6.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 62/29


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/365,

annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 mukaisesti laadittavien tilastojen toimittamista koskevien poikkeusten myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille terveydenhuollon menojen ja rahoituksen osalta

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 1377)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin- ja romaniankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1338/2008 luodaan yhteiset puitteet kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien Euroopan tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1338/2008 jäsenvaltioita edellytetään toimittamaan tilastotietoja terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta, siten kuin ne on määritelty kyseisen asetuksen liitteessä II.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1338/2008 9 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioille voidaan tarvittaessa myöntää poikkeuksia ja siirtymäaikoja, jos ne määritellään objektiivisin perustein.

(4)

Alankomaiden kuningaskunta, Espanjan kuningaskunta, Romania ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ovat pyytäneet poikkeuksia, koska niiden on asetusta (EY) N:o 1338/2008 noudattaakseen tarpeen tehdä huomattavia mukautuksia kansallisiin tilastojärjestelmiin.

(5)

Näiden jäsenvaltioiden pyytämät poikkeukset olisi sen vuoksi myönnettävä.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään liitteessä esitetyt poikkeukset Alankomaiden kuningaskunnalle, Espanjan kuningaskunnalle, Romanialle ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle, Espanjan kuningaskunnalle, Romanialle ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä maaliskuuta 2015.

Komission puolesta

Marianne THYSSEN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 70.


LIITE

POIKKEUKSET ASETUKSEEN (EY) N:o 1338/2008 TERVEYDENHUOLLON MENOJA JA RAHOITUSTA KOSKEVIEN TILASTOJEN OSALTA

Alankomaiden kuningaskunnan, Espanjan kuningaskunnan, Romanian ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ei tarvitse toimittaa seuraavassa taulukossa mainittuja muuttujia:

Jäsenvaltio

Muuttujat ja jaottelut

Poikkeuksen päättymispäivä

Espanja

1)

Tiedot ja metatiedot on viitevuoden 2014 osalta toimitettava viimeistään 31. elokuuta 2016.

Elokuu 2016

2)

Tiedot ja metatiedot on viitevuoden 2015 osalta toimitettava viimeistään 31. elokuuta 2017.

Elokuu 2017

3)

Tiedot ja metatiedot on viitevuoden 2016 osalta toimitettava viimeistään 31. elokuuta 2018.

Elokuu 2018

Alankomaat

1)

Kaikkia rahoitusjärjestelmiä (HF.1.1–HF.4) ja juoksevia terveydenhuoltomenoja koskevat luvut (HF.1.1–HF.4:n summa) jaoteltuina seuraavasti:

a.

Vuodeosastohoito ja kuntoutus (HC.1.1; HC.2.1) sisältävät myös päiväsairaalahoidon ja kuntoutuksen (HC.1.2; HC.2.2);

b.

Päiväsairaalahoitoa ja kuntoutusta (HC.1.2; HC.2.2) ei ilmoiteta

c.

Pitkäaikainen vuodeosastohoito (terveys) (HC 3.1) sisältää myös pitkäaikaisen päiväsairaalahoidon (terveys) (HC.3.2) ja pitkäaikaisen avohoidon (terveys) (HC.3.3)

d.

Pitkäaikaista päiväsairaalahoitoa (terveys) (HC.3.2) ei ilmoiteta

e.

Pitkäaikaista avohoitoa (terveys) (HC.3.3) ei ilmoiteta

2)

Kaikkia terveydenhuollon tuottajia (HP.1–HP.9) ja juoksevia terveydenhuoltomenoja koskevat luvut (HP.1–HP.9:n summa) jaoteltuina seuraavasti:

a.

Vuodeosastohoito ja kuntoutus (HC.1.1; HC.2.1) sisältävät myös päiväsairaalahoidon ja kuntoutuksen (HC.1.2; HC.2.2);

b.

Päiväsairaalahoitoa ja kuntoutusta (HC.1.2; HC.2.2) ei ilmoiteta.

c.

Pitkäaikainen vuodeosastohoito (terveys) (HC.3.1) sisältää myös pitkäaikaisen päiväsairaalahoidon (terveys) (HC.3.2) ja pitkäaikaisen avohoidon (terveys) (HC.3.3)

d.

Pitkäaikaista päiväsairaalahoitoa (terveys) (HC.3.2) ei ilmoiteta

e.

Pitkäaikaista avohoitoa (terveys) (HC.3.3) ei ilmoiteta

3)

Kaikkia terveydenhuollon toimintoja koskevat luvut (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) jaoteltuina seuraavasti:

a.

Pakolliset maksuihin perustuvat sairausvakuutusjärjestelmät ja pakolliset lääketieteelliset säästötilit (HF.1.2; HF.1.3) sisältävät myös osittain kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3)

b.

Vapaaehtoiset sairausvakuutusjärjestelmät (HF.2.1) sisältävät myös osittain kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3)

c.

Kotitalouksien itse maksamia maksuja (HF.3) ei ilmoiteta

4)

Kaikkia terveydenhuollon tuottajia koskevat luvut (HP.1–HP.9) jaoteltuina seuraavasti:

a.

Pakolliset maksuihin perustuvat sairausvakuutusjärjestelmät ja pakolliset lääketieteelliset säästötilit (HF.1.2; HF.1.3) sisältävät osittain myös kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3)

b.

Vapaaehtoiset sairausvakuutusjärjestelmät (HF.2.1) sisältävät osittain myös kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3).

c.

Kotitalouksien itse maksamia maksuja (HF.3) ei ilmoiteta

Maaliskuu 2018

Romania

1)

Terveydenhuollon toimintoja koskeva taulukko terveydenhuollon tuottajien mukaan:

a.

Kaikki luvut sairaaloiden (HP.1) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) mukaan, lukuun ottamatta vuodeosastohoitoa ja kuntoutusta (HC.1.1; HC.2.1) sekä ehkäisevää hoitoa (HC.6)

b.

Kaikki luvut pitkäaikaisten laitos- ja asumisyksiköiden (HP.2) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) mukaan, lukuun ottamatta vuodeosastohoitoa ja kuntoutusta (HC.1.1; HC.2.1) sekä pitkäaikaista vuodeosastohoitoa (terveys) (HC.3.1)

c.

Kaikki luvut terveydenhuollon avopalvelujen tuottajien (HP.3) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen mukaan (HC1.1; HC2.1–HC.9), lukuun ottamatta avohoitoa ja kuntoutusta (HC.1.3; HC.2.3) sekä pitkäaikaista kotisairaanhoitoa (terveys) (HC.3.4)

d.

Kaikki luvut tukipalvelujen tuottajien (HP.4) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) mukaan, lukuun ottamatta avohoitoa ja kuntoutusta (HC.1.3; HC.2.3), tukipalveluja (toiminnoittain erittelemättömät) (HC.4) ja ehkäisevää hoitoa (HC.6)

e.

Kaikki luvut lääkintätarvikkeiden vähittäismyyjien ja muiden tuottajien (HP.5) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC 1.1; HC 2.1–HC.9) mukaan, lukuun ottamatta lääkkeitä ja muita lääkinnällisiä lyhytikäisiä kulutustavaroita (HC.5.1) ja hoitolaitteita ja muita lääkinnällisiä kulutustavaroita (HC.5.2)

f.

Kaikki luvut ehkäisevän terveydenhuollon tuottajien (HP.6) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) mukaan, lukuun ottamatta ehkäisevää hoitoa (HC.6)

g.

Kaikki luvut terveydenhuoltojärjestelmän hallinnon ja rahoituksen tuottajien (HP.7) osalta kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) mukaan, lukuun ottamatta terveydenhuoltojärjestelmän hallintoa ja taloushallintoa (HC.7)

h.

Kaikki luvut muiden toimialojen (HP.8) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC1.1; HC2.1–HC.9) mukaan, lukuun ottamatta pitkäaikaista kotisairaanhoitoa (terveys) (HC.3.4) ja ehkäisevää hoito (HC.6)

i.

Kaikki luvut ulkomaiden (HP.9) osalta kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) mukaan, lukuun ottamatta vuodeosastohoitoa ja kuntoutusta (HC.1.1; HC.2.1), avohoitoa ja kuntoutusta (HC.1.3; HC.2.3) ja terveydenhuollon tukipalveluja (toiminnoittain erittelemättömät) (HC.4)

Maaliskuu 2017

2)

Terveydenhuollon toimintoja koskeva taulukko terveydenhuollon rahoitusjärjestelmien mukaan:

a.

Luvut julkisten järjestelmien (HF.1.1) osalta jaoteltuina päiväsairaalahoidon ja kuntoutuksen (HC.1.2; HC.2.2), kotisairaanhoidon ja kuntoutuksen (HC.1.4; HC.2.4), pitkäaikaisen päiväsairaalahoidon (terveys) (HC.3.2), pitkäaikaisen avohoidon (terveys) (HC.3.3), hoitolaitteiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden (HC.5.2) ja muiden terveydenhuoltopalvelujen, muualla luokittelemattomat (n.e.c.), mukaan (HC.9).

b.

Luvut pakollisten maksuihin perustuvien sairausvakuutusjärjestelmien ja pakollisten lääketieteellisten säästötilien (HF.1.2; HF.1.3) osalta jaoteltuina päiväsairaalahoidon ja kuntoutuksen (HC.1.2; HC.2.2), kotisairaanhoidon ja kuntoutuksen (HC.1.4; HC.2.4), pitkäaikaisen vuodeosastohoidon (terveys) (HC.3.1), pitkäaikaisen päiväsairaalahoidon (terveys) (HC.3.2), pitkäaikaisen avohoidon (terveys) (HC 3.3) ja ehkäisevän hoidon (HC.6) mukaan

c.

Luvut vapaaehtoisten sairausvakuutusjärjestelmien (HF.2.1) osalta jaoteltuina päiväsairaalahoidon ja kuntoutuksen (HC.1.2; HC.2.2), kotisairaanhoidon ja kuntoutuksen (HC.1.4; HC.2.4), pitkäaikaisen vuodeosastohoidon (terveys) (HC.3.1), pitkäaikaisen päiväsairaalahoidon (terveys) (HC.3.2), pitkäaikaisen avohoidon (terveys) (HC 3.3), pitkäaikaisen kotisairaanhoidon (terveys) (HC.3.4), lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten lyhytikäisten kulutustavaroiden (HC.5.1), hoitolaitteiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden (HC.5.2) sekä ehkäisevän hoidon (HC.6) mukaan

d.

Luvut voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusjärjestelmien (HF.2.2) osalta jaoteltuina pitkäaikaisen vuodeosastohoidon (terveys) (HC.3.1), päiväsairaalahoidon (terveys) (HC.3.2), pitkäaikaisen avohoidon (terveys) (HC.3.3), terveydenhuollon tukipalvelujen (toiminnoittain erittelemättömät) (HC.4), lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten lyhytikäisten kulutustavaroiden (HC.5.1), hoitolaitteiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden (HC.5.2) ja terveydenhuollon hallinnon sekä terveydenhuoltojärjestelmän ja hallinnon rahoittamisen (HC.7) mukaan

e.

Luvut yritysten rahoitusjärjestelmien (HF.2.3) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) mukaan

f.

Luvut kotitalouksien itse maksamien maksujen (HF.3) osalta jaoteltuina päiväsairaalahoidon ja kuntoutuksen (HC.1.2; HC.2.2) mukaan, kotisairaanhoidon ja kuntoutuksen (HC.1.4; HC.2.4), pitkäaikaisen vuodeosastohoidon (terveys) (HC.3.1), pitkäaikaisen päiväsairaalahoidon (terveys) (HC.3.2), pitkäaikaisen avohoidon (terveys) (HC.3.3), pitkäaikaisen kotisairaanhoidon (terveys) (HC.3.4), ehkäisevän hoidon (HC.6), terveydenhuoltojärjestelmän hallinnon ja taloushallinnon (HC.7) ja muiden terveydenhuoltopalvelujen, muualla luokittelemattomat (n.e.c), mukaan. (HC.9)

g.

Luvut ulkomaisten rahoitusjärjestelmien (kotipaikka ulkomailla) (HF.4) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon toimintojen (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) mukaan

3)

Terveydenhuollon tuottajia koskeva taulukko terveydenhuollon rahoitusjärjestelmien mukaan:

a.

Luvut julkisten järjestelmien (HF.1.1) osalta ulkomaiden mukaan (HP.9)

b.

Luvut pakollisten maksuihin perustuvien sairausvakuutusjärjestelmien ja pakollisten lääketieteellisten säästötilien (HF.1.2; HF.1.3) mukaan jaoteltuina pitkäaikaisten laitos- ja asumisyksiköiden (HP.2) ja ehkäisevän terveydenhuollon tuottajien (HP.6) mukaan

c.

Luvut vapaaehtoisten sairausvakuutusjärjestelmien (HF.2.1) osalta jaoteltuina pitkäaikaisten laitos- ja asumisyksiköiden (HP.2), lääkintätarvikkeiden vähittäismyyjien ja muiden tuottajien (HP.5), ehkäisevän terveydenhuollon tuottajien (HP.6) ja muiden talouden alojen (HP.8) mukaan

d.

Luvut voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusjärjestelmien (HF.2.2) osalta jaoteltuina terveydenhuollon tukipalvelujen tuottajien (HP.4), lääkintätarvikkeiden vähittäismyyjien ja muiden tuottajien (HP.5), ehkäisevän terveydenhuollon tuottajien (HP.6), terveydenhuoltojärjestelmän hallinnon ja rahoituksen tuottajien (HP.7), muiden talouden alojen (HP.8) ja ulkomaiden (HP.9) mukaan

e.

Luvut yritysten rahoitusjärjestelmien (HF.2.3) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon tuottajien (HP.1–HP.9) mukaan

f.

Luvut kotitalouksien itse maksamien maksujen (HF.3) osalta jaoteltuina pitkäaikaisten laitos- ja asumisyksiköiden (HP.2), ehkäisevän terveydenhuollon tuottajien (HP.6), terveydenhuoltojärjestelmän hallinnon ja rahoituksen tuottajien (HP.7) muiden talouden alojen (HP.8) ja ulkomaiden (HP.9) mukaan

g.

Luvut ulkomaiden rahoitusjärjestelmien (kotipaikka ulkomailla) (HF.4) osalta jaoteltuina kaikkien terveydenhuollon tuottajien (HP.1–HP.9) mukaan

Maaliskuu 2017

Yhdistynyt kuningaskunta

1)

Luvut pitkäaikaisen vuodeosastohoidon (terveys) (HC.3.1) osalta jaoteltuina seuraavasti:

a.

Julkiset järjestelmät (HF.1.1)

b.

Vapaaehtoiset sairausvakuutusjärjestelmät (HF.2.1)

c.

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusjärjestelmä (HF.2.2)

d.

Kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3)

Maaliskuu 2018

2)

Luvut pitkäaikaisen päiväsairaalahoidon (terveys) (HC.3.2) osalta jaoteltuina seuraaviin:

a.

Julkiset järjestelmät (HF.1.1)

b.

Vapaaehtoiset sairausvakuutusjärjestelmät (HF.2.1)

c.

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusjärjestelmä (HF.2.2)

d.

Kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3)

Maaliskuu 2018

3)

Luvut pitkäaikaisen avohoidon (terveys) (HC.3.3) osalta jaoteltuina seuraavasti:

a.

Julkiset järjestelmät (HF.1.1)

b.

Vapaaehtoiset sairausvakuutusjärjestelmät (HF.2.1)

c.

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusjärjestelmä (HF.2.2)

d.

Kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3)

Maaliskuu 2018

4)

Luvut pitkäaikaisen kotisairaanhoidon (terveys) (HC.3.4) osalta jaoteltuina seuraavasti:

a.

Julkiset järjestelmät (HF.1.1)

b.

Vapaaehtoiset sairausvakuutusjärjestelmät (HF.2.1)

c.

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusjärjestelmä (HF.2.2)

d.

Kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3)

Maaliskuu 2018

5)

Luvut kaikkien ulkomaisten rahoitusjärjestelmien (HF.4) ja juoksevien terveydenhuoltomenojen osalta (HF.1.1–HF.4:n summa) jaotellaan seuraavasti:

a.

Vuodeosastohoito ja kuntoutus (HC.1.1; HC.2.1)

b.

Päiväsairaalahoito ja kuntoutus (HC.1.2; HC.2.2)

c.

Avohoito ja kuntoutus (HC.1.3; HC.2.3)

d.

Kotisairaanhoito ja kuntoutus (HC.1.4; HC.2.4)

e.

Pitkäaikainen vuodeosastohoito (terveys) (HC.3.1)

f.

Pitkäaikainen päiväsairaalahoito (terveys) (HC.3.2)

g.

Pitkäaikainen avohoito (terveys) (HC.3.3)

h.

Pitkäaikainen kotisairaanhoito (terveys) (HC.3.4)

i.

Terveydenhuollon tukipalvelut (toiminnoittain erittelemättömät) (HC.4)

j.

Lääkkeet ja muut lääkinnälliset lyhytaikaiset kulutustavarat (HC.5.1)

k.

Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat (HC.5.2)

l.

Ehkäisevä hoito (HC.6)

m.

Terveydenhuoltojärjestelmän hallinto ja taloushallinto (HC.7)

n.

Muut terveydenhuoltopalvelut, muualla luokittelemattomat (n.e.c.). (HC.9).

Maaliskuu 2018

6)

Kaikkia terveydenhuollon tuottajia koskevat luvut (HP.1–HP.9) jaotellaan seuraavasti:

a.

Pitkäaikainen vuodeosastohoito (terveys) (HC.3.1)

b.

Pitkäaikainen päiväsairaalahoito (terveys) (HC.3.2)

c.

Pitkäaikainen avohoito (terveys) (HC.3.3)

d.

Pitkäaikainen kotisairaanhoito (terveys) (HC.3.4)

e.

Vapaaehtoiset sairausvakuutusjärjestelmät (HF.2.1)

f.

Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusjärjestelmä (HF.2.2)

g.

Kotitalouksien itse maksamat maksut (HF.3)

h.

Ulkomaat (kotipaikka ulkomailla) (HF.4)

i.

Juoksevat terveydenhuoltomenot (HF.1.1–HF.4:n summa)

Maaliskuu 2019

7)

Luvut muiden talouden alojen (HP.8), ulkomaiden (HP.9) ja juoksevien terveydenhuoltomenojen (HP.1–HP.9:n summa) osalta jaoteltuina seuraavasti:

a.

Vuodeosastohoito ja kuntoutus (HC.1.1; HC.2.1)

b.

Päiväsairaalahoito ja kuntoutus (HC.1.2; HC.2.2)

c.

Avohoito ja kuntoutus (HC.1.3; HC.2.3)

d.

Kotisairaanhoito ja kuntoutus (HC.1.4; HC.2.4)

e.

Pitkäaikainen vuodeosastohoito (terveys) (HC.3.1)

f.

Pitkäaikainen päiväsairaalahoito (terveys) (HC.3.2)

g.

Pitkäaikainen avohoito (terveys) (HC.3.3)

h.

Pitkäaikainen kotisairaanhoito (terveys) (HC.3.4)

i.

Terveydenhuollon tukipalvelut (toiminnoittain erittelemättömät) (HC.4)

j.

Lääkkeet ja muut lääkinnälliset lyhytikäiset kulutustavarat (HC.5.1)

k.

Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat (HC.5.2)

l.

Ehkäisevä hoito (HC.6)

m.

Terveydenhuoltojärjestelmän hallinto ja taloushallinto (HC.7)

n.

Muut terveydenhuoltopalvelut, muualla luokittelemattomat (n.e.c.). (HC.9).

Maaliskuu 2019

8)

Kaikkia terveydenhuollon tuottajia (HP.1–HP.9) koskevat luvut kootaan julkisten järjestelmien alaisista rahoituslähteistä (HF.1.1) kaikkien terveydenhuollon toimintojen mukaan jaoteltuina

Maaliskuu 2019