6.1.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/57


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/3,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 täydentämisestä strukturoitujen rahoitusvälineiden julkistamisvaatimuksia koskevilla sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottoluokituslaitoksista 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (1) ja erityisesti sen 8 b artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 b artiklan mukaisesti sijoittajien olisi saatava kohde-etuuksiensa laadusta ja kehityksestä riittävät tiedot, jotta niiden olisi mahdollista muodostaa perusteltu arvio strukturoitujen rahoitusvälineiden luottokelpoisuudesta. Tällä tavalla vähennettäisiin myös sijoittajien riippuvuutta luottoluokituksista ja helpotettaisiin luottoluokitusten antamista ilman toimeksiantoa.

(2)

Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin sellaisiin rahoitusvälineisiin ja muihin kohde-etuuksiin, jotka johtuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (2) 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tarkoitetusta arvopaperistamistransaktiosta tai -järjestelmästä, edellyttäen että niiden liikkeeseenlaskija, alullepanija tai järjestäjä on sijoittautunut unioniin ja sen sääntömääräinen kotipaikka on unionissa. Näin ollen tämä asetus kattaisi vain ne rahoitusvälineet tai muut kohde-etuudet, jotka johtuvat transaktiosta tai järjestelmästä, jolla vastuuseen tai vastuuryhmään liittyvä luottoriski jaetaan etuoikeusluokkiin ja jolla on asianomaisessa artiklassa tarkoitetut ominaisuudet. Tämän takia vastuuta, joka synnyttää suoran maksuvelvoitteen transaktioon taikka järjestelmään, jota on käytetty aineellisten omaisuuserien rahoitusta tai hallinnointia varten, ei saisi kyseisen asetuksen mukaisesti pitää arvopaperistettuna vastuuna, vaikka transaktiolla tai järjestelmällä olisi etuoikeudeltaan erilaisia maksuvelvoitteita.

(3)

Tämän asetuksen soveltamisalaa ei pitäisi rajata ainoastaan arvopapereiksi luettavien strukturoitujen rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun vaan siihen olisi sisällytettävä niin ikään muut arvopaperistamistransaktiosta tai -järjestelmästä johtuvat rahoitusvälineet ja kohde-etuudet, kuten rahamarkkinavälineet, lyhyiden rahoitusvälineiden arvopaperistamiset (ABCP-ohjelmat) mukaan lukien. Lisäksi tätä asetusta olisi sovellettava strukturoituihin rahoitusvälineisiin riippumatta siitä, onko unionissa rekisteröity luottoluokituslaitos antanut niille luottoluokituksia. Yksityisten ja kahdenvälisten transaktioiden sekä transaktioiden, joita ei tarjota yleisölle tai joita ei oteta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, olisi myös kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(4)

Tähän asetukseen sisältyy vakiomuotoisia taulukoita useille kohde-etuusluokille. Tämän asetuksen soveltamista rajoittamatta näitä vakiomuotoisia taulukoita ja kaikkia tämän asetuksen mukaisia raportointivelvoitteita olisi sovellettava vain strukturoituihin rahoitusvälineisiin, joiden vakuuksina on sellaisia kohde-etuuksia, jotka sisältyvät tässä asetuksessa määriteltyjen kohde-etuusluokkien luetteloon ja jotka eivät myöskään ole laadultaan yksityisiä tai kahdenvälisiä, kunnes arvopaperimarkkinaviranomainen on laatinut uudet raportointivelvoitteet ja komissio on ne hyväksynyt.

(5)

Tätä asetusta noudattaessaan liikkeeseenlaskijoiden, alullepanijoiden ja järjestäjien olisi toimittava tietolähteiden luottamuksellisuutta tai henkilötietojen käsittelyä koskevan kansallisen ja unionin lainsäädännön mukaisesti, jotta vältytään asianomaisen lainsäädännön rikkomisilta.

(6)

Liikkeeseenlaskija, alullepanija ja järjestäjä voivat nimetä tietyn yhteisön vastuuseen tietojen ilmoittamisesta verkkosivustolle, joka EAMV:n on määrä perustaa asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 b artiklan 4 kohdan mukaisesti. Raportointivelvoitteen ulkoistaminen toiselle yhteisölle, esimerkiksi hallinnoijalle, olisi myös mahdollistettava. Tällä ei saisi olla vaikutusta liikkeeseenlaskijan, alullepanijan eikä järjestäjän tämän asetuksen mukaiseen vastuuseen.

(7)

EAMV:n olisi laitettava verkkosivustolleen esille runsaasti raportointia koskevia teknisiä ohjeita muun muassa liikkeeseenlaskijoilta, alullepanijoilta ja järjestäjiltä edellytettävien tiedostojen toimittamisesta ja muodosta. EAMV:n olisi toimitettava nämä tekniset raportointiohjeet hyvissä ajoin ennen tässä asetuksessa vahvistettujen raportointivelvoitteiden soveltamispäivää, jotta kyseisillä liikkeeseenlaskijoilla, alullepanijoilla, järjestäjillä ja muilla asianosaisilla olisi tarpeeksi aikaa kehittää asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt EAMV:n teknisten ohjeiden mukaisesti.

(8)

Tämän asetuksen nojalla toimitettavat tiedot olisi koottava vakiomuotoon, jotta mahdollistetaan tietojen automaattinen käsittely strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalla verkkosivustolla. Tiedot olisi lisäksi julkaistava muodossa, jota kaikkien strukturoituja rahoitusvälineitä koskevaa verkkosivustoa käyttävien tahojen on vaivatonta hyödyntää. EAMV:n olisi varmistettava, että alakohtaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle, niin että ne kykenevät suorittamaan niille asetuksessa (EY) N:o 1060/2009 annetut tehtävät.

(9)

Tämä asetus perustuu EAMV:n Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 10 artiklan mukaisesti komission hyväksyttäväksi toimittamiin teknisten sääntelystandardien luonnoksiin.

(10)

EAMV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(11)

On tarpeen varata kohtuullisesti aikaa siihen, että strukturoitujen rahoitusvälineiden unioniin sijoittautuneet liikkeeseenlaskijat, alullepanijat ja järjestäjät voivat sopeutua ja toteuttaa tämän asetuksen noudattamiseksi välttämättömät toimenpiteet, ja jotta EAMV voi laatia strukturoituja rahoitusvälineitä koskevan verkkosivustonsa, jolla tämän asetuksen edellyttämät tiedot on määrä julkaista. Näin ollen tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017. EAMV:n on kuitenkin toimitettava tarvittavat tekniset raportointiohjeet ajoissa ennen asetuksen soveltamispäivää. Tämä on välttämätöntä, jotta strukturoitujen rahoitusvälineiden unioniin sijoittautuneilla liikkeeseenlaskijoilla, alullepanijoilla ja järjestäjillä on riittävästi aikaa kehittää asianmukaiset järjestelmät ja menettelyt kyseisten teknisten ohjeiden mukaisesti raportoitavien tietojen kattavuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi ja jotta voidaan ottaa huomioon unionin rahoitusmarkkinoilla tapahtuva kehitys,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan niihin strukturoituihin rahoitusvälineisiin, joiden liikkeeseenlaskija, alullepanija tai järjestäjä on sijoittautunut unioniin ja jotka on laskettu liikkeeseen tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen.

2 artikla

Raportoiva yhteisö

1.   Strukturoidun rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija, alullepanija ja järjestäjä voivat nimetä yhden tai useamman raportoivan yhteisön, jonka tehtävänä on tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan sekä 5 artiklan 3 kohdan nojalla edellytettävien tietojen julkaiseminen asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 b artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla verkkosivustolla, jäljempänä ’strukturoituja rahoitusvälineitä koskeva verkkosivusto’. Näiden yhteisöjen on julkaistava vaaditut tiedot strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalla verkkosivustolla tämän asetuksen 4–7 artiklan mukaisesti.

2.   Niiden strukturoitujen rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoiden, alullepanijoiden ja järjestäjien, jotka ovat nimenneet 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön (tai yhteisöjä), on ilmoitettava EAMV:lle ilman aiheetonta viivytystä kaikista mainitun kohdan mukaisesti nimetyistä yhteisöistä. Tällaisella nimeämisellä ei ole vaikutusta liikkeeseenlaskijan, alullepanijan eikä järjestäjän vastuuseen noudattaa asetuksen (EY) N:o 1060/2009 8 b artiklaa.

3 artikla

Raportoitavat tiedot

Jos strukturoidun rahoitusvälineen vakuutena on jokin 4 artiklassa tarkoitetuista kohde-etuuksista, raportoivan yhteisön on toimitettava seuraavat tiedot strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle:

a)

lainakohtaiset tiedot liitteissä I–VII olevien vakiomuotoisten taulukoiden avulla;

b)

soveltuvin osin seuraavat strukturoitua rahoitusvälinettä koskevat asiakirjat, joihin lukeutuu yksityiskohtainen kuvaus strukturoituun rahoitusvälineeseen liittyvästä maksujärjestelystä:

i)

lopullinen tarjousasiakirja tai esite sekä transaktion päätösasiakirjat, mukaan lukien mahdolliset julkiset asiakirjat, jotka mainitaan esitteessä tai jotka ohjaavat transaktion toteutusta, ja pois lukien oikeudelliset lausunnot;

ii)

omaisuuden myyntisopimus, luovutus-, uudistamis- tai siirtosopimus sekä mahdolliset asiaan liittyvät luottamuksenilmaisut;

iii)

transaktioiden hallinnointi- ja varahallinnointisopimukset, hallinnolliset ja kassanhallintasopimukset;

iv)

perustamiskirjat, vakuuskirjat, edustussopimukset, tilipankkisopimukset, taatut investointisopimukset, yhtiösopimusten ehdot tai master trust -järjestelyjen puitesopimukset tai master trust -järjestelyjen määritelmiä koskevat sopimukset;

v)

kaikki asiaan liittyvät lainanantajien väliset sopimukset, vaihtosopimuksia (swap-sopimuksia) koskevat asiakirja-aineistot, pääomalainasopimukset, startup-lainasopimukset ja likviditeettisopimukset;

vi)

mahdolliset muut transaktion ymmärtämiseksi olennaiset tausta-aineistot;

c)

siinä tapauksessa, että esitettä ei ole laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (4) mukaisesti, tiivistelmä transaktiosta tai yleiskatsaus strukturoidun rahoitusvälineen keskeisistä ominaisuuksista, mukaan lukien

i)

tiedot sopimuksen rakenteesta;

ii)

tiedot omaisuuserien piirteistä, kassavirroista sekä erillisiä takauksia ja maksuvalmiustukea koskevista ominaisuuksista;

iii)

tiedot velkakirjojen haltijoiden äänioikeuksista sekä velkakirjojen haltijoiden ja muiden transaktion vakuusvelkojien välisestä suhteesta;

iv)

luettelo kaikista sellaisista laukaisevista tekijöistä ja tapahtumista, jotka on mainittu strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle b kohdan mukaisesti toimitetuissa asiakirjoissa ja jotka voivat vaikuttaa olennaisesti strukturoitujen rahoitusvälineiden suorituskykyyn;

v)

rakennekaaviot, joihin sisältyy yleiskatsaus transaktiosta, kassavirroista ja omistusrakenteesta;

d)

sijoittajaraportit, jotka sisältävät liitteessä VIII mainitut tiedot.

4 artikla

Kohde-etuudet

Edellä 3 artiklassa vahvistettuja tietovaatimuksia sovelletaan strukturoituihin rahoitusvälineisiin, joiden vakuuksina on seuraavia kohde-etuuksia:

a)

asuntolainat: tähän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokkaan kuuluvat sellaiset strukturoidut rahoitusvälineet, joiden vakuuksina on ensisijaisia ja toissijaisia kiinnelainoja ja home equity -luottoja. Tämän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokan osalta strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle ilmoitetaan liitteen I taulukkoon sisältyvät tiedot;

b)

liikekiinteistölainat: tähän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokkaan kuuluvat sellaiset strukturoidut rahoitusvälineet, joiden vakuuksina on vähittäiskauppa- ja toimistokiinteistölainoja, sairaalalainoja, hoitokotilainoja, varastotilalainoja, hotellilainoja, hoitolaitoslainoja, teollisia lainoja ja monta perheasuntoa käsittäviä kiinteistöjä koskevia lainoja. Tämän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokan osalta strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle ilmoitetaan liitteen II taulukkoon sisältyvät tiedot;

c)

pienille ja keskisuurille yrityksille annetut lainat: tämän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokan osalta strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle ilmoitetaan liitteen III taulukkoon sisältyvät tiedot;

d)

autolainat: tämän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokan osalta strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle ilmoitetaan liitteen IV taulukkoon sisältyvät tiedot;

e)

kuluttajaluotot: tämän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokan osalta strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle ilmoitetaan liitteen V taulukkoon sisältyvät tiedot;

f)

luottokorttiluotot: tämän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokan osalta strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle ilmoitetaan liitteen VI taulukkoon sisältyvät tiedot;

g)

yksityishenkilöille ja/tai yrityksille myönnetyt leasing-sopimukset: tämän strukturoitujen rahoitusvälineiden luokan osalta strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle ilmoitetaan liitteen VII taulukkoon sisältyvät tiedot.

5 artikla

Raportointitiheys

1.   Edellä olevan 3 artiklan a ja d alakohdassa vahvistetut tiedot on asetettava saataville vuosineljänneksittäin ja viimeistään yksi kuukausi asianomaisen strukturoidun rahoitusvälineen koronmaksupäivän jälkeen.

2.   Tiedot, jotka on vahvistettu 3 artiklan b ja c alakohdassa, on asetettava saataville viipymättä strukturoidun rahoitusvälineen liikkeeseenlaskemisen jälkeen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa vahvistettujen vaatimusten lisäksi säädetään seuraavaa:

a)

jos sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäytöstä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 (5) 17 artiklassa säädettyjä vaatimuksia sovelletaan myös strukturoituun rahoitusvälineeseen, raportoivan yhteisön on viipymättä julkaistava strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalla verkkosivustolla kaikki asianomaisen artiklan nojalla julkistetut tiedot;

b)

jos a alakohtaa ei sovelleta, raportoivan yhteisön on julkistettava viipymättä strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalla verkkosivustolla tiedot kaikista merkittävistä muutoksista tai tapahtumista seuraavissa tapauksissa:

i)

tämän asetuksen 3 artiklan b alakohdan mukaisesti toimitetuissa asiakirjoissa asetettujen velvoitteiden rikkominen;

ii)

rakenteelliset ominaisuudet, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa strukturoidun rahoitusvälineen suorituskykyyn;

iii)

strukturoidun rahoitusvälineen ja sen kohde-etuuksien riskiominaisuudet.

6 artikla

Raportointimenettelyt

1.   Raportoivan yhteisön on toimitettava tiedostot strukturoituja rahoitusvälineitä koskevan verkkosivuston raportointijärjestelmän ja niiden teknisten ohjeiden mukaisesti, jotka EAMV:n on määrä tarjota verkkosivustollaan.

2.   EAMV julkaisee kyseiset tekniset ohjeet verkkosivustollaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2016.

3.   Raportoivan yhteisön on säilytettävä strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle lähetetyt ja tämän verkkosivuston vastaanottamat tiedostot sähköisessä muodossa vähintään viisi vuotta. Kyseisen raportoivan yhteisön tai liikkeeseenlaskijan, alullepanijan tai järjestäjän on pyynnöstä asetettava nämä tiedostot asetuksen (EY) N:o 1060/2009 3 artiklan 1 kohdan r alakohdassa määriteltyjen alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten saataville.

4.   Mikäli raportoiva yhteisö tai liikkeeseenlaskija, alullepanija tai järjestäjä havaitsee strukturoituja rahoitusvälineitä koskevalle verkkosivustolle toimitetuissa tiedoissa asiavirheitä, sen on korjattava nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

7 artikla

Raportointi voimaantulopäivän ja soveltamispäivän välisenä aikana

1.   Tämän asetuksen voimaantulopäivän ja soveltamispäivän välisenä aikana liikkeeseenlaskettavien strukturoitujen rahoitusvälineiden ollessa kyseessä liikkeeseenlaskijan, alullepanijan ja järjestäjän on noudatettava asetuksessa säädettyjä raportointivaatimuksia vain silloin, kun on kyse strukturoiduista rahoitusvälineistä, joita on yhä liikkeessä tämän asetuksen soveltamispäivänä.

2.   Liikkeeseenlaskijalta, alullepanijalta ja järjestäjältä ei vaadita takautuvaa selvitystä tämän asetuksen nojalla edellytettävistä tiedoista asetuksen voimaantulopäivän ja soveltamispäivän väliseltä ajalta.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2017.

Tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2014.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).


LIITE I

Raportointitaulukko asuntolainavakuudellisille strukturoiduille rahoitusvälineille

VARAT

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Poolin cut off -päivä

Muuttuva

Päivämäärä

Poolin tai salkun cut off -päivämäärä. Kaikki päivämäärät ilmoitetaan muodossa VVVV-KK-PP.

Poolin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Poolin tai salkun tunnus / transaktion nimi.

Lainan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kunkin lainan yksilöivä tunnus (tunniste). Lainan tunniste ei saa muuttua transaktion voimassaoloaikana.

Alullepanija

Muuttumaton

Teksti

Alkuperäisen lainan antaja.

Hallinnoijan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Hallinnoijan yksilöivä tunnus, joka osoittaa, mikä yhteisö hallinnoi lainaa.

Lainanottajan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainanottajan (jonka oikea nimi ei tule näkyville) yksilöivä tunnus (tunniste), jonka avulla voidaan yksilöidä lainanottajat, joilla on poolissa useita lainoja (esim. lisälainat / toissijaiset panttilainat esitetään erikseen). Lainanottajan tunnus ei saa muuttua transaktion voimassaoloaikana.

Kiinteistön tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kiinteistön yksilöivä tunnus, jonka avulla voidaan yksilöidä kiinteistöt, joilla on poolissa useita lainoja (esim. lisälainat / toissijaiset panttilainat esitetään erikseen).

Lainanottajaa koskevat tiedot

Lainanottajan työmarkkina-asema

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen lainanhakijan työmarkkina-asema.

Ensisijainen tulo

Muuttumaton

Numerotieto

Lainanottajan arvioitu ensisijainen bruttovuositulo (muu kuin vuokratulo).

Ensisijaisen tulon tarkistus

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen tulon tarkistus.

Lainan ominaisuudet

Lainan alullepanopäivä

Muuttumaton

Päivämäärä/numerotieto

Alkuperäisen lainan antopäivämäärä.

Lainan erääntymispäivä

Muuttuva

Päivämäärä/numerotieto

Lainan erääntymispäivä.

Tarkoitus

Muuttumaton

Luettelo

Lainan tarkoitus.

Laina-aika

Muuttumaton

Numerotieto

Alkuperäinen sopimuskausi (kuukausien lukumäärä).

Lainan valuuttayksikkö

Muuttumaton

Luettelo

Lainan valuuttayksikkö.

Alkuperäinen lainamäärä

Muuttumaton

Numerotieto

Alkuperäinen lainamäärä (mukaan lukien maksut ja palkkiot).

Nykyinen lainamäärä

Muuttuva

Numerotieto

Jäljellä oleva lainaosuus poolin cut off -päivänä. Tähän on sisällytettävä kaikki sellaiset määrät, joiden vakuutena kiinnelaina on ja jotka luokitellaan transaktion pääomaksi.

Takaisinmaksumenetelmä

Muuttumaton

Luettelo

Lainapääoman takaisinmaksutyyppi.

Maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Erääntyvien maksujen tiheys eli maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.

Eräpäivänä suoritettava maksu

Muuttuva

Numerotieto

Sopimuksen mukaan säännöllisesti eräpäivänä suoritettava maksu (eräpäivänä suoritettava maksu, jos voimassa ei ole mitään muita maksujärjestelyjä).

Maksutyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Lainapääoman maksutyyppi.

Korko

Korkotyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Korkotyyppi.

Nykyinen korkoindeksi

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan kiinnelainan korko määritetään).

Nykyinen korko

Muuttuva

Numerotieto

Nykyinen korko (%).

Nykyinen korkomarginaali

Muuttuva

Numerotieto

Nykyinen korkomarginaali (kiinteäkorkoisten lainojen osalta tämä on sama kuin nykyinen korko, vaihtuvakorkoisten lainojen osalta tämä on indeksikoron ylittävä (tai alittava, mikäli arvo on negatiivinen) marginaali).

Koron uudelleenasettamisväli

Muuttuva

Numerotieto

Tieto siitä, kuinka monen kuukauden välein korkoa muutetaan (vaihtuvakorkoisilla lainoilla).

Tarkistettu marginaali 1

Muuttuva

Numerotieto

Lainamarginaali (%) ensimmäisenä tarkistuspäivämääränä.

Koron tarkistuspäivä 1

Muuttuva

Päivämäärä/numerotieto

Päivämäärä, jona korko seuraavan kerran muuttuu (esim. diskonttomarginaali muuttuu, määräaika päättyy, laina vahvistetaan uudeksi määräajaksi jne., mutta tämä ei ole LIBOR-koron uudelleenasettamispäivä).

Tarkistettu marginaali 2

Muuttuva

Numerotieto

Lainamarginaali (%) toisena tarkistuspäivämääränä.

Koron tarkistuspäivä 2

Muuttuva

Päivämäärä/numerotieto

Päivämäärä, jona korko muuttuu toisen kerran.

Tarkistettu marginaali 3

Muuttuva

Numerotieto

Lainamarginaali (%) kolmantena tarkistuspäivämääränä.

Koron tarkistuspäivä 3

Muuttuva

Päivämäärä/numerotieto

Päivämäärä, jona korko muuttuu kolmannen kerran.

Tarkistettu korkoindeksi

Muuttuva

Luettelo

Seuraava korkoindeksi.

Kiinteistö ja lisävakuudet

Kiinteistön postinumero

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Ilmoitettava vähintään ensimmäiset 2 tai 3 merkkiä.

Kiinteistötyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Kiinteistön tyyppi.

Alkuperäinen luototusaste

Muuttumaton

Numerotieto

Alullepanijan alkuperäinen arvioitu luototusaste (Loan-to-Value eli LtV). Toissijaisten panttilainojen osalta tämän on oltava yhdistetty tai yhteenlaskettu luototusaste.

Kiinteistön arvo

Muuttumaton

Numerotieto

Kiinteistön arvo viimeisimpänä arvopaperistamista edeltäneenä lainan antamispäivänä. Arvojen on oltava lainan kanssa samassa valuutassa.

Alkuperäinen arvostustyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Arvostustyyppi alullepanon hetkellä.

Arvostuspäivä

Muuttumaton

Päivämäärä/numerotieto

Päivämäärä, jona kiinteistön arvo oli viimeksi määritetty ennen arvopaperistamista edeltänyttä viimeisintä lainan antamispäivää.

Nykyinen luototusaste

Muuttuva

Numerotieto

Alullepanijan nykyinen luototusaste (Loan-to-Value eli LtV). Toissijaisten panttilainojen osalta tämän on oltava yhdistetty tai yhteenlaskettu luototusaste.

Kiinteistön nykyarvo

Muuttuva

Numerotieto

Uusin arvo (jos esim. takaisinottotilanteessa on olemassa useita arvioita kiinteistön arvosta, tämän tulisi kuvastaa niistä alhaisinta). Arvojen on oltava lainan kanssa samassa valuutassa.

Nykyinen arvostustyyppi

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen arvostustyyppi.

Nykyinen arvostuspäivä

Muuttuva

Päivämäärä/numerotieto

Päivämäärä, jona kiinteistön arvo viimeksi määritettiin.

Suoritustiedot

Tilitilanne

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen tilitilanne.

Myöhässä olevat maksut

Muuttuva

Numerotieto

Myöhässä olevien maksujen nykymäärä. Myöhässä olevat maksut määritellään seuraavasti: Määrä, joka saadaan, kun erääntyneiden maksujen kokonaismäärästä VÄHENNETÄÄN suoritettujen maksujen kokonaismäärä ja pääomitetut summat. Tähän ei saa sisällyttää mitään tiliin sovellettavia maksuja.

Myöhästyminen kuukausien lukumääränä

Muuttuva

Numerotieto

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta kyseisen lainan maksu on myöhässä (poolin cut off -päivänä), liikkeeseenlaskijan määritelmän mukaan.

Myöhässä olleet maksut kuukausi sitten

Muuttuva

Numerotieto

Myöhässä olevien maksujen (jotka on määritelty kohdassa ”myöhässä olevat maksut”) määrä edelliseltä kuukaudelta.

Myöhässä olleet maksut kaksi kuukautta sitten

Muuttuva

Numerotieto

Myöhässä olleiden maksujen (jotka on määritelty kohdassa ”myöhässä olevat maksut”) määrä kaksi kuukautta sitten.

Oikeudenkäynti

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Merkinnällä ilmoitetaan meneillään olevasta oikeudenkäyntimenettelystä.

Erääntymispäivä

Muuttuva

Päivämäärä/numerotieto

Päivämäärä, jona tili erääntyi.

Maksukyvyttömyys tai ulosmittaus

Muuttuva

Numerotieto

Laiminlyötyjen maksujen kokonaismäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia.

Maksukyvyttömyys- tai ulosmittauspäivä

Muuttuva

Numerotieto

Maksukyvyttömyyden tai ulosmittauksen päivämäärä.

Myyntihinta alaspäin pyöristettynä

Muuttuva

Numerotieto

Ulosmittauksen tapauksessa kiinteistöstä myynnissä saatu hinta, joka pyöristetään alaspäin lähimpään kymmeneentuhanteen.

Myyntitappio

Muuttuva

Numerotieto

Kokonaistappio, josta vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle).

Kumulatiiviset perinnät

Muuttuva

Numerotieto

Kumulatiiviset perinnät – koskevat vain tapauksia, joissa on tappioita.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Arvopaperin tai joukkolainan tietoja koskevat kentät

Raportointipäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona transaktiosta annettiin raportti. Kaikki päivämäärät ilmoitetaan muodossa VVVV-KK-PP.

Liikkeeseenlaskija

Muuttumaton

Teksti

Liikkeeseenlaskijan ja tarvittaessa liikkeeseenlaskusarjan nimi.

Likviditeettisopimuksen käyttö

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Vahvistus siitä, onko likviditeettisopimusta käytetty viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvänä ajanjaksona.

Vakuuden tietoja koskevat kentät

Laukaisevia tapahtumia ilmentävät laskelmat/suhdeluvut

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Erilaisten erääntyneisyyttä, laimenemisvaikutusta, maksukyvyttömyyttä, tappioita koskevien ja vastaavien vakuuksiin liittyvien laskelmien ja suhdelukujen tila suhteessa ennenaikaisen kuoletuksen tai muiden laukaisevien tapahtumien asteisiin nykyisellä määrityshetkellä. Onko laukaisevia tapahtumia esiintynyt?

Lainan jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräinen nopeus

Muuttuva

Numerotieto

Raporttiin on sisällyttävä kohde-etuutena olevien asuntolainojen jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräinen nopeus (average constant pre-payment rate). Tietyillä oikeudenkäyttöalueilla kiinnelainapooliin voi kuulua myös yrityslainoja. Lainan jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräinen nopeus on luku, joka ilmaisee vuotuistettuna prosenttilukuna lainapääomasta osuuden, joka on sovittujen takaisinmaksujen lisäksi maksettu ennakkoon takaisin. Lainan jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräistä nopeutta laskettaessa nykyinen asuntolainapääoman määrä (eli tosiasiallinen lainamäärä) jaetaan sopimuksessa vahvistetun aikataulun mukaisella asuntolainapääoman määrällä, jossa oletetaan, että mitään ennakkomaksuja ei ole suoritettu (eli että ainoastaan aikataulun mukaiset takaisinmaksut on suoritettu). Tämä osamäärä korotetaan tämän jälkeen potenssiin, jossa eksponenttina on luku kaksitoista jaettuna liikkeeseenlaskusta kuluneiden kuukausien määrällä. Tämä tulos vähennetään luvusta yksi, minkä jälkeen luku kerrotaan sadalla (100) lainan jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräisen nopeuden määrittämiseksi. Tämä laskelma voidaan ilmaista seuraavasti:

Formula

Transaktioraporttia koskevat yhteystiedot

Yhteyspiste

Muuttumaton

Teksti

Tietolähteenä toimivan osaston tai yhteyshenkilön (yhteyshenkilöiden) nimi.

Yhteystiedot

Muuttumaton

Teksti

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT ETUOIKEUSLUOKITTAIN:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Etuoikeusluokkaa koskevat kentät

Joukkolainaluokan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka on annettu määrätylle etuoikeusluokalle, joka koostuu asuntolainavakuudellisista arvopapereista, joilla on keskenään samat oikeudet, etuoikeudet ja ominaisuudet, ja joka on määritelty esitteessä, eli esim. sarja 1 luokka A1.

ISIN-tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

ISIN-koodi (International Securities Identification Number) tai -koodit tai, jos ISIN-koodia ei ole, mikä tahansa muu arvopaperin yksilöivä koodi (esim. CUSIP), jonka pörssi taikka muu yhteisö on antanut kyseiselle etuoikeusluokalle. Jos on olemassa useampi kuin yksi koodi, ne on erotettava pilkulla.

Koronmaksupäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Määräajoin toistuva päivämäärä, jona asuntolainavakuudellisen strukturoidun rahoitusvälineen tietyn etuoikeusluokan haltijoille on määrä maksaa korkoa.

Pääoman maksupäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Määräajoin toistuva päivämäärä, jona asuntolainavakuudellisen strukturoidun rahoitusvälineen tietyn etuoikeusluokan haltijoille on määrä maksaa pääomaa.

Valuutta

Muuttumaton

Teksti

Valuuttayksikkö (-yksiköt), jona arvopaperia koskevat määrät ja maksut ilmoitetaan.

Viitekorko

Muuttumaton

Luettelo

Tarjousasiakirjassa määritelty pohjana oleva viitekorkoindeksi (esim. kolmen kuukauden EURIBOR-korko), jota sovelletaan asuntolainavakuudellisen strukturoidun rahoitusvälineen tiettyyn etuoikeusluokkaan.

Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona joukkolainat laskettiin liikkeeseen.


LIITE II

Lainaa koskevat tiedot – Raportointitaulukko liikekiinteistölainavakuudellisille strukturoiduille rahoitusvälineille

LAINA:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Lainan tunnukset

Transaktiopoolin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Transaktion tai sopimuksen nimi

Poolin cut off -päivä

Muuttuva

Päivämäärä

Poolin tai salkun nykyinen cut off -päivämäärä.

Arvopaperistamispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Sopimuksen liikkeeseenlaskun päivämäärä – joukkolainan ensimmäisen listalleoton päivämäärä

Alkuperäiset lainaehdot

Ryhmän tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kullekin liikkeeseenlaskun lainaryhmälle annettu aakkosnumeerinen koodi.

Lainan hallinnoijan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainalle annettu lainan hallinnoijan yksilöivä tunnistejono.

Tarjousesitteen lainatunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tarjousesitteessä tai muussa lainaesitteessä oleva yksilöivä tunnus taikka transaktiolainan nimi, joka on annettu transaktioon tai pooliin sisältyvälle lainalle.

Lainan järjestäjä

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainan järjestäjä.

Lainan alullepanopäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Alkuperäisen lainan antopäivämäärä.

Lainan valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Lainan valuuttayksikkö.

Lainan kokonaismäärä alullepanopäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Lainan alullepanohetken kokonaismäärä, joka kattaa 100 prosenttia lainasopimuksesta eli johon kuuluvat arvopaperistetut ja arvopaperistamattomat / omistuksessa olevat ja olemattomat määrät (lainan valuutassa).

Alkuperäinen laina-aika

Muuttumaton

Numerotieto

Sopimuskausi (kuukausina) alullepanon päivämääränä.

Kuoletuksen alkupäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona kokonaislainan kuoletus alkaa (tämä päivämäärä voi edeltää arvopaperistamisen päivämäärää).

Korkoindeksin koodi

Muuttumaton

Luettelo

Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan kiinnelainan korko määritetään).

Lainan alkuperäinen korko

Muuttumaton

Numerotieto

Lainan kokonaiskorko lainan alullepanopäivänä. Jos on olemassa useita etuoikeusluokkia ja niillä on eri korkoja, on sovellettava painotettua keskimääräistä korkoa.

Ensimmäisen koronmaksun määräpäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona lainasta oli määrä maksaa ensimmäisen kerran korkoa alullepanopäivän jälkeen.

Lainan maa

Muuttumaton

Luettelo

Lainan maa.

Lainan tarkoitus

Muuttumaton

Luettelo

Lainan tarkoitus.

Kiinnitysvakuus

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko lainan vakuutena kiinteistöjen kiinnityksiä?

Lainan tunnusluvut arvopaperistamispäivänä

Velanhoitokate (kokonais-) lainalla arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Velanhoitokate (kokonais-) lainalla arvopaperistamispäivänä.

Luototusaste (kokonais-) lainalla arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Luototusaste (kokonais-) lainalla arvopaperistamispäivänä.

Arvopaperistamispäivän korkokate (A-laina)

Muuttumaton

Numerotieto

Arvopaperistamishetken korkokatelaskelma A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.

Arvopaperistamispäivän velanhoitokate (A-laina)

Muuttumaton

Numerotieto

Arvopaperistamishetken velanhoitokatelaskelma A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.

Arvopaperistamispäivän luototusaste (A-laina)

Muuttumaton

Numerotieto

Arvopaperistamishetken luototusaste (LtV) A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.

Sidotun pääoman määrä arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Koko lainan sidotun pääoman määrä, mukaan lukien nostamattomat määrät, arvopaperistamispäivänä.

Tosiasiallisen pääoman määrä arvopaperistamispäivänä (koko laina)

Muuttumaton

Numerotieto

Koko lainan tosiasiallisen pääoman määrä arvopaperistamispäivänä tarjousesitteen perusteella.

Pääoman ja koron määräaikainen maksu arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Sopimuksessa vahvistetun aikataulun mukainen pääoman ja koron määrä, joka erääntyy maksettavaksi arvopaperistamispäivän jälkeisenä seuraavana lainanmaksupäivänä.

Lainan korko arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Kokonaiskorko (esim. Libor + marginaalikorko), jota käytetään laskettaessa lainan korko arvopaperistamispäivänä.

Vaateen etuoikeussija arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Luettelo

Onko arvopaperistamiseen myönnetty vakuus ylimmän etuoikeussijan vakuus?

Jäljellä oleva laina-aika arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Ennen lainan erääntymistä jäljellä olevien kuukausien lukumäärä (mahdollisia laina-ajan pidennyksiä lukuun ottamatta) arvopaperistamispäivänä.

Jäljellä oleva kuoletusaika arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Ennen kuoletusajan lainan erääntymistä jäljellä olevien kuukausien lukumäärä. Jos kuoletus ei ole alkanut arvopaperistamispäivänä, tämä kuukausien lukumäärä on pienempi kuin jäljellä oleva laina-aika arvopaperistamispäivänä.

Lainan erääntymispäivä arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Päivämäärä

Lainasopimuksessa määritelty lainan erääntymispäivä. Tässä kohdassa ei oteta huomioon mahdollista lainasopimuksessa mahdollistettua lainan erääntymisajan pidennystä vaan lainan alkuperäinen erääntymispäivä.

Tosiasiallisen pääoman määrä arvopaperistamispäivänä (A-laina)

Muuttumaton

Numerotieto

A-velkakirjalainan tosiasiallisen pääoman määrä arvopaperistamispäivänä tarjousesitteen perusteella.

Pidennysmahdollisuus

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Maininta siitä, onko olemassa mahdollisuus pidentää laina-aikaa ja lykätä erääntymispäivää.

Lyhyimmän mahdollisen pidennyksen kesto

Muuttumaton

Numerotieto

Lainan lyhyimmän mahdollisen pidennyksen kesto kuukausina.

Mahdollisen pidennyksen laatu

Muuttumaton

Luettelo

Mahdollisen pidennyksen tyyppi.

Vakuutta koskevat tiedot

Kiinteistöjen lukumäärä arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Lainan vakuutena olevien kiinteistöjen lukumäärä arvopaperistamispäivänä.

Kiinteistöjen lukumäärä poolin cut off -päivänä

Muuttuva

Numerotieto

Lainan vakuutena olevien kiinteistöjen lukumäärä poolin cut off -päivänä.

Lainan vakuuksiksi kiinnitetyt kiinteistöt arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Arvopaperistamispäivänä lainan vakuutena toimineiden kiinteistöjen yksilölliset tunnukset (PC1).

Lainan vakuuksiksi kiinnitetyt kiinteistöt poolin cut off -päivänä

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Poolin cut off -päivänä lainan vakuutena olevien kiinteistöjen yksilölliset tunnukset (PC1).

Lainasopimusta koskevat tiedot

Korkokatteen laskutapa (kokonaislaina)

Muuttumaton

Luettelo

Määritelmä lainasopimuksen korkokatetta koskevan vaatimuksen laskennalle kokonaislainan tasolla, päätelty laskutapa.

Velanhoitokatteen laskutapa (kokonaislaina)

Muuttumaton

Luettelo

Määritelmä lainasopimuksen velanhoitokatetta koskevan vaatimuksen laskennalle kokonaislainan tasolla, päätelty laskutapa.

Luototusasteen laskutapa (kokonaislaina)

Muuttumaton

Luettelo

Määritelmä lainasopimuksen luototusastetta koskevan vaatimuksen laskennalle kokonaislainan tasolla, päätelty laskutapa.

Muu lainasopimuksen ehto (kokonaislaina)

Muuttumaton

Luettelo

Mahdollinen lainasopimuksessa edellytetty lisäehto korkokatetta tai velanhoitokatetta koskevalle vaatimukselle kokonaislainan tasolla.

Korkokatteen laskutapa (A-laina)

Muuttumaton

Luettelo

Määritelmä A-lainan korkokatteen laskutavalle.

Velanhoitokatteen laskutapa (A-laina)

Muuttumaton

Luettelo

Määritelmä A-lainan velanhoitokatteen laskutavalle.

Luototusasteen laskutapa (A-laina)

Muuttumaton

Luettelo

Määritelmä A-lainan luototusasteen laskutavalle.

Kohteena olevien kiinteistöjen tunnusluvut arvopaperistamispäivänä

Tulot arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Kiinteistön kaikista lähteistä saatujen tulojen arvioitu kokonaismäärä tarjousesitteen perusteella. Jos kyseessä on useita kiinteistöjä, kiinteistöjen arvot on laskettava yhteen.

Käyttökustannukset arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Kiinteistöjen käyttökustannusten arvioitu kokonaismäärä tarjousesitteen perusteella. Käyttökustannuksiin voivat kuulua kiinteistöverot, vakuutukset, isännöinti, yleishyödylliset palvelut, kiinteistön huolto ja korjaus sekä kiinteistöstä omistajalle aiheutuvat välittömät kustannukset; pääomamenoja ja vuokrakiinteistöihin liittyviä välityspalkkioita ei oteta huomioon.

Nettoliikevoitto arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Tulos, joka saadaan, kun arvopaperistamispäivänä tuloista vähennetään käyttökustannukset (eli kentässä ”tulot arvopaperistamispäivänä” ilmoitetusta luvusta vähennetään kentässä ”käyttökustannukset arvopaperistamispäivänä” ilmoitettu luku). Jos kyseessä on useita kiinteistöjä, arvot on laskettava yhteen.

Pääomamenot arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Pääomamenot arvopaperistamispäivänä (ei korjaus- ja huoltokustannuksia), jos ne on ilmoitettu tarjousesitteessä.

Nettokassavirta arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Tulos, joka saadaan, kun arvopaperistamispäivänä nettoliikevoitosta vähennetään pääomamenot (eli kentässä ”nettoliikevoitto arvopaperistamispäivänä” ilmoitetusta luvusta vähennetään kentässä ”pääomamenot arvopaperistamispäivänä” ilmoitettu luku).

Tilinpäätösraportoinnin valuutta arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Luettelo

Valuutta, jota on alun perin käytetty kenttien ”tulot arvopaperistamispäivänä” – ”nettokassavirta arvopaperistamispäivänä” lukujen tilinpäätösraportoinnissa.

Korkokatteen/velanhoitokatteen indikaattori arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Luettelo

Tapa, jolla velanhoitokate lasketaan / jolla velanhoitokatetta sovelletaan, kun lainan kohteena on useita kiinteistöjä.

Kiinteistösalkun arvo arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Lainan vakuutena olevien kiinteistöjen arvo arvopaperistamispäivänä tarjousesitteen perusteella. Jos kyseessä on useita kiinteistöjä, kiinteistöjen arvot on laskettava yhteen.

Arvopaperistamispäivän kiinteistösalkun arvon valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Valuutta, jona arvo on ilmaistu kohdassa ”kiinteistösalkun arvo arvopaperistamispäivänä”.

Arvostuspäivä arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona tarjousesitteessä julkaistuja arvoja koskeva arvostus oli suoritettu. Jos kyseessä on useita kiinteistöjä ja useita päivämääriä, on ilmoitettava viimeisin päivämäärä.

Taloudellinen käyttöaste arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Kiinteistön vuokrattavan tilan vuokrattuna oleva prosenttiosuus arvopaperistamispäivänä, jos tämä tieto on julkistettu tarjousesitteessä (vuokralaiset eivät välttämättä käytä tilaa mutta maksavat siitä vuokraa). Mikäli kyseessä on useita kiinteistöjä, on käytettävä painotettua keskiarvoa, joka saadaan kunkin kiinteistön osalta laskelmasta {nykyinen kohdennettu prosenttiosuus kiinteistöstä × käytössä oleva osuus}.

Sulkutilillä pidetyt määrät arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Lainaa koskevien lakisääteisten varantotilien kokonaisarvo arvopaperistamispäivänä.

Maksut sulkutilille

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Kohdassa ilmoitetaan Y, jos maksuja pidetään varantotileillä vain tonttivuokramaksujen, vakuutusmaksujen tai verojen (eikä huoltotöiden, parannusten, pääomamenojen jne.) kattamiseksi lainasopimuksen edellyttämällä tavalla. Jos näin ei tehdä, ilmoitetaan N.

Muiden varantojen keruu

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Pidetäänkö varantotileillä lainasopimuksen ehtojen nojalla muita kuin tonttivuokriin, veroihin tai vakuutuksiin tarkoitettuja määriä, kuten määriä, jotka on tarkoitettu vuokrattavien tilojen parannuksiin, vuokravälityspalkkioihin ja vastaaviin kiinteistöä koskeviin tarkoituksiin tai tällaisen lainan lisävakuudeksi?

Sulkutileillä laukaisevan tapahtuman jälkeen pidettävät määrät

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Edellytetäänkö lainasopimuksessa varantojen keräämistä laukaisevien tapahtumien esiintymisen jälkeen?

Sulkutileillä pidettäviä määriä koskeva laukaiseva tapahtuma

Muuttumaton

Luettelo

Laukaisevan tapahtuman tyyppi.

Sulkutilien tavoitemäärät/tavoitevarannot

Muuttumaton

Numerotieto

Sulkutilien tavoitemäärät/tavoitevarannot

Sulkutilillä olevien varojen vapauttamisehdot

Muuttumaton

Teksti

Sulkutilillä olevia varoja koskevat vapauttamisehdot.

Käteisvarantojen nostoehdot

Muuttumaton

Luettelo

Tilanteet, joissa käteisvarantoa voidaan käyttää.

Sulkutilin valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Sulkutilille suoritettavien maksujen valuutta. Kentät ”sulkutilillä pidetyt määrät arvopaperistamispäivänä” ja ”sulkutilien tavoitemäärät/tavoitevarannot”.

Lainojen ryhmittelyä ja korvaamista koskevat tiedot

Toisen lainan vakuutena oleva laina

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Maininta siitä, että laina on toisen lainan vakuutena (esimerkki: lainat 1 ja 44 ovat toistensa vakuuksina ja samoin myös lainat 4 ja 47).

Korvattu laina

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Korvaako tämä laina toisen lainan arvopaperistamispäivän jälkeen?

Korvaamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Jos lainan korvaaminen on tapahtunut arvopaperistamispäivän jälkeen, tässä kohdassa on mainittava tämän korvauksen päivämäärä.

Sallittu eräpäivän jälkeinen maksuaika

Muuttumaton

Numerotieto

Niiden maksun eräpäivän jälkeisten päivien lukumäärä, joilta lainanantaja ei veloita myöhästymissakkoa tai ilmoita maksua myöhästyneeksi.

Maininta lisärahoituksesta

Muuttumaton

Luettelo

Onko koko lainalla ollut ylimääräistä rahoituslainaa/välirahoituslainaa?

Lainan korkoa koskevat tiedot (arvopaperistamispäivänä)

Korkotyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Lainaan sovellettavan koron tyyppi.

Koron kertymistapaa koskevat ehdot

Muuttumaton

Luettelo

Koron laskemiseen käytetty korkopäiväkäytäntö (days convention).

Taannehtivasti maksettava korko

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Maksetaanko lainalle karttuva korko taannehtivasti?

A-lainan kuoletustyyppi (tarvittaessa)

Muuttumaton

Luettelo

A-lainan kuoletustyyppi.

Kokonaislainan kuoletusta koskevat tiedot (arvopaperistamispäivänä)

Kokonaislainan kuoletustyyppi (tarvittaessa)

Muuttumaton

Luettelo

Kokonaislainan kuoletustyyppi

Koron kerryttämisen mahdollisuus

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Mahdollistetaanko laina-asiakirjoissa koron kerryttäminen ja pääomittaminen?

Ennakkomaksueston päättymispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii lainan ennenaikaisen takaisinmaksamisen.

Tuottotason säilyttävän maksun suorittamisvaatimuksen päättymispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii lainan ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion tai tuottotason säilyttävän maksun suorittamisesta. Päivämäärä, jonka jälkeen laina voidaan maksaa ennenaikaisesti takaisin ilman tuottotason säilyttävää maksua.

Ennakkomaksupreemion suorittamisvaatimuksen päättymispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jonka jälkeen lainanantaja sallii lainan ennenaikaisen takaisinmaksamisen ilman vaatimusta ennakkomaksupalkkion suorittamisesta.

Ennakkomaksuehtojen kuvaus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tietojen on ilmennettävä tarjousesitteessä annettuja tietoja. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että ennakkomaksuehtojen mukaan ensimmäisenä vuonna on maksettava 1 prosentin lainaosuutta vastaava palkkio, toisena vuonna 0,5 prosentin osuutta vastaava palkkio ja kolmantena vuonna 0,25 prosentin osuutta vastaava palkkio, saatetaan tämä esittää tarjousesitteessä seuraavasti: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Katsotaanko ylemmällä etuoikeussijalla olevien vaateiden maksamatta jättäminen lainan maksun laiminlyönniksi?

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Katsotaanko ylemmällä etuoikeussijalla olevien vaateiden maksamatta jättäminen lainan maksun laiminlyönniksi?

Katsotaanko samalla etuoikeussijalla olevien lainojen maksamatta jättäminen kiinteistön maksun laiminlyönniksi?

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Katsotaanko samalla etuoikeussijalla olevien lainojen maksamatta jättäminen kiinteistön maksun laiminlyönniksi?

Lainan suojausta koskevat tiedot (arvopaperistamispäivänä)

Laina-ajan kattava korkokatto

Muuttumaton

Numerotieto

Enimmäiskorko, joka lainanottajan täytyy lainasopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta lainasta.

Laina-ajan kattava korkolattia

Muuttumaton

Numerotieto

Vähimmäiskorko, joka lainanottajan täytyy lainasopimuksen ehtojen mukaisesti maksaa vaihtuvakorkoisesta lainasta.

Lainanvaihtosopimuksen tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Kuvaus sovellettavan lainanvaihtosopimuksen tyypistä.

Lainanvaihtosopimuksen tarjoaja

Muuttuva

Teksti

Lainanvaihtosopimuksen tarjoajan nimi.

Lainan koronvaihtosopimuksen tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Kuvaus lainaan sovellettavan koronvaihtosopimuksen tyypistä.

Lainan valuutanvaihtosopimuksen tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Kuvaus valuuttakurssisopimuksen tyypistä.

Lainanvaihtosopimuksen valuuttakurssi

Muuttumaton

Numerotieto

Lainan valuutanvaihtosopimusta varten asetettu valuuttakurssi.

Lainanvaihtosopimuksen alkamispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Lainanvaihtosopimuksen alkamispäivä.

Lainanvaihtosopimuksen päättymispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Lainanvaihtosopimuksen päättymispäivä.

Lainanottajan maksuvelvoite lainanvaihtosopimuksen purkamisen yhteydessä

Muuttumaton

Luettelo

Tieto siitä, missä määrin lainanottaja on velvollinen maksamaan purkamiskustannuksia lainanvaihtosopimuksen tarjoajalle.

Lainan koron tarkistamista koskevat tiedot (arvopaperistamispäivänä)

Maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Lainan korko- ja kuoletusmaksujen suoritustiheys alkuperäisten laina-asiakirjojen mukaan.

Koron uudelleenasettamistiheys

Muuttumaton

Luettelo

Koron uudelleenasettamisen tiheys alkuperäisten lainaasiakirjojen mukaan.

Maksun uudelleenasettamistiheys

Muuttumaton

Luettelo

Pääoma- ja korkomaksujen uudelleenasettamisen tiheys alkuperäisten laina-asiakirjojen mukaan.

Indeksin tarkasteluajankohdan aiemmuus päivinä

Muuttumaton

Numerotieto

Tieto siitä, kuinka monta päivää ennen koronmaksupäivää korko asetetaan (esim. Euribor asetetaan kaksi päivää ennen koronmaksupäivää).

Indeksin määrityspäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Jos lainasopimuksessa ilmoitetaan tietyt päivämäärät indeksin asettamiselle, on tässä kohdassa ilmoitettava seuraava indeksin määrityspäivämäärä.

Lainan syndikointia ja omistusosuuksia koskevat tiedot

Lainan rakenne

Muuttumaton

Luettelo

Kohdassa on käytettävä lainarakenteen koodia lainaan sovellettavan rakenteen kuvaamiseen, esim. kokonaislaina, A-/B-jaot, syndikoitu.

Syndikoitu laina

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laina osa syndikoitua lainaa?

Arvopaperistettava prosenttiosuus lainasopimuksen kokonaismäärästä

Muuttumaton

Numerotieto

Kokonaislainan arvopaperistamiseen kuuluva prosenttiosuus arvopaperistamispäivänä.

Määräysvallassa olevan osapuolen oikeudet merkittävissä päätöksissä

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko muilla omistusosuuksien haltijoilla kuin liikkeeseenlaskijalla oikeus tehdä tärkeitä päätöksiä?

Syndikoinnin kirjeenvaihtajapankki

Muuttumaton

Teksti

Kirjeenvaihtajapankki.

Muita lainaa koskevia tietoja

Oikeussuojakeinot lainasopimuksen rikkomisen tapauksessa

Muuttumaton

Luettelo

Oikeussuojakeinot lainasopimuksen rikkomisen tapauksessa.

Lainan alullepanija

Muuttumaton

Teksti

Alullepanijan / lainan liikkeeseenlaskijalle myyneen lainanantajan nimi. Sen yhteisön nimi, joka on viime kädessä vastuussa lainan takuista.

Seuraamukset taloudellisten tietojen ilmoittamatta jättämisestä

Muuttumaton

Luettelo

Maininta seuraamuksista, jotka aiheutuvat lainanottajalta vaadittavien taloudellisten tietojen (tuloslaskelman, takaisinmaksuaikataulun) ilmoittamatta jättämisestä laina-asiakirjojen osalta.

Lainan takaus

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko lainalla toisen osapuolen takausta (esim. takaajaa) siltä varalta, että lainanottaja laiminlyö lainasopimuksen mukaisia velvoitteitaan?

Pyöristystapa

Muuttumaton

Luettelo

Koron pyöristystapa.

Pyöristyksen lisäprosentti

Muuttumaton

Numerotieto

Lisäprosentti, jolla indeksikorko on pyöristettävä korkoa määritettäessä, lainasopimuksen perusteella.

Erikoishallinnoijan (special servicer) nimi arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Teksti

Erikoishallinnoijan (special servicer) nimi arvopaperistamispäivänä.

Hallinnointistandardi

Muuttumaton

Luettelo

Hallinnointistandardi (valinta). Hallinnoiko lainan hallinnoija koko lainaa (sekä A- että B-komponenttia) vai vain A- tai B-komponenttia?

Maksupäivää koskevat tiedot

Lainanmaksupäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona pääoma ja korko maksetaan liikkeeseenlaskijalle. Tavallisesti tämä on lainan koronmaksupäivä.

Maksun suorituspäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona kaikki maksut on maksettu täysimääräisesti ilman maksuvajetta. Muiden kuin järjestämättömien lainojen osalta tämä tarkoittaa lainanmaksupäivää, joka välittömästi edeltää kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettua päivämäärää.

Indeksikoron uudelleenasettamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Vaihtuvakorkoisten lainojen osalta seuraava päivämäärä, jona koron on määrä muuttua. Kiinteäkorkoisten lainojen osalta seuraava koronmaksupäivä.

Seuraava maksuntarkistuspäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Vaihtuvakorkoisten lainojen osalta seuraava päivämäärä, jona takaisinmaksuaikataulun mukaan maksettavan pääoman ja/tai koron määrän on määrä muuttua. Kiinteäkorkoisten lainojen osalta seuraava maksupäivä.

Lainan erääntymispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Lainasopimuksessa määritelty lainan nykyinen erääntymispäivämäärä. Tässä kohdassa ei oteta huomioon mitään mahdollisesti hyväksyttyjä lainasopimuksessa mahdollistettuja lainan erääntymisajan pidennyksiä.

Seuraava lainanmaksupäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Seuraavan lainanmaksun päivämäärä.

Korkoa koskevat tiedot

Nykyinen indeksikorko (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Indeksikorolla määritetään nykyinen kokonaislainan korko. Korolla (ennen marginaalia) lasketaan kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna (kokonais-) lainan maksupäivänä maksettava korko.

Nykyinen marginaalikorko (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Marginaalilla määritetään nykyinen kokonaislainan korko. Marginaalilla lasketaan kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna (kokonais-) lainan maksupäivänä maksettava korko.

Nykyinen korko (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Kokonaiskorolla lasketaan kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna (kokonais-) lainan maksupäivänä maksettava korko (vaihtuvakorkoisten lainojen osalta kentissä ”nykyinen indeksikorko (kokonaislaina)” ja ”nykyinen marginaalikorko (kokonaislaina)” ilmoitetut määrät lasketaan yhteen).

Nykyinen korko (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Vuosittaisella bruttokorolla lasketaan kuluvan kauden maksuaikataulun mukainen korko lainan A-osuudelle.

Seuraava indeksikorko (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Seuraavan kauden indeksikorolla määritetään nykyinen kokonaislainan korko. Korolla (ennen marginaalia) lasketaan kentässä ”tosiasiallinen lainamäärä kauden lopussa (kokonaislaina)” ilmoitetun kauden päättymishetken tosiasiallisen lainamäärän perusteella maksettava korko.

Nykyinen viivästyskorko (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Kokonaiskorolla lasketaan kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna lainanmaksupäivänä maksettava viivästyskorko.

Lainapääomaa koskevat tiedot

Lainamäärä kuluvan kauden alussa (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Jäljellä oleva määrä kuluvan kauden alussa. Lainan jäljellä olevalla määrällä korkokauden alussa lasketaan korko, joka erääntyy kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna lainanmaksupäivänä.

Maksuaikataulun mukainen pääoman määrä (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Maksuaikataulun mukainen pääomamaksu, joka lainasta erääntyy kuluvalla kaudella. Pääomamaksu, joka erääntyy maksettavaksi liikkeeseenlaskijalle kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna lainanmaksupäivänä. Määrässä otetaan huomioon kuoletukset mutta ei ennakkomaksuja.

Nykyinen maksuaikataulun mukainen lainamäärä kauden lopussa (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Maksuaikataulun mukainen lainapääoman jäljellä oleva määrä kuluvan kauden lopussa kuoletusten jälkeen mutta ennen ennakkomaksuja. Lainapääoman määrä, joka jää jäljelle maksuaikataulun mukaisen pääomamaksun jälkeen ennen ennakkomaksujen suorittamista (kentän ”lainamäärä kuluvan kauden alussa (kokonaislaina)” määrästä vähennetään kentän ”maksuaikataulun mukainen pääoman määrä (kokonaislaina)” määrä).

Maksuaikataulun ulkopuoliset pääoman takaisinsaannit (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Kuluvan kauden aikana saadut maksuaikatauluun kuulumattomat pääomamaksut. Muita korkokauden aikana saatuja pääomamaksuja käytetään lainan lyhentämiseen. Maksut voivat liittyä myyntituloihin, vapaaehtoisiin ennakkomaksuihin tai realisointimääriin.

Muut pääoman tarkistukset (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Maksuaikataulun ulkopuoliset korkokauden pääoman tarkistukset, jotka eivät liity rahan liikkeeseen. Kaikki sellaiset muut määrät, jotka voivat aiheuttaa lainamäärän pienenemisen tai kasvamisen kuluvalla kaudella ja joita ei katsota kuuluvaksi maksuaikataulun ulkopuolisiin pääoman takaisinsaanteihin ja jotka eivät ole maksuaikataulun mukaista pääomaa.

Tosiasiallinen maksettu pääoma

Muuttuva

Numerotieto

Tosiasiallisesti maksettu pääoma viimeisimpänä koronmaksupäivänä.

Tosiasiallinen lainamäärä kauden lopussa (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Tosiasiallinen jäljellä oleva lainapääoman määrä kuluvan kauden lopussa. Seuraavalle korkokaudelle jäljelle jäävä lainan tosiasiallinen määrä kaikkien pääomamaksujen jälkeen.

Nykyinen lainamäärä kauden alussa (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Jäljellä oleva määrä (A-laina) kuluvan kauden alussa. A-lainan jäljellä olevalla määrällä korkokauden alussa lasketaan korko, joka erääntyy lainanmaksupäivänä.

Pääoman takaisinsaantien kokonaismäärä (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Kaikki kuluvan kauden aikana saadut pääomamaksut (A-laina). A-lainan pääomamaksu, joka erääntyy maksettavaksi liikkeeseenlaskijalle kentässä ”lainanmaksupäivä” ilmoitettuna lainanmaksupäivänä. Määrässä otetaan huomioon kuoletukset mutta ei ennakkomaksuja.

Tosiasiallinen lainamäärä kauden lopussa (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Tosiasiallinen jäljellä oleva lainapääoman määrä (A-laina) kuluvan kauden lopussa. A-lainan pääoman määrä, joka jää jäljelle maksuaikataulun mukaisen pääomamaksun jälkeen.

Lainasopimuksen sidotun nostamattoman lainan määrä (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Lainasopimuksen kokonaislainasta (seniorilainasta) jäljellä oleva osuus / nostamaton määrä kauden lopussa. Koronmaksupäivän päättyessä lainasopimuksen kokonaislainasta (seniorilainasta) jäljellä oleva osuus, jonka lainanottaja voi yhä nostaa.

Korkoa koskevat tiedot

Maksuaikataulun mukaan erääntyvä korkomäärä (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Kauden bruttokorko, kun oletetaan, että kuluvalla kaudella kokonaislainasta ei ole suoritettu takaisinmaksua. Lainanmaksupäivänä erääntyvä kokonaiskorko, kun oletetaan, että korkokauden aikana ei ole suoritettu ennakkomaksuja. Koron on perustuttava lainasopimuksen mukaiseen alkuperäiseen korkoon.

Ennakkomaksusta syntyvä koron ylijäämä/alijäämä

Muuttuva

Numerotieto

Tosiasiallisen korkomaksun alijäämä tai ylijäämä suhteessa maksuaikataulun mukaiseen korkomaksuun kuluvalla kaudella sikäli, kuin tämä ei liity lainan laiminlyöntiin. Tämä aiheutuu ennakkomaksusta, joka on saatu muuna kuin maksuaikataulun mukaisena maksun eräpäivänä.

Muut koron tarkistukset

Muuttuva

Numerotieto

Tämä kenttä täydentää muita pääoman tarkistuksia (kenttää ”muut pääoman tarkistukset (kokonaislaina)”), ja kentässä ilmoitetaan maksuaikatauluun kuulumattomat koron tarkistukset korkokaudella.

Negatiivinen kuoletus

Muuttuva

Numerotieto

Negatiivinen kuoletus / eriytetty korko / pääomitettu korko ilman seuraamusta.

Tosiasiallinen maksettu korko (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Kokonaislainasta kuluvalla kaudella tosiasiallisesti maksettu korko. Lainanottajan korkokaudella tai lainanmaksupäivänä maksama koron kokonaismäärä.

Tosiasiallinen maksettu korko (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Korkokaudella tai lainanmaksupäivänä A-lainasta maksettu koron kokonaismäärä.

Tosiasiallinen viivästyskorko

Muuttuva

Numerotieto

Kokonaislainasta kuluvalla kaudella tosiasiallisesti maksettu viivästyskorko. Lainanottajan korkokaudella tai lainanmaksupäivänä maksama viivästyskoron kokonaismäärä.

Eriytetty korko (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Kokonaislainan eriytetty korko. Eriytetty korko on määrä, jonka verran korko, joka lainanottajan on maksettava kiinnelainasta, on pienempi kuin jäljellä olevalle pääomalle kertyneen koron määrä.

Pääomitettu korko (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Kokonaislainan pääomitettu korko. Pääomitetulla korolla tarkoitetaan sitä, että korko lisätään lainapääomaan korkokauden lopussa lainasopimuksen mukaisesti.

Lainapääomaa ja korkoa koskevat tiedot

Maksuaikataulun mukainen erääntyvän pääoman ja koron kokonaismäärä (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Liikkeeseenlaskijalle maksettavaksi erääntyvä maksuaikataulun mukainen pääoman ja koron määrä kuluvalta kaudelta (kokonaislaina). Maksuaikataulun mukaan erääntyvän pääoman ja koron lainanmaksupäivän kokonaismäärää (eli kentässä ”maksuaikataulun mukainen pääoman määrä (kokonaislaina)” ilmoitetun määrän ja kentässä ”maksuaikataulun mukaan erääntyvä korkomäärä (kokonaislaina)” ilmoitetun määrän summaa) voidaan käyttää velanhoitokatteen laskentaan.

Jäljellä olevan pääoman ja koron kokonaisvajeet (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Kumulatiiviset jäljellä olevan pääoman ja koron maksettavaksi erääntyneet määrät kuluvan kauden lopussa. Maksamattoman pääoman ja koron kumulatiivinen määrä lainanmaksupäivänä.

Muiden jäljellä olevien määrien kokonaismäärä

Muuttuva

Numerotieto

Liikkeeseenlaskijan/hallinnoijan käyttöön antamat lainan jäljellä olevat kumulatiiviset määrät (esim. vakuutusmaksut, tonttivuokrat, pääomamenot) kuluvan kauden lopussa. Mahdollisten hallinnoijan tai liikkeeseenlaskijan kiinteistön suojaamiseen osoittamien ennakoiden tai muiden summien, joita lainanottaja ei ole vielä maksanut takaisin, kumulatiivinen määrä.

Jäljellä oleva kumulatiivinen määrä

Muuttuva

Numerotieto

Kentässä ”jäljellä olevan pääoman ja koron kokonaisvajeet (kokonaislaina)” ja kentässä ”muiden jäljellä olevien määrien kokonaismäärä” ilmoitettujen määrien summa.

Kuoletuksen laukaiseva taso

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko kuoletuksen laukaiseva taso saavutettu?

Nykyinen kuoletustyyppi

Muuttuva

Luettelo

A-lainaan sovellettava kuoletustyyppi.

Maksuaikataulun mukaan maksettu pääoman ja koron kokonaismäärä (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Liikkeeseenlaskijalle maksettavaksi erääntynyt maksuaikataulun mukainen A-lainan pääoman ja koron määrä kuluvalta kaudelta.

Vuoden alusta alkaen kootut viimeisimmät taloudelliset tiedot

Lainanottajan raportointirikkomus

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko lainanottaja rikkonut velvoitettaan toimittaa raportteja lainan hallinnoijalle tai lainanantajalle?

Viimeisimmät tulot

Muuttuva

Numerotieto

Tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (eli vuoden alusta alkaen tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kaikkien kiinteistöjen osalta.

Viimeisin luototusaste (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Viimeisin luototusaste (LtV) (kokonais-) lainan osalta laina-asiakirjojen perusteella.

Viimeisin velanhoitokate (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Viimeisin velanhoitokate (kokonais-) lainan osalta laina-asiakirjojen perusteella.

Viimeisin korkokate (kokonaislaina)

Muuttuva

Numerotieto

Viimeisin korkokate (kokonais-) lainan osalta laina-asiakirjojen perusteella.

Viimeisin korkokate (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Viimeisin korkokatelaskelma A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.

Viimeisin velanhoitokate (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Viimeisin velanhoitokatelaskelma A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.

Viimeisin luototusaste (A-laina)

Muuttuva

Numerotieto

Viimeisin luototusaste (LtV) A-lainan osalta tarjousasiakirjojen perusteella.

Varantoja ja sulkutilejä koskevat tiedot

Varantojen kokonaismäärä

Muuttuva

Numerotieto

Lainaa koskevien varantotilien varantojen kokonaismäärä lainanmaksupäivänä. Näihin kuuluvat huolto-, korjaus- ja ympäristönhoitovarat jne. Sen sijaan näihin eivät kuulu vero- ja vakuutusvarannot. Näihin sisältyvät leasing-palkkiot varantoja varten. Kohdan tiedot ilmoitetaan, jos lainaa koskevissa tiedoissa on kentässä ”muiden varantojen keruu” vastattu ”Y” = kyllä.

Sulkutiliä koskevan laukaisevan tapahtuman esiintyminen

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Kohdassa ilmoitetaan ”Y”, jos on esiintynyt jokin sellainen tapahtuma, joka on johtanut varantojen perustamiseen. Kohdassa ilmoitetaan ”N”, jos maksujen kerääminen kuuluu lainasopimuksen normaaleihin ehtoihin.

Sulkutileille kuluvalla kaudella lisätyt määrät

Muuttuva

Numerotieto

Määrä, joka on lisätty sulkutileille tai varantoihin kuluvan kauden aikana.

Varantomäärien valuutta

Muuttuva

Luettelo

Varantotilin valuuttayksikkö.

Sulkutilin valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Sulkutilin valuuttayksikkö.

Realisointia ja ennenaikaista takaisinmaksua koskevat tiedot

Realisoinnin / ennenaikaisen takaisinmaksun päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona maksetaan maksuaikataulun ulkopuolinen pääomamaksu tai realisoinnista saadut tulot.

Realisoinnin / ennenaikaisen takaisinmaksun koodi

Muuttuva

Luettelo

Kauden aikana suoritetuille maksuaikataulun ulkopuolisille pääomamaksuille tai realisoinnista saaduille tuloille annettu koodi.

Lainanottajan suojausta koskevat tiedot

Lainanvaihtosopimuksen tarjoajan nimi (lainanottajan tasolla)

Muuttuva

Teksti

Lainanvaihtosopimuksen tarjoajan nimi, mikäli lainanottajalla on suora sopimus vaihtosopimuksen vastapuolen kanssa.

Lainanvaihtosopimuksen tarjoajan tosiasialliset luokitukset (lainanottajan tasolla)

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Ilmoitetaan vaihtosopimuksen vastapuolen luokitukset lainanmaksupäivästä lukien.

Lainanvaihtosopimuksen täydellinen tai osittainen päättyminen kuluvalla kaudella (lainanottajan tasolla)

Muuttuva

Luettelo

Jos lainanvaihtosopimus on päättynyt kuluvalla kaudella, ilmoitetaan päättymisen syy.

Lainanvaihtosopimuksen tarjoajalle määräajoin suoritettava nettomaksu (lainanottajan tasolla)

Muuttuva

Numerotieto

Määrä, jonka lainanottaja maksaa lainanvaihtosopimuksen vastapuolelle lainanmaksupäivänä vaihtosopimuksen mukaisesti.

Lainanvaihtosopimuksen tarjoajan määräajoin suorittama nettomaksu (lainanottajan tasolla)

Muuttuva

Numerotieto

Määrä, jonka lainanvaihtosopimuksen vastapuoli maksaa lainanottajalle lainanmaksupäivänä vaihtosopimuksen mukaisesti.

Lainanvaihtosopimuksen tarjoajalle maksettavat purkamiskustannukset

Muuttuva

Numerotieto

Määrä, jonka lainanottaja maksaa lainanvaihtosopimuksen vastapuolelle vaihtosopimuksen osittaisesta tai täydellisestä päättämisestä.

Lainanvaihtosopimuksen purkamiskustannusmaksujen vaje

Muuttuva

Numerotieto

Vaihtosopimuksen täydellisestä tai osittaisesta päättämisestä lainanottajan maksettavaksi aiheutuvien purkamiskustannusten mahdollisen vajeen määrä.

Lainanvaihtosopimuksen vastapuolen maksettavaksi erääntyvät purkamiskustannukset

Muuttuva

Numerotieto

Mahdolliset voitot, jotka lainanvaihtosopimuksen vastapuoli maksaa lainanottajalle sopimuksen täydellisen tai osittaisen päättymisen yhteydessä.

Lainanvaihtosopimuksen seuraava uudistamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona lainanvaihtosopimus seuraavan kerran uudistetaan.

Vaihtosopimusta koskevat tiedot

Muuttuva

Teksti

Vaihtosopimusta koskevat tiedot.

Maksamattoman lainan tilaa koskevat tiedot

Kiinteistöjen tila

Muuttuva

Luettelo

Kiinteistöjen tila.

Lainan tila

Muuttuva

Luettelo

Lainan tila (eli nykyinen, maksamaton jne.) Jos lainalla on useita sen tilaa kuvaavia koodeja, on hallinnoijan harkinnassa päättää, mikä koodi ilmoitetaan.

Ulosoton alkamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona lainanottajaa vastaan käynnistettiin ulosmittaus- ja hallintomenettely tai vaihtoehtoisia ulosottomenettelyitä tai jona lainanottaja sopi nämä oikeustapaukset.

Lainajärjestelystrategian koodi

Muuttuva

Luettelo

Lainajärjestelystrategia.

Odotettu perintätoimien ajoitus

Muuttuva

Numerotieto

Odotettu perintätoimien ajoitus kuukausina.

Maksukyvyttömyystila

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Lainan maksun laiminlyöminen (jos lainan maksu on laiminlyöty, ilmoitetaan ”Y”, muussa tapauksessa ”N”).

Maksukyvyttömyyspäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Maksukyvyttömyyden päivämäärä.

Kiinteistön haltuunottopäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona vakuutena olevan kiinteistön omistusoikeus (tai jokin muu vaihtoehtoinen tosiasiallisen hallinta- tai käyttöoikeuden muoto) siirrettiin.

Realisoinnista saadut nettotulot

Muuttuva

Numerotieto

Transaktioasiakirjojen mukaiset realisoinnista saadut nettotulot, joiden avulla määritetään liikkeeseenlaskijan kärsimä tappio. Myynnistä saatujen nettotulojen määrä, jolla määritetään lainasta koituva mahdollinen tappio tai vaje.

Realisointimenot

Muuttuva

Numerotieto

Transaktioasiakirjojen mukaiset realisointiin liittyvät menot, jotka vähennetään muista liikkeeseenlaskijan varoista tappion määrittämiseksi. Realisointimenojen määrä, joka maksetaan nettomyyntituloista mahdollisen tappion määrittämiseksi.

Arvopaperistamisen realisoitunut tappio

Muuttuva

Numerotieto

Määrä, joka saadaan, kun lainan jäljellä olevasta määrästä (ja realisointimenoista) vähennetään realisoinnista saadut nettotulot. Liikkeeseenlaskijan kärsimän tappion määrä saadaan vähentämällä realisointimenot nettomyyntituloista.

Myöhästyminen kuukausien lukumääränä

Muuttuva

Numerotieto

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta tämän lainan maksu on myöhässä kuluvan kauden lopussa liikkeeseenlaskijan määritelmän mukaan.

Laiminlyötyjen maksujen määrä

Muuttuva

Numerotieto

Laiminlyötyjen maksujen kokonaismäärä ennen myyntituloja ja perintätoimia.

Kumulatiiviset perinnät

Muuttuva

Numerotieto

Perinnässä takaisinsaatu kokonaismäärä, mukaan lukien myyntitulot.

Erikoishallinnointi (special servicing)

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laina lainanmaksupäivästä tarkasteltuna tällä hetkellä erikoishallinnointitoimien kohteena?

Maksujen laiminlyönnin päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona lainanmaksu laiminlyötiin.

Realisointivaluutta

Muuttuva

Luettelo

Realisoinnin valuuttayksikkö.

Tappioiden valuutta

Muuttuva

Luettelo

Tappioiden valuuttayksikkö.

Laiminlyötyjen / myöhässä olevien maksujen valuutta

Muuttuva

Luettelo

Laiminlyötyjen / myöhässä olevien maksujen valuuttayksikkö.

Lainan muuntamista koskevat tiedot

Velkakirjan haltijan suostumus

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Tarvitaanko uudelleenjärjestelyssä velkakirjan haltijan suostumusta?

Sovittu velkakirjojen haltijoiden kokous

Muuttuva

Päivämäärä

Mille päivälle seuraava velkakirjojen haltijoiden kokous on sovittu?

Viimeisimmän lainan myyntipäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona laina myytiin liikkeeseenlaskijalle. Jos laina oli osa alkuperäistä arvopaperistamista, tämä on arvopaperistamispäivä.

Viimeisimmän kiinteistön arvopaperistamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona viimeisin kiinteistö (tai kiinteistöt) liitettiin arvopaperistamiseen. Jos kiinteistöjä on korvattu, kohdassa ilmoitetaan viimeisimmän korvauksen päivämäärä. Jos kiinteistöt olivat osa alkuperäistä arvopaperistamista, tämä on arvopaperistamispäivä.

Hallinnansaantipäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona uusi lainanottaja siirsi lainan omistukseensa / uudisti lainan tai otti sen hallintaansa.

Arvonalennuksen päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona arvonalennus laskettiin ja hyväksyttiin (alkuperäinen tai päivitetty laskelma).

Viimeisimmän muuntamisen päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Viimeisin päivämäärä, jona lainaa muunnettiin.

Muuntamiskoodi

Muuttuva

Luettelo

Muuntamisen tyyppi.

Muutettu maksutaso

Muuttuva

Numerotieto

Jos laina on järjestelty uudelleen (todennäköisesti lainajärjestelyn aikana) ja kuoletuksen aikataulua on muutettu, on ilmoitettava uusi määrä, joka ilmaistaan prosenttiosuutena lainamäärästä.

Lainan muutettu korko

Muuttuva

Numerotieto

Jos laina on järjestelty uudelleen (todennäköisesti lainajärjestelyn aikana) ja korkoa/marginaalia on muutettu, on ilmoitettava uusi korko.

Erikoishallinnointia koskevat tiedot

Hallinnoijan seurantalista

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona laina päätettiin asettaa seurantalistalle. Jos laina oli otettu pois seurantalistalta aiemmalla kaudella ja on nyt tulossa listalle takaisin, on kohdassa käytettävä uutta listalleottopäivää.

Viimeisin erikoishallinnoijalle siirron päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona laina siirrettiin erikoishallinnoijalle hallinnoinnin siirron aiheuttaneen tapahtuman jälkeen. Huomautus: Jos lainaa on siirretty useita kertoja, kohdassa on ilmoitettava viimeisin päivämäärä, jona laina on siirretty erikoishallinnoinnin piiriin.

Viimeisin ensisijaiselle hallinnoijalle palauttamisen päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona lainasta tulee ”korjattu kiinnelaina”, eli päivämäärä, jona laina palautettiin erikoishallinnoijalta pääasialliselle/ensisijaiselle hallinnoijalle.

Varojen katsominen menetetyiksi

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Maininta (kyllä/ei) siitä, katsooko hallinnoija/erikoishallinnoija, että annettujen ennakkojen ja jäljellä olevan lainamäärän sekä muiden lainaan liittyvien saatavien perinnässä kiinteistön tai lainan myynnistä tai realisoinnista syntyy vajetta.

Lainasopimuksen rikkomispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona rikkominen tapahtui. Jos rikkomisia on ollut useita, on ilmoitettava ensimmäisen rikkomisen päivämäärä.

Lainasopimuksen rikkomisen oikaisupäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona rikkominen oikaistiin. Jos rikkomisia on ollut useita, on ilmoitettava päivämäärä, jona viimeisin rikkominen oikaistiin.

Seurantalistan kriteerin koodi

Muuttuva

Luettelo

Hallinnoijan seurantalistan koodi. Jos käytettävissä on useita kriteereitä, on mainittava kriteereistä raskauttavin.

Maksujen valuutta

Muuttuva

Luettelo

Maksujen valuuttayksikkö.

Erikoishallinnoijaa koskevat tiedot

Erikoishallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti

Erikoishallinnoijan nimi.

Erikoishallinnoijan muuttuminen?

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko erikoishallinnoija muuttunut edellisen raportointikauden jälkeen?

Muun etuoikeussijassa olevan lainanantajan osallisuus ulosotossa

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko toinen etuoikeussijassa oleva lainanantaja osallisena ulosotossa?

Laiminlyödyn lainan tilaa koskevat tiedot

Maksukyvyttömyys tai ulosmittaus

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laina tällä hetkellä laiminlyöty tai ulosmittauksessa?

Laiminlyönnin syy

Muuttuva

 

Laiminlyönnin syy.

Sopimusrikkomus / laukaiseva tapahtuma

Muuttuva

Luettelo

Sopimusrikkomuksen / laukaisevan tapahtuman tyyppi.

Vakavaraisuusdirektiiviä koskevat tiedot

Täsmennys siitä, mitä neljästä säilytysvaihtoehdosta alullepanija noudattaa.

Muuttuva

Luettelo

Säilytystyyppi.

Alullepanijan säilyttämä osuus

Muuttuva

Numerotieto

Alullepanijan säilyttämä nettomääräinen taloudellinen osuus prosentteina (%) luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 405 artiklan mukaisesti.


KIINTEISTÖ:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Kiinteistövakuutta koskevat tiedot

Kiinteistön tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kiinteistön yksilöivä tunnus. Jos kyse on useista kiinteistöistä (kuten kerrostalosta), kohdassa on käytettävä yksilöllistä tunnusta, joka viittaa tähän kiinteistöjen ryhmään.

Kiinteistövakuudellinen ristiin taattu lainaryhmä

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Kohdassa ilmoitetaan asianomaiset tarjousesitteen lainatunnukset. Jos yksi kiinteistö on usean transaktioon tai pooliin kuuluvan lainan vakuutena, on niiden yksilölliset tunnukset ilmoitettava erikseen pilkulla erotettuna.

Kiinteistön nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainan vakuutena olevan kiinteistön nimi. Jos kyse on useista kiinteistöistä (kuten kerrostalosta), kohdassa on ilmoitettava nimi, joka viittaa tähän kiinteistöjen ryhmään.

Kiinteistön osoite

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainan vakuutena olevan kiinteistön osoite.

Kiinteistön sijaintikaupunki

Muuttumaton

Teksti

Sen kaupungin nimi, jossa kiinteistö sijaitsee.

Kiinteistön postinumero

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Ensisijaisen kiinteistön postinumero. Ilmoitettava vähintään ensimmäiset 2–4 merkkiä.

Kiinteistön sijaintimaa

Muuttumaton

Luettelo

Maa, jossa kiinteistö sijaitsee.

Kiinteistötyypin koodi

Muuttumaton

Luettelo

Kiinteistön tyyppi tai arviointikertomuksessa tai tarjousasiakirjoissa käytetty viittaus.

Rakennusvuosi

Muuttumaton

Päivämäärä

Vuosi, jona kiinteistö on rakennettu arviointikertomuksen tai tarjousasiakirjan mukaan.

Viimeisimmän peruskorjauksen vuosi

Muuttuva

Päivämäärä

Vuosi, jona kiinteistön viimeisin suuri peruskorjaus / uusi rakennus on valmistunut arviointikertomuksen tai tarjousasiakirjan mukaan.

Nettoneliömetrit arvopaperistamispäivänä

Muuttuva

Numerotieto

Lainan vakuutena oleva kiinteistöjen nettomääräinen vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan. Jos kyseessä on useita kiinteistöjä, pinta-alat on laskettava yhteen.

Vahvistettu nettomääräinen lattiapinta-ala

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko arvioitsija tarkistanut kiinteistön nettomääräisen lattiapinta-alan?

Yksiköiden/vuoteiden/huoneiden lukumäärä

Muuttumaton

Numerotieto

Jos kyse on useamman perheen asuttavasta kiinteistöstä, ilmoitetaan yksiköiden lukumäärä, jos kyse on kestitys-/hotelli-/terveydenhoitoalan kiinteistöistä, ilmoitetaan vuoteiden määrä, jos kyse on asuntovaunualueista, ilmoitetaan yksiköt, jos kyse on majoituksesta, ilmoitetaan huoneet, jos kyse on omatoimivarastoista, ilmoitetaan yksiköt. Kun kyseessä on useampi samaa tyyppiä edustava kiinteistö, lukumäärät lasketaan yhteen.

Kiinteistön tila

Muuttuva

Luettelo

Kiinteistön viimeisin lainatilanne.

Kiinteistön omistusoikeuden muoto

Muuttumaton

Luettelo

Asianomainen kiinteistön omistusoikeuden muoto. Esimerkiksi vain vuokrattu maa-alue, jolla lainanottaja yleensä omistaa rakennuksen tai jolle lainanottajan on pystytettävä rakennus vuokrasopimuksen ehtojen mukaan.

Kiinteistön vuokraoikeuden päättymispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Ilmoitetaan päivämäärä, jona vuokraoikeus aikaisintaan päättyy.

Maksettava tonttivuokra

Muuttuva

Numerotieto

Jos kiinteistö on vuokralla, ilmoitetaan vuokranantajalle tällä hetkellä maksettava vuosittainen vuokrasumma.

Viimeisimmän arvonmäärityksen päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona kiinteistön arvo viimeksi määritettiin.

Viimeisin arvo

Muuttuva

Numerotieto

Kiinteistön viimeisin arvo.

Viimeisin arvonmääritysperuste

Muuttuva

Luettelo

Viimeisin arvonmääritysperuste.

Tonttivuokran valuutta

Muuttuva

Luettelo

Tonttivuokran (”maksettava tonttivuokra”) valuutta.

Viimeisimmän arvonmäärityksen valuutta

Muuttuva

Luettelo

Viimeisimmän arvonmäärityksen (”viimeisin arvo”) valuutta.

Arvopaperistamispäivää koskevat tiedot

Kiinteistön arvopaperistamispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona kiinteistö liitettiin arvopaperistamiseen. Jos kiinteistö on korvattu, kohdassa ilmoitetaan korvauksen päivämäärä. Jos kiinteistö oli osa alkuperäistä transaktiota, tämä on arvopaperistamispäivä.

Lainan kohdennettu prosenttiosuus arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Se prosenttiosuus (%) lainasta, joka on kohdennettu kyseiseen kiinteistöön, mikäli lainan vakuutena on useampi kuin yksi kiinteistö.

Taloudellisten tietojen päivämäärä arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Päivämäärä

Viimeinen päivä, jolta tarjousesitteessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan vuoden alusta alkaen, vuosittain, vuosineljänneksittäin tai viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).

Nettoliikevoitto arvopaperistamispäivänä

Muuttuva

Numerotieto

Luku, joka saadaan, kun tuloista vähennetään liiketoiminnan kulut arvopaperistamispäivänä.

Arvo arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Numerotieto

Lainan vakuutena olevien kiinteistöjen arvo arvopaperistamispäivänä tarjousesitteen perusteella.

Arvioitsijan nimi arvopaperistamispäivänä

Muuttumaton

Teksti

Arvopaperistamisessa kiinteistön arvon määrittäneen arviointiyrityksen nimi.

Arvostuspäivä arvopaperistamispäivänä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona tarjousesitteessä julkaistuja arvoja koskeva arvostus oli suoritettu.

Vuokraamattoman omistuksen arvo arvopaperistamispäivänä

Muuttuva

Numerotieto

Vuokraamattoman omistuksen arvo arvopaperistamispäivänä.

Liiketilan pinta-ala

Muuttuva

Numerotieto

Lainan vakuutena oleva kiinteistön nettomääräinen liiketilaksi vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan.

Asuinpinta-ala

Muuttuva

Numerotieto

Lainan vakuutena oleva kiinteistön nettomääräinen asuintilaksi vuokrattavissa oleva kokonaisala neliömetreinä viimeisimmän arviointikertomuksen mukaan.

Taloudellisten tietojen valuutta

Muuttuva

Luettelo

Lainan valuuttayksikkö.

Kiinteistöä koskevat vuoden alusta alkaen kootut viimeisimmät taloudelliset tiedot

Nykyinen lainan kohdennettu prosenttiosuus

Muuttuva

Numerotieto

Se prosenttiosuus (%) lainasta lainanmaksupäivänä, joka on kohdennettu kyseiseen kiinteistöön, mikäli lainan vakuutena on useampi kuin yksi kiinteistö. Näiden prosenttiosuuksien summan on oltava 100 prosenttia. Nämä tiedot voi olla esitetty lainasopimuksessa.

Nykyinen lainan kohdennettu määrä kauden lopussa

Muuttuva

Numerotieto

Nykyistä lainan kohdennettua prosenttiosuutta (%) sovelletaan tosiasialliseen jäljellä olevaan lainamäärään.

Viimeisimpien taloudellisten tietojen poiminnan alkamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Ensimmäinen päivä, jolta viimeisimmässä tilinpäätöksessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien taikka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).

Viimeisimpien taloudellisten tietojen poiminnan päättymispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Viimeinen päivä, jolta viimeisimmässä tilinpäätöksessä käytetyt taloudelliset tiedot on poimittu (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien taikka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).

Vuoden viimeinen taloudellisten tietojen raportointikuukausi

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Kuukausi, jona kunkin vuoden taloudellisten tietojen (viimeisimpien, edellisvuotisten ja toissavuotisten tietojen) raportointi päättyy.

Viimeisimpien taloudellisten tietojen kuvaus

Muuttuva

Luettelo

Tässä kentässä kuvataan kautta, jota viimeisimmät taloudelliset tiedot ilmentävät.

Viimeisimmät tulot

Muuttuva

Numerotieto

Tulojen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kaikkien kiinteistöjen osalta. Jos kyseessä on useita kiinteistöjä, tulot on laskettava yhteen.

Viimeisimmät liiketoiminnan kulut

Muuttuva

Numerotieto

Liiketoiminnan kulujen kokonaismäärä viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kaikkien kiinteistöjen osalta.

Viimeisin nettoliikevoitto

Muuttuva

Numerotieto

Luku, joka saadaan, kun tulojen kokonaismäärästä vähennetään liiketoiminnan kulut viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta.

Viimeisimmät pääomamenot

Muuttuva

Numerotieto

Pääomamenojen kokonaismäärä (ei korjaus- ja huoltokustannuksia) viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien tai edellisten 12 kuukauden ajalta) kaikkien kiinteistöjen osalta.

Viimeisin nettokassavirta

Muuttuva

Numerotieto

Luku, joka saadaan, kun nettoliikevoiton kokonaismäärästä vähennetään pääomamenot viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalta kaudelta.

Viimeisimmät velanhoitokulut

Muuttuva

Numerotieto

Viimeisimmän tilinpäätöksen kattamalla kaudella lainanmaksuaikataulun mukaan erääntyvän pääoman ja koron kokonaismäärä (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien taikka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).

Viimeisin velanhoitokate (nettoliikevoitto)

Muuttuva

Numerotieto

Velanhoitokate lasketaan viimeisimmän tilinpäätöksen kattaman kauden nettoliikevoiton perusteella (esim. tiedot kootaan kuukausittain, vuosineljänneksittäin, vuoden alusta lukien taikka viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ajalta).

Sopimusten mukainen vuosittainen vuokratulo

Muuttuva

Numerotieto

Sopimusten mukainen vuosittainen vuokratulo, joka saadaan lainanottajan viimeisimmästä vuokrasuhdeluettelosta.

Kiinteistön käyttöastetta koskevat tiedot

Käyttöastetta koskevien tietojen raportointipäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jolta viimeisin vuokralista/vuokrasuhdeluettelo on peräisin. (Kestitys- (hotelli-) alan kiinteistöjen ja terveydenhoitoalan kiinteistöjen osalta käytetään keskimääräistä käyttöastetta kaudella, jonka osalta tilinpäätös on tehty.)

Todellinen käyttöaste arvopaperistamispäivänä

Muuttuva

Numerotieto

Arvopaperistamishetkellä saatavissa oleva tieto vuokrattavan tilan tosiasiallisesti käytössä olevasta prosentuaalisesta osuudesta (eli sen tilan prosentuaalisesta osuudesta, jota vuokralaiset tosiasiassa käyttävät ja joka ei ole tyhjillään). Tämä tieto on hankittava vuokralistasta tai muusta käyttöastetta ilmentävästä asiakirjasta, ja tiedon on oltava yhdenmukainen viimeisimmän tilinpäätöskauden tietojen kanssa.

Viimeisin tieto todellisesta käyttöasteesta

Muuttuva

Numerotieto

Viimeisin saatavissa oleva tieto vuokrattavan tilan tosiasiallisesti käytössä olevasta prosentuaalisesta osuudesta (eli sen tilan prosentuaalisesta osuudesta, jota vuokralaiset tosiasiassa käyttävät ja joka ei ole tyhjillään). Tämä tieto on hankittava vuokralistasta tai muusta käyttöastetta ilmentävästä asiakirjasta, ja tiedon on oltava yhdenmukainen viimeisimmän tilinpäätöskauden tietojen kanssa.

Saatavissa olevat vuokralaiskohtaiset tiedot

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko vuokralaisia koskevia tietoja saatavilla vuokralaiskohtaisesti?

Vuokrasopimusten keston painotettu keskiarvo

Muuttuva

Numerotieto

Vuokrasopimusten keston painotettu keskiarvo vuosina.

Vuokrasopimusten keston painotettu keskiarvo (ensimmäinen mahdollinen purkamisajankohta)

Muuttuva

Numerotieto

Vuokrasopimusten keston painotettu keskiarvo (vuosina) ensimmäisten mahdollisten sopimuksen purkamisajankohtien jälkeen.

Kolmea suurinta vuokralaista koskevat tiedot

Tuloista 1–12 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Muuttuva

Numerotieto

Tuloista 1–12 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Tuloista 13–24 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Muuttuva

Numerotieto

Tuloista 13–24 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Tuloista 25–36 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Muuttuva

Numerotieto

Tuloista 25–36 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Tuloista 37–48 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Muuttuva

Numerotieto

Tuloista 37–48 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Tuloista yli 49 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Muuttuva

Numerotieto

Tuloista vähintään 49 kuukauden kuluttua erääntyvä prosenttiosuus (%).

Suurin vuokralainen (netto-) tulojen perusteella

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Nykyisen nettovuokran perusteella suurimman vuokralaisen nimi.

Suurimman vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Nykyisen (nettovuokran perusteella) suurimman vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä.

Suurimman vuokralaisen maksama vuokra

Muuttuva

Numerotieto

Nykyisen suurimman vuokralaisen maksama vuosivuokra.

Toiseksi suurin vuokralainen (netto-) tulojen perusteella

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Nykyisen (nettovuokran perusteella) toiseksi suurimman vuokralaisen nimi.

Toiseksi suurimman vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Nykyisen (nettovuokran perusteella) toiseksi suurimman vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä.

Toiseksi suurimman vuokralaisen maksama vuokra

Muuttuva

Numerotieto

Nykyisen toiseksi suurimman vuokralaisen maksama vuokra.

Kolmanneksi suurin vuokralainen (netto-) tulojen perusteella

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Nykyisen (nettovuokran perusteella) kolmanneksi suurimman vuokralaisen nimi.

Kolmanneksi suurimman vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Nykyisen (nettovuokran perusteella) kolmanneksi suurimman vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymispäivä.

Kolmanneksi suurimman vuokralaisen maksama vuokra

Muuttuva

Numerotieto

Nykyisen kolmanneksi suurimman vuokralaisen maksama vuokra.

Vuokran valuutta

Muuttuva

Luettelo

Vuokran valuuttayksikkö.

Ulosmittausta koskevat tiedot

Päivämäärä, jona omaisuuden odotetaan olevan jaettu tai ulosmitattu

Muuttuva

Päivämäärä

Arvioitu päivämäärä, jona erikoishallinnoija odottaa omaisuuden olevan jaettu. Jos kyseessä on useita kiinteistöjä, ilmoitetaan viimeisin päivä sidoksissa olevien kiinteistöjen osalta. Jos kiinteistö ulosmitataan = ulosmittauksen odotettu päivä, ja jos kiinteistö otetaan haltuun = odotettu myyntipäivä.

Haltuunottomenettelyn alkamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona lainanottajaa vastaan käynnistettiin ulosmittausmenettely tai vaihtoehtoisia ulosottomenettelyitä tai jona lainanottaja sopi nämä oikeustapaukset.

Hallinnansaantipäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona vakuutena olevan kiinteistön omistusoikeus (tai jokin muu vaihtoehtoinen tosiasiallisen hallinta- tai käyttöoikeuden muoto) siirrettiin.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Joukkolainaa koskevat yleistiedot

Transaktiopoolin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Transaktion tai poolin yksilöivä tunnistejono.

Jakelupäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Joukkolainan etuoikeusluokan koron ja pääoman maksupäivä.

Ilmoittautumispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona velkasitoumusluokan velkakirjojen on oltava niiden tahojen hallussa, jotka katsotaan velkakirjojen haltijoiksi.

Joukkolainaluokan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka on annettu tietylle etuoikeusluokalle, joka koostuu liikekiinteistölainavakuudellisista strukturoiduista rahoitusvälineistä, joilla on keskenään samat oikeudet, etuoikeudet ja ominaisuudet, ja joka määritellään esitteessä, esimerkiksi sarja 1 luokka A1 jne.

CUSIP (sääntö 144 A)

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kullekin velkasitoumusten luokalle tai etuoikeusluokalle CUSIPin (Committee on Uniform Security Identification Procedures -komitea) vahvistamien standardien mukaisesti säännön 144 A vaatimusten täyttämiseksi annettava arvopaperin yksilöivä koodi taikka muu pörssin tai muun yhteisön vahvistama arvopaperikoodi.

ISIN-tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kullekin velkasitoumusten luokalle tai etuoikeusluokalle Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) vahvistamien standardien mukaisesti annettava arvopaperin yksilöivä koodi taikka muu pörssin tai muun yhteisön vahvistama arvopaperikoodi.

Yleiskoodi (sääntö 144 A)

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Yhdeksänmerkkinen tunnistekoodi, jonka CEDEL ja Euroclear antavat yhteisesti kullekin velkasitoumusten luokalle tai etuoikeusluokalle.

ISIN-tunnus (asetus S)

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kullekin velkasitoumusten luokalle tai etuoikeusluokalle Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) vahvistamien standardien mukaisesti asetuksen S vaatimusten täyttämiseksi annettava arvopaperin yksilöivä koodi taikka muu pörssin tai muun yhteisön vahvistama arvopaperikoodi.

Yleiskoodi (asetus S)

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kullekin velkasitoumusten luokalle tai etuoikeusluokalle CUSIPin (Committee on Uniform Security Identification Procedures -komitea) vahvistamien standardien mukaisesti asetuksen S vaatimusten täyttämiseksi annettava arvopaperin yksilöivä koodi taikka muu pörssin tai muun yhteisön vahvistama arvopaperikoodi.

Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona joukkolaina laskettiin liikkeeseen.

Laillinen erääntymispäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona velkasitoumusten tietyn luokan tai etuoikeusluokan on oltava maksettu takaisin, jotta velkoja ei katsota laiminlyödyiksi.

Valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Valuuttatyyppi, jona velkasitoumusten luokan tai etuoikeusluokan arvo ilmaistaan.

Alkuperäinen pääoman määrä

Muuttumaton

Numerotieto

Velkasitoumusten tietyn luokan tai etuoikeusluokan alkuperäinen pääoman määrä liikkeeseenlaskupäivänä.

Joukkolainan pääomaa koskevat tiedot

Nimellispääoman takaisinmaksun merkintä

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

”Y”, jos nimellispääomaa maksetaan osissa takaisin, ”N”, jos velkasitoumusten luokkaan tai etuoikeusluokkaan kuuluu lainoja, joista maksetaan vain korkoa (ja niiden pääoma maksetaan kerralla takaisin).

Pääoman määrä kauden alussa

Muuttumaton

Numerotieto

Velkasitoumusten luokan tai etuoikeusluokan jäljellä oleva pääoman määrä kuluvan kauden alussa.

Maksuaikataulun mukainen pääoma

Muuttumaton

Numerotieto

Maksuaikataulun mukaan velkasitoumusten luokkaan tai etuoikeusluokkaan kauden aikana maksettava pääoma.

Maksuaikataulun ulkopuolinen pääoma

Muuttuva

Numerotieto

Kauden aikana velkasitoumusten luokkaan tai etuoikeusluokkaan maksettu maksuaikatauluun kuulumaton pääoma.

Jaettu kokonaispääoma

Muuttuva

Numerotieto

Kauden aikana velkasitoumusten luokkaan tai etuoikeusluokkaan maksettu pääoman (maksuaikatauluun kuuluvan ja kuulumattoman pääoman) kokonaismäärä.

Kuoletustyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Kuoletustapa, jossa velkasitoumusten luokan tai etuoikeusluokan maksut ovat säännöllisiä.

Vain korkomaksuja sisältävän kauden kesto

Muuttumaton

Numerotieto

Vain korkomaksuja sisältävän kauden kesto kuukausina.

Pääomitettu korko

Muuttuva

Numerotieto

Luokan pääomaan lisätty korko, mukaan lukien negatiivinen kuoletus.

Pääomatappio

Muuttuva

Numerotieto

Raportointikauden kokonaispääomatappio.

Kumulatiiviset pääomatappiot

Muuttuva

Numerotieto

Kauden loppuun mennessä kertyneet pääomatappiot.

Pääoman määrä kauden lopussa

Muuttuva

Numerotieto

Velkasitoumusten luokan tai etuoikeusluokan jäljellä oleva pääoman määrä kuluvan kauden lopussa.

Velkasitoumuksen maksukerroin

Muuttuva

Numerotieto

Velkasitoumusten luokasta tai etuoikeusluokasta raportointikaudella maksettu pääoma velkasitoumuksen tai etuoikeusluokan alkuperäisen (alku-) pääoman murto-osana (0<x< 1) kahteentoista desimaaliin saakka.

Velkasitoumuksen kerroin kauden lopussa

Muuttuva

Numerotieto

Velkasitoumusten luokan tai etuoikeusluokan pääoma kauden lopussa raportointikaudella suoritettujen maksujen jälkeen velkasitoumuksen tai etuoikeusluokan alkuperäisen (alku-) pääoman murto-osana (0<x< 1) kahteentoista desimaaliin saakka.

Seuraava velkasitoumuksen maksupäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Seuraavan kauden velkasitoumusten luokan tai etuoikeusluokan maksu-/jakopäivä.

Joukkolainan korkoa koskevat tiedot

Indeksikoron tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Tiettyyn velkasitoumusten luokkaan tai etuoikeusluokkaan sovellettava pohjana oleva viitekorkoindeksi, joka määritellään tarjousasiakirjassa. Nykyinen korkoindeksi.

Nykyinen indeksikorko

Muuttuva

Numerotieto

Tiettyyn velkasitoumusten luokkaan tai etuoikeusluokkaan sovellettavan indeksikoron nykyinen arvo nykyisen kertymäkauden aikana vähintään viiden desimaalin tarkkuudella.

Kertymistapa

Muuttumaton

Luettelo

Kertymistapa, jossa velkasitoumusten luokka tai etuoikeusluokka lasketaan säännöllisesti.

Nykyiset kertymäpäivät

Muuttuva

Numerotieto

Kuluvan kauden korkosuoritusten laskentaan sovellettavien kertymäpäivien lukumäärä.

Kertynyt korko

Muuttuva

Numerotieto

Kertyneen koron määrä.

Korkokaton soveltaminen

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Hyödynnetäänkö velkasitoumusten luokan osalta korkokattomekanismia (available funds cap, AFC)?

Arvonalennuksen määrä

Muuttuva

Numerotieto

Tähän luokkaan kohdennettu nykyinen arvonalennus.

Kumulatiivinen arvonalennus

Muuttuva

Numerotieto

Kumulatiivisen arvonalennuksen kohdennettu kokonaismäärä.

Muut jaetut korot

Muuttuva

Numerotieto

Muut erityiset koron lisäykset.

Nykyinen korkovaje

Muuttuva

Numerotieto

Koron alijäämän määrä tämän raportointikauden osalta tässä luokassa.

Kumulatiivinen korkovaje

Muuttuva

Numerotieto

Tämänhetkinen kumulatiivinen koron alijäämä.

Jaetun koron kokonaismäärä

Muuttuva

Numerotieto

Suoritettu korkomaksun kokonaismäärä.

Maksamattoman koron määrä kauden alussa

Muuttuva

Numerotieto

Jäljellä oleva koron alijäämä kuluvan kauden alussa.

Lyhytaikainen maksamaton korko

Muuttuva

Numerotieto

Kuluvalla kaudella eriytetty korko, joka tulee maksettavaksi seuraavana maksupäivänä.

Pitkäaikainen maksamaton korko

Muuttuva

Numerotieto

Kuluvalla kaudella eriytetty korko, joka tulee maksettavaksi erääntymispäivänä.

Korkokaton laukaiseva tapahtuma

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko korkokaton (available funds cap, AFC) laukaisevaa tapahtumaa esiintynyt?

Seuraavan kauden indeksikorko

Muuttuva

Numerotieto

Indeksikoron seuraavan kauden arvo.

Seuraava indeksin uudelleenasettamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Seuraavan kauden indeksikoron uudelleenasettamispäivä.

Likviditeettisopimusta koskevat tiedot

Likviditeettisopimuksen määrä kauden alussa

Muuttuva

Numerotieto

Likviditeettisopimuksen määrä kauden alussa.

Likviditeettisopimuksen tarkistukset

Muuttuva

Numerotieto

Likviditeettisopimuksen mahdolliset tarkistukset.

Likviditeettisopimuksen tappiot

Muuttuva

Numerotieto

Likviditeettisopimuksen tappion määrä.

Likviditeettisopimuksen takaisinmaksut

Muuttuva

Numerotieto

Likviditeettisopimuksen takaisinmaksujen määrät.

Likviditeettisopimuksen määrä kauden lopussa

Muuttuva

Numerotieto

Määrä kauden lopussa.

Likviditeettisopimuksen valuutta

Muuttuva

Luettelo

Likviditeettisopimuksen valuutta.


LIITE III

Lainaa koskevat tiedot – Raportointitaulukko strukturoiduille rahoitusvälineille, joiden vakuuksina on pienille ja keskisuurille yrityksille annettuja lainoja

VARAT

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Poolin cut off -päivä

Muuttuva

Päivämäärä

Poolin tai salkun nykyinen cut off -päivämäärä.

Poolin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Transaktion tai poolin yksilöivä tunnistejono / transaktion nimi.

Lainan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kunkin lainan yksilöivä tunnus.

Alullepanija

Muuttumaton

Teksti

Alkuperäisen lainan antaja.

Hallinnoijan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Hallinnoijan yksilöivä tunnus, joka osoittaa, mikä yhteisö hallinnoi lainaa.

Hallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti

Hallinnoijan nimi.

Lainanottajan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainanottajan yksilöivä tunnus, jonka avulla voidaan yksilöidä lainanottajat, joilla on poolissa useita lainoja (esim. lisälainat / muut lainat esitetään erikseen).

Velallisen tiedot

Maa

Muuttumaton

Luettelo

Pysyvä sijoittautumismaa.

Postinumero

Muuttumaton

Teksti

Ilmoitettava vähintään ensimmäiset 2 tai 3 merkkiä. Koko postinumeroa ei saa ilmoittaa.

Velallisen oikeudellinen muoto / liiketoiminnan tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

 

Lainanottajan Basel III -toimiala

Muuttumaton

Luettelo

 

Alullepanijan sidosyritys?

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko lainanottaja alullepanijan sidosyritys?

Omaisuustyyppi

Muuttumaton

Luettelo

 

Etuoikeusasema

Muuttuva

Luettelo

 

Pankin sisäinen tappio-osuusestimaatti (LGD-estimaatti)

Muuttuva

Numerotieto

Tappio-osuus normaalissa taloustilanteessa.

NACE-toimialakoodi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainanottajan toimialan NACE-koodi.

Vuokrasopimuksen ominaisuudet

Lainan alullepanopäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Alkuperäisen lainan antopäivämäärä.

Lopullinen eräpäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Lainan lopullinen eräpäivä.

Lainan valuuttayksikkö

Muuttumaton

Luettelo

Lainan valuuttayksikkö.

Lainan suojaus

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko tietty laina suojattu valuuttariskin osalta?

Alkuperäinen lainamäärä

Muuttumaton

Numero

Alkuperäinen lainan kokonaismäärä.

Nykyinen lainamäärä

Muuttuva

Numerotieto

Jäljellä oleva lainamäärä poolin cut off -päivänä. Tähän on sisällytettävä kaikki sellaiset määrät, jotka luokitellaan transaktion pääomaksi. Jos esimerkiksi lainamäärään on lisätty maksuja, jotka katsotaan transaktion pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.

Arvopaperistettu lainamäärä

Muuttumaton

Numerotieto

Arvopaperistetun lainan määrä cut off -päivänä.

Pääoman maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Erääntyvien pääomamaksujen tiheys eli maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.

Koron maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Erääntyvien korkomaksujen tiheys eli maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.

Kuoletustyyppi

Muuttuva

Luettelo

Kuoletustyyppi.

Lainan tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

 

Lainan viimeisen lyhennyksen määrä

Muuttuva

Numerotieto

Lainan viimeisen lyhennyksen määrä (balloon payment, viimeinen lyhennys muita suurempi).

Maksutyyppi

Muuttuva

Luettelo

 

Korko

Nykyinen korko

Muuttuva

Numerotieto

Nykyinen korko (%).

Korkokatto

Muuttuva

Numerotieto

Korkokatto (%).

Korkolattia

Muuttumaton

Numerotieto

Korkolattia (%).

Korkotyyppi

Muuttuva

Luettelo

Korkotyyppi.

Nykyinen korkoindeksi

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen korkoindeksi (viitekorko, jonka mukaan kiinnelainan korko määritetään).

Nykyinen korkomarginaali

Muuttuva

Numerotieto

Nykyinen korkomarginaali (kiinteäkorkoisten lainojen osalta tämä on sama kuin nykyinen korko, vaihtuvakorkoisten lainojen osalta tämä on indeksikoron ylittävä (tai alittava, mikäli arvo on negatiivinen) marginaali).

Koron uudelleenasettamiskausi

Muuttumaton

Luettelo

 

Suoritustiedot

Myöhässä olevien korkomaksujen määrä

Muuttuva

Numerotieto

Myöhässä olevien korkomaksujen nykymäärä.

Koron maksun myöhästyminen päivien lukumääränä

Muuttuva

Numerotieto

Tieto siitä, kuinka monta päivää kyseinen lainanmaksu on myöhässä (poolin cut off -päivänä) liikkeeseenlaskijan määritelmän mukaan.

Myöhässä olevien pääomamaksujen määrä

Muuttuva

Numerotieto

Myöhässä olevien pääomamaksujen nykymäärä. Myöhässä olevat maksut määritellään seuraavasti: Määrä, joka saadaan, kun erääntyneiden pääomamaksujen kokonaismäärästä VÄHENNETÄÄN suoritettujen pääomamaksujen kokonaismäärä ja pääomitetut summat.

Pääoman maksun myöhästyminen päivien lukumääränä

Muuttuva

Numerotieto

Tieto siitä, kuinka monta päivää kyseinen lainanmaksu on myöhässä (poolin cut off -päivänä) liikkeeseenlaskijan määritelmän mukaan.

Lainan laiminlyönti tai ulosmittaus transaktion määritelmän mukaan

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laina laiminlyöty tai joutunut ulosmittaukseen transaktion määritelmän mukaan?

Lainan laiminlyönti tai ulosmittaus Basel III -määritelmän mukaan

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laina laiminlyöty tai joutunut ulosmittaukseen Basel III -määritelmän mukaan?

Laiminlyönnin syy (Basel II -määritelmä)

Muuttuva

Luettelo

Laiminlyönnin syy Basel II -määritelmän mukaan.

Laiminlyönnin päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona laina laiminlyötiin transaktion laiminlyönnin määritelmän mukaan.

Laiminlyöty määrä

Muuttuva

Numerotieto

Laiminlyöty kokonaismäärä (transaktion laiminlyönnin määritelmän mukaan) ennen myyntituloja ja perintätoimia.

Kumulatiiviset perinnät

Muuttuva

Numerotieto

Perinnässä takaisinsaatu kokonaismäärä, mukaan lukien myyntitulot. Kohta koskee vain laiminlyötyjä / ulosmittauksessa olevia lainoja.

Kohdennetut tappiot

Muuttuva

Numerotieto

Kohdennetut tappiot tähän mennessä.

Tappion kohdentamispäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona tappio kohdennettiin.


KUOLETUKSEN ETENEMINEN:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Jäljellä oleva määrä, kausi 1

Muuttuva

Numerotieto

Kuoletuksen eteneminen, kun ennenaikaisia takaisinmaksuja on 0 prosenttia.

Kaudella 1 jäljellä olevan määrän päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Kauden 1 määrään liittyvä päivämäärä.

Jäljellä oleva määrä, kausi [2–120]

Muuttuva

Numerotieto

Kuoletuksen eteneminen, kun ennenaikaisia takaisinmaksuja on 0 prosenttia.

Kaudella [2–120] jäljellä olevan määrän päivämäärä

Muuttuva

Päivämäärä

Kauden [2–120] määrään liittyvä päivämäärä.


VAKUUS:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Vakuus

Vakuuden tunnus

Muuttumaton

Teksti

Alullepanijayhteisön vakuuden yksilöivä koodi.

Lainan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Vakuuteen liittyvän lainan yksilöivä tunnus. Näiden tunnusten on vastattava kentässä ”lainan tunnus” ilmoitettuja tunnuksia.

Arvopaperin tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Liittyykö varoihin kiinteä vai muuttuva panttioikeus?

Vakuuden tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Vakuuden tyyppi.

Alkuperäinen arvo

Muuttumaton

Numerotieto

Kiinteistön arvo viimeisimpänä arvopaperistamista edeltäneenä lainan antamispäivänä.

Alkuperäinen arvostuspäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona kiinteistön arvo oli viimeksi määritetty ennen arvopaperistamista edeltänyttä viimeisintä lainan antamispäivää.

Nykyinen arvostuspäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Viimeisimmän arvon määrityksen päivämäärä.

Alkuperäinen arvostustyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Arvostustyyppi alullepanon hetkellä.

Sija

Muuttuva

Teksti

 

Kiinteistön postinumero

Muuttumaton

Teksti

Ilmoitettava vähintään ensimmäiset 2 tai 3 merkkiä.

Alullepanokanava / järjestäjänä toimiva pankki tai osasto

Muuttumaton

Luettelo

 

Vakuuden valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Valuutta, jota käytetään arvon ilmaisevassa kentässä ”vakuuden arvo”.

Lainan vakuutena olevien kohteiden lukumäärä

Muuttuva

Numerotieto

Lainan vakuutena olevien kohteiden kokonaismäärä. Lukumäärän on vastattava nykyisessä tiedostossa lainan osalta toimitettujen vakuusraporttien lukumäärää.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT:

Kentän nimi

Muuttuva/muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Arvopaperin tai joukkolainan tietoja koskevat kentät

Raportointipäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Päivämäärä, jona transaktiosta annettiin raportti.

Liikkeeseenlaskija

Muuttumaton

Teksti

Liikkeeseenlaskijan ja tarvittaessa liikkeeseenlaskusarjan nimi.

Likviditeettisopimuksen käyttö

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Jos transaktioon kuuluu likviditeettisopimus, vahvistus siitä, onko likviditeettisopimusta käytetty viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvänä ajanjaksona.

Vakuuden tietoja koskevat kentät

Laukaisevia tapahtumia ilmentävät laskelmat/suhdeluvut

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laukaisevia tapahtumia esiintynyt? Erilaisten erääntyneisyyttä, laimenemisvaikutusta, maksukyvyttömyyttä, tappioita koskevien ja vastaavien vakuuksiin liittyvien laskelmien ja suhdelukujen tila suhteessa ennenaikaisen kuoletuksen tai muiden laukaisevien tapahtumien asteisiin nykyisellä määrityshetkellä.

Lainan jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräinen nopeus

Muuttuva

Numerotieto

Raporttiin on sisällyttävä kohde-etuutena olevien lainojen jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräinen nopeus (average constant pre-payment rate). Lainan jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräinen nopeus on luku, joka ilmaisee vuotuistettuna prosenttilukuna lainapääomasta osuuden, joka on sovittujen takaisinmaksujen lisäksi maksettu ennakkoon takaisin. Lainan jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräinen nopeus lasketaan siten, että nykyinen lainapääoman määrä (eli tosiasiallinen lainamäärä) jaetaan ensin sopimuksessa vahvistetun maksuaikataulun mukaisella lainapääoman määrällä olettaen, että mitään ennakkomaksuja ei ole suoritettu (eli että ainoastaan maksuaikataulun mukaiset takaisinmaksut on suoritettu). Tämä osamäärä korotetaan tämän jälkeen potenssiin, jossa eksponenttina on luku kaksitoista jaettuna liikkeeseenlaskusta kuluneiden kuukausien määrällä. Tämä tulos vähennetään luvusta yksi, minkä jälkeen luku kerrotaan sadalla (100) lainan jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun keskimääräisen nopeuden määrittämiseksi.

Transaktioraporttia koskevien yhteystietojen kentät

Yhteyspiste

Muuttumaton

Teksti

Tietolähteenä toimivan osaston tai yhteyshenkilön (yhteyshenkilöiden) nimi.

Yhteystiedot

Muuttumaton

Teksti

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT ETUOIKEUSLUOKITTAIN:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Etuoikeusluokkaa koskevat kentät

Joukkolainaluokan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka on annettu määrätylle etuoikeusluokalle, joka muodostuu joukkolainoista, joilla on keskenään samat oikeudet, etuoikeudet ja ominaisuudet, ja joka on määritelty esitteessä, eli esim. sarja 1 luokka A1 jne.

ISIN-tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kullekin pienten ja keskisuurten yritysten lainaluokalle Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) vahvistamien standardien mukaisesti annettava arvopaperin yksilöivä koodi taikka muu pörssin tai muun yhteisön vahvistama yksilöllinen arvopaperikoodi.

Koronmaksupäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Sääntömääräinen päivämäärä, jona joukkolainojen tietyn etuoikeusluokan haltijoille on määrä suorittaa viimeinen koronmaksu.

Pääoman maksupäivä

Muuttuva

Päivämäärä

Viimeinen sääntömääräinen päivämäärä, jona joukkolainojen tietyn etuoikeusluokan haltijoille on määrä suorittaa pääoman maksu.

Joukkolainan valuutta

Muuttumaton

Teksti

Joukkolainan valuuttayksikkö.

Viitekorko

Muuttumaton

Luettelo

Tarjousasiakirjassa määritelty pohjana oleva viitekorkoindeksi (esim. kolmen kuukauden EURIBOR-korko), jota sovelletaan joukkolainojen tiettyyn etuoikeusluokkaan.

Laillinen erääntyminen

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona joukkolainojen tietyn etuoikeusluokan on oltava maksettu takaisin, jotta velkoja ei katsota laiminlyödyiksi.

Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä

Muuttumaton

Päivämäärä

Päivämäärä, jona joukkolainat laskettiin liikkeeseen.


LIITE IV

Lainaa koskevat tiedot – Raportointitaulukko autolainavakuudellisille strukturoiduille rahoitusvälineille

VARAT

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Sopimuskohtaiset tiedot

Poolin cut off -päivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Poolin tai salkun cut off -päivämäärä. Tämä tarkoittaa päivämäärää, jolta raportin kohde-etuutena olevia varoja koskevat tiedot on koottu.

Poolin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Poolin tai salkun tunnus / transaktion nimi.

Hallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Hallinnoijan yksilöivä tunnus, joka osoittaa, mikä yhteisö hallinnoi lainaa tai leasing-sopimusta.

Varalla olevan hallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti

Varalla olevan hallinnoijan nimi.

Lainaa tai leasing-sopimusta koskevat tiedot

Lainan tai leasing-sopimuksen tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainan tai leasing-sopimuksen yksilöivä tunnus. Tunnus ei saa muuttua transaktion voimassaoloaikana.

Alullepanija

Muuttumaton

Teksti

Alkuperäinen lainanantaja tai leasing-sopimuksen vuokralleantaja.

Lainanottajan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainanottajan tai leasing-sopimuksen vuokralleottajan yksilöivä tunnus.

Konserniyrityksen tunnus

Muuttuva

Teksti

Konserniyrityksen yksilöivä tunnus, jolla lainanottajan emoyhtiö tunnistetaan.

Lainan tai leasing-sopimuksen valuuttayksikkö

Muuttumaton

Luettelo

Lainan tai leasing-sopimuksen valuuttayksikkö.

Lainanottajan työmarkkina-asema

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen lainanhakijan työmarkkina-asema.

Ensisijainen tulo

Muuttumaton

9(11).99

Lainanottajan arvioitu ensisijainen bruttovuositulo.

Ensisijaisen tulon valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Tulon valuuttayksikkö.

Kuoletustyyppi

Muuttuva

Luettelo

Kuoletustyyppi.

Ensisijaisen tulon tarkistus

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen tulon tarkistus.

Maantieteellinen alue

Muuttumaton

Luettelo

Alue, johon lainanottaja on sijoittautunut lainan myöntämishetkellä.

Alullepanopäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Alkuperäisen lainanannon tai leasing-sopimuksen alkamisen päivämäärä.

Lainan tai leasing-sopimuksen odotettu erääntyminen

Muuttuva

VVVV-KK

Odotettu päivämäärä, jona laina erääntyy tai leasing-sopimus päättyy.

Lainan tai leasing-sopimuksen alkuperäinen kesto

Muuttumaton

Numerotieto

Alkuperäinen sopimuskausi (kuukausien lukumäärä).

Pooliin liittämispäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Päivämäärä, jona laina tai leasing-sopimus siirrettiin erillisyhtiölle.

Alkuperäinen pääoman määrä

Muuttumaton

9(11).99

Lainanottajan lainapääoman määrä tai diskontattu leasing-järjestelyn määrä (pääomitetut maksut mukaan lukien) alullepanohetkellä.

Nykyinen pääoman jäljellä oleva määrä

Muuttuva

9(11).99

Lainanottajan lainan tai diskontatun leasing-sopimuksen jäljellä oleva määrä poolin cut off -päivänä. Tähän lukuun on sisällytettävä kaikki määrät, joiden vakuutena ajoneuvo on. Jos esimerkiksi summaan on lisätty maksuja, jotka katsotaan transaktion pääomaksi, on nämä määrät lisättävä ilmoitettavaan lukuun.

Maksuaikataulun mukaan erääntyvä maksu

Muuttuva

9(11).99

Seuraava sopimuksen maksuaikataulun mukaan erääntyvä maksu (eräpäivänä suoritettava maksu, jos voimassa ei ole mitään muita maksujärjestelyjä).

Maksuaikataulun mukainen maksutiheys

Muuttuva

Luettelo

Maksuaikataulun mukainen maksutiheys.

Käsirahan määrä

Muuttumaton

9(11).99

Takuutalletuksen/käsirahan määrä lainan tai leasing-sopimuksen alullepanohetkellä (tähän on sisällyttävä vaihtoautojen arvo jne.)

Alkuperäinen luototusaste

Muuttumaton

9(3).99

Ajoneuvon luototusaste alullepanohetkellä. Tämä voidaan pyöristää lähimpään 5 prosenttiin.

Tuotetyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Tuotetyyppi.

Osto-option toteutushinta

Muuttumaton

9(11).99

Määrä, joka lainanottajan täytyy maksaa leasing-sopimuksen tai lainasopimuksen lopussa saadakseen ajoneuvon omistukseensa.

Koron uudelleenasettamisväli

Muuttumaton

9(2).99

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta on lainan tai leasing-sopimuksen kunkin koron uudelleenasettamispäivän välillä.

Nykyinen korko tai diskonttokorko

Muuttuva

9(4).9(5)

Lainaan tai leasing-sopimukseen sovellettavan nykyisen koron tai diskonttokoron kokonaismäärä (%) (määrä voidaan pyöristää lähimpään puoleen prosenttiin).

Nykyinen korkopohja

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen korkopohja.

Nykyinen korkomarginaali

Muuttuva

9(4).9(5)

Lainan tai leasing-sopimuksen nykyinen korkomarginaali (%) (määrä voidaan pyöristää lähimpään puoleen prosenttiin). Kiinteäkorkoisten lainojen osalta tämä on sama kuin nykyinen korko tai diskonttokorko. Vaihtuvakorkoisten lainojen osalta tämä on indeksikoron ylittävä (tai alittava, mikäli arvo on negatiivinen) marginaali.

Diskonttokorko

Muuttumaton

9(4).9(5)

Diskonttokorko, jota sovellettiin saatavaan silloin, kun se myytiin erillisyhtiölle (määrä voidaan pyöristää lähimpään puoleen prosenttiin).

Autonvalmistaja

Muuttumaton

Teksti

Ajoneuvon valmistajan tuotenimi.

Auton malli

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Auton mallin nimi.

Uusi tai käytetty auto

Muuttumaton

Luettelo

Ajoneuvon kunto lainan tai leasing-sopimuksen alullepanohetkellä.

Ajoneuvon alkuperäinen jäännösarvo

Muuttumaton

9(11).99

Ajoneuvon arvioitu jäännösarvo lainan tai leasing-sopimuksen alullepanohetkellä. Vastaus voidaan pyöristää.

Arvopaperistettu jäännösarvo

Muuttumaton

9(11).99

Vasta arvopaperistetun jäännösarvon määrä. Vastaus voidaan pyöristää.

Ajoneuvon päivitetty jäännösarvo

Muuttuva

9(11).99

Ajoneuvon viimeisin arvioitu jäännösarvo sopimuksen lopussa. Vastaus voidaan pyöristää.

Ajoneuvon jäännösarvon päivityksen päivämäärä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona viimeisin päivitetty arvio ajoneuvon jäännösarvosta on laskettu. Jos päivitystä ei ole suoritettu, ilmoitetaan alkuperäisen arvostuksen päivämäärä.

Asiakastyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Asiakkaan oikeudellinen muoto.

Maksutapa

Muuttuva

Luettelo

Tavanomainen maksutapa (tieto voi perustua viimeisimpään suoritettuun maksuun).

Poolista poistamisen päivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona laina tai leasing-sopimus on poistettu poolista esim. takaisinoston, lunastuksen, ennakkomaksun tai perinnän johdosta.

Korkokatto

Muuttuva

9(4).9(8)

Jos tilistä maksettavalla korolla on olemassa korkokatto, se on ilmoitettava tässä kohdassa – prosenttimerkkiä (%) ei saa merkitä.

Korkolattia

Muuttuva

9(4).9(8)

Jos tilistä maksettavalla korolla on olemassa korkolattia, se on ilmoitettava tässä kohdassa – prosenttimerkkiä (%) ei saa merkitä.

Myöhässä olevat maksut

Muuttuva

9(11).99

Myöhässä olevien maksujen nykymäärä.

Myöhästyminen kuukausien lukumääränä

Muuttuva

9(5).99

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta lainan tai leasing-sopimuksen maksut ovat myöhässä poolin cut off -päivänä.

Laiminlyönnin päivämäärä

Muuttuva

VVVV-KK

Laiminlyönnin päivämäärä.

Laiminlyötyjen maksujen bruttomäärä

Muuttuva

9(11).99

Laiminlyötyjen maksujen bruttomäärä tämän tilin osalta.

Myyntihinta

Muuttuva

9(11).99

 

Myyntitappio

Muuttuva

9(11).99

Määrä, joka saadaan, kun laiminlyötyjen maksujen bruttomäärästä vähennetään myyntitulot (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle).

Kumulatiiviset perinnät

Muuttuva

9(11).99

Kumulatiivisesti perityt määrät tämän tilin osalta kustannusten vähentämisen jälkeen.

Erääntymispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona tili erääntyi tai jona laiminlyötyjen lainojen perintämenettely päättyi.

Jäännösarvon alennus

Muuttuva

9(11).99

Ajoneuvon luovutuksesta aiheutuva jäännösarvon alennus.

Tilitilanne

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen tilitilanne.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Joukkolainan tiedot

Raportointipäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona transaktioraportti annettiin eli jona täytetty lainakohtainen tietomalli toimitettiin tietokantaan.

Liikkeeseenlaskija

Muuttumaton

Teksti

Liikkeeseenlaskijan ja tarvittaessa liikkeeseenlaskusarjan nimi.

Kaikki varantotilit tavoitetasolla

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Ovatko kaikki varantotilit (kassavaranto, sekoitusvaranto, kuittausvaranto jne.) vaadituilla tasoilla?

Likviditeettisopimuksen käyttö

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko likviditeettisopimusta käytetty vajeiden kattamiseen viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvällä kaudella?

Laukaisevia tapahtumia ilmentävät laskelmat/suhdeluvut

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laukaisevia tapahtumia esiintynyt?

Jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus

Muuttuva

9(3).99

Kohde-etuutena olevien saatavien jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus viimeisimmän kauden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun nopeuden mukaan. Viimeisimmän kauden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun nopeus saadaan siten, että viimeisimmällä kaudella takaisinsaadun maksuaikatauluun kuulumattoman pääoman kokonaismäärä jaetaan kauden alun pääoman määrällä.

Erillisyhtiölle myytyjen saatavien kokonaismäärä

Muuttuva

9(11).99

Erillisyhtiölle myytyjen saatavien pääomamäärien yhteenlaskettu summa tähän mennessä (eli määrät kauden lopussa ja mahdollisen lisärahoituskauden aikana).

Kumulatiivinen laiminlyöntien bruttomäärä – pooli

Muuttuva

9(11).99

Kaikkien laiminlyöntien bruttomäärien yhteenlaskettu valuuttamääräinen summa kauden lopussa.

Kumulatiiviset perinnät – pooli

Muuttuva

9(11).99

Kaikkien takaisin perittyjen määrien yhteenlaskettu valuuttamääräinen summa kauden lopussa kustannusten vähentämisen jälkeen.

Uusiutumiskauden päättymispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona uusiutumiskauden odotetaan päättyvän tai jona se on tosiasiallisesti päättynyt.

Transaktioraporttia koskevat yhteystiedot

Yhteyspiste

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tietolähteenä toimivan osaston ja yhteyshenkilön (yhteyshenkilöiden) nimi.

Yhteystiedot

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT ETUOIKEUSLUOKITTAIN:

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Etuoikeusluokkaa koskevat tiedot

Joukkolainaluokan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka on annettu asianomaiselle etuoikeusluokalle, joka muodostuu joukkolainoista, joilla on keskenään samat oikeudet, etuoikeudet ja ominaisuudet, ja joka on määritelty esitteessä, eli esim. sarja 1 luokka A1 jne.

ISIN-tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

ISIN-koodi (International Securities Identification Number) tai -koodit tai, jos ISIN-koodia ei ole, mikä tahansa muu arvopaperin yksilöivä koodi (esim. CUSIP), jonka pörssi taikka muu yhteisö on antanut kyseiselle etuoikeusluokalle. Jos on olemassa useampi kuin yksi koodi, ne on erotettava pilkulla.

Koronmaksupäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Raportoinnin perustana olevan poolin cut off -päivän jälkeinen seuraava päivämäärä, jona on määrä maksaa korkoa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.

Pääoman maksupäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Raportoinnin perustana olevan poolin cut off -päivän jälkeinen seuraava päivämäärä, jona on määrä maksaa pääomaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.

Joukkolainan valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Etuoikeusluokan valuuttayksikkö.

Viitekorko

Muuttumaton

Luettelo

Tarjousasiakirjassa määritelty pohjana oleva viitekorkoindeksi (esim. kolmen kuukauden EURIBOR-korko), jota sovelletaan asianomaiseen etuoikeusluokkaan.

Laillinen erääntyminen

Muuttumaton

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona asianomaisen etuoikeusluokan on oltava maksettu takaisin, jotta velkoja ei katsota laiminlyödyiksi.

Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä

Muuttumaton

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona joukkolainat laskettiin liikkeeseen.

Koron maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Tiheys, jolla tästä etuoikeusluokasta on määrä maksaa korkoa.


LIITE V

Lainaa koskevat tiedot – Raportointitaulukko kuluttajaluottovakuudellisille strukturoiduille rahoitusvälineille

VARAT:

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Sopimuskohtaiset tiedot

Poolin cut off -päivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Poolin tai salkun cut off -päivämäärä. Tämä tarkoittaa päivämäärää, jolta raportin kohde-etuutena olevia varoja koskevat tiedot on koottu.

Poolin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Poolin tai salkun tunnus / transaktion nimi.

Hallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Hallinnoijan yksilöivä tunnus, joka osoittaa, mikä yhteisö hallinnoi lainaa.

Varalla olevan hallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti

Varalla olevan hallinnoijan nimi.

Lainaa koskevat tiedot

Lainan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tietyn poolissa olevan lainan yksilöivä tunnus.

Alullepanija

Muuttumaton

Teksti

Alkuperäisen lainan antaja.

Lainanottajan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainanottajan yksilöivä tunnus. Tämän on oltava koodattu (eli kohdassa ei saa käyttää lainanottajan oikeaa tunnusnumeroa), jotta varmistetaan lainanottajan pysyminen tuntemattomana.

Lainan valuuttayksikkö

Muuttumaton

Luettelo

Lainan valuuttayksikkö.

Luottolimiitin kokonaismäärä

Muuttuva

9(11).99

Lainoilla, joilla on joustavia uudelleennosto-/uusiutumisominaisuuksia, tämä tarkoittaa lainan potentiaalisesti jäljellä olevaa enimmäismäärää.

Uusiutumisen päättymispäivä – laina

Muuttuva

VVVV-KK

Niillä lainoilla, joilla on joustavia uudelleennosto-/uusiutumisominaisuuksia, tämä tarkoittaa päivämäärää, jona joustavien ominaisuuksien odotetaan päättyvän eli jona uusiutumiskausi päättyy.

Lainanottajan työmarkkina-asema

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen lainanhakijan työmarkkina-asema.

Ensisijainen tulo

Muuttumaton

9(11).99

Lainanottajan arvioitu ensisijainen bruttovuositulo (muu kuin vuokra). Luku on pyöristettävä lähimpään tuhanteen.

Ensisijaisen tulon valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Tulon valuuttayksikkö.

Ensisijaisen tulon tarkistus

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen tulon tarkistus.

Maantieteellinen alue

Muuttumaton

Luettelo

Alue, johon lainanottaja on sijoittautunut.

Alullepanopäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Alkuperäisen lainan antopäivämäärä.

Lainan odotettu erääntyminen

Muuttuva

VVVV-KK

Lainan odotettu erääntymispäivä.

Alkuperäinen laina-aika

Muuttumaton

Numero

Alkuperäinen sopimuskausi (kuukausien lukumäärä).

Pooliin liittämispäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Päivämäärä, jona laina siirrettiin erillisyhtiölle.

Alkuperäinen pääoman määrä

Muuttumaton

9(11).99

Alkuperäisen lainapääoman määrä (pääomitetut maksut mukaan lukien) alullepanohetkellä.

Nykyinen pääoman jäljellä oleva määrä

Muuttuva

9(11).99

Lainapääoman jäljellä oleva määrä poolin cut off -päivänä. Ilmoitettavaan määrään ei sisällytetä myöhässä olevia korkoja tai sakkoja.

Maksuaikataulun mukaan erääntyvä maksu

Muuttuva

9(11).99

Seuraava sopimuksen maksuaikataulun mukaan erääntyvä maksu (eräpäivänä suoritettava maksu, jos voimassa ei ole mitään muita maksujärjestelyjä).

Maksuaikataulun mukainen maksutiheys

Muuttuva

Luettelo

Maksutiheys.

Takaisinmaksumenetelmä

Muuttuva

Luettelo

Lainapääoman takaisinmaksutyyppi.

Koron uudelleenasettamisväli

Muuttumaton

9(2).99

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta on kunkin koron uudelleenasettamispäivän välillä.

Nykyinen korko

Muuttuva

9(4).9(8)

Lainaan sovellettavan koron nykyinen kokonaismäärä (%). Prosenttimerkkiä (%) ei saa merkitä.

Nykyinen korkopohja

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen korkopohja.

Nykyinen korkomarginaali

Muuttuva

9(4).9(5)

Lainan nykyinen korkomarginaali (%). Kiinteäkorkoisten lainojen osalta tämä on sama kuin nykyinen korko.

Lainanottajien lukumäärä

Muuttuva

Numerotieto

Lainanottajien lukumäärä.

Ennenaikaisten takaisinmaksujen sallittu prosenttiosuus

Muuttuva

9(3).99

Jäljellä olevan pääoman enimmäisprosenttiosuus, joka on luvallista maksaa vuosittain takaisin ennenaikaisesti ilman seuraamuksia. Prosenttimerkkiä (%) ei saa merkitä.

Ennenaikaisista takaisinmaksuista perittävät palkkiot

Muuttuva

9(3).99

Jäljellä olevan pääoman prosenttiosuus, joka on maksettava palkkiona, jos ennakkomaksujen sallittu yläraja ylittyy. Prosenttimerkkiä (%) ei saa merkitä.

Asiakastyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Asiakastyyppi alullepanohetkellä.

Maksutapa

Muuttuva

Luettelo

Tavanomainen maksutapa (tieto voi perustua viimeisimpään suoritettuun maksuun).

Poolista poistamisen päivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona laina on poistettu poolista esim. takaisinoston, lunastuksen, ennakkomaksun tai perinnän johdosta.

Työntekijä

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko lainanottaja alullepanijan työntekijä?

Korkokatto

Muuttuva

9(4).9(8)

Jos tilistä maksettavalla korolla on olemassa katto, se on ilmoitettava tässä kohdassa.

Korkolattia

Muuttuva

9(4).9(8)

Jos tilistä maksettavalla korolla on olemassa lattia, se on ilmoitettava tässä kohdassa.

Suoritustiedot

Myöhässä olevien maksujen määrä

Muuttuva

9(11).99

Nykyinen myöhässä olevien maksujen määrä, joka määritellään niiden sopimuksen edellyttämien vähimmäismaksujen yhteenlasketuksi summaksi, jotka ovat erääntyneet mutta joita lainanottaja ei ole vielä maksanut.

Myöhästyminen kuukausien lukumääränä

Muuttuva

9(5).99

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta lainan maksut ovat myöhässä poolin cut off -päivänä.

Laiminlyönnin päivämäärä

Muuttuva

VVVV-KK

Laiminlyönnin päivämäärä.

Laiminlyötyjen maksujen bruttomäärä

Muuttuva

9(11).99

Laiminlyötyjen maksujen bruttomäärä tämän tilin osalta.

Kumulatiiviset perinnät

Muuttuva

9(11).99

Kumulatiivisesti perityt määrät tämän tilin osalta kustannusten vähentämisen jälkeen.

Erääntymispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona tili erääntyi tai jona laiminlyötyjen lainojen perintämenettely päättyi.

Tilitilanne

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen tilitilanne.

Pääomitettujen myöhässä olevien maksujen määrä

Muuttuva

9(11).99

Tähän mennessä pääomitettujen myöhässä olevien maksujen summa.

Viimeisimmän myöhässä olevien maksujen pääomituksen päivämäärä

Muuttuva

VVVV-KK

Viimeisin päivämäärä, jona myöhässä olevia maksuja pääomitettiin tämän tilin osalta.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT:

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Arvopaperia tai joukkolainaa koskevat tiedot

Raportointipäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona transaktioraportti annettiin eli jona täytetty lainakohtainen tietomalli toimitettiin tietokantaan.

Liikkeeseenlaskija

Muuttumaton

Teksti

Liikkeeseenlaskijan ja tarvittaessa liikkeeseenlaskusarjan nimi.

Kaikki varantotilit tavoitetasossa

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Ovatko kaikki varantotilit (kassavaranto, sekoitusvaranto, kuittausvaranto jne.) vaadituilla tasoilla?

Likviditeettisopimuksen käyttö

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko likviditeettisopimusta käytetty vajeiden kattamiseen viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvällä kaudella?

Laukaisevia tapahtumia ilmentävät laskelmat/suhdeluvut

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laukaisevia tapahtumia esiintynyt?

Jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus

Muuttuva

9(3).99

Kohde-etuutena olevien saatavien jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus viimeisimmän kauden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun nopeuden mukaan. Viimeisimmän kauden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun nopeus saadaan siten, että viimeisimmällä kaudella takaisinsaadun maksuaikatauluun kuulumattoman pääoman kokonaismäärä jaetaan kauden alun pääoman määrällä. Tämä vuotuistetaan seuraavasti:

 

1-((1-kauden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun nopeus)^kausien määrä vuodessa)

 

Prosenttimerkkiä (%) ei saa merkitä.

Erillisyhtiölle myytyjen saatavien kokonaismäärä

Muuttuva

9(11).99

Erillisyhtiölle myytyjen saatavien pääomamäärien yhteenlaskettu summa tähän mennessä (eli määrät kauden lopussa ja mahdollisen lisärahoituskauden aikana).

Kumulatiivinen laiminlyöntien bruttomäärä – pooli

Muuttuva

9(11).99

Kaikkien laiminlyöntien bruttomäärien yhteenlaskettu valuuttamääräinen summa kauden lopussa.

Kumulatiiviset perinnät – pooli

Muuttuva

9(11).99

Poolin kaikkien takaisin perittyjen määrien yhteenlaskettu valuuttamääräinen summa kauden lopussa kustannusten vähentämisen jälkeen.

Uusiutumiskauden päättymispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona transaktion uusiutumiskauden odotetaan päättyvän tai jona se on tosiasiallisesti päättynyt.

Transaktioraporttia koskevat yhteystiedot

Yhteyspiste

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tietolähteenä toimivan osaston ja yhteyshenkilön (yhteyshenkilöiden) nimi.

Yhteystiedot

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT ETUOIKEUSLUOKITTAIN:

Kentän nimi

Muuttumaton/muuttuva

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Etuoikeusluokkaa koskevat tiedot

Joukkolainaluokan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka on annettu määrätylle etuoikeusluokalle, joka muodostuu joukkolainoista, joilla on keskenään samat oikeudet, etuoikeudet ja ominaisuudet, ja joka on määritelty esitteessä, eli esim. sarja 1 luokka A1 jne.

ISIN-tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

ISIN-koodi (International Securities Identification Number) tai -koodit tai, jos ISIN-koodia ei ole, mikä tahansa muu arvopaperin yksilöivä koodi (esim. CUSIP), jonka pörssi taikka muu yhteisö on antanut kyseiselle etuoikeusluokalle. Jos on olemassa useampi kuin yksi koodi, ne on erotettava pilkulla.

Koronmaksupäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Raportoinnin perustana olevan poolin cut off -päivän jälkeinen seuraava päivämäärä, jona on määrä maksaa korkoa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.

Pääoman maksupäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Raportoinnin perustana olevan poolin cut off -päivän jälkeinen seuraava päivämäärä, jona on määrä maksaa pääomaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.

Joukkolainan valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Etuoikeusluokan valuuttayksikkö.

Viitekorko

Muuttumaton

Luettelo

Esitteessä määritelty pohjana oleva viitekorkoindeksi, jota sovelletaan asianomaiseen etuoikeusluokkaan.

Laillinen erääntyminen

Muuttumaton

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, johon mennessä asianomaisen etuoikeusluokan on oltava maksettu takaisin, jotta velkoja ei katsota laiminlyödyiksi.

Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä

Muuttumaton

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona joukkolainat laskettiin liikkeeseen.

Koron maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Tiheys, jolla tästä etuoikeusluokasta on määrä maksaa korkoa.


LIITE VI

Lainaa koskevat tiedot – Raportointitaulukko luottokorttilainavakuudellisille strukturoiduille rahoitusvälineille

VARAT:

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Sopimuskohtaiset tiedot

Poolin cut off -päivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Poolin tai salkun cut off -päivämäärä. Tämä tarkoittaa päivämäärää, jolta raportin kohde-etuutena olevia varoja koskevat tiedot on koottu.

Poolin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Poolin tai salkun tunnus, esim. tyyppiä Master Issuer plc, tai SPV 2012–1 plc

Hallinnoijan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tiliä hallinnoivan yhteisön nimi.

Varalla olevan hallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Varalla olevan hallinnoijan nimi.

Myyjä

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Myyjän nimi.

Transaktion tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Yksittäinen transaktio, kapitalistinen master trust -transaktio, sosialistinen master trust -transaktio tai muu transaktio.

Lainaa koskevat tiedot

Tilin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Poolin tietyn tilin yksilöivä tunnus; tunnuksen on oltava koodattu, jotta varmistetaan tietosuoja.

Alullepanija

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tilin alullepannut lainanantaja. Jos tuntematon, ilmoitetaan myyjä.

Lainanottajan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tietyn lainanottajan yksilöivä tunnus; tunnuksen on oltava koodattu, jotta varmistetaan tietosuoja. Tämä tunnus voi olla sama kuin tilin tunnus.

Saatavan valuuttayksikkö

Muuttumaton

Luettelo

Saatavan valuuttayksikkö.

Pooliin liittämispäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Päivämäärä, jona tili liitettiin pooliin.

Lainanottajan työmarkkina-asema

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen lainanhakijan työmarkkina-asema.

Ensisijaisen tulon valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen tulon valuuttayksikkö.

Ensisijaisen tulon tarkistus

Muuttumaton

Luettelo

Ensisijaisen tulon tarkistus.

Maantieteellinen alue

Muuttuva

Luettelo

Alue, johon lainanottaja on sijoittautunut.

Työntekijä

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko lainanottaja alullepanijan tai myyjän työntekijä?

Tilin avaamispäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Päivämäärä, jona tili avattiin.

Nykyinen kokonaismäärä

Muuttuva

9(11).99

Mikä on lainanottajan omistuksessa oleva nykyinen kokonaismäärä (kaikki maksut ja korot mukaan lukien) tällä tilillä?

Luottolimiitin kokonaismäärä

Muuttuva

9(11).99

Mikä on lainanottajan luottolimiitti tällä tilillä?

Maksuaikataulun mukainen maksutiheys

Muuttuva

Luettelo

Millä vähimmäistiheydellä lainanottajien on suoritettava maksuja, mikäli niillä on jäljellä lainapääomaa?

Seuraava sopimuksen mukainen vähimmäismaksu

Muuttuva

9(11).99

Seuraava maksuaikataulun mukaan lainanottajan maksettavaksi erääntyvä vähimmäismaksu.

Nykyinen sekatuotto

Muuttuva

9(3).99

Painotettu keskimääräinen kokonaistuotto, kaikki maksut mukaan luettuina, viimeisimpänä laskutuspäivänä (eli laskutettu eikä käteistuotto) (%).

Nykyinen korkopohja

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen korkopohja.

Tilitilanne

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen tilitilanne.

Myöhässä olevat maksut

Muuttuva

9(11).99

Nykyinen myöhässä olevien maksujen määrä, joka määritellään niiden sopimuksen edellyttämien vähimmäismaksujen yhteenlasketuksi summaksi, jotka ovat erääntyneet mutta joita lainanottaja ei ole vielä maksanut.

Pääomitettujen myöhässä olevien maksujen määrä

Muuttuva

9(11).99

Tähän mennessä pääomitettujen myöhässä olevien maksujen summa.

Viimeisimmän myöhässä olevien maksujen pääomituksen päivämäärä

Muuttuva

VVVV-KK

Viimeisin päivämäärä, jona myöhässä olevia maksuja pääomitettiin tämän tilin osalta.

Myöhästyminen päivien lukumääränä

Muuttuva

Numerotieto

Tieto siitä, kuinka monta päivää tilin maksut ovat myöhässä poolin cut off -päivänä.

Maksutapa

Muuttuva

Luettelo

Tavanomainen maksutapa (tieto voi perustua viimeisimpään suoritettuun maksuun).

Tappioiden kirjaamispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Laiminlyönnin päivämäärä.

Alkuperäinen kirjatun tappion määrä

Muuttuva

9(11).99

Tilin kokonaismäärä päivämääränä, jona tilille kirjattiin tappiot.

Kumulatiiviset perinnät

Muuttuva

9(11).99

Kumulatiiviset perinnät – koskevat vain tilejä, joista on kirjattu tappioita. Kun tileistä ei ole kirjattu tappioita, ilmoitetaan luku 0.


POOLIA JA JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT:

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Vakuutta koskevat tiedot (täytetään kaikkien rakenteiden osalta)

Kaudelta kirjatut bruttomääräiset tappiot

Muuttuva

9(11).99

Kirjattujen bruttomääräisten pääomatappioiden nimellisarvo (eli arvo ennen takaisinperintää) kauden osalta. Tappiot kirjataan transaktion määritelmän mukaan tai vaihtoehtoisesti lainanantajan tavanomaista käytäntöä noudattaen.

Kauden takaisinperinnät

Muuttuva

9(11).99

Kauden aikana takaisinperityt bruttomäärät.

Maksulaiminlyönnit, 30–59 päivää (%)

Muuttuva

9(3).99

Luku (%) perustuu saatavien kokonaismäärään eikä tilien lukumäärään.

Maksulaiminlyönnit, 60–89 päivää (%)

Muuttuva

9(3).99

Luku (%) perustuu saatavien kokonaismäärään eikä tilien lukumäärään.

Maksulaiminlyönnit, 90–119 päivää (%)

Muuttuva

9(3).99

Luku (%) perustuu saatavien kokonaismäärään eikä tilien lukumäärään.

Maksulaiminlyönnit, 120–149 päivää (%)

Muuttuva

9(3).99

Luku (%) perustuu saatavien kokonaismäärään eikä tilien lukumäärään.

Maksulaiminlyönnit, 150–179 päivää (%)

Muuttuva

9(3).99

Luku (%) perustuu saatavien kokonaismäärään eikä tilien lukumäärään.

Maksulaiminlyönnit, 180+ päivää (%)

Muuttuva

9(3).99

Luku (%) perustuu saatavien kokonaismäärään eikä tilien lukumäärään.

Laimentumiset

Muuttuva

9(11).99

Pääomasaatavien alentumisten kokonaismäärä kauden ajalta, eli tähän luetaan mukaan petoksia koskevat vaateet.

Kaudella perityt tulot

Muuttuva

9(11).99

Kaudella tuloksi katsotut takaisinperityt määrät.

Kaudella perityt pääomamäärät

Muuttuva

9(11).99

Kaudella pääomaksi katsotut takaisinperityt määrät.

Laukaisevan tapahtuman esiintyminen

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko esiintynyt laukaisevia tapahtumia, jotka ovat yhä ajankohtaisia? Näitä ovat esimerkiksi maksatustapahtuma, alullepanijan luokitukseen, asemaan tai maksulaiminlyöntien arvoon, tuottoon, laimentumisiin, maksukyvyttömyyteen jne. perustuvat laukaisevat tapahtumat.

Erillisyhtiön koko – arvo

Muuttuva

9(11).99

Kaikkien niiden saatavien (pääoman ja maksujen) nimellisarvo cut off -päivänä, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu.

Erillisyhtiön koko – tilien lukumäärä

Muuttuva

9(11).99

Niiden tilien lukumäärä cut off -päivänä, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu.

Erillisyhtiön koko – arvo – pelkkä pääoma

Muuttuva

9(11).99

Kaikkien niiden saatavien (pelkkä pääoma) nimellisarvo cut off -päivänä, joiden osalta rahastolla tai erillisyhtiöllä on sopimusetu.

Lainojen määrä

Muuttuva

9(11).99

Kaikkien niiden omaisuusvakuudellisten lainojen nimellisarvo, joiden vakuutena ovat rahastossa tai erillisyhtiössä olevat saatavat.

Siirtäjän osuus (%)

Muuttuva

9(3).99

Tosiasiallisen siirtäjän osuus rahastosta prosenttiosuutena.

Hintaeron määrä

Muuttuva

9(11).99

Määrä, joka jää jäljelle lainan korkojen ja varantotilien täydennysten jälkeen.

Raportointipäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona transaktiosta annettiin raportti.

Sarjaa koskevat tiedot (vain -rahastojen osalta)

Sarjan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Sarjan nimi, jos sarja on osa master trust -järjestelyä.

Sijoittajan osuus tästä sarjasta kauden lopussa (%)

Muuttuva

9(3).9(5)

Sijoittajan osuus tästä sarjasta rahastossa prosenttiosuutena.

Tähän sarjaan kohdennetut tulot

Muuttuva

9(11).99

Tähän sarjaan rahastosta kohdennettujen tulojen määrä.

Hintaeron määrä

Muuttuva

9(11).99

Määrä, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun kauden takaisinperinnät on suoritettu täysimääräisesti liikkeeseenlaskijan velvoitteiden kattamiseksi transaktioasiakirjan tulonjakojärjestelmän mukaisesti.

Transaktioraporttia koskevat yhteystiedot

Yhteyspiste

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tietolähteenä toimivan osaston ja yhteyshenkilön (yhteyshenkilöiden) nimi.

Yhteystiedot

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT ETUOIKEUSLUOKITTAIN:

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Etuoikeusluokkaa koskevat tiedot (vain tämän sarjan osalta)

Joukkolainaluokan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka on annettu määrätylle etuoikeusluokalle, joka muodostuu joukkolainoista, joilla on keskenään samat oikeudet, etuoikeudet ja ominaisuudet, ja joka on määritelty esitteessä, eli esim. 2012 luokka A1a jne.

ISIN-tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

ISIN-koodi (International Securities Identification Number) tai -koodit tai, jos ISIN-koodia ei ole, mikä tahansa muu arvopaperin yksilöivä koodi (esim. CUSIP), jonka pörssi taikka muu yhteisö on antanut kyseiselle etuoikeusluokalle. Jos on olemassa useampi kuin yksi koodi, ne on erotettava pilkulla.

Koronmaksupäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Raportoinnin perustana olevan poolin cut off -päivän jälkeinen seuraava päivämäärä, jona on määrä maksaa korkoa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.

Pääoman maksupäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Raportoinnin perustana olevan poolin cut off -päivän jälkeinen seuraava päivämäärä, jona on määrä maksaa pääomaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.

Joukkolainan valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Etuoikeusluokan valuuttayksikkö.

Viitekorko

Muuttumaton

Luettelo

Esitteessä tai sopimusehdoissa määritelty pohjana oleva viitekorkoindeksi, jota sovelletaan tähän tiettyyn etuoikeusluokkaan.

Laillinen erääntyminen

Muuttumaton

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, johon mennessä asianomaisen etuoikeusluokan on oltava maksettu takaisin, jotta velkoja ei katsota laiminlyödyiksi.

Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä

Muuttumaton

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona asianomainen joukkolaina laskettiin liikkeeseen.

Koron maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Tiheys, jolla asianomaisesta etuoikeusluokasta on määrä maksaa korkoa.

Sarjan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Sarjan nimi, jos sarja on osa master trust -järjestelyä. Jos yksittäinen sarja, ilmoitetaan poolin tunnus.


LIITE VII

Lainaa koskevat tiedot – Raportointitaulukko strukturoiduille rahoitusvälineille, joiden vakuuksina on yksityishenkilöille tai yrityksille myönnettyjä leasing-sopimuksia

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Sopimuskohtaiset tiedot

Poolin cut off -päivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Poolin tai salkun cut off -päivämäärä. Tämä tarkoittaa päivämäärää, jolta raportin kohde-etuutena olevia varoja koskevat tiedot on koottu.

Poolin tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Poolin tai salkun tunnus / transaktion nimi.

Hallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Hallinnoijan nimi.

Varalla olevan hallinnoijan nimi

Muuttuva

Teksti

Varalla olevan hallinnoijan nimi.

Leasing-sopimusta koskevat tiedot

Leasing-sopimuksen tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Kunkin leasing-sopimuksen yksilöivä tunnus, jonka on oltava koodattu anonymiteetin turvaamiseksi. Leasing-sopimuksen tunnus ei saa muuttua transaktion voimassaoloaikana.

Alullepanija

Muuttumaton

Teksti

Lainanantaja, joka antoi alkuperäisen leasing-sopimuksen. Jos alkuperäistä alullepanijaa ei tiedetä, esimerkiksi sulautumisten tapauksessa, on ilmoitettava myyjän nimi.

Leasing-sopimuksen vuokralleottajan tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Vuokralleottajan yksilöivä tunnus (tunniste), joka on koodattava (vuokralleottajan oikean nimi ei saa olla näkyvillä) anonymiteetin varmistamiseksi. Tunnuksella yksilöidään vuokralleottajat, joilla on poolissa useita leasing-sopimuksia.

Konserniyrityksen tunnus

Muuttuva

Teksti/numerotieto

Konserniyrityksen yksilöivä tunnus.

Leasing-sopimuksen valuuttayksikkö

Muuttumaton

Luettelo

Leasing-sopimuksen valuuttayksikkö.

Maa

Muuttumaton

Luettelo

Vuokralleottajan pysyvä sääntömääräinen kotipaikka.

Maantieteellinen alue

Muuttumaton

Luettelo

Alue, johon velallinen on sijoittautunut leasing-sopimuksen myöntämishetkellä.

Vuokralleottajan oikeudellinen muoto / liiketoiminnan tyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Vuokralleottajan oikeudellinen muoto.

Lainanottajan Basel III -toimiala

Muuttumaton

Luettelo

Yritys (1).

Alullepanijan sidosyritys?

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko lainanottaja alullepanijan sidosyritys?

Syndikoitu?

Muuttumaton

Y (kyllä) / N (ei)

Onko leasing-sopimus syndikoitu?

Pankin sisäinen luokitus

Muuttuva

99(3).99

Pankin sisäinen arvio maksukyvyttömyyden todennäköisyydestä yhden vuoden kuluttua.

Viimeisin velallisen sisäisen luokituksen tarkistus

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona velallisen luokitus kentässä ”pankin sisäinen luokitus” on edellisen kerran tarkistettu.

Pankin sisäinen tappio-osuusestimaatti (LGD-estimaatti)

Muuttuva

9(3).99

Tappio-osuus normaalissa taloustilanteessa. Prosenttimerkkiä (%) ei saa merkitä.

NACE-toimialakoodi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Lainanottajan toimialan NACE-koodi.

Tuettu leasing

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko leasing-sopimus tuettu (saatavilla olevien tietojen perusteella)?

Poolista poistamisen päivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona leasing-sopimus on poistettu poolista esim. takaisinoston, leasing-sopimuksen päättymisen, ennakkomaksun tai perinnän johdosta.

Leasing-sopimuksen ominaisuudet

Leasing-sopimuksen alullepanopäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Leasing-sopimuksen alullepanopäivä.

Leasing-sopimuksen erääntymispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Leasing-sopimuksen odotettu erääntymispäivä.

Pooliin liittämispäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Päivämäärä, jona leasing-sopimus siirrettiin erillisyhtiölle. Kaikkien poolissa cut off -päivänä olevien leasing-sopimusten osalta.

Leasing-sopimuksen kesto

Muuttumaton

99(4).99

Alkuperäinen sopimuskausi (kuukausien lukumäärä).

Alkuperäinen pääoman määrä

Muuttumaton

9(11).99

Leasing-sopimuksen alkuperäisen pääoman (tai diskontatun pääoman) määrä (pääomitetut maksut mukaan lukien) alullepanohetkellä.

Nykyinen pääoman jäljellä oleva määrä

Muuttuva

9(11).99

Poolin cut off -päivänä jäljellä oleva leasing-sopimuksen pääoman (tai diskontatun pääoman) määrä, mukaan lukien määrät, jotka on lisätty leasing-sopimukseen ja ovat osa transaktion pääomaa.

Arvopaperistettu jäännösarvo

Muuttumaton

9(11).99

Vasta arvopaperistetun jäännösarvon määrä.

Takaisinmaksumenetelmä

Muuttumaton

Luettelo

Lainapääoman takaisinmaksutyyppi.

Pääoman maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Erääntyvien pääomamaksujen tiheys eli maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.

Koron maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Erääntyvien korkomaksujen tiheys eli maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.

Eräpäivänä suoritettava maksu

Muuttuva

9(11).99

Seuraava sopimuksen mukainen määräajoin erääntyvä maksu (eräpäivänä suoritettava maksu, jos voimassa ei ole mitään muita maksujärjestelyjä).

Osto-option toteutushinta

Muuttumaton

9(11).99

Määrä, joka vuokralleottajan on maksettava leasing-sopimuksen päättyessä saadakseen omaisuuden omistukseensa. Tällä ei tarkoiteta kentässä ”arvopaperistettu jäännösarvo” ilmoitettua maksua.

Käsirahan määrä

Muuttumaton

9(11).99

Takuutalletuksen/käsirahan määrä leasing-sopimuksen alullepanohetkellä (tähän on sisällyttävä vaihdettavien laitteiden arvo jne.)

Kuoletustyyppi

Muuttuva

Luettelo

Kuoletustyyppi.

Maksutapa

Muuttuva

Luettelo

Tavanomainen maksutapa (tieto voi perustua viimeisimpään suoritettuun maksuun).

Tuotetyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Leasing-sopimuksen luokittelu vuokralleottajan määritelmien mukaan.

Omaisuuden päivitetty jäännösarvo

Muuttuva

9(11).99

Viimeisin ennuste omaisuuden jäännösarvosta leasing-sopimuksen päättyessä. Vastaus voidaan pyöristää.

Omaisuuden jäännösarvon päivityksen päivämäärä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona viimeisin päivitetty arvio omaisuuden jäännösarvosta on laskettu.

Korko

Koron uudelleenasettamisväli

Muuttumaton

9(2).99

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta on kunkin koron uudelleenasettamispäivän välillä.

Nykyinen korko tai diskonttokorko

Muuttuva

9(4).9(5)

Leasing-sopimukseen sovellettavan koron tai diskonttokoron nykyinen kokonaismäärä (%).

Nykyinen korkopohja

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen korkopohja.

Nykyinen korkomarginaali

Muuttuva

9(4).9(5)

Leasing-sopimuksen nykyinen korkomarginaali.

Diskonttokorko

Muuttumaton

9(4).9(5)

Diskonttokorko, jota saatavaan sovellettiin, kun se myytiin erillisyhtiölle.

Korkokatto

Muuttuva

9(4).9(8)

Jos tilistä maksettavalla korolla on olemassa katto, se on ilmoitettava tässä kohdassa.

Korkolattia

Muuttuva

9(4).9(8)

Jos tilistä maksettavalla korolla on olemassa lattia, se on ilmoitettava tässä kohdassa.

Suoritustiedot

Myöhässä olevat maksut

Muuttuva

9(11).99

Myöhässä olevien maksujen nykymäärä. Myöhässä olevat maksut määritellään seuraavasti: Määrä, joka saadaan, kun erääntyneiden maksujen kokonaismäärästä VÄHENNETÄÄN suoritettujen maksujen kokonaismäärä ja pääomitetut summat. Tähän ei saa sisällyttää mitään tiliin sovellettavia maksuja.

Myöhästyminen kuukausien lukumääränä

Muuttuva

9(5).99

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta leasing-sopimuksen maksut ovat myöhässä (poolin cut off -päivänä) liikkeeseenlaskijan määritelmän mukaan.

Leasing-sopimuksen laiminlyönti tai ulosmittaus

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Tieto, onko leasing-sopimus laiminlyöty taikka joutunut ulosmittaukseen transaktion määritelmän tai vaihtoehtoisesti vuokralleantajan tavanomaisen määritelmän mukaan.

Leasing-sopimuksen laiminlyönti tai ulosmittaus Basel III -määritelmän mukaan

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko leasing-sopimus laiminlyöty tai joutunut ulosmittaukseen Basel III -määritelmän mukaan?

Laiminlyönnin syy (Basel III -määritelmä)

Muuttuva

Luettelo

Laiminlyönnin syy Basel III -määritelmän mukaan.

Laiminlyönnin päivämäärä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona leasing-sopimus laiminlyötiin transaktion laiminlyönnin määritelmän tai vaihtoehtoisesti vuokralleantajan tavanomaisen määritelmän mukaan.

Laiminlyöty määrä

Muuttuva

9(11).99

Laiminlyöty kokonaismäärä (transaktion määritelmän tai vaihtoehtoisesti vuokralleantajan tavanomaisen määritelmän mukaan) ennen myyntituloja ja perintätoimia.

Kumulatiiviset perinnät

Muuttuva

9(11).99

Kumulatiivisesti perityt määrät tämän tilin osalta kustannusten vähentämisen jälkeen.

Kohdennetut tappiot

Muuttuva

9(11).99

Kohdennetut tappiot tähän mennessä.

Erääntymispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona tili erääntyi tai jona laiminlyötyjen leasing-sopimusten perintämenettely päättyi.

Tappion kohdentamispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona tappio kohdennettiin.

Tilitilanne

Muuttuva

Luettelo

Nykyinen tilitilanne.

Myöhässä olevat maksut kuukausi sitten

Muuttuva

9(11).99

Myöhässä olevien maksujen (jotka on määritelty kohdassa ”myöhässä olevat maksut”) määrä edelliseltä kuukaudelta.

Myöhässä olevat maksut kaksi kuukautta sitten

Muuttuva

9(11).99

Myöhässä olevien maksujen (jotka on määritelty kohdassa ”myöhässä olevat maksut”) määrä kaksi kuukautta sitten.

Oikeudenkäynti

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Maininta meneillään olevasta oikeudenkäyntimenettelystä (jos tilin varat on peritty eikä tili ole enää oikeustoimien kohteena, tähän on merkittävä N).

Myyntihinta

Muuttuva

9(11).99

Ulosmittauksen tapauksessa omaisuudesta myynnissä saatu hinta leasing-sopimuksen valuutassa.

Myyntitappio

Muuttuva

9(11).99

Kokonaistappio, josta vähennetään maksut, kertynyt korko jne., myyntitulojen jälkeen (tähän ei lueta mukaan ennakkomaksupalkkioita, jos ne ovat alisteisia pääoman perinnälle).

Jäännösarvon alennus

Muuttuva

9(11).99

Omaisuuden luovutuksesta aiheutuva jäännösarvon alennus.

Vakuus

Omaisuuden maa

Muuttumaton

Luettelo

Maa, jossa omaisuus sijaitsee.

Omaisuuden valmistaja

Muuttumaton

Teksti

Valmistajan nimi.

Omaisuuden nimi/malli

Muuttumaton

Teksti

Omaisuuden nimi/malli.

Uusi tai käytetty omaisuus

Muuttumaton

Luettelo

Omaisuuden kunto leasing-sopimuksen alullepanohetkellä.

Omaisuuden alkuperäinen jäännösarvo

Muuttumaton

9(11).99

Omaisuuden arvioitu jäännösarvo leasing-sopimuksen alullepanohetkellä.

Omaisuustyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Omaisuustyyppi.

Alkuperäinen arvo

Muuttumaton

9(11).99

Omaisuuden arvo leasing-sopimuksen alullepanohetkellä.

Alkuperäinen arvostustyyppi

Muuttumaton

Luettelo

Arvostustyyppi leasing-sopimuksen alullepanohetkellä.

Alkuperäinen arvostuspäivä

Muuttumaton

VVVV-KK

Omaisuuden arvostuspäivä alullepanohetkellä.

Päivitetty arvo

Muuttuva

9(11).99

Viimeisin omaisuuden arvo.

Päivitetyn arvostuksen tyyppi

Muuttuva

Luettelo

Arvostustyyppi viimeisimpänä arvostuspäivänä.

Päivitetyn arvostuksen päivämäärä

Muuttuva

VVVV-KK

Viimeisimmän omaisuuden arvostuksen päivämäärä. Jos omaisuuden arvoa ei ole määritetty uudelleen alullepanon jälkeen, ilmoitetaan alkuperäinen arvostuspäivämäärä.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT:

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Arvopaperia tai joukkolainaa koskevat tiedot

Raportointipäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona transaktioraportti annettiin eli jona täytetty lainakohtainen tietomalli toimitettiin tietokantaan.

Liikkeeseenlaskija

Muuttumaton

Teksti

Liikkeeseenlaskijan ja tarvittaessa liikkeeseenlaskusarjan nimi.

Kaikki varantotilit tavoitetasossa

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Ovatko kaikki varantotilit (kassavaranto, sekoitusvaranto, kuittausvaranto jne.) vaadituilla tasoilla?

Likviditeettisopimuksen käyttö

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko likviditeettisopimusta käytetty vajeiden kattamiseen viimeisimpään koronmaksupäivään päättyvällä kaudella?

Laukaisevia tapahtumia ilmentävät laskelmat/suhdeluvut

Muuttuva

Y (kyllä) / N (ei)

Onko laukaisevia tapahtumia esiintynyt?

Jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus

Muuttuva

9(3).99

Kohde-etuutena olevien saatavien jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun vuotuistettu nopeus viimeisimmän kauden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun nopeuden mukaan. Viimeisimmän kauden jatkuvan ennenaikaisen takaisinmaksun nopeus saadaan siten, että viimeisimmällä kaudella takaisinsaadun maksuaikatauluun kuulumattoman pääoman kokonaismäärä jaetaan kauden alun pääoman määrällä.

Erillisyhtiölle myytyjen saatavien kokonaismäärä

Muuttuva

9(11).99

Erillisyhtiölle myytyjen saatavien pääomamäärien yhteenlaskettu summa tähän mennessä (eli määrät kauden lopussa ja mahdollisen lisärahoituskauden aikana).

Kumulatiivinen laiminlyöntien bruttomäärä – pooli

Muuttuva

9(11).99

Kaikkien laiminlyöntien bruttomäärien yhteenlaskettu valuuttamääräinen summa kauden lopussa.

Kumulatiiviset perinnät – pooli

Muuttuva

9(11).99

Kaikkien takaisinperittyjen määrien yhteenlaskettu valuuttamääräinen summa kauden lopussa.

Uusiutumiskauden päättymispäivä

Muuttuva

VVVV-KK

Päivämäärä, jona uusiutumiskauden odotetaan päättyvän tai jona se on tosiasiallisesti päättynyt.

Transaktioraporttia koskevat yhteystiedot

Yhteyspiste

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Tietolähteenä toimivan osaston ja yhteyshenkilön (yhteyshenkilöiden) nimi.

Yhteystiedot

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Puhelinnumero ja sähköpostiosoite.


JOUKKOLAINAA KOSKEVAT TIEDOT ETUOIKEUSLUOKITTAIN:

Kentän nimi

Muuttuva/Muuttumaton

Tiedon tyyppi

Kentän määritelmä ja kriteerit

Etuoikeusluokkaa koskevat tiedot

Joukkolainaluokan nimi

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

Nimitys (yleensä kirjain ja/tai numero), joka on annettu asianomaiselle etuoikeusluokalle, joka muodostuu joukkolainoista, joilla on keskenään samat oikeudet, etuoikeudet ja ominaisuudet, ja joka on määritelty esitteessä, eli esim. sarja 1 luokka A1 jne.

ISIN-tunnus

Muuttumaton

Teksti/numerotieto

ISIN-koodi (International Securities Identification Number) tai -koodit tai, jos ISIN-koodia ei ole, mikä tahansa muu arvopaperin yksilöivä koodi (esim. CUSIP), jonka pörssi taikka muu yhteisö on antanut kyseiselle etuoikeusluokalle.

Koronmaksupäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Raportoinnin perustana olevan poolin cut off -päivän jälkeinen seuraava päivämäärä, jona on määrä maksaa korkoa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.

Pääoman maksupäivä

Muuttuva

VVVV-KK-PP

Raportoinnin perustana olevan poolin cut off -päivän jälkeinen seuraava päivämäärä, jona on määrä maksaa pääomaa asianomaisen etuoikeusluokan joukkolainojen haltijoille.

Joukkolainan valuutta

Muuttumaton

Luettelo

Etuoikeusluokan valuuttayksikkö.

Viitekorko

Muuttumaton

Luettelo

Tarjousasiakirjassa määritelty pohjana oleva viitekorkoindeksi, jota sovelletaan joukkolainojen asianomaiseen etuoikeusluokkaan.

Laillinen erääntyminen

Muuttumaton

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona asianomaisen etuoikeusluokan on oltava maksettu takaisin, jotta velkoja ei katsota laiminlyödyiksi.

Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä

Muuttumaton

VVVV-KK-PP

Päivämäärä, jona joukkolainat laskettiin liikkeeseen.

Koron maksutiheys

Muuttumaton

Luettelo

Tiheys, jolla tästä etuoikeusluokasta on määrä maksaa korkoa.


LIITE VIII

Sijoittajaraportit

Sijoittajaraportteihin on sisällytettävä seuraavat tiedot:

a)

tiedot omaisuuskehityksestä;

b)

yksityiskohtainen selostus rahavirtojen kohdentamisesta;

c)

luettelo kaikista transaktiota koskevista laukaisevista tekijöistä ja niiden tilasta;

d)

luettelo kaikista transaktioon osallistuvista vastapuolista, tiedot vastapuolten asemasta ja luottoluokituksista;

e)

yksityiskohtaiset tiedot alullepanijan/järjestäjän transaktioon tekemistä käteissijoituksista taikka muista mahdollisista transaktioon kohdistuvista tukitoimenpiteistä, mukaan lukien likviditeettisopimusvarojen nosto tai hyödyntäminen taikka luottotuki ja kolmannen osapuolen tarjoama tuki;

f)

taatun sijoitussopimuksen jäljellä oleva määrä ja muut pankkitilit;

g)

vaihtosopimuksia (swap-sopimuksia) koskevat tiedot (esim. korot, maksut ja nimellisarvot) ja tiedot transaktion muista suojausjärjestelyistä, joihin kuuluvat myös vakuuksien asettamiset;

h)

keskeisten termien (kuten maksulaiminlyöntien, maksukyvyttömyystilojen ja ennenaikaisten takaisinmaksujen) määritelmät;

i)

LEI-koodit, ISIN-tunnukset ja muut arvopaperien tai yhteisöjen yksilöintikoodit liikkeeseenlaskijan ja strukturoidun rahoitusvälineen osalta;

j)

sijoittajaraportin laativan yhteisön yhteystiedot.