30.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/184


KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) 2015/1959,

annettu 1 päivänä heinäkuuta 2015,

jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmennukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavista järjestelmistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 60 artiklan h alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely ja sovellettavat tekniset eritelmät vahvistetaan komission päätöksessä 97/464/EY (2).

(2)

Päätöksessä 97/464/EY ei vahvisteta yksityiskohtaisia perusteita jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden, etenkin tarkastus- ja lietekaivojen kansien, paloteknisen käyttäytymisen arviointi- ja todentamisjärjestelmien valintaa varten.

(3)

Jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden suoritustason arvioimiseen käytettävä järjestelmä olisi asianmukaisempaa valita asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä V vahvistetuista järjestelmistä. Tällöin valmistajien pääsy sisämarkkinoille tehostuisi, mikä osaltaan parantaisi koko rakennusalan kilpailukykyä.

(4)

Selkeyden ja avoimuuden nimissä päätös 97/464/EY olisi kumottava ja korvattava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan liitteessä I esitettyihin jäteveden käsittelyyn tarkoitettuihin tuotteisiin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden suoritustaso suhteessa niiden perusominaisuuksiin on arvioitava ja varmennettava liitteessä II esitetyillä järjestelmillä.

3 artikla

Kumotaan päätös 97/464/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.

(2)  Komission päätös 97/464/EY, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1997, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden osalta (EYVL L 198, 25.7.1997, s. 33).


LIITE I

SOVELTAMISALAAN KUULUVAT TUOTTEET

Tätä päätöstä sovelletaan seuraaviin:

1)

Padotusventtiilit: viemärin alipaineventtiilit

2)

Sarjat jätevedenpumppaamoja ja -nostamoita varten

3)

Jätevedenkäsittelylaitosten ja paikalla tapahtuvan käsittelyn laitteistojen sarjat ja elementit

4)

Umpikaivot

5)

Esivalmisteiset viemärikanavat

6)

Tarkastus- ja kokoojakaivot

7)

Tarkastus- ja kokoojakaivojen askelraudat, tikkaat ja kaiteet

8)

Erottimet

9)

Tarkastus- ja lietekaivojen kannet


LIITE II

SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- JA VARMENNUSJÄRJESTELMÄT

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin sovelletaan niiden perusominaisuudet huomioon ottaen seuraavia suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmiä:

Taulukko 1

Kaikki perusominaisuudet paitsi palotekninen käyttäytyminen

Tuotteet

Perusominaisuudet

Sovellettavat asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä V vahvistetut suoritustason arviointi- ja varmennusmenetelmät

Padotusventtiilit: viemärin alipaineventtiilit

Kaikki perusominaisuudet paitsi palotekninen käyttäytyminen

4

Sarjat jätevedenpumppaamoja ja -nostamoita varten

3

Jätevedenkäsittelylaitosten ja paikalla tapahtuvan käsittelyn laitteistojen sarjat ja elementit

3

Umpikaivot

3

Esivalmisteiset viemärikanavat

3

Tarkastus- ja kokoojakaivot

4

Tarkastus- ja kokoojakaivojen askelraudat, tikkaat ja kaiteet

4

Erottimet

4

Tarkastus- ja lietekaivojen kannet

1


Taulukko 2

Ainoastaan palotekninen käyttäytyminen

Kaikkiin taulukon 1 ensimmäisessä sarakkeessa mainittuihin tuotteisiin sovelletaan tuotteiden alaryhmien mukaan seuraavia suoritustason tarkastus- ja varmennusmenetelmiä:


Tuotteiden alaryhmät

Sovellettavat asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteessä V vahvistetut suoritustason arviointi- ja varmennusmenetelmät

Tuotteet, joiden tuotantoprosessissa on selvästi erotettava vaihe, joka johtaa paloteknisen käyttäytymisen paranemiseen (esim. palosuoja-aineen lisääminen tai orgaanisen aineen vähentäminen).

1

Tuotteet, joiden paloteknisen käyttäytymisen luokittelemiseen ilman testausta on soveltuva eurooppalainen oikeusperusta

4

Tuotteet, jotka eivät kuulu riveillä 1 ja 2 mainittuihin tuotteiden alaryhmiin

3