29.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/1293,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2015,

ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 16 päivänä heinäkuuta 1999 komission neuvottelemaan Euroopan neuvostossa Euroopan yhteisön puolesta ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn yleissopimuksen.

(2)

Euroopan neuvosto hyväksyi 24 päivänä tammikuuta 2001 eurooppalaisen yleissopimuksen ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta, jäljempänä ’yleissopimus’, ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

(3)

Yleissopimuksella otetaan käyttöön lähes samanlaiset sääntelypuitteet kuin ne, joista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/84/EY (1).

(4)

Yleissopimus allekirjoitettiin unionin puolesta 21 päivänä joulukuuta 2011 (2).

(5)

Yleissopimuksen tekemisellä edistettäisiin direktiivin 98/84/EY säännöksiä vastaavien säännösten soveltamisen laajentamista unionin rajojen ulkopuolelle sekä luotaisiin ehdolliseen pääsyyn perustuvia palveluja koskeva lainsäädäntö, jota sovellettaisiin kaikkialla Euroopassa.

(6)

Yleissopimus olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehty eurooppalainen yleissopimus (3) unionin puolesta.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitettu hyväksymiskirja osoituksena unionin suostumuksesta tulla yleissopimuksen sitomaksi.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/84/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 1998, ehdolliseen pääsyyn perustuvien tai ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta (EUVL L 320, 28.11.1998, s. 54).

(2)  Yleissopimus allekirjoitettiin ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojaa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta 29 päivänä marraskuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/853/EU (EUVL L 336, 20.12.2011, s. 1) perusteella. Kyseinen päätös on sittemmin korvattu ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta 14 päivänä huhtikuuta 2014 annetulla neuvoston päätöksellä 2014/243/EU (EUVL L 128, 30.4.2014, s. 61).

(3)  Yleissopimuksen teksti on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 336, 20.12.2011, s. 2.


LIITE

EU:N ILMOITUS  (1)

Täysin tunnustaen ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen tavoitteet unioni ilmaisee yksinomaisen toimivaltansa perusteella huolensa yleissopimuksen 9 artiklan ja 10 artiklan 3 kohdan soveltamisesta unionin liityttyä yleissopimukseen.

Tämä ilmoitus ei rajoita äänestysmenettelyjä Euroopan neuvoston ministerikomiteassa.


(1)  Toimitetaan Euroopan neuvoston pääsihteerille yleissopimuksen hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä.