspyörällä ja istuinpenkeillä tai kuppi-istuimilla, jotka ovat yhdessä tai useammassa rivissä, tyyppi 0 -testi tehdään vaihde kytkettynä, jos valmistaja voi jarrutestauksen yhteydessä osoittaa, että ajoneuvossa on ei-irrotettava voimansiirto.

2.2.3   Tyyppi 0 -testi luokkien R ja S ajoneuvoille

2.2.3.1   Vedettävän ajoneuvon jarrutusteho voidaan laskea joko traktorin ja vedettävän ajoneuvon yhteisestä jarrutussuhteesta ja kytkimellä mitatusta työntövoimasta tai, tietyissä tapauksissa, traktorin ja vedettävän ajoneuvon yhteisestä jarrutussuhteesta, kun vain vedettävää ajoneuvoa jarrutetaan. Traktorin vaihteen on oltava vapaalla jarrutustestin aikana.

2.2.3.2   Jos vedettävä ajoneuvo on varustettu paineilmajarrujärjestelmällä, syöttöjohdon paine ei jarrutestin aikana saa olla suurempi kuin 700 kPa, eikä ohjausjohdon signaaliarvo saa ylittää seuraavia arvoja, järjestelmästä riippuen:

2.2.3.2.1

650 kPa paineilmaohjausjohdossa,

2.2.3.2.2

arvoa 650 kPa vastaava digitaalinen vaatimusarvo (standardien ISO 11992:2003 sekä ISO 11992-2:2003 ja sen muutos 1:2007 mukaisesti) sähköisessä ohjausjohdossa.

2.2.3.3   Nestejarrujärjestelmillä varustetut vedettävät ajoneuvot

2.2.3.3.1

Vahvistettu vähimmäisjarrutusteho on saavutettava niin, että paine ohjausjohdon liitospäällä ei ylitä arvoa 11 500 kPa.

2.2.3.3.2

Paine ohjausjohdon liitospäällä saa olla enintään 15 000 kPa.

2.2.3.4   Lukuun ottamatta 2.2.3.5 ja 2.2.3.6 kohdan mukaisia tapauksia vedettävän ajoneuvon jarrutussuhteen määrittämiseksi on välttämätöntä mitata traktorin ja vedettävän ajoneuvon yhteinen jarrutussuhde ja työntövoima kytkentäkohdassa. Traktorin on oltava lisäyksessä 1 vahvistettujen vaatimusten mukainen suhteen TM/FM ja paineen pm välisen yhteyden osalta,

kun

TM

=

jarrutusvoimien summa traktorin kaikkien pyörien kehällä

FM

=

tienpinnan ja traktorin pyörien välinen staattinen normaalivoima yhteensä

pm

=

paine ohjausjohdon liitospäällä.

Vedettävän ajoneuvon jarrutussuhde on laskettava seuraavalla kaavalla:

zR = zR + M + D/FR

jossa:

zR

=

vedettävän ajoneuvon jarrutussuhde

zR + M

=

traktorin ja vedettävän ajoneuvon yhteenlaskettu jarrutussuhde

D

=

työntövoima kytkentäkohdassa (vetovoima D > 0; puristusvoima D < 0)

FR

=

tienpinnan ja vedettävän ajoneuvon pyörien välinen staattinen normaalivoima yhteensä.

2.2.3.5   Jos vedettävässä ajoneuvossa on jatkuva- tai puolijatkuvatyyppinen jarrujärjestelmä, jossa jarrusylinterien paine ei muutu jarrutettaessa huolimatta akseliin kohdistuvien kuormien dynaamisesta siirtymisestä, saadaan jarruttaa pelkästään vedettävää ajoneuvoa. Vedettävän ajoneuvon jarrutussuhde ZR on laskettava seuraavalla kaavalla,

Formula

jossa:

R

=

vierintävastuksen arvo:

0,02, kun kyseessä on ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h;

0,01, kun kyseessä on ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h;

FM

=

tienpinnan ja traktorin pyörien välinen staattinen normaalivoima yhteensä

FR

=

tienpinnan ja vedettävän ajoneuvon pyörien välinen staattinen normaalivoima yhteensä.

2.2.3.6   Vaihtoehtoisesti vedettävän ajoneuvon jarrutussuhteen arviointi voidaan tehdä jarruttamalla vain vedettävää ajoneuvoa. Tässä tapauksessa käytettävän paineen on oltava sama kuin paineen, joka on mitattu jarrusylintereistä yhdistelmän jarrutuksen aikana.

2.3   Tyyppi I -testi (häipymistesti)

Testi suoritetaan tapauksen mukaan 2.3.1 tai 2.3.2 kohdan vaatimusten mukaisesti.

2.3.1   Toistuva jarrutus

Luokkien T ja C traktoreille tehdään tyyppi I -testi toistuvalla jarrutuksella.

2.3.1.1   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien traktoreiden käyttöjarrujärjestelmä on testattava kytkemällä ja vapauttamalla jarrut useita kertoja peräkkäin. Ajoneuvon on oltava täysin kuormitettuna, ja se on testattava seuraavassa taulukossa esitetyissä olosuhteissa:

Ajoneuvoluokka

Olosuhteet

v1 [km/h]

v2 [km/h]

Δt [s]

n

T, C

80 % vmax

Formula

v1

60

20

jossa

v1

=

nopeus jarrutuksen alkaessa

v2

=

nopeus jarrutuksen päättyessä

vmax

=

ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus

n

=

jarrutusten lukumäärä

Δt

=

jarrutussyklin kestoaika (aika jarrutuksen alusta seuraavan jarrutuksen alkuun).

2.3.1.1.1   Kun kyseessä on traktori, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h, testi voidaan 2.3.1.1 kohdan taulukossa esitettyjen olosuhteiden sijaan vaihtoehtoisesti tehdä seuraavissa olosuhteissa:

Ajoneuvoluokka

Olosuhteet

v1 [km/h]

v2 [km/h]

Δt [sec]

n

T, C

80 % vmax

0,05 v1

60

18

2.3.1.2   Jos ajoneuvon ominaisuudet tekevät arvolle Δt vahvistetun kestoajan noudattamisen mahdottomaksi, kestoaikaa voidaan pidentää. Kaikissa tapauksissa ajoneuvon jarrutukseen ja kiihdytykseen tarvittavan ajan lisäksi jokaisessa syklissä on sallittava 10 sekuntia nopeuden v1 vakiinnuttamiseksi.

2.3.1.3   Hallintalaitteeseen kohdistettava voima on säädettävä siten, että ensimmäisessä jarrutuksessa saavutetaan keskimääräisen täysin kehittyneen hidastuvuuden arvo 3 m/s2. Voiman on pysyttävä samana seuraavien jarrutusten aikana.

2.3.1.4   Jarrutusten aikana on suurimman vaihteen (lukuun ottamatta ylivaihdetta jne.) oltava jatkuvasti kytkettynä.

2.3.1.5   Kiihdytettäessä jarrutuksen jälkeen vaihteistoa on käytettävä siten, että nopeus v1 saavutetaan mahdollisimman nopeasti (suurin moottorin ja vaihteiston sallima kiihtyvyys).

2.3.1.6   Jos on kyse jarrujen automaattisilla kulumissäätölaitteilla varustetuista ajoneuvoista, jarrut on ennen edellä kuvattua tyyppi I -testiä tarvittaessa säädettävä seuraavien menettelyjen mukaisesti:

2.3.1.6.1

Jos on kyse paineilmajarruilla varustetuista ajoneuvoista, jarrujen säädön on oltava sellainen, että jarrujen automaattinen kulumissäätölaite voi toimia. Tätä varten jarrusylinterin isku on säädettävä seuraavasti:

so ≥ 1,1 × sre-adjust

(yläraja-arvo ei saa ylittää valmistajan suosittamaa arvoa)

jossa:

S re-adjust

on jarrujen automaattisen kulumissäätölaitteen valmistajan laatiman eritelmän mukainen korjausisku eli isku, jossa jarrun käyntivälyksen korjaus alkaa jarrusylinteripaineen ollessa 15 prosenttia jarrujärjestelmän käyttöpaineesta ja vähintään 100 kPa.

Jos tutkimuslaitos katsoo, että jarrusylinterin iskun mittaaminen on epäkäytännöllistä, alkusäädöstä on sovittava tutkimuslaitoksen kanssa.

Kun edellä esitetyt olosuhteet on saavutettu, jarrulla tehdään 50 peräkkäistä jarrutusta jarrusylinteripaineella, joka on 30 prosenttia jarrujärjestelmän käyttöpaineesta ja vähintään 200 kPa. Tämän jälkeen tehdään yksi jarrutus jarrusylinteripaineen ollessa > 650 kPa.

2.3.1.6.2

Jos on kyse hydraulisilla levyjarruilla varustetuista ajoneuvoista, säätövaatimusten ei katsota olevan tarpeen.

2.3.1.6.3

Jos ajoneuvo on varustettu hydraulisilla rumpujarruilla, jarrujen säädön on oltava valmistajan eritelmän mukainen.

2.3.2   Jatkuva jarrutus

2.3.2.1   Käyttöjarrujärjestelmä luokkien R1, R2, S1, R3a, R4a ja S2a ajoneuvoissa sekä sellaisissa luokkien R3b, R4b ja S2b ajoneuvoissa, joissa akselien suurimpien teknisesti sallittujen massojen summa on enintään 10 000 kg.

Kun edellä mainitut luokkien R3a, R4a ja S2a ajoneuvot ja sellaiset luokkien R3b, R4b ja S2 ajoneuvot, joiden akselien suurimpien teknisesti sallittujen massojen summa on enintään 10 000 kg, eivät ole vaihtoehtoisesti läpäisseet 2.5 kohdan mukaista tyyppi III -testiä, ajoneuvot on testattava siten, että ajoneuvon ollessa kuormitettuna energian syöttö jarruille on sama kuin saman ajan kuluessa ajettaessa kuormitettua ajoneuvoa 1,7 kilometrin matka tasaisella 40 km/h:n nopeudella alamäessä, jonka kaltevuus on 7 prosenttia.

2.3.2.2   Testi voidaan suorittaa vaakasuoralla ajoradalla niin, että vedettävä ajoneuvo on kytkettynä maataloudessa käytettävään ajoneuvoon; hallintalaitteeseen kohdistettava voima on testin aikana säädettävä siten, että vedettävän ajoneuvon vastus pysyy vakiona (7 prosenttia vedettävän ajoneuvon suurimmasta staattisesta akselikuormasta). Jos käytettävissä ei ole tarpeeksi hinausvoimaa, testi voidaan suorittaa alhaisemmalla nopeudella, mutta pidemmällä matkalla seuraavan taulukon mukaisesti:

Nopeus (km/h)

Matka (m)

40

1 700

30

1 950

20

2 500

15

3 100

2.3.2.3   Jos on kyse jarrujen automaattisilla kulumissäätölaitteilla varustetuista vedettävistä ajoneuvoista, jarrut on ennen edellä kuvattua tyyppi I -testiä säädettävä 2.5.4 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen.

2.3.3   Kuumajarrutusteho

2.3.3.1   Tyyppi I -testin lopuksi (2.3.1 tai 2.3.2 kohdassa kuvattu testi) käyttöjarrujärjestelmän kuumajarrutusteho on mitattava samoissa olosuhteissa (ja erityisesti tasaisella ohjausvoimalla, joka ei ole suurempi kuin tosiasiassa käytetty keskimääräinen voima) kuin tyyppi 0 -testissä vaihde vapaalla (lämpötilaolosuhteet voivat olla erilaiset).

2.3.3.2   Traktoreiden osalta tämän kuumajarrutustehon on oltava vähintään 80 prosenttia kyseessä olevalle luokalle vahvistetusta arvosta ja vähintään 60 prosenttia tyyppi 0 -testissä kirjatusta arvosta vaihde vapaalla.

2.3.3.3   Vedettävien ajoneuvojen osalta kuumajarrutusvoima pyörien kehällä testattaessa nopeudella 40 km/h ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin 36 prosenttia pyörien staattisesta enimmäiskuormituksesta, kun kyseessä on vedettävä ajoneuvo, jonka vmax > 30 km/h, eikä pienempi kuin 26 prosenttia, kun kyseessä on vedettävä ajoneuvo, jonka vmax ≤ 30 km/h; voima ei myöskään saa olla pienempi kuin 60 prosenttia samalla nopeudella suoritetussa tyyppi 0 -testissä kirjatusta arvosta.

2.3.4   Vapaan pyörinnän testi

Kun on kyse jarrujen automaattisilla kulumissäätölaitteilla varustetuista traktoreista, jarrujen annetaan 2.3.3 kohdassa kuvailtujen testien jälkeen jäähtyä kylmää jarrua edustavaan lämpötilaan (≤ 100 °C); tämän jälkeen todennetaan, että vapaa pyörintä on mahdollista, eli että ajoneuvo täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

2.3.4.1

Pyörät pyörivät vapaasti (eli niitä voidaan pyörittää käsin).

2.3.4.2

Jos rummun/levyn lämpötilan lisäyksen asymptoottinen arvo on enintään 80 °C, kun ajoneuvoa kuljetetaan tasaisella nopeudella v = 60 km/h jarrut vapautettuina, jäännösjarrutusmomentit katsotaan hyväksyttäviksi.

2.4   Tyyppi II -testi (mäkitesti)

Luokkien Tb ja Cb traktoreille, joiden suurin sallittu massa on suurempi kuin 12 tonnia, on tehtävä tyyppi I -testin lisäksi myös tyyppi II -testi.

2.4.1   Kuormitetut traktorit testataan siten, että jarruihin syötettävän energian määrä vastaa saman ajan kuluessa rekisteröityä energiamäärää kuormitetussa traktorissa sen kulkiessa 6 km:n matkan keskinopeudella 30 km/h alamäessä, jonka kaltevuus on 6 prosenttia, sopiva vaihde kytkettynä ja mahdollinen hidastin toiminnassa. Käytettävä vaihde on valittava siten, ettei moottorin kierrosnopeus (min-1) ylitä valmistajan vahvistamaa suurinta kierrosnopeutta.

2.4.2   Ajoneuvoissa, joissa energiaa absorboi ainoastaan moottorin jarrutusvaikutus, sallitaan ± 5 km/h:n poikkeama keskinopeudesta, ja lisäksi on käytettävä vaihdetta, jolla saavutetaan mahdollisimman tarkasti 30 km/h:n tasainen nopeus alamäessä, jonka kaltevuus on 6 prosenttia. Jos hidastuvuus mitataan pelkästään moottorin jarrutusvaikutuksen perusteella, riittää, jos mitattu keskihidastuvuus on vähintään 0,5 m/s2.

2.4.3   Testin lopuksi on mitattava käyttöjarrujärjestelmän kuumajarrutusteho samoissa olosuhteissa kuin tyyppi 0 -testissä vaihde kytkettynä vapaalle (lämpötilaolosuhteet saavat olla erilaiset). Tällä kuumajarrutusteholla on saavutettava sellainen jarrutusmatka, joka ei ylitä seuraavia arvoja, ja vähintään seuraavien arvojen mukainen täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus käytettäessä enintään 60 daN:n ohjausvoimaa:

0,15 v + (1,33 v2/115)

(toinen termi vastaa keskimääräistä täysin kehittynyttä hidastuvuutta dm = 3,3 m/s2).

2.5   Tyyppi III -testi (häipymistesti) seuraavien luokkien kuormitetuille ajoneuvoille:

2.5.1   R3b, R4b, S2b, kun suurimpien akselia kohti teknisesti sallittujen massojen summa on yli 10 000 kg,

tai vaihtoehtoisesti seuraavien luokkien kuormitetuille ajoneuvoille:

2.5.2   R3a, R4a, S2a, kun näitä ajoneuvoja ei ole testattu 2.3.2 kohdan mukaisesti;

2.5.3   R3b, R4b, S2b, kun suurimpien akselia kohti teknisesti sallittujen massojen summa on enintään 10 000 kg.

2.5.4   Ajoratatesti

2.5.4.1   Jarrut on ennen jäljempänä esitettävää tyyppi III -testiä tapauksen mukaan säädettävä seuraavia menettelyjä noudattaen:

2.5.4.1.1

Paineilmajarruilla varustettujen vedettävien ajoneuvojen jarrujen säädön on oltava sellainen, että jarrujen automaattinen kulumissäätölaite voi toimia. Tätä varten jarrusylinterin isku on säädettävä seuraavasti:

so ≥ 1,1 × sre-adjust

(yläraja-arvo ei saa ylittää valmistajan suosittamaa arvoa)

jossa:

sre-adjust

on jarrujen automaattisen kulumissäätölaitteen valmistajan laatiman eritelmän mukainen korjausisku eli isku, jossa jarrun käyntivälyksen korjaus alkaa jarrusylinteripaineen ollessa 100 kPa.

Jos tutkimuslaitos katsoo, että jarrusylinterin iskun mittaaminen on epäkäytännöllistä, alkusäädöstä on sovittava tutkimuslaitoksen kanssa.

Kun edellä esitetyt olosuhteet on saavutettu, jarrulla tehdään 50 peräkkäistä jarrutusta jarrusylinteripaineella 200 kPa. Tämän jälkeen tehdään yksi jarrutus jarrusylinteripaineen ollessa ≥ 650 kPa.

2.5.4.1.2

Kun on kyse hydraulisilla levyjarruilla varustetuista vedettävistä ajoneuvoista, säätövaatimusten ei katsota olevan tarpeen.

2.5.4.1.3

Kun vedettävä ajoneuvo on varustettu hydraulisilla rumpujarruilla, jarrujen säädön on oltava valmistajan eritelmän mukainen.

2.5.4.2   Ratatestin olosuhteiden on oltava seuraavat:

Jarrutusten lukumäärä

20

Jarrutussyklin kestoaika

60 s

Alkunopeus jarrutuksen alkaessa

60 km/h

Jarrutukset

Näissä testeissä hallintalaitteeseen kohdistettava voima on säädettävä siten, että ensimmäisessä jarrutuksessa saavutetaan täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus 3 m/s2 vedettävän ajoneuvon massan PR suhteen. Voiman on pysyttävä samana seuraavien jarrutusten aikana.

Vedettävän ajoneuvon jarrutussuhde lasketaan 2.2.3.5 kohdassa esitetyn kaavan mukaisesti:

Formula

Nopeus jarrutuksen päättyessä:

Formula

jossa:

zR

=

vedettävän ajoneuvon jarrutussuhde

zR + M

=

ajoneuvoyhdistelmän (traktori ja vedettävä ajoneuvo) jarrutussuhde

R

=

vierintävastuksen arvo = 0,01

FM

=

staattinen normaalivoima ajoradan pinnan ja traktorin pyörien välillä (N)

FR

=

staattinen normaalivoima ajoradan pinnan ja vedettävän ajoneuvon pyörien välillä (N)

F1

=

staattinen normaalivoima jarruttamattomille akseleille kohdistuvan vedettävän ajoneuvon massan osalta (N)

F2

=

staattinen normaalivoima jarrutettaville akseleille kohdistuvan vedettävän ajoneuvon massan osalta (N)

PR

=

PR = FR/g

v1

=

alkunopeus (km/h)

v2

=

loppunopeus (km/h)

2.5.5   Kuumajarrutusteho

Edellä olevan 2.5.4 kohdan mukaisen testin lopuksi käyttöjarrulaitteen kuumajarrutusteho on mitattava samoissa olosuhteissa kuin tyyppi 0 -testissä kuitenkin niin, että lämpötilaolosuhteet ovat erilaiset ja alkunopeus on 60 km/h. Kuumajarrutusvoiman pyörien kehällä on oltava vähintään 40 prosenttia suurimmasta staattisesta pyöräkuormasta sekä vähintään 60 prosenttia tyyppi 0 -testissä samalla nopeudella kirjatusta arvosta.

2.5.6   Vapaan pyörinnän testi

Jarrujen annetaan 2.5.5 kohdassa kuvailtujen testien jälkeen jäähtyä kylmää jarrua edustavaan lämpötilaan (< 100 °C); tämän jälkeen todennetaan, että vapaa pyörintä on mahdollista, eli että ajoneuvo täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

2.5.6.1

Pyörät pyörivät vapaasti (eli niitä voidaan pyörittää käsin).

2.5.6.2

Jos rummun/levyn lämpötilan lisäyksen asymptoottinen arvo on enintään 80 °C, kun ajoneuvoa kuljetetaan tasaisella nopeudella v = 60 km/h jarrut vapautettuina, jäännösjarrutusmomentit katsotaan hyväksyttäviksi.

3.   Jarrujärjestelmien Tehot

3.1   Luokkien T ja C ajoneuvot

3.1.1   Käyttöjarrujärjestelmät

3.1.1.1   Tyyppi 0 -testissä käyttöjarrujärjestelmä testataan jäljempänä olevassa taulukossa esitettävissä olosuhteissa.

 

vmax ≤ 30 km/h

vmax > 30 km/h

v

= vmax

= vmax

s (metriä)

≤ 0,15 v + v2/92

≤ 0,15 v + v2/130

dm

≥ 3,55 m/s2

≥ 5 m/s2

F (jalalla käytettävä hallintalaite)

≤ 600 N

≤ 600 N

F (kädellä käytettävä hallintalaite)

≤ 400 N

≤ 400 N

jossa:

vmax

=

ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus

v

=

vahvistettu testinopeus

s

=

jarrutusmatka

dm

=

keskimääräinen täysin kehittynyt hidastuvuus

F

=

jarrujen hallintalaitteeseen kohdistettu voima.

3.1.1.2   Luokan R tai S jarruttoman ajoneuvon vetämiseen hyväksytyn traktorin on saavutettava vastaavalle traktorille vahvistettu vähimmäisteho (tyyppi 0 -testissä vaihde vapaalla) jarruttamattoman vedettävän ajoneuvon ollessa kytkettynä traktoriin ja kuormitettuna traktorin valmistajan ilmoittamaan enimmäismassaan.

Yhdistelmän teho on todennettava laskutoimituksilla, jotka pohjautuvat pelkän kuormitetun ja kuormittamattoman (valinnaisesti myös osittain kuormitetun, valmistajan määrittelyn mukaisesti) traktorin saavuttamaan todelliseen jarrutuksen enimmäistehoon vaihde vapaalla tehtävän tyyppi 0 -testin aikana, seuraavaa kaavaa käyttämällä (käytännön testejä ajoneuvoon kytketyn jarruttoman vedettävän ajoneuvon kanssa ei vaadita):

Formula

jossa:

dM + R

=

laskettu traktorin täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus (m/s2), kun traktori on kytketty jarruttomaan vedettävään ajoneuvoon

dM

=

pelkän traktorin saavuttama täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus tyyppi 0 -testin aikana vaihde vapaalla (m/s2)

PM

=

traktorin massa (tapauksen mukaan, mukaan luettuina mahdolliset lisäpainot ja/tai lisäkuorma)

PM_laden

=

traktorin massa, kuormitettu

PM_par_laden

=

traktorin massa, osittain kuormitettu

PM_unladen

=

traktorin massa, kuormittamaton

PR

=

enimmäismassan se osa, joka kohdistuu sellaisen vedettävän ajoneuvon käyttöjarruttomille akseleille, joka voi olla kytkettynä (traktorin valmistajan ilmoituksen mukaisesti)

PM + R

=

yhdistelmämassa (massa PM + ilmoitettu jarruttamaton vedettävän ajoneuvon massa PR)

3.1.1.2.1   Vaadittava yhdistelmän vähimmäisteho

Yhdistelmän vähimmäistehon on oltava vähintään 4,5 m/s2, kun traktorin vmax > 30 km/h, ja vähintään 3,2 m/s2, kun traktorin vmax ≤ 30 km/h, kuormitettuna ja kuormittamattomana. Traktorin valmistajan valinnan mukaan tekninen tutkimuslaitos voi tehdä lisäksi tyyppi 0 -testin valmistajan ilmoittamalla osittain kuormitetun traktorin massalla määrittääkseen vedettävän ajoneuvon suurimman sallitun jarruttamattoman massan, jolla saavutetaan vaadittava yhdistelmän tehon vähimmäisarvo tällaisen ”yhdistelmämassan” osalta.

Edellä mainituissa kuormitusolosuhteissa mitatut arvot dm ja vastaavat lasketut arvot dM + R on kirjattava testausselosteeseen.

Vedettävän ajoneuvon jarruttamattoman massan ilmoitettu enimmäisarvo saa olla enintään 3 500 kg.

3.1.2   Varajarrujärjestelmä

Varajarrujärjestelmällä, vaikka sen hallintalaitetta käytettäisiin myös muihin jarrutustoimintoihin, on saavutettava jarrutusmatka, joka ei ylitä seuraavia arvoja, sekä vähintään seuraavia arvoja vastaava täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus:

Traktorit, joissa vmax ≤ 30 km/h:

0,15 v + (v2/39)

(toinen termi vastaa keskimääräistä täysin kehittynyttä hidastuvuutta dm = 1,5 m/s2).


Traktorit, joissa vmax > 30 km/h:

0,15 v + (v2/57)

(toinen termi vastaa keskimääräistä täysin kehittynyttä hidastuvuutta dm = 2,2 m/s2).

Vahvistettu teho on saavutettava, kun hallintalaitteeseen kohdistettava voima on enintään 600 N jalkakäyttöisellä hallintalaitteella ja enintään 400 N käsikäyttöisellä hallintalaitteella. Hallintalaitteen on oltava sijoitettu niin, että kuljettaja voi käyttää sitä helposti ja nopeasti.

3.1.3   Seisontajarrujärjestelmä

3.1.3.1   Seisontajarrujärjestelmän, vaikka se olisi yhdistettynä johonkin muuhun jarrulaitteeseen, on kyettävä pitämään kuormattu traktori paikallaan 18 prosentin ylä- tai alamäessä. Tämän vaatimuksen on täytyttävä myös jäähtymisjakson aikana. Jäähtymisjakson katsotaan päättyneen, kun jarrut ovat saavuttaneet lämpötilan, joka on 10 °C ympäristön lämpötilaa korkeampi.

3.1.3.2   Luokan T4.3 ajoneuvojen osalta seisontajarrujärjestelmän, vaikka se olisi yhdistettynä johonkin muuhun jarrulaitteeseen, on kyettävä pitämään kuormattu traktori paikallaan 40 prosentin ylä- tai alamäessä. Tämän vaatimuksen on täytyttävä myös jäähtymisjakson aikana. Jäähtymisjakson katsotaan päättyneen, kun jarrut ovat saavuttaneet lämpötilan, joka on 10 °C ympäristön lämpötilaa korkeampi.

3.1.3.3   Seisontajarrujärjestelmän kuuma- ja kylmäjarrutustehon testaus

Mittaukset sen todentamiseksi, että seisontajarru kykenee pitämään kuormitetun traktorin paikoillaan ylä- ja alamäessä 3.1.3.1 ja 3.1.3.2 kohdan vaatimusten mukaisesti, on tehtävä seuraavissa olosuhteissa:

jarrujen kuumennus lämpötilaan ≥ 100 °C (mitattuna levyn kitkapinnalta tai rummun ulkopuolelta),

seisontajarrujärjestelmän staattinen testi kuumana lämpötilassa ≥ 100 °C,

seisontajarrujärjestelmän staattinen testi kylmänä lämpötilassa, joka on enintään ympäristön lämpötila + 10 °C.

Öljyjarrujen osalta tarkastusmenetelmästä on sovittava ajoneuvon valmistajan ja teknisen tutkimuslaitoksen kesken. Arviointimenetelmä on mainittava ja tulokset esitettävä tyyppihyväksynnästä annettavassa selosteessa.

3.1.3.4   Sellaisten traktoreiden seisontajarrujärjestelmän, joihin on sallittua kytkeä vedettävä ajoneuvo, on kyettävä pitämään ajoneuvoyhdistelmä, jonka massa on traktorin valmistajan ilmoittama suurin sallittu massa, paikoillaan ylä- tai alamäessä, jonka kaltevuus on 12 prosenttia.

Jos tätä vaatimusta ei voida täyttää fyysisten rajoitusten vuoksi (esimerkiksi jos tien ja renkaan välinen pito ei ole riittävä, jotta traktori voisi tuottaa tarvittavat jarruvoimat), vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos 3.1.3.4 kohdan vaihtoehtoinen vaatimus yhdessä liitteessä I olevan 2.2.1.20 kohdan vaatimuksen kanssa täyttyy.

3.1.3.4.1   Edellä olevan 3.1.3.4 kohdan vaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos 3.1.3.4.1.1 tai 3.1.3.4.1.2 kohdan ehto täyttyy.

3.1.3.4.1.1

Vaikka traktorin moottori ei ole käynnissä, ajoneuvoyhdistelmä, jonka massa on suurin sallittu, pysyy paikoillaan vahvistetussa kaltevuudessa, kun kuljettaja on ohjauspaikaltaan yhtä hallintalaitetta käyttämällä kytkenyt päälle traktorin seisontajarrujärjestelmän ja vedettävän ajoneuvon käyttöjarrujärjestelmän taikka vain toisen näistä.

3.1.3.4.1.2

Traktorin seisontajarrujärjestelmä kykenee pitämään paikoillaan traktorin, joka on kytketty jarruttamattomaan vedettävään ajoneuvoon, kun yhdistelmän massa on testausselosteessa mainittu suurin ”yhdistelmän massa PM + R”.

PM + R

=

yhdistelmämassa (massa PM + ilmoitettu jarruttamaton vedettävän ajoneuvon massa PR) 3.1.1.2 kohdan ja testausselosteen mukaisesti,

PM

=

traktorin massa (tapauksen mukaan, mukaan luettuina mahdolliset lisäpainot tai lisäkuorma tai molemmat).

3.1.3.5   Seisontajarrujärjestelmä, jota on käytettävä useamman kerran ennen kuin vahvistettu teho saavutetaan, on sallittu.

3.1.4   Jäännösjarrutusteho voimansiirron vikaantumisen jälkeen

3.1.4.1   Kun kyseessä on luokan Tb traktori, jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 60 km/h, käyttöjarrujärjestelmän jäännösteholla on järjestelmän voimansiirron jonkin osan vikaantuessa saavutettava jarrutusmatka, joka on enintään seuraavan taulukon arvojen mukainen, sekä täysin kehittynyt keskimääräinen hidastuvuus, joka on vähintään seuraavan taulukon arvojen mukainen, kun käytettävä ohjausvoima on enintään 70 daN ja kun testaus tehdään tyyppi 0 -testillä vaihde vapaalla seuraavilla alkunopeuksilla ajoneuvoluokan mukaan:

v [km/h]

Jarrutusmatka KUORMITETTU — [m]

dm [m/s2]

Jarrutusmatka KUORMITTAMATON — [m]

dm [m/s2]

40

Formula

1.3

Formula

1,3

Tätä vaatimusta ei pidetä poikkeuksena varajarrulle asetetuista vaatimuksista.

3.1.4.2   Jäännösjarrutusteho on testattava jäljittelemällä todellista käyttöjarrujärjestelmän vikaantumista.

3.2   Luokkien R ja S ajoneuvot

3.2.1   Käyttöjarrujärjestelmä

3.2.1.1   Luokan R1 tai S1 ajoneuvojen testausvaatimukset

Jos luokan R1 tai S1 vedettävään ajoneuvoon on asennettu käyttöjarrujärjestelmä, tämän järjestelmän tehon on oltava luokan R2 tai S2 ajoneuvoille vahvistettujen vaatimusten mukainen.

3.2.1.2   Luokan R2 ajoneuvojen testausvaatimukset

Jos käyttöjarrujärjestelmä on jatkuvaa tai puolijatkuvaa tyyppiä, jarruttavien pyörien kehälle kohdistuvin voimien summan on oltava vähintään X prosenttia suurimmasta staattisesta pyöräkuormasta; X:n arvot ovat seuraavat:

X

=

50, kun kyseessä on vedettävä ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 30 km/h;

X

=

35, kun kyseessä on vedettävä ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 30 km/h.

Jos vedettävä ajoneuvo on varustettu paineilmajarrujärjestelmällä, ohjausjohdon paine saa olla enintään 650 kPa (ja/tai vastaava digitaalinen vaatimusarvo sähköisessä ohjausjohdossa standardien ISO 11992:2003 sekä ISO 11992-2:2003 ja sen muutos 1:2007 mukaisesti), ja syöttöjohdon paine saa olla enintään 700 kPa jarrutestin aikana.

Jos vedettävä ajoneuvo on varustettu nestejarrujärjestelmällä, ohjausjohdon paine saa olla enintään 11 500 kPa, ja apujohdon paineen on oltava välillä 1 500–1 800 kPa jarrutestin aikana.

Testausnopeus on 60 km/h tai vedettävän ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus sen mukaan, kumpi on alhaisempi.

Jos jarrujärjestelmä on inertiatyyppiä, sen on täytettävä liitteessä VIII vahvistetut edellytykset.

3.2.1.3   R3-, R4- tai S2-luokan ajoneuvojen testausvaatimukset

Jarruttavien pyörien kehälle kohdistuvien voimien summan on oltava vähintään X prosenttia suurimmasta staattisesta pyöräkuormasta; X:n arvot ovat seuraavat:

X

=

50, kun kyseessä on luokan R3, R4 tai S2 vedettävä ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli 30 km/h;

X

=

35, kun kyseessä on luokan R3a, R4a tai S2a vedettävä ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 30 km/h.

Jos vedettävä ajoneuvo on varustettu paineilmajarrujärjestelmällä, ohjausjohdon paine saa olla enintään 650 kPa ja syöttöjohdon paine enintään 700 kPa jarrutestin aikana.

Testausnopeus on 60 km/h tai vedettävän ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus sen mukaan, kumpi on alhaisempi.

Jos vedettävä ajoneuvo on varustettu nestejarrujärjestelmällä, ohjausjohdon paine saa olla enintään 11 500 kPa, ja apujohdon paineen on oltava välillä 1 500–1 800 kPa jarrutestin aikana.

3.2.1.4   Akseliryhmässä sallitaan pyörien lukkiutuminen yhdellä akselilla tyyppi 0 -testin aikana. Tätä vaatimusta ei voida tulkita poikkeukseksi liitteessä XI olevan 6.3.1 kohdan vaatimuksesta, joka koskee suoraan hallittavien pyörien lukkiutumista.

3.2.2   Seisontajarrujärjestelmä

3.2.2.1   Vedettävän ajoneuvon seisontajarrujärjestelmän on kyettävä pitämään kuormitettu vedettävä ajoneuvo paikoillaan traktorista irrotettuna ylä- ja alamäessä, jonka kaltevuus on 18 prosenttia.

3.2.2.2   Edellä olevan 3.2.2.1 kohdan vaatimusten on täytyttävä myös jäähtymisjakson aikana. Jäähtymisjakson katsotaan päättyneen, kun jarrut ovat saavuttaneet lämpötilan, joka on 10 °C ympäristön lämpötilaa korkeampi.

3.2.2.3   Seisontajarrujärjestelmän kuuma- ja kylmäjarrutustehon testaus

Sovelletaan 3.1.3.3 kohdan vaatimuksia vastaavasti.

3.2.3   Automaattinen jarrujärjestelmä

Liitteessä I olevissa 2.2.1.17 ja 2.2.1.18 kohdassa tarkoitetun häiriön varalta automaattijarrutuksen jarrutustehon on oltava vähintään 13,5 prosenttia suurimmasta staattisesta pyöräkuormasta, kun testi tehdään kuormatulla ajoneuvolla nopeudesta 40 km/h tai 0,8 vmax (sen mukaan, kumpi on alhaisempi). Pyörien lukkiutuminen sallitaan, kun teho on suurempi kuin edellä tarkoitettu 13,5 prosenttia.

3.3   Luokkien T, C, R ja S ajoneuvojen vasteaika

3.3.1   Jos ajoneuvossa on käyttöjarrujärjestelmä, joka on täysin tai osittain riippuvainen muusta energianlähteestä kuin kuljettajan lihasvoimasta, seuraavien vaatimusten on täytyttävä:

3.3.1.1

Hätäjarrutuksessa aika, joka kuluu hallintalaitteen käytön aloittamisesta siihen hetkeen, jolloin jarrutuksen kannalta epäedullisimmin sijaitsevan akselin jarrutusvoima saavuttaa vahvistettua tehoa vastaavan tason, saa olla enintään 0,6 sekuntia.

3.3.1.2

Paineilmajärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen, nestejarrujärjestelmillä varustettujen vedettävien ajoneuvojen tai hydraulisella ohjausjohdolla varustettujen traktoreiden osalta 3.3.1 kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos ajoneuvo on liitteen III säännösten mukainen.

3.3.1.3

Nestejarrujärjestelmillä varustettujen traktoreiden osalta 3.3.1 kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos hätäjarrutuksessa ajoneuvon nopeuden pieneneminen tai paine jarrutuksen kannalta epäedullisimmin sijaitsevassa jarrusylinterissä saavuttaa vaadittua tehoa vastaavan tason 0,6 sekunnissa.

3.3.1.4

Kun traktorissa on vain yksi jarrutettava akseli, mutta käyttövoima kytkeytyy jarrutettaessa automaattisesti kaikkiin muihin akseleihin, 3.3.1 kohdan vaatimusten katsotaan täyttyvän, jos traktori täyttää kyseiselle ajoneuvoluokalle vahvistetut sekä jarrutusmatkaa että täysin kehittynyttä keskimääräistä hidastuvuutta koskevat 3.1.1.1 kohdan mukaiset vaatimukset, mutta tässä tapauksessa molemmat parametrit on mitattava.

Lisäys 1

Jarrutustehon jakautumista ajoneuvon akseleille sekä traktorin ja vedettävän ajoneuvon yhteensopivuutta koskevat vaatimukset

1.   Yleiset vaatimukset

1.1   Luokkien T, C, R ja S ajoneuvot

1.1.1   Luokkien Ta, Ca, R2a, R3a, R4a ja S2a ajoneuvojen, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 30 km/h, on oltava seuraavien tässä lisäyksessä esitettävien vaatimusten mukaisia:

1.1.1.1

kaavioihin 2 ja 3 liittyvät yhteensopivuusvaatimukset soveltuvin osin; jos käytetään erityislaitetta, sen on toimittava automaattisesti. Jarrutehon jakautumisen elektronisella hallintajärjestelmällä varustettujen perävaunujen osalta tämän lisäyksen vaatimuksia sovelletaan vain, jos perävaunu on kytketty traktoriin sähköisesti ISO-standardin 7638:2003 mukaisella liittimellä;

1.1.1.2

erityislaitteen ohjauksen vikaantuessa 5 kohdassa vahvistettu jarrutustehovaatimus;

1.1.1.3

merkintävaatimukset, jotka vahvistetaan 6 kohdassa.

1.1.2   Luokkiin Tb, R2b, R3b, R4b ja S2b kuuluvien ajoneuvojen on oltava tämän lisäyksen asianomaisten vaatimusten mukaisia. Jos käytetään erityislaitetta, sen on toimittava automaattisesti.

1.1.3   Kuitenkin 1.1.1 kohdassa mainittuihin luokkiin kuuluvien ajoneuvojen sekä sellaisten 1.1.2 kohdassa mainittuihin luokkiin kuuluvien ajoneuvojen, joissa on luokan 1 tai 2 (traktorit) tai luokan A tai B (vedettävät ajoneuvot) lukkiutumaton jarrujärjestelmä, joka on liitteen XI asianomaisten vaatimusten mukainen, on täytettävä myös tämän lisäyksen asiaankuuluvat vaatimukset seuraavin poikkeuksin:

1.1.3.1

Kaavioon 1 liittyvien pitokyvyn hyödyntämistä koskevien vaatimusten täyttämistä ei edellytetä.

1.1.3.2

Traktoreiden ja vedettävien ajoneuvojen osalta ei vaadita kaavioihin 2 ja 3 liittyvien, yhteensopivuutta kuormittamattomana koskevien vaatimusten täyttämistä. Kaikissa kuormitustiloissa ohjausjohtojen liitospäillä on kuitenkin saatava aikaan jarrutussuhde paineella 20–100 kPa (paineilmajarrujärjestelmät) ja 350–1 800 kPa (nestejarrujärjestelmät) tai vastaavalla digitaalisella vaatimusarvolla.

1.1.3.3

Ajoneuvoihin, jotka on varustettu erityislaitteella, joka ohjaa automaattisesti jarrutuksen jakautumista akseleiden kesken tai säätää automaattisesti jarrutusvoimaa akseleiden kuormituksen mukaisesti, sovelletaan 5 ja 6 kohdan vaatimuksia.

1.1.4   Jos ajoneuvoon on asennettu hidastin, hidastusvoimaa ei saa ottaa huomioon määritettäessä ajoneuvon suorituskykyä tämän lisäyksen määräysten suhteen.

1.2   Jäljempänä 3.1.6.1, 4.1 ja 4.2 kohdassa esitettyihin kaavioihin liittyviä vaatimuksia sovelletaan ajoneuvoihin, joissa on liitteessä I olevan 2.1.4 kohdan mukainen pneumaattinen tai sähköinen tai 2.1.5 kohdan mukainen hydraulinen ohjausjohto. Kaikissa tapauksissa vertailuarvo (kaavioiden x-akseli) on ohjausjohdossa välitetyn paineen tai sähköisen signaalin arvo tapauksen mukaan seuraavasti:

1.2.1

Liitteessä I olevan 2.1.4.1.1 kohdan mukaisesti varustettujen ajoneuvojen osalta tämä arvo on tosiasiallinen paineilman paine ohjausjohdossa (pm).

1.2.2

Liitteessä I olevan 2.1.4.1.2 tai 2.1.4.1.3 kohdan mukaisesti varustettujen ajoneuvojen osalta tämä arvo on sähköisessä ohjausjohdossa välitettyä digitaalista vaatimusarvoa vastaava paine standardien ISO 11992:2003 sekä ISO 11992-2:2003 ja sen muutos 1:2007 mukaisesti.

Liitteessä I olevan 2.1.4.1.2 kohdan mukaisesti varustettujen ajoneuvojen (joissa on sekä paineilma- että sähköinen ohjausjohto) on täytettävä molempiin ohjausjohtoihin liittyvien kaavioiden vaatimukset. Molempia ohjausjohtoja koskevia identtisiä jarrutuksen ominaiskäyriä ei kuitenkaan vaadita.

1.2.3

Liitteessä I olevan 2.1.5.1 kohdan mukaisesti varustettujen ajoneuvojen osalta tämä arvo on tosiasiallinen nestepaine ohjausjohdossa (pm).

1.3   Jarrutusvoiman kehittymisen todentaminen

1.3.1   Tyyppihyväksynnän yhteydessä on tarkastettava, että kunkin erillisen akseliryhmän jollakin akselilla kehittyy jarrutusvoima seuraavilla painealueilla:

1.3.1.1

Kuormitetut ajoneuvot:

 

Vähintään yhden akselin on alettava kehittää jarrutusvoimaa, kun paine liitospäällä on 20–100 kPa (paineilmajarrujärjestelmät) ja 350–1 800 kPa (nestejarrujärjestelmät) tai vastaava digitaalinen vaatimusarvo.

 

Kaikissa muissa akseliryhmissä vähintään yhden akselin on alettava kehittää jarrutusvoimaa, kun paine liitospäällä on ≤ 120 kPa (paineilmajarrujärjestelmät) ja 2 100 kPa (nestejarrujärjestelmät) tai vastaava digitaalinen vaatimusarvo.

1.3.1.2

Kuormittamattomat ajoneuvot:

Vähintään yhden akselin on alettava kehittää jarrutusvoimaa, kun paine liitospäällä on 20–100 kPa (paineilmajarrujärjestelmät) ja 350–1 800 kPa (nestejarrujärjestelmät) tai vastaava digitaalinen vaatimusarvo.

1.3.1.3

Kun akselien pyörät on nostettu ylös ja ne voivat pyöriä vapaasti, lisätään jarrutuksen tehoa ja mitataan paine liitospäällä, kun pyöriä ei enää voi pyörittää käsin. Luokan C traktoreiden osalta voidaan jarrutusvoiman kehittymisen todentamisessa käyttää vaihtoehtoista menetelmää (esimerkiksi poistamalla telaketjut). Tämä tilanne määrittää jarrutusvoiman kehittymisen alkamisen.

2.   Symbolit

i

=

akselin tunnusluku (i = 1, etuakseli; i = 2, toinen akseli jne.)

E

=

akseliväli

ER

=

kytkentäkohdan ja akselin keskikohdan välinen etäisyys jäykällä vetoaisalla ja keskiakselilla varustetussa vedettävässä ajoneuvossa

fi

=

Ti/Ni, akselin i hyödyntämä pitokyky

Fi

=

tienpinnan ja akselin i välinen normaalivoima staattisissa olosuhteissa

FM

=

tienpinnan ja traktorin pyörien välinen staattinen normaalivoima yhteensä

g

=

painovoimasta johtuva kiihtyvyys: g = 9,81 m/s2

h

=

valmistajan ilmoittama ja hyväksyntätestin tekevän tutkimuslaitoksen hyväksymä painopisteen korkeus maanpinnasta

J

=

ajoneuvon hidastuvuus

k

=

teoreettinen kitkakerroin renkaan ja tien välillä

P

=

ajoneuvon massa

Ni

=

tienpinnan ja akselin i välinen normaalivoima jarrutettaessa

pm

=

paine ohjausjohdon liitospäällä

FR

=

tienpinnan ja vedettävän ajoneuvon kaikkien pyörien välinen staattinen normaalivoima yhteensä.

FRmax

=

FR:n arvo, kun vedettävän ajoneuvon massa on suurin sallittu

Ti

=

jarrujen kohdistama voima akseliin i tavanomaisissa jarrutusolosuhteissa tiellä

TM

=

jarrutusvoimien summa traktorin kaikkien pyörien kehällä

TR

=

jarrutusvoimien Ti summa vedettävän ajoneuvon kaikkien pyörien kehällä

z

=

ajoneuvon jarrutussuhde = J/g

3.   Luokan T traktoreita koskevat vaatimukset

3.1   Kaksiakseliset traktorit

3.1.1   Kaikki traktoriluokat k:n arvojen ollessa 0,2–0,8:

z ≥ 0,10 + 0,85 (k – 0,20)

Tämän lisäyksen 3.1.1 ja 4.1.1 kohdassa vahvistetut vaatimukset eivät vaikuta jarrutustehoa koskevien liitteen II vaatimusten soveltamiseen. Kuitenkin jos 3.1.1 ja 4.1.1 kohdan säännösten mukaisesti tehdyissä testeissä saavutetaan liitteessä II vahvistettuja tehoja suuremmat jarrutustehot, kitkakäyrää koskevia määräyksiä sovelletaan suorien k = 0,8 ja z = 0,8 määrittämillä kaavion 1 alueilla.

3.1.2   Missään ajoneuvon kuormitustilassa taka-akselin kitkakäyrä ei saa olla etuakselin vastaavan käyrän yläpuolella,

3.1.2.1

kun jarrutussuhde on 0,15–0,30.

Tämän edellytyksen katsotaan täyttyvän myös silloin, jos jarrutussuhteen ollessa 0,15–0,30 kunkin akselin kitkakäyrät sijaitsevat kahden ihannekitkakäyrän kanssa samansuuntaisen, yhtälöllä k = z + 0,08 saadun suoran välillä tässä lisäyksessä olevan kaavion 1 mukaisesti ja jos jarrutussuhteella z ≥ 0,30 taka-akselin kitkakäyrä noudattaa seuraavaa yhtälöä:

z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38)

3.1.3   Traktorit, jotka on hyväksytty vetämään paineilmajarrujärjestelmillä varustettuja luokkien R3b, R4b ja S2b ajoneuvoja

3.1.3.1

Jarrun hallintalaitteella tehtävässä täysjarrutuksessa on syöttöjohdon ja paineilman ohjausjohdon liitospäässä oltava 650–850 kPa:n paine ajoneuvon kuormitustilasta riippumatta, kun testi suoritetaan energianlähde pois kytkettynä, syöttöjohto suljettuna ja 0,5 litran säiliö liitettynä paineilmaohjausjohtoon sekä järjestelmän paineen ollessa kytkentä- ja katkaisutasolla.

3.1.3.2

Sähköisellä ohjausjohdolla varustettujen ajoneuvojen osalta käyttöjarrujärjestelmän hallintalaitteella tehtävässä täysjarrutuksessa on saatava 650–850 kPa:n painetta vastaava digitaalinen vaatimusarvo (ks. standardi ISO 11992:2003 sekä ISO 11992-2:2003 ja sen muutos 1:2007).

3.1.3.3

Näiden arvojen on oltava traktorissa todistettavasti mitattavissa sen ollessa irrotettuna vedettävästä ajoneuvosta. Kohdissa 3.1.6, 4.1 ja 4.2 tarkoitettujen kaavioiden yhteensopivuusalueita ei pitäisi laajentaa 750 kPa:n ja/tai vastaavan digitaalisen vaatimusarvon yli (ks. standardi ISO 11992:2003 sekä ISO 11992-2:2003 ja sen muutos 1:2007).

3.1.3.4

On varmistettava, että syöttöjohdon liitospäässä on vähintään 700 kPa:n paine järjestelmän paineen ollessa kytkentätasolla. Tämä paine on osoitettava käyttämättä käyttöjarrua.

3.1.4   Traktorit, jotka on hyväksytty vetämään nestejarrujärjestelmillä varustettuja luokkien R3b, R4b ja S2b ajoneuvoja

3.1.4.1

Testaus suoritetaan tyhjäkäyntinopeudella niin, että energianlähde on käytössä, moottorin kierrosnopeus on 2/3 suurimmasta nopeudesta ja vedettävän ajoneuvon simulaattorin ohjausjohto on liitettynä hydrauliseen ohjausjohtoon (liitteessä III oleva 3.6 kohta). Kun jarrutuksen hallintalaitteella tehdään täysjarrutus, paineen hydraulisessa ohjausjohdossa on oltava välillä 11 500–15 000 kPa ja apujohdossa välillä 1 500–3 500 kPa riippumatta siitä, mikä ajoneuvon kuormitustila on.

3.1.4.2

Näiden arvojen on oltava traktorissa todistettavasti mitattavissa sen ollessa irrotettuna vedettävästä ajoneuvosta. Jäljempänä 3.1.6, 4.1 ja 4.2 kohdassa tarkoitetuissa kaavioissa määriteltyjä yhteensopivuusalueita ei pidä laajentaa arvon 13 300 kPa yli.

3.1.5   Kohtien 3.1.1 ja 3.1.2 vaatimusten noudattamisen todentaminen

3.1.5.1   Edellä olevien 3.1.1 ja 3.1.2 kohdan vaatimusten noudattamisen todentamiseksi valmistajan on ilmoitettava etu- ja taka-akselien kitkakäyrät, jotka lasketaan seuraavien kaavojen mukaisesti.

Formula

Formula

Käyrät on esitettävä molemmissa seuraavissa kuormitusolosuhteissa:

3.1.5.1.1

kuormittamattomana niin, että massa on enintään valmistajan ilmoituslomakkeella ilmoittama pienin massa;

3.1.5.1.2

kuormitettuna niin, että kun kuorman jakautumiselle on useita vaihtoehtoja, valitaan vaihtoehto, jossa etuakseli on raskaimmin kuormitettuna.

3.1.5.2   Jos 3.1.5.1 kohdan mukaista matemaattista todentamista ei ole mahdollista suorittaa jokapyörävetoisten tai sellaisten ajoneuvojen osalta, joissa jokapyöräveto kytkeytyy toimintaan jarrutettaessa, valmistaja voi sen sijaan pyörien lukkiutumisjärjestystä koskevalla testillä todentaa, että kun jarrutussuhde on 0,15–0,8, etupyörät lukkiutuvat joko ennen takapyöriä tai samanaikaisesti niiden kanssa. Tämä vaihtoehto ei vapauta valmistajaa osoittamasta, että 3.1.5.1 kohdan vaatimukset täyttyvät silloin, kun jokapyöräveto ei kytkeydy toimintaan jarrutettaessa.

3.1.5.2.1   Jos kuitenkin kyseessä on traktori, jossa jokapyöräveto kytkeytyy automaattisesti, kun jarruttaminen aloitetaan ajoneuvon nopeuden ollessa yli 20 km/h, mutta se ei kytkeydy automaattisesti, jos käyttöjarrua käytetään nopeuden ollessa ≤ 20 km/h, ei vaadita 3.1.5.1 kohdan vaatimusten täyttymisen todentamista, kun jokapyöräveto ei kytkeydy toimintaan jarrutettaessa.

3.1.5.3   Menettely 3.1.5.2 kohdan vaatimusten täyttymisen todentamiseksi

3.1.5.3.1   Pyörien lukkiutumisjärjestystä koskeva testi on tehtävä tienpinnalla, jonka kitkakerroin on enintään 0,3 ja noin 0,8 (kuiva tie) 3.1.5.3.2 kohdassa tarkoitetuilla testin alkunopeuksilla.

3.1.5.3.2   Testinopeudet:

 

0,8 vmax km/h mutta enintään 60 km/h, kun on kyse hidastuvuudesta matalan kitkakertoimen tienpinnalla;

 

0,9 vmax kun on kyse hidastuvuudesta korkean kitkakertoimen tienpinnalla.

3.1.5.3.3   Käytetty poljinvoima voi ylittää 3.2.1 kohdan mukaiset sallitut käyttövoimat.

3.1.5.3.4   Poljinvoimaa käytetään siten, että toinen pyörä ajoneuvossa lukittuu 0,5–1 s jarrutuksen aloittamisesta, ja sitä lisätään kunnes yhden akselin molemmat pyörät lukittuvat (myös muita pyöriä voi lukittua testin aikana, esimerkiksi samanaikaisen lukittumisen tapauksessa).

3.1.5.4   Edellä 3.1.5.2 kohdassa kuvatut testit on suoritettava kahdesti kullakin tienpinnalla. Jos toisen testin tulos epäonnistuu, on tehtävä kolmas, ratkaiseva testi.

3.1.6   Traktorit, jotka on hyväksytty vetämään muita kuin jäykällä vetoaisalla ja keskiakselilla varustettuja vedettäviä ajoneuvoja

3.1.6.1   Jarrutussuhteen TM/FM ja paineen pm välisen suhteen on oltava kaaviossa 2 esitettävillä alueilla, kun paine on välillä 20–750 kPa (paineilmajarrujärjestelmässä) ja välillä 350–13 300 kPa (nestejarrujärjestelmässä).

3.2   Traktorit, joissa on enemmän kuin kaksi akselia

Ajoneuvoihin, joissa on enemmän kuin kaksi akselia, sovelletaan 3.1 kohdan vaatimuksia. Kohdan 3.1.2 vaatimukset jarrujen lukitusjaksojen osalta katsotaan täyttyneiksi, jos jarrutussuhteen ollessa 0,15–0,30 ainakin yhden etuakselin pyörien hyödyntämä pitokyky on suurempi kuin ainakin yhden taka-akselin pyörien hyödyntämä pitokyky.

4.   Vedettäviä ajoneuvoja koskevat vaatimukset

4.1   Paineilma- ja nestejarrujärjestelmillä ja vetoaisalla varustetut vedettävät ajoneuvot

4.1.1

Seuraavia vaatimuksia sovelletaan vedettäviin ajoneuvoihin, joissa on vetoaisa ja kaksi akselia:

4.1.1.1

Kun k:n arvo on 0,2–0,8:

z ≥ 0,1 + 0,85 (k – 0,2)

Edellä olevan 3.1.1 kohdan säännökset eivät vaikuta jarrutustehoa koskeviin liitteen II vaatimuksiin. Kuitenkin jos 3.1.1 kohdan säännösten mukaisesti tehdyissä testeissä saavutetaan liitteessä II vahvistettuja suuremmat jarrutustehot, kitkakäyrää koskevia säännöksiä sovelletaan tämän liitteen kaavion 1 mukaisilla suorien k = 0,8 ja z = 0,8 määrittämillä alueilla.

4.1.1.2

Missään kuormitustilassa taka-akselin kitkakäyrä ei saa olla etuakselin vastaavan käyrän yläpuolella, kun jarrutussuhde on 0,15–0,30. Tämän edellytyksen katsotaan täyttyvän myös silloin, jos jarrutussuhteen ollessa 0,15–0,30 seuraavat edellytykset täyttyvät:

4.1.1.2.1

Kunkin akselin kitkakäyrät sijaitsevat ihannekitkakäyrän kanssa samansuuntaisten, yhtälöillä k = z + 0,08 ja k = z – 0,08 saatujen kahden suoran välillä kaavion 1 mukaisesti

ja

4.1.1.2.2

taka-akselin kitkakäyrä noudattaa jarrutussuhteella z ≥ 0,30 seuraavaa yhtälöä: z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38).

4.1.1.3

Edellä olevan 4.1.1.1 ja 4.1.1.2 kohdan vaatimusten noudattamisen todentamisessa on sovellettava 3.1.5 kohdan määräysten mukaista menettelyä.

4.1.2

Vetoaisalla varustettuihin vedettäviin ajoneuvoihin, joissa on enemmän kuin kaksi akselia, sovelletaan 4.1.1 kohdan vaatimuksia. Edellä olevan 4.1.1 kohdan vaatimukset jarrujen lukitusjaksojen osalta katsotaan täyttyneiksi, jos jarrutussuhteen ollessa 0,15–0,30 ainakin yhden etuakselin pyörien hyödyntämä pitokyky on suurempi kuin ainakin yhden taka-akselin pyörien hyödyntämä pitokyky.

4.1.3

Jarrutussuhteen TR/FR ja paineen pm välisen suhteen on oltava sekä kuormitetussa että kuormittamattomassa tilassa kaaviossa 3 osoitetuilla alueilla, kun paine on 20–750 kPa (paineilmajärjestelmä) ja 350–13 300 (nestejärjestelmä).

4.2.   Paineilma- ja nestejarrujärjestelmillä sekä jäykällä vetoaisalla ja keskiakselilla varustetut vedettävät ajoneuvot

4.2.1

Jarrutussuhteen TR/FR ja paineen pm välisen suhteen on oltava kaaviosta 3 johdetuilla kahdella alueella, jotka saadaan kertomalla pystyakselin asteikko arvolla 0,95. Tämän vaatimuksen on täytyttävä sekä kuormitetussa että kuormittamattomassa tilassa, kun paine on 20–750 kPa (paineilmajärjestelmä) ja 350–13 300 (nestejärjestelmä).

4.3   Vetoaisalla ja inertiajarrujärjestelmällä varustetut vedettävät ajoneuvot

4.3.1   Edellä olevan 4.1.1 kohdan vaatimuksia sovelletaan myös vetoaisalla ja inertiajarrujärjestelmällä varustettuihin vedettäviin ajoneuvoihin.

4.3.2   Vetoaisalla ja inertiajarrujärjestelmällä varustettuihin vedettäviin ajoneuvoihin, joissa on enemmän kuin kaksi akselia, sovelletaan tämän lisäyksen 4.1.2 kohdan vaatimuksia.

4.3.3   Edellä olevan 4.1.1.3 kohdan vaatimusten noudattamisen todentamiseksi tehtävissä laskelmissa voidaan jättää ottamatta huomioon sallitun vetoaisavoiman D* vaikutus (liitteessä VIII oleva 10.3.1 kohta).

5.   Jarrutusvoiman jakautumisjärjestelmän vikaantumiseen liittyvät vaatimukset

Kun tämän lisäyksen vaatimusten täyttämiseksi käytetään erityistä laitetta (esim. ajoneuvon pyöräntuennan mekaanisesti kontrolloimaa laitetta), ajoneuvo on voitava pysäyttää traktoreiden varajarrulle vahvistetuin edellytyksin, jos laitteen hallintalaitteessa ilmenee vika. Paineilma- tai nestejarrujärjestelmillä varustettujen ajoneuvojen vetämiseen hyväksyttyjen traktoreiden osalta on hallintalaitteen vikaantuessa oltava mahdollista saavuttaa ohjausjohdon liitospäällä paine, joka on 3.1.3 ja 3.1.4 kohdassa määritellyllä alueella. Vedettävässä ajoneuvossa on erityisen laitteen hallintalaitteen vikaantuessa saavutettava vähintään 30 prosenttia kyseessä olevalle ajoneuvolle vahvistetusta käyttöjarrun jarrutustehosta.

6.   Merkinnät

6.1   Ajoneuvot, joka täyttävät tämän lisäyksen vaatimukset ajoneuvon pyöräntuennan mekaanisesti ohjaaman laitteen avulla, on varustettava asetuksen (EU) N:o 167/2013 17 artiklan 2 kohdan k alakohdan ja 5 kohdan nojalla vahvistettujen vaatimusten mukaisilla merkinnöillä ja asianomaisilla tiedoilla laitteen liikevarasta ajoneuvon kuormitettua ja kuormittamatonta tilaa vastaavien sijaintien välillä sekä muilla tiedoilla, joiden avulla laitteen asetus voidaan tarkistaa.

6.1.1   Kun jarrun kuormituksen tunnistuslaitetta ohjataan ajoneuvon pyöräntuennan kautta jollakin muulla tavalla, ajoneuvoon on merkittävä laitteen asetuksen tarkistamiseksi tarvittavat tiedot.

6.2.   Kun tämän lisäyksen vaatimukset täytetään jarruvoimansiirron ilman tai nesteen painetta säätävän laitteen avulla, ajoneuvoon on merkittävä akselikuormat maassa, laitteen nimelliset lähtöpaineet sekä tulopaine, joka on vähintään 80 prosenttia valmistajan ilmoittamasta suunnitellusta enimmäistulopaineesta, seuraavissa kuormitustiloissa:

6.2.1

laitetta ohjaavien akselien suurin teknisesti sallittu akselikuorma;

6.2.2

ajokunnossa olevan ajoneuvon kuormittamatonta massaa vastaavat akselikuormat, jotka ilmoitetaan jarrutehon hyväksyntää varten annetussa testausselosteessa;

6.2.3

valmistajan ilmoittamat akselikuormat laitteen asetuksen tarkistamisen mahdollistamiseksi käytön aikana, jos kuormat eivät ole samat kuin 6.2.1 ja 6.2.2 kohdassa määritellyt kuormat.

6.3   Edellä 6.1 ja 6.2 kohdassa tarkoitetut merkinnät on kiinnitettävä näkyvälle paikalle ja pysyvällä tavalla. Esimerkki paineilma- tai nestejarrujärjestelmällä varustetussa ajoneuvossa olevaa mekaanisesti ohjattua laitetta koskevista merkinnöistä annetaan asetuksen (EU) N:o 167/2013 34 artiklan 3 kohdan nojalla vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

6.4   Jarruvoiman jakautumisen elektronisissa hallintajärjestelmissä, jotka eivät voi täyttää 6.1, 6.2 ja 6.3 kohdan vaatimuksia, on oltava itsetarkistava menettely niitä toimintoja varten, jotka vaikuttavat jarruvoiman jakautumiseen. Kun ajoneuvo on paikoillaan, on lisäksi oltava mahdollista suorittaa 1.3.1 kohdassa vahvistetut tarkastukset tuottamalla jarrutuksen aloittamista vastaava nimellinen painevaatimus sekä kuormitetussa että kuormittamattomassa tilassa.

7.   Ajoneuvon testaus

Tyyppihyväksynnän yhteydessä tutkimuslaitoksen on tarkastettava tämän lisäyksen vaatimusten noudattaminen ja suoritettava tätä varten mahdollisesti tarvittavia lisätestejä. Lisätestien selosteet on liitettävä tyyppihyväksynnästä annettavaan selosteeseen.

Kaavio 1

Luokan Tb traktorit ja luokkien R3b, R4b ja S2b vetoaisalla varustetut vedettävät ajoneuvot

(ks. 3.1.2.1 ja 4.1.1.2 kohta)

Image 2

Huomautus: Alempaa rajaa k = z – 0,08 ei sovelleta taka-akselin pitokyvyn hyödyntämistä määritettäessä.

Kaavio 2

Jarrutussuhteen TM/FM ja liitospään paineen pm sallittu suhde luokkien T ja C traktoreissa, joissa on paineilma- tai nestejarrujärjestelmä

Image 3

Teksti kuva

Kaavio 3

Jarrutussuhteen TR/FR ja liitospään paineen pm sallittu suhde luokkien S2, R3 ja R4 vedettävissä ajoneuvoissa, joissa on paineilma- tai nestejarrujärjestelmä

Image 4

Teksti kuva

LIITE III

Vasteajan mittaamista koskevat vaatimukset

1.   Yleiset vaatimukset

1.1   Käyttöjarrujärjestelmien vasteaikoja määritettäessä ajoneuvon on oltava liikkumaton ja paine on mitattava epäedullisimmin sijaitsevan jarrusylinterin aukosta. Kuorman tunnistavalla venttiilillä varustetuissa ajoneuvoissa nämä laitteet on asetettava vastaamaan kuormitettua tilaa.

1.2   Eri akseleiden jarrusylinterien iskunpituuksien on testien aikana vastattava mahdollisimman lähelle säädettyjen jarrujen iskunpituutta.

1.3   Jäljempänä olevan 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.5, 4.1, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 5.3.6 ja 6.2 kohdan mukaisesti saadut vasteaikojen arvot on pyöristettävä lähimpään sekunnin kymmenesosaan. Jos sekunnin sadasosaa vastaava numero on viisi tai suurempi, vasteaika on pyöristettävä seuraavaan suurempaan sekunnin kymmenesosaan.

1.4   Lisäyksessä 1 ja 2 olevissa kaavioissa annetaan esimerkkejä simulaattoreiden asianmukaisesta konfiguraatiosta asetuksia ja käyttöä varten.

2.   Paineilmajarrujärjestelmillä varustetut traktorit

2.1   Jokaisen testin alussa energianvaraajassa vallitsevan paineen on vastattava painetta, jolla säädin jatkaa syöttöä järjestelmään. Järjestelmissä, joissa ei ole säädintä (esim. paineenrajoituksella varustetut kompressorit), energianvaraajassa vallitsevan paineen on kunkin testin alussa oltava 90 prosenttia valmistajan ilmoittamasta paineesta, joka määritetään liitteessä IV olevan A osan 1.2.2.1 kohdassa ja jota käytetään tämän liitteen mukaisissa testeissä.

2.2   Vasteajat kytkentäajan funktiona (tf) on laskettava käyttämällä hallintalaitetta useita kertoja täysitehoisesti siten, että aloitetaan lyhimmästä mahdollisesta kytkentäajasta ja pidennetään aikaa lopulta noin 0,4 sekuntiin asti. Mitatut arvot on esitettävä kaaviona.

2.3   Testituloksen kannalta olennaisia ovat vasteajat, jotka vastaavat 0,2 sekunnin kytkentäaikaa. Tämä vasteaika voidaan määrittää kaaviosta interpoloimalla.

2.4   Kyseisessä 0,2 sekunnin kytkentäajassa jarrujärjestelmän hallintalaitteen käytön aloitushetkestä siihen hetkeen, jona jarrusylinterin paine saavuttaa 75 prosenttia asymptoottisesta arvostaan, saa kulua enintään 0,6 sekuntia.

2.5   Sellaisten traktoreiden osalta, joissa on paineilmaohjausjohto vedettäviä ajoneuvoja varten, on vasteaika mitattava 1.1 kohdan vaatimusten lisäksi 2,5 m pitkän ja sisähalkaisijaltaan 13 mm olevan, käyttöjarrujärjestelmän ohjausjohdon liitospään liitettävän putken päästä. Tämän testin aikana syöttöjohdon liitospäähän on oltava liitettynä säiliö, jonka tilavuus on 385 ± 5 cm3 (jonka katsotaan vastaavan tilavuudeltaan 2,5 m:n pituista ja sisähalkaisijaltaan 13 mm olevaa putkea, joka on 650 kPa:n paineen alaisena). Putkien pituus ja sisähalkaisija on merkittävä testausselosteessa olevaan 2.4 kohtaan.

2.6   Aika, joka kuluu jarrupolkimen käytön alkuhetkestä hetkeen, jolloin

2.6.1

paineilmaohjausjohdon liitospäästä mitattu paine tai

2.6.2

sähköisen ohjausjohdon digitaalinen vaatimusarvo (mitattuna standardien ISO 11992:2003 sekä ISO 11992-2:2003 ja sen muutos 1:2007 mukaisesti) saavuttaa x prosenttia asymptoottisesta (ja lopullisesta) arvostaan, ei saa ylittää seuraavassa taulukossa esitettyjä aikoja:

x [prosenttia]

t [s]

10

75

0,2

0,4

2.7   Paineilmajarruilla varustettujen R3- tai R4-luokan ajoneuvojen vetämiseen hyväksyttyjen traktoreiden osalta on 2.6 kohdan vaatimusten lisäksi todennettava liitteessä I olevan 2.2.1.17.2.1 kohdan vaatimusten täyttyminen tekemällä seuraava testi:

2.7.1

mitataan paine syöttöjohdon liitospäähän kiinnitetyn sisähalkaisijaltaan 13 mm olevan ja pituudeltaan 2,5 metriä pitkän putken päästä;

2.7.2.

simuloidaan vika ohjausjohdon liitospäässä;

2.7.3

käytetään käyttöjarrun hallintalaitetta 0,2 sekunnin ajan 2.3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

3.   Nestejarrujärjestelmillä varustetut traktorit

3.1   Vasteaikatesti tehdään ympäristön lämpötilassa 15–30 °C.

3.2   Jokaisen testin alussa energianvaraajassa vallitsevan paineen on vastattava painetta, jolla säädin jatkaa syöttöä järjestelmään. Järjestelmissä, joissa ei ole säädintä (esim. paineenrajoituksella varustetut hydraulipumput), energianvaraajassa vallitsevan paineen on kunkin testin alussa oltava 90 prosenttia valmistajan ilmoittamasta paineesta liitteessä IV olevan C osan 1.2.1.2 kohdan mukaisesti.

3.3   Vasteajat kytkentäajan funktiona (tf) on laskettava käyttämällä hallintalaitetta useita kertoja täysitehoisesti siten, että aloitetaan lyhimmästä mahdollisesta kytkentäajasta ja pidennetään aikaa lopulta noin 0,4 sekuntiin asti. Mitatut arvot on esitettävä kaaviona.

Kun kyseessä on käyttöjarrujärjestelmä, jota käytetään ilman apuenergiaa tai vähäisellä apuenergialla, on käytettävä ohjausvoimaa, joka takaa vähintään käyttöjarrun vahvistetun jarrutustehon saavuttamisen.

3.4   Testituloksen kannalta olennaisia ovat vasteajat, jotka vastaavat 0,2 sekunnin kytkentäaikaa. Tämä vasteaika voidaan määrittää kaaviosta interpoloimalla.

3.5   Kun kytkentäaika on 0,2 sekuntia, jarrujärjestelmän hallintalaitteen käytön alkamishetkestä siihen hetkeen, jona jarrusylinterin paine saavuttaa 75 prosenttia enimmäisarvostaan, saa kulua enintään 0,6 sekuntia.

Kun kyseessä on täysin tehostettu jarrujärjestelmä, jossa jarrusylinterin paine nousee väliaikaisesti maksimiarvoonsa ja laskee sitten keskimääräiseen stabiloituneeseen paineeseen, tätä keskimääräistä vakioitua painetta on käytettävä 75 prosentin arvon laskennassa.

3.6   Hydraulisella vedettävien ajoneuvojen ohjausjohdolla varustetut traktorit

3.6.1   Edellä olevan 1.1 kohdan vaatimusten lisäksi vasteaika on mitattava käyttäen vedettävän ajoneuvon simulaattoria (ks. lisäyksessä 2 oleva 1 kohta), joka on liitettävä traktorin hydraulisen ohjausjohdon ja apujohdon liitospäihin.

3.6.2   Vedettävän ajoneuvon simulaattorissa on oltava jäljempänä eritellyt komponentit ja ominaisuudet.

3.6.2.1   Apujohtoon liitettävä vedettävän ajoneuvon simulaattori:

3.6.2.1.1   apujohto, jossa on standardin ISO 16028:2006 mukainen naarasliitin ja kuristin, jonka aukon läpimitta on 0,6+ 0.2 mm testin aikaisen virtauksen rajoittamiseksi;

3.6.2.1.2   männällä varustettu energianvaraaja (tai vastaava laite), joka vastaa seuraavia ominaisuuksia ja testausolosuhteita:

3.6.2.1.2.1

nimellistilavuus 1 000 cm3,

3.6.2.1.2.2

esitäyttöpaine 1 000± 100 kPa syrjäytystilavuudella 0 cm3,

3.6.2.1.2.3

suurin paine 1 500 kPa syrjäytystilavuudella 500± 5 cm3.

3.6.2.1.3   Männällä varustettu energianvaraaja (tai vastaava laite) on liitettävä apujohtoon liitännällä, jonka sisäläpimitta on 12,5 mm ja joka koostuu 1,0 metrin mittaisesta (standardin EN 853:2007 mukaisesta) taipuisasta putkesta.

3.6.2.1.4   Testausaukko on sijoitettava mahdollisimman lähelle standardin ISO 16028:2006 mukaista naarasliitintä.

3.6.2.1.5   Simulaattorin tyhjentämiseksi ennen testiä ja sen jälkeen siinä on oltava poistoventtiili.

3.6.2.2   Ohjausjohtoon liitettävä vedettävän ajoneuvon simulaattori:

3.6.2.2.1   ohjausjohto, jossa on standardin ISO 5676:1983 mukainen naarasliitin;

3.6.2.2.2   männällä varustettu energianvaraaja (tai vastaava laite), joka vastaa seuraavia ominaisuuksia ja testausolosuhteita:

3.6.2.2.2.1

esitäyttöpaine 500± 100 kPa syrjäytystilavuudella 0 cm3,

3.6.2.2.2.2

testausvälipaine 2 200± 200 kPa syrjäytystilavuudella 100± 3 cm3;

3.6.2.2.2.3

loppupaine 11 500± 200 kPa syrjäytystilavuudella 140± 5 cm3.

3.6.2.2.3   Männällä varustettu energianvaraaja (tai vastaava laite) on liitettävä ohjausjohtoon liitännällä, jonka sisäläpimitta on 10 mm ja joka koostuu 3,0 metrin pituisesta (standardin EN 853:2007 mukaisesta) taipuisasta putkesta ja 4,5 metrin pituisesta jäykästä putkesta.

3.6.2.2.4   Testausaukot on sijoitettava mahdollisimman lähelle männällä varustettua energianvaraajaa (tai vastaavaa laitetta) ja standardin ISO 5676:1983 mukaista naarasliitintä.

3.6.2.2.5   Laitteistossa on oltava poistoventtiilin liitosputkien tyhjentämiseksi ilmasta ennen testiä ja sen jälkeen.

3.6.3   Testaus on suoritettava seuraavissa olosuhteissa:

3.6.3.1

Liitosputket on tyhjennettävä ilmasta ennen testiä.

3.6.3.2

Traktorin moottorin kierrosnopeuden on oltava 25 prosenttia joutokäyntinopeutta suurempi.

3.6.3.3

Apujohtoon liitettävän vedettävänajoneuvon simulaattorin tyhjennysventtiilin on oltava täysin auki.

3.6.4   Vasteajan mittaamiseksi 3.3 ja 3.4 kohdan mukaisesti jarrujen ohjausvoiman on oltava sellainen, että ohjausjohdon liitospäällä saavutetaan vähintään 11 500 kPa:n paine moottorin kierrosnopeuden ollessa 25 prosenttia joutokäyntinopeutta suurempi.

3.6.5   Kun kytkentäaika on 0,2 sekuntia, jarrujärjestelmän hallintalaitteen käytön alkuhetkestä siihen hetkeen, jolloin männällä varustetun energianvaraajan (tai vastaavan laitteen) lähellä olevalla testausaukolla mitattu paine saavuttaa 75 prosenttia 3.5 kohdan mukaisesta enimmäisarvostaan, saa kulua enintään 0,6 sekuntia.

Enimmäisarvolla tarkoitetaan tässä kuitenkin testausaukolla mitattua painetta eikä jarrupainetta, kuten 3.5 kohdassa.

4.   Paineilmajarrujärjestelmillä varustetut vedettävät ajoneuvot

4.1   Vedettävän ajoneuvon vasteajat mitataan ilman traktoria. Traktorin simulointia varten on käytettävä laitetta, johon syöttöjohdon ja paineilmaohjausjohdon liitospäät ja/tai sähköisen ohjausjohdon liitin yhdistetään.

4.2   Syöttöjohdon paineen on oltava 650 kPa.

4.3   Paineilmaohjausjohtojen simulaattorilla on oltava seuraavat ominaisuudet:

4.3.1

Simulaattorissa on oltava 30 litran vetoinen säiliö, jossa paine on 650 kPa ennen jokaista testiä ja jota ei saa paineistaa uudelleen testin aikana. Simulaattorissa on oltava läpimitaltaan 4,0–4,3 mm:n kuristin jarrun hallintalaitteen ulostulossa. Johdon tilavuuden, mitattuna kuristimesta liitospäähän, liitospää mukaan luettuna, on oltava 385 ± 5 cm3 (tilavuuden katsotaan vastaavan putkea, jonka pituus on 2,5 m, sisäläpimitta 13 mm ja paine 650 kPa). Jäljempänä 4.3.3 kohdassa tarkoitetut ohjausjohdon paineet on mitattava välittömästi kuristimen jälkeen.

4.3.2

Jarrujärjestelmän hallintalaitteen on oltava sellainen, ettei testaaja vaikuta sen toimintatapaan.

4.3.3

Simulaattori on säädettävä esimerkiksi 4.3.1 kohdassa tarkoitetun kuristimen avulla siten, että jos siihen liitetään säiliö, jonka tilavuus on 385 ± 5 cm3, paineen nousemiseen arvosta 65 kPa arvoon 490 kPa (10 ja 75 prosenttia nimellispaineesta 650 kPa) kuluva aika on 0,2 ± 0,01 sekuntia. Jos edellä tarkoitetun säiliön tilalle vaihdetaan säiliö, jonka tilavuus on 1 155 ± 15 cm3, on paineen nousemiseen arvosta 65 kPa arvoon 490 kPa kuluvan ajan ilman lisäsäätöjä oltava 0,38 ± 0,02 sekuntia. Näiden kahden painearvon välillä on paineen noustava likimain lineaarisesti. Säiliöt on yhdistettävä liitospäähän ilman letkuja, ja liitoksen sisäläpimitan on oltava vähintään 10 mm.

4.3.4

Lisäyksessä 1 olevissa kaavioissa annetaan esimerkki simulaattorin oikeasta rakenteesta sen asetusta ja käyttöä varten.

4.4   Sähköisen ohjausjohdon kautta lähetettävien signaalien vasteen tarkistamiseen tarkoitetulla simulaattorilla on oltava seuraavat ominaisuudet:

4.4.1

Simulaattorin on tuotettava digitaalinen komentosignaali sähköisessä ohjausjohdossa ISO-standardin 11992-2:2003 ja sen muutoksen 1:2007 mukaisesti sekä asianmukaiset tiedot vedettävälle ajoneuvolle ISO-standardin 7638:2003 mukaisen liittimen napojen 6 ja 7 kautta. Vasteajan mittaamista varten simulaattori voi valmistajan pyynnöstä välittää vedettävälle ajoneuvolle tiedon siitä, ettei paineilmaohjausjohto ole asennettuna ja että sähköisen ohjausjohdon komentosignaali tulee kahdesta itsenäisestä piiristä (katso ISO-standardin 11992-2:2003 kohdat 6.4.2.2.24 ja 6.4.2.2.25 ja muutos 1:2007).

4.4.2

Jarrujärjestelmän hallintalaitteen on oltava sellainen, ettei testaaja vaikuta sen toimintatapaan.

4.4.3

Vasteajan mittaamista varten sähkösimulaattorin tuottaman signaalin on vastattava lineaarista ilmanpaineen nousua arvosta 0,0 kPa arvoon 650 kPa ajassa 0,2 ± 0,01 sekuntia.

4.5.   Tehovaatimukset

4.5.1   Paineilmaohjausjohdolla varustettujen vedettävien ajoneuvojen osalta aika siitä hetkestä, kun simulaattorin ohjausjohdossa tuottama paine saavuttaa arvon 65 kPa, siihen hetkeen, kun vedettävän ajoneuvon jarrusylinterin paine saavuttaa 75 prosenttia asymptoottisesta arvostaan, ei saa olla pidempi kuin 0,4 sekuntia.

4.5.1.1   Paineilmaohjausjohdolla varustetut vedettävät ajoneuvot, joissa on sähköinen ohjauksen välitys, on tarkistettava sähköteholla, joka syötetään vedettävään ajoneuvoon ISO-standardin 7638:2003 mukaisen liittimen (5- tai 7-napainen) kautta.

4.5.2   Sähköisellä ohjausjohdolla varustettujen vedettävien ajoneuvojen osalta aika siitä hetkestä, kun simulaattorin tuottama signaali ylittää arvoa 65 kPa vastaavan arvon, siihen hetkeen, kun vedettävän ajoneuvon jarrusylinterin paine nousee 75 prosenttiin asymptoottisesta arvostaan, ei saa olla pidempi kuin 0,4 sekuntia.

4.5.3   Paineilmaohjausjohdolla ja sähköisellä ohjausjohdolla varustettujen vedettävien ajoneuvojen osalta ohjausjohtojen vasteajat määritetään erikseen 4.5.1.1 ja 4.5.2 kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvan menettelyn mukaisesti.

5.   Nestejarrujärjestelmillä varustetut vedettävät ajoneuvot

5.1   Testit tehdään ympäristön lämpötilassa 15–30 °C.

5.2   Vedettävän ajoneuvon vasteajat mitataan ilman traktoria. Traktorin simuloimiseksi käytettävissä on oltava traktorisimulaattori, johon ohjausjohdon ja apujohdon liitospäät kytketään. Jos vedettävä ajoneuvo on varustettu liitteessä I olevassa 2.1.5.1.3 kohdassa tarkoitetulla sähköisellä liittimellä, myös tämä liitin on kytkettävä traktorisimulaattoriin (ks. lisäyksessä 2 oleva 2 kohta).

5.3   Traktorisimulaattorilla on oltava seuraavat ominaisuudet:

5.3.1

Traktorisimulaattorin on oltava varustettu liitteessä I olevassa 2.1.5.1.1–2.1.5.1.3 kohdassa tarkoitetuilla traktoria koskevilla liittimillä.

5.3.2

Kun traktorisimulaattori aktivoidaan (esimerkiksi sähkökytkimellä),

5.3.2.1

ohjausjohdon liitospäälle on tuotettava paine 11 500+ 500 kPa,

5.3.2.2.

apujohdon liitospäällä paineen on oltava 1 500+ 300 kPa.

5.3.3

Kun vedettävän ajoneuvon ohjausjohto ei ole kytkettynä, traktorisimulaattorin on kyettävä tuottamaan ohjausjohdon liitospäälle 11 500 kPa:n paine 0,2 sekuntia sen jälkeen, kun simulaattori on aktivoitu (esimerkiksi sähkökytkimellä).

5.3.4

Traktorisimulaattorissa käytettävän hydraulinesteen viskositeetin on oltava 60± 3 mm2/s lämpötilassa 40± 3 °C (esim. SAE 10W30). Traktorisimulaattorilla tehtävän testin aikana hydraulinesteen lämpötila saa olla enintään 45 °C.

5.3.5

Jos vedettävässä ajoneuvossa on hydrauliset energianvaraajat, jotta se täyttäisi käyttöjarrujärjestelmälle asetetut vaatimukset, ne on ennen vasteaikamittauksia ladattava paineeseen, jonka valmistaja on ilmoittanut testausselosteessa käyttöjarrujärjestelmän vähimmäisjarrutustehon saavuttamista varten.

5.3.6

Kun traktorisimulaattori liitetään 3.6.2 kohdassa määritellyn vedettävän ajoneuvon simulaattorin ohjausjohtoon, traktorisimulaattori on kalibroitava niin, että aika, joka kuluu traktorisimulaattorin aktivoinnista siihen hetkeen, kun paine vedettävän ajoneuvon simulaattorin ohjausjohdon männällä varustetussa energianvaraajassa (tai vastaavassa laitteessa) saavuttaa arvon 11 500 kPa, on oltava 0,6+ 0,1 sekuntia. Tämän tehon saavuttamiseksi traktorisimulaattorin virtausta on säädettävä (esimerkiksi virtauksensäätimellä). Vedettävän ajoneuvon simulaattorin ohjausjohdon putket on tyhjennettävä ilmasta ennen tätä kalibrointia.

5.3.7.

Traktorisimulaattorin hallintalaitteen on oltava sellainen, ettei testaaja vaikuta sen toimintatapaan.

5.4   Tehovaatimukset

5.4.1   Kun kalibroitu traktorisimulaattori (ks. 5.3.6 kohta) on kytkettynä vedettävään ajoneuvoon, aika, joka kuluu traktorisimulaattorin aktivoinnista (esim. sähkökytkimellä) siihen hetkeen, kun paine epäedullisimmassa asemassa olevassa jarrusylinterissä saavuttaa arvon, joka on 75 prosenttia paineen enimmäisarvosta, saa olla enintään 0,6 sekuntia.

Kun kyseessä on käyttöjarrujärjestelmä, jossa jarrusylinterin paine nousee väliaikaisesti maksimiarvoonsa ja laskee sitten keskimääräiseen stabiloituneeseen paineeseen, tätä keskimääräistä painetta on käytettävä 75 prosentin arvon laskennassa.

6.   Jousijarruihin perustuvalla käyttöjarrujärjestelmällä varustetut traktorit

6.1   Vasteaikamittaus on tehtävä niin, että jousijarrut on säädetty mahdollisimman lähelle. Valmistajan on täsmennettävä jousen painekammion alkupaine, joka vastaa tätä testausvaatimusta.

6.2   Aika, joka kuluu käyttöjarrun hallintalaitteen käyttämisestä (jarrut täysin vapaina) siihen hetkeen, kun paine epäedullisimmassa asemassa olevan jarrusylinterin jousen painekammiossa saavuttaa paineen, joka vastaa 75:tä prosenttia säädetystä jarrutustehosta, saa olla enintään 0,6 sekuntia.

Lisäys 1

Esimerkkejä paineilmasimulaattorista

1.   Simulaattorin asetukset