29.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1735,

annettu 24 päivänä syyskuuta 2015,

yleisvaroituksen ja tiedotusviestin täsmällisestä paikasta pussimaisissa pakkauksissa markkinoidun kääretupakan osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 6455)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2014/40/EU vahvistetaan poltettavaksi tarkoitettuihin tupakkatuotteisiin laitettavia terveysvaroituksia, muun muassa yleisvaroituksia ja tiedotusviestejä, koskevat uudet säännöt ja täsmennetään erityisesti, että molempien on katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle ne painetaan. Näiden varoitusten täsmällinen paikka pusseissa markkinoidun kääretupakan pakkauksissa olisi vahvistettava. Pussi voi olla joko suorakaiteen muotoinen tasku, jossa on suuaukon peittävä läppä, jäljempänä ’suorakaiteen muotoinen pussi’, tai seisova pussi.

(2)

Suorakaiteen muotoinen pussi voi olla joko sellainen, jossa on tyypillisesti kahdessa vaiheessa avattava ympärikietaistava läppä, tai tasapohjainen pussi, jonka taitettava läppä avataan tyypillisesti yhdessä vaiheessa. Monet pusseista valmistetaan läpinäkyvästä muovipäällyksestä, jonka sisään laitetaan paperinen lisälehti, jolle terveysvaroitukset voidaan tulostaa. Joissakin tapauksissa pussit, joissa on ympärikietaistava läppä, valmistetaan polyeteeni-, polypropeeni- tai laminaattimateriaalista, ja tuotannonalan mukaan niiden suunnittelua olisi muutettava, jotta painatus läpän molemmin puolin olisi mahdollista, erityisesti jos pussi ei ole monikerroksinen.

(3)

Sen varmistamiseksi, että terveysvaroitukset sijoitetaan samaan paikkaan kaikissa suorakaiteen muotoisissa pusseissa ja että yleisvaroitus ja tiedotusviesti on helppo nähdä, ne olisi painettava niille pinnoille, jotka tulevat näkyviin, kun vähittäismyyntipakkaus on täysin avattuna.

(4)

Polyeteeni-, polypropeeni- tai laminaattimateriaalista valmistetuissa pakkauksissa on olemassa musteen kulkeutumisen vaara, jos painatus on ympärikietaistavan läpän sisäpinnalla, joten niiden osalta olisi sallittava siirtymäkausi yleisvaroituksen ja tiedotusviestin siirtämistä varten, jotta painatuksia ei tehtäisi pinnoille, jotka joutuvat suoraan kosketukseen tupakan kanssa. Näin tuotannonalan pitäisi saada riittävästi aikaa mukauttaa tuotantoprosessinsa uusiin sääntöihin. Mukautuksiin liittyviä kustannuksia ei pidetä kohtuuttomina, kun otetaan huomioon varoitusten paremmasta näkyvyydestä saatavat hyödyt silloin, kun pakkaus on täysin avattuna.

(5)

Seisovissa pusseissa soveltuvin paikka yleisvaroitukselle ja tiedotusviestille on pussin pohjan ulkopinnoilla etenkin siksi, että pussin sisältö peittää näkyvistä pussin sisäpinnat.

(6)

Varoitusten mitat on direktiivin 2014/40/EU 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti laskettava suhteessa pintojen mittoihin pakkauksen ollessa suljettuna.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2014/40/EU 25 artiklassa tarkoitetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan yleisvaroituksen ja tiedotusviestin täsmällistä paikkaa koskevat säännöt pussimaisissa pakkauksissa markkinoidun kääretupakan osalta.

2 artikla

Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin paikka suorakaiteen muotoisissa pusseissa

1.   Suorakaiteen muotoisessa taskussa, jossa on suuaukon peittävä läppä, jäljempänä ’suorakaiteen muotoinen pussi’, olevan kääretupakan osalta yleisvaroitus ja tiedotusviesti on painettava niille kahdelle pinnalle, jotka tulevat näkyviin, kun vähittäismyyntipakkaus on täysin avattuna, kuten liitteessä olevassa 1 ja 2 kohdassa esitetään.

Yleisvaroitus ja tiedotusviesti on sijoitettava ylälaitaan, ja niiden on katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle ne painetaan, kuten liitteessä olevassa 1 ja 2 kohdassa esitetään.

Yleisvaroitus on painettava yläosan pinnalle.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, polyeteeni-, polypropeeni- tai laminaattimateriaalista valmistetuissa ympärikietaistavissa suorakaiteen muotoisissa pusseissa olevaan kääretupakkaan sovelletaan 20 päivään toukokuuta 2018 asti seuraavia sääntöjä, jotka esitetään liitteessä olevassa 3 kohdassa:

a)

tiedotusviesti voidaan sijoittaa sille pinnalle, joka tulee näkyviin vähittäismyyntipakkauksen ollessa osittain avattuna;

b)

yleisvaroitus voidaan sijoittaa pohjapinnalle, joka tulee näkyviin vähittäismyyntipakkauksen ollessa täysin avattuna;

c)

läpän sisäpuolelle, joka tulee näkyviin vähittäismyyntipakkauksen ollessa täysin avattuna, ei saa tehdä painantoja eikä sitä saa käyttää millään muulla tavalla;

d)

yleisvaroitus ja tiedotusviesti on sijoitettava sen pinnan ylälaitaan, jolle ne painetaan.

3 artikla

Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin paikka seisovissa pusseissa

1.   Seisovassa pussissa olevan kääretupakan osalta yleisvaroitus ja tiedotusviesti on sijoitettava seisovan pussin pohjan pinnoille, jotka tulevat näkyviin, kun pussi asetetaan selälleen, jäljempänä ’vähittäismyyntipakkauksen pohja’, kuten liitteessä olevassa 4 kohdassa esitetään.

2.   Yleisvaroitus on painettava vähittäismyyntipakkauksen pohjassa olevan taitteen yläpuolella olevalle pinnalle ja tiedotusviesti taitteen alapuolella olevalle pinnalle. Yleisvaroituksen ja tiedotusviestin on katettava 50 prosenttia siitä pinnasta, jolle ne painetaan. Pinnat on laskettava käyttäen mittoja, joihin ei lueta mukaan saumattuja reunoja.

4 artikla

Siirtymäsäännös

Pusseissa olevaa kääretupakkaa, joka valmistetaan tai luovutetaan vapaaseen liikkeeseen 20 päivään toukokuuta 2018 mennessä ja merkitään yleisvaroituksella ja tiedotusviestillä 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voidaan saattaa markkinoille 20 päivään toukokuuta 2019 saakka.

5 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä syyskuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1.


LIITE

Graafinen esitys 2 ja 3 artiklassa tarkoitetusta yleisvaroituksen ja tiedotusviestin täsmällisestä paikasta

1.   TASAPOHJAINEN PUSSI (2 ARTIKLAN 1 KOHTA)

Image Image

2.   YMPÄRIKIETAISTAVA PUSSI (2 ARTIKLAN 1 KOHTA)

Image Image

3.   YMPÄRIKIETAISTAVA PUSSI (VAIHTOEHTOINEN PAIKKA, 2 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Image Image

4.   SEISOVA PUSSI (3 ARTIKLA)

Image Image