24.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 280/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1918,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2015,

rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön järjestelmän (AAC-järjestelmä) perustamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 7132)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 63 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistetaan yhdenmukainen kehys unionin elintarvike- ja rehulainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritettavan virallisen valvonnan järjestämiselle. Asetuksen IV osastossa vahvistetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välistä hallinnollista avunantoa ja yhteistyötä koskevat säännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa elintarvike- ja rehulainsäädännön soveltaminen.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 edellytetään erityisesti, että jäsenvaltiot antavat toisilleen hallinnollista apua, tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ja vaihtavat tietoja sen varmistamiseksi, että useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskeviin säännösten noudattamatta jättämisiin voidaan puuttua tehokkaasti.

(3)

Lisäksi asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään hallinnollista avunantoa ja yhteistyötä koskevista jäsenvaltioiden velvollisuuksista, joita täydennetään komission velvollisuudella koordinoida jäsenvaltioiden toteuttamia toimia siinä tapauksessa, että säännösten noudattamatta jättämiset koskevat laajaa aluetta tai ne ovat toistuvia tai jäsenvaltiot eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, kuinka noudattamatta jättämisiä pitäisi käsitellä.

(4)

Täyttääkseen asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistetut velvoitteet jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava elintarvike- ja rehulainsäädännön noudattamisen varmistamiseen tarvittavia tietoja keskenään ja tietyissä tapauksissa komission kanssa, jos virallisen valvonnan tulosten perusteella toimia tarvitaan useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

(5)

Jotta tiedonvaihto olisi mahdollisimman tehokasta, olisi perustettava hallinnollisen avunannon ja yhteistyön tietojärjestelmä, jäljempänä ’AAC-järjestelmä’, jonka tarkoituksena on tarjota kussakin jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 882/2004 35 artiklan mukaisesti nimetyille yhdyselimille tarvittavat työvälineet mainitussa asetuksessa edellytetyn tiedonvaihdon käytännön toteutuksen helpottamiseksi. AAC-järjestelmän on tarjottava selkeä viestintämenetelmä ja jäsennelty esitystapa tiedonvaihtoa varten.

(6)

AAC-järjestelmän kehittämiseen, käyttöön ja ylläpitoon sovelletaan tietotekniikan järkeistämistä koskevia komission periaatteita, mikä tarkoittaa olemassa olevien järjestelmien uudelleenkäyttöä ja tässä tapauksessa, jos mahdollista, olemassa olevien tiedonvaihtojärjestelmien uudelleenkäyttöä, jotta voidaan taata tehokkain mahdollinen ratkaisu ja välttää tietojärjestelmien tarpeetonta päällekkäisyyttä.

(7)

Pääsy AAC-järjestelmään on annettava vain kussakin jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti nimetyille yhdyselimille ja komission nimeämälle henkilöstölle. Jäsenvaltioiden on pystyttävä osoittamaan nimettyjen yhdyselinten joukosta tietyt yhdyselimet, jotka on nimenomaan nimetty AAC-järjestelmän käyttäjiksi niissä tapauksissa, joissa on kyse vilpillisistä toimintatavoista aiheutuvasta mahdollisesta säännösten noudattamatta jättämisestä.

(8)

Täydentävää teknistä tukea varten ja hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyjen valmistelun helpottamiseksi jäsenvaltion keskus- tai alueellisen tason toimivaltaisille viranomaisille voidaan yhdyselimen pyynnöstä antaa pääsy joihinkin AAC-järjestelmän teknisiin toimintoihin. Pääsy voidaan antaa vain avunantopyyntöihin tai noudattamatta jättämistä koskeviin ilmoituksiin liittyviin toimintoihin, joita tarvitaan mainittujen viranomaisten ja avunantopyyntöä tai noudattamatta jättämistä koskevaa ilmoitusta käsittelevän yhdyselimen välisen tiedonvaihdon mahdollistamiseen.

(9)

Tietyissä tapauksissa elintarvike- ja rehulainsäädännön noudattamatta jättämistä koskevia tietoja jaetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten aloitteesta ja niiden keskuudessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (2) mukaisesti perustetun elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) ja komission päätöksellä 2004/292/EY (3) perustetun Traces-järjestelmän (yhdennetty eläinlääkinnällinen tietojärjestelmä) välityksellä. Tarpeettoman tietojen monistamisen välttämiseksi kyseiset tiedot olisi laitettava asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisesti nimettyjen yhdyselinten saataville AAC-järjestelmän kautta, jotta RASFF- tai Traces-järjestelmään ilmoituksen tekevän jäsenvaltion ei tarvitsisi lisätä samoja tietoja AAC-järjestelmään hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyä varten. Prosessin järkeistämiseksi RASFF- ja Traces-sovellusten olisi vastaavasti pystyttävä toimittamaan tiedot AAC-järjestelmään.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön puitteissa vaihdettuihin tietoihin voi kuulua alan toimijoita ja niiden hallussa olevia toimitiloja ja tavaroita koskevan virallisen valvonnan tuloksia sekä tietoja, joiden perusteella kyseiset toimijat, toimitilat tai tavarat voidaan tunnistaa. Pääsy näihin tietoihin on annettava vain niille toimivaltaisten viranomaisten toimihenkilöille, jotka toimenkuvansa puolesta tarvitsevat tietoja elintarvike- ja rehulainsäädännön noudattamisen tarkistamista tai sen muunlaista täytäntöönpanoa varten.

(11)

AAC-järjestelmän olisi oltava sellainen, että avunantopyynnön tai useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevaa mahdollista tai todettua noudattamatta jättämistä koskevan ilmoituksen lähettänyt yhdyselin pystyy päättämään hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn sen jälkeen, kun pyynnön tai ilmoituksen vastaanottaneelta yhdyselimeltä on saatu apua tai palautetta. Olisi luotava järjestelyjä sen estämiseksi, etteivät menettelyt jää tarpeettomasti kesken, ja sen mahdollistamiseksi, että järjestelmä voi automaattisesti päättää menettelyn, jos järjestelmässä ei kuuden kuukauden aikana ole ollut mitään menettelyyn liittyvää tiedonvaihtoa tai toimintaa.

(12)

Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita. Tällä päätöksellä pyritään erityisesti varmistamaan, että henkilötietojen suojaamista koskevia oikeuksia kunnioitetaan kokonaisuudessaan.

(13)

Jos asetuksessa (EY) N:o 882/2004 ja tässä päätöksessä tarkoitettuun tiedonvaihtoon sisältyy henkilötietojen käsittelyä, olisi suoritettava perusteellinen arviointi sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittely on välttämätöntä tehokkaan hallinnollisen avunannon ja yhteistyön tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja että siinä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (4) kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (5). Jos harkitaan direktiivissä 95/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 vahvistettuja tiettyjä rekisteröidyn oikeuksia ja rekisterinpitäjien velvollisuuksia koskevia poikkeuksia ja rajoituksia direktiivin 95/46/EY 13 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi, kyseisiä poikkeuksia ja rajoituksia voidaan soveltaa vain, jos ne ovat välttämättömiä ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen. Rekisteröityjen oikeuksien rajoittamisen olisi oltava toimenpide, joka on välttämätön toimivaltaisten viranomaisten suorittaman virallisen valvonnan ja elintarvike- tai rehulainsäädännön noudattamisen arvioinnin häiritsemisen estämiseksi. Rekisteröityjen oikeuksia voidaan direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti rajoittaa erityisesti silloin, kun toteutetaan havainnointitoimia tai salaisen tarkkailun toimia ja oikeuksien myöntäminen vaarantaisi virallisen valvonnan tai tutkimusten tarkoitusperän tai heikentäisi sitä. Tietosuojan korkean tason takaamiseksi on asianmukaista asettaa enimmäisaika sen varmistamiseksi, etteivät henkilötiedot jää AAC-järjestelmään pidemmäksi aikaa kuin on tarpeen asetuksen (EY) N:o 882/2004 IV osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisuuden saavuttamiseksi. Henkilötietojen säilyttämiselle olisi asetettava viiden vuoden määräaika, joka alkaa hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn päättämisestä ja jonka umpeuduttua henkilötiedot on poistettava AAC-järjestelmästä. Kyseinen säilyttämisaika on tarpeen, jotta yhdyselimillä ja komissiolla olisi hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn päättämisen jälkeen mahdollisuus päästä käsiksi tietoihin riittävän pitkän aikaa, jotta toistuvat, toisiinsa liittyvät tai laajaa aluetta koskevat elintarvike- tai rehulainsäädännön noudattamatta jättämiset voidaan tunnistaa ajoissa.

(14)

On aiheellista vahvistaa AAC-järjestelmässä vaihdettujen tietojen oikaisua koskevat säännöt, jotta voidaan varmistaa, että järjestelmässä olevat tiedot ovat paikkansapitäviä. On myös aiheellista vahvistaa tietoturvaa koskevat vähimmäisvaatimukset, jotta voidaan estää asiaton pääsy tietoihin tai niiden asiaton käyttö.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

I JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohdeala

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat hallinnollisen avunannon ja yhteistyön järjestelmän, jäljempänä ’AAC-järjestelmä’, perustamista ja käyttöä jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välisen sekä mainittujen viranomaisten ja komission välisen tiedonvaihdon tukemiseksi asetuksen (EY) N:o 882/2004 IV osaston mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyllä’ AAC-järjestelmään kuuluvaa vakiintunutta menettelyä, jonka ansiosta jäsenvaltioiden yhdyselimet ja komissio pystyvät vaihtamaan tietoja mahdollisista säännösten noudattamatta jättämisistä asetuksen (EY) N:o 882/2004 36, 37 ja 38 artiklan mukaisesti;

2)

’hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn päättämisellä’ AAC-järjestelmän teknisen toiminnon soveltamista hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn päättämiseksi;

3)

’hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn poisvetämisellä’ sellaisen menettelyn poisvetämistä AAC-järjestelmästä, joka oli lisätty sinne virheellisesti.

II JAKSO

AAC-JÄRJESTELMÄN TOIMINTA

3 artikla

AAC-järjestelmän perustaminen ja hallinnointi

1.   Komissio perustaa AAC-järjestelmän ja hallinnoi ja päivittää sitä tarpeen mukaan.

2.   Komissio antaa kunkin jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 882/2004 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämille yhdyselimille, jäljempänä ’yhdyselimet’, pääsyn AAC-järjestelmään.

3.   Komissio antaa 2 kohdassa tarkoitettujen yhdyselinten pyynnöstä kyseisten jäsenvaltioiden keskus- tai alueellisen tason toimivaltaisten viranomaisten nimetylle henkilöstölle pääsyn AAC-järjestelmään. Pääsy on rajoitettava AAC-järjestelmän teknisiin toimintoihin, joita tarvitaan kyseisten toimivaltaisten viranomaisten ja pääsyä pyytäneen yhdyselimen välistä tiedonvaihtoa varten asioissa, jotka koskevat yhdyselimen käsittelemien hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyjen valmistelua.

4.   Komissio varmistaa, että asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklan mukaisesti perustettu elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä (RASFF) ja päätöksen 2004/292/EY 2 artiklan mukaisesti perustettu yhdennetty eläinlääkinnällinen tietojärjestelmä (Traces-järjestelmä) voivat toimittaa tarvittavat tiedot AAC-järjestelmään ja näin ollen myös yhdyselimille.

4 artikla

Vilpillisistä toimintatavoista aiheutuvaa mahdollista säännösten noudattamatta jättämistä koskevien tietojen vaihtamisesta vastaavat yhdyselimet

Jäsenvaltioiden on erityisesti ilmoitettava, mitkä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista yhdyselimistä on nimetty vilpillisistä toimintatavoista aiheutuvia mahdollisia säännösten noudattamatta jättämisiä koskevien tietojen vaihtamista varten.

5 artikla

AAC-järjestelmään liittyvät yhdyselinten vastuualueet

1.   Yhdyselinten on

a)

varmistettava, että niiden henkilöstö noudattaa asetuksen (EY) N:o 882/2004 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä;

b)

lisättävä AAC-järjestelmään asetuksen (EY) N:o 882/2004 36 artiklan mukaiset avunantoa koskevat pyynnöt, jäljempänä ’avunantopyynnöt’, saman asetuksen 37 ja 38 artiklan mukaiset ilmoitukset säännösten noudattamatta jättämisistä, jäljempänä ’noudattamatta jättämistä koskevat ilmoitukset’, ja vastaukset kyseisiin pyyntöihin tai ilmoituksiin tapauksen mukaan;

c)

varmistettava, että tiedot, jotka on asetuksen (EY) N:o 882/2004 36, 37 ja 38 artiklan mukaisesti toimitettava jonkin toisen jäsenvaltion yhdyselimelle, lisätään AAC-järjestelmään ilman tarpeetonta viivytystä;

d)

toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että AAC-järjestelmään lisätyt tiedot ovat paikkansapitäviä ja, jos tarve vaatii, niitä oikaistaan ja ne pidetään ajan tasalla;

e)

poistettava AAC-järjestelmästä tiedot, jotka on lisätty sinne virheellisesti tai jotka eivät enää ole välttämättömiä hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn käynnistämiseksi, viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ne on lisätty järjestelmään.

2.   Edellä olevan 1 kohdan a, d ja e alakohdan vaatimuksia sovelletaan myös 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun keskus- tai alueellisen tason toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöön. Jos yhdyselimellä on hallussaan todistusaineistoa, jonka mukaan jokin AAC-järjestelmän sisältämä tieto ei pitäisi paikkaansa tai se olisi lisätty sinne virheellisesti, sen on ilmoitettava asiasta kyseisen tiedon järjestelmään lisänneelle yhdyselimelle mahdollisimman pian.

6 artikla

Hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn päättäminen

1.   Avunantopyynnön tai noudattamatta jättämistä koskevan ilmoituksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti järjestelmään lisännyt yhdyselin päättää hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn saatuaan vastaanottavalta yhdyselimeltä asianmukaisen vastauksen pyyntöönsä tai ilmoitukseensa.

2.   Jos hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyä ei ole saatettu päätökseen kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona avunantopyyntö tai noudattamatta jättämistä koskeva ilmoitus lisättiin AAC-järjestelmään 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, AAC-järjestelmä pyytää pyynnön tai ilmoituksen lähettänyttä yhdyselintä vahvistamaan, että menettely on edelleen käynnissä.

Pyynnön tai ilmoituksen lähettäneen yhdyselimen on viidentoista työpäivän kuluessa joko vahvistettava, että menettely on edelleen käynnissä, tai muussa tapauksessa päätettävä menettely. Jos vahvistusta ei saada tai yhdyselin ei päätä menettelyä, AAC-järjestelmä päättää menettelyn automaattisesti.

3.   Hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettely pysyy käynnissä AAC-järjestelmässä, jos 2 kohdan mukainen vahvistus saadaan.

Jos vahvistuksen saamisen jälkeen tiedonvaihtoa ei tapahdu kuuden kuukauden yhtäjaksoisen ajanjakson aikana, menettely päätetään automaattisesti.

7 artikla

AAC-järjestelmään liittyvät komission vastuualueet

Komissio

a)

varmistaa AAC-järjestelmän tietotekniikkainfrastruktuuriin ja ohjelmistoon liittyvät kehittämis-, ylläpito- ja tukitoimenpiteet ja tarvittavat päivitykset;

b)

seuraa AAC-järjestelmässä käytävää tiedonvaihtoa sellaisen toiminnan tunnistamiseksi, joka on tai vaikuttaa olevan elintarvike- ja rehulainsäädännön vastaista ja jolla on erityistä merkitystä EU:n tasolla, kuten asetuksen (EY) N:o 882/2004 40 artiklan 1 kohdassa säädetään;

c)

analysoi AAC-järjestelmässä käytävää tiedonvaihtoa asetuksen (EY) N:o 882/2004 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koordinointitehtävänsä suorittamiseksi ja voidakseen laatia raportteja, joiden tarkoituksena on tukea mainitun asetuksen täytäntöönpanoa;

d)

määrittää tarvittavan esitystavan ja antaa tarvittavat ohjeet AAC-järjestelmän käyttöä varten.

8 artikla

AAC-järjestelmässä käytävä tiedonvaihto

1.   Tietoja vaihdetaan AAC-järjestelmän välityksellä 7 artiklan d kohdassa tarkoitettua komission määrittämää esitystapaa käyttämällä.

2.   Järjestelmässä vaihdettuihin tietoihin on kaikissa tapauksissa sisällyttävä ainakin

a)

tapausta käsittelevien toimivaltaisten viranomaisten ja toimihenkilöiden yhteystiedot;

b)

kuvaus mahdollisesta säännösten noudattamatta jättämisestä;

c)

siihen liittyvien alan toimijoiden tunnistetiedot mahdollisuuksien mukaan;

d)

yksityiskohtaiset tiedot rehu- tai elintarvikelainsäädännön noudattamatta jättämistä koskevaan tapaukseen liittyvistä eläimistä tai tavaroista;

e)

maininta siitä, koskeeko tiedonvaihto

i)

avunantopyynnön laatimista tai sellaiseen vastaamista; vai

ii)

noudattamatta jättämistä koskevan ilmoituksen laatimista tai sellaiseen vastaamista;

f)

maininta yhdyselimestä, jolle avunantopyyntö tai noudattamatta jättämistä koskeva ilmoitus on osoitettu;

g)

maininta siitä, liittyykö avunantopyyntö tai noudattamatta jättämistä koskeva ilmoitus vilpillisistä toimintatavoista aiheutuvaan mahdolliseen säännösten noudattamatta jättämiseen, ja siitä, onko pääsy kyseessä oleviin tietoihin rajattava koskemaan vain 4 artiklassa tarkoitettuja yhdyselimiä.

III JAKSO

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOTURVA

9 artikla

Käyttötarkoituksen rajoittaminen

1.   Yhdyselimet ja komissio vaihtavat ja käsittelevät henkilötietoja AAC-järjestelmässä vain asetuksen (EY) N:o 882/2004 IV osastossa vahvistettujen hallinnollista avunantoa ja yhteistyötä koskevien vaatimusten täytäntöönpanoa varten.

2.   Vaihdettaviin tietoihin ei saa missään tapauksessa sisältyä sellaisia henkilötietoja, jotka koskevat henkilön rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, ammattiliittoon kulumista tai terveyttä ja seksuaalista käyttäytymistä.

10 artikla

Tietosuoja

1.   Direktiiviä 95/46/EY ja asetusta (EY) N:o 45/2001 sovelletaan siltä osin kuin AAC-järjestelmässä vaihdetut tiedot sisältävät direktiivin 95/46/EY 2 artiklan a alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuja henkilötietoja.

2.   Asiaa koskevien tietojen siirtämistä AAC-järjestelmään koskevien velvollisuuksiensa sekä tästä ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta tiedonvaihdosta aiheutuvan henkilötietojen käsittelyn osalta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja yhdyselimet on katsottava direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi.

3.   AAC-järjestelmän hallinnointivastuun osalta komissio katsotaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuksi rekisterinpitäjäksi tämän päätöksen 5 artiklan mukaisiin toimiin liittyvien henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä.

4.   Jäsenvaltiot voivat rajoittaa direktiivin 95/46/EY 6 artiklan 1 kohdan, 10 artiklan, 11 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan mukaisia oikeuksia ja velvoitteita, jos se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.

5.   Komissio voi rajoittaa asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklan 1 kohdan, 11 artiklan, 12 artiklan 1 kohdan ja 13–17 artiklan mukaisia oikeuksia ja velvoitteita, jos se on tarpeen saman asetuksen 20 artiklan 1 kohdan a ja e alakohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi silloin, kun on suunnitteilla tai käynnissä toimia, joiden tarkoituksena on varmistaa elintarvike- tai rehulainsäädännön noudattaminen tai sen täytäntöönpano siinä nimenomaisessa tapauksessa, jota tiedot koskevat.

11 artikla

Henkilötietojen säilyttäminen

Komissio poistaa AAC-järjestelmässä käsitellyt henkilötiedot heti, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne oli kerätty ja käsitelty, pääsääntöisesti viimeistään viiden vuoden kuluttua hallinnollisen avunannon ja yhteistyön menettelyn päättämisestä.

12 artikla

Tietoturva

Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että AAC-järjestelmä on asetuksen (EY) N:o 45/2001 22 artiklan ja direktiivin 95/46/EY 17 artiklan nojalla hyväksyttyjen tietoturvasääntöjen mukainen.

13 artikla

Soveltamispäivä

Tätä päätöstä sovelletaan kahdennestakymmenennestä päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

14 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).