13.10.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 266/75


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/1836,

annettu 12 päivänä lokakuuta 2015,

Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 9 päivänä toukokuuta 2011 päätöksen 2011/273/YUTP (1) Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Neuvosto on sittemmin tuominnut jyrkästi siviiliväestöön kohdistuneet väkivaltaiset tukahduttamistoimet, joihin Syyrian hallinto on syyllistynyt. Neuvosto on toistuvasti ilmaissut syvän huolensa Syyrian tilanteen huononemisesta ja erityisesti laajamittaisista ja järjestelmällisistä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista.

(3)

Neuvosto totesi 14 päivänä huhtikuuta 2014, niiden 23 päivänä tammikuuta 2012 annettujen neuvoston päätelmien, joissa neuvosto vahvisti unionin aikovan jatkaa politiikkaansa jonka mukaan hallintoon kohdistetaan uusia toimenpiteitä niin kauan kuin sortotoimet jatkuvat, mukaisesti, että EU jatkaa hallintoon kohdistuvaa rajoittavien toimenpiteiden politiikkaansa niin kauan kuin tukahduttamistoimet jatkuvat.

(4)

Neuvosto on toistuvasti pannut erittäin huolestuneena merkille, että Syyrian hallinto on pyrkinyt kiertämään EU:n rajoittavat toimenpiteet voidakseen jatkaa siviiliväestöön kohdistuvan väkivaltaisen tukahduttamispolitiikkansa rahoittamista ja tukemista.

(5)

Neuvosto panee merkille, että Syyrian hallinto jatkaa tukahduttamispolitiikkaansa, ja ottaen huomioon tilanteen jatkumisen ja vakavuuden neuvosto katsoo tarpeelliseksi pitää nykyiset rajoittavat toimenpiteet voimassa ja varmistaa, että ne ovat tehokkaita kehittämällä niitä ja noudattamalla samalla edelleen kohdennettua ja eriytettyä lähestymistapaa sekä ottaen huomioon Syyrian väestön humanitaarisen tilanteen. Neuvosto katsoo, että tietyt henkilöiden ja yhteisöjen luokat ovat erityisen merkityksellisiä näiden rajoittavien toimenpiteiden tehokkuuden kannalta ottaen huomioon Syyriassa vallitseva erityinen tilanne.

(6)

Neuvosto on arvioinut, että koska Syyrian hallinto valvoo taloutta tiukasti, Syyriassa toimivien johtavien liike-elämän edustajien ydinjoukko pystyy säilyttämään asemansa vain olemalla läheisessä yhteydessä hallintoon, tukemalla sitä sekä vaikuttamalla siihen. Neuvosto katsoo, että sen tulisi säätää rajoittavista toimenpiteistä niin, että määrätään maahanpääsyä koskevia rajoituksia ja jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille Syyriassa toimiville johtaville liike-elämän edustajille tai ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, jotta estetään heitä toimittamasta aineellista tai taloudellista apua hallinnolle ja jotta he vaikutusvaltansa avulla painostaisivat hallintoa muuttamaan tukahduttamispolitiikkaansa.

(7)

Neuvosto on arvioinut, että koska vallankäyttöä harjoitetaan Syyriassa perinteisesti perhekunnittain, Syyrian nykyisessä hallinnossa valta on keskittynyt Assadin ja Makhloufin perheiden vaikutusvaltaisille jäsenille. Neuvosto katsoo, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Assadin ja Makhloufin perheiden tietyille jäsenille tai ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia, jotta näiden perheiden jäsenet vaikuttaisivat suoraan hallintoon sen tukahduttamispolitiikan muuttamiseksi ja sen vuoksi, että vältettäisiin rajoittavien toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen näiden perheenjäsenten toimesta.

(8)

Syyrian hallituksen ministereiden olisi katsottava olevan yhteisesti vastuussa Syyrian hallinnon harjoittamasta tukahduttamispolitiikasta. Neuvosto on arvioinut, että Syyrian hallituksen entisillä ministereillä on todennäköisesti edelleen vaikutusvaltaa hallinnossa ottaen huomioon Syyrian nykyisen hallinnon erityistilanne. Neuvosto katsoo näin ollen, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Syyrian hallituksen ministereille ja toukokuun 2011 jälkeen ministerin tehtävää hoitaneille henkilöille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia.

(9)

Syyrian asevoimat on keskeinen väline, jota hallinto käyttää tukahduttamispolitiikkansa toteuttamiseen ja jonka avulla se syyllistyy ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, ja sen palveluksessa olevat upseerit voivat hyvin todennäköisesti uudelleen syyllistyä loukkauksiin. Lisäksi neuvosto on arvioinut, että entisillä asevoimien ylemmillä upseereilla on todennäköisesti edelleen vaikutusvaltaa hallinnossa ottaen huomioon Syyrian asevoimien erityistilanne. Neuvosto katsoo näin ollen, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Syyrian asevoimien ylemmille upseereille ja toukokuun 2011 jälkeen palveluksessa olleille entisille Syyrian asevoimien ylemmille upseereille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia.

(10)

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat keskeinen väline, jota hallinto käyttää tukahduttamispolitiikkansa toteuttamiseen ja jonka avulla se syyllistyy ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, ja niiden palveluksessa olevat virkamiehet voivat hyvin todennäköisesti uudelleen syyllistyä loukkauksiin. Lisäksi neuvosto on arvioinut, että näiden palveluiden entisillä virkamiehillä on todennäköisesti edelleen vaikutusvaltaa hallinnossa ottaen huomioon Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden erityistilanne. Neuvosto katsoo näin ollen, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden jäsenille ja toukokuun 2011 jälkeen palveluksessa olleille näiden palvelujen entisille jäsenille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia.

(11)

Neuvosto on arvioinut, että hallintoon yhteydessä olevat puolisotilaalliset joukot tukevat Syyrian hallintoa sen tukahduttamispolitiikassa, syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Syyrian hallinnon määräyksestä ja sen nimissä, ja että näiden joukkojen jäsenet voivat hyvin todennäköisesti uudelleen syyllistyä loukkauksiin. Neuvosto katsoo näin ollen, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Syyrian hallintoon yhteydessä oleville puolisotilaallisille joukoille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia.

(12)

Jotta estettäisiin kemiallisten aseiden käytön kautta tapahtuvat ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset Syyriassa, neuvosto katsoo, että sen olisi määrättävä tällä alalla toimiviin neuvoston yksilöimiin ja liitteessä I lueteltuihin henkilöihin, yhteisöihin, yksikköihin, virastoihin, elimiin tai laitoksiin kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä.

(13)

Rajoittavat toimenpiteet eivät vaikuta unionin jäsenvaltioihin akkreditoitujen diplomaatti- tai konsuliedustustojen jäsenten kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien diplomaattisia suhteita koskevan vuoden 1961 Wienin yleissopimuksen ja konsulisuhteita koskevan vuoden 1963 Wienin yleissopimuksen, mukaisiin erioikeuksiin ja vapauksiin. Rajoittavat toimenpiteet eivät myöskään vaikuta jäsenvaltioiden diplomaattisten tehtävien suorittamiseen ja konsuliavun antamiseen Syyriassa.

(14)

Johdanto-osan 6–12 kappaleessa tarkoitettuihin luokkiin kuuluviin henkilöihin tai yhteisöihin ei tulisi kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä, jos on olemassa riittävästi tietoa siitä, että he tai ne eivät ole tai eivät enää ole yhteydessä hallintoon eivätkä vaikuta siihen, taikka aiheuta todellista toimenpiteiden kiertämisen riskiä.

(15)

Kaikki luetteloon merkitsemisestä koskevat päätökset olisi tehtävä yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti ottaen huomioon toimenpiteen oikeasuhteisuus.

(16)

Näin ollen päätös 2013/255/YUTP (2), jolla kumottiin päätös 2011/273/YUTP, olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/255/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään johdanto-osan kappaleet seuraavasti:

”(3)

Neuvosto on toistuvasti pannut erittäin huolestuneena merkille, että Syyrian hallinto on pyrkinyt kiertämään EU:n rajoittavat toimenpiteet voidakseen jatkaa siviiliväestöön kohdistuvan väkivaltaisen tukahduttamispolitiikkansa rahoittamista ja tukemista.

(4)

Neuvosto panee merkille, että Syyrian hallinto jatkaa tukahduttamispolitiikkaansa, ja ottaen huomioon tilanteen jatkumisen ja vakavuuden neuvosto katsoo tarpeelliseksi pitää nykyiset rajoittavat toimenpiteet voimassa ja varmistaa, että ne ovat tehokkaita kehittämällä niitä ja noudattamalla samalla edelleen kohdennettua ja eriytettyä lähestymistapaa sekä ottaen huomioon Syyrian väestön humanitaarisen tilanteen. Neuvosto katsoo, että tietyt henkilöiden ja yhteisöjen luokat ovat erityisen merkityksellisiä näiden rajoittavien toimien tehokkuuden kannalta ottaen huomioon Syyriassa vallitseva tilanne.

(5)

Neuvosto on arvioinut, että koska Syyrian hallinto valvoo taloutta tiukasti, Syyriassa toimivien johtavien liike-elämän edustajien ydinjoukko pystyy säilyttämään asemansa vain olemalla läheisessä yhteydessä hallintoon, tukemalla sitä sekä vaikuttamalla siihen. Neuvosto katsoo, että sen tulisi säätää rajoittavista toimenpiteistä niin, että määrätään maahanpääsyä koskevia rajoituksia ja jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille Syyriassa toimiville johtaville liike-elämän edustajille tai ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, jotta estetään heitä toimittamasta aineellista tai taloudellista apua hallinnolle ja jotta he vaikutusvaltansa avulla painostaisivat hallintoa muuttamaan tukahduttamispolitiikkaansa.

(6)

Neuvosto on arvioinut, että koska vallankäyttöä harjoitetaan Syyriassa perinteisesti perhekunnittain, Syyrian nykyisessä hallinnossa valta on keskittynyt Assadin ja Makhloufin perheiden [vaikutusvaltaisille jäsenille]. Neuvosto katsoo, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Assadin ja Makhloufin perheiden jäsenille tai ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia, jotta näiden perheiden jäsenet vaikuttaisivat suoraan hallintoon sen tukahduttamispolitiikan muuttamiseksi ja sen vuoksi, että vältettäisiin rajoittavien toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen näiden perheenjäsenten toimesta.

(7)

Syyrian hallituksen ministereiden olisi katsottava olevan yhteisesti vastuussa Syyrian hallinnon harjoittamasta tukahduttamispolitiikasta. Neuvosto on arvioinut, että Syyrian hallituksen entisillä ministereillä on todennäköisesti edelleen vaikutusvaltaa hallinnossa ottaen huomioon Syyrian nykyisen hallinnon erityistilanne. Neuvosto katsoo näin ollen, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Syyrian hallituksen ministereille ja toukokuun 2011 jälkeen ministerin tehtävää hoitaneille henkilöille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia.

(8)

Syyrian asevoimat on keskeinen väline, jota hallinto käyttää tukahduttamispolitiikkansa toteuttamiseen ja jolla se syyllistyy ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, ja sen palveluksessa olevat upseerit voivat hyvin todennäköisesti uudelleen syyllistyä loukkauksiin. Lisäksi neuvosto on arvioinut, että entisillä ylemmillä upseereilla on todennäköisesti edelleen vaikutusvaltaa hallinnossa ottaen huomioon Syyrian asevoimien erityistilanne. Neuvosto katsoo näin ollen, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Syyrian asevoimien ylemmille upseereille ja toukokuun 2011 jälkeen palveluksessa olleille entisille Syyrian asevoimien ylemmille upseereille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia.

(9)

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalvelut ovat keskeinen väline, jota hallinto käyttää tukahduttamispolitiikkansa toteuttamiseen ja jonka avulla se syyllistyy ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, ja niiden palveluksessa olevat virkamiehet voivat hyvin todennäköisesti uudelleen syyllistyä loukkauksiin. Lisäksi neuvosto on arvioinut, että näiden palveluiden entisillä virkamiehillä on todennäköisesti edelleen vaikutusvaltaa hallinnossa ottaen huomioon Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden erityistilanne. Neuvosto katsoo näin ollen, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden jäsenille ja toukokuun 2011 jälkeen palveluksessa olleille näiden palvelujen entisille jäsenille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia.

(10)

Neuvosto on arvioinut, että hallintoon yhteydessä olevat puolisotilaalliset joukot tukevat Syyrian hallintoa sen tukahduttamispolitiikassa, syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Syyrian hallinnon määräyksestä ja sen nimissä, ja että näiden joukkojen jäsenet voivat hyvin todennäköisesti uudelleen syyllistyä loukkauksiin. Neuvosto katsoo näin ollen, että sen olisi määrättävä rajoittavia toimenpiteitä, joilla jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat Syyrian hallintoon yhteydessä oleville puolisotilaallisille joukoille taikka ovat näiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa, ja joilla määrätään näille neuvoston yksilöimille ja liitteessä I luetelluille henkilöille maahanpääsyä koskevia rajoituksia.

(11)

Jotta estettäisiin kemiallisten aseiden käytön kautta tapahtuvat ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset Syyriassa, neuvosto katsoo, että sen olisi määrättävä tällä alalla toimiviin neuvoston yksilöimiin ja liitteessä I lueteltuihin henkilöihin, yhteisöihin, yksikköihin, virastoihin, elimiin tai laitoksiin kohdistettavia rajoittavia toimenpiteitä.

(12)

Rajoittavat toimenpiteet eivät vaikuta unionin jäsenvaltioihin akkreditoitujen diplomaatti- tai konsuliedustustojen jäsenten kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien diplomaattisia suhteita koskevan vuoden 1961 Wienin yleissopimuksen ja konsulisuhteita koskevan vuoden 1963 Wienin yleissopimuksen, mukaisiin erioikeuksiin ja vapauksiin. Rajoittavat toimenpiteet eivät myöskään vaikuta jäsenvaltioiden diplomaattisten tehtävien suorittamiseen ja konsuliavun antamiseen Syyriassa.

(13)

Johdanto-osan 5–11 kappaleessa tarkoitettuihin luokkiin kuuluviin henkilöihin, yhteisöihin tai elimiin ei tulisi kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä, jos on olemassa riittävästi tietoa siitä, että he tai ne eivät ole tai eivät enää ole yhteydessä hallintoon eivätkä vaikuta siihen, taikka aiheuta todellista toimenpiteiden kiertämisen riskiä.

(14)

Kaikki näiden luetteloon merkitsemisestä koskevat päätökset olisi tehtävä yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti ottaen huomioon toimenpiteen oikeasuhteisuus.”

2)

Numeroidaan johdanto-osan 3 kappale uudelleen niin, että siitä tulee johdanto-osan 15 kappale.

3)

Korvataan 27 artikla seuraavasti:

”27 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä I lueteltujen henkilöiden, jotka ovat vastuussa siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa tai jotka hyötyvät Syyrian nykyisestä hallinnosta tai tukevat sitä, ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta.

2.   Neuvoston Syyrian tilanteesta tekemien arviointien ja toteamusten mukaisesti, siten kuin johdanto-osan 5–11 kappaleessa on säädetty, jäsenvaltioiden on myös toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden maahantulon alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a)

Syyriassa toimivat johtavat liike-elämän edustajat;

b)

Assadin ja Makhloufin perheiden jäsenet;

c)

Syyrian hallituksen ministerit, jotka ovat olleet vallassa toukokuun 2011 jälkeen;

d)

Syyrian asevoimien jäsenet, joiden sotilasarvo on ’eversti’ tai vastaava tai sitä ylempi ja jotka ovat olleet palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen;

e)

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden jäsenet, jotka ovat olleet palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen;

f)

hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten joukkojen jäsenet; tai

g)

kemiallisten aseiden levittämisen alalla toimivat henkilöt,

ja näitä lähellä olevat henkilöt, siten kun mainitut on lueteltu liitteessä I.

3.   Henkilöitä, jotka kuuluvat johonkin 2 kohdassa tarkoitetuista luokista, ei sisällytetä liitteessä I olevaan henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon tai säilytetä siinä, jos on riittävästi tietoa siitä, että he eivät ole tai eivät enää ole lähellä hallintoa tai eivät vaikuta siihen taikka eivät aiheuta todellista toimenpiteiden kiertämisen riskiä.

4.   Kaikki luetteloon merkitsemisestä koskevat päätökset on tehtävä yksilöllisesti ja ottaen huomioon toimenpiteen oikeasuhteisuus.

5.   Edellä oleva 1 ja 2 kohta eivät velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

6.   Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

YK:n koolle kutsuman tai sen puitteissa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltio) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

7.   Edellä olevan 6 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

8.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksia 6 tai 7 kohdan nojalla.

9.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 ja 2 kohdan nojalla määrätyistä toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai osallistumiseksi sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, unionin järjestämät tai Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimät kokoukset mukaan lukien, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta Syyriassa välittömästi edistävää poliittista vuoropuhelua.

10.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 9 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen vastusta sitä kirjallisesti kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

11.   Jos jäsenvaltio 6–10 kohdan nojalla sallii liitteessä I lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja henkilöön, josta siinä on kyse.”

4)

Korvataan 28 artikla seuraavasti:

”28 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteissä I ja II luetelluille siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa vastuussa oleville henkilöille, Syyrian nykyisestä hallinnosta hyötyville tai sitä tukeville henkilöille ja yhteisöille sekä näitä henkilöitä ja yhteisöjä lähellä oleville henkilöille ja yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Neuvoston Syyrian tilanteesta tekemien arviointien ja toteamusten mukaisesti, siten kuin johdanto-osan 5–11 kappaleessa on säädetty, jäädytetään kaikki seuraaville henkilöille tai yhteisöille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit:

a)

Syyriassa toimivat johtavat liike-elämän edustajat;

b)

Assadin ja Makhloufin perheiden jäsenet;

c)

Syyrian hallituksen ministerit, jotka ovat olleet vallassa toukokuun 2011 jälkeen;

d)

Syyrian asevoimien jäsenet, joiden sotilasarvo on ’eversti’ tai vastaava tai sitä ylempi ja jotka ovat olleet palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen;

e)

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden jäsenet, jotka ovat olleet palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen;

f)

hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten joukkojen jäsenet; tai

g)

kemiallisten aseiden levittämisen alalla toimivien yhteisöjen, yksikköjen, virastojen, elinten tai laitosten jäsenet,

ja näitä lähellä olevat henkilöt, siten kun mainitut on lueteltu liitteessä I.

3.   Henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka kuuluvat johonkin 2 kohdassa tarkoitetuista luokista, ei sisällytetä liitteessä I olevaan henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon tai säilytetä siinä, jos on riittävästi tietoa siitä, että he tai ne eivät ole tai eivät enää ole lähellä hallintoa tai eivät vaikuta siihen taikka eivät aiheuta todellista toimenpiteiden kiertämisen riskiä.

4.   Kaikki päätökset luetteloon merkitsemisestä on tehtävä yksilöllisesti ja ottaen huomioon toimenpiteen oikeasuhteisuus.

5.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä I ja II lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taikka yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

6.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteissä I ja II lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava;

e)

ovat tarpeen humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittamiseen tai sen toimittamisen helpottamiseen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaariset työntekijät ja näihin liittyvä apu, ja kun on kyse jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisesta, edellyttäen, että varat ja taloudelliset resurssit vapautetaan YK:lle Syyriassa annettavan avun toimittamiseen tai tällaisen toimittamisen helpottamiseen Syyrian humanitaarisen avun valmiussuunnitelman (Syria Humanitarian Assistance Response Plan, SHARP) mukaisesti;

f)

maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin;

g)

ovat tarpeen Syyriasta suoritettavia evakuointeja varten;

h)

on tarkoitettu siihen, että Syyrian keskuspankki tai liitteissä I ja II luetellut syyrialaiset valtion omistuksessa olevat yhteisöt suorittavat Syyrian arabitasavallan puolesta maksuja OPCW:lle sellaisten toimien osalta, jotka liittyvät OPCW:n tarkastuskäynteihin ja Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseen, ja erityisesti maksuja OPCW:n Syyrian erityisrahastoon sellaisten toimien osalta, jotka liittyvät Syyrian kemiallisten aseiden täydelliseen tuhoamiseen Syyrian arabitasavallan alueen ulkopuolella.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista luvista, jotka se antaa tämän kohdan nojalla.

7.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on sisällytetty liitteeseen I tai II, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai viranomaisen päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöön pantava tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteissä I tai II luetellun henkilön tai yhteisön eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

8.   Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei estä nimettyä henkilöä tai yhteisöä suorittamasta maksua, joka johtuu sellaisesta sopimuksesta, joka on tehty ennen tällaisen henkilön tai yhteisön merkitsemistä luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

9.   Edellä oleva 1 ja 2 kohta ei estä liitteessä II olevaan luetteloon merkittyä nimettyä yhteisöä suorittamasta kahden kuukauden ajan sen nimeämispäivästä maksua kyseisen päivän jälkeen saamistaan jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista, jos tällainen maksu johtuu kaupan rahoittamiseen liittyvästä sopimuksesta, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

10.   Edellä olevaa 4 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien tätä päätöstä on sovellettu näihin tileihin,

edellyttäen, että näihin korkotuloihin tai muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 ja 2 kohtaa.

11.   Edellä olevaa 1, 2 ja 5 kohtaa ei sovelleta Syyrian keskuspankin suorittamaan tai sen kautta suoritettuun sen nimeämispäivän jälkeen vastaanotettujen ja jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon taikka Syyrian keskuspankille tai sen kautta sen nimeämispäivän jälkeen suoritettuun varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jos tällainen siirto liittyy nimeämättömän rahoituslaitoksen suorittamaan erityiseen kauppasopimukseen perustuvaan maksuun, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

12.   Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta Syyrian keskuspankin suorittamaan tai sen kautta suoritettuun jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jos tällaisella siirrolla on tarkoitus lisätä jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien rahoituslaitosten maksuvalmiutta kaupan rahoittamista varten, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on sallinut siirron.

13.   Edellä olevaa 1, 2 ja 5 kohtaa ei sovelleta liitteessä I tai II lueteltujen rahoituslaitosten suorittamiin tai niiden välityksellä suoritettuihin varojen tai taloudellisten resurssien siirtoihin, jos siirto liittyy muun kuin liitteessä I tai II luetellun henkilön tai yhteisön suorittamaan maksuun, joka liittyy taloudellisen avun antamiseen Syyrian kansalaisille, jotka suorittavat koulutusta tai ammatillista koulutusta taikka harjoittavat akateemista tutkimusta unionissa, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti todennut, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

14.   Edellä olevaa 1, 2 ja 5 kohtaa ei sovelleta Syrian Arab Airlines -yhtiön osalta toimiin tai liiketoimiin, joiden yksinomaisena tarkoituksena on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä evakuoiminen Syyriasta.

15.   Edellä olevaa 1, 2 ja 5 kohtaa ei sovelleta Commercial Bank of Syria -pankin suorittamaan tai sen kautta suoritettuun unionin alueen ulkopuolelta vastaanotettujen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon, jotka on jäädytetty mainitun pankin nimeämispäivän jälkeen, tai Commercial Bank of Syria -pankille suoritettuun tai sen kautta suoritettuun sellaisten varojen tai taloudellisten resurssien mainitun pankin nimeämispäivän jälkeen tapahtuvaan siirtoon, jos tällainen siirto liittyy nimeämättömän rahoituslaitoksen suorittamaan maksuun, joka johtuu siviilikäyttöön tarkoitettujen lääkintätarvikkeiden, elintarvikkeiden, suojien sekä saniteetti- ja hygieniatuotteiden toimittamista koskevasta yksittäisestä kauppasopimuksesta, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on tapauskohtaisesti määrittänyt, että 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.”

5)

Korvataan 30 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Neuvosto antaa luetteloon merkitsemistä koskevan päätöksensä ja perustelut luetteloon merkitsemiselle tiedoksi asianomaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia. Erityisesti tilanteissa, joissa henkilö, yhteisö tai elin on lueteltu liitteessä I sillä perusteella, että hän tai tämä kuuluu johonkin 27 artiklan 2 kohdassa tai 28 artiklan 2 kohdassa säädetyistä henkilöiden, yhteisöjen tai elinten luokista, kyseinen henkilö, yhteisö tai elin voi esittää näyttöä ja huomautuksia siitä, miksi, huolimatta kuulumisestaan tällaiseen luokkaan, hän tai tämä katsoo ettei nimeäminen ole oikeutettua.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Neuvoston päätös 2011/273/YUTP, annettu 9 päivänä toukokuuta 2011, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 121, 10.5.2011, s. 11).

(2)  Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14).