4.7.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 175/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1084,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2015,

elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII tiettyjen muutosten hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 797)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen tekemisestä elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä 17 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 97/132/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan kolmannen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyssä Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisessä sopimuksessa, jäljempänä ’sopimus’, määrätään mahdollisuudesta tunnustaa eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden vastaavuus sen jälkeen, kun vievä osapuoli on osoittanut puolueettomasti, että sen toimenpiteet vastaavat tuovan osapuolen tarkoituksenmukaista eläinten terveyden suojelun tasoa, jäljempänä ’osapuolet’.

(2)

Sopimus hyväksyttiin asianmukaisesti päätöksellä 97/132/EY, jossa säädetään myös, että sopimuksen liitteisiin tehtävistä yhteisen komitean suositusten mukaisista muutoksista päätetään direktiivissä 72/462/ETY (2) säädettyä menettelyä noudattaen. Neuvoston direktiivi 72/462/ETY kumottiin neuvoston direktiivillä 2004/68/EY (3). Direktiivin 2004/68/EY johdanto-osan 10 kappaleessa todetaan, että direktiivin 72/462/ETY nojalla lihaan ja lihatuotteisiin sovellettavat kansanterveyttä sekä virallisia tarkastuksia koskevat säännöt on korvattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (4) säännöksillä. Kyseisessä johdanto-osan kappaleessa todetaan myös, että direktiivin 72/462/ETY muut säännöt on korvattu neuvoston direktiivillä 2002/99/EY (5) ja direktiivillä 2004/68/EY.

(3)

Uusi-Seelanti uudisti toimivaltaisten viranomaistensa rakenteen vuonna 2010, ja uusi toimivaltainen viranomainen on nyt Ministry for Primary Industries. Unioni ehdotti jäsenvaltioiden ja komission tehtävien määritelmään hienoista muutosta. Osapuolet suosittelivat sopimuksen liitteen II päivittämistä näiden muutosten huomioon ottamiseksi.

(4)

Osapuolet suosittelivat tekemään muutoksia eri vastaavuusasemien määritelmiin, erityisesti ”Kyllä (1)” -asemaan sopimuksen liitteessä V olevissa selityksissä, joista todistuksessa on yhteys sopimuksen liitteessä VII olevassa 1 jakson a kohdassa olevaan mallivakuutukseen. Lisäksi osapuolet haluavat antaa unionille oikeusperustan, jotta se voi käyttää komission päätöksessä 2003/24/EY (6) säädettyä unionin yhdennettyä sähköistä järjestelmää, jäljempänä ’Traces-järjestelmä’ tuontitodistusten vahvistamiseksi Uudesta-Seelannista peräisin oleville ”Kyllä (1)” -tuotteille. Tämän ansiosta todistusten päivitykset voidaan tehdä nopeammin ja sähköisten todistuksia voidaan käyttää laajemminkin. Lisäksi osapuolet suosittelivat ottamaan mukaan Traces-järjestelmään ja Uuden-Seelannin sähköiseen järjestelmään (E-cert) liittyvät määritelmät ja päivittämään sopimuksen liitteessä V olevissa selityksissä lueteltujen tiettyjen eläintautien nimet.

(5)

Uusi-Seelanti suoritti naudan siemennesteen ja alkioiden tuontia koskevan uuden riskinarvioinnin. Sen seurauksena epitsoottista verenvuototautia ei enää pidetä merkittävänä tautina naudan siemennesteen kannalta, ja Uusi-Seelanti on poistanut sitä koskevat tuontiedellytykset. Lisäksi Uusi-Seelanti tarkisti Q-kuumetta ja naudan virusripulia (tyyppi II) koskevia edellytyksiä. Näin ollen osapuolet suosittelivat muuttamaan sopimuksen liitteessä V olevan 1 jakson 1 kohtaa ”Siemenneste” ja 2 kohtaa ”Alkiot” sekä 5 jakson 28 kohtaa ”Erilaiset todistusta koskevat määräykset”. Lisäksi osapuolet suosittelivat poistamaan 1 jakson 1 kohdassa ”Siemenneste” aikaisemmat ”toimet” Uuden-Seelannin viennistä unioniin ja ottamaan käyttöön uuden ”toimen”, jossa unionia pyydetään tarkastelemaan uudelleen siemennesteen testausta naudan tarttuvan rinotrakeiitin (IBR) varalta käyttäen polymeraasiketjureaktioon (PCR) perustuvia Maailman eläintautijärjestön (OIE) hyväksymiä menetelmiä, jotka antavat vastaavan varmuuden IBR-tautivapaudesta. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa sopimuksen liitteessä V olevan 1 jakson 1 ja 2 kohdan erityisedellytyksiä sekä 5 jakson 28 kohdan asianomaisia todistusta koskevia määräyksiä.

(6)

Elävien mehiläisten osalta unioni on hyväksynyt uutta lainsäädäntöä niiden jäsenvaltioiden tai alueiden luetteloimiseksi, joilla ei esiinny mehiläisten varroatoosia ja joihin sovelletaan kaupan rajoituksia. Ne koskevat myös tuontia Uudesta-Seelannista, sillä se ei ole vapaa kyseisestä taudista. Osapuolet suosittelivat lisäämään sopimuksen liitteessä V olevan 1 jakson 3 kohdassa ”Elävät eläimet” olevan alakohdan ”Elävät mehiläiset, kimalaiset, myös mehiläisten/kimalaisten ituplasma” erityisedellytyksiin komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/503/EU (7) liitteessä lueteltuja jäsenvaltioita tai niiden alueita koskevan vientirajoituksen. Unioni on myös muuttanut esikotelomätää koskevia tuontiedellytyksiä komission päätöksellä 2010/270/EU (8). Tämän vuoksi osapuolet suosittelivat muuttamaan myös sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 28 kohtaa ”Erilaiset todistusta koskevat määräykset”.

(7)

Osapuolet ovat päättäneet muuttaa sopimuksen liitteessä V olevan 2 jakson otsikkoa lisäämällä sanan ”tuore” ennen siipikarjanlihaa, jotta se olisi johdonmukainen sopimuksen liitteessä V olevan 2 jakson 4.B kohdan ”Tuore siipikarjanliha” kanssa.

(8)

Uusi-Seelanti suoritti sikojen lisääntymis- ja hengitystieoireyhtymää (PRRS-tautia) koskevan riskinarvioinnin ja muutti sianlihan tuontiedellytyksiään. Tämän vuoksi osapuolet suosittelivat lisäämään PRRS-taudin sopimuksen liitteessä V olevan 2 jakson 4.A kohdan ”Tuore liha”, ”Eläinten terveys”, ”Siat”, ”EU:n vienti Uuteen-Seelantiin”, erityisedellytyksiin ja vahvistamaan sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 28 kohdan asianomaiset vakuutukset.

(9)

Uusi-Seelanti tarkisti lihapakkausten käsittelyä koskevia sääntöjään vuonna 2010. Unioni arvioi kyseiset uudet säännöt ja totesi niiden vastaavan unionin sääntöjä. Osapuolet sopivat sen vuoksi säilyttävänsä vastaavuuden, eikä sopimuksen liitettä V ole tarpeen muuttaa.

(10)

Uusi-Seelanti tarkisti lihantarkastusjärjestelmäänsä nautojen, lampaiden ja vuohien osalta vuonna 2012. Tärkeimmät muutokset koskevat laatuun liittyvien lihan tarkastustehtävien siirtämistä elintarvikealan toimijoille siten, että yleinen valvonta säilyy toimivaltaisella viranomaisella. Unioni arvioi kyseiset uudet säännöt ja totesi niiden vastaavan unionin sääntöjä. Osapuolet sopivat sen vuoksi säilyttävänsä vastaavuuden, ja sopimuksen liitettä V ei ole tarpeen muuttaa.

(11)

Uusi-Seelanti suoritti raakamaitotuotteita koskevan tieteellisen riskinarvioinnin ja vahvisti tuontiin liittyvät vaatimukset ja oikeudelliset mekanismit vastaavuuden tunnustamiseksi pastöroimattomien maitotuotteiden (paitsi raakamaidon) osalta. Unioni tarkasteli kyseistä arviointia, ja molemmat osapuolet totesivat kyseisten tuotteiden keskinäisen vastaavuuden ja suosittelivat sen tunnustamista vuonna 2010. Johdonmukaisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi osapuolet suosittelivat, että sopimuksen liitteessä V olevan 3 jakson 8 kohdassa ”Ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja maitotuotteet” olevat alatyypit ”Pehmeät raakamaitojuustot” ja ”Kovat raakamaitojuustot (kuten Parmesan)” korvataan uudella alatyypillä ”Pastöroimattomat maitotuotteet (paitsi raakamaito)” ja ”Kyllä (1)” -asema ilman erityisedellytyksiä.

(12)

Unioni tarkisti komission asetuksessa (EU) N:o 15/2011 (9) olevia sääntöjään, jotka koskevat elävissä simpukoissa olevien merellisten biotoksiinien testausmenetelmiä. Uusi-Seelanti toimitti unionille biotoksiinien testausmenetelmien vastaavuutta koskevia asiakirja-aineistoja ja hyväksymiskriteerejä vuosina 2003, 2006 ja 2010. Osapuolet päättivät arvioinnin jälkeen, että järjestelmät ovat toisiaan vastaavia, eikä sopimuksen liitettä V ole tarpeen muuttaa.

(13)

Unioni tarkisti perusteellisesti eläimistä saatavia sivutuotteita koskevaa lainsäädäntöään. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 (10) kumottiin ja korvattiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1069/2009 (11) ja komission asetuksella (EU) N:o 142/2011 (12). Osapuolet totesivat vastaavuuden säilyttämistä koskevan arvioinnin perusteella, että unionin uusi lainsäädäntö ei vaikuta eläimistä saatavien sivutuotteiden vastaavuusasemaan sopimuksen piiriin kuuluvassa Uuden-Seelannin viennissä unioniin eikä unionin viennissä Uuteen-Seelantiin, eikä sopimuksen liitettä V ole tarpeen muuttaa.

(14)

Mitä tulee komission asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muuttamiseen komission asetuksella (EY) N:o 668/2004 (13) lisäämällä arominvahventeet ja rasvajohdannaiset erilliseksi tuotteeksi, osapuolet suosittelivat lisäämään arominvahventeet lueteltuina tuotteina sopimuksen liitteessä V olevan 4 jakson 21 kohtaan ”Vain luokkaan 3 kuuluvaa ainesta sisältävä lemmikkieläinten ruoka (myös jalostettu)”. Osapuolet suosittelivat ”Kyllä (3)” -aseman myöntämistä eläinten terveydelle ja kansanterveydelle Uuden-Seelannin viennissä unioniin ja ”NE”-aseman vahvistamista unionin viennissä Uuteen-Seelantiin.

(15)

Osapuolet suosittelivat muuttamaan sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 27 kohdan otsikon ”Määritelmät” otsikoksi ”Monialaiset kysymykset” ja kaikkien kyseisen kohdan alakohtien poistamista.

(16)

Sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 27 kohdan alakohdassa ”Todistusjärjestelmät” määritetään tuotetyypit, joihin sovelletaan todistusjärjestelmien vastaavuutta. Osapuolet suosittelivat siirtämään tämän tuotetyyppien määrityksen sarakkeesta ”Erityisedellytykset” kyseisen alakohdan sarakkeeseen ”Vastaavuus” tekemättä mitään muutoksia.

(17)

Osapuolet suosittelivat lisäämään sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 27 kohtaan alakohdan, jossa on maahantuotujen tuotteiden jälleenvientiä koskevia säännöksiä, joita sovelletaan, kun tuote on peräisin sellaisesta kolmannesta maasta ja laitoksesta/laitoksista, joilla on lupa viedä tuotetta sekä unioniin että Uuteen-Seelantiin. Tämä säännös on tällä hetkellä komission päätöksen 2003/56/EY (14) liitteessä VII.

(18)

Osapuolet totesivat arvioinnin perusteella, että sellaisten tuotteiden osalta, joille on myönnetty vastaavuus ”Kyllä (1)”, osapuolten kalastus- ja maitotuotteiden mikrobiologisen seurannan ja testauksen järjestelmät vastaavat toisiaan, mutta myönsivät, että mikrobiologiset vaatimukset saattavat olla erilaisia. Vastuu tuojana toimivien osapuolten erityisten elintarviketurvallisuusvaatimusten täyttämisestä on vientiä harjoittavilla toimijoilla. Osapuolet suosittelivat lisäämään sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 27 kohtaan alakohdan, jossa on mikrobiologisen valvonnan ja testauksen järjestelmää koskevia säännöksiä. Näitä säännöksiä sovelletaan myös liha-alaan osapuolten aiemmin sopiman vastaavuusaseman mukaisesti.

(19)

Osapuolet totesivat arvioinnin perusteella, että molempien osapuolten laitosten luettelointijärjestelmät vastaavat toisiaan. Tämän vuoksi osapuolet suosittelivat lisäämään sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 27 kohtaan alakohdan, jossa on säännöksiä yksinkertaistetusta luettelointimenettelystä sellaisia Uuden-Seelannin laitoksia varten, jotka tuottavat eläintuotteita unioniin suuntautuvaan vientiin. Tämä koskee tuotteita, joille on myönnetty kansanterveyttä koskeva vastaavuus.

(20)

Unioni muutti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (15) olevia naudan spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE) liittyviä tuontiedellytyksiä. Näiden muutosten ottamiseksi huomioon osapuolet suosittelivat päivittämään sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 28 kohdan ”Erilaiset todistusta koskevat määräykset”.

(21)

Sen sijaan, että sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 28 kohdassa luetellaan IBR-taudista vapaat jäsenvaltiot ja niiden alueet ja käytössä olevat hyväksytyt torjuntaohjelmat, osapuolet suosittelivat, että 28 kohdassa viitattaisiin komission päätökseen 2004/558/EY (16), jossa tunnustetaan ja luetellaan tällaiset jäsenvaltiot ja niiden alueet.

(22)

Sen sijaan sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 28 kohdassa luetellaan Aujeszkyn taudista vapaat jäsenvaltiot ja niiden alueet ja käytössä olevat hyväksytyt torjuntaohjelmat, osapuolet suosittelivat, että 28 kohdassa viitattaisiin komission päätökseen 2008/185/EY (17), jossa tunnustetaan ja luetellaan tällaiset jäsenvaltiot ja niiden alueet.

(23)

Osapuolet suosittelivat lisäämään sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 28 kohtaan klassista sikaruttoa (CSF) koskevan vakuutuksen, joka koskee unionista Uuteen-Seelantiin vietyjä luonnonvaraisista sioista saatuja tuotteita.

(24)

Jotta säilytetään johdonmukaisuus sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 28 kohtaan nähden, osapuolet suosittelivat käyttämään termiä ”vakuutus” kaikkialla kyseisen liitteen kohdassa 29 ”Yhteisesti sovitut taudintorjuntatoimenpiteet”.

(25)

Osapuolet suosittelivat jakamaan sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 29 kohdan kahteen alakohtaan: ”29.A Yhteisesti sovittu tautitilanne tiettyjen tautien osalta”, johon sisältyy nykyinen 29 kohta, ja uuteen alakohtaan 29.B ”Yhteisesti sovitut taudintorjuntatoimenpiteet tietyn taudin ilmetessä”.

(26)

Sopimuksen 6 artiklan ”Mukautuminen alueellisiin edellytyksiin” osalta osapuolet suosittelivat lisäämään sopimuksen liitteessä V olevan 5 jakson 29.B alakohtaan tiettyjen eläintuotteiden kauppaa koskevat yhteiset edellytykset, jos tiettyä tautia esiintyy jommankumman osapuolen alueella.

(27)

Jotta yksinkertaistetaan sopimuksen liitteen VII mukaisten todistusten antamista ja helpotetaan sähköisiin todistuksiin siirtymistä, osapuolet suosittelivat kyseisen liitteen 1 jakson muuttamista siten, että määrätään mahdollisuudesta vähentää mallitodistusten määrää minimoimalla vaadittujen vakuutusten lukumäärä. Lisäksi osapuolet suosittelivat, että pitäisi olla tuojaosapuolen päätettävissä, onko sopimuksen liitteessä V määrätty vievän osapuolen lainsäädäntöviittausten sisällyttäminen tarpeen.

(28)

Osapuolet selvensivät, että sopimuksen liitteessä VII olevassa 1 jaksossa vahvistettua terveysvakuutusmallia voidaan käyttää, jos elävällä eläimellä tai tuotteella on ainoastaan eläinten terveyttä tai kansanterveyttä koskeva vastaavuus ”Kyllä (1)”, ilman että tarvitaan todistusten vastaavuutta. Tästä seuraa, että osapuolet suosittelivat muuttamaan kyseisen liitteen 1 kohtaa mukaan lukien säännöstä, joka koskee lähtöpäivän jälkeen annetuissa todistuksissa käytettävää mallivakuutusta siten, että sen käyttö rajoitetaan eläviin eläimiin ja tuotteisiin, joita koskevien todistusjärjestelmien vastaavuus on määritetty liitteessä V olevan 5 jakson 27 kohdassa.

(29)

Osapuolet suosittelivat vahvistamaan sopimuksen liitteessä V vahvistettujen tiettyjen vapaaehtoisten lisävaatimusten oikeudellisen perustan liitteessä VII olevassa 1 jaksossa ja sisällyttämään sen todistukseen. Tämä muutos liittyy kyseisen liitteen 5 jakson 28 kohdassa mainittuihin lisävakuutuksiin ja unionin Uuteen-Seelantiin suuntautuvan viennin osalta lisävakuutukseen ”eläintuotteella saa käydä kauppaa unionin sisällä rajoituksetta”.

(30)

Sopimuksen liitteessä VII olevan 2 jakson mukaisten todistusten yksinkertaistamiseksi ja sähköisiin todistuksiin siirtymisen helpottamiseksi osapuolet suosittelivat, että todistuksiin ei enää tarvitsisi sisällyttää selittäviä huomautuksia, joissa annetaan todistusten täyttöohjeita, ja että niihin ei enää tarvitsisi sisällyttää vakuutuksia, joilla ei ole merkitystä kyseisen lähetyksen osalta. Lisäksi osapuolet suosittelivat, että mallitodistuksen muotoon olisi sallittua tehdä pieniä muutoksia.

(31)

Molemmat osapuolet ovat kehittäneet sähköiset todistusjärjestelmät sekä Uuden-Seelannin E-cert-järjestelmän ja unionin Traces-järjestelmän välisen tiedonsiirron mahdollistavan linkin, joten Uuden-Seelannin unioniin vietäville tuotteille voidaan antaa todistus sähköisesti. Koska sähköinen todistus antaa vastaavat takeet kuin paperille painettu todistus, osapuolet suosittelivat sopimuksen liitteen VII muuttamista siten, että siinä vahvistetaan oikeudellinen mekanismi, jonka puitteissa voidaan käyttää yksinomaan sähköisiä todistuksia.

(32)

Osapuolet arvioivat uudelleen sopimuksen liitteessä VIII olevassa A jaksossa vahvistettuja elävien eläinten ja eläintuotteiden rajatarkastuksia. Osapuolet suosittelivat vahvistamaan tunnistustarkastusten tasoksi 100 prosenttia, jolloin osapuolet voivat soveltaa tätä tasoa harkinnanvaraisesti. Lisäksi osapuolet suosittelivat vahvistamaan oikeudellisen perustan rajatarkastusten delegoimiselle vastuulliselle henkilölle tai elimelle. Osapuolet suosittelivat kahdenvälisen kaupan korkeatasoisen suorituskyvyn ja luotettavuuden perusteella, että ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläintuotteiden fyysisten tarkastusten tiheyttä harvennetaan 2 prosentista 1 prosenttiin. Osapuolet täsmensivät edelleen, että ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät eläimet ovat fyysisten tarkastusten tiheyden osalta samassa luokassa kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut eläintuotteet ja suosittelivat siksi lisäämään ilmaisun ”Elävät eläimet” ennen ilmaisua ”ihmisravinnoksi tarkoitetut eläintuotteet” kyseisessä liitteessä olevan A jakson 2 kohdassa ”Fyysiset tarkastukset”, joka muutetaan nyt muotoon ”Fyysiset tarkastukset (myös pistokokein tai kohdennetusti)”.

(33)

Rajatarkastusten tarkastusmaksujen uudelleenarvioinnin jälkeen osapuolet suosittelivat päivittämään sopimuksen liitteessä VIII olevan B jakson sisältämät maksut. Uuden-Seelannin unioniin suuntautuvan viennin osalta osapuolet suosittelivat, että tarkastusmaksuja sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (18) liitteen V mukaisesti siten, että vähennys on 22,5 prosenttia. Tämä vähennys on laskettu olettaen, että fyysisten tarkastusten määrä Uudesta-Seelannista tulevassa tuonnissa on vain 10 prosenttia muihin kolmansiin maihin sovellettavasta tavanomaisesta fyysisten tarkastusten määrästä ja olettaen, että fyysisten tarkastusten kustannukset ovat 25 prosenttia kaikista maksuista aiheutuvista kustannuksista. Unionin viennissä Uuteen-Seelantiin erotellaan toisistaan lähetykset, joille on tehty asiakirjoja- ja tunnistustarkastukset, ja lähetykset, joille on tehty lisäksi fyysiset tarkastukset. Lisäksi vahvistetaan Uuden-Seelannin tarkastusmaksuja koskeva inflaatiomukautus.

(34)

Kummankin osapuolen lainsäädännön muutosten vuoksi sopimuksen liitteiden lainsäädäntöviittaukset ovat vanhentuneita. Sen vuoksi kumpikin osapuoli suositteli unionin ja Uuden-Seelannin lainsäädäntöviittausten saattamista ajan tasalle kyseisissä liitteissä.

(35)

Viitatessaan näihin sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII ehdotettuihin muutoksiin kokouksissaan ja puhelinneuvotteluissaan 30–31 päivänä maaliskuuta 2009, 24 päivänä kesäkuuta 2010, 24 päivänä maaliskuuta 2011, 29–30 päivänä toukokuuta 2012 ja 12 päivänä joulukuuta 2013 yhteinen hallintokomitea suositteli niiden tekemistä.

(36)

Näiden suositusten perusteella on aiheellista muuttaa sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII asianomaisia säännöksiä.

(37)

Sopimuksen 16 artiklan mukaisesti liitteiden muuttamisesta sovitaan yhdessä, mikä voidaan tehdä osapuolten välisenä kirjeenvaihtona.

(38)

Suositellut muutokset sopimuksen liitteisiin II, V, VII ja VIII olisi näin ollen hyväksyttävä unionin puolesta.

(39)

Sopimuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti sopimuksen liitteisiin tehtävien sovittujen muutosten olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti, että niiden vastaavat sisäiset menettelyt muutosten hyväksymiseksi on saatettu päätökseen.

(40)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden Seelannin hallituksen välisen sopimuksen 16 artiklan mukaisesti perustetun yhteisen hallintokomitean antamien suositusten mukaisesti kyseisen sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII muutokset.

Uuden-Seelannin kanssa toteutettavasta järjestelystä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen teksti sekä sopimuksen liitteisiin II, V, VII ja VIII tehdyt muutokset ovat tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pääjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kirje Euroopan unionin puolesta Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Muuttavasta järjestelystä kirjeenvaihtona tehty sopimus ja sen voimaantulopäivä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4.

(2)  Neuvoston direktiivi 72/462/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1972, terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista (EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28).

(3)  Neuvoston direktiivi 2004/68/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004, eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206).

(5)  Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11).

(6)  Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44).

(7)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/503/EU, annettu 11 päivänä lokakuuta 2013, unionin osien tunnustamisesta mehiläisten varroa-vapaaksi alueeksi sekä varroa-vapaan aseman suojaamiseksi tarvittavien lisätakuiden vahvistamisesta unionin sisäkaupassa ja tuonnissa (EUVL L 273, 15.10.2013, s. 38).

(8)  Komission päätös 2010/270/EU, annettu 6 päivänä toukokuuta 2010, neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevan 1 ja 2 osan muuttamisesta tiloilta tulevien eläinten sekä mehiläisten ja kimalaisten terveystodistusten mallien osalta (EUVL L 118, 12.5.2010, s. 56).

(9)  Komission asetus (EU) N:o 15/2011, annettu 10 päivänä tammikuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta elävissä simpukoissa olevien merellisten biotoksiinien hyväksyttyjen testausmenetelmien osalta (EUVL L 6, 11.1.2011, s. 3).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä (EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(13)  Komission asetus (EY) N:o 668/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 tiettyjen liitteiden muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden kolmansista maista tulevan tuonnin osalta (EUVL L 112, 19.4.2004, s. 1).

(14)  Komission päätös 2003/56/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 2003, elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista (EYVL L 22, 25.1.2003, s. 38).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

(16)  Komission päätös 2004/558/EY, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2004, neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta (EUVL L 249, 23.7.2004, s. 20).

(17)  Komission päätös 2008/185/EY, tehty 21 päivänä helmikuuta 2008, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista (EUVL L 59, 4.3.2008, s. 19).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).


LIITE

KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

Uuden-Seelannin kanssa toteutettavasta järjestelystä elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä 17 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen liitteiden II, V, VII ja VIII muutosten osalta

23 päivänä maaliskuuta 2015

Arvoisa Deborah Roche

Viitaten elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä 17. joulukuuta 1996 tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen 16 artiklan 2 kohtaan ehdotan Teille, että sopimuksen liitteitä II, V, VII ja VIII muutetaan seuraavasti.

Liitteiden II, V, VII ja VIII teksti korvataan ohessa olevien liitteiden II, V, VII ja VIII tekstillä sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun, sopimuksen hallinnointia käsittelevän pariteettikomitean suositusten mukaisesti.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa, että Uusi-Seelanti hyväksyy sopimuksen liitteisiin tehtävät muutokset.

Viitaten sopimuksen 18 artiklan 3 kohtaan minulla on myös ilo ilmoittaa, että Euroopan unionin sisäinen menettely muutosten hyväksymiseksi on saatu päätökseen.

Kunnioittavasti

Euroopan unionin puolesta

Ladislav MIKO

Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2015

Arvoisa Ladislav Miko

Viittaan kirjeeseenne, joka sisältää elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä 17. joulukuuta 1996 tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen liitteisiin II, V, VII ja VIII ehdotettujen muutosten yksityiskohdat.

Vahvistan, että Uusi-Seelanti hyväksyy ehdotetut muutokset sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun, sopimuksen hallinnointia käsittelevän pariteettikomitean suositusten mukaisesti. Muutosten jäljennös on tämän kirjeen liitteenä.

Viitaten sopimuksen 18 artiklan 3 kohtaan minulla on myös ilo ilmoittaa, että Uuden Seelannin sisäinen menettely muutosten hyväksymiseksi on saatu päätökseen.

Kunnioittavasti

Uuden-Seelannin toimivaltaisen viranomaisen puolesta

Deborah ROCHE

Deputy Director-General Policy & Trade

LIITE II

VASTUULLISET VIRANOMAISET

A OSA

Uusi-Seelanti

Ministry for Primary Industries vastaa valvonnan suorittamisesta terveyttä ja eläinlääkintää koskevissa asioissa.

Euroopan unioniin suuntautuvassa viennissä Ministry for Primary Industries vastaa terveyttä (elintarvikkeiden turvallisuutta) ja eläinten terveyttä koskevien normien ja vaatimusten asettamisesta sekä terveyttä ja eläinten terveyttä koskevien sovittujen normien ja vaatimusten täyttymisen osoittavien terveystodistusten täsmentämisestä,

Uuteen-Seelantiin suuntautuvassa tuonnissa Ministry for Primary Industries vastaa terveyttä (elintarvikkeiden turvallisuutta) ja eläinten terveyttä koskevien normien ja vaatimusten asettamisesta.

B OSA

Euroopan unioni

Valvonta on jaettu yksittäisten jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission kesken. Siinä sovelletaan seuraavaa:

Uuteen-Seelantiin suuntautuvassa viennissä jäsenvaltioiden vastuulla on tuotanto-olosuhteiden ja -vaatimusten valvonta, mukaan lukien lakisääteiset tarkastukset/auditoinnit ja hyväksyttyjen normien ja vaatimusten täyttymisen osoittavien terveystodistusten antaminen.

Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa Euroopan komission vastuulla on yleinen koordinointi, tarkastusjärjestelmien tarkastus/auditointi ja sellaisten tarvittavien lainsäädäntötoimien toteuttaminen, joilla varmistetaan normien ja vaatimusten yhdenmukainen soveltaminen sisämarkkinoilla.

LIITE V

TERVEYSTOIMENPITEIDEN TUNNUSTAMINEN

Selitykset

Kyllä (1)

Vastaavuudesta sovittu. Käytettävä liitteessä VII olevassa 1 jakson a kohdassa esitettyjä terveysvakuutusmalleja. EU voi vahvistaa tuontitodistuksissaan Uudesta-Seelannista peräisin olevia eläviä eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita varten Kyllä (1) -aseman Traces-järjestelmässä kummankin osapuolen hyväksymän mallin mukaisesti.

Kyllä (2)

Vastaavuudesta sovittu periaatteessa. Joitakin erityiskysymyksiä on vielä ratkaistava. Käytettävä tuojaosapuolen terveystodistuksen mallia tai eläinlääkintäasiakirjoja.

Kyllä (3)

Vastaavuus siten, että tuojaosapuolen vaatimuksia on noudatettu. Käytettävä tuojaosapuolen terveystodistuksen mallia tai eläinlääkintäasiakirjoja.

NE

Ei arvioitu. Käytettävä tuojaosapuolen eläinten terveystodistuksen mallia tai eläinlääkintäasiakirjoja.

E

Arvioitavana – neuvottelut kesken. Käytettävä tuojaosapuolen terveystodistuksen mallia tai eläinlääkintäasiakirjoja.

[]

Kysymykset pyritään ratkaisemaan viipymättä.

Ei

Ei-vastaava ja/tai vaaditaan tarkempaa arviointia. Kauppaa voidaan käydä, jos viejäosapuoli noudattaa tuojaosapuolen vaatimuksia.

N.A.

Ei sovelleta

ASF

Afrikkalainen sikarutto

BSE

Nautojen spongiforminen enkefalopatia

BT

Bluetongue-tauti

C

Celsius

CBPP

Tarttuva naudan keuhkorutto

CSF

Klassinen sikarutto

EU/NZ

Euroopan unioni/Uusi-Seelanti

E-Cert

Uuden-Seelannin sähköinen tiedonsiirtojärjestelmä terveyden todentamiseksi vientiä varten.

EIA

Hevosen näivetystauti

FMD

Suu- ja sorkkatauti

gst

Tavara- ja palveluvero

HPNAI

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa, josta on ilmoitettava

HTST

Lyhytaikainen pastörointi korkeassa lämpötilassa

IBR

Naudan tarttuva rinotrakeiitti

LPNAI

Matalapatogeeninen lintuinfluenssa, josta on ilmoitettava

LSD

Lumpy skin -tauti

min

minuutti(a)

ND

Newcastlen tauti

Ei ole

Ei erityisedellytyksiä

OIE

Kansainvälinen eläintautivirasto

PAP

Käsitelty eläinvalkuainen

PPR

Pienten märehtijäin rutto

PRRS

Sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymä

RND

Karjarutto

SVD

Sian vesikulaaritauti

Traces

EU:n sähköinen tiedonsiirtojärjestelmä terveyden todentamiseksi (vientiä varten)

TSE

Tarttuva spongiforminen enkefalopatia

UHT

Iskukuumennettu

VS

Vesicular stomatitis -tauti


1 jakso

Ituplasma ja elävät eläimet

Tuote

EU:n vienti Uuteen-Seelantiin (1)

Uuden-Seelannin vienti EU:hun

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

EU:n normit

Uuden-Seelannin normit

Uuden-Seelannin normit

EU:n normit

 

1.   Siemenneste

Nautaeläimet

88/407/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Katso 28 kohta:

Q-kuume

Bluetongue-tauti

 

Animal Products Act 1999

88/407/ETY

2011/630/EU

E

IBR

ks. 28 kohta

EU tarkastelee uudelleen, antaako siemennesteen testaus naudan tarttuvan rinotrakeiitin varalta käyttäen OIE:n hyväksymää PCR-testausmenetelmää vastaavan varmuuden tautivapaudesta naudan tarttuvan rinotrakeiitin osalta.

Lampaat/vuohet

92/65/ETY

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

2010/472/EU

NE

 

 

Siat

90/429/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

90/429/ETY

2012/137/EU

NE

 

 

Hirvieläimet

92/65/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

Ei

 

 

Hevoset

92/65/ETY

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

2004/211/EY

2010/471/EU

Kyllä (3)

 

 

Koirat

92/65/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

NE

 

 

2.   Alkiot (lukuun ottamatta alkioita, joille on tehty alkion zona pellucida -keton läpäisy)

Nautaeläimet

in vivo -tuotetut alkiot

89/556/ETY

Biosecurity Act 1993

Kyllä (1)

Katso 28 kohta:

Q-kuume

Naudan virusripuli (tyyppi II)

 

Animal Products Act 1999

89/556/ETY

2006/168/EY

Kyllä (1)

 

 

in vitro -tuotetut alkiot

89/556/ETY

Biosecurity Act 1993

Kyllä (1)

Katso 28 kohta:

Q-kuume

Naudan virusripuli (tyyppi II)

 

Animal Products Act 1999

 

Kyllä (3)

 

 

Lampaat/vuohet

92/65/ETY

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

2010/472/EU

NE

 

 

Siat

92/65/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

NE

 

 

Hirvieläimet

92/65/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

Ei

 

 

Hevoset

92/65/ETY

2010/470/EU

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

2004/211/EY

2010/471/EU

Kyllä (3)

 

 

Siipikarja siitosmunat

2009/158/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2009/158/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

Salmonella

ks. 28 kohta

 

Sileälastaiset linnut siitosmunat

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

3.   Elävät eläimet

Nautaeläimet

64/432/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001 (EU)

 

N:o 206/2010

Kyllä (3)

IBR

ks. 28 kohta

 

Lampaat/vuohet

91/68/ETY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2004/212/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001 (EU)

 

N:o 206/2010

Kyllä (3)

 

EU tarkastelee Uuden-Seelannin tautivapautta kutkataudin (scrapie) osalta

Siat

64/432/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EU) N:o 206/2010

Kyllä (3)

Aujeszkyn tauti ks. 28 kohta

 

Hirvieläimet

2004/68/EY

92/65/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2004/68/EY

Asetus (EU) N:o 206/2010

Kyllä (3)

 

 

Hevoseläimet

2009/156/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/260/ETY

93/195/ETY

93/196/ETY

93/197/ETY

2004/211/EY

2009/156/EY

2010/57/EU

Kyllä (3)

EIA

ks. 28 kohta

 

Koirat, kissat, hillerit ja fretit

Kaupalliset tarkoitukset:

 

92/65/ETY

 

2013/519/EU

Muut kuin kaupalliset tarkoitukset:

2003/803/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 998/2003

 

(EU) N:o 576/2013

 

(EU) N:o 577/2013

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (3)

Raivotauti, ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

Tuonti kaupallisiin tarkoituksiin:

 

92/65/ETY

 

2011/874/EU

 

2013/519/EU

Tuonti muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin:

 

2011/874/EU

 

2013/519/EU

 

2013/520/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 998/2003

 

(EU) N:o 576/2013

 

(EU) N:o 577/2013

Kyllä (3)

Raivotauti

ks. 28 kohta

 

Elävä siipikarja

2009/158/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2009/159/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

Salmonella

ks. 28 kohta

 

Sileälastaiset linnut

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Elävät mehiläiset, kimalaiset, myös mehiläisten/kimalaisten ituplasma

92/65/ETY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/ETY

2013/503/EU

Asetus (EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

Mehiläiset/kimalaiset

ks. 28 kohta

Ei tavarakauppaa komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/503/EU liitteessä lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille.

 


2 jakso

Ihmisravinnoksi tarkoitetut liha (mukaan lukien tuore liha, tuore siipikarjan-, tarhatun riistan ja luonnonvaraisen riistan liha), jauheliha, raakalihavalmisteet ja lihavalmisteet

Tuote

EU:n vienti Uuteen-Seelantiin

Uuden-Seelannin vienti EU:hun

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

EU:n normit

Uuden-Seelannin normit

Uuden-Seelannin normit

EU:n normit

4.   Liha

4.A   

Tuore liha sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksessa (EY) N:o 853/2004. Mukaan luettuna jauheliha ja ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostamattomat (tuoreet) veri/luut/rasva.

Eläinten terveys

Märehtijät

Hevoseläimet

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

 

 

Siat

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) (2) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) (2) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

Salmonella ja BSE

ks. 28 kohta

Jauhetun lihan on oltava jäädytettyä.

 

4.B   Tuore siipikarjanliha

Eläinten terveys

Siipikarja

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Kalkkunat

 

 

Kyllä (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

NE

 

 

4.C   Tarhatun riistan liha

Eläinten terveys

Hirvieläimet

Siat

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

 

 

Kanit

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 119/2009

Kyllä (1)

 

 

Muut maanisäkkäät

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 119/2009

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

(myös sileälastaiset linnut)

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Maanisäkkäät

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 119/2009

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Sileälastaiset linnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

Kyllä (1)

 

 

4.D   Luonnonvaraisen riistan liha

Eläinten terveys

Hirvieläimet

Kanit

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 119/2009

 

(EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

 

 

Siat

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

CSF ja PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 119/2009

 

(EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

 

 

Muut luonnonvaraiset maanisäkkäät

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 119/2009

NE

 

 

Riistalinnut

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Luonnonvaraiset maanisäkkäät

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 119/2009

Kyllä (1)

Nylkemättömät luonnonvaraiset jäniseläimet, joilta ei ole poistettu sisäelimiä, on jäähdytettävä + 4 °C:n lämpötilaan enintään 15 päivän ajaksi ennen aiottua tuontihetkeä.

 

Riistalinnut

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

NE

 

 

5.   Raakalihavalmisteet

5.A   Raakalihavalmisteet tuoreesta lihasta

Eläinten terveys

Märehtijät

Siat

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

Vain jäädytetty

BSE

ks. 28 kohta

 

5.B.   Raakalihavalmisteet tuoreesta siipikarjan lihasta

Eläinten terveys

Siipikarja

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Kalkkunat

 

 

Kyllä (3)

 

 

 

 

NE

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

NE

Vain jäädytetty

 

5.C   Raakalihavalmisteet tarhatun riistan lihasta

Eläinten terveys

Hirvieläimet

Siat

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EU) N:o 206/2010

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2000/572/EY

2002/99/EY

Asetus (EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

 

 

Kanit

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2000/572/EY

2002/99/EY

Kyllä (1)

 

 

Sileälastaiset linnut

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Riistalinnut

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Hirvieläimet

Siat

Kanit

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

Vain jäädytetty

 

Riistalinnut

Sileälastaiset linnut

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

Kyllä (1)

 

 

 

2000/572/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

NE

Kyllä (1)

 

 

5.D   Raakalihavalmisteet luonnonvaraisen riistan lihasta

Eläinten terveys

Hirvieläimet

Kanit

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2002/99/EY

Kyllä (1)

 

 

Siat

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

CSF ja PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2002/99/EY

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Ei

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Luonnonvaraiset maanisäkkäät

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2000/572/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

Vain jäädytetty

 

Riistalinnut

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

Kyllä (1)

 

 

 

2000/572/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

NE

 

 

6.   Lihavalmisteet

6.A   Lihavalmisteet tuoreesta lihasta

Eläinten terveys

Märehtijät

Hevoset

Siat

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

6.B   Lihavalmisteet tuoreesta siipikarjan lihasta

Eläinten terveys

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

NE

 

 

6.C   Lihavalmisteet tarhatun riistan lihasta

Eläinten terveys

Siat

Hirvieläimet

Kanit

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (1)

 

 

Sileälastaiset linnut

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Muut riistalinnut

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Siat

Hirvieläimet

Kanit

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Sileälastaiset linnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

Kyllä (1)

 

 

6.D   Lihavalmisteet luonnonvaraisen riistan lihasta

Eläinten terveys

Luonnonvarainen riista

Siat

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

CSF ja PRRS,

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (1)

 

 

Hirvieläimet

Kanit

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Luonnonvarainen riista

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

NE

 

 


3 jakso

Ihmisravinnoksi tarkoitetut muut tuotteet

Tuote

EU:n vienti Uuteen-Seelantiin (1)

Uuden-Seelannin vienti EU:hun

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

EU:n normit

Uuden-Seelannin normit

Uuden-Seelannin normit

EU:n normit

7.   Ihmisravinnoksi tarkoitetut muut tuotteet

7.A   Eläinten suolet

Eläinten terveys

Nautaeläimet

Lampaat

Vuohet

Siat

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2003/779/EY

2007/777/EY

477/2010/EU

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EU) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

7.B   Ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut luut ja luutuotteet

Eläinten terveys

Tuore liha:

Märehtijät

Hevoset

Siat

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Siipikarja

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (3)

 

 

Tarhattu riista

Siat

Hirvieläimet

92/118/EY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (3)

 

 

Luonnonvarainen riista

Hirvieläimet

Siat

92/118/EY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

CSF ja PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/EY

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Tuore liha:

Märehtijät

Hevoset

Siat

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Siipikarja

Tuore liha

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

NE

 

 

Tarhattu riista

Nisäkkäät

92/118/ETY

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Luonnonvarainen riista

Nisäkkäät

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

2007/777/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.C   Ihmisravinnoksi tarkoitettu käsitelty eläinvalkuainen (PAP)

Eläinten terveys

Tuoreesta lihasta peräisin oleva PAP:

Märehtijät

Hevoset

Siat

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS,

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

477/2010/EU

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Siipikarja

Tuoreesta lihasta peräisin oleva PAP

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

94/438/EY

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Kyllä (3)

 

 

Tarhattu riista

Siat

Hirvieläimet

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

477/2010/EU

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Luonnonvarainen riista

Siat

Hirvieläimet

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

CSF ja PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

477/2010/EU

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Tuoreesta lihasta peräisin oleva PAP

Märehtijät

Hevoset

Siat

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Siipikarja

Tuoreesta lihasta peräisin oleva PAP

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

NE

 

 

Tarhattu riista

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EU) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Luonnonvarainen riista

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.D   Ihmisravinnoksi tarkoitetut veri ja verituotteet

Eläinten terveys

Tuoreesta lihasta peräisin olevat veri ja verituotteet:

Märehtijät

Hevoset

Siat

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EU) N:o 206/2010

Kyllä (1)

 

 

Siipikarja

Tuoreesta siipikarjanlihasta peräisin olevat veri ja verituotteet

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Tarhattu riista

Siat

Hirvieläimet

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

PRRS

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Luonnonvarainen riista

Siat

Hirvieläimet

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

CSF ja PRRS,

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Märehtijät

Hevoset

Siat

Tuore liha

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

BSE,

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

BSE,

ks. 28 kohta

 

Siipikarja

Tuore liha

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

NE

 

 

Tarhattu riista

Nisäkkäät

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Luonnonvarainen riista

Nisäkkäät

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.E   Ihmisravinnoksi tarkoitetut laardi ja renderoidut rasvat

Eläinten terveys

Kotieläiminä pidettävät nisäkkäät

Tuoreesta lihasta peräisin olevat tuotteet:

Märehtijät

Hevoset

Siat

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Siipikarja

Tuoreesta lihasta peräisin olevat tuotteet:

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 798/2008

Kyllä (3)

 

 

Tarhattu riista

Siat

Hirvieläimet

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Luonnonvarainen riista

Siat

Hirvieläimet

92/118/ETY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

CSF ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

Lämpökäsitelty

hyvä säilyvyys

F03-käsittely

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

Märehtijät

Hevoset

Siat

Tuore liha

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

BSE

ks. kohta 28

 

Siipikarja

Tuore liha

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

NE

 

 

Tarhattu riista

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EU) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

NE

 

 

Luonnonvarainen riista

92/118/ETY

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EU) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2007/777/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

Riistalinnut

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

NE

 

 

7.F   Ihmisravinnoksi tarkoitetut gelatiinit

Eläinten terveys

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

NE

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EU) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2074/2005

NE

BSE

ks. 28 kohta

 

7.G   Ihmisravinnoksi tarkoitettu kollageeni

Eläinten terveys

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 999/2001

NE

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

NE

BSE

ks. 28 kohta

 

7.H   Mahat ja rakot (suolatut, kuivatut tai kuumennetut ja muut tuotteet)

Eläinten terveys

Nautaeläimet

Lampaat

Vuohet

Siat

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (3)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

2007/777/EY

Asetus (EY) N:o 999/2001

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

 

 

8.   

Ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja maitotuotteet. Mukaan luettuina ihmisravinnoksi tarkoitetut ternimaito ja ternimaitopohjaiset tuotteet.

Eläinten terveys

Kotieläiminä pidettävät nisäkkäät, mukaan luettuina

Nautaeläimet

Puhvelit

Lampaat

Vuohet

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

Asetus (EU) N:o 605/2010

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

Pastöroitu

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EU) N:o 605/2010

Kyllä (1)

 

 

Pastöroimattomat lämpökäsitellyt juustot

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

NZ (milk and milk products processing) food standards 2002

Kyllä (1)

Lämpökäsitellyt juustot

ks. 28 kohta

 

Food Act 1981 Animal Products Act (1999)

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EU) N:o 605/2010

Kyllä (1)

 

 

Pastöroimattomat maitotuotteet (lukuun ottamatta raakamaitoa)

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Food Act 1981

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EU) N:o 605/2010

Kyllä (1)

 

 

9.   Ihmisravinnoksi tarkoitetut kalastustuotteet (eläviä lukuun ottamatta)

Eläinten terveys

Luonnonvaraiset, merestä

Eväkalat

Mäti/maiti

Nilviäiset

Piikkinahkaiset

Vaippaeläimet, merikotilot ja äyriäiset

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lohikalat

ks. 28 kohta

Mäti/maiti

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Kyllä (1)

 

 

Luonnonvaraiset, makeasta vedestä

Lohikalat

Mäti/maiti

Ravut

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lohikalat

ks. 28 kohta

Mäti/maiti

ks. 28 kohta

Ravut (jäädytetyt tai jalostetut)

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Kyllä (1)

Ravut (jäädytetyt tai jalostetut)

 

Eväkalat (muut kuin lohikalat)

Nilviäiset

Äyriäiset

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Kyllä (1)

 

 

Vesiviljelytuotteet (merestä ja makeasta vedestä – viljellyt)

Lohikalat

Mäti/maiti

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Lohikalat

ks. 28 kohta

Mäti/maiti

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Kyllä (1)

Lohikalat (peratut)

 

Nilviäiset, piikkinahkaiset

Vaippaeläimet, merikotilot ja äyriäiset

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Jäädytetyt tai jalostetut

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Kyllä (1)

Jäädytetyt tai jalostetut

 

Eväkalat (muut kuin lohikalat)

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

Eväkalat

Mäti/maiti

Simpukat, piikkinahkaiset, vaippaeläimet, merikotilot ja äyriäiset

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

(vesiviljelyn osalta)

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2074/2005

Kyllä (1)

 

 

10.   Elävät kalat, nilviäiset, äyriäiset, myös mäti ja sukusolut

Eläinten terveys

Ihmisravinnoksi tarkoitetut

elävät nilviäiset piikkinahkaiset, vaippaeläimet, kotilot

elävät äyriäiset

elävät eväkalat

muut vesieläimet

93/53/ETY

95/70/EY

2002/99/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Kyllä (1)

 

 

Lisääntymiseen, viljelyyn, uudelleen sijoittamiseen tarkoitetut

elävät nilviäiset ja kalat

93/53/ETY

95/70/EY

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetus (EY) N:o 1251/2008

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

elävät eväkalat

elävät nilviäiset, piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja kotilot

elävät äyriäiset

muut kalat

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

(vesiviljelyn osalta, ihmisravinnoksi tarkoitetut)

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2074/2005

Kyllä (1)

 

 

11.   Ihmisravinnoksi tarkoitetut muut tuotteet

11.A   Hunaja

Eläinten terveys

92/118/ETY

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

2002/99/EY

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

2001/110/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2001/110/EY

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2074/2005

Kyllä (3)

 

 

11.B   Sammakonreidet

Eläinten terveys

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

NE

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2074/2005

NE

 

 

11.C   Ihmisravinnoksi tarkoitetut etanat

Eläinten terveys

2002/99/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

NE

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2074/2005

NE

 

 

11.D   Munatuotteet

Eläinten terveys

2002/99/EY

2009/158/EY

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/EY

2009/158/EY

NE

 

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Food Act 1981

Health Act 1956

NE

 

 

Animal Products Act 1999

2011/163/EU

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 798/2008

NE

 

 


4 jakso

Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet

Tuote

EU:n vienti Uuteen-Seelantiin (1)

Uuden-Seelannin vienti EU:hun

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

EU:n normit

Uuden-Seelannin normit

Uuden-Seelannin normit

EU:n normit

12.   Eläinten suolet lemmikkieläinten ravinnoksi tai teknisiin tarkoituksiin

Eläinten terveys

Nautaeläimet

Lampaat

Vuohet

Siat

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (2)

TSE:itä koskevia rajoituksia sovelletaan.

 

Animal Products Act 1999

2003/779/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001 (EY)

 

N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Kansanterveys

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Health Act 1956

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

 

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

13.   Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut maito, maitotuotteet ja ternimaito,

Eläinten terveys

Nautaeläimet

Lampaat

Vuohet

Pastöroitu, iskukuumennettu (UHT) tai steriloitu

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

Rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitetut pastöroimaton ternimaito ja maito

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (3)

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (3)

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

14.   Muuhun käyttöön kuin rehuaineiksi, orgaanisiksi lannoitteiksi tai maanparannusaineiksi tarkoitetut luut ja luutuotteet (lukuun ottamatta luujauhoa), sarvet ja sarvituotteet (lukuun ottamatta sarvijauhoa), kaviot, sorkat ja niistä valmistetut tuotteet (lukuun ottamatta sorkka- ja kaviojauhoa)

Eläinten terveys

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

15.   Rehuksi tarkoitettu käsitelty (renderoitu) eläinvalkuainen

Eläinten terveys

Lemmikkieläinten ruoan tuotantoon tarkoitettu PAP

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

 

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Muusta kuin nisäkäsperäisestä aineksesta peräisin oleva PAP

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

 

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

 

 

 

kala-aines

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

Kyllä (1)

 

 

lintuaines

 

 

Kyllä (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min tai 100 °C/1 min

tai vastaava

 

 

 

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

16.   Rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitetut hevoseläinten veri ja verituotteet (lukuun ottamatta hevoseläimistä peräisin olevaa seerumia)

Eläinten terveys

Naudan, lampaan, vuohen, sian

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Hevoseläimet

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

 

 

Lintujen

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

17.   Muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut laardi ja renderoidut rasvat, mukaan luettuina kalaöljyt

Eläinten terveys

Renderoidut rasvat ja öljyt

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

Sovelletaan BSE:hen liittyviä lisämerkintävaatimuksia

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Laardi (sian)

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Tuotteen oltava peräisin tuoreesta sianlihasta, tarhatusta tai luonnonvaraisesta riistasta, jonka asema on Kyllä (1) edellä mainitun eläinten terveyden osalta.

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

 

 

 

 

CSF

ks. 28 kohta

 

 

 

 

 

 

Kalaöljy

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

Luokkaan 2 tai 3 kuuluvasta aineksesta tuotetut rasvajohdannaiset asetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Biosecurity Act 1993 S 22

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

E

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18.A   Rehuksi tarkoitetut tai rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitetut gelatiinit

Eläinten terveys

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

18.B   Hydrolisoitu proteiini, kollageeni, di- ja trikalsiumfosfaatti

Eläinten terveys

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

19.   Vuodat ja nahat

Eläinten terveys

Sorkka- ja kavioeläimet, lukuun ottamatta hevoseläimiä

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

Hevoseläimet

Muut nisäkkäät

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

 

NE

 

 

 

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

Sileälastaiset linnut (strutsi, emu, nandu)

Asetus (EY) N:o 1069/2009

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

 

Asetus (EY) N:o 1069/2009

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

20.   Villa ja kuitu/karva

Eläinten terveys

Lampaat, vuohet ja kamelieläimet

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Vain huuhdottu villa

Puhdas ja pesty 75 °C:ssa tai vastaava

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

Muut märehtijät ja siat

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

 

NE

 

 

 

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

Muut

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

 

NE

 

 

 

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

21.   Vain luokkaan 3 kuuluvaa ainesta sisältävä lemmikkieläinten ruoka (myös jalostettu)

Eläinten terveys

Jalostettu lemmikkieläinten ruoka (nisäkäsperäinen)

 

Ilmatiiviisti suljetut säiliöt

 

Puolikostea ja kuivattu lemmikkieläinten ruoka

 

Sorkka- ja kavioeläimistä (lukuun ottamatta hevoseläimiä) saadut koiran puruluut

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Arominvahventeet

 

 

NE

 

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Jalostettu lemmikkieläinten ruoka (muu kuin nisäkäsperäinen)

Ilmatiiviisti suljetut säiliöt

Puolikostea ja kuivattu lemmikkieläinten ruoka

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

 

Kyllä (1)

 

 

 

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

kala-aines

 

 

Kyllä (1)

 

 

 

 

Kyllä (1)

 

 

lintuaines

 

 

Kyllä (2)

70 °C/50 min

80 °C/9 min

100 °C/1 min tai vastaava

 

 

 

Kyllä (1)

 

 

Arominvahventeet

 

 

NE

 

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Raaka lemmikkieläinten ruoka

suoraan ravinnoksi

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

BSE

ks. 28 kohta

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

22.   Hevoseläimistä peräisin oleva seerumi

Eläinten terveys

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

23.   Rehun, myös lemmikkieläinten ruoan, valmistukseen ja rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitetut muut eläimistä saatavat sivutuotteet

Eläinten terveys

Tuore liha

Naudan

Lampaan

Vuohen

Sian

Hevosen

Asetus

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

Tuotteen oltava peräisin tuoreesta lihasta, tarhatusta tai luonnonvaraisesta riistasta, jonka määrittely on Kyllä (1) edellä mainitun eläinten terveyden osalta.

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 999/2001

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

BSE

ks. 28 kohta

 

Tarhattu riista

Siat

Hirvieläimet

Luonnonvarainen riista

Siat

Hirvieläimet

 

 

 

BSE

ks. 28 kohta

Täydentävä sovelletaan BSE:hen liittyviä merkintävaatimuksia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSF ks. 28 kohta

 

 

 

 

 

 

Tuore liha

Siipikarja

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

 

 

Tarhattu ja luonnonvarainen riista

Riistalinnut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut lajit

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

E

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

24.   Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut mehiläistuotteet

Eläinten terveys

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

25.   Metsästystrofeet

Eläinten terveys

Nisäkkäät

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

 

 

Linnut

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 

26.   Lanta, jalostettu

Eläinten terveys

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Biosecurity Act 1993 S 22

NE

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

NE

 

 

Kansanterveys

 

 

N.A.

 

 

 

 

N.A.

 

 


5 jakso

Yleiset monialaiset kysymykset

 

EU:n vienti Uuteen-Seelantiin (1)

Uuden-Seelannin vienti EU:hun

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

Kaupan edellytykset

Vastaavuus

Erityisedellytykset

Toimi

EU:n normit

Uuden-Seelannin normit

Uuden-Seelannin normit

EU:n normit

27.   Monialaiset kysymykset

Vesi

98/83/EY

Animal Products Act 1999

Health Act 1956

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

98/83/EY

Kyllä (1)

 

 

Jäämät

Jäämien valvonta

Punalihaiset lajit

96/22/EY

96/23/EY

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

96/22/EY

96/23/EY

Kyllä (1)

 

 

Muut lajit, muut tuotteet

 

 

Kyllä (3)

 

 

 

 

Kyllä (3)

 

 

Todistusjärjestelmät

96/93/EY

Animal Products Act 1999

Kyllä (1)

Vastaavuusasemaa sovelletaan kaikkiin eläimiin ja eläintuotteisiin, joille on tapauksen mukaan myönnetty sekä eläinten terveyttä että kansanterveyttä koskeva vastaavuus (Kyllä 1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/ETY

96/93/EY

2002/99/EY

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2074/2005

 

(EY) N:o 1251/2008

 

(EY) N:o 1069/2009

 

(EU) N:o 142/2011

Kyllä (1)

Vastaavuusasemaa sovelletaan kaikkiin eläimiin ja eläintuotteisiin, joilla on vastaavuusasema ’Kyllä (1)’ kohdissa 3, 4A, 4C, 4D, 5A, 5C, 5D, 6A, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7H, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 21 ja 23.

Kun virallinen terveystodistus annetaan lähetyksen lähettämisen jälkeen, sen mukana on oltava viittaus asiaankuuluvaan soveltuvuusasiakirjaan (ED), virallisen terveystodistuksen liitteenä olevan soveltuvuusasiakirjan antamispäivämäärä, lähetyksen lähetyspäivämäärä sekä virallisen terveystodistuksen allekirjoituspäivämäärä. Uuden-Seelannin on ilmoitettava saapumismaan rajatarkastusasemalle kaikista todistuksiin liittyvistä ongelmista, jotka ovat ilmenneet sen jälkeen, kun lähetys on lähtenyt Uudesta-Seelannista.

 

Maahantuotujen eläinperäisten tuotteiden jälleenvienti

96/93/EY

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

Kyllä (1)

Eläintuotteet voivat olla saatuja tai osittain saatuja vaatimustenmukaisista eläintuotteista, jotka ovat peräisin sellaisista kolmansista maista ja laitoksista, jotka saavat käydä kauppaa EU:n ja Uuden-Seelannin kanssa.

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Biosecurity Act 1993

96/93/EY

Kyllä (1)

Eläintuotteet voivat olla saatuja tai osittain saatuja vaatimustenmukaisista eläintuotteista, jotka ovat peräisin sellaisista kolmansista maista ja laitoksista, jotka saavat käydä kauppaa EU:n ja Uuden-Seelannin kanssa.

 

Mikrobiologinen seuranta/testausjärjestelmä  (3)  (4),

mukaan luettuina testimenetelmät ja näytteenottoa ja valmistusta koskevat vaatimukset sekä sääntelytoimet

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2073/2005

Animal Products Act 1999

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 853/2004

 

(EY) N:o 854/2004

 

(EY) N:o 2073/2005

Kyllä (1)

 

 

Laitosten luettelointijärjestelmät (5)

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2002

 

(EY) N:o 882/2004

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Animal Products Act 1999

Kyllä (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Asetukset

 

(EY) N:o 852/2002

 

(EY) N:o 882/2004

 

(EY) N:o 852/2004

 

(EY) N:o 854/2004

Kyllä (1)

Vastaavuusasemaa sovelletaan kaikkiin eläintuotteisiin, joille on myönnetty kansanterveyttä koskeva vastaavuus ’Kyllä (1)’ sellaisena kuin se on vahvistettu tässä liitteessä.

Menettelyt, jotka koskevat laitosten luettelointia muiden kuin ’Kyllä (1)’ hyödykkeiden osalta, on tarkistettava.

28.   Erilaiset todistusta koskevat määräykset: Vakuutukset on annettava kansanterveyttä tai eläinten terveyttä koskevissa todistuksissa.

Käsiteltävä asia

Todistusmääräykset

Q-kuume

Uusi-Seelanti on tunnustettu vapaaksi Q-kuumeesta.

Nautojen siemennesteen ja alkioiden kaupassa EU:sta Uuteen-Seelantiin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vakuuttaa, että

Parhaan tietoni mukaan ja siltä osin kuin olen voinut todeta, luovuttajaeläimet eivät ole koskaan saaneet positiivista tulosta Q-kuume -testissä.

JA naudan siemennesteen osalta

JOKO

Luovuttajaeläimille on tehty komplementin sitoutumistesti (CFT) (tulos on negatiivinen, kun komplementti ei sitoudu laimennoksen ollessa 1:10 tai sitä suurempi) tai ELISA-testi Q-kuumeen toteamiseksi näytteelle, joka on kerätty 21–120 päivää ennen kutakin Uuteen-Seelantiin vietäväksi tarkoitetun siemennesteen keruujaksoa (jakson kesto enintään 60 päivää), negatiivisin tuloksin.

TAI

Kustakin Uuteen-Seelantiin vietävästä keruuerästä otettu siemennestenäyte on testattu käyttämällä laboratoriossa validoitua Q-kuumeen PCR-testiä, joka on OIE:n Maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) Q-kuumetta koskevassa luvussa esitettyjen menetelmien mukainen.

JA naudan alkioiden osalta

JOKO

Luovuttajaeläimille on tehty komplementin sitoutumistesti (CFT) (tulos on negatiivinen, kun komplementti ei sitoudu laimennoksen ollessa 1:10 tai sitä suurempi) tai ELISA-testi Q-kuumeen toteamiseksi näytteelle, joka on kerätty 21–120 päivää ennen kutakin Uuteen-Seelantiin vietäväksi tarkoitettujen alkioiden keruujaksoa, negatiivisin tuloksin.

TAI

Kustakin Uuteen-Seelantiin vietävästä keruuerästä otettu alkio/varhaismunasolunäyte ja keruu- ja/tai pesuliuokset on testattu käyttämällä laboratoriossa validoitua Q-kuumeen PCR-testiä, joka on OIE:n Maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) Q-kuumetta koskevassa luvussa esitettyjen menetelmien mukainen.

BVD tyyppi II

Uusi-Seelanti on tunnustettu vapaaksi naudan virusripulista (BVDV), tyyppi II.

Naudan alkioiden kaupassa EU:sta Uuteen-Seelantiin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vakuuttaa, että

JOKO

Luovuttajaeläimelle on tehty ELISA-testi antigeenien toteamiseksi tai virusisolaatiotesti naudan virusripulin varalta negatiivisin tuloksin enintään kolmekymmentä (30) päivää ennen saapumista alkuperäkarjaan, ja se on ollut alkuperäkarjassa yli kuusi (6) kuukautta ennen tätä lähetystä varten tehtyä alkionkeruuta, ja se on ollut eristyksissä muista eläimistä, joista ei ole saatu negatiivista testitulosta.

TAI

Ensimmäisestä tätä lähetystä varten luovuttajaeläimestä otetusta alkionkeräyksestä joko elinkyvyttömien varhaismunasolujen/alkioiden ja pesuliuoksen yhdistetylle näytteelle (kuten in vivo -tuotettuja alkioita koskevassa OIE:n säännöstön luvussa) tai alkiolle on tehty joko virusisolaatio tai PCR-testi naudan virusripulin varalta negatiivisin tuloksin.

Bluetongue-tauti

Uusi-Seelanti on tunnustettu vapaaksi bluetongue-taudista ja epitsoottisesta verenvuototaudista.

Nautojen siemennesteen kaupassa EU:sta Uuteen-Seelantiin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vakuuttaa, että

Naudan siemenneste on bluetongue-tautia koskevan OIE:n säännöstön luvun määräysten mukaista soveltuvin osin.

IBR

Elävien nautaeläinten kaupassa Uudesta-Seelannista päätöksen 2004/558/EY liitteessä I lueteltuihin jäsenvaltioihin tai niiden alueille Uuden-Seelannin on annettava vakuutus komission päätöksen 2004/558/EY 2 artiklan mukaisesti ja päätöksen 2004/558/EY liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai niiden alueille Uuden-Seelannin on annettava vakuutus päätöksen 2004/558/EY 3 artiklan mukaisesti. Tämä vakuutus on annettava terveystodistuksessa komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 mukaisesti.

BSE

Naudasta, lampaasta tai vuohesta peräisin olevaa ainesta sisältävien tuotteiden vienti EU:sta Uuteen-Seelantiin (kaikkien muiden asiaa koskevien EU:n normien noudattamisen lisäksi)

Tämä tuote ei sisällä muuta ainesta kuin sellaista ainesta eikä sitä ole saatu muusta kuin sellaisesta aineksesta, joka on peräisin naudoista, lampaista tai vuohista, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu yhtäjaksoisesti ja teurastettu Euroopan unionissa, ja joka on tuotettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001 ja (EY) N:o 1069/2009, soveltuvin osin, mukaisesti.

Huomautus: Mikäli tuotteet sisältävät muuta ainesta kuin sellaista ainesta, joka on peräisin naudoista, lampaista tai vuohista, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu yhtäjaksoisesti ja teurastettu Euroopan unionissa, kyseisestä aineksesta on esitettävä varmennus sovellettavan Uuden-Seelannin todistuspäätöksen kolmatta maata koskevien lisäsäännösten mukaisesti.

BSE

Naudasta, lampaasta tai vuohesta peräisin olevaa ainesta sisältävien tuotteiden vienti Uudesta-Seelannista EU:hun

Ihmisravinnoksi – tuore liha, jauheliha ja raakalihavalmisteet, lihavalmisteet, käsitellyt suolet, renderoidut eläinrasvat, rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös ja gelatiini:

a)

Maa tai alue on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen.

b)

Eläimet, joista naudoista, lampaista tai vuohista peräisin olevat tuotteet saatiin, ovat syntyneet ja on kasvatettu yhtäjaksoisesti sekä teurastettu maassa, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen.

Sivutuotteet – renderoidut rasvat, lemmikkieläinten ruoka, verituotteet, käsitelty eläinvalkuainen, luut ja luutuotteet, luokkaan 3 kuuluva aines ja gelatiini:

Eläimistä saatava sivutuote ei sisällä ainesta eikä sitä ole tehty aineksesta, joka on peräisin muista kuin sellaisista naudoista, lampaista tai vuohista, jotka ovat syntyneet ja jotka on kasvatettu yhtäjaksoisesti ja teurastettu maassa tai alueella, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyllä päätöksellä maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen.

PRRS

Sianlihan kaupassa EU:sta Uuteen-Seelantiin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vakuuttaa, että sianliha on

 

JOKO

i)

saatu eläimistä, joita on syntymästään lähtien pidetty yhtäjaksoisesti Suomessa tai Ruotsissa, joissa ei esiinny sikojen lisääntymishäiriö- ja keuhkotulehdusoireyhtymää;

 

TAI

ii)

keitetty johonkin seuraavista sisälämpötiloista seuraavanpituiseksi ajaksi:

 

56 °C:een 60 minuutin ajaksi;

 

57 °C:een 55 minuutin ajaksi;

 

58 °C:een 50 minuutin ajaksi;

 

59 °C:een 45 minuutin ajaksi;

 

60 °C:een 40 minuutin ajaksi;

 

61 °C:een 35 minuutin ajaksi;

 

62 °C:een 30 minuutin ajaksi;

 

63 °C:een 25 minuutin ajaksi;

 

64 °C:een 22 minuutin ajaksi;

 

65 °C:een 20 minuutin ajaksi;

 

66 °C:een 17 minuutin ajaksi;

 

67 °C:een 15 minuutin ajaksi;

 

68 °C:een 13 minuutin ajaksi;

 

69 °C:een 12 minuutin ajaksi; tai

 

70 °C:een 11 minuutin ajaksi;

 

TAI

iii)

kypsytetty siten, että tuotteelle on tehty käsittely, jolla varmistetaan, että liha täyttää yhden seuraavista vaatimuksista:

 

sen pH-arvo on 5 tai sen alle; tai

 

fermentoitu (maitohappokäymisen avulla) niin, että sen pH-arvo on 6,0 tai sen alle, ja

 

suolattu/kypsytetty vähintään 21 päivän ajan; tai

 

voidaan virallisesti sertifioida Prosciutto di Parmaksi tai

 

vastaavan 12 kuukauden mittaisen kuivasuolausprosessin läpikäyneeksi;

 

TAI

iv)

valmistettu myyntivalmiiksi paloiksi, jotka on pakattu suoraa vähittäismyyntiä varten, ei kuitenkaan jauheliha eikä pää ja niska, ei yli 3 kg:n suuruisina pakkauksina, ja joista on poistettu seuraavat kudokset: kainalon imusolmukkeet, suoliluun sisemmät ja ulommat imusolmukkeet, ristiluuvaltimoiden imusolmukkeet, nivustaipeen syvät imusolmukkeet, nivustaipeen pinnalliset imusolmukkeet, polvitaipeen pinnalliset ja syvät imusolmukkeet, selänpuoleiset pinnalliset kaulaimusolmukkeet, vatsanpuoleiset pinnalliset kaulaimusolmukkeet, keskimmäiset pinnalliset kaulaimusolmukkeet, pakaran ja istuinluun imusolmukkeet sekä muut makroskooppisesti näkyvät imusolmukekudokset (eli imusolmukkeet ja imusuonet), joita on löydetty jalostuksen aikana;

 

TAI

v)

ei mikään edellisistä (Huom. Nämä tuotteet on jalostettava Uudessa-Seelannissa ennen kuin niille voidaan myöntää bioturvallisuushyväksyntä.)

Aujeszkyn tauti

Elävien sikojen kaupassa Uudesta-Seelannista jäsenvaltioihin tai niiden alueille, jotka on lueteltu päätöksen 2008/185/EY liitteessä I ja II, Uuden-Seelannin on annettava vakuutus päätöksen 2008/185/EY mukaisesti. Tämä vakuutus on annettava terveystodistuksessa komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 mukaisesti.

CSF

ainoastaan luonnonvaraiset siat

Luonnonvaraisten sikojen kaupassa EU:sta Uuteen-Seelantiin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on vakuutettava tuotteiden olevan saatu alueilta, joilla ei ole esiintynyt klassista sikaruttoa luonnonvaraisissa sioissa 60 edellisen päivän aikana. Tämä vakuutus on annettava terveystodistuksessa.

’Tässä kuvattu luonnonvaraisista sioista saatu tuote on hankittu alueilta, joilla ei ole esiintynyt klassista sikaruttoa luonnonvaraisissa sioissa 60 edellisen päivän aikana.’

Elävät mehiläiset/kimalaiset

Kaupassa Uudesta-Seelannista EU:hun elävien mehiläisten/kimalaisten terveystodistuksessa on oltava seuraava vakuutus:

Tässä kuvatut mehiläiset/kimalaiset (1)

a)

tulevat toimivaltaisen viranomaisen valvomasta ja tarkastamasta mehiläistarhasta;

b)

mehiläisten osalta pesät tulevat alueelta, johon ei sovelleta rajoituksia esikotelomädän esiintymisen vuoksi (kiellon on oltava ollut voimassa vähintään 30 vuorokautta viimeksi todetusta tautitapauksesta ja siitä päivästä, jona toimivaltainen viranomainen on tarkastanut kaikki kolmen kilometrin säteellä sijaitsevat pesät ja kaikki tartunnan saaneet pesät on poltettu tai käsitelty ja tarkastettu kyseistä toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla);

c)

ovat tai tulevat pesistä tai yhdyskunnista (kimalaisten osalta), jotka tarkastettiin välittömästi ennen lähettämistä (yleensä 24 tunnin kuluessa) ja joilla ei esiinny kliinisiä oireita tai tautiepäilyjä, mehiläisten saamat tartunnat mukaan luettuina.

Pakkausmateriaali, kuningattarien häkit, mukana seuraavat tuotteet ja ravinto ovat uusia eivätkä ne ole olleet kosketuksissa sairaiden mehiläisten tai sikiökakkujen kanssa, ja kaikki varotoimet on toteutettu taudinaiheuttajien tai tuholaisten aiheuttamien tautien tai saastumisen ehkäisemiseksi.

(1)

Tarpeeton viivataan yli.

Terveysleimojen väri

Asetuksessa (EY) N:o 1333/2008 säädetään terveysleimoissa käytettävistä väreistä.

Salmonella

Kaupassa Uudesta-Seelannista Ruotsiin ja Suomeen

Jäljempänä lueteltuja eläviä eläimiä ja eläintuotteita koskevissa terveystodistuksissa on oltava lainsäädännön edellyttämä asianmukainen vakuutus, jos tuotteet tuodaan maahan lähetettäviksi Ruotsiin tai Suomeen:

 

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen munien osalta Uusi-Seelanti antaa vakuutuksen komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 mukaisesti.

 

Teurastettavaksi tarkoitetun elävän siipikarjan osalta Uusi-Seelanti antaa vakuutuksen neuvoston päätöksen 95/410/EY liitteen A mukaisesti.

 

Jalostussiipikarjan osalta Uusi-Seelanti antaa vakuutuksen komission päätöksen 2003/644/EY liitteen II mukaisesti.

 

Untuvikkojen osalta Uusi-Seelanti antaa vakuutuksen komission päätöksen 2003/644/EY liitteen III mukaisesti.

 

Munivien kanojen osalta Uusi-Seelanti antaa vakuutuksen komission päätöksen 2004/235/EY liitteen II mukaisesti.

 

Asetuksen (EY) N:o 1688/2005 soveltamisalaan kuuluvan tuoreen lihan osalta on lisättävä seuraava vakuutus: ’Tuoreelle lihalle on tehty mikrobiologinen testaus salmonellan varalta asetuksen (EY) N:o 1688/2005 mukaisesti ottamalla lihasta näyte sen alkuperälaitoksessa.’

Lohikalat

Kaupassa EU:sta Uuteen-Seelantiin

Tähän lähetykseen sisältyy ainoastaan sellaisia sukuihin Onchorhynchus, Salmo tai Salvelinus kuuluvia lohikaloja, joiden päät, kidukset ja sisälmykset on poistettu ja jotka eivät ole sukukypsiä.

Mäti/maiti

Kaupassa EU:sta Uuteen-Seelantiin

Käsiteltävä niin, että munat/maiti ovat elinkyvyttömiä, pakattava myyntipakkaukseen, ja säilyvyyden on oltava hyvä.

Lämpökäsitellyt juustot

Kaupassa EU:sta Uuteen-Seelantiin

Lämpökäsitellyn juuston kosteuspitoisuuden on oltava alle 39 % ja pH-arvon alle 5,6. Tämän juuston tuottamiseen käytetty maito kuumennettiin nopeasti vähintään 64,5 °C:n lämpötilaan 16 sekunnin ajaksi. Juustoa varastoitiin vähintään 7 °C:ssa 90 päivän ajan.

29.   Yhteisesti sovitut taudintorjuntatoimenpiteet

29.A.   Yhteisesti sovittu tautitilanne tiettyjen tautien osalta

Raivotauti

Uusi-Seelanti, Yhdistynyt Kuningaskunta, Malta, Irlanti ja Ruotsi on tunnustettu vapaaksi raivotaudista.

Hevosen näivetystauti

Uusi-Seelanti on tunnustettu vapaaksi hevosen näivetystaudista (EIA).

Luomistauti

Uusi-Seelanti on tunnustettu vapaaksi seuraavista: Brucella abortus ja B. mellitensis.

Q-kuume

Uusi-Seelanti on tunnustettu vapaaksi Q-kuumeesta.

BVD tyyppi II

Uusi-Seelanti on tunnustettu vapaaksi tyypin II naudan virusripulista.

Bluetongue ja EHD

Uusi-Seelanti on tunnustettu vapaaksi bluetongue-taudista ja epitsoottisesta verenvuototaudista (EHD).

EU tekee Uudelle-Seelannille ehdotuksen tautivapaudesta epitsoottisen verenvuototaudin osalta.

Pieni pesäkuoriainen

Uusi-Seelanti ja EU on tunnustettu vapaaksi pienestä pesäkuoriaisesta.

Tropilaelaps-punkki

Uusi-Seelanti ja EU on tunnustettu vapaaksi Tropilaelaps-punkista.

29.B

Yhteisesti sovitut taudintorjuntatoimenpiteet tietyn taudin ilmetessä

Virallisissa terveystodistuksissa on sopimuksen liitteessä VII olevan 1 b kohdan mukaisesti oltava tämän liitteen 29 kohdassa mainitut lisävakuutukset.

Yleinen vakuutus kaikille tuotteille:

Tässä kuvattu tuote on pidetty erillään kaikista muista tuotteista, jotka eivät täyttäneet vaatimuksia kaikissa tuotanto-, varastointi- ja kuljetusvaiheissa, ja lisäksi on toteutettu kaikki tarvittavat varotoimenpiteet, joilla ehkäistään tuotteen saastumisen mahdollisen [lisää jäljempänä tautisarakkeessa mainittu asianomainen tauti] tautiviruksen lähteen välityksellä.

Tautikohtainen vakuutus:

29 kohdan i–xxx alakohdassa luetelluissa tuotteissa on (edellä mainitun) yleisen vakuutuksen lisäksi oltava asianomainen tautikohtainen vakuutus:

Tuote

Tauti

Tautia koskeva vakuutus

Numero*) Vapaaehtoiset vakuutukset annetaan todistuksessa vain tarvittaessa.

i)

Maito ja maitotuotteet:

8.0 13.0

FMD

Tässä kuvatut maito/maitotuotteet:

 

JOKO