14.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 380/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimittämisestä Unkarin osalta

(2015/C 380/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen neuvostolle toimittamat ehdokasluettelot,

ottaa huomioon työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten luettelot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 2 päivänä joulukuuta 2013 (2) ja 12 päivänä kesäkuuta 2014 (3) antamillaan päätöksillä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka päättyy 7 päivänä marraskuuta 2016, lukuun ottamatta eräitä jäseniä ja varajäseniä.

(2)

Unkarin hallitus on esittänyt ehdokkaat kahteen avoinna olevaan paikkaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään seuraavat henkilöt Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi 7 päivänä marraskuuta 2016 päättyväksi toimikaudeksi:

I   HALLITUSTEN EDUSTAJAT

Maa

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Unkari

Katalin BALOGH

Gyula MADARÁSZ

2 artikla

Neuvosto nimittää myöhemmin ne varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joita ei ole vielä nimetty.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. GRAMEGNA


(1)  EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä (EUVL C 360, 10.12.2013, s. 8).

(3)  Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä Liettuan ja Maltan osalta (EUVL C 182, 14.6.2014, s. 14); neuvoston päätös, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtokunnan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimittämisestä Ranskan osalta (EUVL C 186, 18.6.2014, s. 5).