24.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 339/48


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (YUTP) 2015/2459,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2015,

Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 23 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/798/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 c artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2013 päätöksen 2013/798/YUTP.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2127 (2013) nojalla perustettu YK:n turvallisuusneuvoston komitea, jäljempänä ’pakotekomitea’, saattoi 20 päivänä lokakuuta 2015 ajan tasalle yhtä henkilöä koskevat tunnistetiedot luettelosta, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Pakotekomitea lisäsi 17 päivänä joulukuuta 2015 kaksi henkilöä luetteloon, joka koskee henkilöitä ja yhteisöjä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Päätöksen 2013/798/YUTP liite olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2013/798/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ASSELBORN


(1)  EUVL L 352, 24.12.2013, s. 51.


LIITE

1 artiklassa tarkoitetut henkilöt

I

Lisätään päätöksen 2013/798/YUTP liitteessä olevaan luetteloon seuraavat henkilöt:

7.   Haroun GAYE (alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye

Nimitys: Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) -liittouman poliittisen koordinoinnin raportoija

Syntymäaika: a) 30. tammikuuta 1968, b) 30. tammikuuta 1969

Passin nro: Keski-Afrikan tasavallan numero O00065772 (O-kirjain, jonka jälkeen 3 nollaa), voimassaolo päättyy 30. joulukuuta 2019

Osoite: Bangui, Keski-Afrikan tasavalta

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 17. joulukuuta 2015

Tietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Haroun Gaye merkittiin luetteloon 17. joulukuuta 2015 päätöslauselman 2196 (2015) 11 kohdan ja 12 kohdan b ja f alakohdan nojalla, koska hän ”osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä”; ”osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien toimet, joihin sisältyy seksuaalista väkivaltaa tai jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, sekä etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat tai kouluihin ja sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot”; ja ”osallistuu YK:n operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, Euroopan unionin operaatiot ja niitä tukevat Ranskan operaatiot, vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen.”

Lisätiedot:

HAROUN GAYE on vuoden 2014 alusta alkaen ollut erään PK5-alueella Banguissa toimivan aseellisen ryhmittymän johtajia. PK5-alueen kansalaisyhteiskunnan edustajien mukaan Gaye ja hänen aseellinen ryhmittymänsä ruokkivat konfliktia Banguissa, vastustavat sovintoa ja estävät väestön liikkumista Banguin kolmannen kaupunginosan ja muiden kaupunginosien välillä. Gaye ja 300 mielenosoittajaa estivät 11. toukokuuta 2015 pääsyn kansalliseen siirtymäkauden neuvostoon häiritäkseen Banguin foorumin viimeistä päivää. Gayen raportoidaan toimineen yhteistyössä anti-balaka-liikkeen toimijoiden kanssa koordinoidakseen tätä häirintää.

Gaye ja pieni lähipiiri häiritsi 26. kesäkuuta 2015 äänestäjien rekisteröintikampanjan avausta Banguin PK5-alueella, minkä johdosta kampanja jouduttiin lopettamaan.

MINUSCA yritti pidättää Gayen 2. elokuuta 2015 turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2217 (2015) 32 kohdan f alakohdan i alakohdan määräysten mukaisesti. Gaye, jonka raportoidaan tienneen pidätysyrityksestä etukäteen, oli valmistautunut siihen raskaasti aseistautuneiden kannattajiensa kanssa. Gayen joukot avasivat tulen MINUSCAn yhteisiä joukkoja vastaan. Seitsemän tuntia kestäneessä tulitaistelussa Gayen miehet käyttivät ampuma-aseita, sinkoja ja käsikranaatteja MINUSCAn joukkoja vastaan surmaten yhden rauhanturvaajan ja haavoittaen kahdeksaa. Gaye oli yllyttämässä väkivaltaisiin mielenosoituksiin ja yhteenottoihin syyskuun 2015 lopulla. Kyseessä näyttää olleen vallankaappausyritys väliaikaishallituksen syrjäyttämiseksi. Vallankaappausyrityksen johdossa olivat todennäköisesti entisen presidentin Bozizen kannattajat, jotka olivat liittoutuneet Gayen ja muiden FPRC:n johtajien kanssa. Vaikuttaa siltä, että Gaye pyrki järjestämään sarjan kostoiskuja tulevien vaalien vaarantamiseksi. Gaye vastasi anti-balaka-joukkojen marginalisoituneiden ryhmien koordinoinnista.

PK5-alueella järjestettiin 1. lokakuuta 2015 marginalisoituneen anti-balaka-ryhmän jäsenen Eugène Barret Ngaïkosset'n ja Gayen välinen tapaaminen, jonka tavoitteena oli suunnitella Banguissa 3. lokakuuta tehtävää yhteistä iskua. Gayen ryhmä esti PK5-alueella olevia ihmisiä poistumasta alueelta tavoitteenaan vahvistaa muslimiväestön yhteisöllistä identiteettiä, jotta etnisten ryhmien väliset jännitteet lisääntyisivät ja sovinnon syntyminen estettäisiin. Gaye ja hänen ryhmänsä keskeyttivät 26. lokakuuta 2015 Banguin arkkipiispan ja Banguin keskusmoskeijan imaamin välisen tapaamisen ja uhkasivat valtuuskuntaa, jonka oli poistuttava keskusmoskeijasta ja paettava PK5-alueelta.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (alias: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; huonolaatuinen alias: f) ”The Butcher of Paoua” g) Ngakosset

Nimitys: entinen kapteeni, Keski-Afrikan tasavallan presidentin henkivartiokaarti, b) entinen kapteeni, Keski-Afrikan tasavallan merivoimat

Henkilötunnus: Keski-Afrikan tasavallan asevoimien (FACA) sotilaallinen tunnusnumero 911-10-77

Osoite: a) Bangui, Keski-Afrikan tasavalta

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä: 17. joulukuuta 2015

Muita tietoja: Kapteeni Eugène Barret Ngaïkosset on entisen presidentin François Bozizén (CFi.001) henkivartiokaartin entinen jäsen ja yhteydessä anti-balaka-liikkeeseen. Hän pakeni vankilasta 17. toukokuuta 2015 sen jälkeen, kun hänet oli luovutettu Brazzavillestä, ja loi oman anti-balaka-joukkonsa, johon kuuluu entisiä FACA:n taistelijoita.

Tietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET merkittiin luetteloon 17. joulukuuta 2015 päätöslauselman 2196 (2015) 11 kohdan ja 12 kohdan b ja f alakohdan nojalla, koska hän ”osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä”; ”osallistuu tapauksen mukaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaisten toimien tai ihmisoikeusloukkausten suunnitteluun, johtamiseen tai toteuttamiseen Keski-Afrikan tasavallassa, mukaan lukien toimet, joihin sisältyy seksuaalista väkivaltaa tai jotka kohdistuvat siviilihenkilöihin, sekä etnisiin tai uskonnollisiin syihin perustuvat tai kouluihin ja sairaaloihin kohdistuvat hyökkäykset sekä kaappaukset ja pakkosiirrot”; ja ”osallistuu YK:n operaatioiden tai kansainvälisten turvallisuusjoukkojen, mukaan lukien MINUSCA, Euroopan unionin operaatiot ja niitä tukevat Ranskan operaatiot, vastaisten hyökkäysten suunnitteluun, johtamiseen, rahoittamiseen tai toteuttamiseen”.

Lisätiedot:

Ngaïkosset on yksi pääasiallisista Banguissa syyskuun 2015 lopulla puhjenneeseen väkivaltaan syyllistyneistä. Ngaïkosset ja muut anti-balakan jäsenet toimivat yhdessä entisen Sélékan marginalisoituneiden jäsenten kanssa pyrkien horjuttamaan Keski-Afrikan tasavallan väliaikaishallitusta. Syyskuun 27. ja 28. päivän välisenä yönä 2015 Ngaïkosset ja muut tekivät epäonnistuneen yrityksen hyökätä Izamo-santarmitukikohtaan varastaakseen aseita ja ampumatarvikkeita. 28. syyskuuta ryhmä piiritti Keski-Afrikan tasavallan valtakunnallisen radion toimitilat.

PK5-alueella järjestettiin 1. lokakuuta 2015 Ngaïkosset'n ja Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) -liittouman johtajan Haroun Gayen välinen tapaaminen, jonka tavoitteena oli suunnitella Banguissa lauantaina 3. lokakuuta tehtävää yhteistä iskua.

Keski-Afrikan tasavallan oikeusministeri ilmoitti 8. lokakuuta 2015 aikomuksesta tutkia Ngaïkosset'n ja muiden henkilöiden roolia Banguin väkivaltaisuuksissa syyskuussa 2015. Ngaïkosset ja muut nimettiin osallisiksi ”räikeään valtion sisäisen turvallisuuden vastaiseen toimintaan, salahankkeeseen ja yllytykseen sisällissotaan, kansalaistottelemattomuuteen, vihaan ja rikoskumppanuuteen”. Keski-Afrikan tasavallan oikeusviranomaisia kehotettiin aloittamaan tutkinta näiden tekojen tekijöiden ja niihin osallisten etsimiseksi ja pidättämiseksi.

Ngaïkosset'n uskotaan 11. lokakuuta 2015 kehottaneen johtamaansa puolisotilaallista anti-balaka-ryhmää suorittamaan ihmisryöstöjä keskittyen erityisesti Ranskan kansalaisiin sekä myös Keski-Afrikan tasavallan poliittisiin henkilöihin ja YK:n edustajiin tarkoituksena pakottaa väliaikainen presidentti Catherine Samba-Panza jättämään toimensa.

II

Korvataan päätöksen 2013/798/YUTP liitteessä oleva kohta numero 6 seuraavasti:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (alias: a) Oumar Younous b) Omar Younous c) Oumar Sodiam d) Oumar Younous M'Betibangui)

Nimitys: Entinen Sélékan kenraali

Syntymäaika: 2. huhtikuuta 1970

Kansalaisuus: Sudanin kansalainen, Keski-Afrikan tasavallan diplomaattipassi nro D00000898, myönnetty 11. huhtikuuta 2013 (voimassa 10. huhtikuuta 2018 saakka)

Osoite: a) Bria, Keski-Afrikan tasavalta (Puh. +236 75507560) b) Birao, Keski-Afrikan tasavalta c) Tullus, Etelä-Darfur, Sudan (entinen osoite)

Muita tietoja: Timanttien salakuljettaja, Séléka-joukkojen kolmen tähden kenraali ja Keski-Afrikan tasavallan entisen väliaikaisen presidentin Michel Djotodian läheinen uskottu. Fyysinen kuvaus: hiusten väri: musta; pituus: 180 cm; kuuluu Fulanin etniseen ryhmään. Valokuva saatavilla liitettäväksi Interpolin ilmoitukseen YK:n turvallisuusneuvoston pakotteista.

YK merkinnyt luetteloon: 20. elokuuta 2015 (muutettu 20. lokakuuta 2015)

Tietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Oumar Younous merkittiin luetteloon 20. elokuuta 2015 päätöslauselman 2196 (2015) 11 kohdan ja 12 kohdan d alakohdan nojalla, koska hän ”osallistuu Keski-Afrikan tasavallan rauhaa, vakautta ja turvallisuutta heikentäviin toimiin tai tukee niitä, mukaan lukien toimet, jotka uhkaavat tai rikkovat siirtymäkauden sopimuksia tai uhkaavat tai estävät poliittista siirtymäprosessia, mukaan lukien siirtymistä kohti vapaita ja oikeudenmukaisia demokraattisia vaaleja, tai jotka lietsovat väkivaltaa”; ja ”tukee aseellisia ryhmittymiä tai rikollisverkostoja Keski-Afrikan tasavallassa luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, kullan sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja niistä saatavien tuotteiden, laittomalla hyväksikäytöllä tai kaupalla”.

Lisätiedot:

Oumar Younous on entisen Sélékan kenraalina ja timanttien salakuljettajana tukenut erästä aseellista ryhmittymää Keski-Afrikan tasavallassa luonnonvarojen, mukaan lukien timanttien, laittomalla hyväksikäytöllä ja kaupalla.

Oumar Younous, joka toimi aiemmin SODIAM-nimisen timanttien hankintayhtiön autonkuljettajana, liittyi lokakuussa 2008 kapinallisryhmään nimeltä ”Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice” (MLCJ). Joulukuussa 2013 Oumar Younousin todettiin olevan Séléka-joukkojen kolmen tähden kenraali ja väliaikaisen presidentin Michel Djotodian läheinen uskottu.

Younous osallistuu Briasta ja Sam Ouandjasta Sudaniin suuntautuvaan timanttien kauppaan. Tietolähteiden mukaan Oumar Younous on osallistunut Briaan kätkettyjen timanttipakettien noutamiseen ja niiden viemiseen Sudaniin myytäväksi.