20.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 303/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/2096,

annettu 16 päivänä marraskuuta 2015,

bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdeksatta tarkistuskonferenssia koskevasta Euroopan unionin kannasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian, jolla pyritään muun muassa vahvistamaan bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi tehtyä yleissopimusta, jäljempänä ’kieltosopimus’, jatkamaan kieltosopimuksen todentamista koskevaa pohdintaa, tukemaan kieltosopimuksen maailmanlaajuista soveltamista ja kansallista täytäntöönpanoa, myös rikoslainsäädännön avulla, sekä tehostamaan sen noudattamista.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvosto hyväksyi 28 päivänä huhtikuuta 2004 yksimielisesti päätöslauselman 1540 (2004), jossa joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviäminen todetaan uhkaksi kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Tämän päätöslauselman määräysten täytäntöönpano edistää kieltosopimuksen täytäntöönpanoa.

(3)

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 26 päivänä elokuuta 1988 päätöslauselman 620 (1988), jossa muun muassa rohkaistaan YK:n pääsihteeriä tutkimaan viipymättä väitteitä mahdollisesta kemiallisten aseiden, bakteriologisten (biologisten) aseiden tai toksiiniaseiden käytöstä, joka saattaa rikkoa tukehduttavien, myrkyllisten ja muiden samankaltaisten kaasujen sekä bakteriologisten keinojen käytön kieltoa sodassa koskevaa pöytäkirjaa, jäljempänä ’vuoden 1925 Geneven pöytäkirja’. YK:n yleiskokous hyväksyi 20 päivänä syyskuuta 2006 YK:n maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen strategian, joka on yleiskokouksen 8 päivänä syyskuuta 2006 antaman päätöslauselman 60/288 liitteenä ja jossa YK:n jäsenvaltiot rohkaisevat pääsihteeriä pitämään käytettävissään olevan asiantuntijoita ja laboratorioita koskevan luettelon sekä tekniset ohjeet ja menettelyt ajan tasalla, jotta väitettyä käyttöä voidaan tutkia ajallaan ja tehokkaasti.

(4)

Neuvosto hyväksyi 27 päivänä helmikuuta 2006 kieltosopimusta koskevan yhteisen toiminnan 2006/184/YUTP (1), jonka tavoitteina on edistää kieltosopimuksen maailmanlaajuista soveltamista ja tukea sen täytäntöönpanoa sopimusvaltioissa, jotta voitaisiin varmistaa, että sopimusvaltiot saattavat kieltosopimuksen kansainväliset velvoitteet osaksi kansallista lainsäädäntöään ja hallinnollisia toimenpiteitään.

(5)

Yhteisen toiminnan 2006/184/YUTP rinnalla Euroopan unioni hyväksyi biologisia aseita ja toksiiniaseita koskevan toimintasuunnitelman (2), jossa jäsenvaltiot sitoutuivat antamaan luottamusta lisäävien toimien yhteydessä saamansa tiedot YK:lle kunkin vuoden huhtikuussa sekä luettelot asiaankuuluvista asiantuntijoista ja laboratorioista YK:n pääsihteerille kemiallisten tai biologisten aseiden väitettyä käyttöä koskevan tutkinnan helpottamiseksi.

(6)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä maaliskuuta 2006 kieltosopimuksen kuudetta tarkistuskonferenssia koskevan yhteisen kannan 2006/242/YUTP (3).

(7)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä marraskuuta 2008 kieltosopimusta koskevan yhteisen toiminnan 2008/858/YUTP (4), jonka tavoitteet ovat kieltosopimuksen maailmanlaajuisen soveltamisen edistäminen, kieltosopimuksen sopimusvaltioiden tukeminen sopimuksen täytäntöönpanossa, sopimusvaltioiden luottamusta lisääviä toimia koskevien LLT-ilmoitusten toimittamisen edistäminen ja kieltosopimuksen konferenssien välisen prosessin tukeminen.

(8)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2011 päätöksen 2011/429/YUTP (5) kieltosopimuksen seitsemännessä tarkistuskonferenssissa omaksuttavasta unionin kannasta.

(9)

Kieltosopimuksen seitsemännessä tarkistuskonferenssissa päätettiin jatkaa täytäntöönpanon tukiyksikön toimeksiantoa uudella viiden vuoden kaudella (2012–2016) ja laajentaa sen tehtäviä kattamaan apupyyntöjen ja -tarjousten tietokannan perustamista ja hallinnointia koskevan päätöksen täytäntöönpano ja siihen liittyvän sopimusvaltioiden välisen tiedonvaihdon helpottaminen sekä tarvittaessa sopimusvaltioiden tukeminen seitsemännen tarkistuskonferenssin päätösten ja suositusten täytäntöönpanossa.

(10)

Seitsemännessä tarkistuskonferenssissa päätettiin, että kahdeksas tarkistuskonferenssi pidetään Genevessä viimeistään vuonna 2016 ja että siinä olisi tarkasteltava kieltosopimuksen toimintaa ottaen huomioon muun muassa:

i)

kieltosopimuksen kannalta merkittävä uusi tieteellinen ja teknologinen kehitys;

ii)

sopimusvaltioiden edistyminen kieltosopimuksen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanossa;

iii)

edistyminen seitsemännessä tarkistuskonferenssissa hyväksyttyjen päätösten ja suositusten täytäntöönpanossa.

(11)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä heinäkuuta 2012 kieltosopimusta koskevan päätöksen 2012/421/YUTP (6), jonka tavoitteet ovat kieltosopimuksen maailmanlaajuisen soveltamisen edistäminen, kieltosopimuksen sopimusvaltioiden tukeminen sopimuksen täytäntöönpanossa, sopimusvaltioiden luottamusta lisääviä toimia koskevien LLT-ilmoitusten toimittamisen edistäminen ja kieltosopimuksen konferenssien välisen prosessin tukeminen.

(12)

Koska kieltosopimuksen seuraava tarkistuskonferenssi järjestetään marras-joulukuussa 2016, on asianmukaista saattaa unionin kanta ajan tasalle,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unioni pyrkii bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä ’kieltosopimus’, kahdeksannen tarkistuskonferenssin edellä ja sen aikana erityisesti varmistamaan, että sopimusvaltiot käsittelevät seuraavia painopisteitä:

a)

kieltosopimuksen noudattamista koskevan luottamuksen lisääminen ja ylläpitäminen tässä päätöksessä kuvatuin erityistoimenpitein;

b)

kansallisen täytäntöönpanon tukeminen, myös tiiviimmässä yhteistyössä valtiosta riippumattomien sidosryhmien kanssa;

c)

YK:n pääsihteerin tutkintamekanismin tukeminen, kun kyse on biologisten aseiden ja aineiden väitetystä käytöstä, kehittämällä edelleen sen toimintaedellytyksiä keinona vahvistaa kieltosopimuksen VI ja VIII artiklaa; ja

d)

kieltosopimuksen maailmanlaajuisen soveltamisen edistäminen.

Unionin tavoitteena on tarkistaa kieltosopimuksen toimintaa sekä konferenssien välistä prosessia vuosina 2012–2015, edistää konkreettisia toimia ja tutkia vaihtoehtoja kieltosopimuksen tehostamiseksi entisestään. Tämän osalta unioni tekee vuoden 2016 kahdeksatta tarkistuskonferenssia varten konkreettisia ehdotuksia, jotka on määrä hyväksyä kyseisessä konferenssissa.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi unioni

a)

osallistuu kahdeksannessa tarkistuskonferenssissa tapahtuvaan kieltosopimuksen toiminnan täydelliseen uudelleentarkasteluun, sopimusvaltioiden kieltosopimuksen mukaisesti antamien sitoumusten täytäntöönpano mukaan lukien, sekä vuosien 2012–2015 konferenssien välisen ohjelman toteutumisen ja tulosten arvioinnin täydelliseen uudelleentarkasteluun;

b)

kannattaa kahdeksannen ja yhdeksännen tarkistuskonferenssin väliselle ajalle uutta asiasisältöä koskevaa työohjelmaa, jossa otetaan huomioon aiempien konferenssien välisten ohjelmien rajoitukset, hyväksymällä tehostettuja järjestelyjä edistymisen aikaansaamiseksi jatkossakin tässä työohjelmassa, jotta kieltosopimuksen tuloksellisuutta voidaan parantaa;

c)

kannattaa kieltosopimuksen yhdeksännen tarkistuskonferenssin järjestämistä viimeistään vuonna 2021;

d)

pyrkii luomaan yhteisymmärryksen, jotta kahdeksannessa tarkistuskonferenssissa voidaan onnistua aiemmissa konferensseissa muodostuneiden puitteiden pohjalta, ja edistää muun muassa seuraavia keskeisiä kysymyksiä:

i)

vaikka unioni tunnustaa, ettei todentamisesta ole tässä vaiheessa päästy yhteisymmärrykseen, se on täydellisen ja tuloksellisen aseidenriisunnan ja aseiden leviämisen estämisen keskeinen osatekijä, se pyrkii yksilöimään vaihtoehtoja, jotka uudessa konferenssien välisessä ohjelmassa ja sen jälkeen voivat osaltaan lisätä luottamusta kieltosopimuksen tavoitteen ja tarkoituksen noudattamiseen ja tulokselliseen täytäntöönpanoon; sopimusvaltioiden olisi voitava osoittaa kieltosopimuksen noudattaminen muun muassa edellytyksiä, toimia ja toimenpiteitä, vapaaehtoiset ja muut paikan päällä toteutettavat sovitut toimenpiteet mukaan lukien, koskevan keskinäisen tiedonvaihdon (kuten pakollisten tai vapaaehtoisten ilmoitusten) ja suuremman avoimuuden kautta; näiden toimien perustana ovat vuosien 2012–2015 konferenssien välisen ohjelman toteuttamisen aikana esitetyt ehdotukset ja ohjelman tulokset;

ii)

tarvittaessa kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden, mukaan lukien hallinnollinen lainsäädäntö, oikeudenkäyttö ja rikoslainsäädäntö, sekä patogeenisten mikro-organismien ja toksiinien valvonnan tukeminen ja lujittaminen kieltosopimuksen puitteissa; on mahdollista harkita lisätoimia ja tehdä päätöksiä, jotka koskevat tapoja tehostaa kansallista täytäntöönpanoa: yhteys ja sitoutuminen valtiosta riippumattomiin sidosryhmiin kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla koskien niiden roolia kieltosopimuksen tavoitteiden edistämisessä ja sen täytäntöönpanossa; jatkuva tuki bioturvallisuuteen ja biomateriaalien suojaamiseen liittyviä toimenpiteitä koskevien asianmukaisten standardien hyväksymiselle; tiedottaminen asianomaisille ammattilaisille yksityisellä ja julkisella sektorilla; koulutusohjelmat niille, joilla on oikeus käsitellä kieltosopimuksessa tarkoitettuja biologisia aineita ja toksiineja; vastuullisen ajattelun edistäminen asianomaisten kansallisten ammattilaisten keskuudessa sekä käytännesääntöjen vapaaehtoinen kehittäminen, hyväksyminen ja levittäminen; YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmista 1540 (2004) ja 1673 (2006) johtuvien velvoitteiden noudattamisen edistäminen, kun se on tarpeen sen estämiseksi, että biologisia aseita tai toksiiniaseita hankitaan tai käytetään terrorismitarkoituksiin, mukaan lukien riski siitä, että valtiosta riippumattomat toimijat saavat haltuunsa aineita, tarvikkeita ja tietoja, joita voitaisiin käyttää biologisten aseiden ja toksiiniaseiden kehittelyssä ja tuotannossa;

iii)

kaikkien valtioiden liittyminen kieltosopimukseen, myös kehottamalla kaikkia niitä valtioita, jotka eivät ole kieltosopimuksen osapuolia, liittymään siihen viipymättä ja sitoutumaan oikeudellisesti biologisten ja toksiiniaseiden riisuntaan ja niiden leviämisen estämiseen ja, ennen kuin tällaiset valtiot ovat liittyneet kieltosopimukseen, rohkaisemalla niitä osallistumaan tarkkailijoina kieltosopimuksen sopimusvaltioiden kokouksiin ja panemaan kieltosopimuksen määräykset vapaaehtoisesti täytäntöön sekä suosittelemalla kieltosopimuksen maailmanlaajuista soveltamista koskevan sellaisen toimintasuunnitelman hyväksymistä, jota täytäntöönpanon tukiyksikkö koordinoi ja jota arvioidaan konferenssien välisissä kokouksissa pidettävissä erityisistunnoissa;

iv)

pyrkiminen siihen, että biologisia aseita ja toksiiniaseita koskeva kielto julistetaan maailmanlaajuisesti sitovaksi kansainvälisen oikeuden määräykseksi, myös soveltamalla kieltosopimusta maailmanlaajuisesti;

v)

pyrkimykset parantaa avoimuutta ja lisätä luottamusta kieltosopimuksen noudattamiseen, mukaan lukien tekemällä tarvittavia ja toteutettavissa olevia tarkistuksia nykyisiin luottamusta lisääviin toimiin; unioni haluaa tehostaa näitä luottamusta lisääviä toimia osoittamalla toimenpiteitä, joilla lisätään niiden suoraa merkitystä keskeisten tavoitteiden eli avoimuuden sekä epäilysten ja huolenaiheiden välttämisen kannalta; tuen jatkaminen vapaaehtoisuuteen perustuvalle vertaisarviointiprosessille, koska se on arvokas väline sopimusvaltioiden välisen avoimuuden lisäämiseksi ja se lisää siten luottamusta kieltosopimuksen noudattamiseen ja kansallisen täytäntöönpanon tehostamiseen parhaiden käytäntöjen jakamisen kautta, lisää sidosryhmien tietoutta täytäntöönpanovaatimuksista ja lisää kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla;

vi)

kemiallisten ja biologisten aseiden väitetyn käytön tutkimiseksi perustetun YK:n pääsihteerin mekanismin toimintaedellytysten vahvistaminen, myös lisäämällä koulutettujen asiantuntijoiden, koulutuksen sekä simulointi- ja kenttäharjoitusten määrää; erikseen suoritettava työ voi tehostaa edelleen kieltosopimuksen VI artiklaa ja epäsuorasti VII artiklaa;

vii)

sellaisten päätösten tekeminen, jotka koskevat kieltosopimuksen VII artiklassa tarkoitettua avunantoa ja yhteensovittamista asiaankuuluvien järjestöjen kanssa minkä tahansa sopimusvaltion pyynnöstä, jos kyse on biologisten aseiden tai toksiiniaseiden väitetystä käytöstä, mukaan lukien tautien valvontaa, havaitsemista ja diagnosointia koskevien kansallisten valmiuksien ja julkisten terveydenhuoltojärjestelmien parantaminen ensimmäisenä toimenpiteenä.

viii)

kieltosopimuksen X artiklaan liittyvän yhteistyön ja avunannon avoimuuden lisääminen ja muiden kansainvälisten järjestöjen toimivallan, työn ja asiantuntemuksen huomioon ottaminen; unioni tukee edelleenkin kieltosopimuksen X artiklan konkreettista täytäntöönpanoa eri avustusohjelmiensa kautta, ja se haluaa edelleen pyrkiä yhteisiin näkemyksiin, mikä on tehokkaan toiminnan perusta, kun tavoitteena on rauhanomaisiin tarkoituksiin pyrkivä yhteistyö kieltosopimuksen puitteissa; voitaisiin harkita lisätoimia sekä tehdä päätöksiä, jotka koskevat kansainvälisen yhteistyön, rauhanomaisiin tarkoituksiin pyrkivän avunannon ja tiedonvaihdon lisäämistä biotieteiden ja teknologian osalta sekä valmiuksien kehittämistä tarttuvien tautien valvonnassa, havaitsemisessa, diagnosoinnissa ja leviämisen estämisessä; unioni tukee edelleen nykyisen yhteistyö- ja avunantotietokannan käyttöä ja etsii tarvittaessa keinoja siitä saatavan hyödyn parantamiseksi; tuen antaminen muun muassa G7-maiden yleismaailmallisille kumppanuusohjelmille, asianomaisille unionin ohjelmille sekä maailmanlaajuisen terveysturvallisuusohjelman (Global Health Security Agenda) tavoitteille, joilla pyritään tukemaan kansainvälisen terveyssäännöstön täytäntöönpanoa, aseidenriisuntaa ja arkaluontoisten aineiden ja laitosten sekä tarvittaessa asiantuntemuksen valvontaa ja turvaamista;

ix)

sellaisen alaan liittyvän tieteellisen ja teknologisen kehityksen tiheämpään ja kohdistetumpaan arviointiin tähtäävän prosessin tukeminen, jolla voi olla vaikutuksia kieltosopimukseen; tällaiseen prosessiin voisi sisältyä täytäntöönpanon tukiyksikön pysyvä tieteellinen ja teknologinen neuvoa-antava tehtävä ja kattavampi tarkistusprosessi keskeisenä osana uudessa konferenssien välisessä työohjelmassa, jotta se kattaa kansainvälisten akatemioiden ja sopimusvaltioiden johtamat asiaan liittyvät tapahtumat ja niiden suorittaman työn kokonaisvaltaisemmalla ja koordinoidummalla tavalla.

3 artikla

Tehostaakseen kieltosopimuksen noudattamista unioni lisää LLT-lomakkeiden merkitystä ja kattavuutta

a)

tarkastelemalla vuosittaisia LLT-lomakkeita täytäntöönpanoa ja noudattamista koskevana säännöllisenä kansallisena ilmoitusvälineenä sekä kehittämällä niitä edelleen tämän tavoitteen mukaisesti;

b)

yksinkertaistamalla LLT-lomakkeita niin paljon kuin mahdollista ja poistamalla mahdolliset epäselvyydet;

c)

tukemalla täytäntöönpanon tukiyksikköä voimakkaamman roolin omaksumisessa kansallisten yhteyspisteiden apuna LLT-lomakkeiden täyttämisessä LLT-lomakkeiden sähköistä toimittamista varten järjestettävien alueellisten seminaarien ja koulutuksen avulla;

d)

lisäämällä osallistumista luottamusta lisääviin toimiin sekä parantamalla niiden laatua ja kattavuutta laajentamalla sähköisen LLT-mekanismin toimivuutta ja saattamalla se LLT-oppaan tavoin saataville kaikilla YK:n virallisilla kielillä kieltosopimuksen verkkosivustolla.

4 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyjen tavoitteiden lisäksi unioni kannattaa täytäntöönpanon tukiyksikön aseman vahvistamista. Unioni tukee erityisesti seuraavaa:

a)

täytäntöönpanon tukiyksikön toimeksiannon jatkaminen edelleen viidellä vuodella;

b)

uusien toimien sisällyttäminen täytäntöönpanon tukiyksikön toimeksiantoon tarkistetun ja tehostetun konferenssien välisen työohjelman täytäntöönpanon tukemiseksi jäljempänä 5 artiklassa tarkoitetun mukaisesti;

c)

tehokkaamman järjestelmän kehittäminen tieteellisen ja teknologisen kehityksen ja sen kieltosopimukseen kohdistuvan vaikutuksen tarkistamiseksi määrittelemällä täytäntöönpanon tukiyksikölle muun muassa pysyvä tieteellinen ja teknologinen neuvoa-antava ja yhteydenpidosta vastaava tehtävä;

d)

täytäntöönpanon tukiyksikön koordinoiman, kieltosopimuksen maailmanlaajuista soveltamista koskevan toimintasuunnitelman hyväksyminen;

e)

täytäntöönpanon tukiyksikön rooli sopimusvaltioiden kansallisten yhteyspisteiden tukemisessa niiden kerätessä ja toimittaessa 3 artiklassa tarkoitettuja LLT-lomakkeita;

f)

täytäntöönpanon tukiyksikön nykyisen henkilöstön riittävä kasvattaminen, jotta se pystyy saavuttamaan uudet tavoitteet ja suorittamaan edellä tässä artiklassa tarkoitetut toimet.

5 artikla

Konferenssien välisen ohjelman tarkistamisen ja tehostamisen tukemiseksi unioni erityisesti

a)

kannattaa seuraavien kysymysten käsittelemistä uudessa konferenssien välisessä ohjelmassa joko konferenssien välillä käsiteltävinä aiheina tai erityistyöryhmissä taikka molemmilla tavoilla:

i)

kieltosopimuksen kansallinen täytäntöönpano ja noudattaminen;

ii)

luottamusta lisääviin toimiin liittyvä jatkotyöskentely kahdeksannen tarkistuskonferenssin jälkeen;

iii)

kieltosopimuksen VII artiklan mukainen avunanto ja yhteistyö;

iv)

tieteen ja teknologian kehitys;

v)

neuvoa-antavan komitean menettelyn tarkistaminen;

vi)

6 artiklassa tarkoitettu maailmanlaajuinen soveltaminen.

b)

kannattaa bioturvallisuutta ja biomateriaalien suojaamista koskevien kansallisten sääntelypuitteiden laatimista; vaikka laboratorioita koskevat bioturvallisuuteen ja biomateriaalien suojaamiseen liittyvät asianmukaiset standardit eivät millään tavalla korvaa sopimuksen noudattamisen valvontaa, tällaisten standardien hyväksyminen ja edistäminen voi pitkällä aikavälillä auttaa yksittäisiä sopimusvaltioita niiden pannessa täytäntöön kieltosopimuksen mukaisia velvoitteitaan; ne voivat myös olla muiden toimenpiteiden ohella hyödyllinen väline, jolla voidaan osoittaa sopimuksen noudattaminen; tästä asiasta käytävät keskustelut, myös alan laboratorioiden, bioturvallisuusyhdistysten ja teollisuuden kanssa, voisivat olla osa uutta konferenssien välistä työohjelmaa;

c)

tukee kieltosopimuksen yhteydessä vapaaehtoisia vertaisarviointeja, joihin sopimusvaltiot osallistuvat; vertaisarvioinnin tarkoituksena on parantaa kansallista täytäntöönpanoa ja antaa vakuudet kieltosopimuksen noudattamisesta esimerkiksi täytäntöönpanoa koskevia toimintaedellytyksiä, toimia ja toimenpiteitä sekä noudattamispyrkimyksiä koskevan tietojenvaihdon ja suuremman avoimuuden avulla;

d)

tukee konferenssien välisen prosessin päätösvallan vahvistamista tutkimalla eri vaihtoehtoja, kuten selkeästi määriteltyjä päätöksentekovaltuuksia työn eri osa-alueiden osalta.

6 artikla

Kieltosopimuksen maailmanlaajuisen soveltamisen tukemiseksi unioni

a)

kannattaa täytäntöönpanon tukiyksikön koordinoiman ja konkreettisia toimia sisältävän, kieltosopimuksen maailmanlaajuista soveltamista koskevan toimintasuunnitelman hyväksymistä; toimintasuunnitelmaan voisi sisältyä sellaisia toimia kuin tiedotustapahtumat, yhteiset viralliset yhteydenotot, asiaankuuluvien asiakirjojen kääntäminen ja kannustimet, kuten tiedonvaihto avunantoa koskevista tarjouksista; toimintasuunnitelmaa arvioitaisiin ja tarvittaessa muutettaisiin jokaisessa sopimusvaltioiden kokouksessa;

b)

kannattaa kieltosopimuksen maailmanlaajuista soveltamista käsittelevien erityisistuntojen tai työryhmäkokousten järjestämistä konferenssien välisen prosessin yhteydessä tiedotustoimien yhteensovittamiseksi eri toimijoiden välillä ja alueellisten aloitteiden suunnittelemiseksi.

7 artikla

Unioni tukee toimia, joilla vahvistetaan kemiallisten ja biologisten aseiden väitetyn käytön tutkimiseksi perustetun YK:n pääsihteerin mekanismin toiminnallisia edellytyksiä, erityisesti varmistamalla kyseisen mekanismin määräysten tuloksellisuuden ja toteuttamalla tätä varten käytännön toimia, kuten koulutusohjelmien tukeminen, mukaan lukien harjoitusten järjestäminen ja analyysilaboratoriojärjestelmän kehittäminen.

8 artikla

Unioni tukee toimia kieltosopimuksen VII artiklan vahvistamiseksi kahdeksannessa tarkistuskonferenssissa ottaen huomioon muualla toteutetut toimet, joilla parannetaan kansainvälisiä edellytyksiä reagoida tartuntatautiepidemioihin.

9 artikla

Unioni toteuttaa seuraavia toimia tässä päätöksessä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi:

a)

unioni ja sen jäsenvaltiot tekevät tässä päätöksessä vahvistetun kannan perusteella kieltosopimuksen sopimusvaltioiden harkittaviksi kahdeksannessa tarkistuskonferenssissa ehdotuksia, jotka koskevat erityisiä käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia järjestelyjä, joilla tuloksellisesti parannetaan kieltosopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

korkea edustaja tai unionin valtuuskunta suorittaa tarvittaessa virallisia yhteydenottoja;

c)

korkea edustaja tai unionin valtuuskunta esittää YK:lle kannanottoja ennen kahdeksatta tarkistuskonferenssia ja sen aikana.

10 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 16 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston yhteinen toiminta 2006/184/YUTP, 27 päivältä helmikuuta 2006, biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa (EUVL L 65, 7.3.2006, s. 51).

(2)  EUVL C 57, 9.3.2006, s. 1.

(3)  Neuvoston yhteinen kanta 2006/242/YUTP, 20 päivältä maaliskuuta 2006, biologisten aseiden kieltosopimuksen tarkistuskonferenssista vuonna 2006 (EUVL L 88, 25.3.2006, s. 65).

(4)  Neuvoston yhteinen toiminta 2008/858/YUTP, hyväksytty 10 päivänä marraskuuta 2008, biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon puitteissa (EUVL L 302, 13.11.2008, s. 29).

(5)  Neuvoston päätös 2011/429/YUTP, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2011, bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen (BTWC) osapuolina olevien valtioiden seitsemännessä tarkistuskonferenssissa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta (EUVL L 188, 19.7.2011, s. 42).

(6)  Neuvoston päätös 2012/421/YUTP, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012, biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa (EUVL L 196, 24.7.2012, s. 61).