1.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 314/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2015/2203,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2015,

elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 83/417/ETY (3) säädetään elintarvikkeina käytettäviä tiettyjä laktoproteiineja (kaseiineja ja kaseinaatteja) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. Mainitun direktiivin voimaantulon jälkeen on tapahtunut useita muutoksia, jotka on otettava huomioon: erityisesti elintarvikelainsäädännön alalle kehitetty kattava oikeudellinen kehys ja Codex Alimentarius -komission antama syötäviä kaseiinivalmisteita koskeva kansainvälinen standardi, jäljempänä ’syötäviä kaseiinivalmisteita koskeva Codex-standardi’.

(2)

Direktiivissä 83/417/ETY annetaan komissiolle toimivalta panna täytäntöön joitakin sen säännöksiä. Lissabonin sopimuksen voimaantulon seurauksena kyseinen toimivalta on tarpeen saattaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaiseksi.

(3)

Selkeyden vuoksi direktiivi 83/417/ETY olisi näin ollen kumottava ja korvattava uudella direktiivillä.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 178/2002 (4) sisältyy yleisiä, laaja-alaisia ja yhdenmukaisia unionin sääntöjä, jotka koskevat elintarvikkeita ja rehuja koskevien kiireellisten toimenpiteiden toteuttamista. Direktiivin 83/417/ETY asiaan liittyvät säännökset eivät sen vuoksi enää ole tarpeellisia.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 882/2004 (5) sisältyy yleisiä, laaja-alaisia ja yhdenmukaisia unionin sääntöjä, jotka koskevat elintarvikkeiden näytteenotto- ja analysointimenetelmiä. Direktiivin 83/417/ETY asiaan liittyvät säännökset eivät sen vuoksi enää ole tarpeellisia.

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 (6) mukaan yritysten välisissä suhteissa on annettava riittävästi tietoa, jotta loppukuluttajalle varmistetaan elintarviketietojen mukanaolo ja oikeellisuus. Koska tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat valmisteet on tarkoitettu myytäväksi yritykseltä toiselle elintarvikkeiden valmistusta varten, on aiheellista, että direktiiviin 83/417/ETY jo sisältyvät erityissäännöt pidetään voimassa ja niitä mukautetaan nykyisen oikeudellisen kehyksen mukaisiksi ja että niitä yksinkertaistetaan. Tällaisissa erityissäännöissä olisi säädettävä, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista valmisteista annetaan tiedot yritysten välisissä suhteissa, jotta yhtäältä elintarvikealan toimijat saavat käyttöönsä kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat lopputuotteiden merkintöjä varten esimerkiksi allergeenien osalta, ja jotta toisaalta vältetään se, että kyseisiä valmisteita erehdyttäisiin pitämään samankaltaisina valmisteina, joita ei kuitenkaan ole tarkoitettu tai jotka eivät sovellu ihmisravinnoksi.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 (7) säädetään määritelmistä elintarvikelisäaineille ja valmistuksen apuaineille, joista käytetään direktiivissä 83/417/ETY nimitystä teknologiset apuaineet. Sen vuoksi tässä direktiivissä olisi käytettävä termejä ’elintarvikelisäaineet’ ja ’valmistuksen apuaineet’ eikä termiä ’teknologiset apuaineet’. Tällainen termien käyttö olisi myös syötäviä kaseiinivalmisteita koskevan Codex-standardin mukaista.

(8)

Muitakin direktiivin 83/417/ETY liitteissä käytettyjä termejä ja viittauksia olisi mukautettava, jotta otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1332/2008 (8) ja asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 käytetyt termit ja viittaukset.

(9)

Direktiivin 83/417/ETY liitteessä I vahvistetaan syötävien kaseiinien kosteuden enimmäispitoisuudeksi 10 prosenttia ja syötävän happokaseiinin maitorasvan enimmäispitoisuudeksi 2,25 prosenttia. Kun otetaan huomioon, että syötäviä kaseiinivalmisteita koskevassa Codex-standardissa vahvistetaan kyseisiksi pitoisuuksiksi 12 prosenttia ja 2 prosenttia, vastaavat pitoisuudet olisi saatettava mainitun standardin mukaisiksi, jotta vältetään kaupan vääristymät.

(10)

Jotta tämän direktiivin liitteiden teknisiä näkökohtia voitaisiin viivytyksettä mukauttaa tai saattaa ne viivytyksettä ajan tasalle asiaan liittyvien kansainvälisten standardien tai tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteissä I ja II vahvistettuja, syötäviin kaseiineihin ja syötäviin kaseinaatteihin sovellettavia standardeja. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, joita ovat elintarvikkeina käytettävien kaseiinien ja kaseinaattien vapaan liikkuvuuden helpottaminen jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisen avulla samalla, kun taataan terveyden suojelun korkea taso, ja voimassa olevien säännösten saattaminen unionin yleisen elintarvikelainsäädännön ja kansainvälisten standardien mukaisiksi, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä direktiiviä sovelletaan elintarvikkeina käytettäviin kaseiineihin ja kaseinaatteihin ja niiden seoksiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

’syötävällä happokaseiinilla’ maitovalmistetta, joka saadaan erottamalla, pesemällä ja kuivaamalla happosaostettu massa rasvattomasta maidosta ja/tai muista maidosta saaduista valmisteista;

b)

’syötävällä juoksutekaseiinilla’ maitovalmistetta, joka saadaan erottamalla, pesemällä ja kuivaamalla massa rasvattomasta maidosta ja/tai muista maidosta saaduista valmisteista; massa saadaan juoksutteen tai muiden saostavien entsyymien reaktiosta;

c)

’syötävillä kaseinaateilla’ maitovalmistetta, joka saadaan käsittelemällä syötävää kaseiinia tai syötävän kaseiinin juoksutettua juustomassaa neutraloivilla aineilla ja sen jälkeen kuivaamalla.

3 artikla

Jäsenvaltioiden velvoitteet

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että

a)

edellä 2 artiklassa määriteltyjä valmisteita pidetään kaupan siinä mainituilla nimityksillään vain, jos ne ovat tässä direktiivissä vahvistettujen sääntöjen ja sen liitteissä I ja II esitettyjen standardien mukaisia; ja että

b)

kaseiineja ja kaseinaatteja, jotka eivät ole liitteessä I olevassa I jakson b ja c kohdassa tai II jakson b ja c kohdassa tai liitteessä II olevassa b ja c kohdassa esitettyjen standardien mukaisia, ei käytetä elintarvikkeiden valmistuksessa ja, jos ne ovat laillisesti kaupan pidettyjä muihin tarkoituksiin, että ne nimetään ja merkitään tavalla, jolla ostajaa ei johdeta harhaan valmisteiden luonteen, laadun tai aiotun käyttötarkoituksen suhteen.

4 artikla

Merkinnät

1.   Edellä 2 artiklassa määriteltyjen maitovalmisteiden pakkauksiin, säiliöihin tai pakkausmerkintöihin on merkittävä seuraavat tiedot niin, että ne ovat selvästi näkyviä, helposti luettavia ja pysyviä:

a)

kyseisille maitovalmisteille 2 artiklan a, b ja c alakohdassa vahvistettu nimitys sekä syötävien kaseinaattien osalta ilmoitus liitteessä II olevassa d kohdassa luetellusta yhdestä tai useammasta kationista;

b)

seoksina kaupan pidettävien valmisteiden osalta

i)

ilmaisu ”seos …”, jota seuraavat niiden eri valmisteiden nimitykset, joista seos koostuu, painon mukaan alenevassa järjestyksessä;

ii)

syötävien kaseinaattien osalta ilmoitus liitteessä II olevassa d kohdassa luetellusta yhdestä tai useammasta kationista;

iii)

proteiinipitoisuus syötäviä kaseinaatteja sisältävien seosten osalta;

c)

valmisteiden nettomäärä kilogrammoina tai grammoina;

d)

elintarvikealan toimijan, jonka nimellä tai toiminimellä valmistetta pidetään kaupan, nimi tai toiminimi sekä osoite tai, jos elintarvikealan toimija ei ole sijoittautunut unioniin, vastaavat tiedot maahantuojasta, joka tuo valmistetta unionin markkinoille;

e)

kolmansista maista tuotujen valmisteiden osalta alkuperämaan nimi;

f)

valmisteiden erätunnus tai valmistuspäivä.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, ensimmäisen alakohdan b alakohdan iii alakohdassa ja c, d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot tarvitsee merkitä vain mukana seuraavaan asiakirjaan.

2.   Jäsenvaltion on kiellettävä 2 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen maitovalmisteiden pitäminen kaupan alueellaan, jos tämän artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei ole merkitty kielellä, jota ostajat ymmärtävät helposti siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseisiä valmisteita pidetään kaupan, paitsi milloin elintarvikealan toimija antaa nämä tiedot tai ne annetaan jollakin muulla tavalla. Kyseiset tiedot voidaan merkitä useilla kielillä.

3.   Jos liitteessä I olevan I jakson a kohdan 2 alakohdassa, liitteessä I olevan II jakson a kohdan 2 alakohdassa ja liitteessä II olevan a kohdan 2 alakohdassa esitetty maitoproteiinin vähimmäispitoisuus ylittyy 2 artiklassa määritellyissä maitovalmisteissa, tämä voidaan, rajoittamatta unionin oikeuden muiden säännösten soveltamista, merkitä asianmukaisesti valmisteiden pakkauksiin, säiliöihin tai pakkausmerkintöihin.

5 artikla

Säädösvallan siirto

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 6 artiklan mukaisesti liitteissä I ja II esitettyjen standardien muuttamiseksi asiaan liittyvien kansainvälisten standardien ja tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi.

6 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset. On erityisen tärkeää, että komissio ennen 5 artiklassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten antamista noudattaa tavanomaista käytäntöään ja kuulee asiantuntijoita, jäsenvaltioiden asiantuntijat mukaan lukien.

2.   Siirretään komissiolle 21 päivästä joulukuuta 2015 viiden vuoden ajaksi 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 5 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

7 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2016. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan direktiivi 83/417/ETY 22 päivästä joulukuuta 2016.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

10 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä marraskuuta 2015.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

N. SCHMIT


(1)  EUVL C 424, 26.11.2014, s. 72.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. lokakuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. marraskuuta 2015.

(3)  Neuvoston direktiivi 83/417/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1983, elintarvikkeina käytettäviä tiettyjä laktoproteiineja (kaseiineja ja kaseinaatteja) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 237, 26.8.1983, s. 25).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 7).


LIITE I

SYÖTÄVÄT KASEIINIT

I   SYÖTÄVIÄ HAPPOKASEIINEJA KOSKEVAT STANDARDIT

a)   Olennaiset koostumustekijät

1.

Enimmäiskosteuspitoisuus

12 paino-%

2.

Maitoproteiinin vähimmäispitoisuus laskettuna kuivatulle uutteelle

90 paino-%

ja siitä kaseiinipitoisuus vähintään

95 paino-%

3.

Maitorasvan enimmäispitoisuus

2 paino-%

4.

Titrattavan happamuuden enimmäisarvo ilmaistuna millilitroina 0,1 N natriumhydroksidia grammaa kohti

0,27

5.

Tuhkan enimmäispitoisuus (sis. P2O5)

2,5 paino-%

6.

Vedettömän laktoosin enimmäispitoisuus

1 paino-%

7.

Sakan (palaneet aineosat) enimmäispitoisuus

22,5 mg/25 g

b)   Vieraat aineet

Lyijyn enimmäispitoisuus

0,75 mg/kg

c)   Epäpuhtaudet

Vieraita aineksia (kuten puu- tai metallihiukkasia, karvaa tai hyönteisten osia)

ei todettavissa/25 g

d)   Valmistuksen apuaineet, bakteeriviljelmät ja sallitut ainesosat

1.

hapot:

maitohappo

suolahappo

rikkihappo

sitruunahappo

etikkahappo

ortofosforihappo

2.

maitohappoa tuottavat bakteeriviljelmät

3.

hera

e)   Aistinvaraiset ominaisuudet

1.

:

Haju

:

Ei vieraita hajuja.

2.

:

Ulkonäkö

:

Väri valkoisesta kermanvalkeaan; valmiste ei saa sisältää sellaisia kokkareita, jotka eivät hajoaisi vähäisestä painamisesta.

II   SYÖTÄVIÄ JUOKSUTEKASEIINEJA KOSKEVAT STANDARDIT

a)   Olennaiset koostumustekijät

1.

Enimmäiskosteuspitoisuus

12 paino-%

2.

Maitoproteiinin vähimmäispitoisuus laskettuna kuivatulle uutteelle

84 paino-%

ja siitä kaseiinipitoisuus vähintään

95 paino-%

3.

Maitorasvan enimmäispitoisuus

2 paino-%

4.

Tuhkan enimmäispitoisuus (sis. P2O5)

7,5 paino-%

5.

Vedettömän laktoosin enimmäispitoisuus

1 paino-%

6.

Sakan (palaneet aineosat) enimmäispitoisuus

15 mg/25 g

b)   Vieraat aineet

Lyijyn enimmäispitoisuus

0,75 mg/kg

c)   Epäpuhtaudet

Vieraita aineksia (kuten puu- tai metallihiukkasia, karvaa tai hyönteisten osia)

ei todettavissa/25 g

d)   Valmistuksen apuaineet

juoksute, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1332/2008 vaatimukset

muut maitoa koaguloivat entsyymit, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1332/2008 vaatimukset.

e)   Aistinvaraiset ominaisuudet

1.

:

Haju

:

Ei vieraita hajuja.

2.

:

Ulkonäkö

:

Väri valkoisesta kermanvalkeaan; valmiste ei saa sisältää sellaisia kokkareita, jotka eivät hajoaisi vähäisestä painamisesta.


LIITE II

SYÖTÄVÄT KASEINAATIT

SYÖTÄVIÄ KASEINAATTEJA KOSKEVAT STANDARDIT

a)   Olennaiset koostumustekijät

1.

Enimmäiskosteuspitoisuus

8 paino-%

2.

Maitoproteiinin vähimmäispitoisuus laskettuna kuivatulle uutteelle

88 paino-%

ja siitä kaseiinipitoisuus vähintään

95 paino-%

3.

Maitorasvan enimmäispitoisuus

2 paino-%

4.

Vedettömän laktoosin enimmäispitoisuus

1 paino-%

5.

pH-luku

6,0–8,0

6.

Sakan (palaneet aineosat) enimmäispitoisuus

22,5 mg/25 g

b)   Vieraat aineet

Lyijyn enimmäispitoisuus

0,75 mg/kg

c)   Epäpuhtaudet

Vieraita aineksia (kuten puu- tai metallihiukkasia, karvaa tai hyönteisten osia)

ei todettavissa/25 g

d)   Elintarvikelisäaineet

(valinnaiset neutraloivat tai puskuroivat aineet)

hydroksidit

karbonaatit

fosfaatit

sitraatit

 

natriumin

kaliumin

kalsiumin

ammoniumin

magnesiumin

e)   Ominaisuudet

1.

:

Haju

:

Hyvin lieviä vieraita aromeja ja hajuja.

2.

:

Ulkonäkö

:

Väri valkoisesta kermanvalkeaan; valmiste ei saa sisältää sellaisia kokkareita, jotka eivät hajoaisi vähäisestä painamisesta.

3.

:

Liukoisuus

:

Melkein täysin liukoista tislattuun veteen, lukuun ottamatta kalsiumkaseinaattia.


LIITE III

VASTAAVUUSTAULUKKO

Neuvoston direktiivi 83/417/ETY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 ja 2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artikla

6 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

7 artikla

8 artikla

9 artikla

10 artikla

11 artikla

5 artikla

6 artikla

12 artikla

7 artikla

8 artikla

9 artikla

13 artikla

10 artikla

Liitteessä I oleva I jakso

2 artiklan a ja b alakohta

Liitteessä I oleva II jakso

Liitteessä I oleva I jakso

Liitteessä I oleva III jakso

Liitteessä I oleva II jakso

Liitteessä II oleva I jakso

2 artiklan c alakohta

Liitteessä II oleva II jakso

Liite II

Liite III