22.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/46


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/2433,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2015,

eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 9168)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU (4) säädetään eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi päätöksen liitteessä esitetyissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’. Toimenpiteisiin sisältyy elävien sikojen, sikojen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden sekä sikaeläimistä saatavien sivutuotteiden, jäljempänä ’hyödykkeet’, lähettämiskielto asianomaisten jäsenvaltioiden tietyiltä alueilta. Liitteessä määritetään ja luetellaan kyseiset alueet niin, että otetaan huomioon asianomaisten jäsenvaltioiden epidemiologiseen tilanteeseen perustuva riskitaso.

(2)

Jotta voidaan mukauttaa täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU säädetyt eläinten terveyttä koskevat torjuntatoimenpiteet asianomaisten jäsenvaltioiden eri alueiden epidemiologisen tilanteen kehityksen mukaan ja ottaa huomioon hyödykkeiden erilaiset riskitasot, on aiheellista säätää tietyistä poikkeuksista, joita sovelletaan kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä olevissa eri osissa luetelluilta alueilta peräisin olevien hyödykkeiden kuhunkin tyyppiin. Näiden poikkeusten pitäisi myös olla linjassa tuontiin sovellettavien riskinhallintatoimenpiteiden kanssa, jotka koskevat afrikkalaista sikaruttoa ja jotka on mainittu maaeläinten terveyttä koskevassa Maailman eläintautijärjestön säännöstössä (5). Kyseissä täytäntöönpanopäätöksessä olisi lisäksi kuvattava lisäsuojatoimenpiteet ja eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan, jos tällaisia poikkeuksia myönnetään.

(3)

Kielto lähettää eläviä sikoja täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta on erityisen tiukka ja voi sen vuoksi johtaa logistisiin ja eläinten hyvinvointiin liittyviin ongelmiin, ellei sikojen teurastaminen kyseisillä alueilla ole mahdollista, etenkin asianmukaisten teurastamojen puutteen tai teurastamokapasiteetin rajoitusten vuoksi kyseisessä liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla joko samassa jäsenvaltiossa tai liitteessä luetellun toisen jäsenvaltion alueella.

(4)

Elävien sikojen siirtäminen välitöntä teurastusta varten aiheuttaa vähemmän riskejä kuin muun tyyppiset elävien sikojen siirrot, edellyttäen että riskinhallintatoimenpiteitä sovelletaan. Sen vuoksi on aiheellista, että johdanto-osan 3 kappaleessa kuvatuissa olosuhteissa asianomaiset jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti myöntää poikkeuksia, jotka koskevat elävien sikojen lähettämistä liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta välitöntä teurastusta varten teurastamoon, joka sijaitsee kyseisen alueen ulkopuolella samassa jäsenvaltiossa tai liitteessä luetellun muun jäsenvaltion alueella, edellyttäen että sovelletaan riskinhallintatoimenpiteitä, jottei vaaranneta taudin torjuntaa.

(5)

Afrikkalaisen sikaruton leviämisriskin kannalta erilaisten sikaeläimistä saatavien hyödykkeiden kuljetukset aiheuttavat eritasoisia riskejä. Yleissääntönä voidaan todeta, että sikojen siemennesteen kuljettaminen rajoitetuilta alueilta aiheuttaa altistumisen ja seurausten suhteen merkittäviä riskejä. Jos kuitenkin toteutetaan ylimääräisiä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten testaus ja tehostetut bioturvallisuustoimenpiteet, voidaan sallia poikkeuksia täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II ja III osassa luetelluilta alueilta kerätyn siemennesteen osalta. Tämän vuoksi kyseisen täytäntöönpanopäätöksen 9 artiklaa olisi muutettava.

(6)

Poikkeukset, jotka koskevat tiettyjen elävien sikojen lähettämistä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II ja III osassa luetelluilta alueilta muille kyseisessä liitteessä olevassa II tai III osassa luetelluille alueille toiseen jäsenvaltioon, jonka tautitilanne on samanlainen, ovat perusteltuja, edellyttäen että sovelletaan erityisiä riskinhallintatoimenpiteitä. Näiden uusien toimenpiteiden tarjoama jousto on tärkeä, jotta voidaan varmistaa toimenpiteiden moitteeton täytäntöönpano keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tämä edellyttää sitä, että perustetaan turvallinen ohjausmenettely, joka on kauttakulku- ja määräjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tiiviissä valvonnassa. Tämän vuoksi kyseisen täytäntöönpanopäätöksen 3 ja 4 artiklaa olisi muutettava.

(7)

Ylimääräisenä riskinhallintatoimenpiteenä käytössä olisi oltava ohjausmenettely, jotta voidaan eristää sellaisilta alueilta tulevat eläimet, joilla afrikkalaisen sikaruton riski on suurempi. Sen vuoksi on tarpeen selventää ja täsmentää elävien sikojen lähetykseen, kauttakulkuun ja luovutukseen liittyviä menettelyjä.

(8)

Täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU säädettyjä poikkeuksia, jotka koskevat elävien sikojen ja siemennesteen lähettämistä sellaisten alueiden välillä, joiden afrikkalaisen sikaruton riski on vastaava, olisi sovellettava vain, kun kauttakulku- ja määräjäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ne ennen tällaista siirtoa.

(9)

Neuvoston direktiivissä 64/432/ETY (6) säädetään, että elävien eläinten siirtojen mukana on oltava terveystodistukset. Jos poikkeuksia kieltoon, joka koskee elävien sikojen lähetyksiä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä luetelluilta alueilta, sovelletaan eläviin sikoihin, jotka on tarkoitettu unionin sisäiseen kauppaan, näissä terveystodistuksissa olisi oltava viittaus kyseiseen täytäntöönpanopäätökseen, jotta varmistetaan, että kyseisissä todistuksissa annetaan riittävät ja tarkat tiedot eläinten terveydestä.

(10)

Täytäntöönpanopäätöksessä 2014/709/EU säädettyjen eläinten terveyttä koskevien torjuntatoimenpiteiden soveltamisajan määrittämisessä olisi otettava huomioon afrikkalaisen sikaruton epidemiologia ja ehdot, jotka koskevat afrikkalaisesta sikarutosta vapaan alueen aseman palauttamista maaeläinten terveyttä koskevan Maailman eläintautijärjestön säännöstön mukaisesti. Täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU soveltamisaikaa olisi näin ollen jatkettava 31 päivään joulukuuta 2019.

(11)

Virossa ja Latviassa on esiintynyt useita afrikkalaisen sikaruton tapauksia villisioissa alueilla, jotka luetellaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II ja III osassa. Nämä tapaukset ovat esiintyneet erittäin lähellä alueita, jotka luetellaan kyseisessä liitteessä olevassa I osassa.

(12)

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan raportoitu esiintyvän Puolan pohjoisimmilla alueilla, jotka luetellaan tällä hetkellä täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa II osassa.

(13)

Afrikkalaista sikaruttoa koskevan epidemiologisen nykytilanteen kehittyminen unionissa olisi otettava huomioon arvioitaessa Virossa, Latviassa ja Puolassa vallitsevasta tautia koskevasta eläinten terveystilanteesta aiheutuvaa riskiä. Jotta eläinten terveyttä koskevat torjuntatoimenpiteet voidaan kohdentaa ja jotta voidaan estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen edelleen sekä ehkäistä tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, olisi muutettava unionin luetteloa alueista, joilla sovelletaan täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteessä olevassa I ja II osassa vahvistettuja eläinten terveyttä koskevia torjuntatoimenpiteitä, ja luettelossa olisi otettava huomioon eläinten nykyinen terveystilanne kyseisen taudin osalta edellä luetelluissa kolmessa jäsenvaltiossa.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan a alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia elävien sikojen lähettämisen tilalta, joka sijaitsee liitteessä olevassa II osassa luetellulla alueella, saman jäsenvaltion muille alueille tai toisen jäsenvaltion alueille, jotka luetellaan liitteessä olevassa II tai III osassa, edellyttäen että”.

b)

Lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.

Eläviin sikoihin, jotka lähetetään toisen jäsenvaltion alueille, jotka luetellaan liitteessä olevassa II tai III osassa, on sovellettava seuraavia lisävaatimuksia:

a)

siat täyttävät mahdolliset muut asianmukaiset eläinten terveyttä koskevat takeet sillä perusteella, että afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumista koskevista toimenpiteistä tehdyn riskinarvioinnin, jota alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen edellyttää ja jonka kauttakulkujäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, tulos on myönteinen ennen kyseisten eläinten siirtämistä;

b)

alkuperäjäsenvaltio ilmoittaa välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille a alakohdassa tarkoitetuista eläinten terveyttä koskevista takeista ja toimivaltaisten viranomaisten antamasta hyväksynnästä;

c)

perustetaan alkuperä-, kauttakulku- ja määräjäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa oleva 16 a artiklan mukainen ohjausmenettely sen varmistamiseksi, että a alakohdassa säädettyjen lisävaatimusten mukaisesti siirretyt eläimet kuljetetaan turvallisesti eikä niitä myöhemmin siirretä toiseen jäsenvaltioon.

d)

Tämän artiklan 4 kohdan lisävaatimukset täyttävien elävien sikojen osalta on lisättävä direktiivin 64/432/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sikojen terveystodistukseen seuraava lisähuomautus:

’Komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 3 artiklan vaatimukset täyttäviä sikoja.’”

2)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Poikkeus kieltoon, joka koskee elävien sikojen lähettämistä liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta

Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan a alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia elävien sikojen lähettämisen liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta II osassa luetelluille saman jäsenvaltion muille alueille tai II tai III osassa luetelluille toisen jäsenvaltion alueille, edellyttäen että

1.

siat tulevat tilalta, jolla on toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä asianmukainen bioturvallisuustaso, tila on toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa ja siat täyttävät 3 artiklan 1 kohdassa ja sen joko 2 kohdassa tai 3 kohdassa säädetyt vaatimukset;

2.

siat sijaitsevat keskellä aluetta, joka on halkaisijaltaan vähintään 3 kilometriä ja jolla olevilla tiloilla kaikki eläimet täyttävät 3 artiklan 1 kohdassa ja sen joko 2 kohdassa tai 3 kohdassa säädetyt vaatimukset;

3.

lähettävästä tilasta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava määräpaikkana olevan tilan toimivaltaiselle viranomaiselle hyvissä ajoin sikojen lähetysaikeesta, ja määräpaikkana olevan tilan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava lähettävän tilan toimivaltaiselle viranomaiselle sikojen saapumisesta;

4.

sikojen kuljettaminen liitteessä olevassa III osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella olevilla alueilla ja niiden läpi on tehtävä ennalta suunniteltua kuljetusreittiä pitkin, ja sikojen kuljettamiseen käytetyt ajoneuvot on puhdistettava, käsiteltävä tarvittaessa hyönteisten torjumiseksi ja desinfioitava mahdollisimman nopeasti lastin purkamisen jälkeen;

5.

eläviin sikoihin, jotka lähetetään liitteessä olevassa II tai III osassa luetelluille toisen jäsenvaltion alueille, on sovellettava seuraavia lisävaatimuksia:

a)

siat täyttävät mahdolliset muut asianmukaiset eläinten terveyttä koskevat takeet sillä perusteella, että afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumista koskevista toimenpiteistä tehdyn riskinarvioinnin, jota alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen edellyttää ja jonka kauttakulkujäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, tulos on myönteinen ennen kyseisten eläinten siirtämistä;

b)

alkuperäjäsenvaltio ilmoittaa välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille a alakohdassa tarkoitetuista eläinten terveyttä koskevista takeista ja toimivaltaisten viranomaisten antamasta hyväksynnästä ja hyväksyy luettelon tiloista, jotka täyttävät eläinten terveyttä koskevat takeet;

c)

perustetaan alkuperä-, kauttakulku- ja määräjäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa oleva 16 a artiklan mukainen ohjausmenettely sen varmistamiseksi, että a alakohdassa säädettyjen lisävaatimusten mukaisesti siirretyt eläimet kuljetetaan turvallisesti eikä niitä myöhemmin siirretä toiseen jäsenvaltioon;

d)

kaikki tämän artiklan vaatimukset täyttävien elävien sikojen osalta on lisättävä direktiivin 64/432/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sikojen terveystodistukseen seuraava lisähuomautus:

’Komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 3 a artiklan vaatimukset täyttäviä sikoja.’”

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan johdantolause seuraavasti:

”Poiketen kiellosta, josta säädetään 2 artiklan a ja c alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia elävien sikojen lähettämisen liitteessä olevassa III osassa luetelluilta alueilta välitöntä teurastusta varten saman jäsenvaltion muille alueille tai liitteessä olevassa II tai III osassa luetelluille toisen jäsenvaltion alueille, jos toimivaltaisen viranomaisen 12 artiklan mukaisesti hyväksymien teurastamojen, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa III osassa luetelluilla alueilla, teurastuskapasiteetissa on logistisia rajoitteita ja edellyttäen, että”

b)

Lisätään 10 kohta seuraavasti:

”10.

eläviin sikoihin, jotka lähetetään liitteessä olevassa II tai III osassa luetelluille toisen jäsenvaltion alueille, on sovellettava seuraavia lisävaatimuksia:

a)

siat täyttävät mahdolliset muut asianmukaiset eläinten terveyttä koskevat takeet sillä perusteella, että afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumista koskevista toimenpiteistä tehdyn riskinarvioinnin, jota alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen edellyttää ja jonka kauttakulkujäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ja määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, tulos on myönteinen ennen kyseisten eläinten siirtämistä;

b)

alkuperäjäsenvaltio ilmoittaa välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille a alakohdassa tarkoitetuista eläinten terveyttä koskevista takeista ja toimivaltaisten viranomaisten antamasta hyväksynnästä ja hyväksyy luettelon tiloista, jotka täyttävät eläinten terveyttä koskevat takeet;

c)

perustetaan alkuperä-, kauttakulku- ja määräjäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa oleva 16 a artiklan mukainen ohjausmenettely sen varmistamiseksi, että a alakohdassa säädettyjen lisävaatimusten mukaisesti siirretyt eläimet kuljetetaan turvallisesti eikä niitä myöhemmin siirretä toiseen jäsenvaltioon;

d)

kaikki tämän artiklan vaatimukset täyttävien elävien sikojen osalta on lisättävä direktiivin 64/432/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun sikojen terveystodistukseen seuraava lisähuomautus:

’Komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 4 artiklan vaatimukset täyttäviä sikoja.’”

4)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdan johdantolause seuraavasti:

”1.   Rajoittamatta sitä, mitä 3 artiklassa, 3 a artiklassa ja 4 artiklassa säädetään, asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että eläviä sikoja lähetetään niiden alueelta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin vain, jos kyseiset elävät siat tulevat”

5)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Sikojen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähettämiskielto liitteessä luetelluilta alueilta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavia hyödykkeitä ei lähetetä niiden alueelta muihin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin:

a)

sikojen siemenneste, paitsi jos siemenneste on peräisin luovuttajakarjuista, joita on pidetty neuvoston direktiivin 90/429/ETY (7) 3 artiklan a alakohdan mukaisesti hyväksytyllä keinosiemennysasemalla, joka sijaitsee tämän päätöksen liitteessä olevassa II, III ja IV osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella;

b)

sikojen munasolut ja alkiot, paitsi jos munasolut ja alkiot ovat peräisin luovuttajaemakoilta, joita pidetään 8 artiklan 2 kohdan mukaisilla tiloilla, jotka sijaitsevat liitteessä olevassa II, III ja IV osassa lueteltujen alueiden ulkopuolella, ja alkiot ovat in vivo -tuotettuja alkioita, jotka on hedelmöitetty keinosiemennyksellä, tai in vitro -tuotettuja alkioita, jotka on hedelmöitetty tämän kohdan a alakohdassa säädettyjen edellytysten mukaisella siemennesteellä.

2.   Poiketen kiellosta, josta säädetään tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 artiklan b alakohdassa, asianomaiset jäsenvaltiot voivat sallia sian siemennesteen lähetykset, jos siemenneste kerättiin luovuttajakarjuilta, joita pidettiin direktiivin 90/429/ETY 3 artiklan a alakohdan mukaisesti hyväkysytyllä keinosiemennysasemalla, jolla sovelletaan kaikkia afrikkalaisen sikaruton kannalta merkityksellisiä bioturvallisuussääntöjä ja joka sijaitsee tämän päätöksen liitteessä olevassa II ja III osassa luetelluilla alueilla, saman jäsenvaltion tai toisen jäsenvaltion liitteessä olevassa II tai III osassa luetelluille alueille, edellyttäen että

a)

sian siemennesteen lähetykset täyttävät mahdolliset muut asianmukaiset eläinten terveyttä koskevat takeet sillä perusteella, että afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumista koskevista toimenpiteistä tehdyn riskinarvioinnin, jota alkuperäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen edellyttää ja jonka määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, tulos on myönteinen ennen siemennesteen lähettämistä;

b)

alkuperäjäsenvaltio ilmoittaa välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille a alakohdassa tarkoitetuista eläinten terveyttä koskevista takeista;

c)

luovuttajakarjut täyttävät 3 artiklan 1 kohdassa ja sen joko 2 tai 3 kohdassa säädetyt vaatimukset;

d)

luovuttajakarjuille tehtiin viiden päivän aikana ennen lähetettävän siemennesteen keruuta yksilöllinen taudinaiheuttajan tunnistustesti, jonka tulokset olivat negatiiviset, ja kopio testituloksista on liitetty siemennesteen lähetyksen mukana olevaan eläinten terveystodistukseen;

e)

direktiivin 90/429/ETY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun eläinten terveystodistukseen on lisättävä seuraava lisävakuutus:

’Eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta 9 päivänä lokakuuta 2014 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU 9 artiklan vaatimukset täyttävää sikojen siemennestettä.’

(7)  Neuvoston direktiivi 90/429/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62).”"

6)

Lisätään 16 a artikla seuraavasti:

”16 a artikla

Ohjausmenettely

Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ohjausmenettely täyttää seuraavat vaatimukset:

1.

Kunkin elävien sikojen kuljetukseen käytetyn kuorma-auton ja muun ajoneuvon on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

lähettävän jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt ne yksittäin elävien sikojen kuljetusta varten käyttäen ohjausmenettelyä;

b)

virkaeläinlääkäri on sinetöinyt ne lastauksen jälkeen; ainoastaan toimivaltaista viranomaista edustava virkamies voi rikkoa sinetin ja korvata sen uudella; toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava jokaisesta lastauksesta tai sinettien korvaamisesta.

2.

Kuljetus tapahtuu

a)

suoraan ilman pysähdyksiä;

b)

reittiä, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.

3.

Määräpaikkana olevasta tilasta vastaavan virkaeläinlääkärin on vahvistettava kunkin lähetyksen saapuminen alkuperäpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle;

4.

Elävien sikojen purkamisen jälkeen kuorma-auto tai ajoneuvo ja mahdolliset muut laitteet, joita on käytetty näiden sikojen kuljetukseen, on puhdistettava ja desinfioitava kokonaisuudessaan määräpaikan suljetulla alueella virkaeläinlääkärin valvonnassa. Sovelletaan direktiivin 2002/60/EY 12 artiklan a alakohtaa.

5.

Ennen kuin ensimmäinen lähetys liitteessä olevassa III osassa luetellulta alueelta tapahtuu, alkuperäpaikan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että käytössä on tarvittavat järjestelyt direktiivin 2002/60/EY liitteessä VI olevassa c alakohdassa tarkoitettujen asiaankuuluvien viranomaisten kanssa, jotta varmistetaan hätäsuunnitelma, komennusketju ja viranomaisten täysimääräinen yhteistyö, jos kuljetuksen aikana tapahtuu onnettomuus, kuorma-auto tai muu ajoneuvo rikkoutuu tai toimija toteuttaa mahdollisia petollisia toimia. Kuorma-autotoiminnan harjoittajien on ilmoitettava välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle kuorma-auton tai ajoneuvon kaikista onnettomuuksista tai rikkoutumisista.”

7)

Korvataan 21 artiklassa päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2018” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2019”.

8)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).

(5)  Maaeläinten terveyttä koskeva Maailman eläintautijärjestön säännöstö (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/)

(6)  Neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64).


LIITE

”LIITE

I OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Keila linn,

Kunda linn,

Loksa linn,

Maardu linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Saue linn,

Tallinn linn,

Läänemaa maakond,

Kuusalu valdin se osa, joka sijaitsee tien nro 1 (E20) pohjoispuolella,

Are vald,

Audru vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Harku vald,

Jõelähtme vald,

Keila vald,

Kernu vald,

Kiili vald,

Koonga vald,

Lavassaare vald,

Nissi vald,

Padise vald,

Paikuse vald,

Raasiku vald,

Rae vald,

Rägavere vald,

Saku vald,

Saue vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Varbla vald,

Vasalemma vald,

Vihula vald,

Viimsi vald,

Viru-Nigula vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Ogres novads: Suntažu ja Ogresgala pagasti,

Ādažu novads,

Amatas novads,

Carnikavas novads,

Garkalnes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ja Juodaičių seniūnija,

Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ja Pakruojo seniūnija,

Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio ja Smilgių seniūnija,

Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ja Šiluvos seniūnija,

Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ja Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

Podlaskien voivodikunnassa (województwo podlaskie):

Augustów gminy (ml. Augustówin kaupunki), Nowinka, Płaska, Sztabin ja Bargłów Kościelny gminy Augustówin piirikunnassa (powiat augustowski),

Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże gminy ja osa Zabłudów gminya (gminan lounaisosa, jota rajaa tie nro 19, joka jatkuu tienä nro 685) Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki),

Czyże ja Hajnówka (ml. Hajnówkan kaupunki), Dubicze Cerkiewne, Kleszczele ja Czeremcha gminy Hajnówkan piirikunnassa (powiat hajnowski),

Grodzisk, Dziadkowice ja Milejczyce gminy Siemiatyczen piirikunnassa (powiat siemiatycki),

Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie (ml. Wysokie Mazowieckien kaupunki), Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo ja Ciechanowiec gminy Wysokie Mazowieckien piirikunnassa (powiat wysokomazowiecki),

Sejnyn piirikunta (powiat sejneński),

Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki ja Raczki gminy Suwałkin piirikunnassa (powiat suwalski),

Rutki gminy Zambrówin piirikunnassa (powiat zambrowski),

Suchowola ja Korycin gminy Sokółkan piirikunnassa (powiat sokólski),

Bielskin piirikunta (powiat bielski),

Białystokin piirikunta (powiat miasta Białystok),

Suwałkin piirikunta (powiat miasta Suwałki),

Mońkin piirikunta (powiat moniecki).

II OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Kallaste linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Vändra linn,

Viljandi linn,

Ida-Virumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Kuusalu valdin se osa, joka sijaitsee tien nro 1 (E20) eteläpuolella,

Palamuse valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan itäpuolella,

Pärsti valdin se osa, joka sijaitsee tien nro 24126 länsipuolella,

Suure-Jaani valdin se osa, joka sijaitsee tien nro 49 länsipuolella,

Tabivere valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan itäpuolella,

Tamsalu valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan koillispuolella,

Tartu valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan itäpuolella,

Viiratsi valdin se osa, joka sijaitsee tien nro 92 läntisen osan määrittelemän linjan itäpuolella tien nro 155 risteykseen asti, sitten tietä nro 155 tien nro 24156 risteykseen, sitten tietä nro 24156 kunnes se ylittää Verilaske-joen, sitten Verilaske-jokea pitkin kunnes se saapuu valdin etelärajalle,

Abja vald,

Aegviidu vald,

Alatskivi vald,

Anija vald,

Häädemeeste vald,

Haaslava vald,

Halliste vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kasepää vald,

Kõpu vald,

Kose vald,

Kõue vald,

Laekvere vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Pala vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rakvere vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Surju vald,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Vändra vald,

Vara vald,

Vinni vald,

Võnnu vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Krimuldas novads,

Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu ja Umurgas pagasti,

Ogres novads: Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles ja Taurupes pagasti,

Priekuļu novads,

Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Apes novads,

Baltinavas novads,

Balvi novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis ja Troškūnai seniūnija sekä Svėdasain se osa, joka sijaitsee tien nro 118 eteläpuolella,

Jonava rajono savivaldybė: Šilų ja Bukonių seniūnija, Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka ja Naujokai kaimas,

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės seniūnija sekä Rumšiškių seniūnijan se osa, joka sijaitsee tien N. A1 eteläpuolella,

Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių ja Zapyškio seniūnija,

Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos ja Kėdainių miesto seniūnija,

Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių ja Velžio seniūnija,

Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių ja Dieveniškių seniūnija,

Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių ja Merkinės seniūnija,

Alytus miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Alytus rajono savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Prienai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

Podlaskien voivodikunnassa (podlaskie województwo):

Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków gminy ja Zabłudówin osa (gminan koillisosa, jota rajaa tie nro 19, joka jatkuu tienä nro 685) Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki),

Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór ja Sidra gminy Sokółkan piirikunnassa (powiat sokólski),

Lipsk gminy Augustówin piirikunnassa (powiat augustowski),

Narew, Narewka ja Białowieża gminy Hajnówkan piirikunnassa (powiat hajnowski).

III OSA

1.   Viro

Seuraavat Viron alueet:

Elva linn,

Jõgeva linn,

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Palamuse valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan länsipuolella,

Pärsti valdin se osa, joka sijaitsee tien nro 24126 itäpuolella,

Suure-Jaani valdin se osa, joka sijaitsee tien nro 49 itäpuolella,

Tabivere valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan länsipuolella,

Tamsalu valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan lounaispuolella,

Tartu valdin se osa, joka sijaitsee Tallinnan ja Tarton välisen rautatielinjan länsipuolella,

Viiratsi valdin se osa, joka sijaitsee tien nro 92 läntisen osan määrittelemän linjan itäpuolella tien nro 155 risteykseen asti, sitten tietä nro 155 tien nro 24156 risteykseen, sitten tietä nro 24156 kunnes se ylittää Verilaske-joen, sitten Verilaske-jokea pitkin kunnes se saapuu valdin etelärajalle,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Latvia

Seuraavat Latvian alueet:

Limbažu novads: Viļķenes, Pāles ja Katvaru pagasti,

Salacgrīvas novads: Ainažu ja Salacgrīvas pagasti,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Liettua

Seuraavat Liettuan alueet:

Anykščiai rajono savivaldybė: Viešintos seniūnija ja Svėdasai seniūnijan se osa, joka sijaitsee tien nro 118 pohjoispuolella,

Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių ja Kulvos seniūnija, Žeimiai seniūnija: Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai ja Žeimių miestelis kaimas,

Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės ja Pravieniškių seniūnija sekä Rumšiškių seniūnijan se osa, joka sijaitsee tien N. A1 pohjoispuolella,

Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ja Neveronių seniūnija,

Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija,

Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos ja Kalesninkų seniūnija,

Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos ja Vydenių seniūnija,

Jonava miesto savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Moletai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Švencionys rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Visaginas savivaldybe.

4.   Puola

Seuraavat Puolan alueet:

Podlaskien voivodikunnassa (podlaskie województwo):

Gródek ja Michałowo gminy Białystokin piirikunnassa (powiat białostocki),

Krynki, Kuźnica, Sokółka ja Szudziałowo gminy Sokółkan piirikunnassa (powiat sokólski).

IV OSA

Italia

Seuraavat Italian alueet:

Kaikki Sardinian alueet.”