7.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 3/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/6,

annettu 31 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteen I muuttamisesta uusien vuosina 2011, 2012 ja 2013 rekisteröityjen henkilöautojen massan kehityksen huomioon ottamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Keskimääräistä massa-arvoa, jota käytetään laskettaessa kunkin uuden henkilöauton hiilidioksidipäästöjä, on mukautettava joka kolmas vuosi, jotta voidaan ottaa huomioon mahdolliset muutokset unionissa rekisteröityjen uusien ajoneuvojen keskimääräisessä massassa.

(2)

Uusien kalenterivuosina 2011, 2012 ja 2013 rekisteröityjen ajokuntoisten henkilöautojen massan seurannan perusteella on selvää, että keskimääräinen massa on lisääntynyt ja että asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua lukua M0 olisi sen vuoksi mukautettava

(3)

Poikkeuksellisesti tämän ensimmäisen mukautuksen osalta on asianmukaista ottaa huomioon, että vuosia 2011, 2012 ja 2013 koskevien seurantatietojen laatu on vaihdellut. Uusi arvo olisi sen vuoksi määritettävä siten, että otetaan huomioon ainoastaan ne massan arvot, jotka kyseessä olevat valmistajat ovat voineet varmistaa, ja huomioon ei oteta arvoja niistä laskelmista, jotka olivat ilmeisen vääriä (esimerkiksi yli 2 840 kg tai alle 500 kg), tai arvoja, jotka liittyvät ajoneuvoihin, jotka eivät kuuluneet asetuksen (EY) N:o 443/2009 soveltamisalaan. Uusi arvo perustuu painotettuun keskimäärään, jossa otetaan huomioon uusien rekisteröintien määrä kunakin vertailuvuonna.

(4)

Tätä taustaa vasten 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen sovellettavaa M0-arvoa olisi suurennettava 20,4 kilolla 1 372,0 kilosta 1 392,4 kiloon,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Vuodesta 2016 alkaen:

Hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (M – M0),

jossa:

M

=

ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

M0

=

1 392,4

a

=

0,0457”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 140, 5.6.2009, s. 1.