29.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/69


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/835,

annettu 11 päivänä toukokuuta 2015,

yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välisen yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, 15 a artiklassa määrätään, että kolmas maa voi liittyä yleissopimuksen sopimuspuoleksi sen jälkeen, kun yleissopimuksella perustettu sekakomitea on päättänyt kutsua kyseisen maan liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksen 15 artiklassa valtuutetaan EU–EFTA-sekakomitea antamaan suosituksia ja hyväksymään päätöksellään muutoksia yleissopimukseen ja sen liitteisiin.

(3)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ilmaissut virallisesti halunsa liittyä yhteiseen passitusjärjestelmään.

(4)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia täyttää ne oikeudelliset, rakenteelliset ja tietotekniikkaan liittyvät keskeiset vaatimukset, jotka ovat edellytyksiä liittymiselle, ja kun liittymistä koskeva virallinen menettely on saatu päätökseen, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia voi liittyä yleissopimukseen.

(5)

Yhteisen passitusjärjestelmän laajentaminen edellyttää yleissopimukseen muutoksia, jotka koskevat uusia entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian virallisella kielellä olevia mainintoja sekä vakuusasiakirjoihin tehtäviä tarvittavia mukautuksia.

(6)

Ehdotetut muutokset esitettiin yhteistä passitusta käsittelevälle EU–EFTA-työryhmälle sekä tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista käsittelevälle EU–EFTA-työryhmälle, joissa niistä on keskusteltu, ja teksti on hyväksytty alustavasti.

(7)

Ehdotettuja muutoksia koskevan unionin kannan olisi sen vuoksi perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävä unionin kanta perustuu tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnokseen.

Unionin edustajat EU–EFTA-sekakomiteassa voivat sopia päätösluonnokseen tehtävistä vähäisistä muutoksista.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Tehty Brysselissä 11 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. DŪKLAVS


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.


LUONNOS

YHTEISTÄ PASSITUSTA KÄSITTELEVÄN EU–EFTA-SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2015,

annettu …,

yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta

EU–EFTA-SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on ilmaissut halunsa liittyä yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehtyyn yleissopimukseen, jäljempänä ’yleissopimus’, ja se on yleissopimuksella perustetun sekakomitean … päivänä …kuuta 2015 antamalla päätöksellä N:o …/2015 (*) kutsuttu liittymään yleissopimukseen.

(2)

Yleissopimuksessa käytettävien mainintojen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian virallisella kielellä olevat toisinnot olisi sisällytettävä yleissopimukseen oikeassa järjestyksessä.

(3)

Tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä alkaen, jona entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia liittyy yleissopimukseen.

(4)

Jotta voidaan käyttää vakuuslomakkeita, jotka on painettu ennen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yleissopimukseen liittymistä sovellettujen vaatimusten mukaisesti, olisi päätettävä siirtymäkaudesta, jona tällaisia lomakkeita voidaan edelleen käyttää tietyin mukautuksin.

(5)

Yleissopimusta olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen liite III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2015.

2.   Yleissopimuksen liitteen III, sellaisena kuin se on voimassa 1 päivänä joulukuuta 2012, lisäyksissä C1, C2, C3, C4, C5 ja C6 oleviin mallilomakkeisiin perustuvia lomakkeita voidaan tarvittavin maantieteellisin sekä tiedoksianto-osoitetta tai valtuutetun henkilön osoitetta koskevin muutoksin käyttää edelleen 1 päivään toukokuuta 2016 saakka.

Tehty Brysselissä … päivänä …kuuta 2015.

EU–EFTA-sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2.

(*)  Virallinen lehti: lisätään viitenumero ja asiakirjaan ST8194/15 sisältyvän päätöksen hyväksymispäivä.


LIITE

1.

Lisätään lisäyksessä B1 olevaan kohtaan 51 Latvian ja Maltan väliin luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia”

.

2.

Muutetaan lisäyksessä B6 oleva III osasto seuraavasti:

2.1

Lisätään taulukon ensimmäiseen osaan ”Voimassa rajoitetusti – 99200” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Ограничено важење”

2.2

Lisätään taulukon toiseen osaan ”Vapautettu – 99201” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Изземање”

2.3

Lisätään taulukon kolmanteen osaan ”Vaihtoehtoinen todiste – 99202” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Алтернативен доказ”

2.4

Lisätään taulukon neljänteen osaan ”Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) – 99203” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

2.5

Lisätään taulukon viidenteen osaan ”… vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja – 99204” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….”

2.6

Lisätään taulukon kuudenteen osaan ”Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta – 99205” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

2.7

Lisätään taulukon seitsemänteen osaan ”Valtuutettu lähettäjä – 99206” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Овластен испраќач”

2.8

Lisätään taulukon kahdeksanteen osaan ”Vapautettu allekirjoituksesta – 99207” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Изземање од потпис”

2.9

Lisätään taulukon yhdeksänteen osaan ”YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY – 99208” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

2.10

Lisätään taulukon kymmenenteen osaan ”KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU – 99209” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

2.11

Lisätään taulukon yhdenteentoista osaan ”Annettu jälkikäteen – 99210” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Дополнително издадено”

2.12

Lisätään taulukon kahdenteentoista osaan ”Useita – 99211” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Различни”

2.13

Lisätään taulukon kolmanteentoista osaan ”Irtotavaraa – 99212” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Рефус”

2.14

Lisätään taulukon neljänteentoista osaan ”Lähettäjä – 99213” ennen mainintaa ”MT” luetelmakohta seuraavasti:

”MK (*) Испраќач

3.

Korvataan lisäys C1 seuraavasti:

”LISÄYS C1

Yhteinen passitusmenettely/Yhteisön passitusmenettely

Vakuusasiakirja

Yksittäinen vakuus

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (1) … kotipaikan osoite (2) … sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle … annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen … enimmäismäärään saakka, Euroopan unionin, joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, sekä Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan hyväksi (3) siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava (4) … on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan yllä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat jäljempänä kuvattuja tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitusmenettelyyn lähtötoimipaikkana olevassa … ja joiden määrätoimipaikka on …

Tavaran kuvaus: …

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (5) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

 

 

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (6)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka …

Takaussitoumus hyväksytty … (pvm) kattamaan yhteisön/yhteisen passituksen, joka suoritetaan … (pvm) annetulla passitusilmoituksella, jonka numero on … (7).

(Leima ja allekirjoitus)”

.

4.

Korvataan lisäys C2 seuraavasti:

”LISÄYS C2

Yhteinen passitusmenettely/Yhteisön passitusmenettely

Vakuusasiakirja

Tositteilla annettava yksittäinen vakuus

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (8)… kotipaikan osoite (9) … sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle … annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen Euroopan unionin, joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, sekä Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan (10) hyväksi siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan edellä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitukseen, josta allekirjoittaja on sitoutunut vastaamaan antamalla yksittäistä vakuutta koskevia tositteita, joiden määrä on enintään 7 000 euroa tositetta kohti.

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät 7 000 euron enimmäismäärään saakka yksittäistä vakuutta koskevaa tositetta kohden, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt asianomaisen passituksen osalta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (11) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

 

 

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (12)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka

Takaussitoumus hyväksytty (pvm)

(Leima ja allekirjoitus)”

.

5.

Korvataan lisäys C4 seuraavasti:

”LISÄYS C4

Yhteinen passitusmenettely/Yhteisön passitusmenettely

Vakuusasiakirja

Yleisvakuus

I   Takaussitoumus

1.

Allekirjoittanut (13) … kotipaikan osoite (14) … sitoutuu tällä asiakirjalla vakuustoimipaikkana olevalle … annettavaan omavelkaiseen ja yhteisvastuulliseen takaukseen … enimmäismäärään saakka, joka on 100/50/30 (15) prosenttia viitemäärästä, Euroopan unionin, joka käsittää Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kroatian tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, sekä Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton, Turkin tasavallan, Andorran ruhtinaskunnan ja San Marinon tasavallan hyväksi (16) siitä määrästä, jonka passituksesta vastaava (17) … on velvollinen tai voi tulla velvolliseksi maksamaan yllä mainituille maille niin pää- kuin muuna velkana sellaisten tullien, maksujen ja muiden liitännäiskustannusten osalta, sakkoja lukuun ottamatta, jotka koskevat tavaroita, jotka asetetaan yhteisön tai yhteiseen passitusmenettelyyn.

2.

Allekirjoittanut sitoutuu maksamaan 1 kohdassa tarkoitettujen maiden toimivaltaisten viranomaisten ensimmäisestä kirjallisesta pyynnöstä ja 30 päivän kuluessa pyynnön päivämäärästä pyydetyt määrät edellä mainittuun enimmäismäärään saakka, ellei tämä tai muu asianomainen henkilö osoita ennen mainitun määräajan päättymistä toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla, että menettely on päättynyt asianmukaisesti asianomaisen passituksen osalta.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat allekirjoittaneen pyynnöstä ja pätevien syiden perusteella pidentää maksupyynnön päiväyksestä laskettavaa 30 päivän määräaikaa, jonka kuluessa allekirjoittaneen on maksettava pyydetyt määrät. Lisäajan myöntämisestä aiheutuvat kustannukset, erityisesti korko, on laskettava siten, että niiden määrä vastaa kyseisen maan raha- ja rahoitusmarkkinoilla vastaavista toimista veloitettuja kustannuksia.

Tästä määrästä voidaan vähentää tämän sitoumuksen perusteella jo maksetut määrät ainoastaan, jos allekirjoittajaa pyydetään maksamaan määrä, joka on tullut maksettavaksi sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen edellisen maksupyynnön vastaanottamista tai 30 päivän kuluessa siitä.

3.

Tämä sitoumus on voimassa siitä päivästä, jona vakuustoimipaikka on sen hyväksynyt. Allekirjoittanut on edelleen vastuussa niiden määrien maksamisesta, jotka tulevat maksettaviksi tämän sitoumuksen kattaman sellaisen yhteisön tai yhteisen passituksen osalta, joka alkoi ennen sitä päivämäärää, jona vakuusasiakirjan kumoaminen tai peruuttaminen tuli voimaan, vaikka maksupyyntö esitetään tämän päivän jälkeen.

4.

Tämän sitoumuksen tarkoituksia varten allekirjoittaneen tiedoksianto-osoite (18) on kussakin 1 kohdassa tarkoitetussa maassa:

Maa

Sukunimi ja etunimi tai toiminimi ja täydellinen osoite

 

 

Allekirjoittanut hyväksyy asianmukaisesti tälle toimitetuksi tähän sitoumukseen liittyvän kirjeenvaihdon, tiedotukset ja yleensä muodollisuudet tai menettelyt, jotka on osoitettu johonkin tämän tiedoksianto-osoitteista tai siellä annettu kirjallisesti tiedoksi.

Allekirjoittanut hyväksyy tiedoksianto-osoitteidensa sijaintipaikkojen tuomioistuimien toimivallan.

Allekirjoittanut sitoutuu pitämään tiedoksianto-osoitteensa tai, jos tämän on muutettava yhtä tai useampia näistä osoitteista, ilmoittamaan siitä etukäteen vakuustoimipaikalle.

Paikka …, päiväys …

(Allekirjoitus) (19)

II   Vakuustoimipaikan hyväksymismerkintä

Vakuustoimipaikka

Takaussitoumus hyväksytty (pvm)

(Leima ja allekirjoitus)”

6.

Lisätään lisäyksessä C5 olevaan kohtaan 7 ilmaisu ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia” ilmaisujen ”Islanti” ja ”Norja” väliin.

7.

Lisätään lisäyksessä C6 olevaan kohtaan 6 ilmaisu ”entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia” ilmaisujen ”Islanti” ja ”Norja” väliin.


(1)  Virallinen lehti: lisätään viitenumero ja asiakirjaan ST8194/15 sisältyvän päätöksen hyväksymispäivä.

(2)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(3)  Täydellinen osoite.

(4)  Viivataan yli yhden tai useamman sellaisen sopimuspuolen tai valtion (Andorra ja San Marino) nimi, jonka aluetta ei käytetä. Viittausta Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan yhteisön passituksen osalta.

(5)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(6)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyminen ja neljännessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(7)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ’Vakuus … määrästä’, ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.

(8)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(9)  Täydellinen osoite.

(10)  Ainoastaan yhteisön passitusta varten.

(11)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyminen ja neljännessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(12)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ’Vakuus’.

(13)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(14)  Täydellinen osoite.

(15)  Tarpeeton yliviivataan.

(16)  Viivataan yli sellaisen sopimuspuolen tai valtion (Andorra ja San Marino) nimi, jonka aluetta ei käytetä. Viittausta Andorran ruhtinaskuntaan ja San Marinon tasavaltaan sovelletaan ainoastaan yhteisön passituksen osalta.

(17)  Sukunimi ja etunimet tai toiminimi.

(18)  Ellei tietyn maan lainsäädännössä säädetä tiedoksianto-osoitteesta, takaajan on nimettävä tähän maahan edustaja, jolla on valtuudet ottaa vastaan kaikki takaajalle osoitetut tiedonannot, ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu hyväksyminen ja neljännessä alakohdassa tarkoitettu sitoumus on mukautettava soveltuvin osin. Takaajan tai tämän edustajan tiedoksianto-osoitteiden sijaintipaikkojen tuomioistuimilla on toimivalta tätä vakuutta koskevissa riidoissa.

(19)  Allekirjoittajan on lisättävä allekirjoituksensa eteen käsin seuraava teksti: ’Vakuus … määrästä’, ja määrä on kirjoitettava kirjaimin.