22.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 127/20


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2015/799,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2015,

jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksen osapuoleksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 46 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’, hyväksyttiin 7 päivänä heinäkuuta 1995 IMO:n koolle kutsumassa Lontoossa pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa.

(2)

Yleissopimus tuli voimaan 29 päivänä syyskuuta 2012.

(3)

Yleissopimus edistää kansainvälisellä tasolla merkittävästi kalastusalaa parantamalla osaltaan ihmisten ja omaisuuden turvallisuutta ja siten myös meriympäristön suojelua. Sen vuoksi on toivottavaa, että sen määräykset pannaan täytäntöön mahdollisimman pian.

(4)

Merikalastus on eräs vaarallisimmista ammateista, ja siksi sopiva koulutus ja asianmukainen ammattipätevyys ovat keskeisiä keinoja, joilla onnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä. Laivaväen ottamisen jäsenvaltioiden kalastusaluksille olisi kaikissa tapauksissa tapahduttava tuottamatta vaaraa merenkulun turvallisuudelle.

(5)

Kolmansien maiden kanssa tehtävien kestävää kalastusta koskevien kumppanuussopimusten, jäljempänä ’sopimukset’, puitteissa on tärkeää, että jäsenvaltion lipun alla purjehtivan kalastusaluksen laivaväellä on asianmukainen, lippuvaltion hyväksymillä todistuksilla osoitettu ammattipätevyys, jotta palvelukseen otto sopimuksissa määrätyin edellytyksin olisi mahdollista. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä kaikin keinoin välttämään kansainvälisen ja unionin oikeuden välinen ristiriita, mukaan lukien kaikki yleissopimuksen soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvat negatiiviset vaikutukset sopimusten tekemiseen ja soveltamiseen. Asianomaisia kolmansia maita olisi lisäksi rohkaistava tulemaan yleissopimuksen osapuoliksi.

(6)

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio edistävät meriturvallisuutta ja työturvallisuutta sekä kalastusaluksilla työskentelevän laivaväen ammattipätevyyden parantamista. Unioni tukee kalastusalan koulutusta taloudellisesti Euroopan kalatalousrahaston ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta.

(7)

Yleissopimuksen liitteessä olevan I luvun 7 sääntö kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan siltä osin, kuin on kyse kalastusaluksen laivaväen tiettyjen henkilöstöluokkien ammattipätevyyden tunnustamista koskevista unionin säännöistä, ja vaikuttaa perussopimuksen määräyksiin ja unionin johdettuun oikeuteen, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/36/EY (2) siltä osin kuin on kyse unionin kansalaisista, joilla on jonkin jäsenvaltion tai kolmannen maan myöntämiä asiaankuuluvia todistuksia.

(8)

Unionista ei voi tulla yleissopimuksen osapuolta, koska ainoastaan valtiot voivat olla sen osapuolia.

(9)

Eräät jäsenvaltiot eivät ole vielä tulleet yleissopimuksen osapuoliksi, kun taas toiset jo ovat. Jäsenvaltioita, joilla on lippunsa alla purjehtivia kalastusaluksia tai yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia merikalastusaluksia vastaanottavia satamia taikka kalastusaluksen laivaväen koulutuslaitoksia ja joista ei ole vielä tullut yleissopimuksen osapuolia, kehotetaan tekemään niin.

(10)

Siihen asti, kun kaikista jäsenvaltioist, joilla on lippunsa alla purjehtivia kalasatusaluksia tai yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia merikalastusaluksia vastaanottavia satamia taikka kalastusaluksen laivaväen koulutuslaitoksia, on tullut yleissopimuksen osapuolia, kunkin yleissopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion olisi, varmistaakseen oikeudellisen yhteensopivuuden unionin lainsäädännön kanssa, sovellettava yleissopimuksen mukaista joustavuutta, erityisesti vastaavuuksia koskevaa yleissopimuksen liitteen I luvun 10 sääntöä, jotta yleissopimuksen soveltaminen mukautettaisiin direktiiviin 2005/36/EY.

(11)

Kunkin yleissopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion olisi varmistettava, että asianomaisten työntekijöiden ammatillinen pätevyys on arvioitu ja sen on todettu vastaavan yleissopimuksessa määrättyjä vähimmäisvaatimuksia, kun se tunnustaa sellaisesta jäsenvaltiosta, joka ei ole yleissopimuksen osapuoli, tulevien siirtotyöläisten ammatillisen pätevyyden direktiivin 2005/36/EY mukaisestia

(12)

Neuvoston olisi sen vuoksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettava jäsenvaltioille unionin edun mukaisesti valtuutus tulla yleissopimuksen osapuoliksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtuutetaan jäsenvaltiot tulemaan 7 päivänä heinäkuuta 1995 hyväksytyn kalastusaluksen laivaväen koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksen osapuoliksi siltä osin kuin on kyse sen unionin toimivaltaan kuuluvista osista.

Jäsenvaltioiden on yleissopimuksen 4 artiklan mukaisesti IMO:n pääsihteerille raportoidessaan annettava yleissopimuksen liitteen I luvun 10 sääntöön viitaten tietoja asianomaisista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla kalastusaluksilla olevan laivaväen pätevyyskirjojen tunnustamista, ottamalla huomioon asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä säädetyt velvoitteet, jotka koskevat pätevyyden tunnustamista.

2 artikla

Jäsenvaltioiden, joilla on lippunsa alla purjehtivia kalastusaluksia tai yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia merikalastusaluksia vastaanottavia satamia taikka kalastusaluksen laivaväen koulutuslaitoksia ja joista ei ole vielä tullut yleissopimuksen osapuolia, on pyrittävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet yleissopimukseen liittymiskirjojensa tallettamiseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön pääsihteerin huostaan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään 23 päivänä toukokuuta 2017. Komissio antaa neuvostolle liittymisen edistymistä tarkastelevan kertomuksen viimeistään 23 päivänä toukokuuta 2018.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SEILE


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).