15.5.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 119/41


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseen (EU) 2015/1814, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään, sen toiminnasta sekä direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 264, 9. lokakuuta 2015 )

Korvataan koko päätöksessä ilmaisu ”liikkeeseen lasketut päästöoikeudet” ilmaisulla ”kierrossa olevat päästöoikeudet” asianmukaisesti taivutettuna.